HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad Funäsdalen 64 Digitalisering av biografen i Ytterhogdal 65 Digitalisering av biografen i Sveg 66 Folkhälsoplan Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 68 Kulturmiljöprogrammet utökning 69 Skidskyttebanan i Sveg utbyggnad 70 Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna-Ramundberget startbesked 71 Fastighetsreglering Funäsdalen 71:1 och 8: Fastighetsreglering Tännäs Kyrkby 17:10 och Funäsdalen 90:1 73 Erbjudande om köp av Sveg 2:10 74 Strategi för esamhället 75 Härjedalens kommuns fritidsförening, KommunAkuten 76 Ansökan om bidrag 2012, RFSL Östersund 77 Utvecklingsprojekt LUST 78 TV-inspelning om fiske i Härjedalen, medfinansiering 79 Medborgarförslag om Antikrundan 80 Härjedalens flygverksamhet 81 Medborgarförslag om boktryckeri i Sveg 82 Medborgarförslag serverhallar 83 Motion om stöd till bönder i Härjedalens kommun

2 Kommunstyrelsen Bygdeavgiftsmedel Ansökan om bidrag, Föreningen Härdalsveckan 86 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur 87 Meddelanden 88 Delegationsbeslut 89 Kulturverksamheten, återrapport

3 Kommunstyrelsen Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Gottfrid Jonsson (S) ordförande Anders Häggkvist (C) Maj-Lis Larsson (S) Göran Påhlson (S) Hans E Bergström (V) Lars Bygdén (FP), 61 63, 68, Markus Grängzell (C) Anita Thuresson (M) Roland Persson (VH) Gunnar Hedin (C), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Andersson (S), tjänstgörande ersättare Eva-Britt Boij (FP), 64 67, 69, Ej beslutande Eva-Britt Boij (FP), ej tjänstgörande ersättare, 61 63, 68, Gunilla Zetterström-Bäcke (S), ej tjänstgörande ersättare, 61, 63 Övriga deltagare Ola Regnander, ekonomichef Inger Lagerquist, kommunchef Ulrika Persson, sekreterare Tomas Eliasson och, Anna Gustavsson, Ängersjö byalag, 61 Ola Skarin, renhållningschef Östersunds kommun, 62 Lars-Erik Sandhgren, utvecklingsstrateg, 77 Kerstin Ederlöf-Olofsson, kanslichef, Ingela Kälvedal, informatör och kommunikatör, Patrik Byström, kultur- och fritidschef, Malcolm Höök, näringslivsutvecklare, Elin Torestad, projektledare kulturmiljöprogrammet, 68 Ingegärd Fjällgärde (SD), observatör, 64-68, Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Roland Persson... Paragrafer Ulrika Persson... Gottfrid Jonsson... Roland Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

4 Kommunstyrelsen Ks 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Dnr Ks Miljöprövningsdelegationen begär enligt 16 kap 4 Miljöbalken kommunens tillstyrkan avseende vindkraftsanläggningen Ängersjökölen, inom fastigheterna Ängersjö 10:11 och Ängersjö 5:5 i Härjedalens kommun. Kommunstyrelsen beslutade , 39, att bjuda in Ängersjö byalag till kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj, för att höra deras synpunkter på en vindkraftsetablering i Ängersjöområdet. Tomas Eliasson och Anna Gustavsson, Ängersjö byalag, informerar om byalagets syn på vindkraftsanläggningen. - Informationen förklaras delgiven. - Länsstyrelsens begäran prövas på kommunstyrelsens sammanträde 23 maj 2012.

5 Kommunstyrelsen Ks 62 Projekt Biogas Mellannorrland. Information. Ola Skarin, renhållningschef Östersunds kommun, informerar om Biogas Mellannorrland, ett regionalt samarbetsprojekt mellan Sundsvalls och Östersunds kommuner för att röta det organiska avfall som samlas in och producera biogas av detta. - Informationen förklaras delgiven.

6 Kommunstyrelsen Ks 63 Gruppbostad Funäsdalen Dnr Sn Följande förslag till särskilt boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har behandlats i socialnämnden: 1 Nybyggnad Olenområdet, Funäsdalen 2 Ombyggnad Åkervägen 1, Funäsdalen 3 Ombyggnad bostadshus, Postgränd, Hede 4 Ombyggnad bostads- och kontorshus/fd gruppbostad, Buskgränd, Hede Socialnämnden beslutade , 47, att föreslå kommunstyrelsen anta alternativ 1 vilket kommer att innebära att socialförvaltningen hyr byggnaden av Härjegårdar Fastighets AB. Gunilla Zetterström-Bäcke, socialnämndens ordförande, informerar om ärendet. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att ny gruppbostad ska byggas i Olenområdet, Funäsdalen.

7 Kommunstyrelsen Ks 64 Digitalisering av biografen i Ytterhogdal Dnr Ks Sverige har nu nått den tidpunkt när det digitala skiftet på biograferna kommer att genomföras och när endast ett fåtal analoga filmkopior distribueras. En sammanslutning av de stora filmbolagen, kallad DCI (Digital Cinema Initiatives) har tagit fram en kravspecifikation för digital biografvisning. Denna innehåller bl a ett krav på 2K, vilket är samlingsnamnet på projektor och server som uppfyller DCI:s standard. En digitalisering av biografutrustningen i Ytterhogdal och ett fortsatt samarbete med Folkets Hus och Parker, öppnar ett flertal nya möjligheter för kommunen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen beslutar att köpa in digitalutrustning till Folkets hus i Ytterhogdal. Kostnaderna beräknas till cirka kronor. Leaderstöd har beviljats med kronor av Leader Hälsingebygden den Ytterhogdals Folkets hus byggnadsförening u.p.a har ansökt om bygdemedel motsvarande kronor. Kommunen föreslås finansiera resterande belopp kronor. - Ansökan om bygdemedel ur näringslivsfonden tillstyrkes. - Nämnden för bildning, fritid och kultur föreslås delfinansiera digitalutrustningen med kronor.

8 Kommunstyrelsen Ks 65 Digitalisering av biografen i Sveg Dnr Nbfk Kommunstyrelsen beslutade, , 9, att kommunen ska äga den digitala utrustningen som ska köpas in till biografen i Svegs Folkets Hus till en ungefärlig kostnad av kr. Nämnden för bildning, fritid och kultur fick i uppdrag att söka projektstöd från Leader Södra Fjällen och bidrag ur näringslivsfonden för Svegssjön. Kommunledningsutskottet beslutade , 32, att lämna en Leaderansökan, på maximalt 70% av antaget anbud för digitaliseringen och bekostar resterande del själv. Leader Södra Fjällen har meddelat att man inte kan bevilja bidrag i år. - Ärendet återremitteras för alternativ finansiering. - Beslut om finansiering tas vid kommunstyrelsens sammanträde 23 maj 2012.

9 Kommunstyrelsen Ks 66 Folkhälsopan Dnr Ks Våren 2011 utsåg kommunledningen en arbetsgrupp som fick till uppgift att göra en folkhälsoplan för kommunen. Folkhälsoplanen ska vara ett stöd i arbetet med att skapa förutsättningar för god folkhälsa i kommunen. Folkhälsoplanen för Härjedalens kommun har sin grund i länets folkhälsopolicy och i Härjedalens kommuns vision och kärnvärden (version 2020), även ett stort antal dialoger har förts med olika intressegrupper i samhället om vad som är viktigt för folkhälsan i Härjedalens kommun. Ett förslag till Folkhälsoplan för Härjedalens kommun var uppe för beslut i kommunstyrelsen, 2, Ärendet återremitterades för politisk förankring, kostnadsbeskrivning och förslag på finansiering. Ett nytt reviderat förslag presenterades i kommunledningsutskottet , 5, som beslutade att återemittera planen för omarbetning med färre detaljer, redigering av texten och fler politiker i arbetsgruppen. Ingela Kälvedal, folkhälsosamordnare, redogör för ett reviderat förslag på folkhälsoplan enligt riktlinjer från tidigare beslut. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar anta Folkhälsoplan

10 Kommunstyrelsen Ks 67 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Dnr Sveriges kommuner och landsting, SKL gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. Syftet är att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller samt vara ett underlag för diskussion. Resultaten ska också användas som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen för kommunen. Alla förvaltningar i Härjedalens kommun arbetar med dessa resultat i sin verksamhet. Respektive nämnd ansvarar för sina delar. Förslag föreligger om mål inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar målen för 2012 enligt förslag. Ingela Kälvedal föredrar ärendet. YRKANDE Anders Häggkvist yrkar att kommunstyrelsens mål antas med mindre justering av siffrorna. - Kommunstyrelsens mål i Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 antas med mindre justering av siffrorna. - Information om nämndernas mål lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde 23 maj 2012.

11 Kommunstyrelsen Ks 68 Kulturmiljöprogrammet utökning Dnr Nbfk Kommunstyrelsen beslutade, 2011, 178, att godkänna projektplan för framtagande av kulturmiljöprogram för Härjedalens kommun. Projekttiden är En projektledare har anställts, 25 %, under 6 månader. Kostnaden, kronor, finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Kommunstyrelsen beslutade, , 48, att ge Kulturmiljögruppen ett uppdrag att utreda och ta fram förslag till åtgärder för hembygdsgårdarnas utmaningar. Behovet och efterfrågan är stort för att öka kännedomen om den lokala historien och identitet. Även för att utveckla ett ökat ambassadörskap samt att för att öka deltaktigheten i processen för kommunmedborgarna Kulturmiljöprojektet föreslår att kommunstyrelsen skjuter till ytterligare kronor i projektet. Motsvarande summa har också sökts från Länsstyrelsen. Projektledare Elin Torestad redogör för projektet. Styrgruppen har framfört önskemål om att arbeta med att säkra den kunskap som finns inom kulturmiljöområdet genom bland annat ökad samverkan med civilsamhället. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Projektet förlängs till och med den 31 december Kostnaden, kronor, finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag.

12 Kommunstyrelsen Ks 68, forts - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 69 Skidskyttebanan i Sveg. Utbyggnad. Dnr Nbfk Svegs IK och Skidskyttegymnasiet har i skrivelse till nämnden för bildning, fritid och kultur framfört önskemål om att bygga ut skidskyttebanan för att bättre kunna tillgodose framtida behov. Argument som framförs är skidskyttegymnasiets ökade elevental, Svegs IK:s växande ungdomsverksamhet, bättre tillgänglighet för funktionshindrade, miljöhänsyn, möjlighet att anordna träningsläger samt uppfyllande av krav för att anordna stora nationella tävlingar. Den beräknade kostnaden uppskattas till ca 1,3 Mkr. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade , 59, att lyfta frågan vid budgetberedning i september I samband med satsningen på skidskytte vid Härjedalens gymnasium har Erik Albinder inför läsåret 2010/2011 anställts som skidskyttetränare och Anna-Carin Zidek har anställts som tränare på deltid. För att optimera satsningen på skidskytte som nationellt godkänd idrottsutbildning vid Härjedalens gymnasium är det önskvärt om satsningen på personal kan kompletteras med en satsning på skidskyttevallen vid skidstadion i Sveg. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade , 88, att ställa sig positiva till en utbyggnad av skidskyttebanan i Sveg och att göra en framställan hos kommunstyrelsen. Leif Nilsson redogör för antal ansökningar till skidgymnasiet hösten YRKANDE Hans Bergström, Maj-Lis Larsson, Lars Bygdén, Anders Häggkvist och Anita Thuresson yrkar avslag på utbyggnad. Roland Persson och Göran Påhlson yrkar bifall till utbyggnad SGÅNG Ordförande prövar Bergströms med fleras yrkande mot Perssons och Påhlsons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergströms med fleras yrkande.

14 Kommunstyrelsen Ks 69, forts - Begäran om utbyggnad avslås.

15 Kommunstyrelsen Ks 70 Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna-Ramundberget startbesked Dnr Det finns två fördjupade översiktsplaner i området Bruksvallarna- Ramundberget upprättade under 1980-talet. Expansionen av detta område är kraftig. Ansökningar om nya detaljplaner och bygglov sker i stor omfattning varje år. Med en ny fördjupad översiktplan skulle kommunen kunna få bättre planeringsunderlag för bland annat utbyggnad av VA. Det skulle även ge en överblick av vad som bör bevaras för friluftsliv, rennäring och annan jordbruksnäring. För att förenkla exploatering bör det finnas en ny fördjupad översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en fördjupad översiktsplan för dalgången Bruksvallarna Ramundberget tas fram. Kostnaden beräknas till ca kronor FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för dalgången Bruksvallarna Ramundberget. - Enligt kommunledningsutskottets beslut. - Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. - Kommunledningsutskottet är styrgrupp.

16 Kommunstyrelsen Ks 71 Fastighetsreglering Funäsdalen 71:1 och 8:112 Dnr Enligt detaljplanen för Olenområdet ska mark skiftas mellan Funäsdalen 71:1, Nils Ove Hammar, och Funäsdalen 8:112, Härjedalens kommun. Det innebär att den odlade marken belägen på Funäsdalen 8:112 överförs till Funäsdalen 71:1 och ängsmarken på Funäsdalen 71:1 överförs till Funäsdalen 8:112. Ängsmarken blir sedan tomtmark. Förslag till överenskommelse föreligger. Kostnaden för kommunen blir kronor samt förrättningskostnad. Totalt kronor som belastar samhällsbyggnadsnämndens konto för exploateringsverksamhet (231.01). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Överenskommelsen godkännes. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag

17 Kommunstyrelsen Ks 72 Fastighetsreglering Tännäs Kyrkby 17:10 och Funäsdalen 90:1 Dnr Ägaren till Tännäs Kyrkby 17:10 vill byta bort mark som innehåller väg och tomtmark i utbyte mot samma areal på fastigheten Funäsdalen 90:1. Ingen ersättning ska utgå. Förrättningskostnaden delas mellan parterna. Förslag till överenskommelse föreligger. Kostnaden belastar samhällsbyggnadsnämndens konto för exploateringsverksamhet (231.01). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Överenskommelsen godkännes. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Ks 73 Erbjudande om köp av Sveg 2:10 Dnr Kommunen har erbjudits att köpa fastigheten Sveg 2:10. Fastigheten är utlagd i stadsplaner och detaljplaner sedan Markområdets ändamål är parkmark. Kommunen och fastighetens ägare har inte kommit överens om fastighetens värde och hur värdering ska göras. Fastighetens areal är 5493 kvadratmeter. Ägarna begär kronor. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Kommunen avstår från erbjudandet då det pris som markägarna begär bedöms vara för högt. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 74 Strategi för esamhället Dnr Ks Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en ny strategi som fokuserar på eförvaltning Strategi för esamhället. E-samhället omfattar utnyttjande av informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. Kommunerna föreslås ta fram egna e-strategier som kopplas till övergripande styrdokument och förankras politiskt. Kommunerna bör söka samverkan och erfarenhetsutbyte både nationellt och regionalt i e-förvaltningsfrågor. Arbetet med e-strategin är viktigt för förvaltningarnas behov av exempelvis data- och telekommunikation. Teknikutvecklingen går hela tiden framåt och verksamheternas behov av IT-stöd. Vi börjar mer och mer använda mobila tekniska lösningar och fler och fler tjänster är åtkomliga direkt via Internet. Även pågående projekt kring skolornas trådlösa nätverk samt datorer till lärare och elever ställer krav på nya lösningar. Många av dessa ökade krav föranleder också en översyn och uppdatering av IT-plattformen. Andra projekt som också handlar om e-förvaltning är nationell ehälsa, e-verktyg för medborgardialogen, geodatasamverkan, e- tjänster och diskussionerna kring ett framtida kundcenter, införande av ett nytt diarie-, ärende- och dokumenthanteringssystem samt earkiv. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Strategin för esamhället antas. - Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till strategi för Härjedalens kommuns utveckling av kommunala e- tjänster i enlighet med esamhällets målbild.

20 Kommunstyrelsen Ks 74, forts - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

21 Kommunstyrelsen Ks 75 Härjedalens kommuns fritidsförening, KommunAkuten Dnr Ks Härjedalens kommuns fritidsförening, KommunAkuten, föreslår att alla anställda och politiker i kommunen ska erhålla automatiskt medlemskap i föreningen och äskar därför kronor årligen för detta samt erhållande av startavgift och löneförmån för den som deltar i av KAF sanktionerade RM-tävlingar. Personal- och organisationsavdelningen tillstyrker KommunAkutens äskande och förslag i sin helhet med motivering av att automatiskt medlemskap torde öka möjligheterna till att erbjuda fler friskvårdaktiviteter och att deltagande i RM-tävlingar ger bra reklam för Härjedalens kommun. En aktiv fritidsförening ligger väl i linje med Härjedalens kommuns strävande att förebygga sjukskrivningar. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - KommunAkuten erbjuder gratis medlemskap till intresserade anställda och förtroendevalda från och med Föreningen får ett årligt bidrag med kronor från och med Deltagare vid i av KAF sanktionerade RM-tävlingar får startavgift och löneförmåner. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

22 Kommunstyrelsen Ks 76 Ansökan om bidrag 2012, RFSL Östersund Dnr Ks RFSL Östersund J/H ansöker om bidrag på kronor för sin preventiva verksamhet och sitt informationsarbete. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Ansökan avslås. YRKANDE Roland Persson yrkar bifall till bidraget Hans Bergström yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag SGÅNG Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag Roland Perssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

23 Kommunstyrelsen Ks 77 Utvecklingsprojekt Lofsdalens Utveckling och Samverkan inom Turistnäringen (LUST) Dnr Ks Lofsdalens Turistnäring Ekonomiska Förening ansöker om kommunala medel för att driva projektet LUST som ska skapa förutsättningar för ett gemensamägt destinationsbolag. LUST bygger på ett aktivitetsprogram med transparens och starkt lokalt deltagande. Lars-Erik Sandhgren, utvecklingsstrateg, föredrar ärendet. Budgeterad kostnad är totalt kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun medfinansierar turistutvecklingsprojektet LUST med kronor över tre år, inklusive eget arbete. En tydlig motprestation gällande redovisning av uppnådda resultat ska krävas. YRKANDE Göran Påhlson, Lars Bygdén, Anita Thuresson och Hans Bergström yrkar avslag på ansökan - Medfinansieringsansökan avslås. - Föreningen får återkomma när det gjorts en egen förstudie/plan och man redovisat tidigare projekt.

24 Kommunstyrelsen Ks 78 TV-inspelning om fiske i Härjedalen, medfinansiering Dnr TV 4 kommer under sommaren 2012 spela in ett program om Långåfisket mitt i Härjedalen med den kände fiskeexperten William Moberg Faulds. Programmet kommer att inledas med scener från olika fiskemiljöer i Härjedalen. Programmen ska sändas vintern 2012/13 och därefter repriseras i några år. Kostnadskalkylen ligger på tkr. Man räknar med c a 2,5 miljoner tittare under ordinarie sändning/repriser. Programmet kommer även att sändas i Norge och Finland samt att en engelsk version kommer att visas i Nordic World. Härjedalens kommun föreslås bidra med 30 tkr. I utbyte, förutom själva reklamvärdet, erbjuds ett antal DVD som kommunen kan använda i sin marknadsföring. Vissa delar av programmet kan läggas ut på en hemsida som kommunen kommer att kunna länka till. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun medfinansierar TV-inspelning av fiske i Härjedalen med kronor. YRKANDE Göran Påhlson yrkar bifall till medfinansiering. - Ärendet återremitteras till näringslivsavdelningen för undersökning av möjligheten att söka pengar ur Långåfonden.

25 Kommunstyrelsen Ks 79 Medborgarförslag om Antikrundan Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen tar kontakt med SVT:s program Antikrundan och föreslår att man sänder ett program från Härjedalen. Ärendet överlämnades , Kf 85, till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Medborgarförslaget bifalles. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

26 Kommunstyrelsen Ks 80 Härjedalens flygverksamhet Dnr Destination Funäsfjällen och Destination Vemdalen har i en skrivelse till kommunen föreslagit att en utredning om Härjedalens framtida flygverksamhet måste genomföras. Bakgrunden till förslaget är destinationerna ser turismen som en utvecklingsbar målgrupp för flygtransport till fjällområden och att detta kan säkra att reguljärtrafiken med nuvarande statsstöd fortsätter. Kommunledningsförvaltningen föreslår att en utredning genomförs för att bedöma turisttrafikens betydelse för kommunens framtida flygverksamhet. Utredning genomförs tillsammans med intressenter från näringslivet. - Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

27 Kommunstyrelsen Ks 81 Medborgarförslag om boktryckeri i Sveg Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen satsar på att starta ett boktryckeri i Sveg. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen vid lämpligt tillfälle tar upp frågan med Henning Mankell om att trycka hans böcker i Sveg. Kommunchefen informerar om att kontakt tagits med Henning Mankell som uppmanade kommunen att kontakta hansförläggare i Finland. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget bifalles.

28 Kommunstyrelsen Ks 82 Medborgarförslag om serverhallar Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen tar reda på vilka krav som ställs för etableringar av serverhallar, och om man får goda indikationer även jobbar för sådana etableringar. Härjedalens kommun arbetar aktivt sen flera år tillbaka i ett projekt med namnet Midscand. Midscands uppgift är att arbeta på ett internationellt plan för att hitta nyetableringar till Jämtland. Arbetet med serverhallar pågår. Härjedalens kommun har lokaler som man aktivt försöker sälja in. Kommunledningsförvaltningen föreslår att näringslivsavdelningen tillsammans med Midscand fortsätter sitt arbete med att hitta etableringar i så kallade serverhallar. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget bifalles.

29 Kommunstyrelsen Ks 83 Motion om stöd till bönder i Härjedalens kommun Dnr Ks Olle Larsson (-) föreslår att kommunen ska agera för att jordbrukare i kommunen ska få stöd och full kompensation när deras verksamhet påverkas av intrång av renar. Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. Kommunen har en uppgift att stödja Härjedalens bönder såsom näringsidkare i deras kontakter med myndigheter i bland annat bidragsansökningar. YRKANDE Roland Persson yrkar bifall till motionen. SGÅNG Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag mot Roland Perssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen avslås.

30 Kommunstyrelsen Ks 84 Bygdeavgiftsmedel 2012 Dnr Ks Länsstyrelsen har överlämnat ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel för kommunens prioritering och yttrande. Ansökningarna har förtecknats områdesvis. Bygdeavgiftsmedel för näringslivsändamål fördelas av Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål. Övriga bygdeavgiftsmedel fördelas av länsstyrelsen. Totalt finns kronor att fördela varav kronor för näringslivsändamål. Sammanställning över tidigare beviljade/tillstyrkta ansökningar ur näringslivsfonden och övriga fonder redovisas i handlingarna. FÖRSLAG ANSÖKNINGAR SOM OMFATTAR HELA KOMMUNEN Följande ansökningar om medel har tillstyrkts och fördelas mellan fonderna enligt redovisat förslag: (Blankett Tillstyrkta/beslutade bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2012): Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen. Ej Hogdalsområdet - Krokströmmen m fl (Ks 102/09) (Ö) Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder (Ks 29/12) (Ö/N) Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtgärder (Ö/N) LOSSEN Näringslivsfonden Destination Funäsfjällen AB Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder (del) (del) Bruksvallarna & Ramundberget Fjäll AB

31 Kommunstyrelsen Ks 84, forts Övriga bygdemedel Härjedalens kommun,leader Södra Fjällen (del) Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtgärder (del) Tännäs fiskevårdsområdesförening Tännäs fiskevårdsområdesförening Härjedalens Fornminnesförening Ljusnedals byalag Bruksvallarna & Ramundberget Fjäll AB Tännäs byalag GRUNDSJÖARNA, SÄRVSJÖN, LÅNGÅ HALVFARI Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtg (del) Härjedalens kommun, Fiskefrämjande Åtgärder (del) Hedlanda flygförening Råndalens fiskevårdsområdesförening Sonfjällsbygdens fiskodling ek förening Hede företagargrupp Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Hede IK Hedevikens bysamfällighetsförening Byggnadsföreningen GT-Gården i Vemdalen

32 Kommunstyrelsen Ks 84, forts LOFSSJÖN Näringslivsfonden Lofsdalen turistnäring ek förening Övriga bygdemedel Härjedalens kommun Leader Södra fjällen (del) Härjedalens kommun Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun Fiskefrämjande åtgärder (del) Glötegårdens Folketshusförening Glöte byalag Glöte byalag Glöte jaktskytteklubb Glötegårdens Folketshusförening Lofsdalen turistnäring ek förening ORRMOSJÖN, SMEDJEMORA Näringslivsfonden Härjedalens kommun Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun Fiskefrämjande åtgärder (del) Lillhärdals snöskoterklubb Övriga bygdemedel Lillhärdals IF Härjedalens kommun Leader Södra fjällen (del) Lillhärdals IF

33 Kommunstyrelsen Ks.84, forts SVEGSSJÖN, HUNDSJÖN, MÅLINGEN, SVEGS BYARFORSEN Näringslivsfonden Handelshuset i Älvros, ek förening Härjedalens kommun Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun Fiskefrämjande åtgärder (del) Övriga bygdemedel Härjedalens kommun Ishall i Sveg ytterligare bidrag Härjedalens kommun, Leader Södra fjällen (del) KROKSTRÖMMEN, LÅNGSTRÖMMEN, STORÅSTRÖMMEN, ÖJEFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder (del) Ytterhogdals Folkets Hus Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Hälsingebygden Ytterhogdals hembygdsföreni ng Ytterhogdals hembygdsförening Ytterhogdals IK Ytterhogdals Fol kets Hus 5 962

34 Kommunstyrelsen Ks 84, forts - Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslås bifalla ansökningar om övriga bygdeavgiftsmedel enligt förslag. Övriga ansökningar avslås på grund av brist på medel. - Styrelsen för Härjedalens kommun bygdemedelsfond för näringslivsändamål föreslås bifalla ansökningar om bygdeavgiftsmedel ur näringslivsfonden enligt förslag. JÄV Lars Bygdén deltar ej i behandlingen av bygdeavgiftsmedel ur Grundsjön m fl. Gunnar Hedin deltar ej i behandlingen av bygdeavgiftsmedel ur Svegssjön och Orrmosjön. Anna-Lena Andersson och Leif Nilsson deltar ej i behandlingen av bygdeavgiftsmedel ur Krokströmmen m fl.

35 Kommunstyrelsen Ks 85 Ansökan om bidrag, Föreningen Härdalsveckan Dnr Ks Föreningen Härdalsveckan ansöker om bidrag ur näringslivsfonden för Orrmosjön, Smedjemora, till tält, bord och stolar samt en PAanläggning för en summa av kronor. Materialet ska användas årligen vid Härdalsveckans marknad för att ge Lillhärdals företagare möjlighet att visa upp sig, sina idéer och produkter. - Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan.

36 Kommunstyrelsen Ks 86 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Dnr Ks Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens kommun i förvaltningsområdet för samiska. Inom förvaltningsområdet har samisk kultur och samiska språk ett förstärkt skydd. Kommunen skall bland annat: - informera samerna om lagen - ge möjlighet till inflytande och samråda med företrädare för samer - skydda/främja samernas språk och kultur, särskilt med fokus på barn - ge service och erbjuda myndighetskontakter helt/delvis på samiska vid efterfrågan - erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2010 att ett språkprogram och handlingsplaner ska utarbetas enligt Sametingets språkhandbok för samiska. Handlingsplanen ska fastställas av kommunstyrelsen. En handlingsplan har utarbetats i samarbete med samrådsgruppen Vaajman Giele. Kommunledningskontoret föreslår att handlingsplanen för samiskt språk och samisk kultur fastställs samt att handlingsplanen ska uppdateras årligen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Handlingsplanen för samiskt språk och samisk kultur fastställs. - Handlingsplanen ska uppdateras årligen. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till planen

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-11-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 171 Upphandling av mottagandeservice i Ytterhogdal 172 Årets företagare 2010 173 Inflyttarservice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2011-11-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 122 Utdelning av minnesgåvor till anställda 123 Ensamkommande flyktingbarn, information 124 Kommunens organisation:

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Studiebesök vid socialnämndens verksamheter i Hede 19 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 20 Socialnämndens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1 Socialnämnden 2012-04-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 44 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 45 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 46 Information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 46 Medborgarförslag om namnändring på väg i Lillhärdal 47 Rutiner för namnsättning av vägar 48 Översiktsplan

Läs mer

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Samhallsbyggnadsnamnden 2014-08-28 1 FORTECKNING Paragraf nr Arenderubrik 62 Ekonomiinformation 63 Information forvaltningschef 64 Nya renhallningsforeskrifter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

BLAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÄRJEDALENS KOMMUN. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott ÄRENDEFÖRTECKNING. 66 Aktuella näringslivsärenden

BLAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÄRJEDALENS KOMMUN. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott ÄRENDEFÖRTECKNING. 66 Aktuella näringslivsärenden HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunstyrelsens kommunledningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-04 BLAD 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 66 Aktuella näringslivsärenden 67 Dagtåg Härjedalen/Berg-Stockholm,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Allmänhetens frågestund 2 Information om regionfrågan 3 Motion om att på kommunens hemsida offentliggöra cv för

Läs mer

144 Val av kommunfullmäktiges presidium

144 Val av kommunfullmäktiges presidium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2014-11-05 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 143 Val av valberedning 2014-10-15-2018-10-14 144 Val av kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-03-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 31 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 32 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 33

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-09-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 79 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 80 Delårsrapport per juli månad 2011 äldreomsorgen 81 Socialnämndens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2013-06-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 109 Förvärv av aktier i Härjeåns Kraft AB 110 Direktiv till ombud i Härjeåns Kraft AB 111 Avdelning Arbete och Aktivitet,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 42 Konvertering av oljeanläggning Wemerskolan, Hede 43 Upprustningsbidrag Fröjdvallen, Bruksvallarna 44 Kallställning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning 78 Upprustningsbidrag

Läs mer

2 Lokal överenskommelse, unga till arbete Eva Larsson, avdelningschef Arbete och AktiviteSt cirka klockan 10.00

2 Lokal överenskommelse, unga till arbete Eva Larsson, avdelningschef Arbete och AktiviteSt cirka klockan 10.00 1 ORGAN PLATS Kommunstyrelsen P 1, Medborgarhuset, Sveg Gruppmöte fr. kl. 9.00 TID Onsdag 31 maj 2017, kl 10.00 ÄRENDE 1 Val av justerare och fastställande av dagordningen Information 2 Lokal överenskommelse,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 106 Förstudie av turism i östra Härjedalen 107 Program för utredning om skoterled (transitled)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 69 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 70 Prognos per juli 2011 socialnämndens verksamheter 71 Socialnämndens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden 106 Kameraövervakning Svegs flygplats

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget 2011 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

BIDRAG ÅR 2012. Kommunstyrelse. Socialnämnd. Glötegårdens FH 1 570. Glöte Snöskoterklubb 8 000. Herrö Byalag 31 000 6 000. Härjedalens AK 106 000

BIDRAG ÅR 2012. Kommunstyrelse. Socialnämnd. Glötegårdens FH 1 570. Glöte Snöskoterklubb 8 000. Herrö Byalag 31 000 6 000. Härjedalens AK 106 000 BIDRAG ÅR 2012 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 092 02 701 01 459 01 422 01 471 01 601 01 139 01 799 01 459 02 422 17 481 01 601 81 459 11 452 02-06 489 03 452 12 489 05 453 01 489 12 Svegsområdet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport Samhällsbyggnadsnämnden 2011-08-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ombyggnad Wemerskolan, Hede 55 Incheckning, räddningstjänst och ramptjänst vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Sveg Lunch serveras på Hotell Mysoxen kl 11.30 för ledamöter och mottagare av minnesgåvor och pris TID Måndag 21 november 2016, kl 13.00 ÄRENDE BESLUT Sammanträdet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Paragraf nr Ärenderubrik 222 Fördelning av kommunalt bidrag till mottagandeservice 2010 223 Projektansökan för ett Destinationsbolag Vemdalen 224 Jämtland-Härjedalen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-01-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-01-15 1 Socialnämnden 2015-01-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018 2 Val av ledamöter och ersättare till

Läs mer

Föredragande och övrigt

Föredragande och övrigt 1 ORGAN PLATS Kommunledningsutskottet Medborgarhuset, Sveg OBS! Styrgruppsmöte för projektet Lokal attraktionskraft, kl 9.00 (klu:s ledamöter) TID Onsdag 11 maj 2016 kl 10.00 ÄRENDE Föredragande och övrigt

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Ytterhogdal Gruppmöten hålls i Folkets Hus. Lunch ordnas på egen hand. Samåkning i egna bilar. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00 ÄRENDE Sammanträdet kommer

Läs mer

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Hotell Funäsdalen TID Måndag 8 juni 2015, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen och Hede. Kl. 10.30 12 information på Hotell Funäsdalen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2013-10-22 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 138 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 139 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 140 Riktlinjer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2012-11-28 1. 157 Framgångsrika skolkommuner. Information

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2012-11-28 1. 157 Framgångsrika skolkommuner. Information Kommunfullmäktige 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 155 Utdelning av minnesgåvor till anställda 156 Kulturskolan. Information. 157 Framgångsrika skolkommuner. Information

Läs mer

c) Inbjudan seminarium Kommunerna och föreningslivet Teknikringen

c) Inbjudan seminarium Kommunerna och föreningslivet Teknikringen Kulturnämnden 2010-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36. Budgetinformation 37. Kulturnämndens delårsrapport 2010 38. Budget 2011 39. Verksamhetsplan till budget 2011 40.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 15 Sotningsavtal med Härjedalssotarn AB 16 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 17 Namnsättning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2015-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 32 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 33 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 34

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Brukarrådet

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Brukarrådet 2011-12-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 23 Information från DHR 24 Enkelt avhjälpta hinder 25 Seniorlekplatser 26 Aktuellt från tillgänglighetsgruppen 27 Aktuellt från äldreomsorgen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Linsells bygdegård 2 Upprustningsbidrag Tänndalen 3 Ombyggnad demensboende vid Svegsmon,

Läs mer

BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Socialnämnd. Dominoz Glöte Snöskoterklubb Härjedalens Automobilklubb

BIDRAG ÅR Kommunstyrelse. Socialnämnd. Dominoz Glöte Snöskoterklubb Härjedalens Automobilklubb BIDRAG ÅR 2013 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 701 01 459 01 422 01 471 01 601 01 092 02 799 01 459 02 422 03 481 01 139 01 452 02-06 489 03 139 17 452 12 489 05 459 11 489 07 489 12 Svegsområdet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2013-11-07 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2013-11-07 1 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 45 Val av justerare 46 Val av ordförande för ungdomsrådet 47 Protokollshantering, information 48 Föregående protokoll 49 Uppdatering kontaktlista

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1 Socialnämnden 2012-01-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Gruppbostad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2012-02-22 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2012-02-22 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2012-02-22 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Byggnaders höjd vid planering av nya turistområden 2 Kollektivtrafiken 2012-13. Information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

2015-02-05 1 SAMMANTRADESPROTOKOLL HARJEDALENS KOMMUN. Samhallsbyggnadsnamnden ARENDEFORTECKNING. 1 Bokslut 2014. 2 Information forvaltningschef

2015-02-05 1 SAMMANTRADESPROTOKOLL HARJEDALENS KOMMUN. Samhallsbyggnadsnamnden ARENDEFORTECKNING. 1 Bokslut 2014. 2 Information forvaltningschef HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Samhallsbyggnadsnamnden 2015-02-05 1 FORTECKNING Paragraf nr Arenderubrik 1 Bokslut 2014 2 Information forvaltningschef 3 Verksamhetsplan 2015-2019 4 Va-investeringar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-04-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 52 Kommunchef, presentation 53 Öhrlings PwC, delrapport 54 Arbetsutskottets protokoll 55 Delegationsbeslut 56 Information

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 81 Ekonomisk långsiktig plan (KELP) 82 Motion vårdnadsbidrag 83 Medborgarförslag tennisbanan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-03-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Arbetsutskottets protokoll 31 Delegationsbeslut 32 Information 33 MAS, information 34 Årsredovisning 2009 35 Budgetuppföljning

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet Brukarrådet 2012-06-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 7 Information från SPF 8 Ledsagare vid resa med färdtjänst 9 Aktuellt från tillgänglighetsrådgivaren 10 Aktuellt från

Läs mer

BIDRAG ÅR 2009. Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Byalaget i Överberg 147 000. Glissjöbergs-Mosätt Byalag 31 000. Glötegårdens FH 1 895 33 700

BIDRAG ÅR 2009. Kommunstyrelse. Kulturnämnd. Byalaget i Överberg 147 000. Glissjöbergs-Mosätt Byalag 31 000. Glötegårdens FH 1 895 33 700 BIDRAG ÅR 2009 1 FÖRENINGSBIDRAG (utgiftsslag 4531) 003 01 471 01 799 01 459 01 422 01 601 01 003 21 481 01 459 02 422 03 600 01 139 01-27 489 03 452 02-06 601 81 181 01-06 489 05 452 12 651 01 459 11

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2008-08-19 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-15.20 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Lars Bygdén

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen Kommunstyrelsen 2009-12-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 210 Anställande av kommunchef 211 Anställande av avdelningschef för miljö- och byggavdelningen 212 Förstudie VA,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-09-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 100 Information om företagsfrågor 101 Ekonomisk debatt 102 Allmänhetens frågestund 103 Nytt medborgarförslag om

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-01-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 7 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 8 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 9 Trygg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009 Kommunstyrelsen 2010-03-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 39 Arbetsmarknadssituationen i Härjedalens kommun, information 40 Årsredovisning 2009 41 Begäran om utökning av internkredit,

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2014-02-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 14 Ekonomisk rapport 2013 socialnämndens verksamheter 15 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 16 Budget

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2013-05-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Aktuella näringslivsärenden 60 Projekt Kvalitetssäkring och hållbar utveckling av spår

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

144 Lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet om extra ersättning sommaren 2014

144 Lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet om extra ersättning sommaren 2014 k HÄRJEDALENS KOMMUN 2014-06-25 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 139 Mid Sweden Science Park, information 140 Medfinansiering Mid Sweden Science Park 2015 141 Utbyggnad skidskyttebanor Sveg 142 Anställning

Läs mer

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1. Bakgrund Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00. Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen

Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00. Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Olle Berg Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Val av ledamöter och ersättare till nämnden för bildning, fritid och kulturs arbetsutskott 2 Val av

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Budgetinformation 23 Kulturnämndens delårsrapport 2010 24 Verksamhetsplan till budget 2011 25 Ansökan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Ansökan från Gravvårdsgruppen inom Hede pastorat

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Ansökan från Gravvårdsgruppen inom Hede pastorat Kulturnämndens arbetsutskott 2010-03-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Budgetinformation 2 Ansökan från Älvros byalag 3 Ansökan från Linsells byalag och bygdegårdsförening

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer