HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad Funäsdalen 64 Digitalisering av biografen i Ytterhogdal 65 Digitalisering av biografen i Sveg 66 Folkhälsoplan Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 68 Kulturmiljöprogrammet utökning 69 Skidskyttebanan i Sveg utbyggnad 70 Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna-Ramundberget startbesked 71 Fastighetsreglering Funäsdalen 71:1 och 8: Fastighetsreglering Tännäs Kyrkby 17:10 och Funäsdalen 90:1 73 Erbjudande om köp av Sveg 2:10 74 Strategi för esamhället 75 Härjedalens kommuns fritidsförening, KommunAkuten 76 Ansökan om bidrag 2012, RFSL Östersund 77 Utvecklingsprojekt LUST 78 TV-inspelning om fiske i Härjedalen, medfinansiering 79 Medborgarförslag om Antikrundan 80 Härjedalens flygverksamhet 81 Medborgarförslag om boktryckeri i Sveg 82 Medborgarförslag serverhallar 83 Motion om stöd till bönder i Härjedalens kommun

2 Kommunstyrelsen Bygdeavgiftsmedel Ansökan om bidrag, Föreningen Härdalsveckan 86 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur 87 Meddelanden 88 Delegationsbeslut 89 Kulturverksamheten, återrapport

3 Kommunstyrelsen Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Gottfrid Jonsson (S) ordförande Anders Häggkvist (C) Maj-Lis Larsson (S) Göran Påhlson (S) Hans E Bergström (V) Lars Bygdén (FP), 61 63, 68, Markus Grängzell (C) Anita Thuresson (M) Roland Persson (VH) Gunnar Hedin (C), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Andersson (S), tjänstgörande ersättare Eva-Britt Boij (FP), 64 67, 69, Ej beslutande Eva-Britt Boij (FP), ej tjänstgörande ersättare, 61 63, 68, Gunilla Zetterström-Bäcke (S), ej tjänstgörande ersättare, 61, 63 Övriga deltagare Ola Regnander, ekonomichef Inger Lagerquist, kommunchef Ulrika Persson, sekreterare Tomas Eliasson och, Anna Gustavsson, Ängersjö byalag, 61 Ola Skarin, renhållningschef Östersunds kommun, 62 Lars-Erik Sandhgren, utvecklingsstrateg, 77 Kerstin Ederlöf-Olofsson, kanslichef, Ingela Kälvedal, informatör och kommunikatör, Patrik Byström, kultur- och fritidschef, Malcolm Höök, näringslivsutvecklare, Elin Torestad, projektledare kulturmiljöprogrammet, 68 Ingegärd Fjällgärde (SD), observatör, 64-68, Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Roland Persson... Paragrafer Ulrika Persson... Gottfrid Jonsson... Roland Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

4 Kommunstyrelsen Ks 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Dnr Ks Miljöprövningsdelegationen begär enligt 16 kap 4 Miljöbalken kommunens tillstyrkan avseende vindkraftsanläggningen Ängersjökölen, inom fastigheterna Ängersjö 10:11 och Ängersjö 5:5 i Härjedalens kommun. Kommunstyrelsen beslutade , 39, att bjuda in Ängersjö byalag till kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj, för att höra deras synpunkter på en vindkraftsetablering i Ängersjöområdet. Tomas Eliasson och Anna Gustavsson, Ängersjö byalag, informerar om byalagets syn på vindkraftsanläggningen. - Informationen förklaras delgiven. - Länsstyrelsens begäran prövas på kommunstyrelsens sammanträde 23 maj 2012.

5 Kommunstyrelsen Ks 62 Projekt Biogas Mellannorrland. Information. Ola Skarin, renhållningschef Östersunds kommun, informerar om Biogas Mellannorrland, ett regionalt samarbetsprojekt mellan Sundsvalls och Östersunds kommuner för att röta det organiska avfall som samlas in och producera biogas av detta. - Informationen förklaras delgiven.

6 Kommunstyrelsen Ks 63 Gruppbostad Funäsdalen Dnr Sn Följande förslag till särskilt boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har behandlats i socialnämnden: 1 Nybyggnad Olenområdet, Funäsdalen 2 Ombyggnad Åkervägen 1, Funäsdalen 3 Ombyggnad bostadshus, Postgränd, Hede 4 Ombyggnad bostads- och kontorshus/fd gruppbostad, Buskgränd, Hede Socialnämnden beslutade , 47, att föreslå kommunstyrelsen anta alternativ 1 vilket kommer att innebära att socialförvaltningen hyr byggnaden av Härjegårdar Fastighets AB. Gunilla Zetterström-Bäcke, socialnämndens ordförande, informerar om ärendet. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att ny gruppbostad ska byggas i Olenområdet, Funäsdalen.

7 Kommunstyrelsen Ks 64 Digitalisering av biografen i Ytterhogdal Dnr Ks Sverige har nu nått den tidpunkt när det digitala skiftet på biograferna kommer att genomföras och när endast ett fåtal analoga filmkopior distribueras. En sammanslutning av de stora filmbolagen, kallad DCI (Digital Cinema Initiatives) har tagit fram en kravspecifikation för digital biografvisning. Denna innehåller bl a ett krav på 2K, vilket är samlingsnamnet på projektor och server som uppfyller DCI:s standard. En digitalisering av biografutrustningen i Ytterhogdal och ett fortsatt samarbete med Folkets Hus och Parker, öppnar ett flertal nya möjligheter för kommunen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen beslutar att köpa in digitalutrustning till Folkets hus i Ytterhogdal. Kostnaderna beräknas till cirka kronor. Leaderstöd har beviljats med kronor av Leader Hälsingebygden den Ytterhogdals Folkets hus byggnadsförening u.p.a har ansökt om bygdemedel motsvarande kronor. Kommunen föreslås finansiera resterande belopp kronor. - Ansökan om bygdemedel ur näringslivsfonden tillstyrkes. - Nämnden för bildning, fritid och kultur föreslås delfinansiera digitalutrustningen med kronor.

8 Kommunstyrelsen Ks 65 Digitalisering av biografen i Sveg Dnr Nbfk Kommunstyrelsen beslutade, , 9, att kommunen ska äga den digitala utrustningen som ska köpas in till biografen i Svegs Folkets Hus till en ungefärlig kostnad av kr. Nämnden för bildning, fritid och kultur fick i uppdrag att söka projektstöd från Leader Södra Fjällen och bidrag ur näringslivsfonden för Svegssjön. Kommunledningsutskottet beslutade , 32, att lämna en Leaderansökan, på maximalt 70% av antaget anbud för digitaliseringen och bekostar resterande del själv. Leader Södra Fjällen har meddelat att man inte kan bevilja bidrag i år. - Ärendet återremitteras för alternativ finansiering. - Beslut om finansiering tas vid kommunstyrelsens sammanträde 23 maj 2012.

9 Kommunstyrelsen Ks 66 Folkhälsopan Dnr Ks Våren 2011 utsåg kommunledningen en arbetsgrupp som fick till uppgift att göra en folkhälsoplan för kommunen. Folkhälsoplanen ska vara ett stöd i arbetet med att skapa förutsättningar för god folkhälsa i kommunen. Folkhälsoplanen för Härjedalens kommun har sin grund i länets folkhälsopolicy och i Härjedalens kommuns vision och kärnvärden (version 2020), även ett stort antal dialoger har förts med olika intressegrupper i samhället om vad som är viktigt för folkhälsan i Härjedalens kommun. Ett förslag till Folkhälsoplan för Härjedalens kommun var uppe för beslut i kommunstyrelsen, 2, Ärendet återremitterades för politisk förankring, kostnadsbeskrivning och förslag på finansiering. Ett nytt reviderat förslag presenterades i kommunledningsutskottet , 5, som beslutade att återemittera planen för omarbetning med färre detaljer, redigering av texten och fler politiker i arbetsgruppen. Ingela Kälvedal, folkhälsosamordnare, redogör för ett reviderat förslag på folkhälsoplan enligt riktlinjer från tidigare beslut. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar anta Folkhälsoplan

10 Kommunstyrelsen Ks 67 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Dnr Sveriges kommuner och landsting, SKL gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. Syftet är att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller samt vara ett underlag för diskussion. Resultaten ska också användas som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen för kommunen. Alla förvaltningar i Härjedalens kommun arbetar med dessa resultat i sin verksamhet. Respektive nämnd ansvarar för sina delar. Förslag föreligger om mål inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar målen för 2012 enligt förslag. Ingela Kälvedal föredrar ärendet. YRKANDE Anders Häggkvist yrkar att kommunstyrelsens mål antas med mindre justering av siffrorna. - Kommunstyrelsens mål i Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 antas med mindre justering av siffrorna. - Information om nämndernas mål lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde 23 maj 2012.

11 Kommunstyrelsen Ks 68 Kulturmiljöprogrammet utökning Dnr Nbfk Kommunstyrelsen beslutade, 2011, 178, att godkänna projektplan för framtagande av kulturmiljöprogram för Härjedalens kommun. Projekttiden är En projektledare har anställts, 25 %, under 6 månader. Kostnaden, kronor, finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Kommunstyrelsen beslutade, , 48, att ge Kulturmiljögruppen ett uppdrag att utreda och ta fram förslag till åtgärder för hembygdsgårdarnas utmaningar. Behovet och efterfrågan är stort för att öka kännedomen om den lokala historien och identitet. Även för att utveckla ett ökat ambassadörskap samt att för att öka deltaktigheten i processen för kommunmedborgarna Kulturmiljöprojektet föreslår att kommunstyrelsen skjuter till ytterligare kronor i projektet. Motsvarande summa har också sökts från Länsstyrelsen. Projektledare Elin Torestad redogör för projektet. Styrgruppen har framfört önskemål om att arbeta med att säkra den kunskap som finns inom kulturmiljöområdet genom bland annat ökad samverkan med civilsamhället. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Projektet förlängs till och med den 31 december Kostnaden, kronor, finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag.

12 Kommunstyrelsen Ks 68, forts - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 69 Skidskyttebanan i Sveg. Utbyggnad. Dnr Nbfk Svegs IK och Skidskyttegymnasiet har i skrivelse till nämnden för bildning, fritid och kultur framfört önskemål om att bygga ut skidskyttebanan för att bättre kunna tillgodose framtida behov. Argument som framförs är skidskyttegymnasiets ökade elevental, Svegs IK:s växande ungdomsverksamhet, bättre tillgänglighet för funktionshindrade, miljöhänsyn, möjlighet att anordna träningsläger samt uppfyllande av krav för att anordna stora nationella tävlingar. Den beräknade kostnaden uppskattas till ca 1,3 Mkr. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade , 59, att lyfta frågan vid budgetberedning i september I samband med satsningen på skidskytte vid Härjedalens gymnasium har Erik Albinder inför läsåret 2010/2011 anställts som skidskyttetränare och Anna-Carin Zidek har anställts som tränare på deltid. För att optimera satsningen på skidskytte som nationellt godkänd idrottsutbildning vid Härjedalens gymnasium är det önskvärt om satsningen på personal kan kompletteras med en satsning på skidskyttevallen vid skidstadion i Sveg. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade , 88, att ställa sig positiva till en utbyggnad av skidskyttebanan i Sveg och att göra en framställan hos kommunstyrelsen. Leif Nilsson redogör för antal ansökningar till skidgymnasiet hösten YRKANDE Hans Bergström, Maj-Lis Larsson, Lars Bygdén, Anders Häggkvist och Anita Thuresson yrkar avslag på utbyggnad. Roland Persson och Göran Påhlson yrkar bifall till utbyggnad SGÅNG Ordförande prövar Bergströms med fleras yrkande mot Perssons och Påhlsons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergströms med fleras yrkande.

14 Kommunstyrelsen Ks 69, forts - Begäran om utbyggnad avslås.

15 Kommunstyrelsen Ks 70 Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna-Ramundberget startbesked Dnr Det finns två fördjupade översiktsplaner i området Bruksvallarna- Ramundberget upprättade under 1980-talet. Expansionen av detta område är kraftig. Ansökningar om nya detaljplaner och bygglov sker i stor omfattning varje år. Med en ny fördjupad översiktplan skulle kommunen kunna få bättre planeringsunderlag för bland annat utbyggnad av VA. Det skulle även ge en överblick av vad som bör bevaras för friluftsliv, rennäring och annan jordbruksnäring. För att förenkla exploatering bör det finnas en ny fördjupad översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en fördjupad översiktsplan för dalgången Bruksvallarna Ramundberget tas fram. Kostnaden beräknas till ca kronor FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för dalgången Bruksvallarna Ramundberget. - Enligt kommunledningsutskottets beslut. - Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. - Kommunledningsutskottet är styrgrupp.

16 Kommunstyrelsen Ks 71 Fastighetsreglering Funäsdalen 71:1 och 8:112 Dnr Enligt detaljplanen för Olenområdet ska mark skiftas mellan Funäsdalen 71:1, Nils Ove Hammar, och Funäsdalen 8:112, Härjedalens kommun. Det innebär att den odlade marken belägen på Funäsdalen 8:112 överförs till Funäsdalen 71:1 och ängsmarken på Funäsdalen 71:1 överförs till Funäsdalen 8:112. Ängsmarken blir sedan tomtmark. Förslag till överenskommelse föreligger. Kostnaden för kommunen blir kronor samt förrättningskostnad. Totalt kronor som belastar samhällsbyggnadsnämndens konto för exploateringsverksamhet (231.01). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Överenskommelsen godkännes. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag

17 Kommunstyrelsen Ks 72 Fastighetsreglering Tännäs Kyrkby 17:10 och Funäsdalen 90:1 Dnr Ägaren till Tännäs Kyrkby 17:10 vill byta bort mark som innehåller väg och tomtmark i utbyte mot samma areal på fastigheten Funäsdalen 90:1. Ingen ersättning ska utgå. Förrättningskostnaden delas mellan parterna. Förslag till överenskommelse föreligger. Kostnaden belastar samhällsbyggnadsnämndens konto för exploateringsverksamhet (231.01). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Överenskommelsen godkännes. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Ks 73 Erbjudande om köp av Sveg 2:10 Dnr Kommunen har erbjudits att köpa fastigheten Sveg 2:10. Fastigheten är utlagd i stadsplaner och detaljplaner sedan Markområdets ändamål är parkmark. Kommunen och fastighetens ägare har inte kommit överens om fastighetens värde och hur värdering ska göras. Fastighetens areal är 5493 kvadratmeter. Ägarna begär kronor. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Kommunen avstår från erbjudandet då det pris som markägarna begär bedöms vara för högt. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 74 Strategi för esamhället Dnr Ks Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en ny strategi som fokuserar på eförvaltning Strategi för esamhället. E-samhället omfattar utnyttjande av informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. Kommunerna föreslås ta fram egna e-strategier som kopplas till övergripande styrdokument och förankras politiskt. Kommunerna bör söka samverkan och erfarenhetsutbyte både nationellt och regionalt i e-förvaltningsfrågor. Arbetet med e-strategin är viktigt för förvaltningarnas behov av exempelvis data- och telekommunikation. Teknikutvecklingen går hela tiden framåt och verksamheternas behov av IT-stöd. Vi börjar mer och mer använda mobila tekniska lösningar och fler och fler tjänster är åtkomliga direkt via Internet. Även pågående projekt kring skolornas trådlösa nätverk samt datorer till lärare och elever ställer krav på nya lösningar. Många av dessa ökade krav föranleder också en översyn och uppdatering av IT-plattformen. Andra projekt som också handlar om e-förvaltning är nationell ehälsa, e-verktyg för medborgardialogen, geodatasamverkan, e- tjänster och diskussionerna kring ett framtida kundcenter, införande av ett nytt diarie-, ärende- och dokumenthanteringssystem samt earkiv. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Strategin för esamhället antas. - Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till strategi för Härjedalens kommuns utveckling av kommunala e- tjänster i enlighet med esamhällets målbild.

20 Kommunstyrelsen Ks 74, forts - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

21 Kommunstyrelsen Ks 75 Härjedalens kommuns fritidsförening, KommunAkuten Dnr Ks Härjedalens kommuns fritidsförening, KommunAkuten, föreslår att alla anställda och politiker i kommunen ska erhålla automatiskt medlemskap i föreningen och äskar därför kronor årligen för detta samt erhållande av startavgift och löneförmån för den som deltar i av KAF sanktionerade RM-tävlingar. Personal- och organisationsavdelningen tillstyrker KommunAkutens äskande och förslag i sin helhet med motivering av att automatiskt medlemskap torde öka möjligheterna till att erbjuda fler friskvårdaktiviteter och att deltagande i RM-tävlingar ger bra reklam för Härjedalens kommun. En aktiv fritidsförening ligger väl i linje med Härjedalens kommuns strävande att förebygga sjukskrivningar. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - KommunAkuten erbjuder gratis medlemskap till intresserade anställda och förtroendevalda från och med Föreningen får ett årligt bidrag med kronor från och med Deltagare vid i av KAF sanktionerade RM-tävlingar får startavgift och löneförmåner. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

22 Kommunstyrelsen Ks 76 Ansökan om bidrag 2012, RFSL Östersund Dnr Ks RFSL Östersund J/H ansöker om bidrag på kronor för sin preventiva verksamhet och sitt informationsarbete. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Ansökan avslås. YRKANDE Roland Persson yrkar bifall till bidraget Hans Bergström yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag SGÅNG Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag Roland Perssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

23 Kommunstyrelsen Ks 77 Utvecklingsprojekt Lofsdalens Utveckling och Samverkan inom Turistnäringen (LUST) Dnr Ks Lofsdalens Turistnäring Ekonomiska Förening ansöker om kommunala medel för att driva projektet LUST som ska skapa förutsättningar för ett gemensamägt destinationsbolag. LUST bygger på ett aktivitetsprogram med transparens och starkt lokalt deltagande. Lars-Erik Sandhgren, utvecklingsstrateg, föredrar ärendet. Budgeterad kostnad är totalt kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun medfinansierar turistutvecklingsprojektet LUST med kronor över tre år, inklusive eget arbete. En tydlig motprestation gällande redovisning av uppnådda resultat ska krävas. YRKANDE Göran Påhlson, Lars Bygdén, Anita Thuresson och Hans Bergström yrkar avslag på ansökan - Medfinansieringsansökan avslås. - Föreningen får återkomma när det gjorts en egen förstudie/plan och man redovisat tidigare projekt.

24 Kommunstyrelsen Ks 78 TV-inspelning om fiske i Härjedalen, medfinansiering Dnr TV 4 kommer under sommaren 2012 spela in ett program om Långåfisket mitt i Härjedalen med den kände fiskeexperten William Moberg Faulds. Programmet kommer att inledas med scener från olika fiskemiljöer i Härjedalen. Programmen ska sändas vintern 2012/13 och därefter repriseras i några år. Kostnadskalkylen ligger på tkr. Man räknar med c a 2,5 miljoner tittare under ordinarie sändning/repriser. Programmet kommer även att sändas i Norge och Finland samt att en engelsk version kommer att visas i Nordic World. Härjedalens kommun föreslås bidra med 30 tkr. I utbyte, förutom själva reklamvärdet, erbjuds ett antal DVD som kommunen kan använda i sin marknadsföring. Vissa delar av programmet kan läggas ut på en hemsida som kommunen kommer att kunna länka till. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun medfinansierar TV-inspelning av fiske i Härjedalen med kronor. YRKANDE Göran Påhlson yrkar bifall till medfinansiering. - Ärendet återremitteras till näringslivsavdelningen för undersökning av möjligheten att söka pengar ur Långåfonden.

25 Kommunstyrelsen Ks 79 Medborgarförslag om Antikrundan Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen tar kontakt med SVT:s program Antikrundan och föreslår att man sänder ett program från Härjedalen. Ärendet överlämnades , Kf 85, till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Medborgarförslaget bifalles. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

26 Kommunstyrelsen Ks 80 Härjedalens flygverksamhet Dnr Destination Funäsfjällen och Destination Vemdalen har i en skrivelse till kommunen föreslagit att en utredning om Härjedalens framtida flygverksamhet måste genomföras. Bakgrunden till förslaget är destinationerna ser turismen som en utvecklingsbar målgrupp för flygtransport till fjällområden och att detta kan säkra att reguljärtrafiken med nuvarande statsstöd fortsätter. Kommunledningsförvaltningen föreslår att en utredning genomförs för att bedöma turisttrafikens betydelse för kommunens framtida flygverksamhet. Utredning genomförs tillsammans med intressenter från näringslivet. - Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

27 Kommunstyrelsen Ks 81 Medborgarförslag om boktryckeri i Sveg Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen satsar på att starta ett boktryckeri i Sveg. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen vid lämpligt tillfälle tar upp frågan med Henning Mankell om att trycka hans böcker i Sveg. Kommunchefen informerar om att kontakt tagits med Henning Mankell som uppmanade kommunen att kontakta hansförläggare i Finland. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget bifalles.

28 Kommunstyrelsen Ks 82 Medborgarförslag om serverhallar Dnr Ks Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen tar reda på vilka krav som ställs för etableringar av serverhallar, och om man får goda indikationer även jobbar för sådana etableringar. Härjedalens kommun arbetar aktivt sen flera år tillbaka i ett projekt med namnet Midscand. Midscands uppgift är att arbeta på ett internationellt plan för att hitta nyetableringar till Jämtland. Arbetet med serverhallar pågår. Härjedalens kommun har lokaler som man aktivt försöker sälja in. Kommunledningsförvaltningen föreslår att näringslivsavdelningen tillsammans med Midscand fortsätter sitt arbete med att hitta etableringar i så kallade serverhallar. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Medborgarförslaget bifalles.

29 Kommunstyrelsen Ks 83 Motion om stöd till bönder i Härjedalens kommun Dnr Ks Olle Larsson (-) föreslår att kommunen ska agera för att jordbrukare i kommunen ska få stöd och full kompensation när deras verksamhet påverkas av intrång av renar. Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. Kommunen har en uppgift att stödja Härjedalens bönder såsom näringsidkare i deras kontakter med myndigheter i bland annat bidragsansökningar. YRKANDE Roland Persson yrkar bifall till motionen. SGÅNG Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag mot Roland Perssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Motionen avslås.

30 Kommunstyrelsen Ks 84 Bygdeavgiftsmedel 2012 Dnr Ks Länsstyrelsen har överlämnat ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel för kommunens prioritering och yttrande. Ansökningarna har förtecknats områdesvis. Bygdeavgiftsmedel för näringslivsändamål fördelas av Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål. Övriga bygdeavgiftsmedel fördelas av länsstyrelsen. Totalt finns kronor att fördela varav kronor för näringslivsändamål. Sammanställning över tidigare beviljade/tillstyrkta ansökningar ur näringslivsfonden och övriga fonder redovisas i handlingarna. FÖRSLAG ANSÖKNINGAR SOM OMFATTAR HELA KOMMUNEN Följande ansökningar om medel har tillstyrkts och fördelas mellan fonderna enligt redovisat förslag: (Blankett Tillstyrkta/beslutade bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2012): Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen. Ej Hogdalsområdet - Krokströmmen m fl (Ks 102/09) (Ö) Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder (Ks 29/12) (Ö/N) Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtgärder (Ö/N) LOSSEN Näringslivsfonden Destination Funäsfjällen AB Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder (del) (del) Bruksvallarna & Ramundberget Fjäll AB

31 Kommunstyrelsen Ks 84, forts Övriga bygdemedel Härjedalens kommun,leader Södra Fjällen (del) Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtgärder (del) Tännäs fiskevårdsområdesförening Tännäs fiskevårdsområdesförening Härjedalens Fornminnesförening Ljusnedals byalag Bruksvallarna & Ramundberget Fjäll AB Tännäs byalag GRUNDSJÖARNA, SÄRVSJÖN, LÅNGÅ HALVFARI Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtg (del) Härjedalens kommun, Fiskefrämjande Åtgärder (del) Hedlanda flygförening Råndalens fiskevårdsområdesförening Sonfjällsbygdens fiskodling ek förening Hede företagargrupp Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Hede IK Hedevikens bysamfällighetsförening Byggnadsföreningen GT-Gården i Vemdalen

32 Kommunstyrelsen Ks 84, forts LOFSSJÖN Näringslivsfonden Lofsdalen turistnäring ek förening Övriga bygdemedel Härjedalens kommun Leader Södra fjällen (del) Härjedalens kommun Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun Fiskefrämjande åtgärder (del) Glötegårdens Folketshusförening Glöte byalag Glöte byalag Glöte jaktskytteklubb Glötegårdens Folketshusförening Lofsdalen turistnäring ek förening ORRMOSJÖN, SMEDJEMORA Näringslivsfonden Härjedalens kommun Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun Fiskefrämjande åtgärder (del) Lillhärdals snöskoterklubb Övriga bygdemedel Lillhärdals IF Härjedalens kommun Leader Södra fjällen (del) Lillhärdals IF

33 Kommunstyrelsen Ks.84, forts SVEGSSJÖN, HUNDSJÖN, MÅLINGEN, SVEGS BYARFORSEN Näringslivsfonden Handelshuset i Älvros, ek förening Härjedalens kommun Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun Fiskefrämjande åtgärder (del) Övriga bygdemedel Härjedalens kommun Ishall i Sveg ytterligare bidrag Härjedalens kommun, Leader Södra fjällen (del) KROKSTRÖMMEN, LÅNGSTRÖMMEN, STORÅSTRÖMMEN, ÖJEFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Marknadsföringsåtgärder (del) Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder (del) Ytterhogdals Folkets Hus Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Hälsingebygden Ytterhogdals hembygdsföreni ng Ytterhogdals hembygdsförening Ytterhogdals IK Ytterhogdals Fol kets Hus 5 962

34 Kommunstyrelsen Ks 84, forts - Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslås bifalla ansökningar om övriga bygdeavgiftsmedel enligt förslag. Övriga ansökningar avslås på grund av brist på medel. - Styrelsen för Härjedalens kommun bygdemedelsfond för näringslivsändamål föreslås bifalla ansökningar om bygdeavgiftsmedel ur näringslivsfonden enligt förslag. JÄV Lars Bygdén deltar ej i behandlingen av bygdeavgiftsmedel ur Grundsjön m fl. Gunnar Hedin deltar ej i behandlingen av bygdeavgiftsmedel ur Svegssjön och Orrmosjön. Anna-Lena Andersson och Leif Nilsson deltar ej i behandlingen av bygdeavgiftsmedel ur Krokströmmen m fl.

35 Kommunstyrelsen Ks 85 Ansökan om bidrag, Föreningen Härdalsveckan Dnr Ks Föreningen Härdalsveckan ansöker om bidrag ur näringslivsfonden för Orrmosjön, Smedjemora, till tält, bord och stolar samt en PAanläggning för en summa av kronor. Materialet ska användas årligen vid Härdalsveckans marknad för att ge Lillhärdals företagare möjlighet att visa upp sig, sina idéer och produkter. - Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan.

36 Kommunstyrelsen Ks 86 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Dnr Ks Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens kommun i förvaltningsområdet för samiska. Inom förvaltningsområdet har samisk kultur och samiska språk ett förstärkt skydd. Kommunen skall bland annat: - informera samerna om lagen - ge möjlighet till inflytande och samråda med företrädare för samer - skydda/främja samernas språk och kultur, särskilt med fokus på barn - ge service och erbjuda myndighetskontakter helt/delvis på samiska vid efterfrågan - erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2010 att ett språkprogram och handlingsplaner ska utarbetas enligt Sametingets språkhandbok för samiska. Handlingsplanen ska fastställas av kommunstyrelsen. En handlingsplan har utarbetats i samarbete med samrådsgruppen Vaajman Giele. Kommunledningskontoret föreslår att handlingsplanen för samiskt språk och samisk kultur fastställs samt att handlingsplanen ska uppdateras årligen. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar - Handlingsplanen för samiskt språk och samisk kultur fastställs. - Handlingsplanen ska uppdateras årligen. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till planen

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget 2011 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-12-09 1 Paragraf nr Ärenderubrik 222 Fördelning av kommunalt bidrag till mottagandeservice 2010 223 Projektansökan för ett Destinationsbolag Vemdalen 224 Jämtland-Härjedalen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2008-08-19 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-15.20 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Lars Bygdén

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2013-10-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 94 Lagen om nationella minoriteter, information 95 Information från revisorerna 96 Nytt medborgarförslag om att

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Tekniska nämnden 2009-12-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 56 Städorganisation 57 Ny säkerhets- och kvalitetspolicy vid flygplatsen 58 Tilläggsanslag för inköp av tjänstebilar

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2014-03-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2014-03-27 1 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Val av justerare 2 Aktuella ungdomsfrågor 3 Ungdomsmottagning, inbjudan 4 Dialogdag 2014, planering 5 Remiss ungdomsstrategi 6 Läromedel på

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2009-01-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

39 Nytt medborgarförslag om att ta bort alla cykelledsskyltar runt Vemdalen. 40 Nytt medborgarförslag om tomt (f d Aktivitetshuset) i Funäsdalen

39 Nytt medborgarförslag om att ta bort alla cykelledsskyltar runt Vemdalen. 40 Nytt medborgarförslag om tomt (f d Aktivitetshuset) i Funäsdalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2014-04-09 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 38 Information från kommunens revisorer 39 Nytt medborgarförslag om att ta bort alla cykelledsskyltar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer