Vårt gemensamma ansvar så ger vi alla elever en bra skola. Utmaning 1: Särskilt stöd sätts in sent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt gemensamma ansvar så ger vi alla elever en bra skola. Utmaning 1: Särskilt stöd sätts in sent"

Transkript

1 Promemoria Utbildningsdepartementet Vårt gemensamma ansvar så ger vi alla elever en bra skola I dag når många elever inte målen i grundskolan. Förra sommaren lämnade ca elever grundskolan utan gymnasiebehörighet, hela 13,1 procent. Andelen elever som saknar denna behörighet har ökat successivt sedan slutet av 1990-talet. Regeringens målsättning är att alla elever ska få en ärlig chans att lyckas i skolan. Då krävs att elever får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov samt att stöd sätts in så snart det behövs. Utmaning 1: Särskilt stöd sätts in sent Regeringens svar: Lågstadielöftet Tidiga insatser lägger en stabil grund för framtiden. Att varje elev får med sig grunderna tidigt är viktigt för att alla elever ska lyckas och utvecklas i skolan, vilket i sin tur dessutom är viktigt för arbetsron i skolan. För nyanlända är det särskilt viktigt att säkerställa att eleverna inte tappar i sin utveckling bara för att de börjar skolan i ett nytt land. Men i dag sätts mest dokumenterat stöd in till elever in i årskurs 9 i Sverige. I Finland, som ofta lyfts som ett framgångsrikt exempel, ligger tyngden för stödet i stället på de tidigare åren. Diagram 1. Andel (%) elever i grundskolan som har åtgärdsprogram, per årskurs totalt samt fördelat på flickor och pojkar läsåret 2012/13. (Källa: Skolverket)

2 2 Regeringens första prioritering är lågstadielöftet. Ett löfte om att göra insatser för att se till att varje elev tidigt får det stöd som han eller hon behöver. Lågstadielöftet innefattar: a) Förskolepedagogik till alla barn Alla barn i förskolan har rätt att bli sedda, till tid för lek och pedagogiska utmaningar. Barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med kort utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor. Riktmärke och statsbidrag för mindre barngrupper Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2015 avsatt medel för ett statsbidrag till huvudmän i syfte att minska barngrupperna i förskolan. Särskilt fokus ska ligga på gruppstorleken för de yngsta barnen. Regeringen avsätter 415 miljoner kronor för detta ändamål för 2015 och beräknar 830 miljoner kronor årligen fr.o.m Satsningen innebär att Statens skolverk ska fördela statsbidrag till huvudmän i syfte att minska barngruppernas storlek i förskolan och huvudmannen ska prioritera barngrupper med de yngsta barnen. Belopp som ska utgå till huvudmannen är kronor för varje minskning av en barngrupp med en plats eller för att en annars planerad utökning av barngruppens storlek med en plats undviks. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för storlek på barngrupper i förskolan. Riktmärke ska införas i kommentar till allmänna råd om förskolan och baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkt i främst pedagogisk, utvecklings- och socialpsykologisk forskning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 februari Obligatorisk förskoleklass med läsning, skrivning och räkning Alla barn ska börja i förskoleklass som är en viktig brygga mellan förskola och grundskola. Regeringen har gett nya direktiv till grundskoleutredningen i syfte att ta fram förslag om att göra förskoleklassen obligatorisk, antingen som en egen skolform eller som en del av grundskolan. Regeringen har även gett ett uppdrag till Skolverket att lämna förslag på ändringar i den läroplan som gäller för förskoleklassen. Syftet är att stärka kvaliteten och likvärdigheten i verksamheten och tydliggöra vilket innehåll verksamheten ska ha. Syftet är att gynna elevernas utveckling och lärande, samtidigt som den ger en trygg övergång mellan förskola och skola. Många lärare kan i dag vittna om hur de redan i förskoleklassen identifierar elever som är i behov av stöd för att få med sig grunderna för att senare kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Omsorg på kvällar, nätter och helger Omsorg på kvällar, nätter och helger är viktigt mot bakgrund av att många föräldrar annars kan hindras från att arbeta så mycket som de skulle vilja. En bättre utbyggd omsorg på kvällar, nätter och helger kan därmed bidra till att kvinnors och mäns sysselsättningsgrad kan öka. Föräldrar har inte rätt att kräva förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Däremot ska kommunerna sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Oavsett de vuxnas arbetstider är det viktigt att barn får en

3 trygg omsorg. Under 2014 hade 194 av Sveriges 290 kommuner någon form av omsorg på obekväma tider. Trots en positiv utveckling de senaste åren saknas alltså fortfarande omsorg på kvällar, nätter och helger i många av landets kommuner. Regeringen beräknade i vårändringsbudgeten att ytterligare 24,5 miljoner kronor tillförs det befintliga statsbidraget 2015 och totalt 80 miljoner kronor avsätts årligen fr.o.m b) Fler anställs i skolan så att lärarna får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet För att höja utbildningskvaliteten och ge lärare i lågstadiet mer tid för varje elev får huvudmän nu möjlighet att ta del av ett statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre. I år avsätts ca 2 miljarder kronor och fr.o.m beräknas ca 2 miljarder kronor per år för detta ändamål. Statsbidraget administreras av Skolverket och ges till huvudmän för att: 3 minska klass- eller gruppstorleken, utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhållande till antalet elever, utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning, eller på annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna. En förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget är att huvudmännen uppvisar en rekryteringsstrategi som visar hur de på lokal nivå planerar att gå till väga för att, när så är tillämpligt, bl.a. möta stora pensionsavgångar, säkerställa att eleverna möter behöriga lärare, kunna ta emot nyanlända elever och hur man arbetar med ledarskap. Redogörelsen ska vara framtagen efter hörande av berörda fackliga organisationer. c) Fler speciallärare/-pedagoger Regeringen anser att åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med bristen på lärare med specialpedagogisk kompetens. Det handlar dels om fler utbildningsplatser på speciallärar- och specialpedagogutbildningarna, dels om satsningar som syftar till att göra det mer attraktivt för verksamma lärare att vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagog. En annan viktig del handlar om att stimulera skolhuvudmännen att anställa fler lärare med specialpedagogisk kompetens och öka andelen behöriga speciallärare och specialpedagoger. Förskoleklass och årskurs 1 3 är prioriterade men även övriga grundskolan kan komma att omfattas. Av tidsmässiga skäl är det emellertid endast möjligt att genomföra en mycket begränsad del av satsningen under Regeringen avsätter därför i vårändringsbudgeten 8 miljoner kronor för att inleda satsningen 2015 genom att förstärka den del av Lärarlyftet II som avser speciallärarutbildningen. Från och med 2016 beräknas regeringens satsningar för ökad specialpedagogisk kompetens i lågstadiet uppgå till 500 miljoner kronor per år. I sammanhanget kan nämnas att 300 nybörjarplatser inom speciallärar- och specialpedagogutbildningen kan skapas.

4 4 d) Läsa-skriva-räkna-garanti Lärares arbete med stöd och särskilt stöd är centralt för elevernas lärande. Det är av stor vikt att rätt insatser av god kvalitet sätts in tidigt eftersom det finns starkt forskningsstöd för att stöd och stimulans utifrån elevernas behov redan i de första årskurserna är viktigt för att förebygga att eleverna senare utvecklar problem med läs- och skrivförmågan. När svensk grundskola i dag ger mest dokumenterat särskilt stöd i årskurs 9 har det som började som små problem ofta vuxit sig större. Många elever kommer aldrig ifatt trots stora insatser från lärare, föräldrar och eleven själv. Brister i grundläggande förmågor påverkar alla ämnen. OECD har till exempel i tidigare studier av de svenska resultaten i Pisa-mätningen kunnat visa att elevernas brister i proven i matematik och naturvetenskap till 70 procent eller mer är kopplade till brister i elevernas läsförståelse. Vi har i dag flera mätpunkter i svensk skola, till exempel kan vi av förra årets nationella prov i årskurs 3 utläsa att 35 procent av eleverna inte nådde kravnivån i matematik och 23 procent inte klarade kraven i svenska. Det som krävs nu är kultur, organisation och regelverk som säkerställer att bedömning leder till insatser som ger eleven möjlighet att nå målen. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdraget att undersöka förutsättningarna för att införa en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti och lämna förslag på hur en sådan bör utformas. Syftet med utredningen är att utarbeta ett system som ser till att alla elever får det stöd eller särskilt stöd de behöver för att få förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnena svenska eller svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016 och målet är att garantin ska träda i kraft under Regeringen avser också att fr.o.m. hösten 2016 införa ett obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling samt i matematik i årskurs 1 och kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Proposition bereds med planerat ikraftträdande 1 juli Utmaning 2: Många lärare har lämnat skolan Regeringens svar: Nationell samling för läraryrket Lärarna är nyckeln för att höja kunskapsresultaten i skolan. Det är därför allvarligt att läraryrket under en lång tid har tappat i status och attraktionskraft. Regeringen vill att fler ska vilja bli lärare och att fler ska vilja fortsätta vara lärare. I dag återfinns ca av Sveriges legitimerade lärare inom andra yrken. Endast var tjugonde lärare tycker att läraryrket har hög status. Sedan 2006 har var fjärde lärare lämnat yrket av andra skäl än pension.

5 5 Diagram 2. Många lärare har lämnat skolan (Källa: Skolverket Utveckling läraryrket 2006/ /12) 12% Kvar i yrket 24% 64% Lämnat yrket av annat skäl än pension Pension Regeringens svar är ett attraktivt läraryrke. För att göra läraryrket mer attraktivt behövs bl.a. högre löner, minskat administrativt arbete och bättre möjligheter att göra karriär och utvecklas i yrket. För att stärka yrkets attraktivitet har regeringen tagit initiativ till en nationell samling för läraryrket, som bl.a. syftar till bättre löneutveckling för lärare kopplad till deras kompetens och karriärutveckling. a) Lärarlönelyftet Regeringen ser investeringar i höjda lärarlöner som en nödvändig åtgärd för att öka läraryrkets attraktivitet. Genom lärarlönelyftet kommer regeringen därför att investera 3 miljarder kronor på årsbasis i höjda lärarlöner. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan. Modellen för satsningen har tagits fram i dialog med de centrala arbetsgivarorganisationerna inom skolan och lärarnas fackliga organisationer: Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Almega, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Lärarlönelyftet kan omfatta runt lärare. Skolhuvudmännen kan rekvirera ett genomsnitt om kr i månaden för dessa lärare som sedan fördelas lokalt. Arbetsgivarna/huvudmännen bestämmer hur många lärare som uppfyller kriterierna, och hur mycket de ska få i höjd lön. Som en jämförelse motsvarar karriärtjänstreformen fullt utbyggd ca förstelärare. Lärarlönelyftet bygger på att huvudmännen fattar beslut om lönehöjningar lokalt. Lärare från följande kategorier kan ta del av satsningen: Legitimerade lärare i grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, förskoleklass specialskola, sameskola, och gymnasiesärskolan Legitimerade förskollärare i förskoleklass Legitimerade lärare och förskollärare i förskolan och fritidshem Ej legitimerade yrkeslärare i gymnasieskolan och gymnasiesär-skolan och modersmålslärare som enligt skollagen jämställs med legitimerade lärare

6 6 Fritidspedagoger eller motsvarande som är behöriga för att bedriva undervisning i fritidshemmet Lärarlönelyftet ska fördelas så att det premierar skicklighet och utveckling i yrket. Det ska bidra till en långsiktig löneförhöjning till de lärare som kommer i fråga, utöver den ordinarie lönerevisionen. Regeringen kommer se till att noggrann utvärdering sker av hur modellen implementeras, fungerar och hanteras av parterna. Kriterier att uppfylla för att komma i fråga för lärarlönelyftet Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör till undervisningen Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor Dessutom ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas: Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer En statsbidragsförordning tas fram och remitteras under hösten Beslut om medel tas genom budgetpropositionen för Förordningen träder ikraft i början av 2016 och skolhuvudmännen kan rekvirera medel från Skolverket för första gången höstterminen b) Förstärkt lärarutbildning Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten för 2015 en utökning av antalet utbildningsplatser på lärarutbildningen. Medel motsvarande 700 nybörjarplatser årligen på grundlärarutbildningen har avsatts. För att råda bot på dagens brist på speciallärare och specialpedagoger föreslogs medel motsvarande en ökning med 300 nybörjarplatser årligen inom speciallärar- och specialpedagog-utbildningen samt bättre villkor att utbilda sig till dessa yrken. Därtill föreslogs medel motsvarande 800 nybörjarplatser årligen inom förskollärarutbildningen. Fullt utbyggd kommer satsningen att 2019 uppgå till cirka 450 miljoner kronor per år och omfatta ungefär utbildningsplatser. Bristen på utbildade och behöriga lärare och förskollärare är stor och ökande. Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Inom matematik, naturorienterade ämnen och teknik är bristen särskilt bekymmersam. Regeringen har därför infört en möjlighet till studiemedel med den högre bidragsnivån för studenter som läser in kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom dessa områden. I

7 7 vårändringsbudgeten för 2015 avsattes även medel för en generell utbyggnad av KPU. Regeringen satsar även särskilda kvalitetsresurser på att stärka lärarutbildningen. Alla studenter som ska bli lärare ska ha genomgått en utbildning av hög kvalitet. c) Förstärkt fortbildning för lärare och rektorer Lärare och förskolepersonal Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2015 avsatt 2 miljoner kronor för att Skolverk ska kunna påbörja ett förberedande arbete med kompetensutvecklingsinsatser för lärare och förskolepersonal. Från och med 2016 bedöms utgifterna för satsningen uppgå till 200 miljoner kronor årligen. Rektorer och förskolechefer Regeringen anser att kompetensutvecklingsinsatser för att utveckla rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap bör prioriteras. I vårändrings-budgeten för 2015 avsätts 5 miljoner kronor 2015 för detta ändamål. För bedöms satsningen uppgå till 20 miljoner kronor årligen. d) Skolforskningsinstitut Den 1 januari 2015 inrättades den nya myndigheten Skolforskningsinstitutet. Enligt förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet ska myndigheten bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever. Vidare ska myndigheten initiera praktiknära forskning av högsta kvalitet inom de områden där relevant sådan forskning saknas. I vårändringsbudgeten förstärktes Skolforskningsinstitutets anslag med 5 miljoner kronor 2015 för bl.a. arbetet med bidrag till praktiknära forskning. Från och med 2016 beräknas förstärkningen till 20 miljoner kronor per år. Sedan tidigare har avsatts 20 miljoner kronor för Skolforskningsinstitutet fr.o.m Det innebär att totala medel för Skolforskningsinstitutet är 25 miljoner kronor 2015 samt 40 miljoner kronor årligen därefter. e) Arbete för nya karriärmönster fler duktiga lärare på skolor med tuffa utmaningar För att attrahera de bästa lärarna till skolorna med tuffast förutsättningar avsatte regeringen extra resurser i vårändringsbudgeten för 2015 till högre löner för dessa lärare. Regeringen avser återkomma med insatsens utformning inom ramen för satsningen på samverkan för bästa skola. f) Nationella skolutvecklingsprogram Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor. Programmen ska utformas så att de skapar förutsättningar och stöd för ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- och skolenhetsnivå. Insatserna ska bestå av olika kompetensutvecklings- och stödinsatser när det t.ex. gäller arbete med elever i behov av särskilt stöd, hur administrationen kan minskas och arbetsprocesser göras mer effektiva, arbetsformer och arbetssätt i ämnen eller ämnesövergripande arbete, arbetsformer och arbetssätt för att utveckla arbetet med skolans värdegrund, systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på uppföljning och

8 8 utvärdering av elevernas kunskapsutveckling och it som såväl pedagogiskt som administrativt verktyg. För uppdraget får Skolverket under 2015 använda högst 19 miljoner kronor. Regeringen beräknar 139 miljoner kronor för 2016 och 140 miljoner kronor årligen från och med 2017 för uppdraget. Utmaning 3: Ojämlikheten i skolan ökar Regeringens svar: Jämlik skola Vi har under de senaste åren kunnat se att ojämlikheten i den svenska skolan har ökat. Ett tydligt tecken på detta är Skolverkets statistik över andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolan. För elever med föräldrar som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning har nivåerna varit stabila under de senaste 10 åren, men för elever med föräldrar med förgymnasial utbildning kan vi se att andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet har sjunkit från en redan låg nivå. Diagram 3. Gymnasiebehörighet efter föräldrarnas utbildningsbakgrund (procent) (Källa: Skolverket, SIRIS) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Regeringens svar är en jämlik skola. Genom riktade insatser för att förbättra resultaten i skolorna med de största utmaningarna kan likvärdigheten i skolsystemet förbättras. Vi investerar i: a) Resurser till skolor med svaga studieresultat och tuffa förutsättningar Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram en fördelningsnyckel för fördelning av statsbidrag mellan skolor i behov av riktade utvecklingsinsatser. Fördelningsnyckeln ska kunna användas som urvalskriterium för olika satsningar som syftar till att öka likvärdigheten mellan skolor, höja utbildningens kvalitet och förbättra förutsättningarna för högre måluppfyllelse och i samband med huvudmäns ansökan om riktade statsbidrag för dessa skolor. Sedan den 1 juli 2014 är skollagen ändrad så att kommuner måste fördela skolpengen efter elevernas olika förutsättningar och behov, så kallad socioekonomisk viktning.

9 9 b) Nyanlända elever Utöver regeringens samlade politik för en likvärdig utbildning har regeringen presenterat ett flertal insatser i syfte att ge nyanlända en bra start i Sverige. För att identifiera vad eleven behöver fortsätta utveckla för att nå kunskapskraven har regeringen i propositionen Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång föreslagit att nyanlända elevers kunskaper ska kartläggas. Kartläggningen ska utgöra underlag för dels beslut om vilken årskurs och undervisningsgrupp som eleven ska placeras i, dels hur den kommande undervisningen i de olika ämnena ska planeras och hur tiden mellan de olika ämnena ska fördelas. En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon för första gången tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs som är lämplig med hänsyn till hens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Undervisning i förberedelseklass ska övergå till ordinarie undervisning så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper. Undervisning i förberedelseklass ska inte få pågå längre än två år. Riksdagen beslutade i enlighet med förslagen i april 2015 och lagändringarna träder i kraft den 1 januari Det krävs insatser för att skolhuvudmännen i högre grad än idag ska kunna erbjuda en högre undervisningskvalitet för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Insatser behövs bl.a. inom studiehandledning på modersmål. Genom studiehandledning kan nyanlända elever fortsätta med en åldersadekvat kunskapsutveckling utan att studierna försenas i väntan på att eleven lär sig svenska. Förutsättningarna för att studiehandledningen ska fungera är att det finns tillgång till kvalificerade studiehandledare och ett utvecklat samarbete mellan studiehandledare och lärare. Det behövs insatser för att stärka huvudmännens kapacitet att organisera lärmiljön så att den stöder elevernas kunskapsutveckling. Lärare i skolans alla ämnen behöver vara medvetna om de språkliga aspekterna av undervisningen för att denna ska gynna såväl elevernas språk- som kunskapsutveckling. Huvudmännens och skolornas organisation för nyanlända elever introduktion i gymnasieskolan behöver utformas så att eleven har reella möjligheter att följa en individuell studieplan där ämnesundervisning i såväl grundskolekurser som gymnasiekurser kan ingå. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att med start 2015 genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska. Skolverket ska genomföra systematiska insatser med syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda en utbildning av hög kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat. Målgrupper för olika insatser ska vara huvudmän, rektorer, lärare i alla ämnen, modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt annan personal inom grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolans introduktionsprogram. Vidare har även riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens proposition att fjärrundervisningen ska underlättas, bland annat för att modersmålsundervisningen ska kunna hålla hög kvalitet i hela landet. c) Samverkan för bästa skola Staten behöver ta större ansvar för att höja resultaten i skolor med låga studieresultat och tuffa förutsättningar. Skolor med låga studieresultat och tuffa förutsättningar behöver större resurser för att utveckla till exempel pedagogik,

10 10 bedömningspraktik, didaktik eller metodik eller förmågan att möta elever med olika förutsättningar. Regeringen har gett Skolverk ett uppdrag om samverkan för bästa skola som innebär att Skolverket i dialog med huvudmän för skolor med låga kunskapsresultat och tuffa förutsättningar genomför insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Insatserna ska stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolverket ska därefter i samverkan med varje huvudman komma överens om hur insatserna ska utformas och genomföras samt även klargöra Skolverkets och skolhuvudmannens respektive ansvar och åtaganden. Inom ramen för samverkan för bästa skola kan satsningar också göras på högre löner eller andra åtgärder för bättre rekrytering på skolor med särskilt tuffa förutsättningar. För 2015 avsätts 300 miljoner för insatser för nyanlända elever och för samverkan för bästa skola. Från 2016 och framåt beräknas 600 miljoner kronor avsättas årligen, inklusive satsningarna på ökade lärarlöner i områden med svåra resultat och obligatorisk kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. d) Stark pedagogisk infrastruktur Elevhälsa Elevhälsan kan ha betydelse för att öka elevernas välmående och därmed förbättra förutsättningarna för höjda skolresultat. Psykisk ohälsa har blivit vanligare under de senaste två decennierna bland både pojkar och flickor. Det är dock fler flickor än pojkar som mår dåligt. Pojkar presterar i genomsnitt sämre än flickor och får därför sämre betyg. Samtidigt är flickor mer stressade i skolan och mår generellt sämre i tonåren. Att alla elever mår bra är av stor vikt för att nå framgång i skolans kunskapsuppdrag. I syfte att förstärka och utveckla elevhälsan, föreslår regeringen att 200 miljoner avsätt årligen från och med 2016 för fortsatta insatser på området. Den förstärkta och utvecklade elevhälsan ska bl.a. bidra till att motverka och förebygga psykisk ohälsa hos elever. Förlängd undervisningstid genom lovskola eller skolarbete utanför schemat I den beslutade budgeten för 2015 ingår satsningar på sommar- och lovskola för elever i årskurs 6 9. Regeringen föreslår en omfattande utbyggnad av sommar- och lovskolan för de elever i årskurserna 6 9 och i gymnasieskolan som riskerar att inte klara kunskapskraven. Från och med 2015 föreslår regeringen ett årligt statsbidrag på 150 miljoner kronor. Skolor som tar del av satsningen ska sätta upp tydliga och uppföljningsbara mål för vad en utbyggd verksamhet med undervisning på skollov ska uppnå för skillnad i elevernas resultat. Den sammanlagda satsningen på lovskola uppgår till 150 miljoner kronor Även för 2016 och framåt bedöms satsningen uppgå till 150 miljoner kronor per år. Möjligheten till läxhjälp ska inte vara beroende av om elevernas föräldrar kan hjälpa dem eller har betalningsförmåga för att köpa läxhjälp. Regeringen har därför föreslagit, och riksdagen beslutat, att RUT-avdragets bestämmelse om skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete upphör att gälla den 1 augusti I den av riksdagen tidigare beslutade budgeten ingår en satsning på hjälp med läxor och skolarbete för elever i grundskolan, vid sidan av den ordinarie undervisningstiden. I den beslutade budgeten föreslås en skyldighet för huvudmännen att anordna läxhjälp och kommunerna kompenseras därför genom det generella statsbidraget med 390 miljoner kronor per år fr.o.m Regeringen

11 11 avser att fr.o.m i stället fördela medlen i form av ett sökbart statsbidrag. Skolor som tar del av satsningen ska sätta upp tydliga och uppföljningsbara mål för vad en utbyggd verksamhet med hjälp med läxor och annat skolarbete ska uppnå för skillnad i elevernas resultat. Utöver dessa medel finns sedan tidigare 24 miljoner kronor avsatta för läxhjälp för 2015, samt 12 miljoner kronor för Upprustning av skollokaler Många av de svenska skollokalerna är i behov av renovering. Detta innebär en möjlighet till ökad energieffektivisering. Regeringen föreslår därför en satsning på 15 miljoner kronor 2015 för stöd till upprustning och energieffektivisering av skollokaler. För beräknas satsningen uppgå till 330 miljoner kronor per år. Ett sådant stöd bidrar till att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats för såväl lärare som elever och till att skapa moderniserade studiemiljöer. Satsningen bör i första hand avse grundskolan och motsvarande skolformer men bör också inbegripa lokaler i direkt anslutning till skolan, såsom lokaler för förskoleklass. Även gymnasieskolans och gymnasiesärskolans lokaler kan till viss del omfattas. Skapande skola I dag når satsningen Skapande skola elever i grundskolan och förskoleklass. Regeringen anser att det är viktigt att barn så tidigt som möjligt får uppleva olika kulturuttryck och ges en möjlighet att växa med kulturskapande. Att ta del av kultur och att själv uttrycka sig genom eget skapande ska vara en del av varje barns liv och vardag i förskolan. Regeringen anser därför att satsningen även ska innefatta verksamhet riktad till förskolan. Mot denna bakgrund anser regeringen att satsningen bör ökas med 10 miljoner kronor 2015 till 183,5 miljoner kronor. För beräknas motsvarande belopp per år. Nationell strategi för kulturskolan Regeringen har tillsatt särskild utredare som ska ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren göra bedömningar och lämna förslag till hur staten kan bidra till att stärka den kommunala musik- och kulturskolan och göra den mer jämlik och tillgänglig. Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2016 återkomma med förslag om bidrag för att möjliggöra sänkta taxor i kultur- och musikskolan. Systemutmaning: Bristande styrkedja Regeringens svar: Samverkan Det svenska skolsystemet har en otydlig ansvarsfördelning och brister i likvärdighet. Det visar bland annat OECD:s granskning av svensk skola. Istället för att ta ett samlat ansvar för skolan finns en kultur av att skolans aktörer anpassar sig efter de senaste politiska reformerna, konstaterar OECD. OECD understryker bristen på gemensamt ansvarstagande och en tydlig ansvarsfördelning som ett problem för svensk skola. Regeringens åtgärder: a) Dialog med Sveriges kommuner och huvudmän Många gör mycket för att ge alla elever en bra skola. Lärare, rektorer, skolutvecklare, kommunala tjänstemän och skolpolitiker försöker alla utifrån sitt ansvar och sitt uppdrag ge eleverna de bästa möjligheterna i skolan och vidare i

12 12 livet. Men erfarenheten visar att vi är dåliga på att ge skolans medarbetare rätt förutsättningar i sina olika uppdrag, på att sprida goda exempel och på att arbeta tillsammans mellan stat och kommun. Utbildningsministern samlar under 2015 alla Sveriges kommuner i regionala träffar, under namnet "Vårt gemensamma ansvar så ger vi alla elever en bra skola". Syftet är att föra en dialog om regeringens investeringar i skolan och det gemensamma ansvaret för att stärka svensk förskola, fritidshem och grundskola. Inbjudna är kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande(n), ordförande samt vice ordförande(n) i de nämnder som ansvarar för förskola och grundskola, förvaltningschef med ansvar för förskola eller grundskola samt en lokal representant från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund respektive Sveriges Skolledarförbund samt andra större aktörer med ansvar för skolans utveckling i regionen. b) Skolkommission Regeringen har tillsatt en Skolkommission som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Förslagen ska bl.a. utgå från OECD:s slutliga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola. Kommissionen består av 14 ledamöter från olika verksamhetsområden och leds av Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket. Arbetet ska ske i dialog med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. Kommissionen ska bland annat: analysera orsakerna till de fallande kunskapsresultaten och redovisa en samlad problembild och utifrån denna föreslå nationella målsättningar, lämna förslag till en långsiktig plan med utvecklingsområden som utgår från de nationella målsättningarna för ett sammanhållet skolsystem, lämna samhällsekonomiskt och budgetmässigt effektiva förslag inom de identifierade utvecklingsområdena och en tidsplan för genomförandet, analysera och redovisa alternativa ambitionsnivåer för förslagen, och föreslå nödvändiga författningsändringar. Förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidsplan för kommissionens fortsatta arbete ska redovisas senast den 11 januari Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 januari 2017.

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

Kommittédirektiv. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola Dir. 2015:35 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En kommitté en skolkommission ska lämna förslag som

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

2015 års Skolkommission Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet. Utbildningsdepartementet 1

2015 års Skolkommission Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet. Utbildningsdepartementet 1 2015 års Skolkommission Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 1 2015 års skolkommission Uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm Regeringsbeslut I:1 2017-01-26 U2017/00300/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever

Läs mer

Specialpedagogik för alla

Specialpedagogik för alla 2015-06-14 Nytt nationellt skolutvecklingsprogram efter Läslyftet och Matematiklyftet: Specialpedagogik för alla Sammanfattning Förra läsåret lämnade fler elever än någonsin nionde klass utan att ha behörighet

Läs mer

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1 Lärarlönelyftet i korthet En regeringssatsning på kvalitet och attraktivitet

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska Regeringsbeslut I:2 2015-06-04 U2015/3356/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier; SFS 2016:100 Utkom från trycket den 23 februari 2016 utfärdad den 11 februari 2016.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Skolpolitiska läget. Gustav Fridolin Utbildningsminister. Utbildningsdepartementet

Skolpolitiska läget. Gustav Fridolin Utbildningsminister. Utbildningsdepartementet Skolpolitiska läget Gustav Fridolin Utbildningsminister Andel elever som går ut årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan Källa: Skolverket. Andel behöriga elever till gymnasieskolan med och utan nyanlända

Läs mer

Uppdrag att ta fram kartläggningsmaterial och revidera obligatoriska bedömningsstöd och nationella prov i grundskolan, sameskolan och specialskolan

Uppdrag att ta fram kartläggningsmaterial och revidera obligatoriska bedömningsstöd och nationella prov i grundskolan, sameskolan och specialskolan Regeringsbeslut I:4 2017-06-01 U2017/02561/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att ta fram kartläggningsmaterial och revidera obligatoriska bedömningsstöd och nationella

Läs mer

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Kommittédirektiv En läsa-skriva-räkna-garanti Dir. 2015:65 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för att införa en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti

Läs mer

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver Lärarlönelyftet 2016-09-15 Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun Dessa riktlinjer är framtagna av Utbildningskontorets ledningsgrupp i samarbete med Personalkontoret. De är baserade på

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Skolverket ska vid utförandet av uppdraget utgå från att aktuella författningsändringar

Skolverket ska vid utförandet av uppdraget utgå från att aktuella författningsändringar Regeringsbeslut I:4 2015-06-17 U2015/03529/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Regeringens

Läs mer

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Promemoria 2017-08-16 Utbildningsdepartementet Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti För att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna föreslår regeringen att en åtgärdsgaranti

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Sveriges nya jobbagenda - svaret på hur vi når EU:s lägsta arbetslöshet

Sveriges nya jobbagenda - svaret på hur vi når EU:s lägsta arbetslöshet Sveriges nya jobbagenda - svaret på hur vi når EU:s lägsta arbetslöshet Framtidsinvesteringar Aktiv näringspolitik för fler och växande företag Satsningar på kompetens och matchning STABILA OFFENTLIGA

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN Håkan Bergman Tre fokus för högre kunskapsresultat Tidiga insatser Skickliga lärare Jämlik skola Stödinsatser i skolan sätts in för sent Andel elever med åtgärdsprogram i årskurs

Läs mer

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda,

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda, Välkomna till konferens för samordnare inom nyanländas lärande Arlanda, 2016-09-02 Skolverkets arbete Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal- och kompetensförsörjning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-11-17 Handläggare Susannah Sjöberg Telefon: 08-50833648 Till Utbildningsnämnden 2015-11-26 Statsbidrag

Läs mer

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet 1 Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september 2017 Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet PISA visade allvarliga varningsklockor Genomsnittlig poäng 520 510 500 490 480 470 Läsförståelse Matematik

Läs mer

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna 2014-08-19 PM Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna Regeringen har konsekvent prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan. Resultatet

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN 2015/16 Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda

Läs mer

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap Promemoria 2015-09-01 Investeringar i skolan för mer kunskap I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar stora valmöjligheter på arbetsmarknaden medan en dålig skolgång riskerar

Läs mer

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av 2011-09-14 3,8 miljarder till lärarreformer Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet

Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet Till lärare på gymnasieskolorna Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet Förutsättningar och fördelning Regeringen har beslutat om ett extra statsbidrag till skolhuvudmän med benämningen Lärarlönelyftet.

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever

Utbildning för nyanlända elever Utbildning för nyanlända elever 2015-12-02 Åsa Strand Kunskapsresultat Behöriga till gymnasieskolan: 85 procent av eleverna födda i Sverige 26 procent av eleverna som kommit till Sverige de senaste fyra

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

2015-10-21 U2015/05040/UH

2015-10-21 U2015/05040/UH Promemoria 2015-10-21 U2015/05040/UH Utbildningsdepartementet Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Sammanfattning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Utmaningar och villkor: Förskoleklass & fritidshem. Lena Hallengren 8 FEBRUARI 2017

Utmaningar och villkor: Förskoleklass & fritidshem. Lena Hallengren 8 FEBRUARI 2017 Utmaningar och villkor: Förskoleklass & fritidshem Lena Hallengren 8 FEBRUARI 2017 Krav på fortsatt utveckling Utvecklingen för förskola, förskoleklass och fritidshem har, sett över längre tid, varit enastående.

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-11 Vår referens Eva Wetterdal HR-chef Eva.Wetterdal@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:137 Obligatoriska

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 PM 2016:192 RIV (Dnr 110-1269/2016) En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

U2015/3357/S. Statens skolverk Stockholm

U2015/3357/S. Statens skolverk Stockholm Regeringsbeslut I:3 2015-06-04 U2015/3357/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om samverkan för bästa skola Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att

Läs mer

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet Regeringsbeslut I:9 2013-12-05 U2013/7215/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

Uppföljning av Lärarlönelyftet

Uppföljning av Lärarlönelyftet 1 (17) Uppföljning av Lärarlönelyftet hösten 2016 Denna redogör för hur Lärarlönelyftet har fördelats under höstterminen 2016 (perioden 1 juli - 31 december 2016). Hösten 2016 var första gången som skolhuvudmän

Läs mer

Hela Sverige läser med barnen läsfrämjande insatser i och utanför skolan

Hela Sverige läser med barnen läsfrämjande insatser i och utanför skolan Promemoria 2016-09-22 Utbildningsdepartementet Kulturdepartementet Hela Sverige läser med barnen läsfrämjande insatser i och utanför skolan God läsförmåga är en central del av all inlärning. Läsförmåga

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-11 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Dnr: UN 16/098

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen 2015-12-03 1 (7) Tjänsteskrivelse KFKS 2015/693-020 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen Förslag till

Läs mer

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet.

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Bilaga 1 Nationella krav Allmänt krav För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Förskollärare Sökandes utbildning ska vara en utbildning med förskollärarinriktning i utbildningslandet.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Dir.

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Dir. Kommittédirektiv Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås Dir. 2017:88 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017 Sammanfattning En särskild

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Förförståelse och framförhållning i kommunen

Förförståelse och framförhållning i kommunen Förförståelse och framförhållning i kommunen Identifierade frågeställningar om karriärvägar för lärare för att öka attraktiviteten för läraryrket kopplat till ökad måluppfyllelse fanns redan i grundarbete

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Camilla Ollas Hampus (C), ordf. Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S)

Camilla Ollas Hampus (C), ordf. Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-15:05 Beslutande Camilla Ollas Hampus (C), ordf. Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan

Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Regeringsbeslut I:6 2008-09-25 U2008/6144/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (1 bilaga)

Läs mer

LÄRARLÖNELYFTET I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR

LÄRARLÖNELYFTET I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR LÄRARLÖNELYFTET I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR 2016 LÄRARLÖNELYFTET I VÄLFÄRD SKOLA, NACKA KOMMUN Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade

Läs mer

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola 2014-06-18 PM Ökat statligt ansvar för en jämlik skola En jämlik kunskapsskola Socialdemokratins fokus är att skapa en jämlik skola med höga kunskaper och bildning. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället,

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan

Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i

Läs mer

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S)

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-29 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) Dnr: UN 16/015 Sammanfattning av ärendet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utredningsdirektiv. Grundskoleutredning. Dir. 2014:41. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014

Utredningsdirektiv. Grundskoleutredning. Dir. 2014:41. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014 Utredningsdirektiv Grundskoleutredning Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014 Dir. 2014:41 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur en tioårig grundskola med obligatorisk skolstart

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) YTTRANDE Vårt ärendenr: Bilaga 2016-01-25 Ert dnr: Utbildningssektionen Christin Appel Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON 28 AUGUSTI 2014 VI PRIORITERAR INVESTERINGAR I SKOLAN I varje budget har vi prioriterat mer resurser till skolan för en jämlik

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta.

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-03-04 Dnr Bun 2013/96 Karriärtjänster för lärare Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 15 förstelärartjänster inrättas i Järfällas skolor. 2 Två lektorat

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Karriäruppdrag Regeringen har sedan 2013 infört två nya karriärvägar för lärare. Den ena karriärvägen benämns förstelärare, den andra benämns lektor. Regeringens

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Författningsstöd Särskild undervisning på sjukhus

Författningsstöd Särskild undervisning på sjukhus Författningsstöd Särskild undervisning på sjukhus Huvudman Särskild undervisning enligt 17 anordnas av den kommun där institutionen är belägen. Sådan undervisning ska stå öppen även för dem som fullgör

Läs mer