Òcê~åë=_äçã= ê=çéí= Ä ëí~=ëçã=ü~ê=ü åí=çëë>ò=

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Òcê~åë=_äçã= ê=çéí= Ä ëí~=ëçã=ü~ê=ü åí=çëë>ò="

Transkript

1 päìíê~ééçêí= = = = = Òcê~åë=_äçã= ê=çéí= Ä ëí~=ëçã=ü~ê=ü åí=çëë>ò= = = kéìêçéëóâá~íêáëâí=âçãééíéåëåéåíéê= kçêêâ éáåöë=âçããìå= = = g~åì~êá=omnm= j~ìç=aéåâã~ê = = = = = = = = = = = = =

2 Förord Fyra delrapporter gällande verksamheten vid Neuropsykiatriskt Kompetenscenter är tidigare skrivna och inlämnade till beställaren, Programverksamheten, Norrköpings kommun. I samband med att denna slutrapport överlämnas är hela uppdraget vid genomfört. Uppdraget har inneburit många möten och som utförare har jag mött såväl nytänkande som mod, eftertanke och självrannsakan på alla nivåer i organisationen. Östersund januari 2010 Maud Deckmar 2

3 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 5 2 Inledning Uppdraget Syfte Metod Slutrapporten 8 3 Bakgrund Neuropsykiatriskt Kompetenscenter Övergripande planering Omfattning Syftet med ett samlat kompetenscenter Krav på resursernas användning Målgrupp Arbetsmetodik Övergripande målsättning Stödformer och beslut Riktlinjer för samverkan Riktlinjer för personal Framgångsfaktorer Kort beskrivning av verksamhetens organisation Kort beskrivning av verksamhetens fysiska miljö Start och introduktion Öppet hus 16 4 Resultat Verksamheten vid kompetenscenter Riktlinjer Ledarskap Den fysiska miljön Mål för verksamheten Individuella mål Avlösning och träningsboende Aktiviteter Samverkan med fritidskonsulenten Samverkan med handikappkonsulenterna Personal och resurser Riktlinjer Personaltäthet Utbildning Arbetsinnehåll, arbetssätt och metodik Personalens förväntningar gällande egen utveckling Löner och schema Att behålla sin personal 36 3

4 4.3 Ett samlat kompetenscenter samverkan och utveckling Riktlinjer Samverkan inom kompetenscenter Samverkan i nätverket Stöd till familjerna Riktlinjer Personalens arbete med familjestöd Insatser som medverkar till att familjers gemenskap upprätthålls och utvecklas Anhörigmöten och information Familjers behov av stödformer Respekt i bemötande Önskemål och behov gällande insatser till ungdomar Synen på personalen Familjernas nöjdhet 49 5 Kommentarer och slutsatser Högutbildad personal Aktiviteter Samverkan med fritidskonsulenten Föräldrastöd Arbetsmetodik och arbetssätt Ledsagning Korttidsvistelse eller aktiviteter Föräldrastöd Samverkan med externt nätverk Målgruppens ålder Utvecklingsarbete Ett samverkande kompetenscenter Rehabiliteringsstöd vid flyttning till eget boende Samverkan med externa verksamheter 57 6 Möjliga åtgärder i kommande 59 utvecklingsarbete Sida 4

5 1 Sammanfattning Våren 2007 startade Neuropsykiatriskt Kompetenscenter i Norrköping. Uppdraget att utvärdera detsamma varje halvår från och med hösten 2007 till och med våren 2009, har genomförts. Syftet har främst varit att utvärdera effekten av anställningar av högskoleutbildad personal vid, det utökade föräldrastödet samt satsningen på flera olika aktiviteter utanför och vid den egna verksamheten. Dessutom förutsattes utformningen av interna samverkansformer mellan verksamheterna vid och Drottninggatan belysas, liksom externa samverkansformer, arbetsmetodik och arbetssätt. Utgångspunkt har utgjorts av Programförklaring beslutad av Vård- och Omsorgsnämnden den 13 februari Intervjuer med personal, föräldrar och samverkande nätverk har genomförts. Den satsning på högutbildad personal som genomförts vid, bedöms ha utfallit mycket väl. Personal känner stort ansvar och ställer höga krav på sig själva i många olika situationer i vardagens arbete och man har skaffat sig en god förståelse för helhetsperspektivet och vad det innebär för den enskilde. Man har god förmåga att tänka steget längre och exempelvis urskilja var ett problem ligger. Personalen har även god förmåga att urskilja och på eget initiativ bedöma när och hur det egna arbetet bör utvecklas. Det finns en uttalad medvetenhet i resonemangen i arbetsgruppen då man talar om vikten av att kontinuerligt rannsaka sig själv och sin egen roll som personal i olika situationer. Personalen har ett professionellt förhållningssätt såväl gentemot varandra i arbetsgruppen som gentemot ungdomar och familjer. De har god kompetens att samarbeta med andra i nätverken. Den handledning de har erhållit, har varit mycket betydelsefull. Genom arbete med grupputveckling och teambuilding har man med tiden utvecklats till en harmonisk arbetsgrupp. Personalen har väl levt upp till de visioner som fanns gällande deras insatser. Det finns anledning att bedöma att deras höga utbildning och därmed kompetens, i hög utsträckning har medverkat till att utvecklingen av verksamheten vid har kunnat ske inom den tid, med det innehåll och med den omfattning som genomförts. Personalen har lyckats väl med att skapa kontakt med ungdomarna och arbetet med aktiviteter har utvecklats framför allt då det gäller innehållet, då man allt eftersom tiden gått har lärt känna varje ungdom och dennes/dennas individuella behov allt mer. Personalen är kompetent och man har haft höga ambitioner då man arbetat för att leva upp till de visioner som fanns gällande aktiviteter. Flera aktiviteter är aktuella för ungdomarna, såsom Utflyktsgrupp, Mötesplats, Killgrupp, Tjejgrupp, Lägerverksamhet (sommartid) och Aktiviteter för kortsiktig planering. Aktiviteterna motsvarar ungdomarnas egna behov i stor utsträckning. Ungdomarnas Mötesplats har hittills ej samlat så många, det tycks finnas en tröskel att överkomma innan den blir den naturliga träffpunkt för många, som eftersträvats. Personalgruppen har ansvaret för såväl planering som genomförande av fritids- och aktivitetsdelen vid verksamheten. Den avlastning som förväntades av fritidskonsulenten har i stort sett inte motsvarats. En övergripande lösning då det gäller ansvaret för utveckling och genomförande av aktiviteter bör skapas, om fritidskonsulenten inte återgår i tjänst. Träningslägenheten som är belägen i fastigheten mitt emot används nu som den från början avsågs användas, d v s för ungdomars träning av vardagssysslor och att bo själv och därmed även utgöra en slusslägenhet inför flytt till eget boende. Vid tiden för den sista delutvärderingen var det tydligt att man genomfört ett mycket gott utvecklingsarbete, men att man ännu inte helt har hittat rätt nivå då det gäller omfattningen av vad man har möjlighet att erbjuda. Man står nu inför ett mera långsiktigt förändringsarbete inom hela verksamheten utifrån tydliga värderingar och helhetssyn på ungdomarna/de unga vuxna. 5

6 En satsning på arbetet med att utveckla ett fördjupat föräldrastöd har genomförts. En personal har erhållit utökat ansvar för området Föräldrastöd och 30 % av vederbörandes tjänst är avsatt till arbete med, och utveckling av, detsamma. En strategi har utarbetats för individuellt stöd och man har även initierat och startat en mötesplats för föräldrar, vilken benämns Föräldraträffar. Dessa anordnas en gång per månad och syftet med träffarna är att erbjuda föräldrarna möjlighet att möta andra i liknande situationer, ta del av varandras erfarenheter samt att kunna utgöra stöd för andra. Föräldrarnas behov och önskemål skall styra föräldraträffarnas innehåll. Personal ger stöd till enskilda familjer såväl genom stödjande samtal som via telefon. Två föräldramöten (särskiljs från föräldraträffarna) genomförs per år (ett varje termin), där information ges om verksamheten i stort. Föräldrarnas intresse har ökat för att deltaga i såväl föräldraträffar som föräldramöten, och man uppskattar de olika formerna. Familjerna är nöjda med omfattningen av den avlösning de nu erhåller. Det finns dock vissa önskemål om ytterligare ledsagning, vilket framför allt innebär hämtning och/eller lämning av ungdom i föräldrahemmet. I stort sett har personalen utarbetat en fungerande struktur för att erbjuda föräldrar insatser enligt intentionerna. Man har även erbjudit stödfamiljer stöttning, helt enligt riktlinjerna. En brist har under försökstiden varit att man saknat avsatt tid för uppföljning och metodutveckling. Trots detta har personalen i stort lyckats väl med att motsvara kraven i riktlinjerna. Personalen har genomfört ett omfattande arbete för att skapa tillit och goda relationer till de ungdomar som erhåller insatser vid och arbetet med att, utifrån en helhetssyn på ungdomarnas behov, ge stöd och insatser i den vardagsnära miljön, har utvecklats väl genom åren. I allt väsentligt har personalen lyckats motsvara den i Programförklaringen (13 februari 2007) angivna huvudinriktningen för verksamheten. Förutom de befintliga verksamheterna vid starten av utvärderingarna, har personalen även lyckats väl med att utforma de tillkommande verksamheterna enligt vård- och omsorgsnämndens beslut (13 juni 2007). Då det gäller rehabliliteringsstöd vid flyttning till eget boende, blev dock sådan verksamhet mer begränsad än vad som avsetts i planeringen, då verksamheten vid Drottninggatan avvecklades. Ett utvecklingsarbete bör nu genomföras för att följa upp genomförda insatser och utveckla metoder. Vid ett sådant utvecklingsarbete kommer det att vara lika viktigt att arbeta med avgränsning av arbetsområden som att utveckla möjliga sådana. Även i övrigt bör en långtgående utvecklingsplanering för verksamheten genomföras. Personalen känner verksamhetens olika delar, och om de erhåller avdelad planeringstid, och rätt stöd, för detta utvecklingsarbete finns all anledning att se fram emot fortsatt god och väl fungerande verksamhet. 6

7 2 Inledning 2.1 Uppdraget Våren 2007 startade Neuropsykiatriskt Kompetenscenter i Norrköping som en försöksverksamhet under två år. Uppdraget att utvärdera centret under försökstiden har inneburit följande: Fyra utvärderingar har genomförts sedan starten; hösten 2007, våren och hösten 2008 samt en avslutande utvärdering våren Utvärderingarna har resulterat i fyra delrapporter, vilka har tillställts beställaren. Utvärderingarna har omfattat hela kompetenscentret, men har vad gäller innehållet, av beställaren begränsats till att omfatta tre specifika områden; se nedan under 2:2 Syfte. Samtliga utvärderingar har genomförts på uppdrag av Handikappomsorgsprogrammet, Vårdoch omsorgskontoret i Norrköpings kommun. Utvärderare har varit Maud Deckmar, Ord och Tanke. 2.2 Syfte Syftet med delutvärderingarna har varit att utvärdera effekterna av - anställningar av högskoleutbildad personal vid - ett aktivt föräldrastöd samt - satsningen på flera olika aktiviteter utanför och i huset/verksamheten Dessutom avsågs relationerna mellan verksamheterna på Drottninggatan och Frans Bloms gata belysas, liksom utvecklingen mot ett gemensamt kompetenscenter, utformningen av interna och externa samverkansformer samt arbetsmetodik och arbetssätt. Syftet med föreliggande slutrapport har varit att sammanställa delrapporterna, att beskriva möjliga slutsatser samt att synliggöra utvecklingsområden. Slutrapporten har en övergripande utformning, och i de fall mer konkreta beskrivningar av områden önskas, hänvisas till delrapporterna. 2.3 Metod Delutvärderingarna är genomförda enligt en kvalitativ och subjektiv metod, i vilken utredaren har genomfört intervjuer förutom att mail- och telefonkontakter har tagits. Dokumentation har erhållits från programverksamheten samt från enhetschef och personal. Samtliga intervjuer och den genomlästa dokumentationen har bidragit till den samlade beskrivningen i delrapporterna. De områden som belysts i rapporterna är följande: - Bakgrund - Verksamheten vid kompetenscenter - Personal och resurser - Ett samlat kompetenscenter samverkan och utveckling - Stöd till familjerna - Kommentarer Inga namn har nämnts i rapporterna, varför identiteter endast har kunnat igenkännas av personer som varit väl förtrogna med förhållandena vid verksamheterna. 7

8 I samband med varje delutvärdering har möten genomförts med fyra familjer/ föräldrarepresentanter, vilka genomgående utgjorts av samma familjer/föräldrar. Gruppintervjuer har genomförts med såväl personalen vid, som vid Drottninggatan så länge den verksamheten var i drift. Dessutom erbjöds möjligheter att boka enskild tid med utvärderaren, vilket både personal och föräldrar återkommande har gjort. Även intervjuer i mindre grupper har genomförts med personal. Vid varje utvärderingstillfälle har gruppintervjuer genomförts med handikappkonsulenterna/lss-handläggarna, samt enskilda intervjuer och samtal med enhetschefen. Dessutom har intervjuer genomförts med fritidskonsulenten vid de tre första utvärderingstillfällena. Information har även erhållits från programverksamheten. Efter färdigställande har rapporterna tillställts beställaren; programansvarig vid programverksamheten Slutrapporten De fyra delrapporterna har jämförts, sammanställts och åskådliggjorts i en sammanställd slutrapport. De områden som avsetts belysas i slutrapporten har följt delrapporternas struktur. Slutrapporten avslutas dessutom med kaptlen - Slutsatser och - Möjliga åtgärder i utvecklingsarbete 8

9 3 Bakgrund 3.1 Neuropsykiatriskt Kompetenscenter Övergripande planering Vård- och omsorgsnämnden gav 2006 handikappomsorgens programgrupp uppdraget att tillsammans med verksamhetsområdet barn och ungdom, utveckla formerna för stöd och insatser till ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och till deras familjer. Bakomliggande skäl till detta var att antalet ungdomar, som erhöll en neuropsykiatrisk diagnos visade en oroväckande ökning och förebyggande insatser behövde utvecklas, för att förhindra att ungdomar och unga vuxna skulle komma att misslyckas på vägen in i vuxenlivet. Utformningen av ett kompetenscenter med en tydlig målformulering och med beskrivning av de kvalitetskriterier som skulle känneteckna verksamhetens inriktning diskuterades fram i samverkan mellan handikappomsorgens programgrupp, myndighetsutövningen (handikappkonsulenter) för barn och ungdomar samt företrädare för verksamhetsområdet barn och ungdomar. I dessa diskussioner upptogs även interna och externa samverkansformer, samt arbetsmetodik och arbetssätt. Utöver detta fördes samtal med företrädare för landstingets barn- och ungdomshabilitering samt barn- och ungdomsnämnden i Norrköpings kommun. Vård och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att med start i januari 2007 påbörja uppbyggnaden av ett kompetenscenter för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. I en tjänsteskrivelse föreslogs att uppbyggnaden av ett Kompetenscenter för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder skulle påbörjas under första kvartalet 2007 och att verksamheten därefter skulle bedrivas i enlighet med programförklaring från samma datum. Kompetenscentrum avsågs vara en försöksverksamhet under två år. I PROGRAMFÖRKLARING beslutad av vård- och omsorgsnämnden den 13 februari 2007 angavs huvudinriktningen för verksamheten för hela kompetenscenter vara: - arbeta uppsökande på uppdrag av handikappkonsulent - svara för förebyggande stöd och insatser till ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer - finna skräddarsydda lösningar för varje enskild ungdoms/ung vuxens och dennes familjs behov, önskemål och intressen Omfattning Uppbyggnaden av ett kompetenscenter för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder bestod från början av tre ben som skulle sammanfogas till ett (se Programförklaring ). De tre benen utgjordes dels av befintliga verksamheter för denna målgrupp, i säbo-plan för år 2007 beslutad och planerad verksamhet för målgruppen dels förslag till nya verksamheter för densamma. Befintliga verksamheter vid starten av utvärderingarna: Ungdomsboendet Drottninggatan 4 Ungdomsboendet startade den 1 mars 2005 och omfattade 5 platser. Det var ett träningsboende, där ungdomar bodde under en begränsad tidsperiod från ett till maximalt fyra år. I ungdomsboendets ansvar ingick även stöd till ungdomarna vid utslussning till eget boende i 9

10 form av rehabiliteringsstöd. Målgruppen var ungdomar med lindrig utvecklingsstörning, med tilläggshandikapp som ADHD eller Damp i kombination med svår social problematik. Ungdomarnas ålder skulle omfatta 17 till maximalt 25/30 år. Fritidsverksamhet och korttidsvistelse i form av läger och utflykter för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Kontaktpersonsverksamhet, vilket innebar rekrytering av och stöd till kontaktpersoner för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. För planering och anordnande av fritidsverksamhet, korttidsvistelse i form av läger och utflykter samt rekrytering och stöd till kontaktpersoner fanns 1.0 tjänst som fritidskonsulent. Planerad verksamhet enligt antagen säbo-plan korttidshem Frans Bloms gata Korttidshemmet planerades omfatta 5 helårsplatser där en av platserna skulle bestå av en lägenhet om 1 rum och kök i en angränsande fastighet. Tillkommande verksamheter enligt vård- och omsorgsnämndens beslut den 13 juni 2006: mötesplats för ungdomarna/de unga vuxna rehabiliteringsstöd vid flyttning till eget boende föräldrastöd både i form av samtalsstöd och praktisk avlastning t ex avlösarservice Syftet med ett samlat kompetenscenter Syftet med ett samlat kompetenscenter var att utifrån en helhetssyn på ungdomens/den unga vuxnas och familjens behov alltid kunna ge ett individuellt anpassat stöd i den vardagsnära miljön, så att ungdomen/den unga vuxna och dennes familj skulle kunna känna trygghet och stöd i sitt eget arbete med att få en struktur på sin livssituation. Kompetenscentrats samtliga resurser förväntades tillsammans utgöra en helhet, som skulle kunna nyttjas i olika konstellationer utifrån ungdomens/den unga vuxnas och dennes familjs behov Krav på resursernas användning Kompetenscentrets sammantagna resurser och kompetens avsågs användas på ett optimalt och flexibelt sätt. Detta innebar att ungdomsboendet vid Drottninggatan skulle bli en integrerad del av kompetenscentrats totala resurser inklusive. Verksamhetsinnehåll och arbetssätt skulle behöva anpassas utifrån kompetenscentrets hela syfte och målsättning. Medarbetarna inom ungdomsboendet ingick i centrets gemensamma personalresurser. Deras kompetens och kunskap planerades användas även utanför själva boendeenheten. Då ungdomsboendet från och med 2007 blev en integrerad del av kompetenscentret och det arbetssätt och den arbetsmetodik som skulle karakterisera detta, ändrades boendets beteckning till träningsboende för ungdomar och unga vuxna. Styrande för hur tillgängliga personalresurser inom centret skulle användas, har under hela försökstiden varit ungdomens, den unga vuxnas och familjens behov. 10

11 3.1.5 Målgrupp Kompetenscentrets målgrupp har varit ungdomar och unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning med tilläggshandikapp som ADHD i kombination med social problematik neuropsykiatriska funktionshinder, såsom Aspergers syndrom, högfungerande autism eller ADHD. Målgruppen har i första hand varit ungdomar/unga vuxna i åldern år. Ungdomar aktuella för stadigvarande dygnet-runt-boende inom ungdomsboendet/ träningsboendet skulle ha fyllt 16/17 år och ha fullgjort grundskolan. Efter individuell prövning kunde en ungdom/ung vuxen där erhålla stöd upp till och med 25 år. Kontakt med kompetenscentret för stöd och insatser har aktualiserats via vård- och omsorgskontorets handikappkonsulenter (från och med 2009 har tjänstebenämningen ändrats till LSS-handläggare) med undantag av öppna fritids- och gruppaktiviteter. Deltagande i dessa aktiviteter har skett via direktkontakt mellan ungdomen/den unga vuxna och hans/hennes familj. Personkretsbedömning enligt LSS har dock varit genomförd. Det har varit endast ungdomen själv och dennes föräldrar som vid akuta behov har kunnat vända sig direkt till kompetenscentrat, förutsatt att ungdomen har haft en pågående etablerad kontakt med centrat Arbetsmetodik I Programförklaringen fastställdes att vägledande för kompetenscentrats arbete skulle vara att utifrån en helhetssyn på ungdomarnas/de unga vuxnas behov, ge stöd och insatser i den vardagsnära miljön, där samverkan, gemensamt ansvar och optimalt användande av centrets resurser och kompetenser skulle utgöra kärnan. Grundläggande för personalen avsågs vara att leta fram och fokusera på ungdomens egna styrkor och förstärka positiva beteenden, och att alltid ge positiv uppmärksamhet på önskvärda beteenden. Genom ett familjeorienterat arbetssätt avsågs möjligheter skapas för föräldrar att bli delaktiga i ungdomens/den unga vuxnas framgångar. Ett aktivt stöd till, och en samverkan med, föräldrar avsågs ske med utgångspunkten att föräldrarna och ungdomen/den unga vuxna skulle kunna finna ett positivt och utvecklande förhållningssätt till varandra. Dessutom avsågs ett nätverksorienterat arbetssätt vara en länk i den kedja som behövde bildas för att förståelsen skulle öka för den enskildes problematik. Arbetsmetodiken avsågs bygga på stor kontinuitet i enskildas personalkontakter med centret, oavsett vilken aktivitet som han eller hon deltager i Övergripande målsättning Den övergripande målsättningen för kompetenscentrat var ända sedan starten att via ett flexibelt och individuellt anpassat stöd till ungdomen/den unga vuxna och dennes familj genom nyttjande av centrets olika verksamheter skapa möjligheter till utveckling av ett förtroendefullt samarbete mellan personal, ungdom, den unga vuxna och familjen. Ett sådant samarbete avsågs leda till att ungdomen/den unga vuxna skulle få den trygga plattform som han eller hon behövde för att kunna klara sin tillvaro utan att hamna i en riskzon. I programförklaringen angavs även målsättningen för det direkta arbetet med ungdomar/unga vuxna. Sammantaget nämndes att den långsiktiga målsättningen med stödet från kompetenscentret skulle vara att varje ungdom/ung vuxen skulle kunna klara samspelet med sin normala omgivning och erhålla en fungerande daglig livssituation med skolgång, sysselsättning och fritid. 11

12 3.1.8 Stödformer och beslut Kompetenscentret avsågs erbjuda - stöd och insatser efter utredning och beslut enligt LSS 9 eller SoL kap serviceinsatser och aktiviteter utifrån överenskommelse mellan ungdomen/den unga vuxna, dennes familj, handläggande handikappkonsulent och centrats enhetschef - fritidsaktiviteter. Detta innebar att centrets samverkan med handikappomsorgens myndighetsutövning handikappkonsulenterna (sedan 2009 LSS-handläggarna) utöver samverkan i samband med beslutade insatser har kunnat bestå av: - presentation av centrats olika verksamheten för en ungdom, som därefter kunnat få prova på någon eller några av centrats verksamheter utan beslut av handikappkonsulent. Under provapå-tiden har en kontinuerlig avstämning skett med ungdom, familj och handikappkonsulent - kontakt och stöd till en ungdom under handikappkonsulentens utredningstid, då osäkerhet rått om vilket stöd eller vilka insatser, som är det rätta för ungdomen. I programförklaringen angavs även att stödformer och aktiviteter skulle kännetecknas av stor flexibilitet utifrån enskildas behov, erbjudande av såväl små som större insatser, kontinuitet i personalkontakter, helhetssyn på den enskildes situation samt flexibel personal Riktlinjer för samverkan Viktiga samverkanspartners har varit landstingets barn- och ungdomshabilitering. Vägen för samverkan kring enskilda ungdomar/unga vuxna har dock alltid gått via handikappkonsulenterna. För planering och genomförande av t ex föräldrautbildningar och liknande gruppaktiviteter har dock en direkt samverkan skett mellan kompetenscentrat och barn- och ungdoms habiliteringen. Samverkan med grundskolan har skett via handikappkonsulent och de stödsamordnare som funnits inom skolans rektorsområden. För ungdomar/unga vuxna som gått i gymnasiet har samverkan skett med utsedd kontaktman inom skolan. Under 2007 beslöts att ett länsdelsteam skulle bildas. Landstinget, Närsjukvården i östra Östergötland (BUP och BUH) beslöt tillsammans med kommunerna i östra Östergötland att starta ett länsdelsteam för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Länsdelsteamet avsågs erbjuda kvalificerade utredningar, individuella och gruppbaserade insatser (kopplade till funktionsnedsättningen) samt barnpsykiatrisk behandling gällande tilläggsproblematik. För tillträde till länsdelsteamet avsågs remiss krävas, med en neoropsykiatrisk frågeställning och en multiprofessionell basutredning. Teamet avsågs starta under november månad 2008 och det fanns planer på att kompetenscentret skulle kunna erhålla stöd därifrån såväl vid planering som genomförande av insatser och stöd till ungdomar med mycket svår problematik. Vid tiden för den fjärde och sista utvärderingsrapporten i april 2009, hade någon samverkan med avsett länsdelsteam inte påbörjats Riktlinjer för personal Utvecklingen av kompetenscentrat medförde att ungdomsboendets/träningsboendets personalgrupp vid Drottninggatan, skulle bli en del av de totala personalresurser som hela centrat inklusive hade att tillgå. Utan denna helhetssyn på befintliga 12

13 personalresurser och personalens samlade kompetens menade man att syftet och målsättningen med centrat ej skulle kunna uppnås. En viktig utgångspunkt var den individ och situationsanpassade arbetsmetodiken som även hade att utgå från den gemensamma värdegrunden. Viktigt för centrats uppbyggnad och utveckling för att kunna möta målgruppens behov har varit att samtlig personal ställe sig bakom idén med kompetenscentrat, dess syfte, målsättning, verksamhetsinnehåll och arbetsmetodik Framgångsfaktorer Ambitionsnivån för centrat, så som det beskrevs i programförklaringen, angavs vara att centrat skulle stå för: - nytänkande - okonventionella lösningar - förebyggande stöd och insatser - uppsökande verksamhet - stimulerande och utmanande miljöer för ungdomar och unga vuxna - förmedlande av en positiv grundsyn och tro på varje ungdoms egen förmåga till utveckling Kort beskrivning av verksamhetens organisation En och samma enhetschef har under försökstiden lett arbetet vid kompetenscenters båda huvuddelar; och Drottninggatan (fram till avvecklingen). För enhetschefen har genom åren tilliten från den egna områdeschefen känts viktig, och han har upplevt sig ha såväl stort stöd, som stort utrymme i det egna arbetet. Han har haft tillgång till såväl en informell som en formell mentor, vilket han genomgående beskrivit som viktigt. Han har haft sitt kontor i omsorgsförvaltningens lokaler, utanför verksamheterna. Han har därmed haft en geografisk närhet till handikappkonsulenterna/lss-handläggarna. Det fanns också en geografisk närhet till verksamheten vid Drottninggatan där han vid tiden för såväl den första utvärderingen (september 2007) som den andra (april 2008) tillbringade stor del av sin tid. Kort bakgrund om verksamheten vid Drottninggatan Då ungdomsboendet först öppnade erhöll unga flickor bostäder och verksamheten flöt lugnt. År 2004 flyttade unga pojkar in, och flickorna flyttade ut. I samband med detta slutade flera i den dåvarande personalgruppen, eftersom de befarade att arbetet skulle komma att innebära stökighet, med inslag av hot och våld från brukarna. Under intervjun med personal berättade man att detta satt ett slags stämpel för den inställning till arbetet man förväntades ha. Personalen erhöll bland annat trygghetslarm, vilket av personal upplevdes bra att ha men vilket även kunde vara provocerande för brukarna. Man fick lära sig att trycka på larmet vid obehag, men inget om hur man skulle bemöta personerna i svåra situationer. Från början upplevde personal att de olika chefer som avlöste varandra hade olika ledarstil, olika kunskaper och olika inställningar till arbetssättet. En chef införde till exempel hårda regler för brukarna. En brukare kunde straffa ut sig och inte få bo kvar om han inte skötte sig. Svårigheter att hålla tider eller att använda ett ovårdat språk gentemot personal kunde leda till bestraffning. Personal beskrev att det inte kändes bra att jobba då, eftersom Drottninggatan inte var brukarnas hem utan mera som en militärförläggning. Av den personal som arbetade vid tiden för den första utvärderingen (september 2007), hade flera arbetat redan under de tidiga åren men valt att stanna kvar då verksamheten förändrades. De menade att ingen tillit byggdes upp mellan personal och brukare under tiden bestraffningssystemet var i bruk. Då reglerna sedermera avskaffades av en enhetschef med annan syn på lämpligt arbetssätt, 13

14 skapades ändå en osäkerhet inom personalgruppen. Det fanns osäkerhet inför vad som förväntades i det nya arbetssättet gällande samverkan i ett gemensamt kompetenscenter, och en viss osäkerhet gällande gemensamma grundvärderingar och arbetssätt levde kvar fram till verksamhetens avveckling, våren Kort beskrivning av verksamhetens fysiska miljö utgörs av ett nyrenoverat hus med fyra separata bostäder med egna ingångar. Dessa består av rum, egen toalett och hall. Gemensamt finns kök, tvättstuga och vardagsrum, samt personal-, konferens- och samtalsrum. En trädgård med uteplats fanns i anslutning till verksamheten, väl avgränsad från andra fastigheter och med möjligheter till utevistelse, grillning och lekar/aktiviteter. I en egen lägenhet (träningsboende) i fastigheten mittöver gatan, avsågs ungdomar/unga vuxna träna på självständigt boende inför en planerad flytt till bostad utanför verksamheten. Drottninggatan Vid Drottninggatan genomfördes verksamheten på två våningsplan i ett hyreshus i centrala staden med bostäder avsedda för fem personer. Dessutom gavs stöd till två personer i egna lägenheter utanför Drottninggatan. Samtliga bostäder bestod av rum och badrum, medan egna kök saknades. Gemensamt kök med matplats, vardagsrum och tvättstuga fanns på våning ett och även på våning två fanns gemensamma utrymmen avsedda för gemensamma aktiviteter. Personalkontoret var beläget på nedre våningen, och på övre våningen ett konferensrum. 14

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

EFTER ATT HA FLYTTAT FRÅN VÅRDHEM. Kent Ericsson. Tema Handikapp & Omsorg Pedagogiska Institutionen Uppsala Universitet

EFTER ATT HA FLYTTAT FRÅN VÅRDHEM. Kent Ericsson. Tema Handikapp & Omsorg Pedagogiska Institutionen Uppsala Universitet EFTER ATT HA FLYTTAT FRÅN VÅRDHEM En uppföljning efter ett vårdhems avveckling Kent Ericsson Tema Handikapp & Omsorg Pedagogiska Institutionen Uppsala Universitet FÖRORD Ett vårdhems avveckling är en i

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 30, 2005 V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5

Läs mer