Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013

2 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5 Målområde Mora en regionstad med drivkraft... 6 Målområde Mora tryggt, jämlikt och trivsamt... 8 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Fastställd Kommunstyrelsen Reviderad - Produktion Ledning Kommunledningskontoret Ordförande Bengt-Åke Rehn Förvaltningschef kommundirektör Peter Karlsson Dnr 2013/ Dokument Winess, KS

3 Nulägesbeskrivning Verksamhetsbeskrivning - Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannastab. Dess roll är att utgöra ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen och att vara kommunstyrelsens förlängda arm. Kommunledningskontoret ska bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Kontoret ska företräda helheten och kommunicera och samspela med delarna, stå för spelregler och policydokument och driva utvecklingen så att den svarar mot framtidens krav. Kommunledningskontoret är organiserat på ett sådant sätt att kontoret kan stå för kontinuitet och stabilitet i relation till den politiska ledningen. Kommunledningskontoret 2013 Kommundirektör Biträdande kommundirektör (uppdrag) Ekonomi Kansli Personal Utveckling Näringsliv Samhällsplanering Kommunikation IS/IT Upphandling Överförmynderi Kost Kontaktcenter Integration Stabsenheter är Ekonomi, Personal, Kansli och Utveckling och Kommunikation. Stöd- och serviceenheter är Upphandling, Överförmynderi, Integration, Kontaktcenter och Kost. IS/IT hör organisatoriskt till kommunledningskontoret i Mora kommun. Enheten stödjer utvecklingen av IT-verksamheten i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Kommunledningskontorets inriktning Kommunstyrelsen har en viktig roll när det gäller strategisk utveckling och att samordna kommunens alla verksamheter. Denna verksamhetsplan visar ett antal prioriteringar för kommunstyrelsen och för kommunledningskontoret för verksamhetsåret I Dalarna pågår en mängd projekt som syftar till att utveckla olika delar av näringsliv och samhälle. Analyser pekar på att det finns stora möjligheter till utveckling. Betydande resurser för utvecklingsprojekt satsas av EU, staten, företag och investerare. Flera av dessa utvecklingsprojekt äger rum i eller berör Mora. Det är därför viktigt att den utveckling som sker i Mora inriktas så att den också bidrar till utvecklingen av hela länet. Kommunledningskontoret arbetar på en kommunövergripande nivå. Det huvudsakliga uppdraget är att samordna all verksamhet i

4 kommunen så att den strategiska målbilden för Mora efterhand blir verklighet. Alla övergripande planer och strategier för den fysiska samhällsplaneringen ska samordnas så att de var för sig och tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för ortens utveckling som regionstad. Under 2013 kommer det att vara nödvändigt att prioritera de strategiska projekten. Detta som en följd av den stora volymen som frestar på våra ekonomiska förutsättningar. Ett antal projekt har redan påbörjats dels rent fysiskt, dels genom redan fattade politiska beslut och kommer att pågå under Dessa projekt är: - Resecentrum - Noret handelsområde - Centrumutvecklingsplanen - Genomfart Mora - Uthållig kommun I den strategiska planen har kommunfullmäktige fastställt fyra målområden som har brutits ner i nio strategiska mål med ett antal tillhörande prioriterade mått som ska ge kommunfullmäktige svar på måluppfyllelse och förflyttning under verksamhetsåret och under mandatperioden Den utgör grunden för den årliga kommunplanen och följs upp i årsredovisningen. Under 2013 kommer kommunledningskontorets fokus att vara: - att öka kvalitet, effektivitet och tillgänglighet i den kommunala organisationen både vad avser kommunen som helhet och kommunledningskontorets interna arbete. - att utveckla kommunens styrnings- och ledningsmodell - att säkerställa kvaliteten i ärendehanteringsprocesser och dokumenthantering - att utveckla e-förvaltning/tjänster/demokrati - att utveckla kommunikationsfrågor - att trygga att kommunen fortsatt kommer att kunna vara en attraktiv arbetsgivare

5 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen Målområde Leva och växa i Mora Strategiskt mål Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet Aktivitet Fokus under året är att genom god samverkan med skolor arbeta för att alla flyktingbarn ska erbjudas relevant stöd i barnomsorg och grundskola. Målområde Hållbara Mora Strategiskt mål Mora ska vara ett hållbart samhälle Aktiviteter Kommunledningskontoret ska stödja övriga nämnder och förvaltningar i arbetet med ett hållbart Mora. Mora kommun deltar i flera samarbeten som syftar till att öka samhällets uthållighet. De viktigaste är Uthållig kommun och Sustainable City. Landsbygdsutveckling är en betydelsefull del av kommunens totala utveckling. Det krävs samordning, långsiktighet och lokalt anpassade lösningar som leder till en hållbar utveckling för byarna och därigenom hela Mora. Landsbygden runt Mora tätort präglas av lant- och skogsbruk, men man kan också addera besöksnäring, kultur och näringsliv. Leader som metod är viktig för att få delaktighet och partnerskap mellan kommun, näringsliv och sociala sektorn. Det kommer som en del av näringslivsprogrammet att utarbetas ett förslag för hur kommunen ska arbeta övergripande med ovanstående områden. En kostpolicy ska tas fram, gällande förskola, grundskola, gymnasium och socialförvaltningen. Kostpolicyn skall gälla både då produktionen sker intern och externt. I policyn skall framgå mål för andel ekologiska livsmedel, egentillagade måltider, närproducerat m.m. I kommunens tillredning av mat ska andelen närproducerade och ekologiskt odlade livsmedel samt sådan som producerats i enlighet med reglerna för Fair Trade ökas. Inköp av varor som producerats enligt Fair Trade är en övergripande inriktning för kommunen och ska beaktas vid alla upphandlingar. Ett arbete pågår med att minska energianvändningen i kommunens lokaler, koldioxidutsläppen från koncernens bilresor samt verka för ökat kollektivtrafikresande. Kommunen och dess bolag ska vara föregångare i trähusbyggnation och en helhetssyn kommer att etableras i koncernen. Kommunstyrelsen avser att genom dialog med entreprenörer arbeta för att få dem att pröva möjligheten att bygga flerfamiljshus i trä och verka för byggnation av lågenergihus, vilket ska utmynna i en handlingsplan. Ett fortsatt strategiskt arbete för att skapa ett hållbart mottagande av nyanlända flyktingar genom att samordna och utveckla etableringen genom att involvera de olika aktörerna i samhället, t.ex. kring arbetsmarknadsfrågor, utbildningsfrågor, bostadsförsörjning och sociala insatser. För att vara en framtidsorienterad arbetsgivare verkar Mora kommun för en hållbar utveckling genom följande aktiviteter: - Fortsatt fokus på strategiska hälsofrämjande frågor genom uppdatering av arbetsmiljöpolicyer (bl.a. arbetsmiljöpolicy, alkoholpolicy, första hjälpen och krisstöd) och strategier, planera och genomföra aktivt hälso- och friskvårdsprogram (Mora i Rörelse) samt fortsätta arbete med att ta fram metod för chefsstöd för hälsofrämjande planering.

6 - Genomföra behovsanalys och förberedelser för en ny upphandling av företagshälsovård (i samverkan med Orsa och Älvdalen) då aktuellt avtalsperiod går mot sitt slut. - Initiera aktualisering av styrande dokument och rutiner för likabehandling och tillgänglighet, vilket också innefattar partsgemensamt arbete för arbetsvärdering enligt diskrimineringslagen. - Fortsätta kartlägga former att möjliggöra heltid för alla medarbetare i kommunen - Fortsatt utveckling mot en kommunövergripande beskrivning av rekryteringsprocessen för att utveckla ett strategiskt förhållningssätt och gemensamt arbetsätt för att finna rätt kompetens. - Fortsätta utveckla kvalitetssäkringen av kommunens personal- och löneadministrativa processer. Strategiskt mål Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning Aktiviteter Kommunledningskontoret arbetar för att kommunens ekonomi är i balans och att kommunens verksamheter och organisation bedrivs effektivt. Kommunens verksamhetsstyrning ska utvecklas med inriktning mot resultatstyrning. Det kommunövergripande internkontrollarbetet tar fart under året. Styrelsen, nämnder och bolag ska under början av året ha tagit fram färdiga internkontrollplaner. Internkontrollen följs upp i samband med årsredovisningen. Kvaliteten på delårsrapport, budget och årsredovisningen ska höjas och förenklas samt de ekonomiadministrativa rutinerna effektiviseras. Arbetet fortgår med att säkerställa att kommunens ärendehanteringsprocesser och dokumenthantering håller hög kvalitet och är effektiv. - Ett projekt för att få till ett gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem med Orsa och Älvdalen som inkluderar flertalet verksamheter i kommunerna prioriteras under året. - För att det ska vara möjligt att veta vilken nivå kommunstyrelsens och nämndernas ärendehanteringsprocesser håller i kvalitet och effektivitet ska ett antal framtagna mått mätas. - Under året ska en plan för e-arkiv i Mora kommun tas fram. - Ett arbete pågår för att kommunövergripande styrdokument ska finnas tillgängliga på Moraportalen och på kommunens webbplats. För ökad effektivitet och helhetssyn startar under året aktiviteter med målsättning att långsiktigt integrera arbetet med lönebildning och kompetensutveckling i kommunens verksamhetsplanering, såsom revidering av lönepolicy samt guide för medarbetarsamtal och lönesamtal. Effektivisering av inköps- och upphandlingsprocessen (arbete i vilket ingår införandet av systemstödet Proceedo). En långsiktig plan för köken i kommunen, vad avser produktionsmetod i respektive kök och underhåll. Målområde Mora en regionstad med drivkraft Strategiskt mål Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen Aktiviteter Utifrån målbilden Regionstad Mora för ett aktivt liv ska kommunledningskontoret verka för en långsiktig utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering.

7 Näringslivsutveckling ansvarar för att bidra till ett positivt företagsklimat och att företagen får bästa möjliga förutsättningar för att driva verksamhet i kommunen såsom att skapa mötesplatser, driva nätverk för dialog och relationsbyggande, nyföretagarrådgivning, landsbygdsutveckling och projektutveckling. Kommunstyrelsen leder arbetet med att implementera den framtagna Målbilden av Mora 2022 både internt och externt. Mora regionstaden för ett aktivt liv ska vara ett rättesnöre för all verksamhet. Kommunens övergripande styrprinciper ska säkerställa att alla verksamheter samordnas mot att målbilden uppnås. De pågående projekt som främjar arbetet med Regionstaden är; W7 Dalarna, Wajrum, Mora köpstad och Vasaloppsarenan. Kommunledningskontoret arbetar på en kommunövergripande nivå för att öka förvärvsfrekvensen i Mora och stödja nyföretagande. Ett förslag till övergripande organisation för arbetsmarknadsåtgärder ska tas fram. En process för at bilda ett FINSAM förbund med mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner pågår. Ett samarbete mellan kommunen och många andra aktörer som kommer i kontakt med ungdomar som kommunen har uppföljningsansvar för har påbörjats under arbetsnamnet En gemensam ingång. Nätverket Forum Mora, som syftar till att erbjuda företag och entreprenörer en väg in i kommunorganisationen, ska drivas vidare och förbättras. Ett arbete för att göra Noret handelsområde mer tillgängligt och attraktivt bedrivs i samarbete med tekniska förvaltningen. Kommunstyrelsen ska också driva, samordna och följa upp den övergripande fysiska planeringen i kommunen för att säkra den långsiktiga planeringen både av industrietableringar, men också nybyggnation av bostäder som behövs för att möta behoven på bostadsmarknaden. Centrumutvecklingsarbetet fortgår med en fördjupad översiktsplan för samma geografiska område. Planeringsarbete för kollektivtrafiken i det nya regionala resecentret pågår. När det gäller regionens infrastruktur fortsätter arbetet med trafikverkets och region dalarnas kontaktpersoner med målsättningen att tidigarelägga vissa åtgärder i järnvägs- och vägsystemet. Målsättning är att tidigarelägga förstudier och arbetsplan för vissa vägavsnitt såsom Vasaloppsvägen samt järnvägsområdet Noret bangård/siljanssågen Tillgängligheten till kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar och annan viktig information för förtroendevalda ska förbättras genom att de ska finnas tillgängliga digitalt. Moraportalen används för detta ändamål. Olika externa aktörer som är involverade i integrations- och etableringsarbetet i regionen utgår från Mora. Vi har därför en samverkande funktion i arbetet kring integration och etablering bland kommunerna i regionen och verkar för att utveckla och förbättra det arbetet. Undersöka möjligheterna att Mora kommun tar över produktionen av kök på Mora lasarett. Kommunens roll som attraktiv arbetsgivare är en viktig del i regionens utveckling, vilket 2013 manifesteras genom satsning på följande aktiviteter; - Genomföra projekt för att utarbeta en strategisk kompetensförsörjningsplan för kommunen som arbetsgivare med sikte på 2022 med syfte att kommunen ska ha tillgång till kvalitetssäkrat underlag för att planera sitt långsiktiga kompetensbehov. Projektet genomförs i samverkan med Orsa och Älvdalen och ska bland annat utmynna i en gemensam lärkonferens under hösten för medverkande kommuners kommunstyrelser. - Initiera, planera och genomföra en kommungemensam kompetensutveckling under en koncentrerad period (två veckor i september) med syfte att samtliga medarbetarna ska erbjudas kompetensutveckling för ökad motivation och

8 utveckling i linje med kommunens gemensamma uppdrag, måluppfyllelse och förväntat resultat till medborgarna. - Ta fram en definition av rollen som chef i Mora kommun för att med avstamp i denna fortsätta utveckla ledarskapet för att möta framtidens krav. Under året genomförs också Talangjakt 2013 i samverkan med Orsa och Älvdalen med syfte att identifiera och utveckla potentiella ledarämnen i kommunernas olika verksamheter. - Koordinera, hålla samman och genomföra lönerevision 2013 med fokus på helhetssyn och utveckling av gemensamt förhållningssätt parallellt med fortsatt utveckling av kommunens lönebildningsprocess. Strategiskt mål Mora ska vara kultur, upplevelse och aktivitetscentrum Aktivitet Kommunstyrelsen kommer under året att tillsätta en utredning för att revidera riktlinjerna för bidragen till föreningslivet, för att göra dessa mera tidsenliga och anpassade till de förutsättningar som råder idag, samt för att föreslå en lämplig organisation för deras handläggande. Bidrag till arrangemang som bidrar till att Mora är en regionstad är en viktig del i detta. Målområde Mora tryggt, jämlikt och trivsamt Strategiskt mål Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla Aktiviteter Kommunstyrelsen leder arbetet inom det brottsförebyggande rådet på orten, med ett särskilt fokus på ungdomsbrottslighet samt drogmissbruk och trafiksäkerhet bland unga. I arbetet med centrumutvecklingsplanen är möjligheterna att förstärka medborgarnas upplevelse av Mora som en trygg och säker ort en av utgångspunkterna. Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna arbetar för att säkerställa kontinuiteten, kompetensen och kvaliteten (rättssäkerheten) i handläggningen av ärenden. Med målsättning att alla medarbetare inom Mora kommuns verksamheter ska arbeta i en miljö som främjar hållbar arbetshälsa ska kommunen som arbetsgivare ha ett främjande förhållningssätt och förebyggande arbetssätt till krishantering. Ett kommunövergripande initiativ planeras för att samordna interna rutiner om krishantering och fastställa en krishanteringspolicy. Kommunens eget arbetssätt skapar grundläggande förutsättningar för ett tryggt samhälle varför policy och riktlinjer avseende kommunens hantering av EKO-frågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) ska tas fram med medföljande beskrivning av kontrollmoment som kan säkerställa en ändamålsenlig uppföljning. Ett arbete pågår för att minska utanförskapet bland nyanlända flyktingar och invandrare. En utredning ska svara på vilka aktiviteter folkhälsoverksamheten fortsatt ska arbeta med. Utredningen ska också beröra folkhälsorådets organisation (inklusive samgående Mora och Orsa) och ANDT-frågors organisatoriska tillhörighet. En handlingsplan för risk- och sårbarhet och ett handlingsprogram år , för skydd mot olyckor ska tas fram.

9 Strategiskt mål Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande Aktiviteter I slutet av 2012 genomfördes en medborgarundersökning i samarbete med SCB med 1000 Morabor som bedömer kommunens service, verksamhet och upplevd möjlighet till påverkan/inflytande. Resultatet bryts ner och förmedlas till styrelsen och berörda nämnder. Två hundra Morabor, Morapanelen, deltar i 4 enkäter under året. Frågorna som ställs ska bredda de politiska beslutsunderlagen. Ungdoms- och seniordemokratidagar kommer att genomföras under året enligt samma modell som föregående år. Medborgarnas förutsättningar att interagera med politiker och verksamheter via det digitala samhället. Detta görs bland annat genom att påbörja implementeringen av kommunens e-strategi och e-dialogprocessen och påbörja arbetet med att skapa en digital plattform för utförandet av e-dialog. Moras e-strategi utgår ifrån medborgarnas förutsättningar och behov. Vid framtagningen av e-strategin för Mora kopplas strategin till de strategiska målen för kommunen. I det pågående arbetet med att ta fram och därefter implementera kommunens e-strategi pekas tre övergripande mål ut för kommunens utveckling av e-förvaltning: - Enklare vardag för privatpersoner och företag - Smartare och öppnare förvaltning - Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Målen kan härledas till regeringens mål för e-förvaltning som är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Dessa mål har kommunen antagit i december 2011, genom att anta SKL s strategi för e-samhället. Intranätet/Moraportalen ska utvecklas under året. Projekt skapas med berörda för vidareutveckling av intranätet. Kommunledningskontoret ska leda, samordna och utveckla kommunens interna och externa kommunikations- och varumärkesarbete med delaktighet och dialog som ledstjärnor. I målbildens anda har kommunen en uttalad ambition att kommunikationsfrågor ska vara en prioriterad satsning i framtida verksamhet. Kommunledningskontoret har uppdraget att skapa förutsättningar för detta. Ett arbete pågår för att nyanlända flyktingar och invandrare ges samma möjligheter till delaktighet och inflytande som invånare i övrigt.

10 Internbudget för kommunstyrelsen 2013 Kommunstyrelsen fattade i december 2011 beslut om en ny organisation för kommunledningskontoret att gälla från 1 januari Till följd av andra beslut och kostnadsökningar under 2012 som sedan ligger till grund för en högre kostnadsnivå inför 2013 är det inte möjligt att fullfölja förslaget till ny organisation för kommunledningskontoret. Inför budgetåret 2012 redovisades därför en obalans i kommunstyrelsens internbudget på tkr. Konsekvenser av kostnadsökningar och beslut kan sammanfattas på följande sätt: Ökade kostnader för gode män och överförmyndare 600 tkr Dubbel bemanning vid ny befattningshavare (kansli) 300 tkr Kostnader för den politiska verksamheten tkr Ökade kostnader dalatrafik (minskad kostnad dalaflyg) tkr Besparing bidrag till bl a Mora parken tkr Ökade bidrag arbm.strateg, minskad kostnad hyrpc tkr Ökade kostnader löneenheten (i uppbyggnadsfasen) 440 tkr Mindre intäkter i inköpssamverkan 280 tkr Div neddragningar -380 tkr Huvuddelen av kostnadsökningarna 2012 är även nivåhöjande inför budgetåret I budgetarbetet med 2013 års ramar förstärktes kommunstyrelsens budget med 837 tkr. Efter denna förstärkning är kommunstyrelsens interna budget underbudgeterad med tkr. Under 2012 har också ytterligare kostnader tillkommit i form av chefsavveckling som övergått till tidsbegränsade projekt. Kostnaden för detta beräknas till tkr. Det saknas således tkr i kommunstyrelsens budget för För att få en balans i kommunstyrelsens budget föreslås att avakta med tillsättningen av 5 st tjänster på kommunledningskontoret. Detta ger en kostnadsbesparing på tkr. Dessutom föreslås att kostnaden för de tidsbegränsade projekten belastar driftsbudgetens strukturåtgärder i kommunens budget. Kommunstyrelsens ram för 2013 har fördelats utifrån ovanstående förändringar enligt följande: Kommundirektör Ekonomi Kansli Personal Utvecklingsenheten Kommunikation Kommunstyrelsens ram Budget tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr

11

12 Mora kommun Fredsgatan 16, MORA Tel , fax

Nulägesbeskrivning... 3. Verksamhetsbeskrivning - Kommunledningskontoret... 3. Kommunledningskontoret

Nulägesbeskrivning... 3. Verksamhetsbeskrivning - Kommunledningskontoret... 3. Kommunledningskontoret VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2014 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Verksamhetsbeskrivning - Kommunledningskontoret... 3 Kommunledningskontoret 2014... 3 Kommunledningskontorets inriktning...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Robertsfors Verksamhetsledningssystem - VLS Teknisk plattform Flexite Rapporteringssystem och dokumenthanteringssystem ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Föreningar Idrott Kultur Natur Kommunala

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer