Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013

2 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5 Målområde Mora en regionstad med drivkraft... 6 Målområde Mora tryggt, jämlikt och trivsamt... 8 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Fastställd Kommunstyrelsen Reviderad - Produktion Ledning Kommunledningskontoret Ordförande Bengt-Åke Rehn Förvaltningschef kommundirektör Peter Karlsson Dnr 2013/ Dokument Winess, KS

3 Nulägesbeskrivning Verksamhetsbeskrivning - Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannastab. Dess roll är att utgöra ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen och att vara kommunstyrelsens förlängda arm. Kommunledningskontoret ska bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Kontoret ska företräda helheten och kommunicera och samspela med delarna, stå för spelregler och policydokument och driva utvecklingen så att den svarar mot framtidens krav. Kommunledningskontoret är organiserat på ett sådant sätt att kontoret kan stå för kontinuitet och stabilitet i relation till den politiska ledningen. Kommunledningskontoret 2013 Kommundirektör Biträdande kommundirektör (uppdrag) Ekonomi Kansli Personal Utveckling Näringsliv Samhällsplanering Kommunikation IS/IT Upphandling Överförmynderi Kost Kontaktcenter Integration Stabsenheter är Ekonomi, Personal, Kansli och Utveckling och Kommunikation. Stöd- och serviceenheter är Upphandling, Överförmynderi, Integration, Kontaktcenter och Kost. IS/IT hör organisatoriskt till kommunledningskontoret i Mora kommun. Enheten stödjer utvecklingen av IT-verksamheten i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Kommunledningskontorets inriktning Kommunstyrelsen har en viktig roll när det gäller strategisk utveckling och att samordna kommunens alla verksamheter. Denna verksamhetsplan visar ett antal prioriteringar för kommunstyrelsen och för kommunledningskontoret för verksamhetsåret I Dalarna pågår en mängd projekt som syftar till att utveckla olika delar av näringsliv och samhälle. Analyser pekar på att det finns stora möjligheter till utveckling. Betydande resurser för utvecklingsprojekt satsas av EU, staten, företag och investerare. Flera av dessa utvecklingsprojekt äger rum i eller berör Mora. Det är därför viktigt att den utveckling som sker i Mora inriktas så att den också bidrar till utvecklingen av hela länet. Kommunledningskontoret arbetar på en kommunövergripande nivå. Det huvudsakliga uppdraget är att samordna all verksamhet i

4 kommunen så att den strategiska målbilden för Mora efterhand blir verklighet. Alla övergripande planer och strategier för den fysiska samhällsplaneringen ska samordnas så att de var för sig och tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för ortens utveckling som regionstad. Under 2013 kommer det att vara nödvändigt att prioritera de strategiska projekten. Detta som en följd av den stora volymen som frestar på våra ekonomiska förutsättningar. Ett antal projekt har redan påbörjats dels rent fysiskt, dels genom redan fattade politiska beslut och kommer att pågå under Dessa projekt är: - Resecentrum - Noret handelsområde - Centrumutvecklingsplanen - Genomfart Mora - Uthållig kommun I den strategiska planen har kommunfullmäktige fastställt fyra målområden som har brutits ner i nio strategiska mål med ett antal tillhörande prioriterade mått som ska ge kommunfullmäktige svar på måluppfyllelse och förflyttning under verksamhetsåret och under mandatperioden Den utgör grunden för den årliga kommunplanen och följs upp i årsredovisningen. Under 2013 kommer kommunledningskontorets fokus att vara: - att öka kvalitet, effektivitet och tillgänglighet i den kommunala organisationen både vad avser kommunen som helhet och kommunledningskontorets interna arbete. - att utveckla kommunens styrnings- och ledningsmodell - att säkerställa kvaliteten i ärendehanteringsprocesser och dokumenthantering - att utveckla e-förvaltning/tjänster/demokrati - att utveckla kommunikationsfrågor - att trygga att kommunen fortsatt kommer att kunna vara en attraktiv arbetsgivare

5 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen Målområde Leva och växa i Mora Strategiskt mål Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet Aktivitet Fokus under året är att genom god samverkan med skolor arbeta för att alla flyktingbarn ska erbjudas relevant stöd i barnomsorg och grundskola. Målområde Hållbara Mora Strategiskt mål Mora ska vara ett hållbart samhälle Aktiviteter Kommunledningskontoret ska stödja övriga nämnder och förvaltningar i arbetet med ett hållbart Mora. Mora kommun deltar i flera samarbeten som syftar till att öka samhällets uthållighet. De viktigaste är Uthållig kommun och Sustainable City. Landsbygdsutveckling är en betydelsefull del av kommunens totala utveckling. Det krävs samordning, långsiktighet och lokalt anpassade lösningar som leder till en hållbar utveckling för byarna och därigenom hela Mora. Landsbygden runt Mora tätort präglas av lant- och skogsbruk, men man kan också addera besöksnäring, kultur och näringsliv. Leader som metod är viktig för att få delaktighet och partnerskap mellan kommun, näringsliv och sociala sektorn. Det kommer som en del av näringslivsprogrammet att utarbetas ett förslag för hur kommunen ska arbeta övergripande med ovanstående områden. En kostpolicy ska tas fram, gällande förskola, grundskola, gymnasium och socialförvaltningen. Kostpolicyn skall gälla både då produktionen sker intern och externt. I policyn skall framgå mål för andel ekologiska livsmedel, egentillagade måltider, närproducerat m.m. I kommunens tillredning av mat ska andelen närproducerade och ekologiskt odlade livsmedel samt sådan som producerats i enlighet med reglerna för Fair Trade ökas. Inköp av varor som producerats enligt Fair Trade är en övergripande inriktning för kommunen och ska beaktas vid alla upphandlingar. Ett arbete pågår med att minska energianvändningen i kommunens lokaler, koldioxidutsläppen från koncernens bilresor samt verka för ökat kollektivtrafikresande. Kommunen och dess bolag ska vara föregångare i trähusbyggnation och en helhetssyn kommer att etableras i koncernen. Kommunstyrelsen avser att genom dialog med entreprenörer arbeta för att få dem att pröva möjligheten att bygga flerfamiljshus i trä och verka för byggnation av lågenergihus, vilket ska utmynna i en handlingsplan. Ett fortsatt strategiskt arbete för att skapa ett hållbart mottagande av nyanlända flyktingar genom att samordna och utveckla etableringen genom att involvera de olika aktörerna i samhället, t.ex. kring arbetsmarknadsfrågor, utbildningsfrågor, bostadsförsörjning och sociala insatser. För att vara en framtidsorienterad arbetsgivare verkar Mora kommun för en hållbar utveckling genom följande aktiviteter: - Fortsatt fokus på strategiska hälsofrämjande frågor genom uppdatering av arbetsmiljöpolicyer (bl.a. arbetsmiljöpolicy, alkoholpolicy, första hjälpen och krisstöd) och strategier, planera och genomföra aktivt hälso- och friskvårdsprogram (Mora i Rörelse) samt fortsätta arbete med att ta fram metod för chefsstöd för hälsofrämjande planering.

6 - Genomföra behovsanalys och förberedelser för en ny upphandling av företagshälsovård (i samverkan med Orsa och Älvdalen) då aktuellt avtalsperiod går mot sitt slut. - Initiera aktualisering av styrande dokument och rutiner för likabehandling och tillgänglighet, vilket också innefattar partsgemensamt arbete för arbetsvärdering enligt diskrimineringslagen. - Fortsätta kartlägga former att möjliggöra heltid för alla medarbetare i kommunen - Fortsatt utveckling mot en kommunövergripande beskrivning av rekryteringsprocessen för att utveckla ett strategiskt förhållningssätt och gemensamt arbetsätt för att finna rätt kompetens. - Fortsätta utveckla kvalitetssäkringen av kommunens personal- och löneadministrativa processer. Strategiskt mål Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning Aktiviteter Kommunledningskontoret arbetar för att kommunens ekonomi är i balans och att kommunens verksamheter och organisation bedrivs effektivt. Kommunens verksamhetsstyrning ska utvecklas med inriktning mot resultatstyrning. Det kommunövergripande internkontrollarbetet tar fart under året. Styrelsen, nämnder och bolag ska under början av året ha tagit fram färdiga internkontrollplaner. Internkontrollen följs upp i samband med årsredovisningen. Kvaliteten på delårsrapport, budget och årsredovisningen ska höjas och förenklas samt de ekonomiadministrativa rutinerna effektiviseras. Arbetet fortgår med att säkerställa att kommunens ärendehanteringsprocesser och dokumenthantering håller hög kvalitet och är effektiv. - Ett projekt för att få till ett gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem med Orsa och Älvdalen som inkluderar flertalet verksamheter i kommunerna prioriteras under året. - För att det ska vara möjligt att veta vilken nivå kommunstyrelsens och nämndernas ärendehanteringsprocesser håller i kvalitet och effektivitet ska ett antal framtagna mått mätas. - Under året ska en plan för e-arkiv i Mora kommun tas fram. - Ett arbete pågår för att kommunövergripande styrdokument ska finnas tillgängliga på Moraportalen och på kommunens webbplats. För ökad effektivitet och helhetssyn startar under året aktiviteter med målsättning att långsiktigt integrera arbetet med lönebildning och kompetensutveckling i kommunens verksamhetsplanering, såsom revidering av lönepolicy samt guide för medarbetarsamtal och lönesamtal. Effektivisering av inköps- och upphandlingsprocessen (arbete i vilket ingår införandet av systemstödet Proceedo). En långsiktig plan för köken i kommunen, vad avser produktionsmetod i respektive kök och underhåll. Målområde Mora en regionstad med drivkraft Strategiskt mål Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen Aktiviteter Utifrån målbilden Regionstad Mora för ett aktivt liv ska kommunledningskontoret verka för en långsiktig utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering.

7 Näringslivsutveckling ansvarar för att bidra till ett positivt företagsklimat och att företagen får bästa möjliga förutsättningar för att driva verksamhet i kommunen såsom att skapa mötesplatser, driva nätverk för dialog och relationsbyggande, nyföretagarrådgivning, landsbygdsutveckling och projektutveckling. Kommunstyrelsen leder arbetet med att implementera den framtagna Målbilden av Mora 2022 både internt och externt. Mora regionstaden för ett aktivt liv ska vara ett rättesnöre för all verksamhet. Kommunens övergripande styrprinciper ska säkerställa att alla verksamheter samordnas mot att målbilden uppnås. De pågående projekt som främjar arbetet med Regionstaden är; W7 Dalarna, Wajrum, Mora köpstad och Vasaloppsarenan. Kommunledningskontoret arbetar på en kommunövergripande nivå för att öka förvärvsfrekvensen i Mora och stödja nyföretagande. Ett förslag till övergripande organisation för arbetsmarknadsåtgärder ska tas fram. En process för at bilda ett FINSAM förbund med mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner pågår. Ett samarbete mellan kommunen och många andra aktörer som kommer i kontakt med ungdomar som kommunen har uppföljningsansvar för har påbörjats under arbetsnamnet En gemensam ingång. Nätverket Forum Mora, som syftar till att erbjuda företag och entreprenörer en väg in i kommunorganisationen, ska drivas vidare och förbättras. Ett arbete för att göra Noret handelsområde mer tillgängligt och attraktivt bedrivs i samarbete med tekniska förvaltningen. Kommunstyrelsen ska också driva, samordna och följa upp den övergripande fysiska planeringen i kommunen för att säkra den långsiktiga planeringen både av industrietableringar, men också nybyggnation av bostäder som behövs för att möta behoven på bostadsmarknaden. Centrumutvecklingsarbetet fortgår med en fördjupad översiktsplan för samma geografiska område. Planeringsarbete för kollektivtrafiken i det nya regionala resecentret pågår. När det gäller regionens infrastruktur fortsätter arbetet med trafikverkets och region dalarnas kontaktpersoner med målsättningen att tidigarelägga vissa åtgärder i järnvägs- och vägsystemet. Målsättning är att tidigarelägga förstudier och arbetsplan för vissa vägavsnitt såsom Vasaloppsvägen samt järnvägsområdet Noret bangård/siljanssågen Tillgängligheten till kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar och annan viktig information för förtroendevalda ska förbättras genom att de ska finnas tillgängliga digitalt. Moraportalen används för detta ändamål. Olika externa aktörer som är involverade i integrations- och etableringsarbetet i regionen utgår från Mora. Vi har därför en samverkande funktion i arbetet kring integration och etablering bland kommunerna i regionen och verkar för att utveckla och förbättra det arbetet. Undersöka möjligheterna att Mora kommun tar över produktionen av kök på Mora lasarett. Kommunens roll som attraktiv arbetsgivare är en viktig del i regionens utveckling, vilket 2013 manifesteras genom satsning på följande aktiviteter; - Genomföra projekt för att utarbeta en strategisk kompetensförsörjningsplan för kommunen som arbetsgivare med sikte på 2022 med syfte att kommunen ska ha tillgång till kvalitetssäkrat underlag för att planera sitt långsiktiga kompetensbehov. Projektet genomförs i samverkan med Orsa och Älvdalen och ska bland annat utmynna i en gemensam lärkonferens under hösten för medverkande kommuners kommunstyrelser. - Initiera, planera och genomföra en kommungemensam kompetensutveckling under en koncentrerad period (två veckor i september) med syfte att samtliga medarbetarna ska erbjudas kompetensutveckling för ökad motivation och

8 utveckling i linje med kommunens gemensamma uppdrag, måluppfyllelse och förväntat resultat till medborgarna. - Ta fram en definition av rollen som chef i Mora kommun för att med avstamp i denna fortsätta utveckla ledarskapet för att möta framtidens krav. Under året genomförs också Talangjakt 2013 i samverkan med Orsa och Älvdalen med syfte att identifiera och utveckla potentiella ledarämnen i kommunernas olika verksamheter. - Koordinera, hålla samman och genomföra lönerevision 2013 med fokus på helhetssyn och utveckling av gemensamt förhållningssätt parallellt med fortsatt utveckling av kommunens lönebildningsprocess. Strategiskt mål Mora ska vara kultur, upplevelse och aktivitetscentrum Aktivitet Kommunstyrelsen kommer under året att tillsätta en utredning för att revidera riktlinjerna för bidragen till föreningslivet, för att göra dessa mera tidsenliga och anpassade till de förutsättningar som råder idag, samt för att föreslå en lämplig organisation för deras handläggande. Bidrag till arrangemang som bidrar till att Mora är en regionstad är en viktig del i detta. Målområde Mora tryggt, jämlikt och trivsamt Strategiskt mål Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla Aktiviteter Kommunstyrelsen leder arbetet inom det brottsförebyggande rådet på orten, med ett särskilt fokus på ungdomsbrottslighet samt drogmissbruk och trafiksäkerhet bland unga. I arbetet med centrumutvecklingsplanen är möjligheterna att förstärka medborgarnas upplevelse av Mora som en trygg och säker ort en av utgångspunkterna. Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna arbetar för att säkerställa kontinuiteten, kompetensen och kvaliteten (rättssäkerheten) i handläggningen av ärenden. Med målsättning att alla medarbetare inom Mora kommuns verksamheter ska arbeta i en miljö som främjar hållbar arbetshälsa ska kommunen som arbetsgivare ha ett främjande förhållningssätt och förebyggande arbetssätt till krishantering. Ett kommunövergripande initiativ planeras för att samordna interna rutiner om krishantering och fastställa en krishanteringspolicy. Kommunens eget arbetssätt skapar grundläggande förutsättningar för ett tryggt samhälle varför policy och riktlinjer avseende kommunens hantering av EKO-frågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) ska tas fram med medföljande beskrivning av kontrollmoment som kan säkerställa en ändamålsenlig uppföljning. Ett arbete pågår för att minska utanförskapet bland nyanlända flyktingar och invandrare. En utredning ska svara på vilka aktiviteter folkhälsoverksamheten fortsatt ska arbeta med. Utredningen ska också beröra folkhälsorådets organisation (inklusive samgående Mora och Orsa) och ANDT-frågors organisatoriska tillhörighet. En handlingsplan för risk- och sårbarhet och ett handlingsprogram år , för skydd mot olyckor ska tas fram.

9 Strategiskt mål Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande Aktiviteter I slutet av 2012 genomfördes en medborgarundersökning i samarbete med SCB med 1000 Morabor som bedömer kommunens service, verksamhet och upplevd möjlighet till påverkan/inflytande. Resultatet bryts ner och förmedlas till styrelsen och berörda nämnder. Två hundra Morabor, Morapanelen, deltar i 4 enkäter under året. Frågorna som ställs ska bredda de politiska beslutsunderlagen. Ungdoms- och seniordemokratidagar kommer att genomföras under året enligt samma modell som föregående år. Medborgarnas förutsättningar att interagera med politiker och verksamheter via det digitala samhället. Detta görs bland annat genom att påbörja implementeringen av kommunens e-strategi och e-dialogprocessen och påbörja arbetet med att skapa en digital plattform för utförandet av e-dialog. Moras e-strategi utgår ifrån medborgarnas förutsättningar och behov. Vid framtagningen av e-strategin för Mora kopplas strategin till de strategiska målen för kommunen. I det pågående arbetet med att ta fram och därefter implementera kommunens e-strategi pekas tre övergripande mål ut för kommunens utveckling av e-förvaltning: - Enklare vardag för privatpersoner och företag - Smartare och öppnare förvaltning - Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Målen kan härledas till regeringens mål för e-förvaltning som är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Dessa mål har kommunen antagit i december 2011, genom att anta SKL s strategi för e-samhället. Intranätet/Moraportalen ska utvecklas under året. Projekt skapas med berörda för vidareutveckling av intranätet. Kommunledningskontoret ska leda, samordna och utveckla kommunens interna och externa kommunikations- och varumärkesarbete med delaktighet och dialog som ledstjärnor. I målbildens anda har kommunen en uttalad ambition att kommunikationsfrågor ska vara en prioriterad satsning i framtida verksamhet. Kommunledningskontoret har uppdraget att skapa förutsättningar för detta. Ett arbete pågår för att nyanlända flyktingar och invandrare ges samma möjligheter till delaktighet och inflytande som invånare i övrigt.

10 Internbudget för kommunstyrelsen 2013 Kommunstyrelsen fattade i december 2011 beslut om en ny organisation för kommunledningskontoret att gälla från 1 januari Till följd av andra beslut och kostnadsökningar under 2012 som sedan ligger till grund för en högre kostnadsnivå inför 2013 är det inte möjligt att fullfölja förslaget till ny organisation för kommunledningskontoret. Inför budgetåret 2012 redovisades därför en obalans i kommunstyrelsens internbudget på tkr. Konsekvenser av kostnadsökningar och beslut kan sammanfattas på följande sätt: Ökade kostnader för gode män och överförmyndare 600 tkr Dubbel bemanning vid ny befattningshavare (kansli) 300 tkr Kostnader för den politiska verksamheten tkr Ökade kostnader dalatrafik (minskad kostnad dalaflyg) tkr Besparing bidrag till bl a Mora parken tkr Ökade bidrag arbm.strateg, minskad kostnad hyrpc tkr Ökade kostnader löneenheten (i uppbyggnadsfasen) 440 tkr Mindre intäkter i inköpssamverkan 280 tkr Div neddragningar -380 tkr Huvuddelen av kostnadsökningarna 2012 är även nivåhöjande inför budgetåret I budgetarbetet med 2013 års ramar förstärktes kommunstyrelsens budget med 837 tkr. Efter denna förstärkning är kommunstyrelsens interna budget underbudgeterad med tkr. Under 2012 har också ytterligare kostnader tillkommit i form av chefsavveckling som övergått till tidsbegränsade projekt. Kostnaden för detta beräknas till tkr. Det saknas således tkr i kommunstyrelsens budget för För att få en balans i kommunstyrelsens budget föreslås att avakta med tillsättningen av 5 st tjänster på kommunledningskontoret. Detta ger en kostnadsbesparing på tkr. Dessutom föreslås att kostnaden för de tidsbegränsade projekten belastar driftsbudgetens strukturåtgärder i kommunens budget. Kommunstyrelsens ram för 2013 har fördelats utifrån ovanstående förändringar enligt följande: Kommundirektör Ekonomi Kansli Personal Utvecklingsenheten Kommunikation Kommunstyrelsens ram Budget tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr

11

12 Mora kommun Fredsgatan 16, MORA Tel , fax

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer