Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet"

Transkript

1 UFV 2009/210 Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Syfte 4 Metoder 4 2. Sammanfattning 6 3. Bakgrund 8 4. Dokumenthantering och ärendeinformation 9 5. Standarder och metoder för utveckling och förvaltning av elektronisk ärende- och dokumenthantering 10 ISO Dokumenthantering 11 ISO Metadata 12 ISO Arbetsprocessanalys 13 Andra hjälpmedel och guider Digital arkivering 15 ISO OAIS Omvärldsanalys 16 Drivkrafter, målbilder och effekter 17 Organisation av utvecklingsprojekt 18 Standarder 19 Metadata och begrepp 19 Förankring, acceptans och utbildning 19 Strategier, policys, riktlinjer och rutinbeskrivningar 20 Arkivering 20 Processer och processorientering 20 Implementering och införande 21 Förvaltning Intern behovsanalys 21 Projekt och utredningar 21 Interna intervjuer Övergripande analys av systemet W3D Konsekvensanalys 27 2

3 Fokus på verksamhet, processer och informationsflöden 27 Strategier, policy, riktlinjer och regler 28 Termer och begrepp 28 Metadata och klassificering 29 Tillgänglighet och användbarhet och integration 29 Lagar och föreskrifter 30 Acceptans och förankring i organisationen 30 Målbild, förväntade effekter och nytta 31 Analys av befintliga system 31 Organisation och samarbete 32 Arkivering 32 Systemförvaltning 32 Utbildningsinsatser 33 Behov av samordning med andra projekt aktiviteter Generell riskanalys Förslag på fortsatt arbete 34 3

4 1. Inledning Digital information är en grundval för dagens informationsförsörjning, exempelvis i myndigheternas handläggningsprocesser, webbportaler och e-tjänster. Dagligen produceras enorma mängder digital information i form av dokument, databaser, ljud och bilder i alla sorters verksamheter och organisationer. En rationell och kvalitativ informationshantering är en förutsättning för att arbetet i en organisation, oavsett vilken, skall kunna fungera effektivt. I Uppsala universitetets mål- och strategidokument (2008) framgår att: Universitetets administration på alla nivåer samt universitetets externa och interna information ska utmärkas av professionalitet och effektivitet Vidare framkommer i Program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet (2008) att: Ledningssystem, administration, bibliotek, extern och intern kommunikation, lokaler och annan infrastruktur finns som stöd för universitetets kärnverksamheter och för det därtill hörande kvalitetsarbetet. I detta ingår drift och utveckling av systemstöd liksom annat stöd som bidrar till systematiserat informationsunderlag för planering, utveckling och uppföljning av verksamheten. Stödfunktionerna ska vara kostnadseffektiva, av hög kvalitet och utvecklas i takt med kärnverksamheternas behov och externa krav. Ett sätt att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhet och informationsflöden är att utveckla strategier, rutiner och system för ärendeprocesser och för den information som genereras i dessa. Väl utvecklade elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem ökar kvaliteten och effektiviteten i organisationens verksamhetsprocesser och bidrar vidare till att främja universitetets kunskapskapital, erfarenhetsbank och organisatoriska minne. Arbetet med att utveckla universitetets digitala ärende- och dokumenthantering är därför en viktig komponent i universitetets kvalitets- och informationsförsörjningsplan och verksamhetsutveckling, och bör utgå ifrån bland annat lagar och förordningar, regeringens riktlinjer för e-förvaltning, Vervas riktlinjer för e-förvaltning, Riksarkivets krav på arkivering, nationella och internationella standarder, samt naturligtvis verksamhetens och det omgivande samhällets behov. Syfte Denna förstudie syftar till att utreda förutsättningar och konsekvenser vid utveckling mot en elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet. Metoder Insamlande av det empiriska materialet har skett genom: Litteraturstudier Omvärldsbevakning i form av studier och analys av tidigare projekt och rapporter inom organisationen och i ett antal andra utvalda organisationer Omvärldsbevakning i form av deltagande på två konferenser om elektronisk dokumenthantering Kvalitativa intervjuer med projektledare från tre andra organisationer, 4

5 Kvalitativa intervjuer med ett antal nyckelpersoner vid Uppsala universitet Övergripande analys av funktioner och rutiner i det befintligt system för diarieföring W3D3 Arbetet har delvis utgått från den utvecklingsmodell som tagits fram av Enheten för verksamhetsstöd vid Uppsala universitet Modellen består av sammanlagt fem utvecklingsfaser: Fas 1 Kreera idéer, Fas 2 Klarlägga möjligheter och konsekvenser, Fas 3 Detaljera förändringsförslag, Fas 4 Genomför förändringar och Fas 5 Realisera nyttan. Föreliggande studie ligger inom ramen för Fas 2. Syftet med Fas 2 är att utifrån en förändringsidé eller flera sammanhängande idéer förtydliga och utreda genomförbarheten och konsekvenserna av förändringen. 1. Förändringsidén i föreliggande fall består i att man överväger att utveckla den elektroniska ärendehanteringen inom universitetet. Förstudiens fokus är i enlighet med modellen således att utreda vad som behöver göras för att realisera denna idé om förändring. Utvecklingsmodellen föreskriver även att man inom varje fas reflekterar över: berörda processer, centrala begrepp, organisatorisk påverkan, IT-stöd, personal, kompetens, mål och förväntad nytta. 1 Utveckling av verksamhetsstöd Utvecklingsmodellen, Uppsala universitet

6 2. Sammanfattning Denna förstudie har syftat till att utreda förutsättningar och konsekvenser för utveckling mot en elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet. Slutsatserna i studien grundar sig på litteraturstudier och omvärldsanalys, interna och externa intervjuer, interna rapporter samt analys av projektdokumentation från sammanlagt fem olika myndigheter. Nedan följer en sammanfattning av de resultat som framkommit i studien. Det bör framhållas att arbetet med att utveckla elektronisk ärende- och dokumenthantering inom en organisation inte kan ses som ett isolerat projekt, utan som en viktig del av ett verksamhetsöverskridande program för informationsförsörjning/informationshantering och en mycket viktig pusselbit i universitetets verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. De ärenden, dokument och handlingar som uppkommer i verksamhetens olika processer är ett resultat av organisationens faktiska handlade, dvs. en betydande del av vad som kan beskrivas som den verksamhetskritiska informationen. Målet med hantering och förvaltning av denna typ av information är att: garantera att organisationen kan skapa och vidmakthålla dokument/handlingar som är autentiska och tillförlitliga och har bevarad integritet. kunna tillgängliggöra dokument/handlingar för alla typer av användarkategorier och personer, inklusive personer med olika typer av funktionshinder. förbättra intern/extern styrning och kontroll befrämja effektivitet och kvalitet i de verksamhetsprocesser som myndigheten bedriver stödja organisationens informationsförsörjning samt bevara, vårda och tillgängliggöra dokumentation om beslut och verksamheter i organisationen på ett sätt som tillgodoser o rätten enligt Tryckfrihetsförordningen att ta del av allmänna handlingar o skyddet för allmänna handlingar som en del av det nationella kulturarvet o behovet av information för rättskipningen och förvaltningen o forskningens behov Utveckling och implementering av elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem innebär i de flesta fall förändringar i organisationens befintliga rutiner och processer. Det är därför angeläget att poängtera att utveckling av elektronisk ärende- och dokumenthantering vid universitetet inte skall ses som ett IT-projekt utan som ett verksamhetsprojekt, och att det måste utföras i enlighet med universitetets gemensamma mål och strategier. Det har i förstudien framkommit att utveckling av elektronisk dokument- och ärendehantering är ett viktigt steg för att realisera organisationens övergripande mål för kvalitet och effektivitet, samt att det är en avgörande komponent till effektiv utveckling av organisationens informations- och kunskapsförsörjning. 6

7 I omvärldsbevakningen och den interna behovsanalysen har framkommit en rad tydliga drivkrafter som talar för ett utökat elektroniska handläggarstöd, bland andra: ökad effektivitet och kvalitet i verksamhetsprocesser, ökad tillgänglighet och bättre sökbarhet, ordning och reda, mindre personberoende handläggning av ärenden, bättre kunskapsåtervinning och informationsförsörjning, förkortade handläggningstider och ökad rättssäkerhet. Bland de hinder och risker vid utveckling av ett utökat ärendehanteringsstöd som har framkommit kan nämnas: för otydliga mål med projektet, brist på analys av nyttoaspekter och processer, för mycket teknikfokusering, avsaknad av förändringsledning, avsaknad av förankring och kommunikation inom organisationen, kompetensbrist, risk för bristfällig support (internt och av leverantör), kräver lång tid för utbildning och införande. En avgörande komponent för utveckling, införande och förvaltning av elektronisk ärende- och dokumenthantering i en organisation är att man utgår från verksamhetens behov och i första hand kartlägger de verksamhetsprocesser som systemet skall stödja. Samtidigt är det angeläget att man i varje verksamhetsprocess noggrant kartlägger informationsflödet och samtidigt beaktar dokumentationsbehovet utifrån verksamhetens, lagstiftningens och andra intressenters behov och krav. Utgångspunkten för detta arbete bör vara de befintliga internationella och nationella standarder för dokumenthantering, arkivering, kravhantering och metadata som presenteras ingående i förstudien. Vid utvecklingen av infrastruktursystem av detta slag krävs emellertid även ett strategiskt och proaktivt förhållningssätt. Innan systemet utvecklas, eller parallellt med utvecklingen, krävs även att man utformar organisationsgemensamma strategier, metoder riktlinjer och policys för hur ärenden, dokument/handlingar och information skall beskrivas, struktureras, hanteras och arkiveras. I annat fall finns stor risk att systemet inte svarar upp till verksamhetens, lagstiftningens och det omgivande samhällets krav och behov. Detta arbete bör utföras med utgångspunkt i internationella standarder för ärende- dokumenthantering och arkivering, samt med utgångspunkt i universitetets interna metoder för verksamhetsutveckling, systemutveckling och systemförvaltning. Det övergripande arbetet med att utforma strategier, policys, roller och riktlinjer kan med fördel samordnas med utvecklingen av den funktionsorganisation som föreslagits för hantering av webbinformationen. Uppsala universitets nuvarande diarieföringssystem W3D3 har de grundfunktionaliteter som ingår i Statskontorets informationsförsörjningsmodell, dvs. diarieföring, ärendehantering, document management och records management. Det bör dock understrykas att W3D3 är ett system bland många på marknaden, och att det inte i dagsläget går att fastslå att det är just detta system som Uppsala universitetet behöver. För att utarbeta en kravbild krävs ett omfattande analysarbete enligt de metoder och standarder som att anges i denna förstudie. Förutsättningar och konsekvenser vid utveckling mot en elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet har analyseras i studiens konsekvensanalys enligt följande tematiska indelning: Fokus på verksamhet, processer och informationsflöden, Strategier, policy, riktlinjer och regler, Termer och begrepp, Metadata och klassificering, Tillgänglighet och användbarhet och integration, Lagar och föreskrifter, Acceptans och förankring i organisationen, Målbild, förväntade effekter och nytta, Analys av befintliga system, Organisation och samarbete, Arkivering, 7

8 Systemförvaltning, Utbildningsinsatser samt Behov av samordning med andra projekt aktiviteter. I förstudien anges slutligen förslag till ett antal aktiviteter som bör genomföras innan ett eventuellt utvecklingsprojekt om elektronisk ärende- och dokumenthantering kan startas: Fördjupad behovsoch nyttoanalys, Intern förankring och utbildning, Utarbeta en tydlig målbild, Inventering och utvärdering av befintliga system som används för ärende- och dokumenthantering, Utse pilotprocess/processer samt Utarbeta en projektplan 3. Bakgrund I det moderna tjänsteproducerande samhället är information en produktionsfaktor av växande betydelse. Dagligen produceras enorma mängder digital information i form av ärenden, dokument, databaser, ljud och bilder i alla sorters verksamheter och organisationer. En rationell och kvalitativ digital informationshantering är därför en förutsättning för att arbetet i en organisation, oavsett vilken, skall kunna fungera effektivt. Digital information är en grundval för dagens informationsförsörjning, exempelvis i myndigheternas handläggningsprocesser, webbportaler och e-tjänster. Delar av informationen är ännu aktuell, en växande del är mindre aktuell men behövs återkommande för återkoppling och hantering av liknande ärenden, en annan växande del behövs som organisatoriskt och kollektivt minne. Den digitala informationsproduktionen ökar snabbt i volym. En orsak är att tidigare analoga dokument numera produceras som digitala filer, i e-postsystem eller i databasbaserade verksamhetssystem. En annan orsak är att de digitala miljöerna blir alltmer heltäckande och att detta i sin tur ställer krav på kompletterande digital information i form av dokument eller metadata. En myndighet kan inte avstå från denna utveckling. Tvärtom är det viktigt att utveckla mer stabila plattformar som krävs för att den digitala informationsförsörjningen skall erbjuda nödvändig säkerhet och kvalitet. I detta sammanhang växer betydelsen av att ta ett strategiskt grepp om organisationens elektroniska informationsförvaltning. Utmaningen består i att omvandla en flyktig, ostrukturerad och alltmer nätverksbunden informationshantering till en säker och kvalitativ verksamhet, både på kort och lång sikt. För att realisera detta krävs ett strategiskt och proaktivt förhållningssätt och mycket nära samarbete med verksamhetsutvecklings- och systemutvecklingsarbetet Ett sätt att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetskritiska ärende- och informationsflöden är att utarbeta regler, policys, roller och rutiner för hur informationen skall struktureras, hanteras och bevaras. Väl utvecklade elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem ökar kvaliteten i organisationens verksamhetsprocesser. Systemen ger möjlighet till att fånga och märka upp information som uppkommer inom verksamhetsprocesser och göra den tillgänglig, sökbar, tillförlitlig och trovärdig. Detta ökar i sin tur organisationens kunskapskapital och erfarenhetsbank 8

9 Från regeringshåll är direktiven tydliga: myndigheterna skall utnyttja den senaste tekniken för att mötet med medborgare och företag skall gå lätt och smidigt. Som ett led i denna strävan bör alla statliga myndigheter ha påbörjat införandet av elektronisk ärende- och dokumenthantering senast Att myndigheterna använder e-tjänster i allt större utsträckning skall bland annat leda till att företagens administrativa kostnader minskar. Vidare kan man i Vervas rapport Effektivisera genom att automatisera ärendehanteringen (2006:03) läsa att detta kan medföra en avsevärd effektivisering av en myndighets ärendehandläggningsprocesser och ofta en stor besparingspotential. 4. Dokumenthantering och ärendeinformation Ingen verksamhet kan bedrivas utan att man hanterar information och mycket sällan kan denna information hanteras utan att dokumenteras. Här tillkommer själva dokumenten. Handlingar kan vara detsamma som dokument, men när man vill ange att dokument produceras eller inkommer inom ramen för en viss verksamhet brukar man använda begreppet handlingar. I Tryckfrihetsförordningen definieras handling som framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Observera att även sammanställningar av uppgifter ur databaser är att betrakta som handlingar. Handlingar i denna generella mening finns både i det privata näringslivet och i det offentliga, men när man talar om handlingar inom statliga och kommunala myndigheter, använder man begreppet Allmän handling. Begreppet definieras i 2 kap 3 i Tryckfrihetsförordningen: Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Tryckfrihetsordningens definition av allmän handling är emellertid rent formell och tar ingen hänsyn till handlingens bevisvärde hos den förvarande organisationen. I den svenska och internationella standarden för dokumenthantering 2 finns emellertid en processuell definition som även innefattar handlingens betydelse som verifikat eller bevis för verksamheten: Information som en organisation eller en person skapat, mottagit och bevarat som verifiering eller information, för att uppfylla lagstiftningens krav eller i den löpande verksamheten Ett dokument/handling bör korrekt avspegla vad som meddelats, beslutats eller vilken åtgärd som vidtagits. Det bör kunna tillgodose behoven i den verksamhet det ingår i och kunna användas för fastställande av ansvar Detta processuella förhållningssätt kan sägas vara verksamhetsperspektivet. Det är endast i detta perspektiv som man får en förklaring till varför vissa dokument/handlingar existerar och varför de hanteras på ett visst sätt. Verksamhetens behov förklarar således varför dokument/handlingar upprättas i exempelvis olika typer av verksamheter och ärendeprocesser. Detta behov skall även styra hur dokumenten/handlingarna hanteras under sin aktiva tid, och till sist också avgöra när dokumenten antingen kan förstöras eller bevaras. 2 SS-ISO

10 Denna fas från dokumentets upprättande till dess att det lämnar den aktiva verksamhetens miljö brukar kallas för dokumenthantering. 3 och definieras i standarden för dokumenthantering enligt följande: Område med ansvar för att på ett effektivt och systematiskt sätt skapa, ta emot, bevara, använda och gallra dokument/handlingar. Anm. I detta ingår åtgärder för att ta hand om och bevara dokument/handlingar som verifierar och innehåller information om åtgärder och transaktioner i verksamheten Sammanfattningsvis kan sägas att målet med dokumenthantering inom en organisation är att: garantera att organisationen kan skapa och vidmakthålla dokument/handlingar som är autentiska och tillförlitliga, har bevarad integritet och är användbara befrämja effektivitet och kvalitet i de verksamhetsprocesser som myndigheten bedriver stödja organisationens informationsförsörjning samt bevara, vårda och tillgängliggöra dokumentation om beslut och verksamheter i organisationen på ett sätt som tillgodoser o rätten enligt Tryckfrihetsförordningen att ta del av allmänna handlingar o skyddet för allmänna handlingar som en del av det nationella kulturarvet o behovet av information för rättskipningen och förvaltningen o forskningens behov 5. Standarder och metoder för utveckling och förvaltning av elektronisk ärende- och dokumenthantering En avgörande komponent för utveckling, införande och förvaltning av elektronisk ärende- och dokumenthantering i en organisation är att man utgår från verksamhetens behov och i första hand kartlägger de processer som systemet skall stödja. Samtidigt är det angeläget att man i varje verksamhetsprocess noggrant kartlägger informationsflödet och samtidigt beaktar dokumentationsbehovet utifrån verksamhetens, lagstiftningens och andra intressenters behov och krav. För utvecklingen av infrastruktursystem av detta slag krävs emellertid även ett strategiskt och proaktivt arbetssätt. Innan systemet utvecklas eller parallellt med utvecklingen krävs även att man utformar organisationsgemensamma strategier, metoder, riktlinjer och policys för hur ärenden, dokument/handlingar och information skall beskrivas, struktureras, hanteras och arkiveras. I annat fall finns stor risk att systemet inte svarar upp till verksamhetens, lagstiftningens och det omgivande samhällets krav och behov. 3 Records Management på engelska 10

11 ISO Dokumenthantering För utveckling av ärende- och dokumenthanteringssystem finns det en internationell standard som innehåller en väl beprövad metod. 4 Standarden har sitt ursprung i Australien och är sedan 2001 antagen även som svensk standard. Standarden består av dels en allmän del (del 1), dels mer praktiska riktlinjer för införandet (del 2, Teknisk rapport). Standarden innefattar även en typ av ledningssystem för dokumentations- och dokumenthanteringsfrågor, samt mer eller mindre preciserade riktlinjer och policys för dokumenthanteringsprocessen, vilka i första hand riktar sig till dem som ansvarar dokumentation och dokument- och ärendehantering. I standarden behandlas ärende- och dokumenthanteringsfrågorna ur ett tydligt verksamhetsperspektiv. För att garantera att dokumenthanteringen skapar verksamhetsnytta bör organisationen fastställa och vidmakthålla en ordning för dokumenthanteringen som tillgodoser verksamhetens behov av verifiering av åtgärder och transaktioner: Organisationen skall ha en policy som beskriver ordningen och organisationen för dokumenthanteringen Syftet med dokumenthanteringen skall vara att garantera att organisationen kan skapa och vidmakthålla dokument/handlingar som är autentiska och tillförlitliga, har bevarad integritet och är användbara. Policyn ska innehålla riktlinjer som fastställs på högsta nivå och som kommuniceras genom hela organisationen Policyn bör baseras på en analys av verksamheten som skapar förståelse för verksamhetens behov av dokumentation/information och de legala kraven Ansvar och roller skall vara tydligt angivna, från organisationens ledning till de som i sin tjänsteutövning har att producera och hantera dokument/handlingar och ärenden. Enligt standarden skall organisationen bestämma vilken dokumentation som bör skapas i varje verksamhetsprocess och vilken information som måste ingå i dokumenten. För den som vill följa standarden är det således inte tillräckligt att ta god vård om de dokument som redan existerar; organisationen skall aktivt ta ställning till om den befintliga dokumentationen är tillräcklig, otillräcklig, för omfattande eller lagom. Standarden förespråkar följande utvecklingsmodell som består av åtta olika steg: 4 SIS-ISO Dokumentation-Dokumenthantering (Records Management). Del 1. Allmänt. Del 2. Riktlinjer (Teknisk rapport SIS-ISO/TR :

12 Ett sådant processuellt förhållande till verksamhetsdokumentationen förutsätter att organisationen har ett mycket bra grepp om verksamhetens mål och processer. Standarden anvisar ett redskap för detta i form av en metod för verksamhets- och processanalys som gör det möjligt att beskriva omgivningsmiljö, verksamheter, processer och aktiviteter på ett strukturerat sätt. De kontexter eller dokumentmiljöer som beskrivs i en analys av det slaget är nödvändiga inte bara för att bedöma verksamhetens dokumentationsbehov utan även för att bedöma värdet av existerande information och dokumentation. Standarden är vida spridd och använd runt om i världen. I Australien har man dessutom utvecklat en fördjupad variant som myndigheterna måste följa vid utvecklandet av alla informationssystem som hanterar handlingar. 5 Standarden håller för närvarande på att omarbetas till en så kallad ledningssystemsstandard. Resultatet av detta kommer att medföra att bli lättare att integrera den med andra liknande standarder, exempelvis ISO Ledningssystem för informationssäkerhet. ISO Metadata Metadata betyder data om data eller information om information. Data och information kan i regel inte förstås utan en bestämning i flera led som talar om i vilket sammanhang informationen är skapad, vem som skapat den, när den är skapad etc. Ett elektroniskt dokument eller handling består inte endast av själva innehållet utan också av de med dokumenten sammanhörande metadata. ISOstandarden definierar man metadata som 5 DIRKS Manual, National Archives, Australia, 12

13 data som beskriver sammanhang, innehåll och struktur hos dokument/handlingar samt hanteringen av dessa under aktuell tid. Ärende- och dokumenthantering har i alla tider inneburit metadatahantering i viss utsträckning, men i den digitala miljön ställs helt nya krav för att identifiera, fånga, märka upp, beskriva och använda metadata än i en pappersbaserad miljö. I den digitala miljön är det nödvändigt att med metadata tydligt definiera dokumentens och handlingarnas tillförlitlighet, autenticitet, integritet och användbarhet/sökbarhet De metadatastandarder för dokument och dokumenthantering som existerar kan betraktas som utlöpare av ISO-standarden för dokumenthantering. 6 Utöver de existerande två delarna förbereds en tredje del som kommer att innehålla översikter av olika metadatascheman samt detaljerade guider för införandet. Myndigheter i Sverige använder i allt större utsträckning dessa standarder som underlag för utveckling av egna metadatascheman, ofta i anslutning till införande av stöd för dokument- och ärendehantering eller i sammanhang där man arbetar med informationssäkerhet och informationskvalitet. Det bör understrykas att det digitala informationssamhället i grunden är ett metadatasamhälle, och att de som producerar information och dokument måste vänja sig vid att lägga relativt sett mer tid på att beskriva dokumenten, handlingarna och informationen med hjälp av metadata. ISO Arbetsprocessanalys Standarden för processanalys kan även den ses som en fördjupning av den metod för verksamhetsanalys och processkartläggning som anges i de tre första stegen (A-C) i dokumenthanteringsstandarden ISO Man fokuserar på metoder och överväganden för att genomföra processanalyser och kartläggning av handlingar/dokument som ett resultat av själva processen. Litet förenklat skulle resultatet av denna metod grafiskt kunna beskrivas på följande sätt: 6 SS-ISO :2006 Dokumentation - Dokumenthantering (Records management) - Metadata för dokumentation (records) - Del 1: Principer (ISO :2006, IDT) ISO/TS :2007 Information and documentation -- Records management processes -- Metadata for records -- Part 2: Conceptual and implementation issues 7 ISO/TR 26122:2008 Information and documentation -- Work process analysis for records 13

14 Processnivå PROCESS Aktivitetsnivå Början Aktivitet 1 Beslut Aktivitet 2 Aktivitet 3 Slut Transaktionsnivå Händelse Transaktion Transaktion Transaktion Händelse Transaktion Transaktion Transaktion Transaktion Transaktion Händelse Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Symboler enl SS-ISO 5807 Andra hjälpmedel och guider Den så kallade MoReq 2-specifikationen 8 har under ett antal år utarbetats genom det europeiska samarbetet DLM-forum. 9 Publikationen skall ses som ett viktigt hjälpmedel och stöd vid kravställning på ärende- och dokumenthanteringssystem, samt som ett stöd vid utarbetande av metadatascheman. MoReq 2 är nära kopplad till de krav som ställs i de internationella standarderna för dokumenthantering. I Norge har man sedan länge arbetat efter en nationell variant på denna typ av specifikation, kallad NOARK. 10 De krav som ställs i NOARK måste exempelvis följas av alla norska myndigheter som använder sig av någon form av elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem. Nyligen publicerade The International Council on Archives skriften Principles and Functional Requirements for records in Electronic Office Environments, vilken även 8 MoReq NOARK 14

15 den utgår från de internationella standarderna för dokumenthantering. 11 På det nationella planet finns i dagsläget tyvärr inga direkta motsvarigheter till ovannämnda hjälpmedel och guider. 6. Digital arkivering Stora delar av de ärenden och handlingar som finnas i organisationens verksamhetssystem (ex. ärendehanteringssystem) kommer att bevaras för framtida behov. Offentlighatslagstiftningen, Arkivlagen och Riksarkivets krav på långtidsarkivering måste uppfyllas. I dagsläget väntar vi på nya föreskrifter vad det gäller både tekniska och logiska krav på beständighet, strukturering och lagring. Dessa kommer att publiceras av Riksarkivet under Forskning och praxis har emellertid under de senaste åren enhälligt visat att man måste arbeta betydligt mer strategiskt med arkivering i den digitala miljön. 12 Till skillnad från den traditionella pappersarkiveringen där arkivläggning inte sällan sker långt efter informationens aktiva fas måste man i den elektroniska miljön arbeta proaktivt med arkivfrågorna. I annat fall kommer informationen i många fall att inom bara några år att bli obrukbar. Beslut som rör dokumentation och metadata, dokumentformat, distributionsformer, migrering, gallring, bevarande måste fattas i förväg, när ärende- och dokumenthanteringssystemen skapas eller vidareutvecklas, och utvecklas till en kontinuerlig verksamhet så länge informationen existerar Långtidsförvaringen avser digitala dokument/handlingar och databasinformation, inkl metadata. Arkivering av sådan information kan inte ske i statiska miljöer utan informationen måste regelbundet migreras och överföras till nya system, databärare och format för att överleva Krav på bibehållen autenticitet, tillförlitlighet, användbarhet och integritet måste kunna göras gällande även när dokument och handlingar lämnat verksamhetssystemen. Arkiveringen behöver inte ske efteråt, utan kan även göras som en samtidig spegling till ett parallellt arkivsystem Vikten av att anlägga proaktivt och strategisk perspektiv vad det gäller digital arkivering framkommer inte minst av en nyligen publicerad svensk doktorsavhandling. 13 Författaren har genomfört omfattande empiriska studier i svenska myndigheter och företag och tydligt kunnat påvisa betydelsen av att beakta arkivfrågor mycket tidigt i alla utvecklingsprojekt där digitala informationssystem ingår. 11 ICA 12 Archives: Recordkeeping in Society, McKemmish, M. Piggott, B. Reed & F. Upward (Eds.), Centre for Information Studies, Charles Sturt University, Wagga Wagga: Borglund, E. (2008) Design for Recordkeeping: Areas of Improvement. Doctoral thesis. Sundsvall: Mid Sweden University. 15

16 Det bör betonas att implementering av ett elektronisk ärende- och dokumenthanteringssystem inte innebär att man automatiskt har skapat ett digitalt långtidsarkiv. För detta krävs ytterligare överväganden och utveckling. Ärendehanteringssystemet är ett av många system som skall kunna leverera arkivhandlingar till ett digitalt arkiv. ISO OAIS Under 1990-talet utvecklade den amerikanska rymdstyrelsen en modell för digitala arkivsystem, den så kallade OAIS-modellen. OAIS står för Open Archival Information System och blev 2002 en ISOstandard. 14 OAIS-modellen kan beskrivas som en referensmodell för utvecklandet och förvaltandet av digitala arkivsystem. Modellen tillhandahåller principlösningar för de olika funktioner som aktiveras när digitala dokument eller datamängder överförs från den aktiva verksamheten till en miljö för långtidsförvaring och informationsåtervinning. Modellen tillhandahåller inga tekniska lösningar utan dessa måste bestämmas och utvecklas av varje enskild organisation eller verksamhet. Det är i sammanhanget viktigt att understryka att ett digitalt arkivsystem inte enbart är av en teknisk natur. Ett digitalt arkivsystem kan definieras som en organiserad samling av hårdvara, mjukvara, policys, riktlinjer och människor som upprätthåller, lagrar, hanterar och gör handlingar tillgängliga över tid. 15 Internationellt finns ett stort och växande intresse för OAIS-modellen. Även i Sverige har modellen anammats av ett stort antal organisationer och projekt, bland andra Försäkringskassan, Stockholms stad, Skatteverket, Riksarkivet, AstraZeneca, Sambrukprojektet Elektroniskt bevarande, REDAprojektet (inkluderande bland andra Lunds universitet). 7. Omvärldsanalys Utveckling av elektronisk ärende- och dokumenthantering har i många sammanhang identifierats som en viktig del i utvecklingen av den svenska e-förvaltningen. På senare år har man inom olika samhällssektorer allt mer övergått, helt eller delvis, till elektronisk ärende- och dokumenthantering. Olika typer av systemet för ärende- och dokumenthantering används idag av ett stort antal myndigheter i Sverige, däribland några av de ledande universiteten. Under oktober och november 2008 utfördes ett antal kvalitativa semistrukturerade intervjuer med projektledare från organisationerna Lunds universitet, KTH samt Naturvårdsverket. Intervjuerna fokuserade på följande områden: drivkrafter, problem, organisation av projekt, utvecklingsmetoder, standarder, systemförvaltning och arkivering. Som ett komplement till intervjuerna har 14 ISO 14721: SS-ISO :2006 Dokumentation - Dokumenthantering (Records management) - Metadata för dokumentation (records) - Del 1: Principer 16

17 projektdokumentation från organisationerna Lunds universitet, KTH, Naturvårdsverket, Vägverket samt Umeå universitet studerats. Nedan presenteras en generell tematisk sammanställning av de resultat som har framkommit under intervjuerna och efter studier av projektdokumentation. I vissa utmärkande fall kommer emellertid den specifika organisationen att lyftas fram i diskussionen. Drivkrafter, målbilder och effekter Samtliga studerade organisationer har haft mer eller mindre tydliga drivkrafter och målbilder inför och under utvecklingsarbetet av den elektroniska ärende- och dokumenthanteringen. Nedan följer en sammanfattande översikt över de drivkrafter som framkommit från intervjuer och projektdokumentation. Ökad effektivitet i verksamhetsprocesser Ökad kvalitet och informationssäkerhet Måluppfyllelse av myndighetens övergripande mål och strategier vad det gäller kvalitet och e- förvaltning Ordning och reda på informationen Mindre personberoende handläggning Följa de juridiska kraven Ökad kunskapsåtervinning/informationsförsörjning Behov av ersättare till ett gammalt diarieföringssystem Behov av bättre dokumenthantering Förkorta handläggningstider Minimera söktider Behov av statistik och uppföljning Vid ett lärosäte har man bland annat arbetat efter följande målbild: att skapa elektroniska ärendeakter i vilka behöriga användare kan söka information och hantera dokument. att diarieförda dokument hålls samlade fysiskt och logiskt och inte försvinner i organisationen. Löpande arbete ska huvudsakligen utföras med elektroniska dokument i W3D3. att möjliggöra utbyte av information mellan olika system samt underlätta sammanställning och spridning av verksamhetens information. I Naturvårdsverkets förstudie kan man läsa följande om de förväntade effekterna: 17

18 Vinsterna med den föreslagna lösningen är svåra att kvantifiera men blir framförallt stora när det gäller ökad kvalitet, tillgänglighet, lagefterlevnad, rättssäkerhet, sökbarhet och effektivitet i handläggningen. Nyttan för den enskilde medarbetaren handlar framförallt om: minskad tid för administration och pappershantering ökat inflytande och kontroll vid ärendenhantering ökad sökbarhet och tillgänglighet av ärenden och fastställda handlingar (historiskt material måste överföras till det nya systemet för att bli tillgängligt där) Vid Umeå universitetet har utvecklingen av elektronisk ärendehantering delvis ingått som ett delprojekt i det större projektet: Det administrativa utvecklingsprojektet ( ), i vilket man har fokuserat på processorienterad verksamhetsutveckling av universitetets administrativa processer. I projektets slutrapport går att läsa följande om effekterna av den elektroniska ärendehanteringen: De flesta effekter som går att skönja ur denna processförändring är kvalitetsaspekter. Det har blivit mer ordning och reda avseende ärenden som skall till rektorsmöten. Tidigare missförhållanden har genom uppstramningen lyfts fram och kunnat rättas till. Informationen i diariet har fått en ökad tillgänglighet. En tydlig effekt, som också hänger ihop med andra initiativ, är en klart minskad internposthantering. Expediering går snabbare och är mer effektivt, även om det fortfarande finns saker att vidareutveckla i systemet. Det är dessutom avsevärt kortare ledtider vad gäller lottning. Möteshanteringen är det område där den största potentiella effekten finns. Dock kvarstår att göra, för att nå de stora effekterna, är att digitalisera mötena helt och hållet, d v s undvika pappersutskrifter, även på mötesnivå. Organisation av utvecklingsprojekt Samtliga organisationer har arbetat i projektform, och man har använt någon form av projektstyrningsmodell. En del har valt att använda sig av en extern projektledare (konsult), medan andra har använt sig av en intern projektledare. Intressant att notera är att vid Lunds universitet och vid KTH har universitetsarkivarien varit projektledare. Projektgruppens sammansättning har varierat i de olika organisationerna, men i nästan samtliga identifierade fall har följande yrkeskompetenser medverkat i projektet: arkivarie, registrator, jurist, verksamhetschef av något slag, administrativ personal, olika typer av specialister, systemutvecklare, IT-strateg eller motsvarande. Vad det gäller styrgruppens sammansättning har man i vissa fall i efterhand kunnat konstatera att fler personer med ledande positioner borde ha ingått, exempelvis universitetets förvaltningschef. Man har i samtliga fall även använt sig av en aktiv referensgrupp med representanter från olika delar av verksamheten. Projekten har i varit uppdelade i mindre delprojekt. I Lund har exempelvis ett av delprojekten behandlat om rekryteringsprocessen. Utvecklingsprojekten har föregåtts av någon form av förstudie. Inom Vägverket har många olika förstudier och delprojekt förekommit, bland annat om 18

19 policys/strategier och om metadata för ärenden/dokument. I Umeå har projektet om elektronisk ärendehantering ingått i ett större verksamhetsutvecklingsprojekt. Tidsåtgången har varierat mellan de olika organisationerna, men generellt kan man säga att det i de allra flesta fall rör sig om en tidsperiod mellan två till fem år från förstudie till implementering. Standarder I undersökningen framkommer att de befintliga ISO-standarderna för dokumenthantering och metadata har använts i varierande utsträckning. I Lund har dokumenthanteringsstandarden ISO har varit vägledande under hela utvecklingsarbetet. I upphandlingsförfarandet användes även metadatastandarden ISO som hjälpmedel för att utforma metadatakrav i kravspecifikationen. Föreskriften om dokumenthantering vid KTH bygger delvis på de riktlinjer som finns i ISOstandarden Metadata och begrepp Man kan konstatera att arbetet med metadata, begrepp och klassificering ännu inte är fullständigt slutfört vid alla organisationer. Samtliga medger dock att detta arbete är mycket angeläget, och att man kommer att prioritera detta arbete inom den närmsta framtiden. Inom Vägverket har man emellertid utarbetat en metadatamodell och begreppsmodell för ärenden och handlingar i organisationen. Förankring, acceptans och utbildning Mycket tid har ägnats åt att förankra utvecklingsarbetet i organisationen, dock inte utan att stöta på patrull. Ett lärosäte påpekar exempelvis att det hade varit kraftfullare om någon från ledningen, ex. förvaltningschefen, hade varit med i styrgruppen. Man poängterar att det är väldigt viktigt att den här typen av verksamhetsöverskridande utvecklingsprojekt har ett gott stöd av ledningen. I Lunds fall har man i efterhand insett att rektor borde ha skrivit på projektbeslutet, inte bara förvaltningschefen. I Naturvårdsverkets förstudie går att läsa följande reflektioner angående förankringsarbetet: Verksamhetsförankring är en kritisk framgångsfaktor. Drivkraften och motivationen måste komma från verksamheten, inte från IT-sidan. Därför rekommenderas att ordförande i styrgruppen och den huvudansvariga projektledaren har djupa kunskaper om, samt bakgrund i, sakverksamheten. Det är också mycket viktigt att välja rätt interna resurser (förslaget är två personer) för den huvudsakliga arbetsgruppen och att dessa resurser endast jobbar i detta projekt. En genomarbetad informations- 19

20 och utbildningsplan samt en ny funktion på S-avdelningen med ansvar för det nya arbetssättet och systemstödet, är andra kritiska framgångsfaktorer. Mycket tydliga avgränsningar samt systemets användargränssnitt ytterligare några. Vid samtliga organisationer har man under ärendehanteringssystemets utvecklande och införande genomfört omfattande utbildningsinsatser om hur systemet skall användas samt om vilka regler och rutiner som skall följas. Strategier, policys, riktlinjer och rutinbeskrivningar Man har i varierande utsträckning arbetat med strategier, policys och riktlinjer. Vid KTH, Lunds universitet och Umeå universitet har man utarbetat tydiga regler och rutiner för registrering och ärendehantering i systemet i olika typer av processer. Speciellt tydligt är detta vid KTH, där man har kopplat processkartor till instruktionerna. Även om man har kommit en bit på väg inom detta område framkommer det att man anser att detta arbete är en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet. Detta gäller framför allt hur strategier och riktlinjer för ärende- och dokumenthantering samspelar med övriga riktlinjer för informationshantering inom myndigheten. Arkivering Det framkommer av intervjuerna att systemet för ärende- och dokumenthantering, exempelvis systemet W3D3, anses vara ett vad man kallar mellanarkiv, som lagrar ärenden och handlingar i originalformat i väntan på utveckling av digital långtidsarkivering. I dagsläget slutarkiveras samtliga ärenden och handlingar från systemen i pappersform. De ärenden som har korta bevarandetider (1-2 år) skrivs emellertid inte ut på papper, utan lagras i systemet i väntan på gallring. I Lund har man genomfört en förstudie kring ett digitalt långtidsarkiv (REDA-projektet). I väntan på ett digitalt arkivsystem arkiverar man samtliga ärenden och handlingar i pappersform när ärendet är avslutat. För att förvissa sig om att informationen i systemet inte blir obsolet och för att möjliggöra export till framtida system, kommer man inom kort att implementera den så kallade arkivmodulen i W3D3. Processer och processorientering Man har i samtliga fall har man varit fullt medveten om att man måste utgå från verksamhetens behov och verksamhetens processer. Man har genomfört omfattande behovs- och processanalyser. Under intervjuerna framkom det tydlig att verksamhetens processer måste vara väldefinierade innan man påbörjar utvecklingen av systemet för ärende- och dokumenthantering. Vid ett lärosäte påpekade man emellertid att det ibland var problem med att definiera ansvar och befogenheter mellan processägare och så kallade linjechefer. 20

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Strategi för dokument och arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern

Strategi för dokument och arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern Strategi för dokument och arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern Diarienummer 480/07 004 Fastställt av KF 2008-05 Strategi för dokument och arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern Detta dokument har

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING Anki Steen RECORDS MANAGEMENT SS-ISO 15489-1: 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt SS-ISO/TR 15489-2:2001: Dokumentation Dokumenthantering(Records

Läs mer

ISO 15489 I PRAKTIKEN

ISO 15489 I PRAKTIKEN ISO 15489 I PRAKTIKEN Anki Steen DOKUMENTHANTERINGEN INNEBÄR ATT fastställa riktlinjer och regler fördela ansvar och befogenheter skapa och främja tillämpningen av rutiner och riktlinjer tillhandahålla

Läs mer

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Filnamn:begrepp_P1.1-0 Förstudie e-arkiv Mall från Tieto PPS (ME004, 3.2.0) Anna Danielsson Sida: 1 (5) Begreppslistan har tagits fram som en del av begreppsmodelleringen

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet DoÄr Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet Patrik Wallin, informationsarkitekt och delprojektledare Planeringsavdelningen, Enheten för planering, uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling

Läs mer

Policy för SLU:s hantering av verksamhetsinformation

Policy för SLU:s hantering av verksamhetsinformation Ledningskansliet, enheten för juridik och dokumentation Chefsarkivarien STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2017.1.1.1-643 Sakområde: Arkiv och diarium samt Säkerhet och informationssäkerhet Dokumenttyp:

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Strategi för långsiktig informationsförvaltning och införande av e-arkiv

Strategi för långsiktig informationsförvaltning och införande av e-arkiv 1 (7) Strategi för långsiktig informationsförvaltning och införande av e-arkiv Strategi Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2017-02-27 31 Giltighetstid Tills vidare. Första översyn

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet 2017-06-28 Regler för bevarande av elektroniska Publicerad: 2017-06-28 Beslutsfattare: Håkan Stenström Handläggare: Anna Connell Beslutsdatum: 2017-06-28 Giltighetstid: Tillsvidare Sammanfattning: Med

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Strategi för bevarande av digital information

Strategi för bevarande av digital information Regionledningskontoret Kansli Centrala arkivfunktionen 036-32 45 14 tomy.eklov@rjl.se Strategi för bevarande av digital information Detta måldokument avser övergripande strategi för långsiktigt bevarande

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta underlag från en databas,

ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta underlag från en databas, - - - 1 2 kap. Definitioner I dessa föreskrifter avses med aktivitet arkiv arkivredovisning databärare förvaringsenhet förvaringsmedel handling handlingstyp handlingsslag inventarium klassificeringsstruktur

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Projektplan. Elektroniskt bevarande

Projektplan. Elektroniskt bevarande Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektnamn: Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektägare: Sambruk Styrgrupp: Inte bestämd Projektledare: Caspar Gielissen Tel. 073-950 42 10 Epost cas.gielissen@eskilstuna.se

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen Datum KS-2014/29 huvudregistrator 2014-01-27 Kommunstyrelsen Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information Moment 3: Att kartlägga och klassificera information För att kunna kartlägga och klassificera.. behöver vi veta: Vad vi gör Hur vi gör Vem som är ansvarig Om det finns någon styrande lagstiftning Vilken

Läs mer

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET Stadsarkivet Verksamhetsområde Informationsförsörjning Handläggare: Christina Moberg DNR 5.1.2-9593/2015 Sida 1 (7) 2016-02-03 2016:01 Promemoria GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Vad är informationsförvaltning

Vad är informationsförvaltning 2013-03-23 Vad är informationsförvaltning Arkivmyndighetsuppgifter (ledningsfunktion) Dokumentation- Dokumenthantering Registratur INFORMATIONSFÖRVALTNING Arkivförvaltning Arkivering Informationssäkerhet

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet VÄGLEDNING 1 2016-05-26 Dnr V 2016/920 Avdelningen Dokumenthantering Åsa Berglund, avdelningschef Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet Version 1.0 Postadress Box 117,

Läs mer

Bevarande av digitala allmänna handlingar

Bevarande av digitala allmänna handlingar www.hassleholm.se S Bevarande av digitala allmänna handlingar Riktlinjer Innehåll Inledning 3 Ansvarsfördelning 3 Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 Åtgärder för bevarande av digital information

Läs mer

Åtgärder och aktiviteter

Åtgärder och aktiviteter Åtgärder och aktiviteter 2017-01-24 1 2017-01-24 2 Samhällsdebatten om digitalisering och i-förvaltning 2017-01-24 3 2017-01-24 4 Skattning av baserad på enkätsvar 2017-01-24 5 Verkan Ställer krav på styrning

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Årtal: 2014 Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Sammanfattning Inom ramen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Målbilden för framtidens studieadministration

Målbilden för framtidens studieadministration Nya Ladok Målbilden för framtidens studieadministration Sammanfattning av målbildsarbetet 2014: studenter, lärare kursadministratörer, studierektorer och programansvariga Några av de önskemål som studenter,

Läs mer

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom. FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.se 0733-615685 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson

Läs mer

FALK 06 Sundsvall Från verksamhetsanalys till dokumentplan. T Sahlén

FALK 06 Sundsvall Från verksamhetsanalys till dokumentplan. T Sahlén Direktiv om revidering Utredning Kartläggning Förslag Beslut Revide ring Juste ring Ändrade förutsättningar 1. Bilda projektorga nisation 2. Verksamhetsanalys o processmatris 3. Processbeskrivningar 11.

Läs mer

Registratorskonferens 22 maj 2014. Copyright SIPU Arkivkonsult

Registratorskonferens 22 maj 2014. Copyright SIPU Arkivkonsult Registratorskonferens 22 maj 2014 Registrator controller - strateg Registrator Ta emot och öppna post på alla medier Registrera, göra handlingar sökbara Avsluta ärenden och i diariet Ge administrativt

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Tillsynsavdelningen Dnr RA /2900 E Berndtsson

Tillsynsavdelningen Dnr RA /2900 E Berndtsson Inspektionsrapport 1(6) Inspektion av arkivvården vid Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen Uppsala universitet inspekterades av Riksarkivet den 14 16 april 2015. Utöver inspektionen av den centrala

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

En hållbar väg från pärm till skärm?

En hållbar väg från pärm till skärm? En hållbar väg från pärm till skärm? - om vårt förändringsprojekt inom dokument- & ärendehantering Johanna Fransson, projektledare Åsa Jarlstam, systemförvaltare Stadskontoret Malmö stad 18 förvaltningar

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv

Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning och förvaltning Anvisning Datum 2017-03-01 Version 1.0 1 (5) Hantering av elektroniska underskrifter

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Arkivteori: Utvecklingen av Records Continuum Vad har det med Sverige att göra? Professor Karen Anderson I samverkan med Fil dr Lars-Erik Hansen

Arkivteori: Utvecklingen av Records Continuum Vad har det med Sverige att göra? Professor Karen Anderson I samverkan med Fil dr Lars-Erik Hansen Arkivteori: Utvecklingen av Records Continuum Vad har det med Sverige att göra? Professor Karen Anderson I samverkan med Fil dr Lars-Erik Hansen Agenda: 1. Före records continuum livscykelmodellen? 2.

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET BILAGA 4. Införande av Diabas handläggarstöd. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

STADSLEDNINGSKONTORET BILAGA 4. Införande av Diabas handläggarstöd. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN IDÉSKISS/PROJEKTBESKRIVNING - UTVECKLINGSMODELLEN BILAGA 4 Införande av Diabas handläggarstöd Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning FORMULÄR FÖR IDESKISS OCH PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Processer i verksamhetsbaserad arkivredovisning. Nora Liljeholm / Riksarkivet /

Processer i verksamhetsbaserad arkivredovisning. Nora Liljeholm / Riksarkivet / Processer i verksamhetsbaserad arkivredovisning Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2014-05-06 Innehåll Kort om verksamhetsbaserad arkivredovisning Processbeskrivningars funktion i arkivredovisningen Krav på

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven?

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? och består av.. Arkivet är Myndighetens allmänna handlingar och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 TF, om myndigheten beslutar att de

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer!!! Agenda 13:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 13:10 Moderator för dagen Björn Skog 13:15 Bakgrund till projektet

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag.

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Riktlinje 2015-06-24 Riktlinjer för digital arkivering KS-2015/0813 003 Antagen av Kommunstyrelsen den 2 september 2015. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Syftet

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 2003-2007 Omorganisation. Införande av datorbaserad diarieföring över hela universitetet. Institutionsregistratorer.

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5,

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, 2016-02-15 Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas.

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA

Förvaltningsstrategi NyA Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Verktyg för ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete vid GF

Verktyg för ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete vid GF 20130130 Verktyg för ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete vid GF Vision 2020 Vision 2020 är en grundpelare för GF:s utvecklingsarbete. Ett aktivt och medvetet arbete med verksamhetsplanerna (GF:s

Läs mer

Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform

Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform 1(5) Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform Ärendet Danderyds kommun har sedan januari 2010 arbetat mot en helt elektronisk diarieföring och ärendehanteringsprocess.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Att: Ulrika Gustafsson Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan Stockholm

Att: Ulrika Gustafsson Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan Stockholm Yttrande Datum 2013-03-21 Dnr RA 04-2013/1232 Att: Ulrika Gustafsson Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20 118 28 Stockholm Remiss: Gallringsråd nr 6,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun. Innehållsförteckning. Inledning 2

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun. Innehållsförteckning. Inledning 2 2014-05-02 Dokument- och ärendehantering i Innehållsförteckning Inledning 2 Platina ärendehanteringssystem 2 - Organisation - Handlingar, ärenden, uppdrag, sammanträden - Arkivering- och gallring - Den

Läs mer

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr:

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 2014.TS0347 Beställare: Jessica Dahl, biträdande samhällsbyggnadschef/planeringschef

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer