Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-06-11. Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde"

Transkript

1 Sjukvårdsnämnd SUS PROTOKOLL Datum (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: Plats: Lund/SUS/Seminariet Beslutande Joakim Sandell (S), ordförande Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande Anette Mårtensson (MP), 1:e vice ordförande Caroline Lindberg (M), Kenneth Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Peter Fransson (S) Mattias Kristiansson (SD), tjänstgörande ersättare för Mats Erlandsson (SD) Ewa Bertz (FP) Roland Thord (MP), tjänstgörande ersättare för Linda Johnsson (S) Niels Paarup-Petersen (C) Anna-Carin Håkansson (S), tjänstgörande ersättare för Daniel Morovic (S) Gunilla Tornqvist (S) Ersättare Saima Jönsson Fahoum (V) Övriga Jan Eriksson, förvaltningschef Lena Woin, enhetschef Anna Martinsson, kommunikationschef Gudrun Berggren, stabschef Ritva Rosenbäck, enhetschef Karin Träff Nordström, divisionschef Harald Roos, divisionschef Fredrik Wiberg, enhetschef Mattias Svensson, politisk sekreterare (KD) Susanne Wensmark, personalrepresentant, Kommunal Mariela Ferré Hofman, personalrepresentant, Vision Katarina Ekdahl, personalrepresentant, SACO Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus, Lunds universitet Lars Palander, sekreterare Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (4) 24 Val av justeringsperson Stefan Lamme (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 25 Förslag på extraärende Stefan Lamme (M) yrkar att fyra ärende ska tillföras dagordningen; Att förvaltningschefens beslut om neddragning/partiell stängning av akuten i Lund (dnr ) behandlas som ett politiskt beslutsärende på dagens sammanträde med sjukvårdsnämnd Sus. Att Åtgärder för en ekonomi i balans (punkt 7 under ärende 3. Verksamhetsinformation) behandlas som ett politiskt beslutsärende på dagens sammanträde med sjukvårdsnämnd Sus. Att Månadsrapport april, som lämnades utan åtgärd på förra sammanträdet, behandlas som ett politiskt beslutsärende på dagens sammanträde med sjukvårdsnämnd Sus. Att deltagande i medborgardialogen på Malmöfestivalen behandlas som ett politiskt beslutsärende på dagens sammanträde med sjukvårdsnämnd Sus. Ordföranden avslår yrkandet och ställer sitt förslag på att avslå tilläggen och Stefan Lammes tilläggsyrkande under proposition och finner att sjukvårdsnämnd SUS beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs separat för vart förslag och sjukvårdsnämnd SUS fastställer följande voteringsproposition: Den som stöder ordförandens yrkande röstar ja. Den som stöder Stefan Lammes röstar nej Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster i vart och ett av de fyra yrkandena Ja-röster ges av: Anette Mårtensson (MP), Kenneth Jönsson (S), Roland Thord (MP), Anna- Carin Håkansson (S), Gunilla Tornqvist (S) och Joakim Sandell (S) Nej-röster ges av: Stefan Lamme (M), Caroline Lindberg (M), Mattias Kristiansson (SD), Ewa Bertz (FP) och Niels Paarup-Petersen (C). Reservation Stefan Lamme (M), Caroline Lindberg (M), Ewa Bertz (FP) och Niels Paarup-Petersen (C) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. Region Skåne Sjukvårdsnämnd SUS

3 Datum (4) 26 Verksamhetsinformation 1. Tillgänglighet/Ritva Rosenbäck 2. Produktionsplanering/Ritva Rosenbäck 3. Planering inför sommaren/gudrun Berggren 4. Långsiktig lokalplanering SUS/Jan Eriksson 5. Kortare väntetider i cancervården - strategi för 2015/Harald Roos 6. Åtgärder för en ekonomi i balans/fredrik Wiberg 7. Fastställd fördelning 2014 års prestationsmedel mest sjuka äldre samt förslag fördelning SUS/Karin Träff Nordström Punkt 4 utgår 27 Ny vårdavdelning sköra äldre Diarienummer Sjukvårdsnämnd SUS beslut 1. Sjukvårdsnämnd SUS fastställer föreliggande beslutsförslag avseende ny vårdavdelning för sköra äldre. Sammanfattning Sjukvårdsnämnd SUS föreslås fastställa förslag på öppnande av ny vårdavdelning för sköra äldre vid SUS i Lund. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Projektplan äldrevårdsavdelning Initiativärende. Åtgärder för att minska de ekonomiska problemen Stefan Lamme (M) yrkar på att förvaltningschefen får följande två uppdrag; Att förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma till nämnden snarast med en analys och strategi kring vad som kan göras för att minska kvalitetsbrister såsom undvikbara vårdskador och vårdrelaterade infektioner, vilka leder till onödigt långa medelvårdtider och ökade kostnader. Att förvaltningschefen ges i uppdrag att snarast ta fram förbättringsförslag som möjliggör att medel kan avropas från regionstyrelsens internbudget. Ordföranden föreslår att nämnden i stället får ytterligare information om kvalitetsbrister vid augustimötet och avslår helt det andra med hänvisning att förslagets innehåll ingår i förvaltningschefens normala arbetsuppgift och ställer förslagen under proposition och finner att sjukvårdsnämnd SUS beslutar enligt ordförandens förslag. Region Skåne Sjukvårdsnämnd SUS

4 Datum (4) Reservation Stefan Lamme (M), Ewa Bertz (FP) och Niels Paarup-Petersen (C) reserverar sig muntligt Ärende 2 utgår Lars Palander Sekreterare Justerat Joakim Sandell Ordförande Stefan Lamme 2e vice ordförande Justering har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad, Ann-Louise Olsson Administratör Region Skåne Sjukvårdsnämnd SUS

5 RESERVATION ALLIANS FÖR SKÅNE Reservation mot föredragningslistan Vi vänder oss starkt mot Socialdemokraternas och Miljöpartiets passivitet och bristfälliga styre av Skånes universitetssjukvård. Sjukvårdnämnd Sus har i uppdrag att leda driften, men detta uppdrag följs inte. Ärenden av avgörande betydelse för vårdens kvalitet och funktion når inte nämnden för beslut. Vi får information på information om att utvecklingen går åt fel håll, trots det ekar dagordningarna så gott som tomma. Hur ska vi kunna ta ansvar för och leda driften när vi förvägras att besluta om den? Allians för Skåne begärde att följande frågor skulle tas upp för beslut: - Neddragning/partiell stängning av akuten i Lund - Åtgärder för en ekonomi i balans - Månadsrapport april (utgick på förra sammanträdet) - Medverkan medborgardialog Malmöfestivalen Styret avvisade denna begäran och visar därigenom med största tydlighet att man inte tänker ta politiskt ansvar för de svåra frågorna utan överlåter dessa till tjänstemännen. Akutmottagningen i Lund Från den 22 juni till och med den 16 augusti stängs akutintaget i Lund nattetid för ambulanser. Svårt sjuka eller skadade patienter tvingas åka till akuten i Malmö mellan klockan 21 och 08, under elva av dygnets timmar. Akuten i Lund reduceras till en primärvårdsakut. Beslutet innebär att patientsäkerheten sätts på spel. Malmö står inte rustat för att ta hand om traumapatienter av denna dignitet och omfattning. En hel rad specialistkompetenser

6 finns bara att tillgå på sjukhuset i Lund. Behovet av ambulanskörningar i bägge riktningarna ökar, vilket tär på ambulanskapaciteten i hela Skåne och förlänger insatstiderna. Utöver patientsäkerhetsrisken förlorar skånsk universitetssjukvård i anseende vilket kommer att ta lång tid att reparera. Vi ser mycket allvarligt på att ett beslut av sådan principiell art, med så omfattande påverkan på utbudet och risker för patientsäkerheten, inte blir föremål för politiskt avgörande, utan helt överlåts åt tjänstemännen. Vi krävde in i det sista att få upp ärendet för beslut i nämnden, men utan resultat. Vid ett beslut i nämnden hade vi röstat nej. Åtgärder för en ekonomi i balans/månadsrapport april De ekonomiska problemen i Skånes Universitetsjukvård är fortsatt mycket omfattande. Efter april månad pekar prognosen mot ett resultat som är 420 miljoner kronor sämre än budget. Kostnadsutvecklingen för sjukhusverksamheten har succesivt försämrats under året samtidigt som vårdproduktionen minskar. Kostnaderna för hyrpersonal har ökat med 13 miljoner kronor jämfört med samma period i fjol. I ett sådant läge vilar ett stort ansvar på politiken att agera, men styrets bristande handlingsförmåga är påtaglig. Tertialrapporten redogjordes bara för muntligen på förra sammanträdet och idag nekades vi att få upp rapporten för beslut. Åtgärdslistan för en ekonomi i balans har inte heller den, trots vår begäran, varit uppe för nämndens behandling. Att det därtill dröjer sex månader innan vi ens får kännedom om listans innehåll är direkt undermåligt. Eftersom våra yrkanden om tillägg till dagordningen föll väljer vi att reservera oss till förmån för dessa. Allians för Skåne i sjukvårdsnämnd Sus Stefan Lamme (M) Ewa Bertz (FP) Niels Paarup-Petersen (C)

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Lund/SUS/Blocket/representationsvåningen

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Lund/SUS/Blocket/representationsvåningen PROTOKOLL 57 65 Datum 2015-11-19 1 (6) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2015-11-19 09.00 14.30 Plats: Lund/SUS/Blocket/representationsvåningen Beslutande Joakim Sandell (S), ordförande

Läs mer

Datum 2015-08-13. Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: 2015-08-13 09.00 13.30 Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5, SUS, Malmö

Datum 2015-08-13. Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: 2015-08-13 09.00 13.30 Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5, SUS, Malmö PROTOKOLL 29 41 Datum 2015-08-13 1 (7) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2015-08-13 09.00 13.30 Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5, SUS, Malmö Beslutande Joakim Sandell (S), ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Malmö/SUS/Jan Waldenströms gata 5/Tidskriften

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Malmö/SUS/Jan Waldenströms gata 5/Tidskriften PROTOKOLL 66 75 Datum 2015-12-16 1 (7) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2015-12-16 09.00-14.00 Plats: Malmö/SUS/Jan Waldenströms gata 5/Tidskriften Beslutande Joakim Sandell (S), ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde PROTOKOLL 48 56 Datum 2017-06-22 1 (6) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2017-06-22, kl. 09:00-13:30 Plats: Regionhuset i Malmö Beslutande Ingrid Lennerwald (S), ordförande Kenneth Jönsson

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Sjukvårdsnämnd SUS PROTOKOLL 10 18 Datum 2015-04-16 1 (7) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2015-04-16 09.00-13.00 Plats: Lund/SUS/Seminariet Beslutande Joakim Sandell (S), ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö PROTOKOLL 42 49 Datum 2018-08-23 1 (5) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2018-08-23 09.00-12.00 Plats: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö Beslutande Joakim Sandell (S), Ordförande

Läs mer

Sjukhusstyrelse Trelleborg

Sjukhusstyrelse Trelleborg PROTOKOLL 5 11 Datum 2019-02-21 1 (4) Protokoll från sjukhusstyrelse Trelleborgs sammanträde Tid: 2019-02-21 kl. 9-12 Plats: direktionsrummet / stora konferensrummet, Lasarettet Trelleborg Beslutande Gunilla

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Malmö/SUS/Inga Marie Nilssons gata 35/Sessionssalen

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Malmö/SUS/Inga Marie Nilssons gata 35/Sessionssalen Sjukvårdsnämnd SUS PROTOKOLL 3 9 Datum 2015-02-26 1 (5) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2015-02-26 13.00 17.00 Plats: Malmö/SUS/Inga Marie Nilssons gata 35/Sessionssalen Beslutande Joakim

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 198 200 Datum 2015-11-24 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2015-11-24 kl. 09.00 09.25 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon (S), ordförande

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen PROTOKOLL 43 53 Datum 2014-04-30 1 (4) Protokoll från vårdproduktionsberedningens sammanträde Tid: 2014-04-30, kl. 09.00-12.35 Plats: Konferensrum 15, Psykiatriska kliniken, Baravägen, Lund Beslutande

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUSs sammanträde. Tid: Styrbord/Babord, Dockplatsen 26 Malmö

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUSs sammanträde. Tid: Styrbord/Babord, Dockplatsen 26 Malmö Sjukvårdsnämnd SUS PROTOKOLL 70 76 Datum 2017-10-20 1 (7) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUSs sammanträde Tid: 2017-10-20 09.00-15.00 Plats: Styrbord/Babord, Dockplatsen 26 Malmö Beslutande Joakim Sandell

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 49 54 Datum 2018-11-06 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2018-11-06 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2016-09-28 1 (6) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: Plats: 2016-09-28 kl.09.00-16.00 (ca.) Styrbord/Babord, Dockplatsen

Läs mer

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Sjukhusstyrelse Helsingborg PROTOKOLL 6 14 Datum 2019-02-27 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse Helsingborgs sammanträde Tid: 2019-02-27 kl 09.00-11.20 Plats: Stora sammanträdesrummet, Olympiahuset, Lasarettet Helsingborg Beslutande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2016-12-02 1 (7) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2016-12-02 kl.09.00-16.00 Plats: Representationsvåningen, C-Block,

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde PROTOKOLL 22 26 Datum 2018-05-03 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde Tid: 2018-05-03 kl 13.00 15.15 Plats: Hotell Norregård, Falsterbo Beslutande Yvonne Augustin (S), Ordförande Annette

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 45 47 Datum 2017-05-29 1 (4) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-05-29 09.30 10.40 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken Beslutande Stefan Svalö (S),

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 27 29 Datum 2019-02-26 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2019-02-26, kl 08.30 08.40 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson (M), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-01-31 1 (3) 10 Hälso- och sjukvårdsnämndens underlag till upphandlingsplan 2018 Diarienummer 1702206 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso-

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 226-229 Datum 2018-10-22 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2018-10-22, 12.55 13.10 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson, ordförande Annette

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Sjukvårdsnämnd Kryh PROTOKOLL 11 19 Datum 2015-03-11 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2015-03-11, kl 09:30-14:00 Plats: Sammanträdesrum Gåsen, sjukhuset i Hässleholm Beslutande

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2017-02-16 1 (8) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-16 kl.09.00-16.00 Plats: Representationsvåningen, C-Block,

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Datum Protokoll från sjukhusstyrelse SUS:s sammanträde

Datum Protokoll från sjukhusstyrelse SUS:s sammanträde PROTOKOLL 1 9 Datum 2019-01-30 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse SUS:s sammanträde Tid: 2019-01-30 kl. 09:00-15:05 Plats: Representationsvåningen, våning 12, Blocket, Entrégatan 7, Lund Beslutande Camilla

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 112 119 Datum 2015-06-16 1 (7) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2015-06-16 kl. 09.00 09.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon (S), ordförande

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 27 36 Datum 2017-12-05 1 (5) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2017-12-05, kl 09.00-12,30 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad,

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :00-15:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :00-15:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 55 62 Datum 2018-12-05 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2018-12-05 13:00-15:30 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Rum Styrbord/Babord. Dockplatsen 26, Malmö

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Rum Styrbord/Babord. Dockplatsen 26, Malmö Sjukvårdsnämnd SUS PROTOKOLL 23 32 Datum 2016-03-22 1 (9) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2016-03-22 09.00-14.00 Plats: Rum Styrbord/Babord. Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Anette Mårtensson

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 85 86 Datum 2017-11-07 1 (3) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-11-07 18.00-20.00 Plats: Rum Söderslätt, Skånetrafiken, Andra Avenyn 7, Hässleholm

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Styrbord/Babord, Dockplatsen 26, Malmö

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Styrbord/Babord, Dockplatsen 26, Malmö PROTOKOLL 81 91 Datum 2016-09-28 1 (9) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2016-09-28 09.00-16.00 Plats: Styrbord/Babord, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Joakim Sandell (S), Ordförande

Läs mer

Sjukhusstyrelse Kristianstad

Sjukhusstyrelse Kristianstad PROTOKOLL 14 21 Datum 2019-04-26 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse Kristianstads sammanträde Tid: 2019-04-26 10:00-11:40 Plats: IVÖ, Blekedamm, CSK Beslutande Patrik Holmberg (C), ordförande Dan Ishaq

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-27 1 (2) 120 Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder - utlösande av option Diarienummer 1500972 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 10 13 Datum 2014-03-20 1 (4) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2014-03-20 9-10.00 Plats: Gertrud Bratt/Dockplatsen/Malmö Beslutande Liliana Lindström (M), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-01-31 1 (3) 8 Ändrad driftform för Ambulansdistrikt 2 Diarienummer 1703067 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Förvaltning Medicinsk

Läs mer

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Sjukhusstyrelse Helsingborg PROTOKOLL 15 20 Datum 2019-03-28 1 (4) Protokoll från sjukhusstyrelse Helsingborgs sammanträde Tid: 2019-03-28 kl 13.00 15.00 Plats: Konferensrum 21, Olympiahuset, Helsingborgs lasarett Beslutande Anders

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 57 66 Datum 2018-10-25 1 (6) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2018-10-25, kl 09:30-11:20 Plats: Rum Söderslätt, Skånetrafiken, Andra Avenyn 7, Hässleholm Beslutande Stefan

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 33 36 Datum 2015-11-16 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 11.40-12.00 Plats: Rum

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLL 90 103 Datum 2015-06-18 1 (8) Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-18 11.00-13.30 Plats: Margetetorps gästgifveri, Häljarp Beslutande

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 22 27 Datum 2016-10-11 1 (4) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-10-11, kl 09.00-13.45 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 1 6 Datum 2016-02-09 1 (4) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-02-09 kl. 09.00 12.10 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 40 44 Datum 2017-11-27 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-11-27 kl. 16:30-16:40 Plats:

Läs mer

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde PROTOKOLL 15 23 Datum 2019-05-24 1 (6) Protokoll från personalnämndens sammanträde Tid: 2019-05-24 kl 09.00-12.00 Plats: Rum 114, Kristianstad Beslutande Pontus Lindberg (M), ordförande Carina Wutzler

Läs mer

Beredningen för e-hälsa

Beredningen för e-hälsa Beredningen för e-hälsa PROTOKOLL 16 18 Datum 2017-05-31 1 (3) Protokoll från sammanträde i beredningen för e-hälsa Tid: 2017-05-31, 09.00-16.00 Plats: Rum Spettekakan, personalmatsalsbyggnaden, Hässleholms

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 12 18 Datum 2016-04-11 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-04-11 kl. 14:15 14.25 Plats:

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: kl Styrbord/Babord, Regionhuset/Dockplatsen 26, Malmö

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: kl Styrbord/Babord, Regionhuset/Dockplatsen 26, Malmö PROTOKOLL 19 26 Datum 2017-03-17 1 (8) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2017-03-17 kl.09.00-14.30 Plats: Styrbord/Babord, Regionhuset/Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Ingrid Lennerwald

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-27 1 (3) 135 Motion. Fria preventivmedel för kvinnor upp till 26 år Diarienummer 1500990 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 20--28 Datum 2013-05-21 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2013-05-21, kl 09.00 13.30. Plats: Söderportskolan, Kristianstad Beslutande: Douglas Roth (M)

Läs mer

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde PROTOKOLL 9 14 Datum 2016-04-29 1 (4) Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde Tid: 2016-04-29 Kl 09.45 11.45 Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3 A, Armaturen plan 4, Lund Beslutande

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund DAGORDNING Datum 2017-02-15 1 (6) Sammanträde i sjukvårdsnämnd Sund Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd Sund kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-15 09.00-15.00 Plats: Rum Axel Ebbe, Lasarettet i

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Datum Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne

Datum Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-06-05 1 (2) 84 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2014-2025 Diarienummer 1202805 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Datum Ändringar i Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder - Yttrande från Sjukvårdsnämnd Kryh

Datum Ändringar i Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder - Yttrande från Sjukvårdsnämnd Kryh Sjukvårdsnämnd Kryh PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-09-16 1 (2) 69 Ändringar i Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder - Yttrande från Sjukvårdsnämnd Kryh Diarienummer 1402446 Sjukvårdsnämnd Kryhs

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2016-10-28 1 (6) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2016-10-28 kl.09.00 Plats: Representationsvåningen, C-Block,

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 74 84 Datum 2017-10-30 1 (7) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-10-30, kl. 09.30-13.00 Plats: Rum Söderslätt, Skånetrafiken, Andra Avenyn 7, Hässleholm Beslutande Stefan

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde PROTOKOLL 67 80 Datum 2016-09-01 1 (9) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2016-09-01 08.30-12.30 Plats: Tidskriften SUS Malmö Beslutande Joakim Sandell (S), Ordförande Stefan Lamme (M),

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :30-12:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :30-12:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Sjukvårdsnämnd Kryh PROTOKOLL 44 52 Datum 2016-06-21 1 (8) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2016-06-21 09:30-12:30 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Maria Nyman

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2015-08-06 1 (5) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2015-08-13 09.00- Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata

Läs mer

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde. Tid: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 2 F, Lund

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde. Tid: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 2 F, Lund PROTOKOLL 28 34 Datum 2017-11-24 1 (6) Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde Tid: 2017-11-24 10.00-13.40 Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 2 F, Lund Beslutande Ida Nilsson (MP),

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2018-12-06 1 (5) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2018-12-06 09.00-13.00 (inkl. lunch) Plats: St Gertrud konferenscenter,

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Regionstyrelsen PROTOKOLL 153 156 Datum 2017-06-20 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2017-06-20 kl. 08.30 8.45 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon

Läs mer

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde PROTOKOLL 47 51 Datum 2015-11-11 1 (4) Protokoll från personalnämndens sammanträde Tid: 2015-11-11 09.00 11.30 Plats: Rådhus Skåne, rum 114 Beslutande Märta Stenevi (MP), Ordförande Caroline Wessel (M),

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde. Tid: Renaissance Malmö Hotel, Malmö

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde. Tid: Renaissance Malmö Hotel, Malmö Sjukvårdsnämnd Sund PROTOKOLL 17 26 Datum 2017-03-15 1 (7) Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde Tid: 2017-03-15 09.30-11.30 Plats: Renaissance Malmö Hotel, Malmö Beslutande Yvonne Augustin (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 8 10 Datum 2015-04-13 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-04-13 11.40-11.45 Plats: Rum

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-11-23 1 (4) 243 Översyn av ambulanssjukvård och prehospitala resurser i Diarienummer 1601845 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 17 21 Datum 2017-06-19 1 (4) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2017-06-19 kl. 09.00-10.30 Plats: Specialistmottagning urologisk öppenvård och dagkirurgi A. Zaborowski,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 7 13 Datum 2016-03-15 1 (6) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-03-15, kl 09.00-11.30 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad

Läs mer

Datum Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: Malmö, Dockplatsen 26, Skånevåningen

Datum Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: Malmö, Dockplatsen 26, Skånevåningen PROTOKOLL PUBLIK 13 31 Datum 2018-03-22 1 (5) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2018-03-22 09.15-15.00 Plats: Malmö, Dockplatsen 26, Skånevåningen Beslutande Margareta Dovsjö (S), ordförande

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 36 44 Datum 2014-06-19 1 (6) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2014-06-19 08.30-09.30 Plats: Dan/Dockplatsen/Malmö Beslutande Liliana Lindström (M), ordförande Anna-Lena

Läs mer

Datum Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken

Datum Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-10-05 1 (2) 206 Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken Diarienummer 1701719 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet PROTOKOLL 60 65 Datum 2014-06-17 1 (5) Protokoll från vårdproduktionsutskottets sammanträde Tid: 2014-06-17, kl. 12.45-13.00 Plats: Rum 208, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Stefan Lamme (M), Ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö PROTOKOLL 35 39 Datum 2015-05-21 1 (4) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2015-05-21 kl. 10.00-11.45 Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö Beslutande Torbjörn Lövendahl (S), ordförande

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 16 18 Datum 2016-05-11 1 (7) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2016-05-11, kl 09.00-12.00 Plats: Krinova Incubator Science Park, Kristianstad Beslutande Amela Hodzic

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 28 36 Datum 2018-12-04 1 (5) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2018-12-04, kl. 09:00 12.00 Plats: Rum 109, Rådhus Skåne,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-27 1 (2) 138 Initiativärende. Öppna den palliativa slutenvården i Trelleborg Diarienummer 1601664 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso-

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 11 14 Datum 2015-05-11 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-05-11 10.30-10.40 Plats: Rum

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :30-12:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :30-12:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Sjukvårdsnämnd Kryh PROTOKOLL 9 15 Datum 2017-03-17 1 (5) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2017-03-17 09:30-12:30 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Irene Nilsson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-05-19 1 (3) 84 Psykoterapi och multimodal smärtbehandling driftsform Diarienummer 1601863/1601862 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1.

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Regionfullmäktige PROTOKOLL 88 98 Datum 2014-11-25 1 (8) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2014-11-25 kl. 10.00-15.10 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 88

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden PROTOKOLL 71-79 Datum 2013-12-18 1 (6) Protokoll från sammanträde Tid: 2013-12-18, kl. 09.00-13.40 Plats: Rum Tidskriften, MFC, sjukhusområdet i Malmö Beslutande: Monika

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Representationsvåningen, C-Block, SUS Lund

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Representationsvåningen, C-Block, SUS Lund PROTOKOLL 33 41 Datum 2016-04-21 1 (9) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2016-04-21 09.00-13.30 Plats: Representationsvåningen, C-Block, SUS Lund Beslutande Joakim Sandell (S), Ordförande

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 68 75 Datum 2017-10-16 1 (4) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-10-16 kl. 09:30-14:40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde. Tid: kl Plats: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen, Malmö

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde. Tid: kl Plats: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen, Malmö PROTOKOLL 22 28 Datum 2017-06-15 1 (5) Protokoll från personalnämndens sammanträde Tid: 2017-06-15 kl 10.00-14.00 Plats: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen, Malmö Beslutande Amela Hodzic (S), ordförande

Läs mer

Datum Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Datum Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Servicenämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-26 1 (2) 46 Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Diarienummer 1402924 Servicenämndens beslut Servicenämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2018-06-18 1 (8) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Regionstyrelsen. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för moderaterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.

Regionstyrelsen. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för moderaterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-02-07 1 (3) 23 Budget 2017 - folkhälsoarbete Diarienummer 1600970 Regionstyrelsens beslut 1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till fördelning av

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 30 33 Datum 2017-04-25 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2017-04-25 kl. 13.00 16.00 Plats: Rum 208, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 34 42 Datum 2016-05-16 1 (6) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-05-16 kl. 09:30-15:00

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-01-31 1 (3) 20 Vårdavtal med Folktandvården Skåne AB Diarienummer 1602088 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Region Skåne tecknar Vårdavtal 2018

Läs mer

Datum Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: Malmö/Dockplatsen 26/Skånevåningen

Datum Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: Malmö/Dockplatsen 26/Skånevåningen PROTOKOLL 30 38 Datum 2017-05-18 1 (6) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2017-05-18 09.00 15.30 Plats: Malmö/Dockplatsen 26/Skånevåningen Beslutande Katarina Toremalm (MP), mötesordförande

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 4 9 Datum 2018-02-15 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-02-15 kl. 14:00-14:10 Plats:

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen PROTOKOLL 29 41 Datum 2013-03-26 1 (10) Protokoll från vårdproduktionsberedningens sammanträde Tid: 2013-03-26, kl. 09.00 14.15 Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö Beslutande Michael Sandin (M), ordförande

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 19 27 Datum 2018-09-18 1 (5) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2018-09-18, kl 09.00-12.00 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad,

Läs mer