Skanning och dokumenthantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skanning och dokumenthantering"

Transkript

1 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering

2 2

3 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för Denna rapport utgör redovisning av projektet. Rapporten har utarbetats inom IAF:s tillsynsenhet av Henrik Eriksson, Inger Fernholm, Maria Hansson, Marie Nordmarc, Håkan Nordström och Marcus Pettersson (projektledare). Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll 1 Sammanfattning Uppdraget Bakgrund Syfte Arbetssätt Skanning Okulär kontroll av handlingar Dokumenthantering Avgränsning Regelverket Tillämpliga regler Dokumenthantering Bakgrund Flödesbeskrivning Avvikelser Återsökning Analys Sammanfattning Avtal Ramavtal Enskilda avtal Analys Delegering Personuppgifter och sekretess Ramavtal och enskilda avtal Skanning Bakgrund och tillämpliga regler Hantering vid skanning Sortering av post och postöppning Beredning av öppnad post Inskanning Tolkning Rättning/verifiering av inskannade dokument Filleverans Felhantering Analys Jämförelse av originalhandling och bildfil Slutdiskussion

6 6

7 1 Sammanfattning Syftet med detta uppdrag har primärt varit att få en uppfattning om vilken kvalitet hanteringen kring skanning håller. Detta har skett genom att granska skanningsprocesserna, arbetslöshetskassornas dokumenthantering och kvaliteten på skannade bilder. Ett sekundärt syfte har dessutom varit att kontrollera om IAF:s granskningar kan genomföras med bilder av skannade handlingar som underlag. IAF har hittills granskat med originalhandlingar som underlag. Detta har inneburit begränsningar för tillsynens flexibilitet och kostnader för arbetslöshetskassorna. Att en arbetslöshetskassa valt att skanna sina handlingar innebär att pappershandlingar skannas in i ett ärendehanteringssystem. Handlingarna som visas i ärendehanteringssystemet som elektroniska bilder, är egentligen alltså en kopia. Originalen arkiveras direkt efter att de skannats. De elektroniska bilderna utgör underlag för arbetslöshetskassornas handläggning och beslutsfattande. Även förhållandet mellan externa leverantörer av skanning och berörda arbetslöshetskassor har undersökts. I de fall där arbetslöshetskassor valt en extern leverantör sköts all dokumenthantering, det vill säga till exempel postmottagning, ankomststämpling och arkivering, av den externa leverantören istället för arbetslöshetskassan. Arbetslöshetskassorna är inga myndigheter men har genom att de av staten anförtrotts att handlägga och fatta beslut i ärenden om arbetslöshetsersättning fått uppdrag som innebär myndighetsutövning. Det finns ett antal krav som ställs gällande dokumenthanteringen som framför allt kommer till uttryck i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF), Sekretesslag (1980:100) (SekrL), Arkivlag (1990:782) (ArkivL), Personuppgiftslag (1998:204) (PuL) och Förvaltningslag (1986:223) (FL). Gällande dokumenthantering generellt så anser IAF att det bör ställas stora krav på hur arbetslöshetskassorna håller sina handlingar ordnade. Vid införandet av sekretessregeln för kassorna gjordes ett undantag från registreringsskyldigheten för kassorna under förutsättning att de på annat sätt skulle hålla handlingarna ordnade. Det finns dock flera exempel där olika typer av handlingar omotiverat har olika flöden och förvaras på olika ställen på samma arbetslöshetskassa. IAF anser att dokument- 7

8 hanteringen bör vara så enkel och konsekvent som möjligt och samtidigt präglas av en god offentlighetsstruktur. 1 Om tillsyn ska kunna genomföras med bilder av skannade handlingar som underlag måste alla handlingar i ett ärende finnas tillgängliga i kassans ärendehanteringssystem. Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) har slutit ramavtal med två externa leverantörer. Varje arbetslöshetskassa som vill kan göra beställningar utifrån ramavtalen. Oavsett om dokumenthanteringen sköts av annan än arbetslöshetskassan så har arbetslöshetskassan kvar det ansvar som följer med uppdraget som den fått av staten. När arbetsuppgifter av myndighetsutövande karaktär överlämnas till annan förutsätter IAF att mellanhavandena är tydligt reglerade i avtal. Rättsäkerheten för de enskilda får inte äventyras på grund av att ansvarsförhållandena inte är reglerade på ett godtagbart sätt. Skanningsprocessen kan grovt indelas i ett antal moment oberoende av om kassan valt att skanna i egen regi eller om den valt någon av de externa leverantörerna som SO slutit ramavtal med. Dessa är postsortering och postöppning, beredning, skanning, tolkning, rättning, filleverans och felhantering. De två moment som är mest kritiska är beredning och rättning. Om något blir fel vid beredningen finns risk att bristen består genom hela skanningsprocessen. Vid beredningen finns vissa inslag som IAF anser kan vara olämpliga, särskilt hos de externa leverantörerna. Det gäller till exempel rutinen att vissa handlingar sorteras bort för att man bedömer att de inte tillför ärendet något eller att handlingar skickas tillbaka till avsändaren, exempelvis en arbetsgivare, då de inte kan kopplas ihop med en medlem vid kassan. Ingen av skanningscentralerna ankomststämplar handlingarna. De förser istället handlingarna med en elektronisk märkning som anger skanningsdatum. IAF anser att märkningen bör inbegripa två datum; ett ankomstdatum och ett skanningsdatum. Att avgöra om en handling är en kopia eller en originalhandling och att därefter märka en handling med uppgift om detta kan i vissa fall innebära myndighetsutövning. Detta arbetsmoment kan således inte utföras av någon annan än personal anställd av kassan. 1 Angående god offentlighetsstruktur se SOU 2002:97. Ordning och reda bland allmänna handlingar. Sid

9 Momentet rättning innebär att bilderna efter tolkning gås igenom manuellt. Det förekommer att skanningscentralerna gör bedömningar och korrigerar i kassakort som är felaktigt ifyllda. Sådana bedömningar innebär myndighetsutövning. IAF anser följaktligen att bedömningar av det slaget bara ska göras av personal som är anställd av arbetslöshetskassan. IAF har kontrollerat kvaliteten på bilder av skannade handlingar hos utvalda arbetslöshetskassor. Jämförelser gjordes mellan bilder i ärendehanteringssystemet och motsvarande originalhandlingar. IAF har funnit att 1 procent av 1091 granskade bilder inte överensstämde med originalhandlingen. Inte i något fall var bristen sådan att den kunde påverka handläggningen eller beslutsfattandet hos arbetslöshetskassan. Svaret på frågan om IAF i dagsläget kan nöja sig med att genomföra en granskning med utgångspunkt endast i skannade bilder istället för på originalhandlingar måste med beaktande av samtliga omständigheter besvaras nekande. De kassor som hanterar skanningen internt ligger dock närmare en möjlig övergång till ett sådant förfarande eftersom de problem som rör myndighetsutövning och överlåtande av uppgifter på annan part inte förekommer. Vad gäller de kassor som nyttjar en extern part för skanning finns flera principiella brister i hanteringen som måste lösas innan granskning baserad på skannade handlingar framför originalhandlingar kan bli aktuell. 9

10 2 Uppdraget 2.1 Bakgrund Av IAF:s verksamhetsplan för perioden mars februari 2007 framgår att Tillsynen ska bedrivas så effektivt som möjligt utifrån befintliga resurser och vara probleminriktad, det vill säga riktas mot de delar av administrationen av försäkringssystemet där risken för fel och brister bedöms vara störst. Tillsynsinsatser ska därför vid sidan om uppdrag enligt regeringens regleringsbrev i första hand sättas in på områden som bedöms ha stor betydelse för en korrekt och rättssäker hantering av försäkringsreglerna. (s. 8) Skanning används av många kassor för att underlätta administrationen av arbetslöshetsförsäkringen: 20 av totalt 36 arbetslöshetskassor skannar handlingar i ersättningsärenden. På de kassor som valt att skanna sina handlingar sker handläggningen av ersättningsärenden utifrån skannade bilder av originalhandlingen istället för på de faktiska handlingar de sökande skickat in till kassan. Då skannade handlingar används för att bedöma en sökandes ersättningsrätt är det av yttersta vikt att skanningen sker på ett sådant sätt att processen i sig inte leder till att information faller bort eller förvanskas med felaktiga beslut som följd. Vidare bör det finnas tydliga rutiner vid kassorna för hanteringen av skannade handlingar i handläggningen. Alla arbetslöshetskassor ska hantera dokument med utgångspunkt i de bestämmelser som anges i tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. 2 Kraven följer med myndighetsrollen. De kassor som använder sig av en extern skanningscentral överlåter helt hanteringen av dokument på en annan aktör. Arbetslöshetskassorna är inte ensamma om att ha löst dokumenthanteringen på detta sätt. Försäkringskassan och CSN är exempel på myndigheter som anlitar utomstående aktörer för posthantering, skanning och arkivering. Ett grundläggande krav i sådana sammanhang är att ansvaret för dokumenthanteringen är noga utrett och väl dokumenterat i avtal. 2 Se vidare kap. 3, Tillämpliga regler 10

11 Ansvaret för kvalitet i handläggningen upphör dock inte i och med överlämnandet. De flesta av de kassor som skannar handlingar använder sig av en extern skanningscentral, antingen Dokumenthuset Recall AB (Recall) i Östersund eller EDB AB (EDB). 3 Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA), Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan), Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa (SHA) och Småföretagarnas arbetslöshetskassa (Småa) har dock egen skanning. I dagsläget använder sig de kassor som skannar handlingar i ersättningsärenden av något av följande fyra ärendehanteringssystem: SOTA, ADA, Viewstar eller ÄHS. Arbetslöshetskassorna står emellertid i begrepp att gå över till ett enhetligt elektroniskt ärendehanteringssystem som kallas ÄGA. 4 Det innebär att även de kassor som i dagsläget inte skannar sina handlingar kommer att göra det inom kort. 5 Detta gör det än viktigare att hanteringen i skanningsprocessen sker på ett korrekt sätt. IAF genomför idag i de allra flesta fall sina granskningar på originalhandlingar. För att en granskning av ärenden ska kunna genomföras med skannade handlingar som underlag krävs att samtliga handlingar och uppgifter i ett ärende finns tillgängliga vid granskningstillfället, liksom att kvaliteten på underlaget är sådan att den inte avviker från originalet. Tidigare erfarenheter har visat att de förutsättningar som krävs för en granskning inte alltid har kunnat garanteras på annat sätt än genom användandet av originalhandlingar. Problemen har till exempel bestått i att samtliga handlingar i aktuella ärenden inte funnits tillgängliga vid granskningstillfället. IAF har vid tidigare granskningar bland annat funnit att kassorna inte alltid skannar alla handlingar i ett ärende och att uppgifter i ett ärende förvaras på olika ställen. Det har också förekommit att det inte gått att utröna om den handling som legat till grund för den skannade bilden varit en originalhandling eller en kopia. Vidare har det visat sig svårt att på skannade handlingar upptäcka om uppgifter i originalhandlingen ändrats. 3 EDB:s skanningscentral ligger för närvarande i Arjeplog, men inom kort kommer den att flyttas till Stockholm. 4 Målsättningen är att samtliga kassor ska ha övergått till att använda ÄGA innan sommaren I dagsläget är det 16 stycken kassor som inte skannar handlingar. 11

12 Granskningarna på originalhandlingar medför ett visst merarbete för kassorna. Att beställa originalhandlingar från arkivet innebär i de flesta fall också en kostnad för kassorna. Kassorna ska dock ha fungerande rutiner för framplockande av handlingar och handlingar ska kunna plockas fram även av andra skäl än granskning. Från IAF:s sida ställer dagens hantering stora krav på framförhållning inför en granskning. Den minskar även myndighetens flexibilitet vid granskningstillfället då endast handlingar som plockats fram kan omfattas av granskningen. 2.2 Syfte Projektets primära syfte har varit att undersöka vilken kvalitet hanteringen kring skanning håller. Genom att utreda detta var även ett sekundärt syfte att avgöra om skannade bilder av originalhandlingar kan utgöra enda underlag för IAF:s tillsyn över kassorna, eller om myndigheten även i fortsättningen i första hand bör efterfråga originalhandlingar. Som nämnts ovan fyller användandet av originalhandlingar vid en granskning två funktioner: dels innebär det ett mer fullständigt och korrekt underlag och dels säkerställs att kassorna har kontroll över sina dokument. För att uppnå syftet i projektet har därför båda dessa delar, skanning och dokumenthantering, kontrollerats. Målen för projektet har därför varit En kontroll av vilken kvalitet skanningen vid kassorna håller. Kontroll sker genom att titta på rutiner och säkerhet kring skanning samt att skannat dokument överensstämmer med originalhandling. Rutiner följs upp med avseende på fysisk hantering av dokument, bland annat om samtliga dokument med uppgifter som utgör underlag i ett ärende hålls samman. Kartläggning av kassornas dokumenthantering och möjlighet att återsöka originalhandlingar. Med dokumenthantering avses den fysiska hanteringen från det att en handling inkommer/upprättas till dess att ärendet är avslutat och handlingen arkiveras. Med återsökning avses möjligheten att inom rimlig tid kunna plocka fram en originalhandling. 12

13 2.3 Arbetssätt Att undersöka kassornas skanning och dokumenthantering har varit ett prioriterat projekt eftersom utgången har en avgörande betydelse för genomförandet av framtida granskningsuppdrag. Arbetet i projektet har sträckt sig mellan juni 2006 och april Underlaget för rapporten har varit ett frågeformulär som besvarats av samtliga 36 kassor, besök på de två externa skanningscentralerna, och granskningar som utförts vid besök vid sju a-kassor. Studien har bestått av två integrerade delar samt av två urvalsgrupper. 6 Som nämnts tidigare hanterar arbetslöshetskassorna dokument på olika sätt. Av nedanstående tabell framgår vilka kassor som skannar sina handlingar och om det i så fall sker inom kassans egen verksamhet eller om en extern leverantör anlitas. Tabellen visar också vilket ärendehanteringssystem som dessa kassor använder. Kassorna som granskats vid besök är markerade med fetsstil i tabellen. 7 6 De två integrerade delarna är skanning och dokumenthantering. De två urvalsgrupperna är samtliga kassor och den grupp kassor som granskats vid besök. 7 Av utrymmesskäl har inte hela ordet arbetslöshetskassa skrivits ut i tabellen. 13

14 Tabell 1 Arbetslöshetskassa (a-kassa) Skanningscentral Ärendesystem Akademikernas a-kassa Egen, Stockholm Viewstar Alfa-kassan Ljusdal ÄHS HTF:s a-kassa Arjeplog ADA Småföretagarnas a-kassa Egen, Stockholm ADA Svensk Handels och Egen, Stockholm ADA Arbetsgivarnas a-kassa Handels a-kassa Östersund SOTA SKTF:s a-kassa Östersund SOTA A-kassan SEKO Arjeplog SOTA Byggnads a-kassa Arjeplog SOTA Fastighetsanställdas a-kassa Arjeplog SOTA Finans- och försäkringsbranschens Arjeplog SOTA a-kassa Grafiska arbetarnas a-kassa Arjeplog SOTA HRF:s a-kassa Arjeplog SOTA IF Metalls a-kassa Arjeplog SOTA Kommunalarbetarnas a-kassa Arjeplog SOTA Livsmedelarbetarnas a-kassa Arjeplog SOTA Lärarnas a-kassa Arjeplog SOTA Sif:s a-kassa Arjeplog SOTA Skogs- och träfackets a-kassa Arjeplog SOTA Transportarbetarnas a-kassa Arjeplog SOTA A-kassan SeA Skannar inte - Bensinhandlarnas a-kassa Skannar inte - Elektrikernas a-kassa Skannar inte - Farmacitjänstemännens Skannar inte - a-kassa Hamnarbetarnas a-kassa Skannar inte - Journalisternas a-kassa Skannar inte - Ledarnas a-kassa Skannar inte - Musikernas a-kassa Skannar inte - Målarnas a-kassa Skannar inte - Pappersindustriarbetarnas Skannar inte - a-kassa Skogs- och lantbrukstjänstemännens Skannar inte - a-kassa ST:s a-kassa Skannar inte - Sveriges arbetares a-kassa Skannar inte - Sveriges fiskares a-kassa Skannar inte - Säljarnas a-kassa Skannar inte - Teaterverksammas a-kassa Skannar inte - Urvalet av de kassor som har omfattats av dokumentgranskningen har skett utifrån flera kriterier. Samtliga kassor som har egen skanning har ingått i granskningen. Flertalet kassor som skannar handlingar men som inte gör detta själva använder sig av en av de externa skanningscentralerna Recall eller EDB. Urvalskriteriet bland 14

15 dessa kassor har därför varit vilket ärendehanteringssystem som kassan använder. Förutom kassorna med egen skanning använder endast en kassa ADA och ingår därför i studien. Majoriteten av kassorna använder SOTA som ärendehanteringssystem och av dessa valdes två medelstora kassor ut för granskning, en med skanningen förlagd till Recall och en där skanningen utförs av EDB. Uppdraget inleddes med en sammanställning av ett frågeformulär rörande skanning och dokumenthantering, vilket sedan skickades ut till samtliga kassor. Utifrån svaren i frågeformuläret har projektgruppen sammanställt kompletterande frågor om skanning och dokumenthantering inför granskningsbesöken Skanning Granskning av skanningen har genomförts på sammanlagt sex ställen: vid två externa skanningscentraler och vid fyra arbetslöshetskassor med egen skanning. De externa skanningscentralerna är de centraler SO har ramavtal med: EDB och Recall. Granskningen på dessa centraler har endast omfattat själva skanningen och hanteringen som rör denna. Inför besöken på skanningscentralerna förbereddes kompletterande frågor utifrån ramavtalen och den del av frågeformuläret som avsåg skanningen. Inför besöken på kassorna förbereddes kompletterande frågor utifrån avropen till ramavtalen och av frågeformuläret. Vid besöken på både skanningscentraler och kassor med egen skanning inspekterades samtliga stationer i skanningsprocessen, från postöppning till leverans av filer. Den del som avser arkivering har granskats mer översiktligt eftersom denna del faller under Riksarkivets tillsynsområde. Intervjuer genomfördes med personal och med ansvariga. Dessutom granskades rutinerna för dokumenthanteringen i skanningsprocessen. Den fysiska hanteringen av originaldokumenten prioriterades, men även hanteringen avseende säkerhet och sekretess Okulär kontroll av handlingar Vid kassabesöken granskades handlingar från 25 slumpvis utvalda ersättningsärenden. De handlingar som valdes ut för granskning var 15

16 senaste anmälan om arbetslöshet, senaste arbetsgivarintyget, samt de fem senast av medlemmen insända handlingarna. Anmälan om arbetslöshet och arbetsgivarintyg är de vanligast förekommande handlingarna på en kassa, och i de flesta fall centrala handlingar i ett ersättningsärende. För övriga handlingar gällde inga mer urvalskriterier än att det skulle vara fem ytterligare handlingar utöver anmälan om arbetslöshet och arbetsgivarintyg. Detta för att skapa en bredd i urvalet och ge en möjlighet att granska flera olika typer av handlingar. Förutsatt att samtliga begärda handlingar fanns tillgängliga för alla begärda personnummer granskades 175 handlingar per kassa. Vid granskningen kontrollerades att den skannade bilden överensstämde med originalhandlingen, det vill säga att information från originalhandlingen inte fallit bort eller förvanskats i och med skanningen. Alla avvikelser, som oskärpa, mörka fält eller bristande noteringar om originalhandlingens kondition, noterades och har sammanställts kassavis Dokumenthantering Som nämnts tidigare handlägger knappt hälften av arbetslöshetskassorna på originalhandlingar. I dessa fall hanteras inte handlingarna av någon annan än kassaanställd personal. Detsamma gäller för kassor med egen skanning. De kassor som skannar sina handlingar externt har ett annorlunda dokumentflöde där en del av dokumenthanteringen har förts över på skanningscentralerna. Överförandet gör dokumenthanteringen mer komplex och avsaknaden av tydliga avtal har gjort flödet svåröverskådligt. 8 Den huvudsakliga källan till information vad det gäller dokumenthanteringen är svaren på frågeformuläret, men delar av hanteringen har kontrollerats på de kassor som besökts inom ramen för projektet. Vid dessa besök kontrollerades bland annat kassornas kapacitet för återsökning. Kassorna mottog uppgift om de handlingar som skulle granskas en vecka innan inspektionen skulle genomföras. En vecka ligger i normala fall i överkant av vad som kan anses vara rimlig tid för återsökning av enstaka handlingar i ärenden, både för de kassor som har 8 Se vidare kap. 4 och 5. 16

17 egen skanning och de som använder sig av en skanningscentral. Då det rörde sig om en granskning av ett större antal dokument medgavs dock längre tid för återsökningen. 2.4 Avgränsning Arkiven vid samtliga skanningsställen har besökts, och arkiveringen har i viss mån kontrollerats i och med återsökningen av dokument. Det har dock inte varit fråga om en granskning av arkiven som sådana det är en uppgift som faller inom Riksarkivets tillsynsområde. I den mån arkiveringen ingått i projektet har det mer varit en fråga om att få förståelse för hela flödet i dokumenthanteringen, och att kontrollera effektiviteten i återsökningen. Granskningen har med andra ord inte fokuserat på arkivering och gallring i sig. På samma sätt har projektet haft tillfälle att ta del av de datasystem som ingår i skanningsprocessen. Viss information om backupsystem och sändning av datafiler har också inhämtats i projektet, men inte heller här har det varit fråga om att granska systemen som sådana. Elektroniska handlingar och deras funktion har inte ingått i projektet. Inte heller har de tolkade databilderna i exempelvis SOTA varit föremål för tillsyn. 9 Iakttagelser som gjorts och som ligger utanför uppdraget har antecknats separat och tas inte upp för vidare utredning eller åtgärd inom uppdraget. I det fall projektets resultat visar på att ytterligare åtgärder eller uppföljning från IAF:s sida krävs, kommer detta att utredas och åtgärdas utanför projektets ram. De flesta kassor, även de som inte skannar handlingar i ersättningsärenden, skannar sina kassakort hos EDB. Undantag från detta är Handelsanställdas arbetslöshetskassa och SKTF:s arbetslöshetskassa som istället skannar sina kassakort hos Recall och Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa som inte skannar kassakorten alls. Överlag är hanteringen av kassakort annorlunda än hanteringen av andra handlingar i ett ersättningsärende. Kassakortshanteringen är till exempel beroende av flera variabler eftersom en större del av hanteringen sker med automatik. Emedan hanteringen av kassakort på skanningscentra- 9 Med tolkad bild avses ett dataformulär i SOTA där uppgifter från de skannade intygen förs in. 17

18 lerna har kontrollerats har inte kassakort ingått i projektet på samma sätt som övriga handlingar i ett ersättningsärende. Kassakorten har inte kontrollerats vid granskningsbesöken på kassorna. En bedömning av tillförlitligheten i hanteringen av kassakort i datasystemen kräver en mer djupgående analys av dessa än vad som ryms i detta uppdrag. På samma sätt har inte skannade handlingar i medlemsärenden granskats i de fall de skannas i ett annat system än de fyra ärendehanteringssystemen som nämnts ovan. 18

19 3 Regelverket 3.1 Tillämpliga regler Justitieombudsmannen (JO) gjorde i beslut den 27 december bedömningen att handläggning och beslutsfattande i ärenden om arbetslöshetsersättning och medlemskap i en arbetslöshetskassa innebär myndighetsutövning. Förvaltningslagen, som är den lag som reglerar myndigheters verksamhet, gäller emellertid inte för kassorna då de inte är myndigheter. I dem delar där arbetslöshetskassornas uppdrag innebär myndighetsutövning ska emellertid FL vara vägledande. Av 16 FL framgår att en sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som tillförts ett ärende, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Kassornas uppdrag att besluta i ärenden rörande arbetslöshetsersättning innebär myndighetsutövning och de handlingar som inkommer till, och upprättas hos en kassa i ett ersättningsärende, är således allmänna handlingar. 11 Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga enligt TF. Av bilagan till SekrL framgår att arbetslöshetskassorna härvidlag är att jämställa med myndigheter. Allmänna handlingarna hos arbetslöshetskassorna kan vara sekretessbelagda enligt sekretesslagen med hänvisning till skyddet för enskilds personliga förhållanden. 12 Rätten att få ta del av allmänna handlingar är grundlagsskyddad enligt TF:s andra kapitel. Av detta följer att allmänna handlingar måste bevaras. Det är bara handlingar i ett ersättningsärende som är allmänna handlingar. Handlingar i ett ärende rörande medlemskap är följaktligen inte allmänna handlingar såvida de inte är en del i ett ersättningsärende. Arbetslöshetskassorna omfattas av arkivlagen. 13 Arkivlagen anger att en myndighets arkiv bildas av allmänna handlingar från myndighetens verksamhet och att handlingarna ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning, och forskningens behov. 14 Med hänsyn tagen till allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, och samtidigt sekretesslagens krav på skydd för enskildas person- 10 Dnr kap 3 TF samt bilaga till SekrL 12 7 kap 10 SekrL 13 2 ArkivL 14 3 ArkivL 19

20 liga och ekonomiska förhållanden, bör allmänna handlingar förvaras åtskilda från andra handlingar. Kassorna är undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 sekretessförordningen. Detta beror på den stora mängden handlingar som kassorna har att hantera. Vad gäller allmänna handlingar ska kassorna ändå hålla sina handlingar ordnade och återsökningsbara så att TF:s och arkivlagens krav kan tillgodoses. Av IAF:s föreskrifter framgår att kassan ska upprätta en förteckning över inkommande omprövnings- och överklagningsärenden. 15 Av lag (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) framgår att IAF utövar tillsyn över kassorna. IAF har i det sammanhanget rätt att inhämta de upplysningar, samt ta del av de handlingar, som behövs för tillsynen. För tillsynen krävs således att kassorna håller sina handlingar ordnade. Detta gäller även handlingar som inte är allmänna. Det är kassans ansvar att se till att handlingar inkomna till, eller upprättade av, kassan hanteras i enlighet med både SekrL och PuL. Personuppgiftslagen reglerar automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuella register. Vad som kan räknas som behandling av personuppgifter kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, sammanställning och samkörning av personuppgifter. 16 Den juridiska person eller myndighet som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter är enligt PuL personuppgiftsansvarig. En personuppgiftsansvarig ska se till att behandlingen av uppgifter sker i enlighet med PuL. Det anges i 31 PuL att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av: - de tekniska möjligheter som finns, - vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, - de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor (IAFFS) 2006:4 16 Justitiedepartementet, Behandling av personuppgifter, Stockholm, 2006, sid

21 - hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. En personuppgiftsansvarig kan anlita ett personuppgiftsbiträde, någon som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. När en personuppgiftsansvarig anlitar ett personuppgiftsbiträde ska den ansvarige förvissa sig om att biträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och verkligen vidtar åtgärderna. Ett personuppgiftsbiträde får endast behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner som den erhållit från den personuppgiftsansvarige. Det ska i enlighet med 30 PuL finnas ett skriftligt avtal om biträdets behandling av personuppgifter för den ansvariges räkning. I avtalet ska det särskilt föreskrivas att biträdet får behandla personuppgifterna endast i enlighet med instruktioner från den ansvarige och att biträdet är skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 31 första stycket PuL. Applicerat på förhållandet mellan en kassa och en extern skanningscentral är det kassan som enligt PuL är personuppgiftsansvarig och skanningscentralen är att anse som personuppgiftsbiträde. Staten har överlämnat uppdraget att handlägga och fatta beslut i ärenden om arbetslöshetsersättning till kassorna. Staten ska kunna förlita sig på att uppgiften sköts av den som blivit tilldelat uppgiften, och på ett sätt som står i överensstämmelse med lagen. Myndighetsutövning får endast överlämnas till annan genom stöd av lag. Det saknas lagstöd för arbetslöshetskassorna att delegera sina myndighetsutövande uppgifter till andra. 17 Skanning innebär i allmänhet inte myndighetsutövning men i en sådan hantering kan dock vissa moment av myndighetsutövning ingå. 17 Se även IAF:s rapport Arbetslöshetskassornas medlemshantering, 2006:13 21

22 4 Dokumenthantering 4.1 Bakgrund Denna rapport fokuserar framför allt på kassornas skanning av handlingar. Trots att fokus främst ligger på skanningen är det ofrånkomligt att i sammanhanget redogöra för arbetslöshetskassornas hantering av handlingar överlag. En förutsättning för att en arbetslöshetskassa ska kunna handlägga utifrån skannade bilder av dokument är att originalhandlingen hanteras och förvaras på ett sätt som uppfyller de krav som uppställs i de bestämmelser som nämnts tidigare i rapporten. Bilden av ett skannat dokument är en informationsbärare som har en viss funktion i handläggningen och kan närmast jämställas med en kopia av en handling. En skannad bild har ett lägre bevisvärde än originalhandlingen eftersom det är mycket svårare att kontrollera om handlingen eller utställarangivelsen är förfalskad eller förvanskad. En pappershandling har tre fysiska enheter som kan sammanfattas i begreppen: bäraren, det vill säga pappersarket texten utställarangivelsen, som vanligtvis är underskriften. Det enda som kan återges av en skannad bild är texten. Egenskaperna hos pappersarket och huruvida underskriften är i original är okända för den som tittar på en bild av en skannad pappershandling. En papperskopia, är liksom en databild av en skannad originalhandling, endast ett fotografi av en originalhandling. En papperskopia kan således inte heller jämställas med den ursprungliga handlingen ifråga om bevisvärde. Därför måste arbetslöshetskassan tillse att väsentliga intyg som ligger till grund för beslut om ersättning utgörs av originalhandlingar. Detta gäller framför allt arbetsgivarintyg och anmälan om arbetslöshet. Dessa handlingar upprättas enbart i syfte att tjäna som underlag för beslut om arbetslöshetsersättning, vilket är ytterligare ett skäl för att dessa ska lämnas i original. Även andra handlingar kan omfattas av kraven. I undantagsfall kan arbetsförhållanden med mera styrkas på andra sätt. Originalhandlingen är, skannad eller inte, det dokument som ligger till grund för arbetslöshetskassans beslut. Detta gäller även fast handlingen skickas till och förvaras 22

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden

Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden 2014:20 Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/513

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) Datum Diarienr 2013-04-17 1822-2012 Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO Box 1110 111 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) Datainspektionens

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa maj 2008 Därför säger vi nej till obligatorisk A-kassa (för företagare) Bakgrund Regeringens utredare har nu kommit med förslag till ett nytt system,

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014 Närvarande Från IF Metalls arbetslöshetskassa: kassaföreståndare omprövningshandläggare föräkringsansvarig

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas

Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas Datum Diarienr 2013-04-17 1823-2012 AEA Box 3536 103 69 STOCKHOLM Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas arbetslöshetskassa Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Akademikernas

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2010-11-22 Dnr 2010/411 2010:27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa Datum Diarienr 2013-04-17 1821-2012 Ledarnas arbetslöshetskassa Box 12110 102 23 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN GALLRINGSUTREDNING DNR 005-746/2008 SID 1 (5) 2008-09-01 Stadsarkivet GALLRINGSUTREDNING INFORMATION I KONTAKTCENTER 1. Beskrivning 1.1. VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014 Närvarande Från Handelsanställdas arbetslöshetskassa: kassaföreståndare digitaliseringsansvarig, Eskilstuna applikations-

Läs mer

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 150-2012 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datum Diarienr 2014-06-12 1739-2013 Riksidrottsförbundet Idrottens hus 114 73 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2013-11-21 Dnr 3972-2012 Sid 1 (11) Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden Beslutet i korthet: Vid en

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

16 Granskning genom automatiserad behandling

16 Granskning genom automatiserad behandling 229 16 Granskning genom automatiserad behandling 16.1 Allmänt Förutom de regler som finns i taxeringslagen m.fl. lagar har revisorn att iaktta särskilda regler i personuppgiftslagen och skattedatabaslagen

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:42 Riksarkivets föreskrifter om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos Pensionsmyndigheten;

Läs mer

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet 2010-10-29 Dnr 2010/80 T3 2010:24 Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet Uppföljning till regeringen 2 Regeringen har i regleringsbrev för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer