Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013"

Transkript

1 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

2 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner av nyckeltal...19 Resultaträkning Balansräkning...21 Kassaflödesanalys...23 Tilläggsupplysningar...24 Upplysningar till enskilda poster...26 Styrelsen...34 Revisionsberättelse...34 Granskningsrapport...36 Detaljbild från det skyltmaterial som har tagits fram till nya Boda Avfallsanläggning, vilken invigdes sommaren Vi tackar Jönköping Energi för ett mycket gott samarbete kring bilder och inspiration till vårt material. Foto: Kristoffer Karlsson

3 VD har ordet Sorterar du så tar vi hand om resten! Låt mig först rikta ett stort tack till kunder och medarbetare som bidragit till ett framgångsrikt år för Nässjö Affärsverk AB. Ett år fyllt av både stora och mindre händelser som vi på olika sätt har haft att hantera. Jag tänker kanske främst på när vår dricksvattentäkt för Nässjö stad, Spexhultasjön, höll på att inte kunna användas under lång tid. Men tack vare ett mycket gott arbete från både NAVs medarbetare och våra samarbetspartners, både inom kommunen och externa parter, lyckades vi undvika den katastrof som inte var långt borta. Vi har även under året arbetat med att utveckla vår effektivitet och kostnadsmedvetenhet för att så långt som möjligt hålla tillbaka kostnads- och prisutveckling. Detta kan vi se i Nils Holgerssonundersökningen som görs en gång om året, där våra levererade samhällsnyttigheter prisjämförs med motsvarande verksamheter runt om i landet. Här kan vi med glädje konstatera att vi ligger bra till jämfört med andra, och för tredje året i rad har vi stärkt vår ställning i den senaste mätningen som har gjorts. Detta är till nytta för våra kunder även om vi självklart alltid kan bli bättre, vilket är vår absoluta ambition. Detta är ett arbete som kommer att fortgå de kommande åren. Under året har vi även intensifierat arbetet med att förnya inom Vatten och Avlopp, såväl vad gäller ledningssystem som vatten- och reningsverk. Detta ses som helt nödvändigt för att vi långsiktigt ska kunna leverera ett bra dricksvatten till våra kunder samt ta fullt ansvar för avloppsvattnet. Greger Phalén, VD Ett föråldrat affärssystem har under året bytts ut till ett modernt, som lever upp till dagens och morgondagens krav. Även detta för att vi på ett säkert och effektivt sätt ska kunna ha god ordning och reda på alla de transaktioner, internt och externt, som vi ägnar oss åt i våra olika verksamheter. Det klimatsmarta insamlingssystemet för våra kunders hushållsavfall går nu in i sin slutfas. Många kommuninvånare har valt att källsortera sitt avfall, vilket vi är tacksamma för, då detta är en god insats för miljön. Matavfallet hamnar i Jönköping för framställning av biogas, och det brännbara avfallet levereras till Eksjö för produktion av fjärrvärme och el. Det ser vi som ett bra sätt att sluta kretsloppet och det ligger väl i linje med våra långsiktiga miljömål. Med dessa ord vill jag tacka alla för ett bra Nu blickar vi fram mot nya utmaningar det kommande året. Med god service och skäliga priser för våra kunder, samtidigt som NAVs medarbetare kan känna stolthet och glädje i sitt arbete. Årsredovisning

4 Med miljön som drivkraft får NAV människors vardag att fungera! Nässjö Affärsverk AB, NAV, är ett helägt bolag i Nässjö kommun med ansvar för viktiga samhällstjänster som elnät, fjärrvärme, renhållning samt vatten och avlopp. På Nässjö kommuns uppdrag ansvarar vi även för skötsel och underhåll av gatubelysning, gator, grönområden och andra offentliga platser. Våra kärnvärden Miljö och Service sammanfattar i mycket vårt uppdrag. NAV har ständigt i fokus att uppfylla kundernas och ägarnas krav på leveranssäkerhet och service. Som ett kommunägt företag är det också självklart att vi verkar för långsiktigt hållbara samhällsfunktioner med omtanke om vår miljö. Vi är 110 medarbetare som med många skiftande kompetenser och erfarenheter ser till att din vardag fungerar! Med denna årsredovisning vill vi visa på några delar av allt det arbete vi utför för att förbättra miljön, leveranssäkerheten och servicen, men också vår egen arbetsmiljö och egna arbetsklimat, samtidigt som vardagen ska fungera precis som vanligt för våra kunder och invånare i Nässjö kommun! 4 Årsredovisning 2013

5 kunder & marknad Vårt arbete för nöjdare kunder fortsätter Vårt arbete för nöjdare kunder har fortsatt med förbättringar för att skapa en än mer positiv bild av NAV och våra verksamheter. Kundbladet Nytt från NAV har producerats enligt plan, ett nummer ägnades till stor del åt att informera om våra så kallade E-tjänster; e-faktura, SMS-påminnelse för sophämtning samt inrapportering av vattenmätare via Dina sidor på vår hemsida. Vi blir allt bättre på att informera om planerade arbeten. Detsamma gäller information vid kris. Som gott exempel kan nämnas utsläppet av olja i Spexhultasjön, där vi har fått positiv feedback från såväl kollegor i branschen som kommunledningen. Hemsidan blir bara mer och mer välbesökt, vilket mäts i unika besök/månad. Under året har ca besök gjorts på hemsidan ( föregående år), den största ökningen vi noterat sedan vi började mäta Allt fler upptäcker vår kostnadsfria tjänst för SMSpåminnelse om sophämtning. Nu har vi drygt 1200 st anslutna kunder. Den mest märkbara förändringen för våra kunder är Nya Boda som invigdes kring midsommartid. Mycket resurser har lagts på skyltning, besöksmiljö, bemötande och information för en positiv upplevelse. Flygtur med bra resultat! För 18:e året har Nils Holgersson flugit över alla Sveriges 290 kommuner för en jämförelse av priserna för fjärrvärme, elnätsöverföring, vatten och avlopp samt hämtning av hushållsavfall i ett flerfamiljshus. Det är alltid spännande när årssammanställningen kommer för att se hur vi ligger till jämfört med kollegorna i branschen. Undersökningen, vars resultat presenterades i november, visar en anmärkningsvärd förbättring i rankingen för NAV och våra tjänster för andra året i rad. Från 2011 års jämförelse har vi förbättrat oss från plats 90 till plats 57. Jämfört med övriga kommuner har vi definitivt blivit mer prisvärda, andra leverantörer har höjt priserna mer än NAV. Service, välbesökt hemsida och nya Boda Den mest märkbara förändringen för kunderna är Nya Boda som invigdes kring midsommartid. Mycket resurser har lagts på skyltning, besöksmiljö, bemötande och information för en positiv upplevelse för kunderna. Allt fler kunder väljer att beställa tjänsten Trädgårdsavfall. Kunder som beställer denna får ett nytt kärl på sin tomt för enbart trädgårdsavfall såsom grenar, kvistar, gräsklipp, löv och ogräs. Kärlet töms sedan av NAV gånger under sommarmånaderna. Ett smidigt sätt att bli av med sitt trädgårdsavfall istället för att själv köra ut det till Boda Avfallsanläggning. Tillsammans med tekniska serviceförvaltningen upprepades en mycket uppskattad höstkampanj. Fyra yttertätorter fick uppfräschad utemiljö och de boende erbjöds att lämna grovavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall mm. Under året har en ny rutin för att följa upp kundnöjdheten vid nya fjärrvärmeanslutningar tagits fram. Via ett telefonsamtal stämmer vi av hur kunden har upplevt service och hur vi har utfört vårt jobb. Vi efterlyser också förslag till hur vi kan bättra oss i framtiden. För att öka prisvärdheten, och även kundnöjdheten, fortsätter vi att informera om planerade arbeten för att påvisa vad vi gör för reinvesteringar och nyinvesteringar i våra verksamheter för trygga leveranser och förbättrat miljöarbete. Årsredovisning

6 administration & it / medarbetare Administration/IT Samordningen av de administrativa resurserna har utvecklats vidare. En ny enhet Samordning har bildats, där Inköp-, Projekt-, Fastighets- och Miljösamordning samlas. I övrigt kan konstateras att resursfördelning och den interna kommunikationen fungerar ännu bättre för att stödja de olika verksamheterna. Sedan början av året använder NAV sitt nya affärssystem Pyramid, vilket ger möjligheter för effektivare hantering av till exempel uppföljning av budget. Systemet ger också möjlighet att samla mycket information på ett och samma ställe och god tillgänglighet för alla användare. Under året påbörjades även ett projekt att byta ut vårt kundhanteringssystem som bland annat genererar kundfakturor. Projekt pågår också med fokus på att möjliggöra ITuppkoppling för samtliga NAVs anläggningar. Medarbetare NAVs policy är att vi ska ha engagerade medarbetare som ska uppleva NAV som en attraktiv arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter. Utifrån dessa övergripande mål finns fastställda delmål och aktiviteter inom respektive verksamhet. Ledarskap hänger starkt samman med medarbetarskap. En mycket givande utbildning har genomförts för åtta utvalda medarbetare inom NAV, ett helt nytt koncept för att lyfta lovande ledare och ambassadörer. För flera har det medfört att de redan nu har tillträtt nya roller med ledande befattningar. Om organisationer har genomförts inom flera avdelningar för att dessa medarbetare ska ges möjlighet att växa och tillsammans med äldre, erfarna ledare utveckla ledarskapet inom NAV. Avdelning Administration har under året genomfört ett program med fokus på medarbetarskapet, vilket har uppfattats mycket positivt. Utbildning i att genomföra löne- och utvecklingssamtal samt Energiavtalet har genomförts för samtliga chefer och arbetsledare. Blanketten för utvecklingssamtal har förtydligats för att förstärka betydelsen och insikten om medarbetarens delaktighet, insats och engagemang för NAVs totala utveckling. Friskvårdsgruppen har under året fortsatt sitt viktiga arbete. Medarbetarna uppmanas att lämna in månadsvisa aktivitetskort efter att vardagsmotionen är genomförd. De inlämnade korten resulterar i utlottning av vinster till dem som väljer en aktiv och hälsosam fritid. Friskvårdsmassage har också erbjudits medarbetarna, vilket är mycket uppskattat. Flera medarbetare deltog i Jubeljoggen, Nässjös lokala motionslopp. Arbetsmiljöfrågor har genom åren varit prioriterade inom NAV. Regelbundet genomförs arbetsmiljöronder med uppföljningar inom varje enhet. Våra medarbetarmål visar mycket positiva resultat. NAV noterar fortsatt mycket goda resultat när det gäller frisknärvaro, för året 97,6%. Detsamma gäller arbetsbelastningen, som mäts i övertid i relation till totalt arbetade timmar. Resultatet är tillfredsställande med ett totalt medel på 2,4%. Andra medarbetarmål är att hålla ett utvecklingssamtal per år med varje medarbetare samt att årligen erbjuda varje medarbetare minst 16 timmars utbildning. 6 Årsredovisning 2013

7 verksamhet & miljöarbete Vårt miljöarbete och våra verksamheter Certifierade enligt ISO14001 Miljöarbetet utvecklas fortsatt positivt och vi följer våra miljömål långsiktigt. Vi förbättrar och förfinar våra rutiner för avfallshantering, kemikaliehantering, nödlägesberedskap och lagefterlevnad; allt för att minska vår egen miljöpåverkan. Interna miljöronder genomförs 2 gånger per år, vilka leder till att de 10-talet miljöombuden hittar förbättringsförslag som utvecklar miljöarbetet. Under 2013 gjordes interna miljöronder på Vattenverket, Avloppsreningsverket, Boda Avfallsanläggning och Ledningen (dvs VD). Övning i nödläge Under året har vi genomfört utbildning i nödläge på Energi Elnät och på Avloppsverket. På Elnätsavdelningen genomfördes en realistisk övning med en brand i ett elskåp och en skadad medarbetare. På Avloppsverket genomfördes en teoretisk övning som utmynnade i en handlingsplan för ett eventuellt oljeutsläpp någonstans i Nässjö stad. Vem gör vad, vilka måste kontaktas, vilka beslut måste tas och av vem? Planeringen av övningarna sker utifrån respektive avdelnings identifiering av vad som skulle kunna inträffa i verksamheten som påverkar miljön. Planering och genomförande sker tillsammans med Höglandets Räddningstjänst som på detta sätt lär känna våra anläggningar och medarbetare samt vilka risker som finns. Samarbetet mellan Räddningstjänsten och NAV ses som mycket positivt från båda håll. Utfall för våra miljömål Utbyte av våra fordon fortsätter. Där vi kan ersätta äldre fossildrivna fordon med fordon med alternativa miljövänliga bränslen ska vi göra detta. Sedan vi systematiskt började byta till bästa miljöklass har vi uppnått 22% miljöklassade fordon av den totala fordonsflottan på ca 90 motordrivna fordon. Av dessa är 9 st gasdrivna och 1 eldrivet. Vi fortsätter att minska utsläppen av koldioxid En allt större andel av vår fordonspark drivs nu med fordonsgas. visar en minskning med drygt 46 ton till 454 ton jämfört med föregående år. Högsta noteringen för helåret är år 2010, då utsläppen nådde drygt 779 ton. Resultatet visar att systematiskt miljöarbete med investeringar i bättre klimatsmarta fordon helt klart gör avtryck i vår utsläppsstatistik, en minskning med ca 42%. NAVs totala elförbrukning visar en mindre ökning med kwh för 2013 jämfört med 2012, totalt ca kwh. Den mycket kalla inledningen på året gjorde att värmeproduktionen förbrukade mer än föregående år, medan den milda avslutningen ledde till lägre förbrukning med ca kwh. Även inom Entreprenad noteras en mindre ökning. VA som har jobbat mycket intensivt med att minska elförbrukningen noterar en minskning med kwh jämfört med Långsiktigt arbetar vi för lägre elförbrukning, men utmaningen är svår. Årsförbrukningen 2013 är ca 6% eller kwh lägre än startåret för uppföljningen Aktiv och drivande part Miljöarbetet fortsätter och genomsyrar flera av de stora pågående flerårsprojekt som NAV arbetar med. Detta är helt i linje med ägardirektiven, som stipulerar att NAV ska vara en aktiv och drivande part i Nässjö kommuns arbete för en bättre livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Årsredovisning

8 fjärrvärme 40 nya fjärrvärmeanslutningar i kommunen Vi har sedan flera år haft internt fokus på att minska oljeinslaget i vår bränslemix och att begränsa antalet driftstörningar och stopp i ordinarie produktion för att ytterligare minimera oljeanvändning. Vi kan under 2013 konstatera att oljeinslaget varit minimalt. Under 2% av värmeproduktionen har skett med olja, vilket är det bästa produktionsresultatet någonsin. Vi tackar våra kompetenta och engagerade medarbetare som bidragit till detta. I övrigt kan konstateras att fjärrvärmepriserna i Nässjö ligger på en förmånlig nivå. I riksjämförelsen Nils Holgersson, som presenterades i slutet av år 2013, ligger NAVs fjärrvärmepriser mycket väl till. Av de 260 kommuner i Sverige som idag har fjärrvärme ligger NAV på plats minns de flesta som ett torrt år med mycket sol under sommarmånaderna. Innan dess höll vintern i sig länge och det var kallt långt fram i april. Vintern övergick till sommar på bara några veckor. Biobränslen blir allt viktigare och 2011 var oljeanändningen endast 4,5 procent - vårt mest positiva resultat någonsin! Svetsning av fjärrvärmeledningar. Fjärrvärmeverksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme till cirka 1800 kundanslutningar. Verksamheten bedrivs i Kraftvärmeverket i Nässjö samt i mindre anläggningar i Bodafors och Anneberg. Under 2013 har vi fortsatt att förnya vårt nät i främst Nässjö tätort. Utbyggnaden har skett t ex till Skogsvallen som är en ny kund, samt i Bockängsgatan och Granviksgatan. I övrigt har fokus varit på så kallade förtätningar i de befintliga näten. Under året har ca 40 fastigheter anslutits (ca 60 st 2012). Det finns nu fjärrvärmeledningar i Nässjös gator motsvarande sträckan från Nässjö Kraftvärmeverk till Växjö flygplats och tillbaka! Låg oljeinblandning i bränslemixen är bra för miljön Värmebehovet för hela året uppgick till 94% av ett så kallat normalår, alltså mildare än 2012 som uppgick till 97% av ett normalår. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 157 GWh. Resultatet är en minskning med 3 GWh jämfört med Olja används enbart vid haverier och extremt kalla perioder. Elproduktionen i Kraftvärmeverket uppgick under 2013 till 32,9 GWh (30,6). Den något högre produktionen förklaras med högre tillgänglighet på turbinen, detta trots att elpriserna under året bitvis varit mycket låga, vilket gjort att elproduktion inte har prioriterats i lika hög utsträckning som tidigare. Bland årets större investeringar i anläggningarna märks en större uppdatering av styrsystemet till våra pannor. Prisutvecklingen för bränsle har varit tillfredsställande, vilket förklaras med att skogsavverkningen under året har varit tillräckligt god. Vi noterar dock att flera kollegor i vår region uppför nya biobränsleanläggningar, varför vi får ha stort fokus på bränsletillgången och fortsatt se över alternativa bränslelösningar. Vid nytecknande av inköpsavtal för eldningssäsongen , minskade priserna något jämfört med föregående eldningssäsong. 8 Årsredovisning 2013

9 elnät & elproduktion Förnyelse av gatubelysningen ger miljövinster Den liftbil som inskaffades för några år sedan fungerar väl i verksamheten. Verksamheten omfattar anläggning, service och underhåll av ledningsnätet inom Nässjö stad, där NAV Elnäts uppdrag är att ansvara för ett väl underhållet och driftsäkert nät. Mottagningsstationen Svarven har utrustats med ljusbågsvakter, ett arbete som utfördes i egen regi. Nya ljusbågsvakter bidrar till ökad personsäkerhet. Under året har även två nätstationer planenligt bytts på ledningsnätet. Ett större kabelutbyte har skett på Queckfeldtsgatan och ett 40-tal kabelskåp har bytts ut. På uppdrag av tekniska serviceförvaltningen sköter elnätsverksamheten den kommunala gatubelysningen. Ny belysning har installerats på Rådhusgatan med bland annat markarmaturer. Under året har ca 500 armaturer bytts ut. Förnyelsen görs för att uppfylla lagkrav om att byta ut äldre armaturer med kvicksilver i. Ytterligare en miljöfördel är betydligt lägre energiåtgång för gatubelysningen med moderna armaturer. Under året har även externa uppdrag utförts. På grund av avbrott på överliggande nät den 9/12, inträffade ett 16 minuter långt avbrott som inte enbart drabbade vårt nät utan även stora delar av Småländska Höglandet. Under året har inget större oplanerat avbrott inträffat på grund av fel i vårt nät. Årets avbrottstid uppgår till 2,1 minuter per kund (1,6), vilket vi ser som ett förväntat och gott resultat. Den klimatsmarta elproduktionen vid vattenkraft stationen Ramsjöholm uppgick under 2013 till 3,6 GWh (6,7), vilket är ett av de lägre produktionsresultaten anläggningen har uppvisat. Produktionsförutsättningarna har varit mer än ogynnsamma till följd av de begränsade nederbördsmängderna och den torra sommaren. Elnätsverksamheten sköter driften av vattenkraftstationen Ramsjöholm. Nässjö kommun har ägt a nläggningen sedan den byggdes i början av 1900-talet. Vattenkraftstationen är utrustad med fjärrstyrning, vilket innebär att bland annat styrning och vattenreglering sker på distans. Årsredovisning Årsredovisning

10 renhållning & entreprenad Nya Boda Avfallsanläggning invigdes 2013 Den nya anläggningen på Boda invigdes i juni 2013 och ersätter den tidigare återvinningscentralen, som byggdes för de olika fraktionerna som sorterades på 1980-talet. Entreprenadavdelningen ansvarar för utbyggnad av fjärrvärmenät, drift och underhåll av VA-verksamhetens ledningsnät på internt uppdrag, medan gatuoch parkverksamheten samt renhållningsverksamheten bedrivs på uppdrag av Nässjö kommun, som också är huvudman. Vi fortsätter att se över och utveckla våra verksamheter inom Entreprenadavdelningen. Främst handlar det om att effektivisera projekt och bli bättre på planering för att utnyttja våra resurser optimalt i nära samarbete med de olika uppdragsgivarna. Vårt nya affärssystem ger möjligheter till bättre ekonomisk uppföljning och styrning. Under 2013 har vi jobbat mycket med att förbättra våra interna rutiner, vilket på sikt kommer att gynna kommuninvånarna. Till exempel har nya metoder införts vad gäller tidplanering. I övrigt handlar det om att planera och styra våra projekt bättre. NAVs uttalade målsättning är att fortsätta effektivisering och utveckling för att uppnå och påvisa affärsmässig samhällsnytta. Under 2013 har vi genomfört ett flertal projektarbeten, bland annat följande: På uppdrag av Nässjö kommun har gång- och cykelvägar setts över och även byggts i Nässjö stad, ett flertal busshållplatser har handikappanpassats i kommunen. Ett omfattande arbete med dragning av fjärrvärmeledningar har genomförts i kvarteret Trädgården i Runneryd, detta på uppdrag av Fastighets AB Linden. Utbyte av vatten- och avloppsledningar och i samband med detta ny asfaltsbeläggning och borttagning av trottoarer, har genomförts på Fabriksgatan i Nässjö i samarbete med Vatten & Avlopp. Renhållningsverksamheten omfattar sop- och latrintömning samt tömning av enskilda avloppsanläggningar i Nässjö kommun. Under 2013 tömdes kärl med hushållsavfall, vilket är i samma omfattning som för besök gjordes hos kunder för tömning av enskilda tankar och brunnar för avlopp, antalet är i stort oförändrat jämfört med tidigare år. Klimatsmart Avfallshantering har införts i samtliga planerade områden i kommunen, med undantag av ett område i centrala Nässjö, med mycket framgångsrikt resultat. Kunderna ges möjlighet att välja om de vill behålla de nuvarande avgifterna genom att utsortera matavfall i ett separat kärl, eller om de vill fortsätta med blandat brännbart avfall och därmed få en förhöjd avgift. Ett frivilligt system för utsortering av matavfall med en miljöstyrd taxa, vilket Nässjö kommun har valt att tillämpa, har vid jämförelser visat sig ge det bästa resultatet. I Nässjö har uppemot 75% av hushållen som har erbjudits det nya systemet valt att utsortera matavfall i ett separat kärl. Det brännbara hushållsavfallet förbränns vid värmeverket i Eksjö, medan matavfallet skickas för 10 Årsredovisning Årsredovisning 2013

11 renhållning & entreprenad På uppdrag av Nässjö kommun har gång- och cykelvägar setts över och även byggts i Nässjö stad. Smålandstidningen uppmärksammade en huvudlös medarbetare på NAV. Foto: Bertil Ring biologisk behandling till Jönköping för tillverkning av fordonsgas. Vi räknar med fortsatt ökning av mängden matavfall under 2014, då det sista området i Nässjö tätort kommer att erbjudas Klimatsmart. Tillstånd erhölls från Länsstyrelsen 2012 för utvecklingsplaner vid Boda Avfallsanläggning. Projektet i nära samarbete med Stena Recycling AB kunde därmed realiseras. Stenas planer omfattar bland annat sortering och fragmentering samt mellanlagring av avfall, biologisk behandling av avfall samt mellanlagring och behandling av farligt avfall. Tillståndsansökan omfattar även deponering av farligt avfall. Projektet har under 2013 i stort sett varit vilande. Sluttäckningen av deponin på Boda har fortskridit under Under året har cirka ton massor från en marksanering i Nässjö, kvarteret Gambrinus ( gamla Bryggeritomten ), levererats in till anläggningen. Modulering och fortsatt täckning med olika skikt återstår. Ny återvinningscentral för bättre kundservice Vid midsommartid invigdes vår nya återvinningscentral på Boda. Byggnation av denna har kostat omkring 8 miljoner kronor och är en av de större investeringarna vi har gjort inom Renhållningsverksamheten de senaste åren. Den nya anläggningen invigdes i juni 2013 och ersätter den tidigare återvinningscentralen, som byggdes för de olika fraktionerna som sorterades på 1980-talet. Sedan dess sorteras allt mer avfall ut för återanvändning, återvinning och energiutvinning. Vi blir också allt bättre på att ta hand om farligt avfall så det inte skadar miljön. En modern återvinningscentral fordrar därför mycket utrymme för många containrar, för olika avfallsslag. Samtidigt ska den ge bra tillgänglighet och enkelhet för kunderna. Vi har försökt arbeta mycket med tydligt bildspråk för skyltar och information. Abonnemang för trädgårdsavfall, som lanserades under våren 2010, har fortsatt slagit väl ut och vi noterar en ökning av antalet kunder även under Kunder som beställer tjänsten får ett nytt kärl på sin tomt för enbart trädgårdsavfall. Kärlet töms gånger under sommarmånaderna. Många kunder tycker detta är smidigt istället för att själva köra trädgårdsavfallet till Boda Avfallsanläggning för kompostering. Årsredovisning

12 vatten & avlopp Byggstart av nytt vattenverk i Bodafors VA-verksamheten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande och rening av avloppsvatten och dagvatten i Nässjö kommun. Enheten är Nässjö kommuns största livsmedelsproducent och levererar dricksvatten till hela Nässjö stad samt till de tätorter som är anslutna till NAVs nät. Under 2013 förbrukades m3 vatten ( ), som producerades i 14 vattenverk. Avloppsvatten avleds till 9 avloppsreningsverk. Det totala ledningsnätet för dricksvatten och avloppsvatten omfattar ca 61 mil ledningar. Under 2013 har förnyelsearbetet för ledningsnäten gått mycket bra. Planen säger att vi ska förnya meter vattenledningar och lika mycket spill- och dagvattenledningar årligen. Tack vare god planering och kompetenta medarbetare förnyades totalt meter ledningar. Förnyelsen görs i områden med gammalt ledningsnät och dåliga ledningar men också i samråd med Nässjö kommun, för att förnya i områden och gator där förändringar planeras på grund av andra projekt. Trots arbetet med den strategiska förnyelseplanen ökade förlusterna av vatten via utläckage från dricksvattenledningsnätet till 25% (jämfört med 21 % 2012). Vi kommer fortsatt att följa mätetalet noga och arbeta målmedvetet för att sänka förlusterna. Under hösten påbörjades byggnationen av nytt vattenverk vid Vareviksbadet i Bodafors. Under november/december gjöts såväl bottenplatta, bassäng och ytterväggar, allt enligt plan. Vattenverket beräknas stå färdigt, och tas i drift under hösten Bland årets övriga investeringar kan nämnas ombyggnation av avloppsreningsverket i Malmbäck, ny pumpstyrning på vattenverket i Nässjö, nya VAledningar till ny förskola i Åker i Nässjö och fortsatta investeringar på avloppsreningsverket i Nässjö för att minska belastningen på Ryssbysjön. De prover som tagits i Ryssbysjön (som tar emot det renade vattnet från Nässjö avloppsreningsverk) har varit rekordlåga under året liksom halterna av näringsämnen i utgående vatten från Nässjö avloppsreningsverk. Dessutom har elförbrukningen för VA-verksamheten varit den lägsta på många år, mycket tack vare genomförda investeringsprojekt och interna miljöförbättringar. Det är en stor utmaning att finna en lösning för reservvatten till Nässjö stad om Spexhultasjön skulle förorenas på så sätt att den inte går att använda som dricksvattentäkt. Händelsen i Spexhultasjön i juli då olja läckte ut på grund av olyckshändelse, aktualiserar frågan på nytt och visar hur viktigt det är att vi finner en lösning. Utredningsarbetet, som pågått under flera år, har under 2013 riktat in sig på undersökning av grundvattenförekomster i Flisby, Sandsjöfors och Almesåkra. Under 2014 kommer dessa alternativ att utvärderas vidare. Under hösten påbörjades byggnationen av nytt vattenverk vid Vareviksbadet i Bodafors. Vattenverket beräknas stå färdigt under hösten Årsredovisning 2013

13 Verksamhetsmått och nyckeltal Fjärrvärme *) och kraftvärmeproduktion Levererad värmeenergi, GWh 157,2 162,1 148,8 180,3 156,3 Kulvertförluster, GWh 18,6 18,5 19,0 18,1 16,2 Ansluten värmeeffekt, MW 86,4 85,6 85,5 85,7 84,6 Kulvertlängd, km 100,5 98,5 96,1 93,0 89,3 Levererad värme GWh/km kulvert 1,6 1,6 1,5 1,9 1,7 Producerad elenergi, GWh 32,9 30,6 33,5 35,2 35,6 *) Avser fjärrvärme i Nässjö tätort om ej annat anges Levererad värmeenergi GWh, Bodafors /Anneberg 10,8/2,1 10,9/2,0 9,8/1,9 11,2/2,4 9,3/2,1 Produktion av vattenkraft Producerad elenergi, GWh 3,6 6,7 6,3 6,0 4,0 Elnät Omsatt energi, GWh 163,1 167,5 169,0 179,5 173,0 Abonnerad effekt, MW 37,5 37,5 38,5 38,5 37,0 Avbrottstid per medelkund, minuter 2,1 1,6 1,3 15,0 45,0 Vatten och avlopp Ledningslängd, km Producerat renvatten, Mm3 2,0 2,0 1,97 2,18 2,26 Förbrukat renvatten, Mm3 1,5 1,58 1,27 1,54 1,61 Renat avloppsvatten, Mm3 5,2 7,0 7,04 6,18 5,45 Godkända dricksvattenprov, % Vattenförluster inkl. internförbrukning, % Ledningar, m Renhållning Insamlade mängder Farligt Avfall (ton) Insamlade mängder vid ÅVC (ton) Insamlade mängder fastighetsnära (ton) Varav matavfall till biologisk behandling (ton) Körsträcka insamling fastighetsnära (km) Insamlade mängder förpackningar i kommunen (ton) Andel av kommunens matavfall som går till 51% 38% biologisk behandling Slamtömningar, st 2,7 2,5 2,7 2,5 - * Nuvarande nyckeltal följs sedan 2010 * Årsredovisning Årsredovisning

14 Årsredovisning 2013 för Nässjö Affärsverk AB (org.nr ) Styrelsen och verkställande direktören för Nässjö Affärsverk AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för Förvaltningsberättelse Verksamhet och ägarförhållanden Nässjö Affärsverk ABs verksamhet omfattar elproduktion, fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution, tillhandahållande av vatten och avlopp, renhållningsverksamhet samt utföraransvar för Nässjö kommuns gatu- och parkverksamhet. Fjärrvärmeverksamheten är förlagd till Nässjö tätort, Bodafors och Anneberg medan övriga verksamheter bedrivs i hela Nässjö kommun. Nässjö Affärsverk AB ägs till 100% av det av Nässjö kommun helägda Örnen i Nässjö AB. Antalet aktier uppgår till st. Aktiekapitalet uppgår till kronor. Nässjö Affärsverk Elnät AB, som ägs av Nässjö Affärsverk AB, bedriver elnätsverksamhet i Nässjö tätort samt viss sidoordnad verksamhet. Nässjö Affärsverk AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken inom ett antal olika områden. Bolaget har sammanlagt ca 50 tillstånd varav de flesta berör verksamheterna inom vatten och avlopp samt kraftvärmeproduktion. De mest betydande miljöaspekterna är utsläpp av kemikalier, t ex i samband med reningsprocesserna inom vatten- och avloppsverksamheten samt gatu- och parkverksamheten. Utsläpp av bland annat kväveoxider, svavel- och koldioxid genereras i samband med egna transporter och kraftvärmeproduktion. Bolagets miljöledningssystem certifierades enligt ISO 14001:2004 under Interna revisioner genomförs vid så kallade miljöronder och under 2013 har systemet genomgått två stycken externa revisioner. Verksamhetsåret 2013 Fjärrvärmeförsäljningen uppgick under året till 170 GWh vilket är en minskning med 5 GWh jämfört med Minskningen är en konsekvens av den, jämfört med 2012, mildare väderleken under året. Året 2013 har varit 6% varmare än ett så kallat normalår var endast 3% mildare än ett normalår. Under 2013 har 32 fastigheter (63 st. 2012) anslutits till nätet (3 st. i Bodafors och 29 st. i Nässjö). Elproduktionen i Nässjö kraftvärmeverk och i vattenkraftstationen Ramsjöholm uppgick till 36,4 GWh 2013 vilket är en minskning med 0,9 GWh jämfört med föregående år. Produktionen i Ramsjöholm minskade jämfört med föregående år och uppgick till 3,6 GWh (6,7 GWh). Minskningen beror på extremt lågt vattenflöde under större delen av året. Årets spotmedelpris uppgick till ca 34 öre per kwh vilket är ca 6 öre högre jämfört med föregående år. En torr vår och sommar, med underskott i vattenmagasinen, samt begränsad elöverföring från Norge höll priserna på en relativt hög nivå till och med september. Intensiva lågtryck med både regn och kraftig vind pressade dock ned priserna under hösten. NAVs intäkter från kraftproduktionen uppgick 2013 till 13,3 Mkr (13,4 Mkr). Bolagets befintliga energiproduktion har från och med , utifrån gällande lagstiftning, fasats ut från elcertifikatssystemet. Detta innebär en omsättnings- och resultatminskning med 6,1 Mkr jämfört med En större uppgradering av styrsystemet i Nässjö kraftvärmeverk har utförts under första halvåret. Dessutom har anläggningens nya NOx-reduceringssystem driftsatts samt tester med ökat luftöverskott i CFB-pannan utförts. Testerna, som fallit mycket väl ut, syftar till att reducera risken för så kallad sintring i pannan. Halkbekämpningsinsatserna under årets inledning blev till följd av sträng kyla omfattande. Sammantaget föll ca 180 cm snö i Nässjö under året vilket krävde snöröjningsinsatser med samtliga möjliga resurser vid nio tillfällen. Den totala nettokostnaden för årets vinterväghållning uppgick till 6,4 Mkr vilket är 0,5 Mkr mer jämfört med av Nässjö kommun tilldelade medel. Kylan under årets inledning medförde även att vissa markanläggningsprojekt försenades kraftigt. Detta kompenserades dock av den milda avslutningen på året. Bland de större projekten under året kan nämnas nyförläggning av fjärrvärme och utbyte av VA-ledningar samt anläggande av gång- /cykelvägar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Nässjö kommuns räkning. 14 Årsredovisning 2013

15 Under första halvåret överlämnades en komplettering till sluttäckningsplanen till Länsstyrelsen avseende deponin på Boda avfallsanläggning. Kompletteringen innehöll ett alternativt förslag till deponins tätskikt och innebär att en tät gummiduk används istället för en blandning av aska och slam. Förslaget, som sannolikt kommer att minska de totala kostnaderna för sluttäckningen, godkändes av Länsstyrelsen under hösten Kompletteringen innehöll även ett alternativt förslag till utjämningsmassor vilket Länsstyrelsen ej godkände. NAV har dock begärt överprövning av beslutet i Mark- och Miljödomstolen som förväntas meddela sitt beslut under våren Sluttäckningen, som på grund av behandlingen av ovanstående kompletteringsförslag har försenats, kommer att pågå under ett antal år och beräknas vara slutförd Som en direkt konsekvens av Stenas delfinansiering av sluttäckningskostnaderna beslutade Kommunfullmäktige under året att NAV ska återbetala ca 7,7 Mkr till renhållningskunderna. Återbetalningen kommer att ske under perioden och är i sin helhet skuldbokförd 2013 vilket innebär att resultatbelastningen också uppstår Den nya återvinningscentralen på Boda avfallsanläggning har färdigställts under första halvåret. Centralen blev tillgänglig för allmänheten från och med och innebär en stor förbättring för NAVs kunder. Under 2012 fattade styrelsen beslut om att utrangera nuvarande vattenverk i Bodafors och ersätta detta med ett helt nytt verk. Det gamla verket är ca 50 år gammalt och är överdimensionerat och föråldrat. Markarbeten och gjutning av bottenplattan har utförts under hösten 2013 och byggnation och installation av produktionsutrustning kommer att påbörjas efter årsskiftet 2013/2014. Det nya vattenverket kommer att tas i drift under hösten Förnyelseplanen avseende VA-ledningsnätet stipulerar en årlig förnyelsetakt om 1 km vattenledning och 1 km avloppsledning. Målet har uppnåtts med bred marginal under 2013 och prioriterade orter har varit Nässjö, Sandsjöfors och Bodafors. Prioriteringsgrunderna utgörs av ålder, läckfrekvens och konsekvenser vid avbrott samt ev. synergimöjligheter vid gatu- och beläggningsarbeten. I samband med en olyckshändelse under sommaren drabbades Spexhultasjön, Nässjö tätorts vattentäkt, av ett oljeläckage. Detta medförde att NAV, tillsammans med räddningstjänst och kommunledning, fick inleda ett intensivt krisarbete för att hantera föroreningen genom att minska spridningen och skydda intagsledningen till vattenverket i Nässjö. Efter ett antal provtagningar kunde dock konstateras att dricksvattnet var utom fara. Händelsen är sannolikt att betrakta som ett miljöbrott och är därför föremål för rättslig prövning. Olyckshändelsen i Spexhultasjön aktualiserar på ett tydligt sätt behovet av en reservvattentäkt. Fortsatta utredningar i frågan har genomförts under året. I första hand har alternativen grundvattenförekomst i Flisby, Sandsjöfors och Almesåkra studerats närmare. En slutrapport för dessa alternativ kommer att presenteras under NAV har varit fortsatt engagerad i arbetet med att upprätta en VA-plan för Nässjö kommun. Planen, som är ett styrdokument för framtida VA-arbete och som bland annat innehåller en specifikation av framtida VA-utbyggnadsområden, planeras att fastställas av kommunfullmäktige i Nässjö kommun under inledningen av Dessutom har styrelsen fattat beslut om förslag till vattenskyddsföreskrifter för Storesjön (vattentäkt för Bodafors). Föreskrifterna kommer att tas upp för definitivt beslut av kommunfullmäktige i Nässjö kommun under första halvåret Inom VA-verksamheten kan i övrigt noteras att en större renovering av Malmbäcks vattenverk och avloppsverk har pågått under 2013 och avslutas under våren Dessutom har VA-ledningsnätet byggts ut för kommande anslutning av den nya förskolan i Åker i Nässjö tätort. Inom elnätsverksamheten har installationen av så kallade ljusbågsvakter i mottagningsstation Svarven utförts. Dessa bidrar till såväl ökad driftsäkerhet som förbättrat personskydd för bolagets medarbetare. Från och med årsskiftet 2012/2013 ansvarar NAV Elnät AB, på uppdrag av Nässjö Affärsverk AB, för driften av vattenkraftstationen i Ramsjöholm. Uppdraget består av drift, tillsyn och underhåll av stationen och uppgår till cirka 6 timmar/vecka. Under året har 582 offentliga belysningspunkter Årsredovisning

16 bytts på Nässjö kommuns uppdrag. Arbetet är dels föranlett av lagkrav som stipulerar att kvicksilverlampor ska bytas ut samt dels av Nässjö kommuns önskemål om effektnedsättning. I december 2013 inträffade en större driftstörning på överliggande regionnät vilken medförde att samtliga kunder i Nässjö tätort blev strömlösa under ca 20 minuter. I övrigt har inga större driftstörningar förevarit under året. I övrigt kan noteras att fyra så kallade mikroproducenter (solcellspaneler) har anslutits till nätet och att ett 15-tal nya kunder har tillkommit (i huvudsak villaanslutningar) under året. Under året har den näst största delägaren i Bixia AB, Växjö Energi AB, aviserat att man har för avsikt att avyttra sina aktier i Bixia AB och Bixia ProWin AB. Utträdet innebär att övriga delägare ges möjlighet att teckna sig för Växjös aktieinnehav i proportion till befintligt innehav. NAV har ställt sig positiv till att utöka sitt aktieinnehav och definitivt beslut i frågan kommer att fattas under Frågan bedöms vara av principiell karaktär varför ägaren, kommunfullmäktige i Nässjö kommun, kommer att beredas tillfälle att ta ställning i frågan. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick 2013 till 274,1 Mkr (282,4 Mkr) vilket är en minskning med 8,3 Mkr jämfört med Omsättningsminskningen kan i första hand härledas till moderbolagets renhållningsverksamhet och beror till stor del på kraftigt minskade deponiintäkter eftersom 2012 års omsättning innehöll extraordinära deponiintäkter, ca 6,0 Mkr, från marksaneringsarbetet i Grimstorp. Renhållningsverksamhetens omsättningsminskning förklaras också av att renhållningsavgifterna sänktes med 15% från vilket bidrar till en intäktsminskning med ca 1,5 Mkr jämfört med föregående år. Övriga verksamhetsgrenar uppvisar relativt små omsättningsförändringar jämfört med I koncernens omsättning ingår anslutningsavgifter med 2,9 Mkr (4,2 Mkr). Koncernens och moderbolagets övriga intäkter har minskat kraftigt, ca 19,1 Mkr. Detta beror på att moderbolagets två elproducerande anläggningar från och med årsskiftet 2012/2013, i enlighet med gällande regelverk, har fasats ut ur elcertifikatssystemet vilket motsvarar en intäktsminskning med ca 6,1 Mkr jämfört med I koncernens och moderbolagets övriga intäkter 2012 redovisades en upplösning av avsättningen avseende sluttäckningskostnaden av deponin på Boda avfallsanläggning. Intäkten uppgick till 7,7 Mkr. Utöver denna engångsintäkt disponerades 5,7 Mkr för nedlagda avslutningskostnader under En kostnad motsvarande denna summa återfanns bland moderbolagets och koncernens kostnader. Motsvarande intäkter 2013 uppgick endast till 0,2 Mkr och avsåg endast disposition av avsättningen. Bland koncernens och moderbolagets rörelsekostnader redovisas en kostnad av engångskaraktär uppgående till 7,7 Mkr. Bakgrunden till denna post är att NAV sedan 2001 avsatt medel i en s.k. resultatutjämnande fond avseende avslutning och täckning av deponin på Boda avfallsanläggning. Avsättningen har över tid byggts upp via intäkter från renhållningstaxan som höjdes för detta ändamål Detta avslutades då taxan sänktes med 15%. Den beräknade utgiften för deponiavslutningen uppgår till 41 Mkr. Det mellan NAV och Stena tecknade samarbetsavtalet gällande Stenas exploatering av deponiområdet stipulerar dock att Stena ska finansiera hälften av avslutningskostnaden. Det innebär att NAVs behållning i den resultatutjämnande fonden (redovisad som avsättning i NAVs balansräkning) ej var i paritet med de förväntade kostnaderna, avsättningen är för hög. Detta uppmärksammades redan under 2012 då NAV anpassade avsättningens storlek efter faktiska förhållanden genom att återföra 7,7 Mkr såsom en resultatpåverkande intäkt. Obalansen ska dessutom betraktas som överuttag på renhållningstaxan vilket ska återbetalas till NAVs renhållningskunder. Nässjö kommun har, i egenskap av lagstadgad huvudman för renhållningsverksamheten, under 2013 beslutat att återbetalning av överuttaget ska ske under perioden Återbetalningssumman har skuldbokförts under 2013 innebärande att resultatbelastningen fullt ut också uppstår Koncernens rörelsekostnader, ovanstående kostnad uppgående till 7,7 Mkr exkluderad, har minskat med ca 4,2 Mkr. I första hand beror detta på minskade bränslekostnader avseende moderbolagets värmeproduktion samt minskade kostnader för avslutningen av deponin på Boda avfallsanläggning. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 12,3 Mkr (42,9 Mkr) medan motsvarande resultat i koncernen uppgick till 19,5 Mkr (51,2 Mkr). Den kraftiga resultatförsämringen, drygt 30 Mkr, kan i första hand härledas till ovan beskrivna 16 Årsredovisning 2013

17 omsättningsminskningar samt ökade avskrivningsoch arbetskraftskostnader. Resultat efter finansnetto, koncernen (Mkr) Dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB redovisar ett resultat efter finansiella poster uppgående till 7,2 Mkr (8,2 Mkr). Resultatförsämringen kan till största delen förklaras med ökade kostnader avseende transitering på överliggande nät och nätförluster samt ökade arbetskraftskostnader. Bolaget, som sedan 2010 är skuldfritt avseende långfristiga skulder, har under 2013 investerat 2,6 Mkr (3,4 Mkr) i materiella anläggningstillgångar. De likvida medlen uppgick per till 35,0 Mkr (28,1 Mkr). Resultat efter finansnetto, koncernen, (Mkr) ,40 22,60 51,70 51,20 19, Lönsamhet, soliditet och likviditet Avkastningen på totalt kapital uppgick 2013 i koncernen till 4% (8%) medan avkastningen på eget kapital efter avdrag för schablonskatt uppgick till 4% (13%). Motsvarande avkastning i moderbolaget uppgick till 3% (7%) respektive 3% (13%). Koncernens soliditet uppgick till 44% (41%) och moderbolagets till 40% (36%). Koncernens behållning av likvida medel uppgick till 47,4 Mkr (69,2 Mkr ). Minskningen beror på moderbolagets amorteringar av lån under året. Investeringar och finansiering 2013 Den sammanlagda summan för koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick 2013 till 47,9 Mkr (56,4 Mkr). 21,8 Mkr av denna summa avser investeringar inom moderbolagets VA-verksamhet. Fjärrvärmeverksamhetens investeringsvolym uppgick till 13,9 Mkr. Samtliga årets investeringar har finansierats med eget kapital. Koncernens samlade räntebärande låneskuld uppgick till 264,8 Mkr (296,8 Mkr). Samtliga lån som är upptagna i bank/kreditinstitut är upptagna av moderbolaget med kommunal borgen som säkerhet. Den genomsnittliga räntenivån uppgick till 3,27% (3,11% ). Den genomsnittliga räntebindningen uppgick vid samma datum till 6,26 år (6,37 år ). Framtid och risker En gränslös nordisk elmarknad har varit på den politiska dagordningen under en längre tid. Ett arbete pågår därför syftande till att ta fram regler och tillvägagångssätt för att 2015 ha en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Det finns dock tydliga indikationer på att genomförandet kommer att skjutas på framtiden innebärande att förändringen kommer att genomföras först 2019 eller Syftet med förändringen är bl.a. att slutkunden ska ha en huvudsaklig kontaktpunkt, elhandelsföretaget, och att samfakturering av nät- och elhandelsavgifter ska ske. För NAVs del skulle en sådan förändring bl.a. påverka de kundadministrativa rutinerna och kräva förändringar i tillämpade IT-system. Ytterligare motiv till förändringen är att stärka slutkundens ställning på elmarknaden genom att utöka konkurrensen. Under det kommande året kommer även arbetet med att reducera koncernens energiförbrukning, vilken uppgår till totalt ca 19 GWh, att fortsätta. Arbetet består av såväl mindre åtgärder, såsom byte till energisnålare belysning, som större åtgärder, såsom investeringar i processoptimering m.m. EUs ramdirektiv för vatten administreras av fem vattenmyndigheter i Sverige. Myndigheterna har kartlagt statusen i svenska vatten och därefter uppdragit åt landets kommuner att genomföra de åtgärder som krävs för att förbättra vattenkvalitén. Åtgärderna innefattar förbättrad rening i avloppsverk, förbättrat omhändertagande av dagvatten och förbättrad behandling av avloppsvatten från enskilda anläggningar. Åtgärderna kommer sannolikt att inkluderas i Nässjö kommuns VA-plan som kommer att fastställas under En tydlig effekt av detta under de kommande åren är en ökad utbyggnad av allmän vatten- och avloppsförsörjning för bebyggelse Årsredovisning

18 vid och i närheten av sjöar. Detta kommer sannolikt att medföra ökade kostnader för enskilda fastighetsä gare och eventuellt införande av särtaxa i berörda områden. Nässjö Affärsverk ABs miljöfrågor och miljöprofil kommer även under 2014 att finnas högt upp på agendan, inte minst med tanke på gällande ägardirektiv inom området. Det interna miljöarbetet kommer att drivas med fortsatt hög prioritet. Exempel på detta är att fordonsparken successivt har, och fortsatt kommer att, förändras med inriktning mot fordon med gas- eller eldrift. Koncernens räntebärande lån har sedan 2011 minskat med 44,5 Mkr och uppgick till ca 265 Mkr Minskningen innebär att koncernens ränterisk har minskat något. För att minimera riskutsattheten ytterligare anlitas extern kompetens för rådgivning. Dessutom har bolaget under året, utifrån av styrelsen givet mandat i fastställd finanspolicy, genom användande av räntederivat aktivt påverkat skuldportföljens löptid. Konkurrenssituationen inom kreditmarknaden har jämfört med de senaste åren förbättrats något. Koncernens ekonomiska resultat efter finansnetto förväntas under åren att uppgå till drygt 30 Mkr/år. Osäkerhetsfaktorer i denna bedömning är, förutom väderberoendet, bland annat ränteutvecklingen, elprisets utveckling samt bränsleprisutvecklingen. Ekonomisk utveckling i sammandrag Koncernen Resultaträkning (tkr) Nettoomsättning Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella poster Finansnetto Balansräkning (tkr) Balansomslutning Eget kapital Investeringar Nyckeltal (%) Finansiell balans Balanslikviditet Soliditet Genomsnittlig skuldränta 2,8 2,8 2,5 1,8 2,0 Lönsamhet Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital efter skatt Vinstmarginal före finansiella kostnader Rörelsemarginal Årsredovisning 2013

19 Definitioner av nyckeltal Balanslikviditet Totala omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen. Genomsnittlig skuldränta Räntekostnader i relation till genomsnittliga kort- och långfristiga skulder. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital efter skatt Resultat efter finansiella poster med avdrag för schablonmässig skatt (26,3%) i relation till genomsnittligt eget kapital. Vinstmarginal före finansiella kostnader Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till årets bruttoomsättning (nettoomsättning minus fakturerade punktskatter). Rörelsemarginal Rörelseresultat i relation till årets nettoomsättning. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel utgörande: Balanserade vinster: ,25 Årets vinst: ,00 Erhållet koncernbidrag: ,00 Skatteeffekt på lämnade och erhållna koncernbidrag 0,00 Lämnat koncernbidrag till Örnen i Nässjö AB: ,00 Till årsstämman förfogande stående medel: ,25 diponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning: ,25 Styrelsen anser att det föreslagna koncernbidraget är acceptabelt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt och därmed även är förenligt med försiktighetsprincipen enligt 17 kap. 3 i Aktiebolagslagen. Koncernens bundna reserver uppgår till tkr ( tkr) efter att tkr ( tkr) har överförts från fria reserver. Koncernens fria egna kapital uppgår till tkr ( tkr). Nässjö Affärsverk AB föreslås erhålla tkr (6 000 tkr) i koncernbidrag från dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB. Årsredovisning

20 RESULTATRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr) Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Minoritetsandelar och skatt Skatt ÅRETS RESULTAT Årsredovisning 2013

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen Piteå Kommunföretag AB Moderbolaget & koncernen 2012 Innehåll VD-kommentar 3 Läsanvisning och organisationsschema 4 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Kassaflödesanalyser 8 Tilläggsupplysningar 9 Piteå

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden ÅRSREDOVISNING 2014 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014 INNEHÅLL VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer