Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamhetsåret 2014 FaR för vuxna 5 Utbildnings och informationsinsatser 5 Förskrivning av FaR 8 Motiverande/rådgivande samtal om fysisk aktivitet 12 Diagnoser; ordinerade aktiviteter 12 FaR stödjande verksamhet 13 FaR samordnare 14 Nätverk och samarbetspartners 15 Kompetensutveckling 16 Forskning i FaR teamet 16 Verksamhetsåret 2014 FaR för unga 20 Metodutveckling 20 Utbildnings och informationsinsatser 21 Förskrivning av FaR 23 FaR stödjande verksamhet 22 FaR dietist 26 FaR samordnare 26 Vårdgivarstöd 27 Informationsmaterial och vårdgivarstöd 27 Nätverk och samarbetspartners 28 Generella nivån 29 Forskning i FaR teamet 29 Utmaningar i arbetet 30 Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL 2

3 Sammanfattning Implementeringen av FaR som behandlingsmetod på uppdrag av HSN 5 startade hösten Denna satsning från HSN 5 har möjliggjort ett långsiktigt FaR utvecklingsarbete där kvalitetssäkring varit möjlig. Det unika med HSN 5 modellen är FaR teamets omfattande utbildningsprogram, FaRsamordnarfunktion på alla enheter, vårdgivarstöd i form av tryckt material och hemsidor, omfattande Aktivitetskataloger för vuxna respektive unga samt en FaR stödjande verksamhet på flera motionsanläggningar. Genom FaR studien Göteborg kvalitetssäkras det FaR arbete som bedrivs på vårdcentraler och rehab infördes VGPV, vilket medförde att FaR teamets uppdrag utökades till att även omfatta de privata vårdgivarna inom nämndområdet som ingår i VGPV utökades uppdraget med en överenskommelse för FaR barn och ungdom. All legitimerad personal förskriver FaR. Denna verksamhetsberättelse omfattar två delar FaR för vuxna och FaR för Unga. FaR för vuxna FaR förskrevs 2014 på vårdcentraler, rehab mottagningar och Frölunda specialistsjukhus där läkarna stod för 27 % och distrikts sjuksköterskor för 59 %. FaR centerverksamheten med FaRsjukgymnast på motionsanläggning har under året utvecklats och kvalitetssäkrats för att på bästa sätt ge förstärkt stöd till de patienter som så behöver. FaR center har under året tagit emot 209 nya patienter/motionärer från 49 vårdenheter och genomfört 507 uppföljningar. Statistik från de tre motionsanläggningarna visar att FaR motionärerna tränat gånger under FaR för unga Under 2014 har arbetsmodellen för FaR för unga börjat sätta sig och det har genomförts omfattande informationsinsatser gentemot vårdgivare och elevhälsa. FaR center har erbjudit kostnadsfria/subventionerade gruppaktiviteter för barn och ungdomar och genom Aktivitetskatalogen för unga har nu också många föreningar i området rabatter för barn och ungdomar som fått FaR. Under året har också 33 barn och ungdomar fått individuellt stöd av FaR sjukgymnast på FaR center. Framåtblick och framtidsvisioner 2015 arbetar FaR teamet vidare utifrån befintliga uppdrag. Den stora framtida frågan är hur FaR processen skall utvecklas och bedrivas utifrån ett Göteborgsperspektiv med fokus på kvalitet och jämlik hälsa. Vi upplever att det finns ett stort behov av fördjupad kunskap och vårdgivarstöd i andra nämndområden. Som ett första steg erbjuder FaR teamet under 2015 möjlighet för alla förskrivare i Göteborgsområdet att delta i de grundutbildningar som arrangeras av teamet. Då det saknas regional samordning av FaR utöver den roll som Terapigruppen för fysisk aktivitet inom Läkemedelskommittén har, så har FaR teamet idag en central roll i regionens FaR arbete och anlitas för utbildningar och konsulteras gällande frågor kring FaR och fysisk aktivitet som behandling. Genom pågående forskning, deltagande i terapigruppen för fysisk aktivitet, arbetsgruppen för FYSS så har FaR teamet också en vetenskaplig anknytning och god kunskap om aktuell forskning inom området fysisk aktivitet och metoder för att främja fysisk aktivitet. FaR teamet lägger stor vikt vid omvärldskunskap och att ha kunskap om parallella processer och projekt inom hälso och sjukvården och regionen, som t ex arbetet med nya FYSS, införandet 3

4 av Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder och implementeringen av hälsolyftet inom Närhälsan. FaR teamet arbetar aktivt med att lyfta FaR frågor och förtydliga FaR arbetets roll i dessa sammanhang. FaR teamet har under alla år sökt bred samverkan med t ex äldreomsorg, arbetsförmedling, försäkringskassa och föreningsliv. Man har också varit en aktiv part i de nationella nätverken för FaR och under 2014 också initierat återinförandet av nätverksträffar med FaR utvecklarna inom Göteborg för att tillsammans kunna arbeta för att utveckla och förbättra FaR processen i Göteborg. FaR för unga har också en givande samverkan med Stockholms läns landsting. Genom att arbeta på ett likvärdigt sätt är förhoppningen att tillsammans kunna verka för en bättre kunskapsgrund för metoden. Vår förhoppning inför 2016 är att man tar tillvara det omfattande utvecklingsarbete som bedrivits i FaR teamet HSN 5 i drygt 10 år och man utnyttjar den kunskap, kompetens och det vårdgivarstöd som nu finns. Varför inte låta detta utgöra grunden för en gemensam samordningsfunktion med utvecklings och utbildningsuppdrag för FaR i Göteborg, med Hälsooch sjukvården som huvudman. FaR teamet HSN 5 Göteborg Gunilla Sigurdsdotter Stefan Lundqvist Åse Blomqvist verksamhetsutvecklare legitimerad sjukgymnast processledare FaR för unga 4

5 Verksamhetsåret år 2014 FaR för vuxna Bakgrund Implementeringen av FaR (Fysisk aktivitet på Recept) som behandlingsmetod på uppdrag av HSN 5 startade hösten infördes VGPV, vilket medförde att FaR teamets uppdrag utökades till att även omfatta alla privata vårdgivare inom nämndområdet som ingår i VGPV utökades uppdraget med en överenskommelse för FaR barn och ungdom. All legitimerad personal får förskriva FaR. FaR skall fungera som ett alternativ eller komplement till läkemedel. Målet är att uppnå hälsovinster för patienten, att minska läkemedelskonsumtion samt att minska läkemedels och sjukvårdskostnader. Nyttan av FaR som behandlingsmetod finns väl dokumenterad i kliniska studier. En FaR förskrivning med hög kvalitet kräver kunskap om hälsoeffekter utifrån diagnos, optimal dosering, möjliga träningsalternativ, uppföljning m.m. FaR teamet erbjuder ett brett utbildnings och fortbildningsutbud utifrån behov och önskemål. I HSN 5 modellen är det motiverande/vägledande samtalet samt en ordnad uppföljning en viktig del för att nå följsamhet till ordinationen. FaR teamet har liksom tidigare år erbjudit utbildning inom MI. I teamet ingår verksamhetsutvecklare och legitimerade sjukgymnaster med varierande tjänstgöringsgrad. Uppföljning Tilläggsuppdrag/överenskommelse FaR för vuxna De regionala riktlinjerna och handlingsplanen följs. Uppföljningen bygger på statistik från HSNK och rapporter från FaR samordnare, FaR sjukgymnaster, FaR teamet och samarbetspartners. FaR teamet fungerar som ett oberoende stöd för samtliga vårdgivare inom HSN 5:s område. Under året har vi gett detta stöd till 31 vårdcentraler, 3 rehab mottagningar, 8 Barnmorskemottagningar, Frölunda Specialistsjukhus med flera vårdgivare (se utbildningsinsatser). Utbildningsinsatser En FaR förskrivning med hög kvalitet kräver kunskap om FaR processen och effekterna av fysisk aktivitet utifrån diagnos, lämplig dosering, träningsmöjligheter, uppföljning m.m. Vidare krävs kunskap om vilket material som finns till stöd för FaR arbetet och hur den FaRstödjande verksamheten ser ut i närområdet. FaR teamet erbjuder ett brett utbildnings och fortbildningsutbud utifrån behov och önskemål. Utbildningsprogrammet som läggs upp terminsvis för att ge vårdenheterna översikt och möjlighet att planera långsiktigt har reviderats och uppdateras kontinuerligt. Trots detta har vi märkt av en trend med minskade anmälningar till utbildningstillfällena. Som huvudsaklig orsak anger FaRsamordnarna ökad stress och minskade tidsramar för att medverka på utbildningar generellt. FaRteamet har haft fortsatta diskussioner med ledningsgrupperna för att hitta möjliga vägar att öka FaR kompetensen bland sina medarbetare, bland annat med skräddarsydda utbildningsinsatser Medarbetare inom HSN 5 med ersättning från Nationella taxan har i år inbjudits till tre specifika utbildningshalvdagar samt erbjudits att delta i övriga utbildningsinsatser. Under perioden har FaR teamet anordnat 272 utbildningstillfällen för vårdgivare inom nämndområdet. Till detta kommer utbildningar utanför nämndområdet samt på flertalet vårdutbildningar, utbildningar som fakturerats beställande verksamhet. 5

6 Utbildningstillfällen inom HSN Basprogram: Motiverande samtal basutbildning 3 st FaR som behandling Grundkurs 4 st FaR som behandling Fördjupning 4 st FaR grund Psykisk ohälsa 1 st FaR grund Nationella Taxan 3 st Skräddarsydda utbildningsinsatser på enheterna: Capio VC Gårda verksamhetschef, FaR samordnare o medarbetare Johannesvården VC verksamhetschef, FaR samordnare o medarbetare Närhälsan Kungssten VC läkare Närhälsan Opaltorget VC verksamhetschef, FaR samordnare o medarbetare Närhälsan Rehab mottagning Gibraltar verksamhetschef, FaR samordnare o medarbetare Frölunda Specialistsjukhus 3 tillfällen Ledningsgrupp, Ortopedklinikens medarbetare Mödrahälsovården, Viktiga mammor barnmorskor DL, ST läkarnätverk område V4 verksamhetschef, medarbetare SSK, DSK nätverk område V5 verksamhetschef, medarbetare We Mind verksamhetschef, medarbetare ST läkarnätverk läkare Övriga av FaR teamet genomförda insatser riktade till hälso och sjukvården Föreläsning Närhälsan Rehabmottagningar område R9 2 tillfällen verksamhetschef, medarbetare Regionala diabetesrådet VG region ledamöter Regional FaR dag verksamhetschefer, medarbetare Regional utbildningsdag levnadsvanor 2 dagar verksamhetschefer, medarbetare MHV Södra Bohuslän 2 heldagar verksamhetschefer, medarbetare Ungdomsmottagning centrum verksamhetschef, medarbetare FeelGood Volvo verksamhetschef, medarbetare Undervisning vid Göteborgs Universitet morgondagens medarbetare Sjukgymnastprogrammet 2 heldagar Sjuksköterskeprogrammet 2 heldagar Distriktssköterskeprogrammet 1 heldag Läkarprogrammet ½ dagar Dietistprogrammet ½ dag Insatser riktade till samarbetspartners och allmänhet Föreläsning/information Hälsa o Sjukvård Gbg stad Majorna/Linne, SSK, SG, AT verksamhetschef, medarbetare FK, AF, Samordningsförbundet och IFO verksamhetschefer 6

7 The International 22 nd Puijo Symposium, Finland internationell konferens HoS FoU Gbg/ S:a Bohuslän konferens Balansen Mölndals stad medarbetare, allmänhet Livskraften Mölnlycke medarbetare, allmänhet SPF Majorna allmänhet SKPF Göteborg allmänhet Styrgruppsmöten FaR 2 tillfällen IOFF (Idrotts och föreningsförvaltningen) chefer Nätverksträffar Nätverksträffar FaR samordnare FaR Vuxna, FaR Unga Hälsofrämjande sjukvård Nationella nätverket för FaR Läkemedelskommittén Regionala terapigruppen Fysisk aktivitet Styrgruppsmöten Hälsoteket och Hälsolots FriskaRe samverkan med SU, IOFF FaR sjukgymnaster IOFF/FaR center planeringsdag LSR Expertgrupp Hälsofrämjande arbete Handledare FaR studie, Aktiv 65 studie Handledning FaR studie Unga Nätverk FaR utvecklare Göteborg 7

8 Förskrivning av FaR Antal förskrivna FaR HSN FaR 2014 FaR förskrivs av all legitimerad personal. Antalet ordinerade FaR och antalet rådgivande samtal om fysisk aktivitet är kvalitetsindikatorer som finns med i Krav och kvalitetsboken för VG Primärvård. FaR teamet får ut statistik via HSNK:s kansli en gång per halvår samt hämtar statistik i Spear/Munin och Cognos. Under 2014 förskrevs FaR inom VGPV i VG regionen varav FaR inom VGPV/HSN 5. På vårdcentralerna svarade läkarna för FaR och sjuksköterskorna för FaR. Rehabmottagningarna Frölunda, Gibraltar och Majorna ingår sedan september i Vårdval rehab. 245 FaR förskrevs på Rehab HSN 5. Under året gjordes också FaR uppföljningar varav flertalet troligtvis resulterade i förskrivning av nytt FaR. Frölunda Specialistsjukhus ingår i vårt uppdrag och får fortbildning, stöd och material från FaRteamet. 168 FaR förskrevs på FSS. 8

9 Den totala statistiken som finns att tillgå visar på förskrivna FaR i HSN 5. Vi vet dock att dessutom förskrivs det FaR på Barnmorskemottagningarna, en process som tog fart genom projektet Viktiga mammor; på ungdomsmottagningarna till unga vuxna; på vårdenheter anslutna till Nationella taxan; sjukgymnastmottagningar utanför Vårdval rehab samt flera andra vårdgivare. För dessa går det inte att få ut statistik. Genom kontakter och/eller utbildningstillfällen vet vi att FaRarbete påbörjats/pågår. Genom FaR teamet i HSN 5 får vårdgivarna mer utbildning och stöd än i övriga regionen, vilket bör ge en ökad kvalitet i varje FaR förskrivning med en bättre följsamhet som följd. Genom de utbildningar som FaR teamet säljer till övriga regionen höjs även kompetensen i områden utanför HSN 5 Jämfört med 2013 minskade FaR förskrivningen på vårdcentralerna med 857 recept. Orsaken till denna minskning bedömer vi beror på flera faktorer: Vårdvalet Stor nyetablering i området, ökad personalomsättning, ökad konkurrens och stress, ekonomiska svårigheter, mindre tid att arbeta med levnadsvanor FaR samordnaren har en viktig och drivande roll på vårdcentralen. När en erfaren samordnare slutar syns det genast i statistiken. Vi har också noterat att så fort man gör större förändringar på enheten t ex gällande personal, lokaler eller arbetssätt prioriteras FaR arbetet ner. FaR modellen HSN 5 ställer höga krav Kräver aktiva medarbetare i FaR processen, betonat ansvar för uppföljning, utbildning/kunskap. Receptet får inte bli en pappersprodukt utan skall vara en del i det patientcentrerade arbetet. Om tid inte finns blir kravet på kvalitet ibland ett hinder och inga FaR förskrivs. Åtgärdsregistreringen kring FaR enligt Krav och kvalitetsboken VGPV är inte ändamålsenlig. Tonvikten läggs på antalet förskrivna FaR som är ersättningsbaserad, vilket inte säger något om kvaliteten i processen. Den viktiga uppföljningsparametern saknas där man kan följa levnadsvaneförändring under längre tid och hur detta påverkar patientens hälsa. För att höja/mäta kvaliteten i FaR processen skulle en uppföljningskod med målrelaterad ersättning behövas. Dessutom saknas FaR åtgärden i ett flertal av kvalitetsindikatorerna i KoK boken för specifika diagnoser. 9

10 Antal förskrivna FaR per vårdcentral 2014 Tolv av trettioen vårdcentraler har ökat antalet förskrivna FaR. Västerledens vårdcentral har gjort den största ökningen (+ 330). Närhälsan VC Frölunda som i alla år varit en av de enheter som förskrivit flest FaR har under året genomgått ett stort förändringsarbete med personalförändringar, planering av nya lokaler och nya FaR samordnare vilket vi bedömer gett avtryck i statistiken ( 352). På de tre övriga vårdcentraler som minskar mest i FaR förskrivning (Närhälsan Majorna VC 235, Kungsportsläkarna 164, Järnhälsan 133) och som i stort förklarar årets minskning, anges personalomsättningar som största bidragande orsak. 10

11 Procent av andel listade som ordinerats FaR på vårdcentral

12 Motiverande/rådgivande samtal om fysisk aktivitet på vårdcentral 2014 Goda kunskaper i Motiverande samtal (MI) ger ökad kvalitet i FaR förskrivningen. I vår FaR modell är det motiverande samtalet en viktig del då det gäller att få patienten att känna sig delaktig i processen och genom detta lättare kunna följa ordinationen. Samtal registreras utifrån tre olika nivåer baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer: Enkla råd om fysisk aktivitet Rådgivande samtal om fysisk aktivitet Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet. Totalt handlar det om samtal. 12

13 Diagnoser FaR patienten har ofta flera diagnoser och de livsstilsrelaterade sjukdomarna dominerar. Diabetes typ 2, hypertoni, KOL/astma, hjärt kärlsjukdom, övervikt, ryggvärk, ledvärk, psykisk ohälsa är vanligt förekommande. Smärta/värk samt psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos FaRpatienter på Rehabmottagningarna. Ordinerade aktiviteter Egenvald vardagsaktivitet och minskat stillasittande är basen för rekommendationerna. Den vanligaste FaR ordinationen är promenad/stavgång följt av gym, bassängträning, dans, gympa samt cykling. FaR är en behandlingsmetod som doseras individuellt efter aktuell hälsostatus och utgångsläget för patienterna varierar stort. Alla vårdgivare har FaR teamets Aktivitetskatalog till stöd för att finna en lämplig aktivitet. Katalogen finns i pappersformat och digitalt på vårdgivarstödet För befolkningen finns Aktivitetskatalogen digitalt på FaR teamets hemsida Här lägger vi även in Aktivitetskatalogen för Hisingen och Nordost så att Göteborgaren skall kunna se det samlade utbudet. Katalogen finns även på samt på För de patienter som behöver ett förstärkt stöd erbjuder vi kontakt med FaR sjukgymnast på FaRcenter (se FaR stödjande verksamhet). FaR stödjande verksamhet FaR center Hösten 2013 startade ett utvecklingsarbete av den FaR stödjande verksamheten för vuxna tidigare kallad FaR sjukgymnast på motionsanläggning/far gruppverksamhet. Målet är att utveckla och kvalitetssäkra arbetet, att inkludera FaR unga samt underlätta både för vårdgivare och patienter att ta del av denna verksamhet. Den nya namnet är FaR center. Ett gemensamt tidsbokningssystem har skapats där sjukgymnast triagerar den blivande FaRmotionären till lämplig anläggning och FaR sjukgymnast. FaR centerverksamheten har varit förlagd till Idrotts och föreningsförvaltningens (IOFF:s)anläggningar Askim, Ruddalen och Slottsskogsvallen där FaR sjukgymnasterna arbetat i samverkan med IOFF:s gyminstruktörer/far ledare utökas FaR center med fler anläggningar. FaRcenterverksamheten vänder sig till patienter som fått ett FaR och som behöver ett förstärkt stöd för att komma igång med sin fysiska aktivitet. FaR sjukgymnasten fungerar som en länk mellan sjukvård och friskvård där patienten/motionären erbjuds individuellt stöd och coachning utifrån patientens samlade förutsättningar och önskemål om förändring. Stödet ges under 6 månader och individanpassas. FaR processen syftar till att öka motionärens tilltro till sin egen förmåga att öka sin fysiska aktivitet. Målet är att hitta rätt aktivitet på rätt nivå som ger hälsofrämjande effekter och etablera fysisk aktivitet som en naturlig och långsiktig vana. FaR center kan erbjuda gymintroduktion, anpassade gruppaktiviteter och inspirationsföreläsningar samt slussar till andra hälsofrämjande aktiviteter utanför FaR center. FaR sjukgymnasten bedömer även om behov av medicinsk behandling föreligger och hänvisar i förekommande fall till hälso och sjukvården. 13

14 FaR sjukgymnasterna har under året haft 212 nybesök samt 510 uppföljningar. 49 olika vårdgivare har hänvisat sina patienter till FaR center FaR center Nybesök Uppföljningar Vårdgivare 49 Statistik från IOFF visar att de motionärer som löst kort med FaR rabatt har tränat gånger under (För att läsa om patientens väg till motionär, se bilaga med patientfallsbeskrivning). Som en del i utvecklingsarbetet av FaR center bjöd FaR teamet in till planeringsdag med personal från IOFF s anläggningar. FaR samordnare FaR samordnaren fungerar som koordinator på enheten och verkar för att all legitimerad personal kommer igång med FaR förskrivning, motiverande/rådgivande samtal, journalföring och uppföljning. Varje primärvårdsenhet har 1 2 samordnare. FaR teamet samlar samordnarna för nätverksträffar 4 gånger/år där Hälsoteket i väster och Hälsolots också bjuds in för samverkan. En av nätverksträffarna anordnades tillsammans med FaR för unga på temat Hur kan vi arbeta över generationsgränserna när vi tänker FaR. Våra FaR samordnare upplever även 2014 att de och övriga kollegor på deras enheter inte får det tidsutrymme som krävs för att bedriva ett FaR arbete med den kvalitet som de önskar. Vi har också upplevt att uppslutningen på nätverksträffarna varit sämre då de ofta med kort varsel fått lämna återbud. Samordnarna påpekar vid varje träff att dessa sammankomster ger dem mycket energi och kunskap och att de verkligen försöker komma. Att FaR är en viktig behandlingsmetod som skall ingå i det ordinarie behandlingsarbetet är alla överens om. Informationsmaterial och vårdgivarstöd. Under året har FaR vuxna/unga lagt ner stort arbete på att ta fram ett nytt uppdaterat material både för patienter och vårdgivare. I detta arbete har även ingått att ta fram nya loggor och ny grafisk profil. Via framtagande av en FaR manual har vi försökt tydliggöra arbetsgången för FaR processen. Vi har dessutom skapat två nya hemsidor som förenklar informationsspridningen hos medarbetarna, se vårdgivarstöd respektive riktad till befolkning. 14

15 Nätverk och samverkanspartners Hälso och sjukvårdens nationella nätverk för FaR och Läkemedelskommittén Regionala terapigruppen Fysisk aktivitet FaR teamet ingår i Hälso och sjukvårdens nationella nätverk för FaR med SKL som huvudman. Nätverket är en del av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS). En av FaR teamets sjukgymnaster sitter fortsatt med i Regionala Terapigruppen Fysisk aktivitet som är en del av Läkemedelskommittén i VG regionen. Terapigruppen utarbetar terapiråd och medicinska riktlinjer inom området fysisk aktivitet och bevakar vad som händer inom terapiområdet. Terapirådens rekommendationer finns samlade i REKlistan. Terapigruppen har under året färdigställt en ny FaR ordinationsblankett som succesivt kommer att införas i journalsystemen i primärvård och slutenvård i VG regionen. Medverkan har även skett i skrivningen av hypertonikapitlet i den nya versionen av FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som utkommer våren Samverkanspartners Hälsoteket och Hälsolots samt IOFF (Idrotts och föreningsförvaltningen) är våra viktigaste samverkanspartners. FaR teamets verksamhetsutvecklare sitter med i styrgrupperna för Hälsoteket och Hälsolots. Anpassade gruppaktiviteter med sjukgymnast, sjuksköterska eller friskvårdsterapeut i Hälsolots och Hälsotekets regi kan vara ett första steg ut i friskvården för FaRpatienten. I samverkan med Hälsoteket och Hälsolots har projektet Ett liv i rörelse genomförts. Personal inom äldreomsorg, äldre samt anhöriga har här fått ta del av föreläsningar om nyttan av fysisk aktivitet, test av enkla övningar samt fått information om hur FaR fungerar. Tillsammans med Hälsoteket har FaR teamet anordnat ett dialogmöte på chefsnivå med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet och Individ och familjeomsorg i AFH och Västra Göteborg. Syftet var att öka kunskapen om hur Fysisk aktivitet/far kan vara en del i respektive verksamhets möten med medborgarna då ökad fysisk aktivitet ofta är en ingång till annan levnadsvaneförändring. Att lyfta in fysisk aktivitet i samtalet med medborgarna kan ge möjlighet till förändring hos individen och härigenom samverkar flera aktörer för att uppnå en mer jämlik hälsa. Friskvårdsarrangörer FaR teamets Aktivitetskatalog är ett viktigt och mycket uppskattat redskap för både vårdgivare och befolkning. Den erbjuder ett brett utbud av fysiska aktiviteter med låg intensitet och låg kostnad och uppdateras varje halvår. Allt fler arrangörer erbjuder nu FaR rabatt vilket kan utläsas i katalogen. All legitimerad personal inom HSN 5 har tillgång till katalogen och har också möjlighet att prova aktiviteterna utan kostnad. Aktivitetskatalogen finns förutom på nätet (se Ordinerade aktiviteter) även i digitalt format på Sahlgrenska Universitetssjukhusets, Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens intranät. Andra verksamheter som använder katalogen är bibliotek, frivilligcentraler, träffpunkter för äldre med flera kommunala verksamheter. FriskaRe FaR förskrivningen på SU fortsätter att öka och FaR förskrevs under FriskaReverksamheten fortsätter som tidigare år. Syftet är att förbättra vårdkedjan från sjukvård till friskvård gällande träning för patienter med hjärt och lungsjukdomar som bedöms vara färdigrehabiliterade vid sjukgymnastiken på SU. FaR sjukgymnast från SU samverkar med träningsinstruktör vid Slottsskogsvallens motionsanläggning för att ge patienten stöd att våga börja 15

16 träna inom friskvården. Patienterna erbjuds både gymträning och anpassad gruppträning inomhus och utomhus. 32 patienter hänvisades av SU/hjärtrehab till FriskaRe/SU FaR sjukgymnast under året. Kompetensutveckling The International 22 nd Puijo Symposium, Kuopio, Finland FaR teamet deltog i Puijo symposiet Physical exercise in clinical medicine critical appraisal of scientific evidence som samlar världsledande forskare kring exercise medicine. Konferensen innehöll representanter från 26 nationer, 300 registrerade deltagare, 46 föreläsare och 73 posterutställare och var mycket lärorik. FaR teamet har skrivit rapport om föreläsningsinnehållet. Bland posterpresentatörerna kunde noteras tolv svenska kollegor däribland en av FaR teamets sjukgymnaster som presenterade Implementing physical activity on prescription in primary care. En sex månaders uppföljning av 194 patienter som fått FaR behandling på 15 vårdcentraler inom HSN 5 området och som visar på positiva resultat gällande fysisk aktivitetsnivå, metabola riskfaktorer och hälsorelaterad livskvalitet. Closing the gap Gör Göteborg jämlikt FaR teamets verksamhetsutvecklare och processledare deltog i Göteborgs stads tvådagarskonferens Gör Göteborg jämlikt. Här gavs möjlighet att lyfta fram och diskutera FaR och FaR samverkan inom flertalet verksamheter utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Forskning i FaR teamet FaR studien Göteborg Trots vetskapen om att fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter, så ligger den stora utmaningen idag i att implementera fysisk aktivitet som behandlingsmetod inom Hälso och sjukvården. Det föreligger också ett stort behov av att göra långtidsuppföljning på patienter som får FaR behandling. Fyra hundra fyrtiofyra patienter, år, fysiskt inaktiva med någon del av metabola syndromet, har erhållit FaR behandling enligt standardiserad rutin vid besök på 15 vårdcentraler inom nämndområdet och ingår i studien. De patienter som vid 6 månader inte ökat sin fysiska aktivitetsnivå randomiseras till ett förstärkt stöd med sjukgymnast alternativt till fortsatt FaR behandling på vårdcentral. Sjukgymnasten utför bland annat konditionstest på ergometercykel och förskriver doserat FaR utifrån aktuell konditionsresultat. I denna del är 164 patienter randomiserade till intervention respektive kontrollgrupp. Syftet med FaR studien är att utvärdera dessa två FaR behandlingsstrategier gällande fysisk aktivitetsnivå, medicinska riskfaktorer, hälsorelaterad livskvalitet, stöd från vårdgivare på vårdcentralen och mediatorer/beteendefaktorer kring fysisk aktivitet. Sammanlagt följs patienterna under 5 år. 16

17 Nedan redovisas samtliga 444 patienter ingående i studien vid start: Nedan redovisas preliminära resultat gällande 6 månaders uppföljning på 316 patienter. Ett bortfall på 77 patienter (17 %) samt patienter som ännu ej gjort uppföljningen, 46 patienter (10 %) finns ej med i redovisning/ beräkning. 17

18 Under 2014 har en medarbetare i FaR teamet antagits som doktorand vid Göteborgs Universitet för att vetenskapligt utvärdera delar av FaR studien. Aktiv 65 studien 2012 beviljades FaR teamet medel för att bedriva en hälsoscreening av 65 åringar. Studien vänder sig till alla listade 65 åringar på en offentlig och en privat vårdcentral. Genom att screena och arbeta med risk och friskfaktorer hos individen är målet att undvika och/eller skjuta upp insjuknandet i diabetes typ 2 och hjärt och kärlsjukdomar. Vetenskapligt utvärderade instrument används såsom Hälsoprofilen, konditionstest och funktionstester. Projektplan samt beviljad etisk prövning finns. Sedan augusti 2012 pågår studien på Närhälsan VC Högsbo. Hösten 2014 startade studien också på Järnhälsan. Under 2014 har alla listade patienter på Närhälsan VC Högsbo blivit erbjudna att delta i projektet. I dagsläget har 40 patienter tackat ja till att delta i studien och upplever detta som positivt. De patienter som tackar nej till deltagande anger som orsak: tidsbrist, sjukdom, byte av vårdcentral eller att man redan antingen har fullgott stöd av sjukvården eller inte är i behov av hälsoscreening. Statistisk bearbetning av data kommer att påbörjas under

19 19

20 Verksamhetsåret 2014 FaR för unga Sedan 2013 har FaR teamet centrala och västra Göteborg ett utvidgat uppdrag, FaR för unga, med fokus på att minska övervikt och fetma hos barn och ungdomar (för mer information se TU 587/12). Processledare och en sjukgymnast i FaR teamet och arbetar tillsammans med FaR för vuxna med att göra FaR processen enkel och tydlig för vårdgivare och patienter. Uppföljningen bygger på statistik från HSNK och rapporter från FaR sjukgymnaster, FaR samordnare, FaR teamet och samarbetspartners. FaR för unga fungerar som ett oberoende stöd för samtliga vårdgivare inom HSN 5:s område. Under året har detta stöd getts till: vårdcentraler och barnavårdscentraler, två barn och ungdomsmedicinska mottagningar, två barn och ungdomspsykiatriska mottagningar, två ungdomsmottagningar, barn och ungdomshabiliteringen i Frölunda, två Mini Maria mottagningar samt sjukgymnastikenheten Drottnings Silvias barn och ungdomssjukhus totalt 49 enheter (vc/bvc som är samlokaliserade räknas som en enhet). Därtill tillkommer alla skolsköterskor på grund och gymnasieskolor i centrala och västra Göteborg, ca 120 skolor. Arbetet inom uppdragets specifika nivå att utveckla och implementera en arbetsmodell för FaR för unga har fortlöpt som planerat och uppdraget följs. Huvudfokus under 2014 har varit att informera och utbilda vårdgivare och elevhälsa om fysisk aktivitet och FaR för barn och ungdomar. Ett omfattande arbete då området innefattar många vårdenheter samt skolor. På FaR center kan nu ungdomar och barn med sina föräldrar få individuellt stöd av FaRsjukgymnast och vid överviktproblematik erbjuds även stöd av FaR dietist. På FaR center finns också möjlighet för barn och ungdomar som fått FaR att delta i olika gruppaktiviteter under ledning av FaR sjukgymnaster. FaR center arrangerar också inspirationsförläsningar för föräldrar. När det gäller den generella nivån av uppdraget så går det delvis hand i hand med det specifika uppdraget. Betydelsen av fysisk aktivitet för barn och ungdomar uppmärksammas i de verksamheter som FaR för unga arbetar gentemot och i sammanhang där projektet presenterats. Mer konkret har FaR för unga bland annat varit delaktiga och stöttat planeringen inför bildandet av den ideella föreningen Fokus Frölunda samt varit med och initierat och planerat en temadag om övervikt och fetma för elevhälsan och barnhälsovården i Göteborg. Men prioriterat under 2014 har varit att få fart på FaR förskrivningen och göra den FaR stödjande verksamheten känd för förskrivarna. Metodutveckling Rekommendationer för FaR för barn och ungdomar Stockholms läns landsting presenterade under 2014 rekommendationer för FaR för barn och ungdomar som nu skall implementeras inom landstinget och i projektform inom en del av elevhälsan. Då det saknas evidens för FaR för barn och ungdomar och liknande rekommendationer ej finns framtagna inom Västra Götalandsregionen har FaR för unga i HSN 5 valt att utgå från dessa rekommendationer (se bilaga). Målgrupp för FaR för unga I de framtagna rekommendationerna från SLL rekommenderas mer familjecentrerade metoder för barn i förskoleålder. Den arbetsmodell som tagits fram inom HSN 5 innebär ett anpassat arbetssätt för barn från 4 år, där arbetet är helt inriktat mot föräldrarna. Men FaR för unga i HSN 5 väljer att följa de framtagna rekommendationerna och kommer fortsättningsvis inte att förorda förskrivning av FaR för barn i förskoleålder. Däremot kvarstår möjligheten för 20

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer