Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013

2 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5 Målområde Mora en regionstad med drivkraft... 6 Målområde Mora tryggt, jämlikt och trivsamt... 8 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Fastställd Kommunstyrelsen Reviderad - Produktion Ledning Kommunledningskontoret Ordförande Bengt-Åke Rehn Förvaltningschef kommundirektör Peter Karlsson Dnr 2013/ Dokument Winess, KS

3 Nulägesbeskrivning Verksamhetsbeskrivning - Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannastab. Dess roll är att utgöra ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen och att vara kommunstyrelsens förlängda arm. Kommunledningskontoret ska bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Kontoret ska företräda helheten och kommunicera och samspela med delarna, stå för spelregler och policydokument och driva utvecklingen så att den svarar mot framtidens krav. Kommunledningskontoret är organiserat på ett sådant sätt att kontoret kan stå för kontinuitet och stabilitet i relation till den politiska ledningen. Kommunledningskontoret 2013 Kommundirektör Biträdande kommundirektör (uppdrag) Ekonomi Kansli Personal Utveckling Näringsliv Samhällsplanering Kommunikation IS/IT Upphandling Överförmynderi Kost Kontaktcenter Integration Stabsenheter är Ekonomi, Personal, Kansli och Utveckling och Kommunikation. Stöd- och serviceenheter är Upphandling, Överförmynderi, Integration, Kontaktcenter och Kost. IS/IT hör organisatoriskt till kommunledningskontoret i Mora kommun. Enheten stödjer utvecklingen av IT-verksamheten i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Kommunledningskontorets inriktning Kommunstyrelsen har en viktig roll när det gäller strategisk utveckling och att samordna kommunens alla verksamheter. Denna verksamhetsplan visar ett antal prioriteringar för kommunstyrelsen och för kommunledningskontoret för verksamhetsåret I Dalarna pågår en mängd projekt som syftar till att utveckla olika delar av näringsliv och samhälle. Analyser pekar på att det finns stora möjligheter till utveckling. Betydande resurser för utvecklingsprojekt satsas av EU, staten, företag och investerare. Flera av dessa utvecklingsprojekt äger rum i eller berör Mora. Det är därför viktigt att den utveckling som sker i Mora inriktas så att den också bidrar till utvecklingen av hela länet. Kommunledningskontoret arbetar på en kommunövergripande nivå. Det huvudsakliga uppdraget är att samordna all verksamhet i

4 kommunen så att den strategiska målbilden för Mora efterhand blir verklighet. Alla övergripande planer och strategier för den fysiska samhällsplaneringen ska samordnas så att de var för sig och tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för ortens utveckling som regionstad. Under 2013 kommer det att vara nödvändigt att prioritera de strategiska projekten. Detta som en följd av den stora volymen som frestar på våra ekonomiska förutsättningar. Ett antal projekt har redan påbörjats dels rent fysiskt, dels genom redan fattade politiska beslut och kommer att pågå under Dessa projekt är: - Resecentrum - Noret handelsområde - Centrumutvecklingsplanen - Genomfart Mora - Uthållig kommun I den strategiska planen har kommunfullmäktige fastställt fyra målområden som har brutits ner i nio strategiska mål med ett antal tillhörande prioriterade mått som ska ge kommunfullmäktige svar på måluppfyllelse och förflyttning under verksamhetsåret och under mandatperioden Den utgör grunden för den årliga kommunplanen och följs upp i årsredovisningen. Under 2013 kommer kommunledningskontorets fokus att vara: - att öka kvalitet, effektivitet och tillgänglighet i den kommunala organisationen både vad avser kommunen som helhet och kommunledningskontorets interna arbete. - att utveckla kommunens styrnings- och ledningsmodell - att säkerställa kvaliteten i ärendehanteringsprocesser och dokumenthantering - att utveckla e-förvaltning/tjänster/demokrati - att utveckla kommunikationsfrågor - att trygga att kommunen fortsatt kommer att kunna vara en attraktiv arbetsgivare

5 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen Målområde Leva och växa i Mora Strategiskt mål Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet Aktivitet Fokus under året är att genom god samverkan med skolor arbeta för att alla flyktingbarn ska erbjudas relevant stöd i barnomsorg och grundskola. Målområde Hållbara Mora Strategiskt mål Mora ska vara ett hållbart samhälle Aktiviteter Kommunledningskontoret ska stödja övriga nämnder och förvaltningar i arbetet med ett hållbart Mora. Mora kommun deltar i flera samarbeten som syftar till att öka samhällets uthållighet. De viktigaste är Uthållig kommun och Sustainable City. Landsbygdsutveckling är en betydelsefull del av kommunens totala utveckling. Det krävs samordning, långsiktighet och lokalt anpassade lösningar som leder till en hållbar utveckling för byarna och därigenom hela Mora. Landsbygden runt Mora tätort präglas av lant- och skogsbruk, men man kan också addera besöksnäring, kultur och näringsliv. Leader som metod är viktig för att få delaktighet och partnerskap mellan kommun, näringsliv och sociala sektorn. Det kommer som en del av näringslivsprogrammet att utarbetas ett förslag för hur kommunen ska arbeta övergripande med ovanstående områden. En kostpolicy ska tas fram, gällande förskola, grundskola, gymnasium och socialförvaltningen. Kostpolicyn skall gälla både då produktionen sker intern och externt. I policyn skall framgå mål för andel ekologiska livsmedel, egentillagade måltider, närproducerat m.m. I kommunens tillredning av mat ska andelen närproducerade och ekologiskt odlade livsmedel samt sådan som producerats i enlighet med reglerna för Fair Trade ökas. Inköp av varor som producerats enligt Fair Trade är en övergripande inriktning för kommunen och ska beaktas vid alla upphandlingar. Ett arbete pågår med att minska energianvändningen i kommunens lokaler, koldioxidutsläppen från koncernens bilresor samt verka för ökat kollektivtrafikresande. Kommunen och dess bolag ska vara föregångare i trähusbyggnation och en helhetssyn kommer att etableras i koncernen. Kommunstyrelsen avser att genom dialog med entreprenörer arbeta för att få dem att pröva möjligheten att bygga flerfamiljshus i trä och verka för byggnation av lågenergihus, vilket ska utmynna i en handlingsplan. Ett fortsatt strategiskt arbete för att skapa ett hållbart mottagande av nyanlända flyktingar genom att samordna och utveckla etableringen genom att involvera de olika aktörerna i samhället, t.ex. kring arbetsmarknadsfrågor, utbildningsfrågor, bostadsförsörjning och sociala insatser. För att vara en framtidsorienterad arbetsgivare verkar Mora kommun för en hållbar utveckling genom följande aktiviteter: - Fortsatt fokus på strategiska hälsofrämjande frågor genom uppdatering av arbetsmiljöpolicyer (bl.a. arbetsmiljöpolicy, alkoholpolicy, första hjälpen och krisstöd) och strategier, planera och genomföra aktivt hälso- och friskvårdsprogram (Mora i Rörelse) samt fortsätta arbete med att ta fram metod för chefsstöd för hälsofrämjande planering.

6 - Genomföra behovsanalys och förberedelser för en ny upphandling av företagshälsovård (i samverkan med Orsa och Älvdalen) då aktuellt avtalsperiod går mot sitt slut. - Initiera aktualisering av styrande dokument och rutiner för likabehandling och tillgänglighet, vilket också innefattar partsgemensamt arbete för arbetsvärdering enligt diskrimineringslagen. - Fortsätta kartlägga former att möjliggöra heltid för alla medarbetare i kommunen - Fortsatt utveckling mot en kommunövergripande beskrivning av rekryteringsprocessen för att utveckla ett strategiskt förhållningssätt och gemensamt arbetsätt för att finna rätt kompetens. - Fortsätta utveckla kvalitetssäkringen av kommunens personal- och löneadministrativa processer. Strategiskt mål Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning Aktiviteter Kommunledningskontoret arbetar för att kommunens ekonomi är i balans och att kommunens verksamheter och organisation bedrivs effektivt. Kommunens verksamhetsstyrning ska utvecklas med inriktning mot resultatstyrning. Det kommunövergripande internkontrollarbetet tar fart under året. Styrelsen, nämnder och bolag ska under början av året ha tagit fram färdiga internkontrollplaner. Internkontrollen följs upp i samband med årsredovisningen. Kvaliteten på delårsrapport, budget och årsredovisningen ska höjas och förenklas samt de ekonomiadministrativa rutinerna effektiviseras. Arbetet fortgår med att säkerställa att kommunens ärendehanteringsprocesser och dokumenthantering håller hög kvalitet och är effektiv. - Ett projekt för att få till ett gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem med Orsa och Älvdalen som inkluderar flertalet verksamheter i kommunerna prioriteras under året. - För att det ska vara möjligt att veta vilken nivå kommunstyrelsens och nämndernas ärendehanteringsprocesser håller i kvalitet och effektivitet ska ett antal framtagna mått mätas. - Under året ska en plan för e-arkiv i Mora kommun tas fram. - Ett arbete pågår för att kommunövergripande styrdokument ska finnas tillgängliga på Moraportalen och på kommunens webbplats. För ökad effektivitet och helhetssyn startar under året aktiviteter med målsättning att långsiktigt integrera arbetet med lönebildning och kompetensutveckling i kommunens verksamhetsplanering, såsom revidering av lönepolicy samt guide för medarbetarsamtal och lönesamtal. Effektivisering av inköps- och upphandlingsprocessen (arbete i vilket ingår införandet av systemstödet Proceedo). En långsiktig plan för köken i kommunen, vad avser produktionsmetod i respektive kök och underhåll. Målområde Mora en regionstad med drivkraft Strategiskt mål Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen Aktiviteter Utifrån målbilden Regionstad Mora för ett aktivt liv ska kommunledningskontoret verka för en långsiktig utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering.

7 Näringslivsutveckling ansvarar för att bidra till ett positivt företagsklimat och att företagen får bästa möjliga förutsättningar för att driva verksamhet i kommunen såsom att skapa mötesplatser, driva nätverk för dialog och relationsbyggande, nyföretagarrådgivning, landsbygdsutveckling och projektutveckling. Kommunstyrelsen leder arbetet med att implementera den framtagna Målbilden av Mora 2022 både internt och externt. Mora regionstaden för ett aktivt liv ska vara ett rättesnöre för all verksamhet. Kommunens övergripande styrprinciper ska säkerställa att alla verksamheter samordnas mot att målbilden uppnås. De pågående projekt som främjar arbetet med Regionstaden är; W7 Dalarna, Wajrum, Mora köpstad och Vasaloppsarenan. Kommunledningskontoret arbetar på en kommunövergripande nivå för att öka förvärvsfrekvensen i Mora och stödja nyföretagande. Ett förslag till övergripande organisation för arbetsmarknadsåtgärder ska tas fram. En process för at bilda ett FINSAM förbund med mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner pågår. Ett samarbete mellan kommunen och många andra aktörer som kommer i kontakt med ungdomar som kommunen har uppföljningsansvar för har påbörjats under arbetsnamnet En gemensam ingång. Nätverket Forum Mora, som syftar till att erbjuda företag och entreprenörer en väg in i kommunorganisationen, ska drivas vidare och förbättras. Ett arbete för att göra Noret handelsområde mer tillgängligt och attraktivt bedrivs i samarbete med tekniska förvaltningen. Kommunstyrelsen ska också driva, samordna och följa upp den övergripande fysiska planeringen i kommunen för att säkra den långsiktiga planeringen både av industrietableringar, men också nybyggnation av bostäder som behövs för att möta behoven på bostadsmarknaden. Centrumutvecklingsarbetet fortgår med en fördjupad översiktsplan för samma geografiska område. Planeringsarbete för kollektivtrafiken i det nya regionala resecentret pågår. När det gäller regionens infrastruktur fortsätter arbetet med trafikverkets och region dalarnas kontaktpersoner med målsättningen att tidigarelägga vissa åtgärder i järnvägs- och vägsystemet. Målsättning är att tidigarelägga förstudier och arbetsplan för vissa vägavsnitt såsom Vasaloppsvägen samt järnvägsområdet Noret bangård/siljanssågen Tillgängligheten till kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar och annan viktig information för förtroendevalda ska förbättras genom att de ska finnas tillgängliga digitalt. Moraportalen används för detta ändamål. Olika externa aktörer som är involverade i integrations- och etableringsarbetet i regionen utgår från Mora. Vi har därför en samverkande funktion i arbetet kring integration och etablering bland kommunerna i regionen och verkar för att utveckla och förbättra det arbetet. Undersöka möjligheterna att Mora kommun tar över produktionen av kök på Mora lasarett. Kommunens roll som attraktiv arbetsgivare är en viktig del i regionens utveckling, vilket 2013 manifesteras genom satsning på följande aktiviteter; - Genomföra projekt för att utarbeta en strategisk kompetensförsörjningsplan för kommunen som arbetsgivare med sikte på 2022 med syfte att kommunen ska ha tillgång till kvalitetssäkrat underlag för att planera sitt långsiktiga kompetensbehov. Projektet genomförs i samverkan med Orsa och Älvdalen och ska bland annat utmynna i en gemensam lärkonferens under hösten för medverkande kommuners kommunstyrelser. - Initiera, planera och genomföra en kommungemensam kompetensutveckling under en koncentrerad period (två veckor i september) med syfte att samtliga medarbetarna ska erbjudas kompetensutveckling för ökad motivation och

8 utveckling i linje med kommunens gemensamma uppdrag, måluppfyllelse och förväntat resultat till medborgarna. - Ta fram en definition av rollen som chef i Mora kommun för att med avstamp i denna fortsätta utveckla ledarskapet för att möta framtidens krav. Under året genomförs också Talangjakt 2013 i samverkan med Orsa och Älvdalen med syfte att identifiera och utveckla potentiella ledarämnen i kommunernas olika verksamheter. - Koordinera, hålla samman och genomföra lönerevision 2013 med fokus på helhetssyn och utveckling av gemensamt förhållningssätt parallellt med fortsatt utveckling av kommunens lönebildningsprocess. Strategiskt mål Mora ska vara kultur, upplevelse och aktivitetscentrum Aktivitet Kommunstyrelsen kommer under året att tillsätta en utredning för att revidera riktlinjerna för bidragen till föreningslivet, för att göra dessa mera tidsenliga och anpassade till de förutsättningar som råder idag, samt för att föreslå en lämplig organisation för deras handläggande. Bidrag till arrangemang som bidrar till att Mora är en regionstad är en viktig del i detta. Målområde Mora tryggt, jämlikt och trivsamt Strategiskt mål Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla Aktiviteter Kommunstyrelsen leder arbetet inom det brottsförebyggande rådet på orten, med ett särskilt fokus på ungdomsbrottslighet samt drogmissbruk och trafiksäkerhet bland unga. I arbetet med centrumutvecklingsplanen är möjligheterna att förstärka medborgarnas upplevelse av Mora som en trygg och säker ort en av utgångspunkterna. Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna arbetar för att säkerställa kontinuiteten, kompetensen och kvaliteten (rättssäkerheten) i handläggningen av ärenden. Med målsättning att alla medarbetare inom Mora kommuns verksamheter ska arbeta i en miljö som främjar hållbar arbetshälsa ska kommunen som arbetsgivare ha ett främjande förhållningssätt och förebyggande arbetssätt till krishantering. Ett kommunövergripande initiativ planeras för att samordna interna rutiner om krishantering och fastställa en krishanteringspolicy. Kommunens eget arbetssätt skapar grundläggande förutsättningar för ett tryggt samhälle varför policy och riktlinjer avseende kommunens hantering av EKO-frågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) ska tas fram med medföljande beskrivning av kontrollmoment som kan säkerställa en ändamålsenlig uppföljning. Ett arbete pågår för att minska utanförskapet bland nyanlända flyktingar och invandrare. En utredning ska svara på vilka aktiviteter folkhälsoverksamheten fortsatt ska arbeta med. Utredningen ska också beröra folkhälsorådets organisation (inklusive samgående Mora och Orsa) och ANDT-frågors organisatoriska tillhörighet. En handlingsplan för risk- och sårbarhet och ett handlingsprogram år , för skydd mot olyckor ska tas fram.

9 Strategiskt mål Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande Aktiviteter I slutet av 2012 genomfördes en medborgarundersökning i samarbete med SCB med 1000 Morabor som bedömer kommunens service, verksamhet och upplevd möjlighet till påverkan/inflytande. Resultatet bryts ner och förmedlas till styrelsen och berörda nämnder. Två hundra Morabor, Morapanelen, deltar i 4 enkäter under året. Frågorna som ställs ska bredda de politiska beslutsunderlagen. Ungdoms- och seniordemokratidagar kommer att genomföras under året enligt samma modell som föregående år. Medborgarnas förutsättningar att interagera med politiker och verksamheter via det digitala samhället. Detta görs bland annat genom att påbörja implementeringen av kommunens e-strategi och e-dialogprocessen och påbörja arbetet med att skapa en digital plattform för utförandet av e-dialog. Moras e-strategi utgår ifrån medborgarnas förutsättningar och behov. Vid framtagningen av e-strategin för Mora kopplas strategin till de strategiska målen för kommunen. I det pågående arbetet med att ta fram och därefter implementera kommunens e-strategi pekas tre övergripande mål ut för kommunens utveckling av e-förvaltning: - Enklare vardag för privatpersoner och företag - Smartare och öppnare förvaltning - Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Målen kan härledas till regeringens mål för e-förvaltning som är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Dessa mål har kommunen antagit i december 2011, genom att anta SKL s strategi för e-samhället. Intranätet/Moraportalen ska utvecklas under året. Projekt skapas med berörda för vidareutveckling av intranätet. Kommunledningskontoret ska leda, samordna och utveckla kommunens interna och externa kommunikations- och varumärkesarbete med delaktighet och dialog som ledstjärnor. I målbildens anda har kommunen en uttalad ambition att kommunikationsfrågor ska vara en prioriterad satsning i framtida verksamhet. Kommunledningskontoret har uppdraget att skapa förutsättningar för detta. Ett arbete pågår för att nyanlända flyktingar och invandrare ges samma möjligheter till delaktighet och inflytande som invånare i övrigt.

10 Internbudget för kommunstyrelsen 2013 Kommunstyrelsen fattade i december 2011 beslut om en ny organisation för kommunledningskontoret att gälla från 1 januari Till följd av andra beslut och kostnadsökningar under 2012 som sedan ligger till grund för en högre kostnadsnivå inför 2013 är det inte möjligt att fullfölja förslaget till ny organisation för kommunledningskontoret. Inför budgetåret 2012 redovisades därför en obalans i kommunstyrelsens internbudget på tkr. Konsekvenser av kostnadsökningar och beslut kan sammanfattas på följande sätt: Ökade kostnader för gode män och överförmyndare 600 tkr Dubbel bemanning vid ny befattningshavare (kansli) 300 tkr Kostnader för den politiska verksamheten tkr Ökade kostnader dalatrafik (minskad kostnad dalaflyg) tkr Besparing bidrag till bl a Mora parken tkr Ökade bidrag arbm.strateg, minskad kostnad hyrpc tkr Ökade kostnader löneenheten (i uppbyggnadsfasen) 440 tkr Mindre intäkter i inköpssamverkan 280 tkr Div neddragningar -380 tkr Huvuddelen av kostnadsökningarna 2012 är även nivåhöjande inför budgetåret I budgetarbetet med 2013 års ramar förstärktes kommunstyrelsens budget med 837 tkr. Efter denna förstärkning är kommunstyrelsens interna budget underbudgeterad med tkr. Under 2012 har också ytterligare kostnader tillkommit i form av chefsavveckling som övergått till tidsbegränsade projekt. Kostnaden för detta beräknas till tkr. Det saknas således tkr i kommunstyrelsens budget för För att få en balans i kommunstyrelsens budget föreslås att avakta med tillsättningen av 5 st tjänster på kommunledningskontoret. Detta ger en kostnadsbesparing på tkr. Dessutom föreslås att kostnaden för de tidsbegränsade projekten belastar driftsbudgetens strukturåtgärder i kommunens budget. Kommunstyrelsens ram för 2013 har fördelats utifrån ovanstående förändringar enligt följande: Kommundirektör Ekonomi Kansli Personal Utvecklingsenheten Kommunikation Kommunstyrelsens ram Budget tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr

11

12 Mora kommun Fredsgatan 16, MORA Tel , fax

Nulägesbeskrivning... 3. Verksamhetsbeskrivning - Kommunledningskontoret... 3. Kommunledningskontoret

Nulägesbeskrivning... 3. Verksamhetsbeskrivning - Kommunledningskontoret... 3. Kommunledningskontoret VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2014 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Verksamhetsbeskrivning - Kommunledningskontoret... 3 Kommunledningskontoret 2014... 3 Kommunledningskontorets inriktning...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:314 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se IT-policy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2016-2018 KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE Strategisk plan och budget 2016-2018 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd.

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd. Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017 Nämndplan 2017 Överförmyndarnämnden 2017 Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Prioriteringar för 2017... 6 4 Mål för nämnden... 7 5

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret.

Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret. 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Datum Diarienummer 2012-10-30 RS120419 Regionstyrelsen Mål och inriktning för regionkontoret 2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer