DOM Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-12-15 Göteborg"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uddevalla tingsrätts dom den 16 september 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren Per-Åke Kvarnström Åklagarkammaren i Uddevalla Klagande (Målsägande) 1. Carina Johansson Kolonigatan 9 A, Göteborg 2. Lars Rune Johansson Glimmervägen 1, Bleket 3. Laila Johansson Glimmervägen 1, Bleket 4. Helena Johansson Mattssonsliden 22, Göteborg Ombud och målsägandebiträde för 1-4: Advokaten Eva Henrikson Drottninggatan 38, Göteborg Motpart (Tilltalad) Leif FREDRIK Svensson, Lovisebergsvägen 10, lgh. 1201, Hagfors Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Michael Hansson Kungsgatan 20, Uddevalla SAKEN Mord HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten fastställer tingsrättens domslut. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 B Michael Hansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, 375 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Eva Henrikson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet. YRKANDEN I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten i enlighet med åtalet dömer Fredrik Svensson för mord. Laila Johansson, Lars Rune Johansson, Helena Johansson och Carina Johansson, som biträtt åtalet även i hovrätten, har yrkat att hovrätten dömer Fredrik Svensson i enlighet med åtalet och bifaller deras skadeståndsyrkanden som de framställts i tingsrätten. Fredrik Svensson har motsatt sig ändring av tingsrättens dom. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Parterna har åberopat samma muntliga och skriftliga bevisning som i tingsrätten. Hovrätten har spelat upp ljud- och bildupptagningar av förhören i tingsrätten. På åklagarens begäran har hovrätten hållit vittnesförhör med kriminalteknikern Jan-Olof Johansson och forensikern Robert Larsson samt hållit tilläggsförhör med forensikern Weine Drotz. Som skriftlig bevisning har åklagaren i hovrätten åberopat sakkunnigutlåtande daterat den 1 november 2011 avseende bl.a. förnyad DNA-undersökning av blod på sängbotten och absorberingstyg.

3 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 B Fredrik Svensson har som skriftlig bevisning i hovrätten åberopat ett arbetsblad avseende undersökningen av träpanel med misstänkt kulhål. Hovrätten har hållit syn på Marina Johanssons fastighet i Spekeröd. HOVRÄTTENS SKÄL Inledning Marina Johansson saknas och har inte hört av sig till sina anhöriga sedan slutet av juli Mot bakgrund av vad hennes anhöriga berättat om relationerna i familjen är detta i sig något som talar mycket starkt för att Marina Johansson är död. Det finns heller ingenting i utredningen som på något konkret sätt talar för att hon valt att resa sin väg och bryta kontakten med sin familj, eller att ta sitt liv. Frågan hovrätten har att ta ställning till är om det är styrkt, med de beviskrav som gäller i brottmål, att Fredrik Svensson den 28 juli 2010, i sin och Marina Johanssons bostad, uppsåtligen berövade henne livet genom mycket kraftigt våld mot hennes huvud eller överkropp. Tingsrätten har utförligt redogjort för de principer som gäller för bevisvärdering i brottmål. Hovrätten ansluter sig till denna redovisning. Hovrätten tar i det följande upp olika delar av den bevisning som åklagaren har lagt fram och redovisar de slutsatser som hovrätten har dragit av utredningen om telefontrafik m.m., om blodfläcken i Marina Johanssons säng, om mängden blod, om tidsbestämningen av blodfläcken, om åtgärderna för att dölja blodfläcken, om hålet i sovrumsväggen samt om det försvunna vapnet. Avslutningsvis redovisar hovrätten sin bedömning av frågan om sambandet mellan blodfläcken och hålet i väggen. Utredningen om telefontrafik m.m. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det inte kan uteslutas att det var Marina Johansson som iakttogs på Svartedalsvägen av Kia Häggqvist under förmiddagen

4 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 B den 28 juli 2010 eller att det var Marina Johansson själv som skickade sms till Carina Johansson med meddelandet att hon var på väg till Lin- eller Lidköping. Att Marina Johansson tidigare sänt fordonsfrågor via sms talar i viss mån för att det var hon som skickade fordonsfrågorna kl Om det var Fredrik Svensson som Kia Häggqvist och hennes man iakttog vid golfbanan vilket hovrätten uppfattat som åklagarens hypotes rimmar detta illa med ett antagande att Fredrik Svensson vid ungefär samma tidpunkt skickade en fordonsfråga på ett fordon som då befann sig vid Ålevattnet. Vidare visar utredningen att Marina Johanssons mobiltelefon användes för att skicka ett sms till Fredrik Svenssons mobiltelefon vid tiotiden den 29 juli Mobiltelefonerna öppnade då under olika master, Marina Johanssons under masten Stora Höga N och Fredrik Svenssons under masten Kode N. När det gäller de bankomatuttag och försök till uttag som gjordes med Marina Johanssons två bankkort delar hovrätten tingsrättens bedömning att det inte är utrett att det var Fredrik Svensson och inte Marina Johansson själv som gjorde dessa. Utredningen kring telefontrafik och bankomatuttag samt den muntliga bevisningen möjliggör alltså inga säkra slutsatser när det gäller frågan om Marina Johansson avlidit den 28 juli Det är inte heller utrett att Fredrik Svensson använt Marina Johanssons mobiltelefon och bankkort denna dag. Blodfläcken i Marina Johanssons säng Åklagaren har i hovrätten åberopat ett sakkunnigutlåtande avseende nya analyser av den blodfläck som hittats i Marina Johanssons säng. På tyget i sängbotten har humant blod påvisats i sju undersökta punkter. I tre av punkterna har DNA som kunnat jämföras mot person inte påvisats. I tre av de övriga punkterna talar resultaten av DNAanalysen extremt starkt respektive starkt för att blodet/dna:t kommer från Marina Johansson. I en sista undersökt punkt talar resultatet av DNA-analysen varken för eller emot att DNA:t kommer från Marina Johansson. Två punkter utanför den synliga blodbesudlingen har också undersökts utan att DNA som kunnat jämföras mot person har

5 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 B påvisats. På absorberingstyget som legat ovanpå sängbotten har fem besudlingar undersökts. Besudlingarna har innehållit humant blod men inte DNA som kunnat jämföras mot person. Genom den utförda undersökningen anser hovrätten det utrett att blodet på sängbotten kommer från Marina Johansson. Utredningen om mängden blod Hovrätten instämmer i tingsrättens konstaterande att resultaten från det försök som gjorts att beräkna hur mycket blod som behövts för att avsätta blodfläcken på sängbotten framstår som osäkra. Frågan som kvarstår är om en mindre mängd blod kan ha avsatt en liknande blodfläck under andra förhållanden än de som förutsattes i experimentet. Experimentet leder därmed inte fram till några tillförlitliga slutsatser om hur mycket blod som har orsakat blodfläcken och bidrar inte heller på något avgörande sätt till utredningen om vad som är orsaken till att Marina Johansson är försvunnen. Tidsbestämningen av blodfläcken Den tidsbestämning som gjorts av blodfläcken och absorberingstyget i sängen har redovisats av tingsrätten. Weine Drotz har i hovrätten kommenterat utredningen i denna del med att resultaten visar att metoden för tidsbestämning inte fungerade i det här fallet. Hovrätten konstaterar att det försök till tidsbestämning som gjorts inte medger någon som helst slutsats av betydelse i målet. Åtgärderna för att dölja blodfläcken Åklagaren har gjort gällande att de två omständigheterna att Marina Johansson saknas och att blodfläcken i sängen dolts är tillräckliga för att den säkra slutsatsen ska kunna dras att hon blivit uppsåtligen dödad av någon samt att gärningsmannen måste vara Fredrik Svensson, eftersom han varit den ende som haft möjlighet att dölja blodfläcken. Åklagaren har pekat på att det vid experimentet vid SP Sveriges Tekniska Forsk-

6 6 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 B ningsinstitut, tog ett dygn för blodfläcken att torka efter det att bäddmadrassen tagits bort, att den kamouflagefärgade filten inte visat spår av blod och att Fredrik Svensson, enligt egna uppgifter, varit borta från huset i maximalt tolv timmar. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte kan uteslutas att någon annan än Fredrik Svensson kunnat hitta det som behövdes för att dölja blodfläcken och bädda om i sängen och att det förhållandet att någon dolt blodfläcken inte heller på ett avgörande sätt bevisar att samma person också uppsåtligen dödat Marina Johansson. Vidare går det inte att dra den slutsatsen att Fredrik Svensson var den ende som hade tid att dölja blodfläcken. Endast en mindre del av blodfläcken kan ha varit i kontakt med filten, eftersom absorberingstyget låg emellan. Hur lång tid det kan ha tagit för den yttre delen av blodfläcken att torka eller under vilka förhållanden vått eller halvtorrt blod skulle avsatt några spår på filten är inte utrett. Hålet i sovrumsväggen Tingsrätten har redogjort för Kent Nords undersökning och analys av partiklar som funnits i hålet i panelen i Marina Johanssons sovrum. Utöver vad som redovisats i tingsrättens dom har Kent Nord förklarat närmare varför hans utlåtande utmynnade i att resultatet av undersökningen talar för att hålet i väggen orsakats av en mantlad kula (grad +2 på SKL:s utlåtandeskala) enligt följande. För ett starkare utlåtande, t.ex. grad +3, hade han behövt hitta fler partiklar; partiklarna han hittade var relativt få för att vara i ett kulhål. Hade han hittat antimon i blysmältorna som fanns i mikrosilavgjutningen hade detta också stärkt resultatet, eftersom blyet i kulor vanligtvis är förstärkt med antimon. Robert Larsson har, under förhöret med honom i hovrätten, visat upp den utsågade bit av panelen där hålet sitter och har visat att en halvmantlad kula passar i hålet. Fredrik Svensson har i hovrätten åberopat ett arbetsblad av vilket framgår att färgen på väggen innehöll bly, eventuellt också aluminium. Om blyförekomsten i väggfärgen kunnat påverka resultatet av Kent Nords undersökning är inte utrett. Fredrik Svensson

7 7 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 B har vidare pekat på att det finns en annan skada i panelen, en repa en bit under hålet, som inte undersökts och att det alltså är ovisst om det varit möjligt att få fram mer utredning som kunnat förklara hålet i väggen. Det framstår enligt hovrätten som mycket osannolikt att hålet i panelen har orsakats av något annat än en kula, även med beaktande av de brister i utredningen som Fredrik Svensson pekat på. Det försvunna vapnet Jan-Olof Johansson har i hovrätten uttalat sig om det vapen som Marina Johanssons morfar hade och som inte har återfunnits. Han har tagit del av den licenshandling som finns för vapnet. Han har också undersökt ett magasin med kulor som Aina Berntsson, Marina Johanssons mormor, lämnat in till polisen. Han har uppgett bl.a. följande. Licenshandlingen innehåller inte någon fullständig uppgift om pistolens kaliber. Det framgår att vapnet var tillverkat i Belgien. För att passa till det magasin som lämnats in bör pistolen ha varit av fabrikat FN eller en svensk armépistol m/07. Magasinet är svensktillverkat och avsett för det svenska vapnet, men passar också till det belgiska. I magasinet fanns fem patroner av svensk tillverkning, bl.a. av modell 39B. Vapnet är gjort för ammunitionen 9 mm Browning Long, som har en 20 mm lång hylsa, men det går också att med vapnet skjuta sådana patroner som fanns i magasinet. Robert Larsson har i samband med sitt vittnesförhör i hovrätten visat upp hålet i panelen och en 9 mm kula modell 39B, som har passat i hålet i panelen. Slutsatsen som kan dras av detta är att hålet i väggen kan ha orsakats av en kula från den pistol Marina Johansson hade hemma och som nu saknas. Även om det saknade vapnet använts i sovrummet finns det inte någon utredning som visar att Fredrik Svensson ensam haft tillgång till det på ett sådant sätt att andra användare kan uteslutas.

8 8 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 B Sambandet mellan blodfläcken och hålet i väggen Robert Larsson har i hovrätten uttalat sig om en trolig kulbana och angett att det inte går att utesluta att kulan kommit rakt in i väggen, alltså en kulbana i 90 graders vinkel mot väggen. Hans uppfattning är att det är mer troligt att kulan kommit snett in i väggen från höger sida, sett från dörren i sovrummet, men inte i en alltför flack vinkel mot väggen till höger eftersom den då skulle studsat mot väggen istället för att tränga in i den. Fredrik Svensson har påpekat att dessa antaganden lika gärna, beroende på hur stor vinkeln är, kan gälla för ett skott som inte alls passerar över sängen. Robert Larsson har vidare uppgett följande om hålet i panelen. Kulan har slagit i väggen med bakändan först, vilket visar att den varit instabil, och den har orsakat en relativt ytlig skada i väggen. Detta kan bero på att den passerat ett föremål, eller en kropp, och på så sätt tappat kraft. Det skulle också kunna bero på att vapnet varit i dåligt skick eller att det inte passat riktigt till den använda ammunitionen. Vad som framkommit genom Robert Larssons vittnesmål och framförallt av fyndet av en benbit i hålet i väggen, talar visserligen för att Marina Johansson skottskadades i sitt sovrum i samband med att blodfläcken uppstod. Även om detta hade varit fullständigt klarlagt hade det ändå inte visat att Marina Johansson hade utsatts för dödligt våld på det sätt som åklagaren har påstått detta inte ens i kombination med det faktum att hon är försvunnen. Om det hade varit bevisat att Marina Johansson hade fått en skottskada, hade inte heller det, i brist på annan utredning kring händelseförloppet, medfört att det också varit bevisat att någon skadat henne uppsåtligen. Sammanfattning Många om än inte alla omständigheter som har kommit fram i målet är sådana att de är väl förenliga med åklagarens påstående. Att dessa omständigheter är väl förenliga med gärningspåståendet innebär dock inte att omständigheterna inte kan ha andra för-

9 9 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 B klaringar, inte ens om de ses sammantagna. Utredningen i hovrätten är inte sådan att man med säkerhet kan utesluta möjligheten att Marina Johanssons försvinnande och de olika spår som har hittats har en annan förklaring än att Fredrik Svensson dödade henne, än mindre att det skedde på det sätt och vid den tidpunkt som åklagaren har påstått. Hovrätten gör därför, liksom tingsrätten, den bedömningen att utredningen inte räcker till för att det ska vara möjligt att dra slutsatsen att Marina Johansson har utsatts för uppsåtligt våld i enlighet med åtalet. Åtalet är således inte styrkt. I konsekvens med hovrättens ställningstagande till åtalet kan skadeståndsyrkandena inte bifallas. ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 12 januari 2012 I avgörandet har deltagit hovrättsråden Eva Lönqvist och Per Renell, tf. hovrättsassessorn Hedvig Burman, referent, samt nämndemännen Kent Aulin och Ulla Krantz.

10 Bilaga A Mål nr meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Per-Åke Kvarnström Åklagarkammaren i Uddevalla 1. Målsägande Dödsboet efter Marina Johansson c/o Lars Rune Johansson Glimmervägen Bleket Företrädd av åklagaren 2. Carina Johansson Kolonigatan 9 A Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Eva Henrikson Advokatfirman Eva Henrikson AB Drottninggatan Göteborg 3. Lars Rune Johansson Glimmervägen Bleket Målsägandebiträde: Advokat Eva Henrikson Advokatfirman Eva Henrikson AB Drottninggatan Göteborg 4. Laila Johansson Glimmervägen Bleket Målsägandebiträde: Advokat Eva Henrikson Advokatfirman Eva Henrikson AB Drottninggatan Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachaus gränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 09:00-12:00 13:00-16:00

11 2 5. Helena Johansson Mattssonsliden Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Eva Henrikson Advokatfirman Eva Henrikson AB Drottninggatan Göteborg Tilltalad Leif FREDRIK Svensson, Lovisebergsvägen 10 Lgh Hagfors Offentlig försvarare: Advokat Michael Hansson Försvarsadvokaterna Väst AB Kungsgatan Uddevalla SLUT Begångna brott Narkotikabrott Lagrum 2 narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Dagsböter 60 å 50 kr - Böterna ska anses helt erlagda. Andra lagrum som åberopas kap 6 3 st brottsbalken kap 1 1 st 2 p brottsbalken Följande åtal ogillas Mord den 28 juli 2010, bilaga 1. Skadestånd Laila Johanssons, Lars Rune Johanssons, Helena Johanssons och Carina Johanssons skadeståndsyrkanden ogillas.

12 3 Förverkande och beslag I beslag tagen cannabisharts (10,7 gram) förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Västra Götaland; beslag BG9961 p. 1). Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Eva Henrikson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr i arbete, kr för tidsspillan kr för utlägg och kr i mervärdesskatt. 2. Michael Hansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, för utlägg och kr i mervärdesskatt. 3. Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten. Övrigt Dödsboets yrkande om bättre rätt än Fredrik Svensson till i beslag tagna kr i kontanter lämnas utan bifall. Beslaget hävs och pengarna ska omedelbart lämnas ut till Fredrik Svensson. (Polismyndigheten i Västra Götaland; beslag BG9945-1).

13 4 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden framgår av bilagorna 1 och 2. Laila Johansson, Lars Rune Johansson, Carina Johansson och Helena Johansson har biträtt åtalet och yrkat skadestånd enligt bilaga 3. Fredrik Svensson har varit berövad friheten som anhållen eller häktad den 4 13 augusti 2010 och den 30 mars den 31 augusti SKÄL Fredrik Svensson har förnekat gärningen i bilaga 1 och bestritt yrkandena om skadestånd och förverkandeförklaring. Hans inställning är att han inte vet något om Marina Johanssons försvinnande. Han har erkänt gärningarna i bilaga 2 och medgett att i beslag tagen cannabisharts förklaras förverkad. Frågorna om skuld, skadestånd och förverkande Vid huvudförhandlingen har Fredrik Svensson hörts över åtalet. Den muntliga bevisning som anges i bilagorna 1 och 4 har upptagits på begäran av åklagaren varvid Mario Verdicchio hörts som partssakkunnig. På åklagarens begäran har även forensikerna vid SKL Kent Nord och Marianne Mattsson vittnat medan Marina Johansons granne Annelie Holmén hörts som vittne på begäran av Fredrik Svensson. Den skriftliga och tekniska bevisning som anges i bilaga 4 har genomgåtts. En film från vallning av Fredrik Svensson och en film som tagits vid experiment med blodindränkning av madrass m.m. har spelats upp. Tingsrätten har hållit syn på den aktuella fastigheten Stenungsund Övre Röra 1:27 med adress Övre Röra 143 i Spekeröd. Av utredningen framgår till en början följande. Lars Rune Johansson köpte fastigheten åt Marina Johansson den 1 december Den 16 juli 2010 blev hon ägare till den. Fastigheten, som är belägen i svårtillgänglig terräng

14 5 utanför Spekeröd, är bebyggd med en enfamiljsvilla i ett plan med delvis inredd källare. Där finns också några bodar och skjul samt en jordkällare (bilaga 5). Fastigheten ligger vid slutet av en mindre grusväg som norrifrån leder ner till den större Svartedalsvägen som går österut från Gamla E 6 vid Stenungsunds golfklubbs bana i Spekeröd till Anvik. Avståndet från korsningen i Spekeröd till markvägen upp till fastigheten har uppmätts till 5,7 km och sträckan mellan Svartedalsvägen och fastigheten till 0,7 km. Mot slutet av år 2003 flyttade Marina Johansson in i huset med sin dåvarande sambo Per Fahlberg. Enligt honom hade de dessförinnan bott hos Marina Johanssons föräldrar på Tjörn. De bodde ihop i huset tills de separerade år 2005 och Per Fahlberg flyttade till Göteborg. Marina Johansson och Fredrik Svensson fick kontakt med varandra via en community på internet. I slutet av år 2006 blev de ett par och ett år senare flyttade Fredrik Svensson in hos Marina Johansson i Övre Röra. Hennes anhöriga har beskrivit Marina Johansson som glad, sprallig och nyfiken på allt nytt. Hon älskade sin familj och sin mormor Aina Berndtsson, vars bemärkelsedagar hon aldrig försummade, och hade nästan dagligen kontakt med sina yngre systrar Helena Johansson och Carina Johansson. Hon hade varit aktiv som konståkare men tvingats sluta. Hon var emellertid fortfarande engagerad i sporten och förenade detta intresse med sitt stora intresse för fotografering genom att åka runt på tävlingar och fotografera åkarna. Hon tyckte om att samla på saker som hon fyllde huset med. Hon satt mycket vid sin dator. Hon var sexuellt mycket aktiv och intresserad av det slags okonventionella sex som betecknas BDSM (bondage, dominans, underkastelse och sadomasochism). Hon besökte Darkside och andra BDSM-relaterade hemsidor på nätet. Där kallade hon sig SwedeGodess och beskrev sig som dominant female. Hon chattade regelbundet med personer med liknande intressen. Ett par av dem som hon i detta sammanhang hade kontakt med är vittnena Joakim Eriksson och Denko Antic. Marina Johansson hade en välavlönad anställning som miljökonsult på Elof Hansson Bygg- Gross AB i Göteborg där hon arbetade fyra dagar i veckan. Fredrik Svensson, som bara haft kortare anställningar, var i stort sett obemedlad. Att han till stor del levde på Marina

15 6 Johansson intill dess att hon försvann behöver inte betvivlas. Marina Johansson hade två bilar, en silverfärgad s.k. suv av märket Hyundai Tucson som hon själv använde och en liten grön VW Lupo som Fredrik Svensson disponerade. Fredrik Svensson har barn från ett tidigare förhållande som tidvis vistades hos honom och Marina Johansson. Hösten 2008 väcktes åtal mot dem för misshandel av ett av barnen. Fredrik Svensson dömdes för viss misshandel medan Marina Johansson frikändes. Mot slutet av år 2009 tog förhållandet mellan Marina Johansson och Fredrik Svensson slut. Att det var slut mellan dem gjorde Marina Johansson klart för Fredrik Svensson i ett brev som åklagaren lagt fram (punkt 6 i bilaga 4). Enligt Carina Johansson brukade Marina Johansson skriva när hon hade något viktigt att framföra eftersom hon ville undvika diskussion. Fredrik Svensson fick dock stanna kvar som inneboende hos Marina Johansson, vilket innebar att han flyttade från det gemensamma sovrummet till ett av rummen i källarvåningen. Meningen var att han skulle få stanna kvar tills han hade hittat en egen bostad. Det hade han ännu inte gjort den 28 juli Tisdagen den 27 juli 2010 fyllde Fredrik Svensson år. Det avsåg han och Marina Johansson att fira med en båtutflykt då de bland annat skulle åka wakeboard. På eftermiddagen tog de Marina Johanssons Hyundai och for till Mossholmens Marina på Tjörn. Vid marinan, som drivs av Lars Rune Johansson och dennes bror, bor Lars Rune Johansson och Laila Johansson i vad som är Marina Johanssons föräldrahem. Marina Johansson och Fredrik Svensson kom dit vid halvfyratiden på eftermiddagen. Marina Johansson gick in till Laila Johansson och fick nycklarna till familjens båt. Laila Johansson har sagt att tonen mellan Marina Johansson och Fredrik Svensson var spänd när de kom. Hon såg när Marina Johansson och Fredrik Svensson for iväg med båten. Enligt henne kom de tillbaka en timme senare. Hon har berättat att Marina Johansson slängde in båtnycklarna i huset utan att säga något och sedan satte sig i bilen där Fredrik Svensson satt och såg uttråkad ut och backade i full fart. Såvitt framkommit var detta sista gången som någon av Marina Johanssons anhöriga såg henne. Då Marina Johansson inte synts till eller hörts av på flera dagar och hon dessutom inte hade tagit kontakt med Aina Berndtsson på hennes födelsedag lördagen den 31 juli 2010,

16 7 anmälde hennes anhöriga henne som försvunnen till polisen. Detta resulterade i att polisassistenterna Johan Jillmyr och Borgar Ingolfsson den 2 augusti 2010 skickades till Stora Röra där de träffade Laila Johansson, Carina Johansson och Fredrik Svensson. Johan Jillmyr stannade kvar utanför huset och talade med Carina Johansson medan Borgar Ingolfsson gick runt i huset tillsammans med Laila Johansson och tidvis även Fredrik Svensson. Dörrarna till Marina Johanssons sovrum och arbetsrum var låsta. Fredrik Svensson öppnade dem med hjälp av ett verktyg. Polismännen fann inget anmärkningsvärt i eller utanför huset och for därifrån. Den 4 augusti 2010 upprättade polisen en anmälan mot Fredrik Svensson enligt vilken han var misstänkt för mord på Marina Johansson tisdagen den 27 juli 2010 i Övre Röra, Spekeröd. Samma dag påbörjades en brottsplatsundersökning av Marina Johanssons fastighet och en omfattande insats för att hitta hennes kropp och ledtrådar till hennes försvinnande inleddes. Vid sökandet efter Marina Johansson användes enligt Mikael Christiansen bl.a. två kriminalsökhundar (likhundar) samt vattensökande hundar, hundar som är specialiserade på att leta efter vapen och vanliga hundar som framför allt är tränade på att hitta levande människor för att söka igenom huset, tomten, Marina Johanssons båda fordon och terrängen runt fastigheten. Enligt honom var området kring fastigheten mycket svårt att söka igenom. Även hundarna hade det besvärligt. Mikael Christiansen har beskrivit terrängen som kuperad och eländig med mycket vattendrag, skog och blötmarker och har redogjort för hur polisen, som även hade tillgång till rytteri och helikopter, genomsökte terrängen i ett område som efter hand utvidgades mot Spekeröd, Stenungsund och ner mot Göteborg. Han har uppgett att man letade i brunnar, vedförråd, stenrösen och djuphål, i sanka områden som man försökte sondera genom att stöta ner störar i marken och i vattendrag där man draggade och vid något tillfälle anlitade dykare från kustbevakningen för att undersöka. Han har uppgett att likhundar användes i drygt 100 timmar, vanliga patrullhundar i 186 timmar och rytteriet i 30 timmar. Sökandet efter Marina Johansson pågår fortfarande men styrs nu av tips som kommer in. Brottsplatsundersökningen på fastigheten leddes av kriminalteknikern Enar Gustafsson och ägde rum den 4, 6, 9 och 10 augusti Protokollet över undersökningen innehåller

17 8 förutom annat ett flertal fotografier tagna i och utanför villan samt vid undersökningen gjorda ritningar av källarvåningen med Fredrik Svenssons sovplats och våningen ovanför med Marina Johanssons sovrum och kontor, vardagsrum, kök och badrum (bilagorna 6 och 7). Här kan anmärkas att det upplysts i målet att Marina Johansson sov i den bortre sängen från dörren sett med fötterna mot fönstret. Från undersökningen av Marina Johanssons sovrum har följande antecknats i protokollet: Sovrummet nås från vardagsrummet. Gardiner är fördragna framför fönstren som gör att det inte finns insyn och att dagsljuset dämpas. Fönstren öppnas utåt, de är hängda i sidan. Sängens huvudända står mot rummets kortsida där det finns ett fönster. Sängen är bäddad med täcken i påslakan och underlakan. Kuddar med örngott ligger vid sängens fotända. I sängen finns det två solkiga bäddmadrasser. Över sängbottnen ligger en kamouflagemönstrad filt, madrassen under filten undersöks ej. I vinkeln mellan ytterväggarna står en hylla med tidskrifter. Det är herrtidningar, i den översta är en sida med kontaktannonser uppslagen. Tidningarna är av äldre datum. Vid den ända på sängen som vetter in mot rummet står det två byråer och två herrbetjänter. Byråerna innehåller sexhjälpmedel På ytterväggen som saknar fönster hänger det en munboll och en piska. På kortväggen som saknar fönster finns det två garderober. I den vänstra av garderoberna anträffas ett kulvapen (G43). Vapnet ligger nederst i garderoben bakom en korg. Vapnet är delat så att kolv och pipa ligger var för sig. Av den materialförteckning som finns intagen i protokollet framgår att vapnet G43 var ett kulgevär. Av protokollet framgår också att det i ett förråd i källaren stod ett vapenskåp som innehöll ett hagelgevär. Protokollet avslutas med följande analys och slutsats: Några spår av våld har inte anträffats. Blod som kommer från Marina har ej anträffats. Vapen har anträffats i Marinas sovrum, i ett vapenskåp och i ett förråd i källaren. I Marinas sovrum finns en stor mängd sexhjälpmedel. I Marinas kontor finns en låda med sexhjälpmedel. Huset är belamrat med föremål. På golven i källaren, och i vardagsrummet står det kartonger med kläder. Det finns ett stort antal datorer som är sammankopplade i ett nätverk. Det finns två sovplatser i huset, en bred enkelsäng i källaren och en dubbelsäng i Marinas sovrum. På ett av de fotografier som togs i Marina Johanssons sovrum vid detta undersökningstillfälle kan urskiljas en punktformad skada i träpanelen bredvid Marina Johanssons säng (sid. 174 bild 102 i förundersökningsprotokollet). Skadan omnämns inte i protokollet från brottsplatsundersökningen.

18 9 Även Marina Johanssons bilar undersöktes. Lupon stod olåst på Marina Johanssons fastighet den 4 augusti, låstes den dagen och undersöktes hos polisen i Göteborg. Av protokollet från undersökningen framgår det att man den 4 augusti 2010 hade påträffat en blodfläckad yxa mellan framsätena. Vid analys på SKL framkom det att det inte var människoblod. I övrigt erhölls inga indikationer på blod i bilen. Protokollet över undersökningen av Lupon slutar med följande analys och slutsats: Bilen är inte tvättad och städad nyligen. Bilen har en iögonfallande färg. Bilen har en dieselmotor och det är hål på avgassystemet vilket gör att bilen bullrar mer än normalt. Marina Johanssons silverfärgade Hyundai påträffades den 5 augusti 2010 på pendlarparkeringen vid järnvägsstationen i Stora Höga där den stod snett inbackad i en parkeringsruta. Bilen undersöktes av polisen den 5 och den 10 augusti Protokollet från fordonsundersökningen, där det noteras att sök med likhund inte gett någon markering, slutar med följande analys och slutsats: Bilen anträffades låst med backen ilagd och handbroms dragen. Bilens storlek och den höga sittställningen gör att förarsätesinställningar och spegelinställningar inte är lika avgörande som hos en mindre bil. Provsittning gav att en person på 191 cm satt ungefär lika bra som en person på 171 cm. Spegelinställningarna (backspegel och sidospeglar) passar något bättre till en person på 171 cm. Bilen ser inte ut att nyligen ha blivit städad inuti. Analys av trafiken till och från hennes privata mobiltelefon visade att Marina Johansson ringt eller skickat sms eller tagit emot samtal vid några tillfällen efter det att hon hade lämnat tillbaka båtnycklarna hos Laila Johansson. Sålunda framgår det av utredningen att hon samma dag kl fick ett telefonsamtal från Carina Johansson och kl ett från sin arbetsgivare samt att hon kl samma dag fick sms från en person bosatt i Sundsvall. Då det gäller den 28 juli 2010 visar utredningen att hennes telefon använts för utgående trafik till Carina Johansson kl och utan det blivit något svar, att ett inkommande samtal från Carina Johansson kl kopplats till Marina Johanssons telefonsvarare, att sms skickats från Marina Johanssons telefon till Carina Johansson kl och samt att telefonen samma dag kl använts för en fordonsfråga till Transportstyrelsen rörande tre personbilar, varav en hemmahörande i Hagfors, en i Göteborg och en i Täby. All trafik till och från Marina Johanssons mobiltelefon den 28 juli 2010 gick över masten Kode 0 som är den mast som ligger närmast

19 10 Övre Röra. Såvitt framkommit har varken Marina Johanssons privata mobiltelefon eller den mobiltelefon hon hade i arbetet använts sedan den 28 juli Polisen gick även igenom Marina Johanssons datorer där man i hennes laptop i bostaden hittade chatloggar från den 28 juli 2010 som visar att hon kl chattat med Jockecave (Joakim Eriksson) och kl med Crustyclown (Denko Antic). Analysen visar också att någon försökt komma ut på internet från hennes laptop kl men misslyckats varefter datorn stängts av. Vid en genomgång av Marina Johanssons tillhörigheter konstaterades att hennes mobiltelefon, hennes pass, hennes plånbok med bankkort, en väska och en av hennes båda kameror var borta. Dessutom saknades två bäddmadrasser och diverse sängkläder. I polisutredningen som inleddes den 4 augusti 2010 kontrollerades Marina Johansson konton hos Nordea Bank. Då visade det sig att hennes bankkort, ett från Nordea och ett betalkort från Visa Gold, hade använts den 28 juli 2010 vid uttag och uttagsförsök i en automat vid Adenmarks i Stora Höga. Då hade två uttag, vart och ett på kr, gjorts med Visa Goldkortet kl och Däremot hade ett försök kl att med Nordeakortet ta ut kr misslyckats eftersom fel pinkod slagits in. Även kalendern i datorn som Marina Johansson använde på sin arbetsplats undersöktes. För tisdagen den 27 juli fanns en anteckning om Fredrik Svenssons födelsedag och för lördagen den 31 juli anteckningen Mormor 89 år. Rutorna för den 28, 29 och 30 juli är tomma. I rutorna för den 1 8 augusti finns anteckningar om bilsemester Stockholm Gävle Hudiksvall Uppsala eller Upplands Väsby och hem och den 7 augusti också en anteckning om akrobatflyg. Slutligen kan nämnas att det i rutorna för den augusti har antecknats Mallorca. Där hade Laila Johansson och Lars Rune Johansson ett hus. Fredrik Svensson anhölls den 4 augusti I samband med att han avvisiterades hittades kr i femhundrakronorssedlar i hans plånbok. Under polisens undersökning av huset i Övre Röra påträffades den 6 augusti ,7 gram cannabisharts. Pengarna och narkotikan togs i beslag.

20 11 Efter det att Fredrik Svensson hade blivit berövad friheten stod huset i Stora Röra tomt. Laila Johansson har berättat att hon åkte dit i stort sett varje dag för att se till huset och ge Marina Johanssons katter mat. Detta var dock inte hållbart i längden och huset borde inte stå obebott under vintern. Så i oktober 2010 frågade hon Per Fahlberg, som hon och Lars Rune Johansson fortfarande betraktade som en medlem i familjen, om han och hans fru kunde tänka sig att flytta in. Efter viss betänketid gick de med på detta. Laila Johansson har uppgett att hon började förbereda deras inflyttning i början av december genom att städa och plocka undan Marina Johanssons saker. I samband med detta upptäckte hon att Marina Johanssons favoritjeans som hon hade haft på sig vid båtutflykten den 27 juli 2010 var borta. Hon gjorde även i ordning dubbelsängen i sovrummet. Hon dammsög bäddmadrasserna och försökte ta bort den kamouflagefärgade filten som låg över sängbottnarna. Hon kände igen filten. Den utgjordes av två filtar som Marina Johansson hade köpt när hon och Per Fahlberg var tillsammans och sytt ihop för att ha som överkast. Filten verkade fastspikad och hon kunde inte få bort den, så den fick vara kvar. Hon lade fram täcken, kuddar och sänglinne men bäddade inte sängarna. Av Per Fahlbergs och Lotta Tham Fahlbergs uppgifter framgår att de flyttade in strax före jul. Per Fahlberg har sagt att de ville bo på landet och hjälpa familjen Johansson att ta hand om huset. Han har också sagt att han lade märke till hålet i väggpanelen i sovrummet och att han inte kan påminna sig att han hade sett det tidigare men att det kan ha varit skymt av möbler som stått intill väggen. Lotta Tham Fahlberg har berättat att hon bäddade sängarna med eget sänglinne, egna täcken och egna kuddar när de flyttade in. Bäddmadrasserna var inte särskilt fräscha. Under dem låg det en kamouflagemönstrad filt. Hon tyckte inte att den var särskilt fin men hade inte tid att ta bort den just då. Ett par veckor senare skulle hon ta bort filten för att klä om resårbottnarna. Hon tog bort bäddmadrasserna och försökte sedan få bort filten. Den satt hårt fast men hon lyckades få loss den. På den högra resårbottnen låg det ett inkontinensskydd under filten. I kanterna av detta syntes fläckar. Hon tog bort inkontinensskyddet och upptäckte en stor blodfläck på resårbottnen. Fyndet av fläcken i sängen ledde till en ny brottsplatsundersökning som påbörjades den 4 januari I samband med undersökningen gjordes en skiss över sovrummet med väderstrecksmarkering, bilaga 8. Av protokollet från undersökningen framgår följande i fråga om sovrummet. Sängen bestod av en sängram med en dubbelsäng med två 90 cm

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

2013-11-15 meddelad i Kalmar

2013-11-15 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Hagman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar 1. Målsägande Dödsboet efter Annika Nordander Ombud: Advokat Lisa

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT VECKANS Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007 www.spifab.se www.facebook.com/spifab vecka 27 2011 Fallet Bobby skakade hela landet Av Karl-Olof Ackerot, f d kriminalkommissarie,

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2010-10-06 Stockholm

DOM 2010-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020103 DOM 2010-10-06 Stockholm Mål nr T 9983-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom 2009-12-10 i mål T 4834-07, se bilaga A KLAGANDE 1. Björn Baldring, 400706-7533

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund DOM Mål nr B 2863-11 2014-02-19 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund 1. Målsägande

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 Sammanfattning Enligt det s.k. installationsavtalet är en arbetsgivare skyldig att tillhandahålla ställningar och skyddsutrustning enligt lag och föreskrifter

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 1814-15 PARTER (Antal tilltalade: 9) Tilltalad Israa Abou Ali, 19960201-7049 Hålegårdsvägen 29 433 32 Partille Offentlig försvarare: Advokat Claes

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel från bolagets dieseltank

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 82/10 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson Innehållsförteckning Metoder och arbetssätt... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer