HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad Funäsdalen 64 Digitalisering av biografen i Ytterhogdal 65 Digitalisering av biografen i Sveg 66 Folkhälsoplan Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 68 Kulturmiljöprogrammet utökning 69 Skidskyttebanan i Sveg utbyggnad 70 Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna-Ramundberget startbesked 71 Fastighetsreglering Funäsdalen 71:1 och 8: Fastighetsreglering Tännäs Kyrkby 17:10 och Funäsdalen 90:1 73 Erbjudande om köp av Sveg 2:10 74 Strategi för esamhället 75 Härjedalens kommuns fritidsförening, KommunAkuten 76 Ansökan om bidrag 2012, RFSL Östersund 77 Utvecklingsprojekt LUST 78 TV-inspelning om fiske i Härjedalen, medfinansiering 79 Medborgarförslag om Antikrundan 80 Härjedalens flygverksamhet 81 Medborgarförslag om boktryckeri i Sveg 82 Medborgarförslag serverhallar 83 Motion om stöd till bönder i Härjedalens kommun

2 Kommunstyrelsen Bygdeavgiftsmedel Ansökan om bidrag, Föreningen Härdalsveckan 86 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur 87 Meddelanden 88 Delegationsbeslut 89 Kulturverksamheten, återrapport

3 Kommunstyrelsen Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Gottfrid Jonsson (S) ordförande Anders Häggkvist (C) Maj-Lis Larsson (S) Göran Påhlson (S) Hans E Bergström (V) Lars Bygdén (FP), 61 63, 68, Markus Grängzell (C) Anita Thuresson (M) Roland Persson (VH) Gunnar Hedin (C), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Andersson (S), tjänstgörande ersättare Eva-Britt Boij (FP), 64 67, 69, Ej beslutande Eva-Britt Boij (FP), ej tjänstgörande ersättare, 61 63, 68, Gunilla Zetterström-Bäcke (S), ej tjänstgörande ersättare, 61, 63 Övriga deltagare Ola Regnander, ekonomichef Inger Lagerquist, kommunchef Ulrika Persson, sekreterare Tomas Eliasson och, Anna Gustavsson, Ängersjö byalag, 61 Ola Skarin, renhållningschef Östersunds kommun, 62 Lars-Erik Sandhgren, utvecklingsstrateg, 77 Kerstin Ederlöf-Olofsson, kanslichef, Ingela Kälvedal, informatör och kommunikatör, Patrik Byström, kultur- och fritidschef, Malcolm Höök, näringslivsutvecklare, Elin Torestad, projektledare kulturmiljöprogrammet, 68 Ingegärd Fjällgärde (SD), observatör, 64-68, Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Roland Persson... Paragrafer Ulrika Persson... Gottfrid Jonsson... Roland Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

4 Kommunstyrelsen Ks 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Dnr Ks Miljöprövningsdelegationen begär enligt 16 kap 4 Miljöbalken kommunens tillstyrkan avseende vindkraftsanläggningen Ängersjökölen, inom fastigheterna Ängersjö 10:11 och Ängersjö 5:5 i Härjedalens kommun. Kommunstyrelsen beslutade , 39, att bjuda in Ängersjö byalag till kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj, för att höra deras synpunkter på en vindkraftsetablering i Ängersjöområdet. Tomas Eliasson och Anna Gustavsson, Ängersjö byalag, informerar om byalagets syn på vindkraftsanläggningen. - Informationen förklaras delgiven. - Länsstyrelsens begäran prövas på kommunstyrelsens sammanträde 23 maj 2012.

5 Kommunstyrelsen Ks 62 Projekt Biogas Mellannorrland. Information. Ola Skarin, renhållningschef Östersunds kommun, informerar om Biogas Mellannorrland, ett regionalt samarbetsprojekt mellan Sundsvalls och Östersunds kommuner för att röta det organiska avfall som samlas in och producera biogas av detta. - Informationen förklaras delgiven.

6 Kommunstyrelsen Ks 63 Gruppbostad Funäsdalen Dnr Sn Följande förslag till särskilt boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har behandlats i socialnämnden: 1 Nybyggnad Olenområdet, Funäsdalen 2 Ombyggnad Åkervägen 1, Funäsdalen 3 Ombyggnad bostadshus, Postgränd, Hede 4 Ombyggnad bostads- och kontorshus/fd gruppbostad, Buskgränd, Hede Socialnämnden beslutade , 47, att föreslå kommunstyrelsen anta alternativ 1 vilket kommer att innebära att socialförvaltningen hyr byggnaden av Härjegårdar Fastighets AB. Gunilla Zetterström-Bäcke, socialnämndens ordförande, informerar om ärendet. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att ny gruppbostad ska byggas i Olenområdet, Funäsdalen.

7 Kommunstyrelsen Ks 64 Digitalisering av biografen i Ytterhogdal Dnr Ks Sverige har nu nått den tidpunkt när det digitala skiftet på biograferna kommer att genomföras och när endast ett fåtal analoga filmkopior distribueras. En sammanslutning av de stora filmbolagen, kallad DCI (Digital Cinema Initiatives) har tagit fram en kravspecifikation för digital biografvisning. Denna innehåller bl a ett krav på 2K, vilket är samlingsnamnet på projektor och server som uppfyller DCI:s standard. En digitalisering av biografutrustningen i Ytterhogdal och ett fortsatt samarbete med Folkets Hus och Parker, öppnar ett flertal nya möjligheter för kommunen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen beslutar att köpa in digitalutrustning till Folkets hus i Ytterhogdal. Kostnaderna beräknas till cirka kronor. Leaderstöd har beviljats med kronor av Leader Hälsingebygden den Ytterhogdals Folkets hus byggnadsförening u.p.a har ansökt om bygdemedel motsvarande kronor. Kommunen föreslås finansiera resterande belopp kronor. - Ansökan om bygdemedel ur näringslivsfonden tillstyrkes. - Nämnden för bildning, fritid och kultur föreslås delfinansiera digitalutrustningen med kronor.

8 Kommunstyrelsen Ks 65 Digitalisering av biografen i Sveg Dnr Nbfk Kommunstyrelsen beslutade, , 9, att kommunen ska äga den digitala utrustningen som ska köpas in till biografen i Svegs Folkets Hus till en ungefärlig kostnad av kr. Nämnden för bildning, fritid och kultur fick i uppdrag att söka projektstöd från Leader Södra Fjällen och bidrag ur näringslivsfonden för Svegssjön. Kommunledningsutskottet beslutade , 32, att lämna en Leaderansökan, på maximalt 70% av antaget anbud för digitaliseringen och bekostar resterande del själv. Leader Södra Fjällen har meddelat att man inte kan bevilja bidrag i år. - Ärendet återremitteras för alternativ finansiering. - Beslut om finansiering tas vid kommunstyrelsens sammanträde 23 maj 2012.

9 Kommunstyrelsen Ks 66 Folkhälsopan Dnr Ks Våren 2011 utsåg kommunledningen en arbetsgrupp som fick till uppgift att göra en folkhälsoplan för kommunen. Folkhälsoplanen ska vara ett stöd i arbetet med att skapa förutsättningar för god folkhälsa i kommunen. Folkhälsoplanen för Härjedalens kommun har sin grund i länets folkhälsopolicy och i Härjedalens kommuns vision och kärnvärden (version 2020), även ett stort antal dialoger har förts med olika intressegrupper i samhället om vad som är viktigt för folkhälsan i Härjedalens kommun. Ett förslag till Folkhälsoplan för Härjedalens kommun var uppe för beslut i kommunstyrelsen, 2, Ärendet återremitterades för politisk förankring, kostnadsbeskrivning och förslag på finansiering. Ett nytt reviderat förslag presenterades i kommunledningsutskottet , 5, som beslutade att återemittera planen för omarbetning med färre detaljer, redigering av texten och fler politiker i arbetsgruppen. Ingela Kälvedal, folkhälsosamordnare, redogör för ett reviderat förslag på folkhälsoplan enligt riktlinjer från tidigare beslut. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar anta Folkhälsoplan

10 Kommunstyrelsen Ks 67 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Dnr Sveriges kommuner och landsting, SKL gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. Syftet är att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller samt vara ett underlag för diskussion. Resultaten ska också användas som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen för kommunen. Alla förvaltningar i Härjedalens kommun arbetar med dessa resultat i sin verksamhet. Respektive nämnd ansvarar för sina delar. Förslag föreligger om mål inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar målen för 2012 enligt förslag. Ingela Kälvedal föredrar ärendet. YRKANDE Anders Häggkvist yrkar att kommunstyrelsens mål antas med mindre justering av siffrorna. - Kommunstyrelsens mål i Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 antas med mindre justering av siffrorna. - Information om nämndernas mål lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde 23 maj 2012.

11 Kommunstyrelsen Ks 68 Kulturmiljöprogrammet utökning Dnr Nbfk Kommunstyrelsen beslutade, 2011, 178, att godkänna projektplan för framtagande av kulturmiljöprogram för Härjedalens kommun. Projekttiden är En projektledare har anställts, 25 %, under 6 månader. Kostnaden, kronor, finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Kommunstyrelsen beslutade, , 48, att ge Kulturmiljögruppen ett uppdrag att utreda och ta fram förslag till åtgärder för hembygdsgårdarnas utmaningar. Behovet och efterfrågan är stort för att öka kännedomen om den lokala historien och identitet. Även för att utveckla ett ökat ambassadörskap samt att för att öka deltaktigheten i processen för kommunmedborgarna Kulturmiljöprojektet föreslår att kommunstyrelsen skjuter till ytterligare kronor i projektet. Motsvarande summa har också sökts från Länsstyrelsen. Projektledare Elin Torestad redogör för projektet. Styrgruppen har framfört önskemål om att arbeta med att säkra den kunskap som finns inom kulturmiljöområdet genom bland annat ökad samverkan med civilsamhället. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Projektet förlängs till och med den 31 december Kostnaden, kronor, finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag.

12 Kommunstyrelsen Ks 68, forts - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 69 Skidskyttebanan i Sveg. Utbyggnad. Dnr Nbfk Svegs IK och Skidskyttegymnasiet har i skrivelse till nämnden för bildning, fritid och kultur framfört önskemål om att bygga ut skidskyttebanan för att bättre kunna tillgodose framtida behov. Argument som framförs är skidskyttegymnasiets ökade elevental, Svegs IK:s växande ungdomsverksamhet, bättre tillgänglighet för funktionshindrade, miljöhänsyn, möjlighet att anordna träningsläger samt uppfyllande av krav för att anordna stora nationella tävlingar. Den beräknade kostnaden uppskattas till ca 1,3 Mkr. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade , 59, att lyfta frågan vid budgetberedning i september I samband med satsningen på skidskytte vid Härjedalens gymnasium har Erik Albinder inför läsåret 2010/2011 anställts som skidskyttetränare och Anna-Carin Zidek har anställts som tränare på deltid. För att optimera satsningen på skidskytte som nationellt godkänd idrottsutbildning vid Härjedalens gymnasium är det önskvärt om satsningen på personal kan kompletteras med en satsning på skidskyttevallen vid skidstadion i Sveg. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade , 88, att ställa sig positiva till en utbyggnad av skidskyttebanan i Sveg och att göra en framställan hos kommunstyrelsen. Leif Nilsson redogör för antal ansökningar till skidgymnasiet hösten YRKANDE Hans Bergström, Maj-Lis Larsson, Lars Bygdén, Anders Häggkvist och Anita Thuresson yrkar avslag på utbyggnad. Roland Persson och Göran Påhlson yrkar bifall till utbyggnad SGÅNG Ordförande prövar Bergströms med fleras yrkande mot Perssons och Påhlsons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergströms med fleras yrkande.

14 Kommunstyrelsen Ks 69, forts - Begäran om utbyggnad avslås.

15 Kommunstyrelsen Ks 70 Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna-Ramundberget startbesked Dnr Det finns två fördjupade översiktsplaner i området Bruksvallarna- Ramundberget upprättade under 1980-talet. Expansionen av detta område är kraftig. Ansökningar om nya detaljplaner och bygglov sker i stor omfattning varje år. Med en ny fördjupad översiktplan skulle kommunen kunna få bättre planeringsunderlag för bland annat utbyggnad av VA. Det skulle även ge en överblick av vad som bör bevaras för friluftsliv, rennäring och annan jordbruksnäring. För att förenkla exploatering bör det finnas en ny fördjupad översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en fördjupad översiktsplan för dalgången Bruksvallarna Ramundberget tas fram. Kostnaden beräknas till ca kronor FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för dalgången Bruksvallarna Ramundberget. - Enligt kommunledningsutskottets beslut. - Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. - Kommunledningsutskottet är styrgrupp.

16 Kommunstyrelsen Ks 71 Fastighetsreglering Funäsdalen 71:1 och 8:112 Dnr Enligt detaljplanen för Olenområdet ska mark skiftas mellan Funäsdalen 71:1, Nils Ove Hammar, och Funäsdalen 8:112, Härjedalens kommun. Det innebär att den odlade marken belägen på Funäsdalen 8:112 överförs till Funäsdalen 71:1 och ängsmarken på Funäsdalen 71:1 överförs till Funäsdalen 8:112. Ängsmarken blir sedan tomtmark. Förslag till överenskommelse föreligger. Kostnaden för kommunen blir kronor samt förrättningskostnad. Totalt kronor som belastar samhällsbyggnadsnämndens konto för exploateringsverksamhet (231.01). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Överenskommelsen godkännes. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag

17 Kommunstyrelsen Ks 72 Fastighetsreglering Tännäs Kyrkby 17:10 och Funäsdalen 90:1 Dnr Ägaren till Tännäs Kyrkby 17:10 vill byta bort mark som innehåller väg och tomtmark i utbyte mot samma areal på fastigheten Funäsdalen 90:1. Ingen ersättning ska utgå. Förrättningskostnaden delas mellan parterna. Förslag till överenskommelse föreligger. Kostnaden belastar samhällsbyggnadsnämndens konto för exploateringsverksamhet (231.01). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Överenskommelsen godkännes. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Ks 73 Erbjudande om köp av Sveg 2:10 Dnr Kommunen har erbjudits att köpa fastigheten Sveg 2:10. Fastigheten är utlagd i stadsplaner och detaljplaner sedan Markområdets ändamål är parkmark. Kommunen och fastighetens ägare har inte kommit överens om fastighetens värde och hur värdering ska göras. Fastighetens areal är 5493 kvadratmeter. Ägarna begär kronor. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Kommunen avstår från erbjudandet då det pris som markägarna begär bedöms vara för högt. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 74 Strategi för esamhället Dnr Ks Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en ny strategi som fokuserar på eförvaltning Strategi för esamhället. E-samhället omfattar utnyttjande av informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. Kommunerna föreslås ta fram egna e-strategier som kopplas till övergripande styrdokument och förankras politiskt. Kommunerna bör söka samverkan och erfarenhetsutbyte både nationellt och regionalt i e-förvaltningsfrågor. Arbetet med e-strategin är viktigt för förvaltningarnas behov av exempelvis data- och telekommunikation. Teknikutvecklingen går hela tiden framåt och verksamheternas behov av IT-stöd. Vi börjar mer och mer använda mobila tekniska lösningar och fler och fler tjänster är åtkomliga direkt via Internet. Även pågående projekt kring skolornas trådlösa nätverk samt datorer till lärare och elever ställer krav på nya lösningar. Många av dessa ökade krav föranleder också en översyn och uppdatering av IT-plattformen. Andra projekt som också handlar om e-förvaltning är nationell ehälsa, e-verktyg för medborgardialogen, geodatasamverkan, e- tjänster och diskussionerna kring ett framtida kundcenter, införande av ett nytt diarie-, ärende- och dokumenthanteringssystem samt earkiv. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Strategin för esamhället antas. - Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till strategi för Härjedalens kommuns utveckling av kommunala e- tjänster i enlighet med esamhällets målbild.

20 Kommunstyrelsen Ks 74, forts - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

21 Kommunstyrelsen Ks 75 Härjedalens kommuns fritidsförening, KommunAkuten Dnr Ks Härjedalens kommuns fritidsförening, KommunAkuten, föreslår att alla anställda och politiker i kommunen ska erhålla automatiskt medlemskap i föreningen och äskar därför kronor årligen för detta samt erhållande av startavgift och löneförmån för den som deltar i av KAF sanktionerade RM-tävlingar. Personal- och organisationsavdelningen tillstyrker KommunAkutens äskande och förslag i sin helhet med motivering av att automatiskt medlemskap torde öka möjligheterna till att erbjuda fler friskvårdaktiviteter och att deltagande i RM-tävlingar ger bra reklam för Härjedalens kommun. En aktiv fritidsförening ligger väl i linje med Härjedalens kommuns strävande att förebygga sjukskrivningar. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - KommunAkuten erbjuder gratis medlemskap till intresserade anställda och förtroendevalda från och med Föreningen får ett årligt bidrag med kronor från och med Deltagare vid i av KAF sanktionerade RM-tävlingar får startavgift och löneförmåner. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

22 Kommunstyrelsen Ks 76 Ansökan om bidrag 2012, RFSL Östersund Dnr Ks RFSL Östersund J/H ansöker om bidrag på kronor för sin preventiva verksamhet och sitt informationsarbete. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Ansökan avslås. YRKANDE Roland Persson yrkar bifall till bidraget Hans Bergström yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag SGÅNG Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag Roland Perssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

23 Kommunstyrelsen Ks 77 Utvecklingsprojekt Lofsdalens Utveckling och Samverkan inom Turistnäringen (LUST) Dnr Ks Lofsdalens Turistnäring Ekonomiska Förening ansöker om kommunala medel för att driva projektet LUST som ska skapa förutsättningar för ett gemensamägt destinationsbolag. LUST bygger på ett aktivitetsprogram med transparens och starkt lokalt deltagande. Lars-Erik Sandhgren, utvecklingsstrateg, föredrar ärendet. Budgeterad kostnad är totalt kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun medfinansierar turistutvecklingsprojektet LUST med kronor över tre år, inklusive eget arbete. En tydlig motprestation gällande redovisning av uppnådda resultat ska krävas. YRKANDE Göran Påhlson, Lars Bygdén, Anita Thuresson och Hans Bergström yrkar avslag på ansökan - Medfinansieringsansökan avslås. - Föreningen får återkomma när det gjorts en egen förstudie/plan och man redovisat tidigare projekt.

24 Kommunstyrelsen Ks 78 TV-inspelning om fiske i Härjedalen, medfinansiering Dnr TV 4 kommer under sommaren 2012 spela in ett program om Långåfisket mitt i Härjedalen med den kände fiskeexperten William Moberg Faulds. Programmet kommer att inledas med scener från olika fiskemiljöer i Härjedalen. Programmen ska sändas vintern 2012/13 och därefter repriseras i några år. Kostnadskalkylen ligger på tkr. Man räknar med c a 2,5 miljoner tittare under ordinarie sändning/repriser. Programmet kommer även att sändas i Norge och Finland samt att en engelsk version kommer att visas i Nordic World. Härjedalens kommun föreslås bidra med 30 tkr. I utbyte, förutom själva reklamvärdet, erbjuds ett antal DVD som kommunen kan använda i sin marknadsföring. Vissa delar av programmet kan läggas ut på en hemsida som kommunen kommer att kunna länka till. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun medfinansierar TV-inspelning av fiske i Härjedalen med kronor. YRKANDE Göran Påhlson yrkar bifall till medfinansiering. - Ärendet återremitteras till näringslivsavdelningen för undersökning av möjligheten att söka pengar ur Långåfonden.

25 Kommunstyrelsen Ks 79 Medborgarförslag om Antikrundan Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen tar kontakt med SVT:s program Antikrundan och föreslår att man sänder ett program från Härjedalen. Ärendet överlämnades , Kf 85, till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Medborgarförslaget bifalles. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

26 Kommunstyrelsen Ks 80 Härjedalens flygverksamhet Dnr Destination Funäsfjällen och Destination Vemdalen har i en skrivelse till kommunen föreslagit att en utredning om Härjedalens framtida flygverksamhet måste genomföras. Bakgrunden till förslaget är destinationerna ser turismen som en utvecklingsbar målgrupp för flygtransport till fjällområden och att detta kan säkra att reguljärtrafiken med nuvarande statsstöd fortsätter. Kommunledningsförvaltningen föreslår att en utredning genomförs för att bedöma turisttrafikens betydelse för kommunens framtida flygverksamhet. Utredning genomförs tillsammans med intressenter från näringslivet. - Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

27 Kommunstyrelsen Ks 81 Medborgarförslag om boktryckeri i Sveg Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen satsar på att starta ett boktryckeri i Sveg. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen vid lämpligt tillfälle tar upp frågan med Henning Mankell om att trycka hans böcker i Sveg. Kommunchefen informerar om att kontakt tagits med Henning Mankell som uppmanade kommunen att kontakta hansförläggare i Finland. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget bifalles.

28 Kommunstyrelsen Ks 82 Medborgarförslag om serverhallar Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen tar reda på vilka krav som ställs för etableringar av serverhallar, och om man får goda indikationer även jobbar för sådana etableringar. Härjedalens kommun arbetar aktivt sen flera år tillbaka i ett projekt med namnet Midscand. Midscands uppgift är att arbeta på ett internationellt plan för att hitta nyetableringar till Jämtland. Arbetet med serverhallar pågår. Härjedalens kommun har lokaler som man aktivt försöker sälja in. Kommunledningsförvaltningen föreslår att näringslivsavdelningen tillsammans med Midscand fortsätter sitt arbete med att hitta etableringar i så kallade serverhallar. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget bifalles.

29 Kommunstyrelsen Ks 83 Motion om stöd till bönder i Härjedalens kommun Dnr Ks Olle Larsson (-) föreslår att kommunen ska agera för att jordbrukare i kommunen ska få stöd och full kompensation när deras verksamhet påverkas av intrång av renar. Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. Kommunen har en uppgift att stödja Härjedalens bönder såsom näringsidkare i deras kontakter med myndigheter i bland annat bidragsansökningar. YRKANDE Roland Persson yrkar bifall till motionen. SGÅNG Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag mot Roland Perssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen avslås.

30 Kommunstyrelsen Ks 84 Bygdeavgiftsmedel 2012 Dnr Ks Länsstyrelsen har överlämnat ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel för kommunens prioritering och yttrande. Ansökningarna har förtecknats områdesvis. Bygdeavgiftsmedel för näringslivsändamål fördelas av Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål. Övriga bygdeavgiftsmedel fördelas av länsstyrelsen. Totalt finns kronor att fördela varav kronor för näringslivsändamål. Sammanställning över tidigare beviljade/tillstyrkta ansökningar ur näringslivsfonden och övriga fonder redovisas i handlingarna. FÖRSLAG ANSÖKNINGAR SOM OMFATTAR HELA KOMMUNEN Följande ansökningar om medel har tillstyrkts och fördelas mellan fonderna enligt redovisat förslag: (Blankett Tillstyrkta/beslutade bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2012): Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen. Ej Hogdalsområdet - Krokströmmen m fl (Ks 102/09) (Ö) Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder (Ks 29/12) (Ö/N) Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtgärder (Ö/N) LOSSEN Näringslivsfonden Destination Funäsfjällen AB Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder (del) (del) Bruksvallarna & Ramundberget Fjäll AB

31 Kommunstyrelsen Ks 84, forts Övriga bygdemedel Härjedalens kommun,leader Södra Fjällen (del) Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtgärder (del) Tännäs fiskevårdsområdesförening Tännäs fiskevårdsområdesförening Härjedalens Fornminnesförening Ljusnedals byalag Bruksvallarna & Ramundberget Fjäll AB Tännäs byalag GRUNDSJÖARNA, SÄRVSJÖN, LÅNGÅ HALVFARI Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtg (del) Härjedalens kommun, Fiskefrämjande Åtgärder (del) Hedlanda flygförening Råndalens fiskevårdsområdesförening Sonfjällsbygdens fiskodling ek förening Hede företagargrupp Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Hede IK Hedevikens bysamfällighetsförening Byggnadsföreningen GT-Gården i Vemdalen

32 Kommunstyrelsen Ks 84, forts LOFSSJÖN Näringslivsfonden Lofsdalen turistnäring ek förening Övriga bygdemedel Härjedalens kommun Leader Södra fjällen (del) Härjedalens kommun Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun Fiskefrämjande åtgärder (del) Glötegårdens Folketshusförening Glöte byalag Glöte byalag Glöte jaktskytteklubb Glötegårdens Folketshusförening Lofsdalen turistnäring ek förening ORRMOSJÖN, SMEDJEMORA Näringslivsfonden Härjedalens kommun Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun Fiskefrämjande åtgärder (del) Lillhärdals snöskoterklubb Övriga bygdemedel Lillhärdals IF Härjedalens kommun Leader Södra fjällen (del) Lillhärdals IF

33 Kommunstyrelsen Ks.84, forts SVEGSSJÖN, HUNDSJÖN, MÅLINGEN, SVEGS BYARFORSEN Näringslivsfonden Handelshuset i Älvros, ek förening Härjedalens kommun Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun Fiskefrämjande åtgärder (del) Övriga bygdemedel Härjedalens kommun Ishall i Sveg ytterligare bidrag Härjedalens kommun, Leader Södra fjällen (del) KROKSTRÖMMEN, LÅNGSTRÖMMEN, STORÅSTRÖMMEN, ÖJEFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder (del) Ytterhogdals Folkets Hus Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Hälsingebygden Ytterhogdals hembygdsföreni ng Ytterhogdals hembygdsförening Ytterhogdals IK Ytterhogdals Fol kets Hus 5 962

34 Kommunstyrelsen Ks 84, forts - Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslås bifalla ansökningar om övriga bygdeavgiftsmedel enligt förslag. Övriga ansökningar avslås på grund av brist på medel. - Styrelsen för Härjedalens kommun bygdemedelsfond för näringslivsändamål föreslås bifalla ansökningar om bygdeavgiftsmedel ur näringslivsfonden enligt förslag. JÄV Lars Bygdén deltar ej i behandlingen av bygdeavgiftsmedel ur Grundsjön m fl. Gunnar Hedin deltar ej i behandlingen av bygdeavgiftsmedel ur Svegssjön och Orrmosjön. Anna-Lena Andersson och Leif Nilsson deltar ej i behandlingen av bygdeavgiftsmedel ur Krokströmmen m fl.

35 Kommunstyrelsen Ks 85 Ansökan om bidrag, Föreningen Härdalsveckan Dnr Ks Föreningen Härdalsveckan ansöker om bidrag ur näringslivsfonden för Orrmosjön, Smedjemora, till tält, bord och stolar samt en PAanläggning för en summa av kronor. Materialet ska användas årligen vid Härdalsveckans marknad för att ge Lillhärdals företagare möjlighet att visa upp sig, sina idéer och produkter. - Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan.

36 Kommunstyrelsen Ks 86 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Dnr Ks Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens kommun i förvaltningsområdet för samiska. Inom förvaltningsområdet har samisk kultur och samiska språk ett förstärkt skydd. Kommunen skall bland annat: - informera samerna om lagen - ge möjlighet till inflytande och samråda med företrädare för samer - skydda/främja samernas språk och kultur, särskilt med fokus på barn - ge service och erbjuda myndighetskontakter helt/delvis på samiska vid efterfrågan - erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2010 att ett språkprogram och handlingsplaner ska utarbetas enligt Sametingets språkhandbok för samiska. Handlingsplanen ska fastställas av kommunstyrelsen. En handlingsplan har utarbetats i samarbete med samrådsgruppen Vaajman Giele. Kommunledningskontoret föreslår att handlingsplanen för samiskt språk och samisk kultur fastställs samt att handlingsplanen ska uppdateras årligen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Handlingsplanen för samiskt språk och samisk kultur fastställs. - Handlingsplanen ska uppdateras årligen. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till planen

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus -3, KF 2011-05-05 08:30 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05 kl 08.30 i PB-hallen, Folkets Hus 1, KF 2011-05-05 08:30 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-05-05 Dnr 9-2011 Meddelanden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer