Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag"

Transkript

1 Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 FÖRORD Detta är ett examensarbete på 30 HP utfört vid institutionen för industriell ekonomi och organisation på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Studien initierades i oktober 2007 och avslutades i mars Arbetet behandlar ämnet dokumenthantering i stora projekt och är genomfört på uppdrag av ett medelstort svensk företag som vill vara anonymt i denna rapport. Vi vill tacka det uppdragsgivande företaget för möjligheten att utföra detta examensarbete. Vi vill framförallt rikta ett tack till den person som agerat handledare åt oss från företagets sida. Vi vill även passa på att tacka alla dem på företaget som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer och svara på enkätundersökningen. Ett speciellt tack riktas till Thomas Sandberg, vår handledare på KTH, för många givande synpunkter och goda råd till examensarbetets utformning. Stockholm i maj 2008 Carl Kuylenstierna & Stefan Perninge

3 Examensarbete INDEK 2008:44 Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Carl Kuylenstierna Stefan Perninge Godkänt Examinator Thomas Sandberg Uppdragsgivare - Handledare Thomas Sandberg Kontaktperson - Detta examensarbete utreder var dokumenthanteringen i stora projekt vid ett medelstort svenskt företag har brister och var det finns möjlighet till förbättringar. För att på ett strukturerat sätt kunna angripa problemet har det delats upp i mindre frågeställningar. Dessa är: 1. Vad är företagets dokumenthantering? 2. Vad finns det för styrning av dokumenthanteringen på företaget? 3. Hur ser dokumenthanteringssystemet ut? 4. Hur ser företagets arbete i projekt ut? 5. Hur tar företaget tillvara på kunskap och erfarenheter? Syftet med arbetet är att utvärdera företagets dokumenthantering i stora projekt och ge förslag till förbättringar. Metoden för arbetet utgick från en positivistisk kunskapssyn med ett abduktivt förhållningssätt. Vi valde att avgränsa litteraturen till tre relevanta områden: dokumenthantering, projektledning och knowledge management. Den empiriinsamlingsmetod vi valde att använda oss utav i detta arbete utgick från både kvantitativa och kvalitativa undersökningar som var kopplade till litteraturundersökningar inom ämnet. Den kvalitativa undersökningen utgjordes av semistrukturerade intervjuer och observationer. Den kvantitativa undersökningen utgjordes av en enkätundersökning. Vår studie visar att det är viktigt att projekten ges tid att planera dokumenthanteringen och övriga delar innan genomförandet. En framgångsfaktor för projekt är att i planeringsfasen specificera riktlinjer för dokumenthanteringen. Det har även visat sig viktigt att tydligt specificera mängden dokumentation som ska tas fram och levereras i det avtal som skrivs med kunden. Undersökningen av företagets verksamhetssystem visar att det behövs mer stöd för dokumenthanteringen i form av tydligt specificerade policys, direktiv och processer. Det stöd som finns i dagsläget är inte tillräckligt omfattande för att hjälpa medarbetarna i deras arbete med dokumenthantering.

4 Då vi undersökte hur de anställda uppfattade sin egen och företagets kompetens inom området dokumenthantering fann vi att majoriteten anser att den är för låg och behöver höjas. För att höja kompetensen rekommenderas kontinuerlig utbildning inom dokumenthantering och det dokumenthanteringssystem som används. Vi har funnit att det egenutvecklade dokumenthanteringssystemet Doorman har brister och att flera av de medarbetare vi har kommit i kontakt med under denna studie har varit negativt inställda till Doorman och dess funktioner. Företaget har kanske inte kompetens att lösa dessa brister och borde därför fundera på att köpa in ett dokumenthanteringssystem från ett tredjepartsföretag.

5 Master of Science Thesis INDEK 2008:44 Document management in large projects - An investigation of document management in a medium sized Swedish company Carl Kuylenstierna Stefan Perninge Approved Examiner Thomas Sandberg Commissioner - Supervisor Thomas Sandberg Contact person - This Master s Thesis is investigating where the document management in large projects at a middle size Swedish company has shortcomings and where there are potential for improvement. In order to approach the problem in a structured manner it has been divided into narrower questions: 1. What is the company s document management? 2. What is the managerial control of document management at the company? 3. What are the components of the document management system? 4. How does the company work in projects? 5. How is knowledge and experience retained at the company? The purpose of this Master s Thesis is to evaluate the company s document management in large projects and make suggestions for improvement. The methodology for this Thesis work has its foundation in a positivistic view of knowledge, with an abductive reasoning approach. We chose to delimit the literature into three relevant areas: document management, project management and knowledge management. The method for empirical gathering that we chose for this Thesis work emanated from both quantitative and qualitative studies with connections to the literature. The qualitative study was comprised of semi-structured interviews and observations. The quantitative study was comprised of a survey. Our study indicates the importance of giving projects time to plan the document management and other components prior to their start. An element for success in projects is to specify guidelines for document management in the planning phase. It has also appeared to be important to distinctly specify the amount of documentation that is to be produced and delivered, in the contract with the customer. The investigation of the company s management system indicates that more support in form of distinctly specified policies, directives and processes are needed. The available support is not comprehensive enough to sufficiently help the employees with their document management.

6 When we examined how the employees view their own and the company s competence in document management, we found that a majority consider it too low and in need of improvement. To enhance the level of competence continuous education in the field of document management and the system is recommended. We have found that the in-house developed document management system Doorman has shortcomings, and that several of the employees that we have come in contact with have been negative about Doorman and its functions. Perhaps the company doesn t have the competence to solve these shortcomings on their own and should therefore consider purchasing a system from a third party company.

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNING DISPOSITION METOD ÖVERGRIPANDE FORSKNINGSSTRATEGI VETENSKAPLIGA AMBITIONER TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Reflektioner över tillvägagångssätt TEORI DOKUMENTHANTERING Dokument Informationsspridning Dokumenthantering enligt standard Elektroniska dokumenthanteringssystem PROJEKT Bakgrund till projekt Projektdokumentation Framtunga projekt Projektmodeller Projektledning enligt PPS KNOWLEDGE MANAGEMENT Olika typer av kunskap Knowledge Management i projektverksamhet EMPIRI OCH ANALYS VAD ÄR FÖRETAGETS DOKUMENTHANTERING? Dokumenthanteringssystem Medarbetarna Styrning och modeller Principer för dokumenthantering Risker med en icke fungerande dokumenthantering VAD FINNS DET FÖR STYRNING AV DOKUMENTHANTERINGEN PÅ FÖRETAGET? Verksamhetssystemet HUR SER DOKUMENTHANTERINGSSYSTEMET UT? EDHS Doorman Utveckling av Doorman HUR SER FÖRETAGETS ARBETE I PROJEKT UT? Projektorganisation Stora projekt De två stora projekten Företagets tillämpning av PPS HUR TAR FÖRETAGET TILLVARA PÅ KUNSKAP OCH ERFARENHETER? SLUTSATSER OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG SLUTSATSER PENGAR ATT SPARA DISKUSSION FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG Dokumenthanteringsinstruktion för projekt FORTSATTA STUDIER... 62

8 REFERENSLISTA BILAGA 1. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN BILAGA 2. ALLMÄN PROJEKTLEDNINGSMODELL BILAGA 3. PPS BILAGA 5. PENGAR ATT SPARA FIGURFÖRTECKNING FIGUR 1. DOKUMENTETS LIVSCYKEL (SS-EN :15) FIGUR 2. TVÅ TYPER AV VERSIONSHANTERING (SS-EN :13) FIGUR 3. DE TRE STYRPARAMETRARNA FÖR ETT PROJEKT, INSPIRERAD AV TONNQUIST (2005:56) FIGUR 4. VÄRDESKAPANDE ARBETSTID MINSKAR MED ÖKAT ANTAL PROJEKT.(SEBESTYÉN, 2006:56) FIGUR 5. FRAMTUNGA PROJEKT (SEBESTYÉN, 2006:111) FIGUR 6. PROJEKTMODELLEN PPS OLIKA NIVÅER, MODELLER OCH ROLLER (PPS-ONLINE) FIGUR 7. ETT PROJEKTS FÖRLOPP MED DESS BESLUTSPUNKTER ENLIGT PPS (PPS-ONLINE) FIGUR 8. VERKSAMHETSSYSTEMETS UPPBYGGNAD (INTRANÄTET) FIGUR 9. EXEMPEL PÅ STRUKTUR FÖR STORA PROJEKT INOM FÖRETAGET (INTRANÄTET) FIGUR 10. PROCESS FÖR PROJEKT INOM FÖRETAGET (INTRANÄTET) FIGUR 11. PROCESSBESKRIVNING AV FÖRBEREDELSEFASEN FÖR PROJEKT (INTRANÄTET) FIGUR 12. ETT PROJEKTS OLIKA FASER, INSPIRERAD AV TONNQUIST (2005:16) FIGUR 13. ETT PROJEKTS FÖRBEREDELSEFAS (PPS-ONLINE) FIGUR 14. ETT PROJEKTS GENOMFÖRANDEFAS (PPS-ONLINE) FIGUR 15. ETT PROJEKTS AVVECKLINGSFAS (PPS-ONLINE) FIGUR 16. ETT PROJEKTS OLIKA ROLLER (PPS-ONLINE) TABELLFÖRTECKNING TABELL 1. UTRÄKNING AV PENGAR ATT SPARA PÅ EFFEKTIVISERING AV DOKUMENTHANTERINGEN... 82

9 1 INLEDNING Detta kapitel ska ge läsaren en första inblick i examensarbetet. Läsaren introduceras i arbetets bakgrund, problemformulering, syfte och avgränsning. Vidare presenteras dispositionen för att ge läsaren en uppfattning om rapportens struktur. 1.1 BAKGRUND Det studerade företaget har fler hundra anställda och bildades i början av januari Företagets organisationsstruktur var ett resultat av en omstrukturering av flera gamla affärsenheter. Dock har organisationsstrukturen ändrats under examensarbetets gång och ersatts med en ny. Företaget har det senaste decenniet gått från att ha varit en konsultorganisation som nästan uteslutande baserats på linjeverksamhet till att bli allt mer projektinriktad. Man är van att driva mindre projekt, men är nya på att driva stora projekt tillsammans med andra affärsenheter och externa företag. Stora projekt har längre livscykel än mindre projekt, vilket ställer höga krav på bland annat dokumentationen som i många fall kan vara mycket omfattande. Att arbeta i stora projekt med flera interna och externa intressenter är en utmaning. Det är många faktorer som har inverkan på huruvida projekten kommer att bli lyckade eller inte. En av dessa faktorer är hanteringen av all den dokumentation som tas fram under projektets gång. Om inte dokumenthanteringen fungerar är det svårt att driva projekten effektivt. Dokumenthantering är ett viktigt verktyg för att förmedla information, kunskap och erfarenheter inom och mellan projekt. De stora projekten som företaget deltar i utförs med varierande framgång. Från projektdeltagarnas håll finns en känsla av att arbetet kan effektiviseras. Det har i tidiga diskussioner framgått att dokumenthanteringen fungerar, men att det finns möjligheter till förbättringar. Effekter av dessa förbättringar kan vara ökad tydlighet, sänkta ledtider och sänkta kostnader för projekten. Frågor har ställts huruvida dokumenthanteringssystemet är bra, har potential att utvecklas eller om det behöver bytas ut mot ett från en tredje part. 1.2 PROBLEMFORMULERING Detta examensarbete utreder var företagets dokumenthantering i stora projekt har brister och var det finns möjlighet till förbättringar. För att på ett strukturerat sätt kunna angripa problemet har det delats upp i smalare frågeställningar: 1. Vad är företagets dokumenthantering? 2. Vad finns det för styrning av dokumenthanteringen på företaget? 3. Hur ser dokumenthanteringssystemet ut? 4. Hur ser företagets arbete i projekt ut? 5. Hur tar företaget tillvara på kunskap och erfarenheter? 1

10 1.3 SYFTE Syftet med examensarbetet är att utvärdera företagets dokumenthantering i stora projekt och ge förslag till förbättringar. 1.4 AVGRÄNSNING Examensarbetet avgränsas i sin omfattning till affärsenhetens dokumenthantering i stora projekt. Stora projekt har vi, tillsammans med vår handledare på företaget, valt att definiera som projekt med en omsättning som markant skiljer sig från de vanliga projekten, samt att de bedrivs i samarbete med andra affärsenheter inom koncernen eller externa företag. Vi kommer inte att lösa projektspecifika problem, utan har som ansats att dra generella slutsatser som kan bli applicerbara på alla stora projekt. Vidare kommer arbetet inte att behandla dokumentation som klassificeras som hemlig, då denna ställer andra krav på hanteringen. Ritningshantering kommer heller inte ingå i detta arbete. För att den litteratur som används ska vara aktuell har vi avgränsat vårt sökande till utgåvor som inte är äldre än ca tio år. Detta på grund av att det aktuella området i stor grad är influerat av informationsteknikens och projektmetodikens utveckling, vilket gör att de senaste rönen inom områdena behövs för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Examensarbetet ska ses som en förstudie till ett förändringsarbete för dokumenthanteringen. Hur förändringarna ska införas kommer inte att behandlas. 1.5 DISPOSITION För att ge läsaren en överblick av rapporten och en förståelse för vårt resonemang, ges här en kort introduktion av kapitlens innehåll, i deras inbördes ordning. Inledning - Detta kapitel ger en inledande presentation av examensarbetet. Här ges en beskrivning av bakgrunden till det problem som studeras samt till det uppdragsgivande företaget. Vidare fastslås arbetets syfte, samt dess avgränsningar. Här ingår även denna disposition. Metod - Syftet med detta kapitel är att beskriva vår vetenskapliga positionering med vår syn på forskning och kunskap. Utöver detta beskrivs tillvägagångssättet för de teoretiska och empiriska studier som bedrivits under examensarbetet. Detta görs för att läsaren ska förstå hur och varför vi utfört studien på det sätt vi gjort och hur vi har resonerat. Teori - Syftet med detta kapitel är att beskriva den teoretiska referensram som ligger till grund för den analys som senare görs av den empiriska studien. För att angripa problemformuleringen har vi valt att presentera teorier inom tre områden, nämligen: dokumenthantering, projektledning och knowledge management. Empiri och analys - I detta kapitel har vi valt att presentera empirin tillsammans med analysen. Syftet med detta var att underlätta för läsaren att följa våra tankegångar och resonemang. Vi besvarar de fem frågeställningarna från problemformuleringen var för 2

11 sig. Kapitlet tar även upp ett avsnitt med tankar om hur pengar kan sparas genom en effektivare dokumenthantering. Slutsatser och förbättringsförslag - I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna och förbättringsförslagen. Vi har valt att besvara frågorna sammanfattade i punktform för att öka tydligheten, för att sedan övergå till en friare diskussion av våra slutsatser. Fortsatta studier - Rapporten avslutas med ett kapitel som tar upp förslag för fortsatta studier kring det aktuella ämnet. 3

12 2 METOD Vårt vetenskapliga ställningstagande samt vår syn på forskning och kunskap är några av de frågor som diskuteras nedan. Metodkapitlet är uppdelat i tre delar, där den första beskriver den övergripande forskningsstrategin. Efter denna del beskrivs de vetenskapliga ambitionerna för examensarbetet. Kapitlet avslutas med en beskrivning och reflektioner av det konkreta tillvägagångssätt som använts under examensarbetet. 2.1 ÖVERGRIPANDE FORSKNINGSSTRATEGI Den kunskap som behövs för detta arbete grundar sig i fakta och teorier som inhämtats från litteratur och empiri. Den information som erhålls från litteraturen kommer att granskas och värderas mot problemformuleringen för att avgöra om den är relevant och tillämpbar för just detta examensarbete. Informationen som vi får från empirin kommer att granskas kritiskt för att öka tillförlitligheten. Det forskningsarbete som utförs i denna studie utgår från en positivistisk forskningsmetod 1 som bygger på empiriska iakttagelser med utgångspunkt från litteraturen. I och med detta är det viktigt att, innan den empiriska studien startar, utföra en grundlig genomgång av den teori som finns att tillgå inom ämnet. Studien har sin grund i en objektiv världsbild där samband mellan orsak och verkan kan studeras. 2 Det bör nämnas att studien inte är renodlat positivistisk, utan även har inslag av hermeneutik. 2.2 VETENSKAPLIGA AMBITIONER Ambitionen med detta examensarbete är att analysera företagets arbete i stora projekt och identifiera problem gällande dokumenthantering. Det är viktigt att förstå hur arbetssituationen ser ut för projektmedlemmarna. Genom att samla in ett brett empiriskt underlag ökar trovärdigheten i analysen. Situationen måste utredas grundligt för att undvika att avgörande faktorer utelämnas. Det finns olika filosofiska förfaringssätt för hur forskning bör bedrivas. De två grundläggande är induktion 3 och deduktion 4. Vid induktion härleds slutsatserna från de erfarenheter som forskaren har, medan slutsatserna i ett deduktivt arbetssätt härleds utifrån ett antal kända premisser. Förenklat kan det sägas att en forskare som använder sig av ett deduktivt arbetssätt utgår från den teori som finns för att analysera sin empiri och dra sina slutsatser, medan den induktive forskaren i högre grad grundar sina slutsatser på empirin. Vår studie utgår från en positivistisk kunskapssyn, vilket vanligtvis föranleder ett deduktivt arbetssätt för att lösa problemet. Vi anser dock att det är för begränsande att endast använda oss utav en enskild av de ovan nämnda forskningsmetoderna. Därför har vi valt att nyttja en blandning av de båda. Detta brukar kallas ett abduktivt 1 Eriksson et al., Johansson et al.,

13 förfaringssätt och fungerar som en växelverkan mellan induktion och deduktion. Med andra ord så utgår vi från en första problemformulering, för att sedan undersöka den teori som finns kring ämnet ifråga. Med utgångspunkt från de empiriska studier som sedan utförs revideras den teorietiska referensramen så att de kompletterar varandra på bästa sätt. 2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Som utgångspunkt för arbetet hade vi den uppdragslydelse företaget hade skrivit, samt informella samtal med vår handledare på företaget och några av dennes kollegor. Vi gjorde en första teoretisk efterforskning inom ämnet dokumenthantering i projekt för att skapa en grund för den fortsatta empiriska efterforskningen. Därefter genomfördes de första semistrukturerade intervjuerna för att gå lite djupare in i problemet. Enligt det abduktiva förfaringssättet avgränsades och fördjupades sedan den teoretiska referensramen. Vi valde att avgränsa litteraturen till tre relevanta områden: dokumenthantering, projektledning och knowledge management. Detta val gjordes på grund av att vi ansåg att dokumenthanteringsteori på egen hand inte var tillräckligt för att ge en bra bild av situationen. Det första teoriavsnittet handlar om dokumenthantering utan någon koppling till projekt, eller knowledge management. Här tar vi upp teorier hämtade från artiklar och böcker och de rekommendationer som ISO-standarder tillhandahåller. Det andra teoriavsnittet behandlar projekt. Vi ansåg att en viktig faktor för en fungerande dokumenthantering i stora projekt är projektledningen och dess processer. Kapitlet förklarar vad arbetsformen projekt innebär, hur det påverkar dokumenthantering samt hur företaget, enligt deras projektmodell, bör arbeta i projekt. Vi ansåg även att dokumenthanteringen och erfarenhetsåterföringen i och mellan projekt, vilket behandlas inom knowledge management, har ett stort inflytande på varandra. Detta ledde till att vi valde att ta med knowledge management i teorin. I kapitlet förklaras vad kunskap är och varför knowledge management är viktigt. Den empiriinsamlingsmetod vi valde att använda oss utav i detta arbete utgick från både kvantitativa och kvalitativa undersökningar som var kopplade till litteraturundersökningar inom ämnet. Den kvalitativa empirin utgjordes till stor del av semistrukturerade intervjuer, med deltagare från två stora projekt, samt andra medarbetare på affärsenheten. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde förståelse av situationen samt insamlande av djupgående information. De två projekten valdes i ett tidigt skede av uppdragsgivaren som var väl insatt i det tänkta upplägget för examensarbetet. Intervjuerna och intervjufrågorna har varierat beroende på vem vi har intervjuat och när under examensarbetet intervjun skedde. De första intervjuerna var inte speciellt styrda av oss, utan vi lät den intervjuade prata relativt fritt. Medan vi i de senare intervjuerna ställde mer specifika frågor och styrde intervjuerna. Ett urval av de frågor som ställts har vi valt att lägga i bilaga 4. I den kvalitativa studien ingick även kartläggning av dokumenthanteringen på det interna nätverket. Där finns det många verktyg och funktioner som inte har med 5

14 examensarbetet att göra, så vi definierade dokumenthantering baserat på teorin och samtal med handledare på företaget. Den kvantitativa empirin utgjordes av en enkätundersökning, som vi skickade ut till alla anställda på företaget via e-post. Vi utformade enkäten i programmet Microsoft InfoPath Det visade sig att alla på företaget inte hade det programmet så vi gjorde ett utskick till med en version från Microsoft Word Syften med enkätundersökningen var att få en uppfattning om situationen för hela företaget gällande projektledning, kunskapsnivå, erfarenhetsåterföring och dokumenthantering. Denna information kunde vi inte samla in endast från kvalitativa intervjuer. Vi skickade ut enkäten till 480 anställda på företaget, dvs. nästan alla. Svarsfrekvensen var lägre än vad vi hoppats på och slutade på knappt 40 %, vilket ändå får ses som en acceptabel mängd då dokumenthantering inte ingår i allas arbetsuppgifter. Svaren på frågorna presenteras i diagramform i bilaga 1. För utforma enkätundersökningen på bästa sätt rådfrågade vi en anställd på Statiska CentralByrån 5. Det framkom att det vid genomförandet av en enkätundersökning bör besvaras två frågor. Den första frågan är: Hur stort måste urvalet vara?. Denna fråga är intressant om enkätundersökningen berör till exempel hela befolkningen i Sverige, då det inte är möjligt att samla in data från alla individer, utan ett urval måste göras. Denna fråga var dock inte aktuell i detta examensarbete, eftersom hela företaget fick enkäten. Den andra är: Hur stor måste svarsandelen vara?. Om det inte är någon skillnad mellan bortfallet och de svarande i det ämne som studeras, så finns det inget nämnvärt problem med ett bortfall. Tyvärr går det inte att veta i vilken grad bortfallet avviker från de svarande beträffande frågevariablerna. Om det finns tillgång till register, till exempel kön, ålder, utbildningsnivå, etc., kan svarsandelar beräknas för olika grupper. Om det inte finns tillgång till registerdata, går det aldrig att veta vilken svarsandel som måste erhållas för att skattningarna ska vara godtagbara. 6 För detta examensarbete används inget register, så resultatet av enkäten kan inte uttryckas med någon statistisk säkerhet. Analysen genomfördes genom att besvara de till problemformuleringen underliggande frågeställningarna. Under insamlandet av materialet skedde en kontinuerligt utvärderande analys, som mynnade ut i slutsatser och förbättringsförslag Reflektioner över tillvägagångssätt Under detta examensarbete har vi haft en tillfällig anställning på företaget. Detta innebär att vi har fått tillgång till inpasseringskort, kontor och datorer. Vi har fått datorkonton som gjort det möjligt för oss att logga in på organisationens intranät. Där har vi haft möjligheten att se hur intranätet är uppbyggt och haft tillgång till dokumenthanteringssystemet Doorman. Vi har i Doorman kunnat se hur det går till att registrera dokument, men har inte haft behörighet att själva registrera dokument. Vi har kunnat se hur det går till att söka dokument och har sökt dokument, men vi har inte haft behörighet att se dokumenten i fråga. Detta har begränsat oss i utvärderingen av systemet. Något som speciellt har ställt till det för oss är att Doorman har utkommit 5 SCB, ibid. 6

15 i en ny version, i mitten av examensarbetets gång. I stort finns samma funktioner i de båda versionerna, men vissa ändringar gjordes. Dokumenthanteringen på företaget är framtagen och vidareutvecklad inom företaget utan större influenser utifrån. Det fanns oro bland vissa vi talade med att den kanske inte höll samma nivå som hos andra företag. Vi ville därför ta reda på hur bra dokumenthantering var i jämförelse med ett företag eller organisation som är erkänt duktiga på det. I samspråk med handledare bestämdes det att ISO-standard är en bra måttstock för hur dokumenthantering bör se ut för en organisation. Anledningen till att vi valt att jämföra företagets dokumenthantering i relation till en ISO-standard är att den ger riktlinjer och metoder för att säkerställa att dokument hanteras på ett lämpligt och effektivt sätt. Vi hade, den första tiden av examensarbetet, tanken att klocka hur lång tid det skulle ta för medarbetare att hitta speciella dokument. Vi valde dock att inte göra denna undersökning p.g.a. den tidsåtgång detta skulle kräva, behörighetsproblem och osäkerhet kring validiteten av undersökningen. Vi valde istället att ställa en fråga i enkätundersökningen om hur lång tid som ägnades dokumentation varje dag. 7

16 3 TEORI I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som tagits fram under litteraturstudien. Den teori som tas upp omfattar områdena dokumenthantering, projektledning och knowledge management. 3.1 DOKUMENTHANTERING Dokumenthantering, vilket vi väljer att likställa med dokumentstyrning 7, ska täcka skapande, hämtning, lagring, lokalisering och återfinnande av dokument. Kärnaktiviteterna för dokumenthantering är anskaffande, indexering, lagring och återföranding av dokument. Syftet med dokumenthantering kan sägas vara att skapa och underhålla ett lager av dokument så att det är möjligt att återhämta dessa då organisationen är i behov av dem. 8 Att hantera dokument är ett arbete som ofta uppfattas som komplicerat och tidskrävande. Ofta gäller det att hitta så enkla och smidiga lösningar som möjligt som samtidigt överensstämmer med organisationens behov. Det är viktigt att ha i åtanke att det inte enbart är de interna medarbetarna som kommer vilja ta del av den information som finns kodifierad i dokumenten, utan även externa intressenter kommer sannolikt att vilja ta del av vissa dokument. 9 Hur detaljerad och omfattande dokumentationen ska vara beror på komplexiteten hos arbetssituationen. Det bör göras en analys av vilka konsekvenser och risker som finns sammankopplade med en bristfällig dokumentation. Det bör även analyseras vilka risker det finns med att arbeta med dokument som inte är aktuella. Företaget måste alltså värdera vilken lösning som är den bästa med avseende på vilken betydelse de specifika dokumenten har. 10 När ett dokument är färdigskrivet är det vanligt att detta ska mångfaldigas, sorteras, distribueras och tas emot innan informationsutbytet har skett. Det behövs rutiner och processer för hur detta ska gå till. Detta är dokumenthantering. Ett antal internationella undersökningar tyder på att dokumenthantering kan uppta så mycket som 50 % av en tjänstemans tid. Förbättringar inom detta område kan alltså spara företag mycket pengar. 11 Vid hantering av dokument är risken stor att skapa allt för mycket onödig byråkrati. Det viktigaste ledordet bör därför vara enkelhet PPS-online, Veal, Nilsson, ibid. 11 Lenneryd et al., Nilsson,

17 3.1.1 Dokument Ett dokument är ofta en fil som lagras i en databas, vanligtvis ett textdokument, men allt som har skrivits genom tiderna är egentligen dokument, oavsett om det har skrivits på skrivmaskin, datorer eller för hand. Ett dokument måste inte nödvändigtvis vara ett textdokument, även en ritning, bild, affisch och reklamblad är dokument. Med andra ord är dokument ett sätt att sprida information från en som har producerat informationen till en eller flera mottagare. Alla dokument innehåller information av något slag. Dokumentet fungerar som en bärare av denna information och kan på så sätt distribueras så att andra kan ta del av informationen. 13 Syftet med att skapa ett dokument är ofta att sprida den information som skrivs ned till andra personer. Detta betyder att de dokument som skapas måste hanteras på något sätt så att informationen når fram till mottagaren. Informationen ska dock inte bara nå fram till mottagaren, den ska göra det på rätt sätt, i rätt tid och den ska kunna användas på rätt sätt. 14 Det finns internt skapade dokument som kan vara av styrande/specificerande eller redovisande slag. De styrande dokumenten kan till exempel vara rutiner, policys, blanketter och checklistor. Dessa dokument bör alltid vara uppdaterade och det är viktigt att förhindra användandet av ogiltiga dokument. Interna dokument är även arbetsdokument och leveransdokument. 15 Det finns även dokument som kommer in till företaget från externa parter som måste tas om hand om och lagras så att de kan tas fram senare. Exempel på sådana dokument är till exempel lagar från myndigheter, beställningar från kunder, ISOcertifieringar och avtal med leverantörer. Därför är det viktigt att företaget har rutiner för hur dessa dokument ska hanteras och hur informationen ska nå de berörda medarbetarna. 16 Ett dokument bör på ett bra sätt återspegla vad som har beslutats, vilken åtgärd som har vidtagits eller vad som har meddelats. Förutom själva innehållet i dokumentet bör även metadata för dokumentet tas fram, som kan vara varaktigt länkade till dokumentet. Det är viktigt att metadata inte påverkar dokumentets ursprungliga innehåll, att det framgår i vilket sammanhang dokumentet skapades, togs emot och användes, samt att länkar mellan separata dokument som hör ihop tydligt framgår. För att ett dokument ska vara autentiskt ska det vara fullständigt och utan förändringar. För att behålla autenticiteten är det därför viktigt att skydda dokumenten mot obehöriga ändringar Dokumentens livscykel 17 Dokumentens livscykel kan delas in i ett antal olika faser: Initiering 13 Lenneryd et al., ibid. 15 Nilsson, ibid. 17 SS-EN

18 Framtagning Fastställelse Användning Revision Upphävande Kvittblivning (gallring) Under initieringsfasen tilldelas dokumentet en unik beteckning i dokumenthanteringssystemet. Framtagningsfasen är sedan den fas då dokumentets innehåll utvecklas. Den efterföljande fastställelsefasen innebär att dokumentet granskas och godkänns. Då dokumentet är godkänt ges det ut så att det kan användas för avsett ändamål. Även detta tillhör dokumentets fastställelsefas enligt standarden. Den viktigaste och största fasen för ett dokument är användningsfasen. Nästa fas som dokumentet kan gå in i är revisionsfasen. Med revision menas att dokumentets innehåll omarbetas. Detta är inte något som sker för varje dokument. Om dokumentet så småningom inte fyller något syfte upphävs dokumentet. Dokumentet ska dock behållas i ett arkiv under en längre tid, beroende på bland annat juridiska krav. Dokumentets livscykel avslutas sedan i kvittblivningsfasen där dokumentet och tillhörande metadata raderas och inte längre är spårbart. Hela denna dokumentlivscykel finns illustrerad i figur 1. Figur 1. Dokumentets livscykel (SS-EN :15) 10

19 3.1.2 Informationsspridning Den traditionella metoden för spridning av dokument i en organisation har varit genom utskrivna dokument. Distribution av hårdkopior, i form av till exempel papperskopior eller dokumentfiler på cd/dvd-skivor, har dock till stor del ersatt med elektroniska distributionsmedel som till exempel via e-post och databaser på intranät. 18 Fler och fler företag har börjat inse att intranät är en ideal plattform för att inom organisationen implementera knowledge management, där dokumenthanteringen är en nyckelfunktion för att införskaffa, lagra och sprida kunskap i form av dokument. 19 En barriär för informationsspridning är då den efterfrågade informationen inte finns tillgänglig då den behövs. Genom att göra alla operationella dokument tillgängliga möjliggörs ett optimalt användande av den information som finns i dokumenten, vilket i sin tur ökar produktiviteten. Mycket produktiv tid går till spillo bara på grund av att medarbetare måste spendera tid på att administrera dokument. 20 Den samling av dokument som finns i en databas innehåller kunskap som är viktig för företaget. Utmaningen ligger i att kunna utnyttja all denna information som finns lagrad på ett optimalt sätt så att den verkligen kommer till nytta för organisationen. Problem kan uppstå på grund av två orsaker. Det första är att det finns ett överflöd av information som leder till att användaren får spendera onödigt mycket tid på att försöka lokalisera den information som han eller hon vet finns där. Det andra problemet som kan uppstå är att informationen existerar i databasen men användaren som behöver informationen vet inte om det Dokumenthantering enligt standard 22 ISO-standard definierar dokumenthantering som: område med ansvar för att på ett effektivt och systematiskt sätt skapa, ta emot, bevara, använda och gallra dokument. I detta ingår åtgärder för att ta hand om och bevara dokument som verifierar och innehåller information om åtgärder och transaktioner i verksamheten. Dokumenthantering täcker bland annat arbetet med att fastställa riktlinjer och regler för hur dokumenten ska hanteras, fördela ansvar och befogenheter hos de anställda, ta fram rutiner och policys för dokumenten, ta fram och underhålla dokumenthanteringssystem och att göra dokumenthanteringen till en naturlig del av det vardagliga arbetet. Ett dokumenthanteringssystem är ett informationssystem som tar hand om, hanterar och ger åtkomst till dokument nu och i framtiden. Dokumenthantering är en viktig funktion för företag. Med hjälp av en fungerande dokumenthantering ser organisationen till att skydda och bevara dokument som bevis för de åtgärder som utförts. Dokumenthanteringssystemet ser till att organisationen har tillgång till den information som behövs som stöd vid fattande av viktiga beslut och åtgärder. De dokument som finns lagrade i ett dokumenthanteringssystem gör det 18 Veal, Veal, Zantout et al., ibid. 22 SS-ISO

20 möjligt för organisationen att bedriva sin verksamhet på ett organiserat och effektivt vis, säkra kontinuitet i verksamheten, möta de legala krav som finns för arkivering och revision, samt att behålla organisationens och de anställdas kunskaper och erfarenheter Regler och lagar Organisationen måste ha klart för sig och ta hänsyn till de legala krav som ställs på dokumentationen av den egna verksamheten. De regler som verksamheten måste beakta är tvingande regler, regler för moral och etik, regler för god sed. Även samhällets förväntningar på acceptabelt uppträdande bör beaktas Policy En organisation bör fastställa och dokumentera riktlinjer och policys för hur man ska sköta sin dokumenthantering. En sådan policy behövs för att se till att de dokument som skapas är autentiska, tillförlitliga och användbara. Denna policy måste sedan kommuniceras ut och införas i alla delar av organisationen. Som grund för policyn är det lämpligt att en analys av verksamhetens särkskilda behov utförs. När policyn väl är fastslagen och implementerad är det viktigt att den granskas kontinuerligt så att den hela tiden matchar verksamhetens aktuella behov Ansvar För att det ska vara tydligt vilket ansvar och vilka befogenheter de anställda ska ha gällande dokumenthanteringen bör detta fastställas och kommuniceras ut till alla inom organisationen. Detta för att kunna vidta de rätta nödvändiga åtgärderna om verksamheten upplever ett behov av att skapa eller ta hand om ett dokument. Det finns ett antal ansvarsområden som bör fastslås. Dels ska det finnas någon som har ett övergripande ansvar för dokumenthanteringen. Dels ska företagsledningen ansvara för att stödja och se till att de regler som har fastslagits efterföljs. Vidare ska det finnas systemadministratörer som ansvarar för att all dokumentation är korrekt, tillgänglig och läsbar. Slutligen ska varje enskild anställd ansvara för att det finns en komplett och riktig dokumentation av verksamheten Principer för dokumenthantering För att åstadkomma en dokumenthantering som ger stöd till den affärsverksamhet som bedrivs bör ett heltäckande program tas fram. Detta program bör involvera att: 1. bestämma vilken dokumentation som bör skapas i varje verksamhetsprocess och vilken information som måste ingå i dokumenten, 2. besluta i vilken form och med vilken struktur dokument bör skapas och tas om hand och vilken teknik som bör användas, 3. bestämma vilka metadata som bör skapas till dokumenten och vid dokumenthanteringsprocessen, samt hur metadata hanteras och kopplas på ett varaktigt sätt, 4. bestämma vilka krav som gäller för att återsöka, använda och flytta dokument mellan verksamhetsområden och användare, samt hur länge dokumenten behöver bevaras för att uppfylla dessa krav, 5. besluta hur dokument skall organiseras för att uppfylla användarkrav, 6. bedöma vilka risker som är förknippade med att inte ha tillförlitliga autentiska dokument för att dokumentera verksamheten, 12

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING Anki Steen RECORDS MANAGEMENT SS-ISO 15489-1: 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt SS-ISO/TR 15489-2:2001: Dokumentation Dokumenthantering(Records

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Digitalt flöde eller överflöde

Digitalt flöde eller överflöde Digitalt flöde eller överflöde Föreläsning: Elektroniska system, möjligheter och fallgropar Anita Brinck, Skånes universitetssjukhus Lund Röntgenveckan Uppsala 130905 Vi hanterar en stor mängd information

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group www.transcendentgroup.com Målsättning Öka förståelsen för nyttan med IT-revision Vad innebär intern IT-revision? Jmf

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Välj dokumenttyp

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler tills vidare 1 (11) Till värdepapperscentralerna Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen följande

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor

Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor 2011 02 28 40 67 Kommunstyrelsen 2011 09 12 186 420 Arbets och personalutskottet 2011 08 29 157 327 Dnr 11.124 008 febkf19 Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor Bilaga: Bakgrundsmaterial Ärendebeskrivning

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

FormPipe Kvalitetsledning

FormPipe Kvalitetsledning Ökad Kostnadseffektivitet - Kundnöjdhet - Lönsamhet - Kontroll - Kvalitet FormPipe Kvalitetsledning Komplett IT-stöd för Kvalitetsledning FormPipe Kvalitetsledning Ett komplett, integrerat IT-stöd för

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Incidenthantering ur ledningskontra teknisktperspektiv. Stefan Öhlund & André Rickardsson 2010-12-14

Incidenthantering ur ledningskontra teknisktperspektiv. Stefan Öhlund & André Rickardsson 2010-12-14 Incidenthantering ur ledningskontra teknisktperspektiv Stefan Öhlund & André Rickardsson 2010-12-14 Stefan Öhlund Senior Advisor Ansvarig för affärsområdet Risk Management Bakgrund från Säkerhetspolisen

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol 1 Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol Varför kvalitetsarbete? För att motsvara medborgarnas berättigade krav på en rättssäker och effektiv rättsskipning och därmed

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer