Vad gör vi? Kyrkans roll och uppdrag i dagens Göteborg. Sara Möller Aaron Thompson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gör vi? Kyrkans roll och uppdrag i dagens Göteborg. Sara Möller Aaron Thompson"

Transkript

1 Vadgörvi? KyrkansrollochuppdragidagensGöteborg SaraMöller AaronThompson

2 1

3 Innehåll Vadharvigjortochvarför? 3 Vårbakgrund 4 VemärSara? VemärAaron? Teologiskbakgrund 7 Diskussionomteologi Vadfickviredapå? 9 Praktisktochkonkret Visioner,ledarskap,verksamhet, diakoniochevangelisation,attityder Sakersomkomuppfleragånger 14 Levamedmänniskor,intergation, kontextualisering,språk,nätverk,kristenenhet, delaevangeliettydligtochenkelt, varabereddapåmotstånd Sarastopp5 18 Aaronstopp5 19 Vadgörvinudå? 20 Referenslitteratur 22 Bilagor 25 2

4 Vadgörvi? Vadharvigjortochvarför? Vissteduatt1av9personeriSverigeidagharutländskbakgrund?Elleratti Göteborgär1av5personerföddautomlandsochännuflerharutländsktpåbrå?(se bilagan).visstärdetspännande?!menvadbetyderdetförkyrkanisverige?vad betyderdetförossifiskebäcksmissionsförsamling,enstorförsamlingmedmånga varmtengagerademänniskor,somliggerienavdestadsdelarsomharlägstandel människormedutländskbakgrund?en kristenmanfråniraksomviträffadei Bergsjönberättadeomnärhanvari Fiskebäckpåbesökochhurhankände sigvälkommendär.hanvarså imponeradavhurmångakristnadet finnsiområdet,någotsomskiljersig RedannufinnsdetiFiskebäckett arbetemedmänniskor menvitror attgudvillutmanaförsamlingenatt vågasatsavidare starktfrånhansegetområdeihjällbo.hanvarsågladattseossfempersonerfrån församlingensomkomditunderendagföratthjälpatillmedasylhandlingar.vihar fåttmångatalenter,hurförvaltarvidem? RedannufinnsdetiFiskebäckettarbetemedmänniskorsombortillfälligtiSverige, menvitrorattgudvillutmanaförsamlingenattvågasatsavidare,ochinvesteraien annandelavgöteborgdärvikanutvecklaettännutydligaremångkulturelltarbete därnyaochgamlasvenskarkantillbegudtillsammans.gustafbjörkmansändeut oss(aaronthompsonochsaramöller)pådenhärturnénföratttaredapåvadsom händerigöteborgmedfokuspåmångkulturellverksamhet.tankenärattdenna rapportkanfinnasmedsomgrundidiskussionerruntenframtida församlingsplantering. Viharbesöktförsamlingaröverhelastan(sefaktarutanedan),fraidelaravstan somviintekännertillspecielltbrasedanförut.gudäraktivigöteborgocharbetar påmångaolikasättgenommångaolikamänniskor viärväldigttacksammaföralla degodaochuppmuntrandesamtalsomvifåtthaunderdenhärturnén. Vihävdarinteallsattviharallasvaromframtiden,menvitrorabsolutatt FiskebäcksmissionskyrkaharenrollattfyllaidettanyaGöteborg.Dennarapportär enstart hurgårvividare? 3

5 De som vi träffade under den här turnén var: o Torbjörn Sembe, diakon i Biskopsgårdens församling. o Eva Sundemo, diakon i Rosa Huset i Lövgärdet. o Fouad Rashou, församlingsföreståndare i Allianskyrkan i Hjällbo. o Ledningsgruppen för H2O som är en pionjärgrupp utsänd från Christian Associates in Europe och Saronkyrkan. o Cheng Haoyin, pastor i Scandinavia Chinese Christian Church i Krokslätt. o Pastorer och gudstjänstbesökare i Backa frikyrkoförsamling. o Lena Blom, projektledare för Ny i Sverige i Svenska kyrkan i Hjällbo, Hammarkullen, Bergsjön och Biskopsgården. o Emanuel Furbacken och Carolina Fjelstad, församlingsföreståndare respektive ungdomsledare i Tomaskyrkan i Hammarkullen. o Pär Sandstedt, församlingsföreståndare i Flatåskyrkan i Västra Frölunda. o Barbara Moss, präst i St. Andrews anglikanska församling i centrum. o Liselotte Kristensson, församlingsföreståndare i Mellerud som tidigare arbetat som förskoleföreståndare i Bergsjön. o Sanna Mansouri, persisktalande evangelist baserad i Majornas missionsförsamling. o Vi har även haft telefonkontakt med Ulf Södahl på missionskyrkans distriktskontor i Västra Götaland samt med Håkan Altemar som arbetar med missionskyrkans arbetsgrupp för mångfald och religionsmöten. Vårbakgrund VemärSara? Jagärsjuksköterskaibottenochharvaritaktivi Fiskebäcksmissionskyrkasedan2004,medlemsedan 2005.Detinterkulturellaarbetetharvaritviktigtför migsedanjagsjälvvarutomlands,3månaderitel Avivoch3månaderiIstanbul,därjagfickvaraendel avinternationellaförsamlingarochgemenskaperoch jagsåghurstarktfokusblevpåjesusdär.närjagsedanbörjadestuderatill sjuksköterskapågöteborgsuniversitetbörjadejagarbetamedinternationella studentergenomcredo.genombibelstudiersågjagvilkenlängtaneftergudsom fannshosdessastudenterochhuröppnadevar.somnyiettlandärmanväldigt sårbarochmanlängtareftergemenskapochefterattlärasigmeromdetnya landet.förmångasomkommerutifrånärkristentrofortfarandenågotsomstarkt hörihopmedlandetsverige,trotsattviärettavdemestsekulariseradeländernai världenidag,ochmanvillgärnalärasigmeromvemjesusär. 4

6 2007åktejagtillChicagoförattstuderateologividNorthParkTheologicalSeminary itvåår.imaj2009togjagexamenmedenmastersofartsichristianformation, vilketärliteavendiakonutbildning,liteavenförsamlingspedagogochliteaven missionärsutbildning.undermintiddärsajagtillgudattjagskulleåkavarthanän ville,ochhanfrågademigomjagkundestannahemma.sånuärjagaktivi församlingenfr.a.genomthewell,enverksamhetförungavuxnadärvifokuserar starktpåattlevautsintroivardagengenomolikatjänandeprojektochsmågrupper förutomkvällsgudstjänsternapå söndagar. MinvisionförKyrkaniSverigeärattviska kommaframurvårförsvarspositionoch hittadenfrimodighetsomkristushar vunnitföross. TyGudharintegettoss modlöshetensandeutankraftens, viskakommaframurvår försvarspositionochhittaden frimodighetsomkristushar vunnitföross. kärlekensochsjälvbesinningens stårdeti2tim1:7.vileveriettsamhällesomäri ständigförändring.för100årsedanfannsdetiprincipbaraetniskasvenskarivårt land,förutomnågonenstakanordeuropé.menidagärhelavärldenhär,ochguds budattbehandlainvandrarensomeninföddochälskahonomellerhennesomdig själv(3mos19:33 34)ärmerkonkretännågonsin,någotsomjagtrormåstefinnas mednärvifunderarövervårkyrkasframtid.viläserdessutomiupp7:9 10attdet stårenstorskaramänniskorfrån allafolkochstammarochländerochspråk inför GudstronochtillberHonom.Dettaärenvisionavhimlen,menmedtankepåatt ungefär150nationaliteterärrepresenteradeigöteborgidagkandettabliverklighet redanhärpåjorden.viberivårfader: Låtdittrikekomma,påjordensåsomi himlen.jagtrorattmångkulturellaförsamlingarärendeliattgudsrikekommer påjordensåsomihimlen. VemärAaron? JagväxteuppimissionskyrkaniUSA(TheEvangelicalCovenantChurch,ECC)som grundadesi firarminhemkyrka,karmelcovenantchurch,125år.jag kommerihågattvisjöngpsalmerpåsvenskadåochdånärjagvarliten.minfamilj sjöng TackOGud varjeårunderthanksgivingmiddagen.karmelstartadesav svenskainvandrareochanvändesvenskat.o.m.1932.missionskyrkaniusa(ecc) grundadesavinvandrareochvarenkyrkapåuppdrag.idagäreccettavdemest mångkulturellasamfundeniusa.deflestasamfundiusahar5 8%mångkulturella församlingar,menecchar20%ochdetvarsvenskarsomstartadedetta.idaghar ECCöver150,000medlemmarochderasmissionruntomivärldenharöver 5

7 278, Under2008skrevECCochSvenskaMissionskyrka(SMK)ettgemensamt dokumentsombeskriverattdeskasamarbetamertillsammanspådeplatserdär bådeeccochsmkrepresenteras,somtillexempelifiskebäcksmissionskyrka. NärjaggickpågymnasietiUSAstuderadejagtillpilotochvilleresaruntvärlden. Detkostadejättemycketpengarochdärförbyttejagtillattstuderatillläkare.Under mittförstaårkomminstudiekonsulenttillmigochsaattjagnogskulleblienbra läkaremenenännubättrepastor.jagtänkteatthanvargalen.men3årsenarevar jagpånorthparktheologicalseminaryochbörjadestuderatillpastor.jagkommer ihågattjagundermintidigymnasietochpåuniversitettyckteomattumgåsmed internationellastudenter,desomvarliteannorlundaändevanligaamerikanerna. Jagvarganskaosäkeromminframtid,attvaraenpastorvarinteminplan.Ijanuari 2006villejagåkautomlandsocharbetamedenkyrkasomjobbarmed internationellamänniskor,ochjagkändebaratillimmanuelskyrkanistockholm.jag skickadeettmejltilldemochfrågadedeomdebehövdehjälpmendetackadenej. DenämndeattdennyainternationellaförsamlingeniFiskebäcksmissionskyrka kanskebehövdehjälp.jagtogkontaktmedniklaspiensohoochhanbadmigkomma tillsverigepåettbesök.jagminnsfortfarandeattefterbara30minuterisverige sattjagförförstagångenpåenfiskebåtifiskebäck.jagtänkteattjaggärnaville kommatillbakatillfiskebäckijanuari2007.närjagtogminpastorsexamenefter nästan7ochetthalvtårsstudietid,såvarjagredoattresaruntvärldenochåktetill FiskebäcksommissionärfrånECC. MinaförstatreårjobbadejagsomundomspastoriFisher screekinternational Church.UndermintidiFisher screekstuderadejagsvenskaochjobbadeheltid. SvenskaFörInvandrare(SFI)varenriktigtpositivochstarkupplevelseförmig eftersomjaglärtmigdetsvenskaspråketochkulturen,ochträffademänniskorfrån olikaländer.detvarförstagångensomjagvareninvandrare.perdefinitionärjag invandrare,jagstuderadesvenskamedalladeandrainvandrarnaisfi,jaghar väntatmångatimmariväntsalenpåmigrationsverketsomjagkundejobbatistället, jagsprangruntgöteborgförattbesökarättarbetsförmedlingosv,menmina erfarenheterärändåintedesammasomdeandrainvandrarnas.flerasvenskarblir förvånadeöverattjaginteärsvenskochmångasägerattjagserutsomjagär svensk(menhurserensvenskpersonutidag???). NärjagvariUSAförstodjaghurlandet,kulturen,språketochmedborgarskapet fungerademennuärjagisverigeochförstårintealltomlandet,kulturen,språket 1 Frånsida1CovenantMissionaryPrayerCalendar.CovenantWorldMissionAreasofmission. 2008/

8 ochmedborgarskapet.jagtrivshärisverigeochharhittatenunderbarsvensktjej undertiden(enstorvälsignelse)!jagärtacksamförattfårättattbohärochjobbai FiskebäcksMissionskyrka.Jagharförändratspåettbrasättsedanjagkomhit.Nu behöverjaghjälpadeandra invandrarna ochinternationellasomärhäri Göteborg.IApg17berättarPaulusomsinaerfarenheteriAten.Hanprataromatt Gudflyttarsittfolkruntvärldenförattdeskasöka Jagtrorattalla människorsomkommit hittillsverigeärhärför attdeocksåskahitta vägentillgud. Gud,hittavägentillGudochfinnaHonom.Jagtror attallamänniskorsomkommithittillsverigeärhär förattdeocksåskahittavägentillgud.vadär SvenskaMissionskyrkansvisionochpassionför detta? Teologiskbakgrund Närvisäger teologi vadmenarvidåförnågot?teologiärintenågontingförbara intellektuellamänniskorellerbarapastorerna,teologiärförhelagudsfolk.detär ganskaenkeltegentligen:teologiärläranomgud.teologiskafrågorärtillexempel: VemärGud?VadvillGudmedsittfolk?HurpåverkarGudvårvardag?Viikyrkan görteologinärvifrågarvarförvigörvadvigör varstårdetskrivet?teologiär grundentillvadvigörikyrkan.utanbrateologiharviingentingattståpå.vihoppas attvi,omviharenbibliskochfokuseradteologi,skafortsättablienkyrkasomväxer ochleverförgudsfolk. Närvibesökteolikakyrkorfrånolikasamfundlyssnadevipåolikavinklaravteologi mendenviktigastevarattkyrkanvissteprecisvarfördegjordevaddegjorde. Upplevelsenvarattdetvarteologisomdrogfolketochdeolikakyrkorna tillsammans.teologiärvårledningochgrund,vibehöverstartahär! DeflestaviträffadehadeenbrinnandepassionförGudochvillegärnaberättaom vemhanärochhurhanochhansordpåverkarderasverksamhet.deflestaförstod Gudsombarmhärtig,förlåtandeochlivetskälla.Devillattfolkskakommatilltropå Jesusochsomettnaturligtstegdöpasigsomettteckenpåderastro.Mångaseratt Gudärmittblandsittfolkochvillhaenrelationmeddem.Gudärskaparen,sa någonfrånsvenskakyrkan,ochviärhansskapelse.vimänniskorärkyrkan,hans skapelse,ochintebarabyggnaden.dethärvarbraförvilärdeossnågontingmer omgudgenomatthanskapadekyrkan,sinkropp,sådeskullevarahansavbild. 7

9 8 DetfannsocksåentankeomattvibehövervaratydligaremedvemGudär.En pastorsomjobbarmedmuslimersaattvibehöverprataomjesussomgudoch HerreeftersomJesusinteärGudförmuslimer.FörattkommatilltropåJesus behöverdetropåjesussomgud.pastorngavocksåenpåminnelseomattmånga idagintetyckeromreligion,deärskeptiska.mentankenärattviförklararatt KristentrointehandlarsåmycketomenreligionsomomenrelationmellanGud ochhansfolk.kyrkanbehöverblitydligaremeddetta. MenvibehöverocksåtänkapådetsomdeiTomaskyrkansa,attvimåsteförståvad vårteologiinnebäreftersomdetfinnsenstorskillnadmellanortodoxaoch protestantiskakyrkor,vilketdetpåverkarvårrelationmedvarandra.påettsättkan teologihjälpaossattkommanärmarevarandra, menpåettannatsättkandetocksådraossfrån varandra.attberättaomvemgudärochattprata omvårteologihandlarintesåmycketomattfolk skatänkaprecissomosssomattfolkskakomma attlärakännajesus.sannamansourisa: det viktigasteärattlämnademijesushand.dethär ärteologipåettpraktisktsätt.alltsomvigör behöverfokuserapåjustdet, attlämnafolkijesushand.teologiärgrundentill alltsomhänderikyrkan.utanenbraochpratiskteologiblirvårakyrkorbaraen socialklubbelleretthumanistisktparti.teologiärviktigt,t.o.m.gôrviktigtomman kommerfrångöteborg. Diskussionomteologi Svenskakyrkansverksamhet NyiSverige somhjälpernyasvenskarintegrerasini samhälletharsinateologiskatankarpåderashemsida.detstårsåhär: Denkristna trongerossetttydligtuppdrag;attverkaförattdefaktorersomförsätter människoriutanförskap,skaförändras.visammanfattardetitro,hoppochkärlek, detärinspirationivårtengagemangocharbete. 2 SenciteradedeLukas9:48 Ty densomärminstaveralla,hanärstor.menenföljdfrågaärvaddethärsägerom Gud?DetsägernågontingomkristentromenvadlärviossomGud?Detkändes somdekyrkornavibesökte:1.hadeklarateologiskatankar,2.varosäkraomvadde tänkteeller3.intetänktesåmycketpådenteologiskafrågan:varförnigörvadni görochvadsägerdettaomvemgudär?flerasanästaningentingomvemgudär ochvaddetbetyderfördemochderasverksamhet.andrabrannförattberättavem Gudvargenomderasverksamhet.Iblandkändesteologinsomenefterkonstruktion ochintesåmycketsomengrundsomfinnsfrånbörjan.någonsaattkyrkans verksamhetintebaraärettsocialtarbeteutandetärframföralltteologieftersom 2 Detviktigasteär attlämnadem ijesushand.

10 derasverksamhetsägernågontingmeromgudänbarahjälpamänniskorförattdet ärsnällt.närviprataromkyrkanhoppasviattmanpratartydligtomgudoch berättarpåettpraktisktsättvemhanärivårvardag.enförsamlingsomharsvårt attförklaravemgudärkommerförmodligenhasvårtattevangeliseraockså. TeologihandlarmeromGudänomkyrkan.DetärmeromGud änvadvigör,detinkluderarvårhjärna,vårthjärtaochvåra händer. Vadfickviredapå? Praktisktochkonkret Vipratadeomväldigt mångaolikasakerunder turnénochdetblir omöjligtattlyftaframalla iensådanhärberättelse. Mennågrasakerbehöver ändåbeskrivaslitemeringående.viharvaltattfokuserapåvisionochledarskap, verksamheter,diakoniochevangelisationsamtattityder.delsärdetenbeskrivning avvadvisågochhörde,ochdelsärdetvåregenreflektionkringdetta. Attprataomvisioneräraldrigenkelt.Oftablirdetsåstortochsvävandeattdetblir svårtattgreppa.mendetvartydligthosallavipratademedattdehadevisioner ochpassionomochfördetdehöllpåmedävenomdeintealltidkundesättaordpå det.visionenomgemenskapochsammanhang,attmänniskorskahittaenplatsdär dekankännasighemma,varenrödtrådgenommångaberättelser.attmänniskor skakommatilltropåjesusochväxaisinrelationtillhonomvarockså genomgående.desomhadeverksamheterpånågotannatspråkänsvenskapratade omhurviktigtdetvarattmötadebehovsommänniskorharattfåtillbegudpåsitt Vadbrinnerduför? egetspråk.mångavilleocksåhjälpanyasvenskaratt kommainidetsvenskasamhälletochvaraendeli integrationsprocessengenomattlyssnaochlärasig fråndem.menoavsettvadderaspassionvarså hördevifleragångermänniskorpoängterahur viktigtdetärattmanharpassionfördetmangör ochattmanocksåharenvisionfrångudförattkunnaarbeta.ommangåriegen kraftkommermaninteattorkaochdetblirhellerinteettfruktsamtarbete. 9

11 Viförsöktesevilkenformavledarskapsomfungeradebästiettmångkulturellt arbetemendetlyckadesviintesåbramed.iställetsågvilikamångatyperav ledarskapsomvisågmänniskorochdeflestaverkadefungera.endelhadeettstarkt ledarskapmedmycketauktoritetknutettilldenegnapersonen,andravarmer villigaattkompromissa.vimöttekvinnorochmän,människorfrånolikabakgrund bådeetnisktochsocioekonomiskt,ochiolikaåldrar.mendetsomvarintressantvar attseattledarnavarsigsjälva.detfannsengenuinitethosdemvilketgjordeatt människornadeledderespekteradedemochföljdedem.ensaksomvikundese gjordeskillnadvaromledarskapetvartydligtellerinte.etttydligtledarskapmeden tydligvisiongjordeattdetblevlättareförmänniskorattföljaänomdetvarlite diffust. Enviktigfrågaärhurledarskapetförmedlarvisionentillbådedemikyrkanochdem utanför.ävenhärvarieradedetkraftigtfråndemsomintehadenågonhemsidaoch intehellerspecielltmycketpublikationer,tilldemsomhadeenvälarbetadhemsida ochmångaprofessionellapublikationerpåfleraspråk.mendetvarintesåattdet automatisktvarmermänniskorinvolveradeidenandragruppenjämförtmedden förstaochintehellertvärtom.iställethadedetmerattgöramedvilkenmålgrupp manhadeochvilkaformeravkommunikationsomvarrelevantaijustderaskontext ellersammanhang. Justdetmedrelevansiförhållandetillkontextenvaräventydlignärmantittarpå verksamheter.ettnyckelordförverksamheternaärmötesplatsermenexakthurde sågutvarierade.gudstjänstervarentydligmötesplatsmenävendaglediggrupper, samlingarkringmatlagningellersvenskaspråket,barnsamlingar,studiegrupperoch secondhand affärerfannsmed.detfannsalltsåbådegrupperfördemsomredan vartroendeochfördemsomkomfrånannantroelleringentroalls.irosahuset harmanettcafésomäröppetmittpådagenditmänniskorsomkanskeinte kommerpåengudstjänständåkommerförattprataenstundmedpastorneller diakonensomfinnsmeddär.iflatåskyrkanfinnsdetenfrivilligcentralförlagdi lokalernasomledsavsofiarossängochderasverksamhetärinteendelav församlingensarbetedirektmenskaparändåenmötesplatsmellankyrkaoch samhälleditca100personerkommervarjevecka.eftersomdenförsamlingenligger iettrelativthomogentområdefinnsdetingenmeningmedatthaspråkcaféföratt hjälpamänniskorlärasigsvenskadär,medanmanibiskopsgårdensförsamling investerarmyckettidisådanverksamhet.mankanseideolikaförsamlingarnaatt dehargjortenomvärldsanalys,formellellerinformell,somsedanpåverkatvilken verksamhetdesatsatpå. 10

12 Gudstjänsternastodicentrumfördeallraflestasomvibesökte.Detvarbaraen gruppsomintefokuseradepåattvaraengudstjänstfirandegemenskapmendevar iställetkoppladetillenförsamlingsomgjordedet.detframkomattjust gudstjänstenvarenavdesvårastesituationernafördemångkulturella församlingarnaattjobbamedochutveckla.detverkadesomattdetvarlitegrann antingen eller.antingenkomdeetniskasvenskarnaellersåkomdemedutländsk bakgrund detvarsvårtattmötasdär.detfinnsdockexempelpåplatserdärdet fungerar,ochdetärnogviktigtattbesökademigenpådengudstjänstförattsehur dearbetarmedgudstjänstfråganeftersomdetärdenplatsdärhelaförsamlingen kommersammanföratttillbegudochdärmedharenväldigtviktigfunktionför församlingensomhelhet. Någotsomvifunderadepåochdärförfrågadeominågraavförsamlingarnagällde deungdomarsomharvuxituppisverigeochtalarsvenskaflytande,menhar föräldrarsomärinvandrareellerflyktingar.desomkommernyatillettlandvillofta hållakvarviddetgamlahemlandetskulturochspråkmedannästagenerationmer villbliendelavdetnyahemlandet.dettamedförattföräldrarnatyckerdetär viktigtattfiragudstjänstochhagemenskappåtypisktiransktsättt.ex.medanderas barnbehöverfåundervisningochgemenskappåsvenska.dettavarnågotman uppmärksammatiendelavförsamlingarna,mensamtidigtpoängteradesdetatt gradenavdettavarierarberoendepåvilketursprungslandmänniskorhar.mendet ärbraattvaramedvetenomdetta.ettsättkanvaraatthasamlingarunderveckan påolikaspråkochsedanhaengemensamgudstjänstpåsvenskamedinslagav andraspråk.mendettakräverenvillighetfrånallainblandadeattöppnaupp gemenskapenfördemsomserannorlundaut,bryterpåettannatspråkochkanske harandrasättattuttryckasig.t.ex.finnsdetdesomuppleverdetsomatt människorfrånkulturaskrikernärdelovsjungermedandeisinturtyckerattkultur Binteharnågonglädjeisinagudstjänster.Detärviktigtattmanäröppenmed dessasamtalmenocksåfunderarkritisktöversinegeninställninggentemotsina kristnabröderochsystrarfrånenannantraditioninnanmanfördömersättetde prisargud. Någotsomkyrkanharkämpatmedlängeärrelationenmellandiakonioch evangelisation.detfinnsdesomtyckerattevangelisationenbartärattberätta muntligtomvemjesusärochdetfinnsdesomhävdarattmanbaraskavisasintroi handlingtillsmänniskorfrågarvarförmangördet.ochdeallraflestmänniskorfinns någonstansmittemellan.deförsamlingarvibesöktehamnadeoftastmittemellan också,mendetfannsettparsomlågganskalångtåtdetmuntligahålletochettpar somlågganskalångtåthandlingshållet.enpastormenadeattkyrkansrollinteäratt hjälpatillmedintegrationutanattledamänniskortillenpersonligtrooch efterföljelseavjesusmedanandrasatsademestkraftpåatthjälpanyasvenskar 11

13 praktisktmedblanketterochekonomiochannat.såmångabibelcitathoppaderunt ivåratankarnärvilyssnadetillderasberättelser,tex detnigörförnågonavdessa minaminstaharniocksågjortförmig (Matt25:40) och Hurskalldekunnatropådensomdeintehar hört?hurskalldekunnahörautanattnågon förkunnar? (Rom10:14)ochmångaandra(som1 Joh3:17 18,Jakob1:22,Matt28:18 20).Detär intelättatthittarättbalansellerrelationmellan diakoniochevangelisationeftersombådaär viktigaenligtbibelnsord.vitrorattvisomkyrka visomkyrkabehöver bådeproklameraoch demonstreraevangeliet behöverbådeproklameraochdemonstreraevangeliet bådetroochhandling behövs.mendetskermycketgottiförsamlingarnaruntomigöteborg,bådeinom diakoniochinomevangelisation.självklartkandetbliännubättre,ochkanskekan manframföralltblitydligaremedvarförmanväljerattjobbasommangör,något somärviktigtförallaförsamlingartrorvi. Idiakoniarbetetfannsdetmångaolikaverksamheter.Ennärvaropåen ungdomsgårdvarettexempel.mångabehövdespråklighjälpideområdenvi besökte,antingengenomspråkcaféerochlärasigbättresvenskaellerocksågenom attfåhjälpmedblanketterochbrevfrånmyndigheterochbankert.ex.idenna verksamhetnåddemanfr.a.människormedutländskbakgrundochgömda flyktingar.caféerochsecondhand affärerfårnogocksåräknasinidiakonin eftersomdetskaparmötesplatserochmöjligheterförmänniskorattskaffadetde behövertillenlågkostnad.ivissafallskulleviävenräknainbarnsångochföräldrabarngrupperidennakategorieftersomdetintehellerdäralltidfinnsnågontydlig kristenförkunnelse.dettaattskapamötesplatseråterkomständigtidekyrkorvi besökte,vilkettydliggörhurviktigtdetärmedrelationerochgemenskapför människor.mendiakoninhandlarocksåomrättvisa,attståpådesvagassida gentemotsystemiskaorättvisorsomrasismellerfattigdom. Detvarintesåmångasomhadeetttydligtuttalatevangelisationsarbete.Detfanns någrasomtaladepåtorgenochdeladeuttraktatmendeflestahadenågonformav studiegruppa laalphainneikyrkobyggnaden.endelförsamlingarbrannföratt församlingenskulleväxagenomattnyamänniskorblevkristna,meninågravardet svårtatthittanågonsådanpassionutanmanvarganskatillfredssomdetvar.vitror attkyrkanbehövervågamerievangelisation.omviharvårthoppochvårglädjei JesusKristusbordeviocksåviljaattandraskafinnadetsomenkinesisktjejsa: Hur kanjaglåtabliattpratamedminavänneromjesus Hanärjumittliv! 12

14 Attityderärenintressantdelatttittapåävenomdetärsvårtatthittadempåbara entimmessamtal.delspratadeviomattitydernaisamhälletomkringkyrkan,men ocksåattitydernainneikyrkan.denförstaattitydensomvistöttepådåvikomtill deolikakyrkornavaröppenhetochgästfrihetfråndemsomarbetadedär.devar gladaattvikomochvillegärnaberättaomvaddegjorde.ienförsamlingsattvii derascaféochpratade,ochbarnfrånkomframhelatidenförattpratamedossoch förattkramadenviintervjuade.mansågattdevarvälkomnaochkändesighemma ikyrkan,ävenomdeintekompåsöndagsgudstjänsterna. Vihördesamtidigtmycketomfördomarochmisstänksamhetiområdena.Vifick läraossomhierarkinsomfinnsmellanolikagrupperavutländskbakgrundochhur denpåverkararbetet.ienförsamlingpratadedeomattdetinteärenodeladfördel attvaraetnisksvenskidessaområdenävenomduharettövertagisamhälleti Hurpratarviom maktochrättvisa ikyrkan? stort.vipratadeommaktochhurvisomäretniska svenskarmåstevaramedvetnaomattviharen maktsomdemedutländsktutseendeellernamn intehar.samtidigtmåstevivaramedvetnaomatt detfinnsmångaivårtlandmedutländskbakgrund somserutsometniskasvenskarmenfortfarande kännerettstortfrämmandeskap,des.k.dolda invandrarna.t.ex.kanmanjusägaattaaronären sådan.hanserutsomensvenskmenkaninteallasocialakoderellerbeslutsgångar ellerlagarsomsverigehar. Människorsaocksåtillossattvimåstevaramedvetnaomattdetfinnsenstor misstänksamhetmotetniskasvenskarideområdensomärdomineradeav människormedutländskbakgrundomvarförviärdär.ävenmellankristnagrupper kandetfinnasmisstänksamhet.endiakonförklaradedettamedattdetsomären identitetsmarköridetgamlalandetförstärksdåmankommertillettnyttoch därmedkankulturellaochreligiösasedvanorblimertydligaochmerviktigahärän devaridetgamlalandet.ärmankristeninnanmankommerhitsåblirdetnu viktigareattvarjustdenformavkristensommanvarihemlandetochdetkanvara svårtattsamarbetamedandrakristnafrånandratraditioner.samtidigtpratadevi omattdettakanvaratydligarehosdengenerationsomförstkommerhitmenallt somgenerationernafödsförminskasdennabetydelseochdeungavillialltstörre utsträckningävenfiragudstjänstienmångkulturellmiljöeftersomalltannatdegör skerimångkulturellamiljöer. Desomhadeerfarenheterfrånäldresvenskaförsamlingarsomsedanfåttenstörre gruppmänniskormedutländskbakgrundtillströmmandeberättadeomenannan, intesåpositivattitydsomärviktigtförossattbegrunda.vikallardenför äldre 13

15 brodern syndromet efterberättelsenomdenförloradesonen(lukas15:11 32). Närfadernställdetillmedfestfördenyngresonensomkommithemefteratthan varitvilseenlängretidblirdenäldrebrodernavundsjukochdrarsigundan.omvi sermänniskornamedutländskbakgrundsomdenyngresonensåärvietniska svenskarikyrkantyvärroftadenäldresonen.närdetkommermänniskorsomhar andrauttryckssättellervärldssynsådrarviossundanförattdetblirobekvämtoch detkanskekommernyainslagigudstjänsternaellerverksamhetenistortsomär främmandeföross.vitrorattviiställetbehövertabibelnpåallvarnärdensägeratt viskatahandomdenfaderlösa,änkanochfrämlingenochvälkomnademini gemenskappålikavillkorsomdesomärsomosssjälva.samtidigtlärdeviossockså attdetkräverarbete,vikanintebarataförgivetattmänniskorskaacceptera förändringutanvibehöverskapaforumdärmankanuttryckamissnöjeochsedan samtalakringdetförattnåenkonsensusomhurmangårvidare.sålångtsom möjligtbehövermanundvikapolariseringmellanolikagrupperochistället uppmuntramänniskorattmötasävenutanförkyrkansverksamhetersåattdetblir sannarelationersombyggsochintebaratillfälligasomunderkyrkkaffet. Sakersomkomuppfleragånger Närviläserigamlatestamentetkanskevinoterarattordupprepasfleragånger.I denhebreiskakulturenupprepademandetsomvarviktigt.såvitarossfrihetenatt tydligtbeskrivadetsomkomuppigenochigenunderdenhärturnén.kanskeär dettaförattdessasakerärviktigaförkyrkanisverigeatttatagiocharbetamed? Detförstaämnet,somkomuppoftast,vardettaattlevamedmänniskor.Mankan integörakyrkapåenplatsutanattverkligenvetaderassannalivssituation.vikan resagenomendelavstanochkanskeävenbesökadelaravdessaområden,men inteförränvibordärkanviblinågotmeränturister.turistertittarrunt,tarbilder ochnjuteravomgivningarna,menmänniskornasombordärkallardetsitteget, levergenomglädjeämnenaochproblemensomfinnsdärochpåverkarmänniskorna omkringdem.turistergörintedet.detärsammaförenkyrka.enkyrkaärendelav denlokalaomgivningenochbördärförvaraendelavmänniskornaslivdär kyrkobyggnadenligger.omenkyrkavillhjälpahemlösaellerinvandraresåkanden mycketvälbesökaområdenadärdehemlösaellerinvandrarnalever,menden kommervarkenattlevamedellermötasituationernasomdemöterommaninteär därregelbundet.menvipratarintebaraomkyrkobyggnadenhär,utanockså människornasomdeltarikyrkansomocksåbörboochlevaideområdendär Kyrkanfinnsochverkar.Dettaärkanskedenmestbetydelsefullaflyttenavdemalla ochkanskeocksådendelavkyrkanslivsominnebärdenstörstauppoffringen.att levamedmänniskor,mittblandfolket,innebärattmanmåstevågatillräckligtföratt kommautifråndenegnavärldenochininågonannansvärld.inteenkeltattgöra, 14

16 menetttydligtexempelpåvadjesusgjorde.hankomtillvårvärldochlevdemed oss.hanmåsteinte,menhangjordedetochtittapåvadresultatetblev!tänkpå hurdetskullevaritifallgudaldrigkommittilljorden.detskulleintevaritsamma sak,hurskullevärldenhaförståttguddå?kyrkanochhennesfolkidagbordeinvara annorlundautanlevamedmänniskor.ochdettaärmeränattfåmänniskoratt assimilerasinikyrkansochlandetskultur,förinvandrareellerföricke ännu kristna somvilldeltaikyrkansliv. Dettainnebärintegration.Människorärinteprojektutandeleverochandasoch bordefåvaraaktivaiverksamhetenochintebaravaraåskådare.gudharskapatoss allaolikaochgettossolikagåvor.varjepersonsomkommertillosspåensöndagär kalladavgud,ochåtminstonedensöndagenärdeendelavkroppen.ärligttalatså ärvialladelaravkristikroppoavsettomviärmedlemienförsamlingellerenny troende,ellerhur?varjepersonmåsteförasinikyrkanslivochintegrerasidess verksamhetmedallasinagåvor,talanger,hopp,visionerochdrömmar.ochfördem sominteännuärkristnasåkommerdesominvandraretillettnyttland,eftersomde intekännertilltronslandskapomkringdem.ändåärdeocksåkalladetillattvaraen delochintegrerasiniförsamlingenochväxaitro.påsammasättmedinvandrare. Deärocksåkalladeattintebaravarasomallaandraidengivnakulturenutan kalladeattbidramedsinagåvorochvisionertilldenkulturen.gudflyttarsittfolk runtvärlden,speciellttillsverige,ochvi Assimilation: de blirsom oss. Integration:bådaparterarbetar förattkunnalevatillsammans. somkyrkaharenunderbarmöjlighetatt föramänniskorsominteännukänner vårherretillhonomochintegreradem intebaraassimileradem inilivetoch verksamhetenikyrkansåattdekan växaisinlängtanefterendjuprelation medjesus.påsammasättmed invandrare.närviochdeintegrerasisamhälletiställetförattbaraassimileras reflekterarvipåriktigtkringdenmångfaldochkreativitetsomgudharskapat.gud gjordeossolikasåattvikanvaraolikasmakeravhanshärlighet.attfåensortsglass ärgott,menatthafleraolikasmakeristrutenärgodare Eftersomkyrkansmänniskorbordepåverkaochfysisktvaranärvarandeiområdet därkyrkobyggnadenliggerärdetocksåviktigtattkunnaområdenakringkyrkan. Kontextualiseringavverksamhetenvarocksånågotsomkomuppväldigtofta.En kyrkligverksamhetkanintestartasutanattmanvetnågotomområdetdärman befinnersig.attgöraenverksamhetförinvandrareiälvsborgellerfiskebäckkanske inteblirspecielltlyckateftersomdetintefinnsspecielltmångainvandrareidessa områden.menommanskullegöraenverksamhetsomriktarsigtill yrkesverksamma,fiskareellerbarnfamiljerskulledessaverksamheterpassabrai 15

17 ÄlvsborgochFiskebäck.TrotsattdessaområdenärvälmåendeförortertillGöteborg såfinnsdärfortfarandebehov.ochoavsettvilketområdeigöteborg,stockholm ellermalmö,ellervilkenmindreortduänskabyggaenverksamheti,såärdet viktigtattundersökavilkasombordär,vilkabehovdeharochhursamhället fungerarförattvetavilkenformavverksamhetsomskullepassadär alltsåatt arbetamedkontextualisering. Endelavdettaärävenspråk.Språketärjätteviktigtoavsettvilkenverksamhetman pratarom.ommänniskorinteförstårvadsomsägssåkommerdeattmissa budskapet.dettaärommöjligtännuviktigarenärmanpratarominvandrareoch andrainternationellaisverige.mångakommerutanattkunnaspråketochförsöker lärasig mångalyckasmenmångablirmodfällda.atthöraevangelietochhoppeti JesusKristuspåsittegetspråkärenhjärtatsnyckel.Detuttryckeratt duär tillräckligtviktigtförossattvivilldelaevangelietmeddigpåettspråksomdu förstår.oavsettomspråketärsvenska,engelska,kinesiska,arabiskaellerspanska förendelräckerdetatthöraevangelietpåsittegetspråkiettfrämmandelandför attdeskakommatilltro.sånärvihörolikaspråktalasivårkyrka,hoppasviattdet skaparenglädjeförattevangelietgårut.visändermissionärerhalvvägsruntjorden föratttalaolikaspråk,menkanskefinnsdennamissionnärmareoss,kanskefinns denredanivårakyrkor?duvet,detärbilligareatthanågontalaolikaspråkivår egenhemförsamlingänattsändautenmissionär,sägervimedglimteniögat eftersomaaronsjälvärutsändsommissionärfrånusa(hehehe). Närviåkterunttilldeolikakyrkornasågviallttydligarehurviktigtdetärmed nätverkochkristenenhet.enanledningtillattvigjordedenhärlyssningsturnéni Göteborgvarattsevadsomredanärpågångistan.Ommanhoppasattfåvara medochstartauppennyverksamhetärdetviktigtattsevadsomredanhänderoch vadvikanläraossfråndetiställetförattåteruppfinnahjulet.närvipratademedde olikakyrkornasågvibehovetavattkopplasammanförsamlingarmer.detverkar finnasfickoravnätverkhärochdärmendetverkarintefinnsnågrafasta,praktiska nätverksåvittvikundese,förutomgöteborgskristnaråd(harvifelvillvigärna läraossomdesomfinns.)tyvärrärdetnogoftasåattkyrkorblirsåupptagnamed sinaegnauppdragattdeglömmerbortdet störreuppdraget medvärlden omkringdem.viharvåregenungdomsverksamhet,äldreverksamhetochvår söndagsskolaochdetverkarsomattvigöralltvikanbaraföratthållaigångdessa ochfådemattväxa.vi,alltsåkyrkanmedstortk,harstoraresurseriandra församlingar,pastorer,ungdomsledare,författare,gåvor,passioner heltenkelt andramed lemmarikristikropp.vibehövervarandraförattfungera.kristikroppär intebaravårlokalaförsamling,kristikroppärenstordamsomomfattarhelajorden detärstort!vårthoppärattkyrkanisverigeskaväxasnarareänattdösomden görjustnu.attarbetatillsammans,bygganätverkochståenadeivårverksamhet 16

18 skullehjälpatill.iställetförattförsökagörasakerbättreänandraförsamlingari SverigeelleriGöteborgsåkanvistödjaochuppmuntravarandra.Varförinteringa tillandrapastorerochlyftauppdemiförbön,ochuppmuntrademidetgodaverk somdegöriställetförattbaravarastressadeivåregenverksamhet?detärett mysterium mendetäroftasådetär Detsista,ochkanskeocksådetviktigaste,somkomuppärattvibehöverdela evangeliettydligtochenkeltochocksåvarabereddapåmotstånd.viförvånades överhuroftakyrkornavibesöktepoängteradeattvimåstevaratydligaiatttalaom Jesus.Dettainkluderadeattintevarablygaellerräddaattsägaattviärettfolksom tror.kyrkornasomväxerochharmestinflytandeärdekyrkornasominteärblyga närdetalaromjesus.detärdesomsägerattdetrorpådettillsynesotroligaoch stårfastviddet.kyrkornasomförsökersmygainevangelietisinverksamhet påverkarintemänniskorpåsammasätt.mendesomvågarvaraömmamenändå fastaisintrodrarfaktisktmänniskortilltroiställetförattputtabortdem.ingenvill välvaraendelavnågotsommänniskornasomtrorpådetskämsöver?!endelav dettaärattprataochberättaomjesusochbibelnpåettenkeltsätt.viskaparofta förmångaprogramiförsamlingarna,ochdekyrkorvibesöktepratadeomattdet vardeenklasamtalen,deenklaaktiviteternaochretreaterna,sompåverkademest. Enkelhetärbraintebaraförplanering,stressochplånboken,menocksåför effektivitetenihurdetnårmänniskormedevangeliet. Medalltdettaiåtankesåfickvienvarning:varbereddapåmotstånd.Vi,Kyrkan, kommerattbehövavarabereddapåattsamhälletäremotoss,mediaäremotoss, ochtyvärrkommerävenandraförsamlingarochenskildakristnaattvaraemotoss. DessutomvetvifrånBibelnsordattviävenharattkämpamotandemakterochde ondakrafternasomvilldramänniskorbortfrångud.mennärgudgerossen passionochenvision,måvidåarbetaframmotdethoppsomviharikristusnär denheligeandegerosskraft.varför?förattgegudäraochföratthansrikeska kommapåjordensåsomdetärihimlen! 17

19 Sarastopp5 1. Bön.Vikanintegöranågotiosssjälva.Gudmåstelägganersinvisioniossi bönenochgenomsamtalochstudier.vileverietthårtsekulariseratsamhälle ochdetmåstevargudsandesomgårföreossochberedermarkochvifår följaefterochgöradethansägertilloss.detärgudsomsändeross,visänder inteosssjälva.detärgudsuppdrag,intevårteget. 2. Samhällsanalys.Enoerhörtviktigförberedelseförattkunnavetavar människorärisinalivochisintro.mankanintehasammasortsförsamlingi HjällbosommanhariFiskebäck.Attlärasigomvemsomboriområdet,vad dejobbarmed,vilkenetniskochreligiösbakgrundmänniskorhar,vilkaaffärer ochtjänstersomfinnsiområdetetc.gerviktiginformationkringvilkabehov somfinns.dettakansedananalyserasochlyftasuppibönsåattmanvet vilkenverksamhetsomärriktigfördenhärplatsenidenhärtiden.dettakan integörasbaraengångutanbehöverhelatidenuppdaterasoavsettomdetär ennyförsamlingellerenäldre. 3. Attlevamedmänniskor.Attbopåplatsendärmanverkartrorjagharstor betydelseförtrovärdighetochförförståelse.manträffarmänniskornasom kommertillkyrkanintebaraikyrkanutanocksåpåtorget,påskolgården,i affären,påspårvagnenosv.detskaparförtroende,någotsomärcentraltnär manskabyggarelationer.idettaliggerävendetattintebokaupp församlingensmedlemmariolikaverksamheter,utanutrustaochutmana människorattvaraevangelisterisittegetsammanhang.varjekristenbehöver varaenmissionärochettvittneförjesusidagenssverigedär95%av befolkningenintebekännersigsomkristnaellergårtillkyrkanregelbundet. 4. FokuspåJesusochevangeliet.Dettakantyckassjälvklart,menefterattha funnitsmedikyrkanhelalivetvetjagattdetfinnsmycketsomkandistrahera oss.jagtrorattvibehöverpåminnaosssjälvaomochomigenpåvemdetär somäricentrum.mycketavdetviläggertidochenergipåärperiferafrågor, fr.a.närmänniskorharfrågoromvårtro.vimåsteförkunnadenuppståndne 18

20 Kristusochintefastnaidiskussionersominteärdirektkoppladetill frälsningen.vimåstevaratydligamedvårtbudskapsamtidigtsomvi respekterarmänniskorsfriaviljaattvälja. 5. Kärlektillmänniskor.Dettaåterkomfleragångerisamtalen.Ifrågorkringvem somskullevaramediledarteamet,vilkenverksamhetsomskullefinnaso.s.v. fannsdennakommentarmedsomgrund:detviktigasteärattälska människor.vikanskapafantastiskaprogramochverksamheter,menomvi integördetutifrånkärlektillgudochkärlektillnästansåärdetmeningslöst. Aaronstopp5 1. Somivilkenkyrkligverksamhetsomhelstmåstedensomlederellerär engageradikyrkanslivväxaisinpersonligatroommanskakunnagetill andra.församlingarnavibesöktevaraktivaochuteidenvärlddärdevar belägna,dettakrävermycketkraftochenergi.utanattvarakvarivinstocken, somärkristus,kangrenenintebärafrukt.manmåsteväxapåettellerannat sättisintro,bekonstant,ochförväntasigdetotroligafrångud.vågabeför attdetotroligaskahändasåattdukangegudärannärdetsker. 2. ViärKyrkan,vibehövertalameromJesusochgöradetpåettsättsomvisar attviinteskämsförevangelietellerförattviärjesukristiefterföljare.detta inkluderarävenatttalaomdeövernaturligatingsomskeribibeln,ochatt förklarademienvärlddärdetövernaturliga inteexisterar.jagmenar, allvarligttalat,verklighetensjälvärsvårattförstådagenspostmoderna, paramodernatid.omviinteberättaromjesuskommerkyrkanattdö,men omviberättarkommerkyrkanattväxa.enkeltochlätt,mendetkrävsattvi stigeruturvårrädslaomvadandrakanskekommerattsägaellervarandra kansketänkerochiställetvarasäkrapåvadvihoppas.varförharviannarsett hopp? 3. Nätverkochenhet.Kyrkanidagbehöverblibättrepåattvetavadsomskeri hennessyskonkyrkor.kanskekanvigöravårtjobblättaregenomattarbeta tillsammansmedandrakyrkoriställetförattförsökaskapanågotsomredan görs.endelavdettainnebärattvibehöverläggabortvårstolthetochvårt behovavattlyckassjälva. 4. Finnaglädjeivåraolikheterochanvändaolikheternatillvårfördel.Sverige växerimångfaldochomkyrkanignoreraratt1av9personerisverigehar utländskbakgrundoch1av5igöteborgärföddautomlands dåharvimissat 19

21 något IställetförattviåkerutivärldensåkommervärldentillSverige!När människorkommertillettnyttlandärdeoftaöppnaförnyasakerochenny kultur,alltsåenperfekttidattocksåvaraöppenförennyrelationmedjesus Kristus.ISverige,därmindreän3%följerJesusochbesökerenkyrka regelbundet,kommermänniskortilltro.påsammasättmötersvenskarsom reserutanförsverigejesusdär.attkommautanförvårtegetlandöppnar dörrarförevangeliet.ochevangelietsdörrärjättestorhärisverige.mitt hoppärattkyrkanisverigerörsigmedtidenomfamnarochvälkomnarden glädjesommångfaldengerilandetsåattmänniskorkommertilltroochväxer isintro.förnärvikommersammansåväxerintebaradenyasvenskarnaitro menocksådegamlasvenskarna.dettaärspännande! 5. Detnämndesinteunderturnén,mendetvarnågotsomjagtogmedmigsom enbiproduktavturnén:behovethosossikyrkanattuppmuntravarandraoch hittapassion,livochhopp!!!jaguppmuntradesochväxteiminpassionför evangelietbaragenomattpratamedandraigöteborg.jagundrarnärdet senasthändeattviblevuppmuntradeelleruppmuntradenågonannanideras kristnaarbete.apostelnpaulusgjordedethelatiden,kanskeskullevibehöva påminnasattgöradetsamma. Vadgörvinudå? ViharlärtossattKyrkaninteärsåmycketombyggnadenochintesåmycketom verksamhetutanattkyrkanärengemenskapmedgudochandramänniskor.vi kompliceraroftagudsuppdragmedprogram,möten(kanskeförmånga?)och onödigaverksamheter.närjesusgickpåjordenrördehanvidmänniskordärhan gick.detfannsintesåmångaprogramellerorganisatoriskamötenmedjesus,han visstevilkabehovenvarochhanträffademänniskorshjärtan.jesushadelärljungar ochdeföljdeefterhonomochgjordeprecisdethangjorde.därförsägerviattjesus levdemedfolket.vi,hansefterföljare,fårgörasammasak. Fråganärhurvinugårvidaresomindivider,somförsamlingochsomsamfundoch somvärldsvidkyrka.viserenframtidagemenskapsomutgårfrånfiskebäcks missionskyrkaochsomvillverkaivärldenmeninteavvärlden.engemenskapsom representerarkristusiordochhandlingmittisamhället.engemenskapsominte barabjuderintillverksamheterutansomgårditmänniskorärivardagen.en gemenskapdärvarjeöverlåtenkristenärenmissionärsomvillhjälpaandraatthitta 20

22 dethoppsomvisjälvaharijesus,ochsomsjälvvillväxaigemenskapmedhonom. JesusvandrademittblandmänniskorochdetärdärvisomKyrkaharvårtuppdrag ochvårrolltrorvi. Detärinteallsenkeltattberättaalltsomvifickvetaochupplevdeundervår lyssningsturné.mångatankarochkänslorfickvi,menvadtänkerdu?vadskavigöra meddenhärrapporten?vadkandutameddigfråndenochanvändaidagoch imorgon,snarareänsenare? Hurpåverkardettahurviutformarpastorsutbildningen? Hurstrukturerarvivåraförsamlingar? HurpratarviomdettaistörresammahangsomKyrkokonferenseneller Hönökonferensen? Hurtänkervikringlärljungaskapförbarn/ungdomar/vuxna? Hurarbetarvikortsiktigtochlångsiktigt? Hurpåverkardettahurviformarvåragudstjänster? Huranvändervivåraresurser(tid,ekonomi,relationer)? HurpåverkardettagrundenförGemensamFramtid? Hurpåverkardettahurdupratarmedmänniskorpåjobbet/skolan? HurarbetarvimedglobalafrågorochvårrollivärldssvältellerAIDS problematiken? Hursamarbetarvimedsysterkyrkorruntomivärlden? Hurobekväm,kandutänkadigattvaraförnågonannanskull? Osvosv VårthoppärattrapportenskauppmuntraochutmanaosssomärGudsfolk.Vi hoppasattmänniskortardetsomenpositivsaksomvifårtamedossochlevai. Kanskebehöverävenduåkaochhälsapåenannanförsamlinginärhetenförattse hurdehardet viärjuändåsyskon ViärGudsfolkochHanälskaross.Hanvillatt KyrkanskafortsättavaraKristiKroppochettsynligtteckenpåHansnärvaropå jorden.viberattgudsrikeskakomma,påjordensåsomdetärihimmelen. 21

23 Referenslitteratur Berggren,HenrikochLarsTrägårdh.Ärsvenskenmänniska?Gemenskapoch oberoendeidetmodernasverige.nordstedtsförlag:stockholm;2006. IdenhärbokenbeskrivsSverigeutifrånettidéhistorisktperspektiv.Starkaord sominfluerarsvenskenssättatttänkaärindividualism,rationalitet, funktionalitetochframtiden.bokendiskuterarhurrelationermellanindivider ochmellanstatochindividharutvecklatsochhurdettaharpåverkat människorssättatttänkaidag. Carter,Craig.RethinkingChristandCulture.APost ChristendomPerspective. BrazosPress:GrandRapids;2006. HurskaKyrkanförhållasigtilldenomgivandekulturenegentligen?Niebuhr skrevjuomdettaförendelårsedanochdethärärenomtolkningavdetta utifrånettefter kristendomssituation,alltsåattkristendomenintelängrehar enstarkställningisamhälletutansnararefinnsiperiferin. DeYmaz,Mark.BuildingaHealthyMulti EthnicChurch.JohnWiley&Sons,Inc: SanFransisco;2007. Enjättebrabokskrivetutifråndetamerikanskamultikulturellasamhället.Allt ärinteanvändbartförvårtsammanhangmendetfinnsändåmycketgottatt hämtanärmanfunderaröverhurenmångkulturellförsamlingkanseutoch arbeta. Erberhard,David.Itrygghetsnarkomanernasland.Sverigeochdetnationella paniksyndromet.bokförlagetprisma:stockholm;2006. Säkerhetochtrygghetärcentralidetsvenskasamhälletidag.Manserdeti bilreklam,ilarmrapporteromfarligamatvaroroch(vårttillägg inte författarens)ävenlovsånger.detärenviktigbokomhurvitänkeroch resonerarsomfolkochsomutgångspunktförsamtalkringhurvikanvara Kyrkamittidennaupplevdaotrygghet. Gibbons,Dave.TheMonkeyandtheFish.LiquidLeadershipforaThird culture Church.Zondervan:GrandRapids;2009. GibbonsärförsamlingsföreståndareienförsamlingiKalifornienochhan skriveromhurförsamlingsledarebörtänkaochageraidennaglobaliseringens tidevarv.hanprataromatthittasinegenledarstil,attälskamänniskorsåsom deärochattutrustamänniskorsåattdekangåutochvarakyrkadärdeär iställetförattbarabjudaintilldenformellaverksamhetenikyrkan. 22

24 Hirsch,Alan.TheForgottenWays.ReactivatingtheMissionalChurch.BrazosPress: GrandRapids;2006. FörfattarenjämfördagensvästvärldmeddentidigaKyrkanssituationoch diskuterarhurvikanläraossavsättetsomdebyggdekyrkapå.icentrumstår bekännelsenattjesuskristusärherre.uppdragetärattgöralärljungar,att levainkarnationellt(ivärlden,medmänniskor)somjesusgjorde,tänka missionelltochhaettdynamisktsystemiskttänkandekringhurman strukturerarförsamlingenochfinnerenäktagemenskap.fokusliggerpå missioneftersomstörstadelenavvästvärldenidagärmissionsområden. Legrand,Lucien.TheBibleonCulture.OrbisBooks:Maryknoll;2000. Attevangelietmåsteillustrerasochpresenterasutifråndetsammanhangman befinnersigiäringennyhet,detinsågävenmänniskornapåbibelnstid.detta kallaskontextualiseringochidenhärbokenfårmanmångaexempelsomkan inspireraossihurvibörtänkaidag. Liedman,Sven Eric.Attsesigsjälviandra.Omsolidaritet.AlbertBonniersförlag: Stockholm;1999. Denhärbokentalaromhurviharinstitutionaliseratsolidaritetpåettsättsom görattviintelängrebehöverbryossomvarandraivardagen.ellerhurärdet meddetegentligen?enbraboksomväckermångatankarinförvaddetäratt varakristikroppochlevaivärldenmeninteavvärlden. Malm, Magnus. Viskningar från katakomberna. Skisser för en kristen motkultur. Libris:Örebro;2006. Författaren skriver om att Kyrka måste vara trogen sitt budskap och sitt uppdragomhonskakunnakommuniceranågottillsinomvärld.vibyggerpå Kristusochinteenbartpådebehovviseromkringoss.Vimåstesjälvaprata ochlevasomattvitrorpåevangelietannarsärdetintetrovärdigtförandra heller. Kyrkans självbild påverkar vad vi säger och gör hur ser Kyrkans självbildutisverige?hurärvikristikropppåjorden? Osborne,Larry.StickyChurch.Zondervan,2008. Kyrkanärganskaduktigpåattdrafolktillkyrkan,menävenomfolkkommer in genom huvudentrén så springer många ut köksvägen. Boken förklarar hur kyrkansledareochlekmänskaskapasmågruppersomfokuserarpåpredikan ochärendelavhelaförsamlingen. 23

25 Rainer Thom S. and Sam S. Rainer III. The Essential Church?: Reclaiming a generationofdropout.b&hpublishinggroup:nashville,tennessee.2008 Ungefär75%avallakristnaungdomarmellan16och21årlämnarkyrkani USA.Vartgårde?VadgörKyrkanåtdetta?ÄvenombokenhandlaromUSAså ärdetnågontingsomviisverigekananvändaförattnåengenerationsom intelängrevetvadkyrkanärochtror Reese,MarthaGrace.UnbindingtheGospel:RealLifeEvangelism.ChalicePress: St.Louis,Missiouri,2006. Enboksomhjälperdensomvilllärasiglitemeromhurmankanevangelisera på ett riktigt tydligt sätt. Det handlar inte om att springa runt på stan och skrika högt till människor om Guds kärlek till världen, utan den hjälper oss i en vanlig kyrka att berätta lite mer om Jesus och hans budskap på ett bra sätt. Sanneh,Lamin.TranslatingtheMessage.TheMissionaryImpactonCulture.Orbis Books:Maryknoll;1989. Ocksådettaärenbrabokomkontextualisering.Sannehutifrånett missionssammanhang,någotsomjuärhögstaktuelltisverigeidagdå åtminstone95%avbefolkningeninteharenlevandekristentro. Sernhede,Ove.AlienationismyNation.Hiphopochungamänsutanförskapidet nyasverige.ordfrontförlag:stockholm;2007. Enmycketstarkboksomarbetatsframgenommångasamtalmedungdomari Hammarkullen.Hurtänkerde?Vadvilldemedsinaliv?Hurserdepåsin situationsomnyasvenskar?gerenmycketbrainblickiungdomarnas situationiförortensomjufaktisktinteärspecielltlångtbort. Sjogren,Steve.ConspiracyofKindness.AUniqueApproachtoSharingtheLoveof Jesus.Regal:Ventura;2003. Sjogrenbeskrivernågotsomhankallarförtjänande evangelisation.detgårut påattgörasakerförmänniskorutanattbetalt(mycketviktigt!)förattvisa pågudskärlekochnådsomärgratis.genomattkommaunderifrånsomen tjänarefinnsdetingethotfulltisituationenochmanriskerarinteattfastnai tommadiskussionersominteledernågonvartutanmanälskarmänniskorsom Jesusälskademänniskor. 24

26 Sjöberg,Bengt.Närvärldenkomtillstan EnunikinblickIflytingarsdesperate vardag.örebrogospelmedia,2007. AaronköptedenhärbokenpåHönökonferensen.Deninnehållermånga berättelseromemigrationochimmigrationidag.berättelsernaförklarar tydligtprecishurdetär enbraintroduktionfördensomärnyfikenpå immigrationochkyrkansrollidetta. Sturemark,Christer.Troochvetande2.0.NyaDoxa:Nora;2007. Dennabokharjustartatmångadiskussionerochdebattersedandenkomut. Oavsettvadmantyckeromdethanskriversåspeglardenhurdenateistiska humanismen,sompräglarvårtsamhälleihögregradänhumanisternas medlemssiffrorantyder,tänkerommänniskanochomsamhället.välvärdatt läsasomendelisamhällsanalys. Bilagor c8002ff0fd/$file/attlnn6v/perspektiv% pdf 25

27 Utrikes födda 2007 Drygt , motsvarande 21 procent, av göteborgarna är födda i utlandet. Två tredjedelar av dem är svenska medborgare. Mångfalden är stor i Göteborg, 186 födelseländer finns representerade. Iran och Irak står för ungefär 20 procent av stadens utlandsfödda, därefter följer Finland, Jugoslavien och Bosnien-Hercegovina. -Utrikes födda: Födelseland annat än Sverige -Utländskt medborgarskap: Medborgarskap annat än svenskt -Utländsk bakgrund: Utrikes födda eller födda i Sverige med båda föräldrar födda utrikes Vid årsskiftet 2007 uppgick befolkningen i Göteborg till personer. Av dessa var utrikes födda, motsvarande 20,9 procent. Det är en ökning med 4,5 procentenheter sedan Ökningen har varit relativt jämt fördelad över åren. Som diagrammet nedan visar följer utvecklingen i staden i stort sett rikets. Göteborg ligger dock klart över riksgenomsnittet. Andel (%) utrikes födda i riket och Göteborg % 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 Källa: Stadskansliet Riket Göteborg INVANDRINGEN ÖVER TIDEN Under och 60-talet handlade invandringen i första hand om arbetskraftsinvandring. Den svenska arbetsmarknaden var attraktiv. Främst kom personer från våra nordiska grannländer samt från Jugoslavien, Tyskland, och Italien. Under 1970-talet börjar invandringen ändra karaktär. Arbetskraftsinvandringen börjar avta medan flyktinginvandringen från oroliga länder, främst i Asien och Sydamerika, ökar. Flyktinginvandringen har tillsammans med anhöriginvandringen fortsatt att dominera sedan 80-talet. Arbetskraftsinvandringen har blivit mindre betydelsefull. OLIKA BEGREPP Det finns lite olika begrepp när det gäller invandrare. Vi använder oss av Statistiska centralbyråns (SCB) defintioner och kommer här att redovisa tre begrepp. Utrikes födda är personer som är födda utomlands. Sedan finns begreppet utländskt medborgarskap som talar om i vilket, eller vilka, länder man är medborgare. Det hänger inte nödvändigtvis ihop med i vilket land man är född. Av Göteborgs utrikes födda har två tredjedelar svenskt medborgarskap. Det tredje vedertagna begreppet, som är lite vidare än utrikes födda, är utländsk bakgrund. Det innefattar alla utrikes födda och personer som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Se illustration under rubriken Utländsk bakgrund på nästa sida. I folkmun hör man ofta begreppet invandrare. Det är dock ett begrepp som inte har någon klar defintion och därför aldrig redovisas när man beskriver befolkningen. Även begreppet flykting används ibland felaktigt. En flykting är en invandrande person som är i behov av skydd. Endast en väldigt liten andel av alla som invandrar är flyktingar. Flyktingstatusen upphör efter 24 månader (det är så länge som introduktionsersättning betals ut). I den här texten inriktar vi oss främst på stadens utrikes födda. Göteborgs stadskansli, Samhällsanalys & Statistik Köpmansgatan 20, GÖTEBORG Ref. Lutz Ewert Hemsida (1) 26

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Li Jansson Almega 214-11-1 Sammanfattning Den här rapporten visar att integrationen stärkts, men att utmaningar

Läs mer

tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar

tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar Ny i Sverige I våra dagliga möten med de som är nya i Sverige formas Ny i Sveriges verksamheter. Utifrån

Läs mer

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder Befolkningsdata och sociala indikatorer Göteborgs Stads 1 nya stadsdelsnämnder 21-1-28 Göteborgs stadskansli, Samhällsanalys & Statistik. Köpmansgatan 2, 44 82 GÖTEBORG Jan Kaaling. 31-36 8 245. jan.kaaling@stadshuset.goteborg.se.

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Pressträff. Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 2015. John Hassler: Ordförande

Pressträff. Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 2015. John Hassler: Ordförande Pressträff Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 215 John Hassler: Ordförande Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige på många år. Mina kommentarer: finanspolitiken på kort sikt

Läs mer

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Migrationen en överblick Umeå den 18 januari 2017 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Olika typer av migration Arbete (anställning, starta företag) Studier Familjeskäl

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse 1. Inledning Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse av Lina Aldén & Mats Hammarstedt Antalet utrikes födda i Sverige uppgår år 2013 till ungefär 1,5 miljoner

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Befolkning. Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025 Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män

Befolkning. Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025 Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män Befolkning Befolkningens utveckling 189 9 Antal i 1 -tal och folkökning ( ) Folkmängd Levande födda Döda 189 8 317 5 8 1 1 19 3 898 7 7 39 39 195 3 535 3 5 5 35 35 197 5 3 5 57 37 3 19 198 1 7 5 5 199

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Strömmen av flyktingar till kommunen minskar och trenden har vänt ner

Strömmen av flyktingar till kommunen minskar och trenden har vänt ner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:11 Strömmen av flyktingar till kommunen minskar och trenden har vänt ner Efter rekordnivåerna för mottagna flyktingar i Linköpings kommun kommer

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Barnen i befolkningen

Barnen i befolkningen 17 Barnen i befolkningen Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0 17 år (22 procent). Som en följd av bl.a. låga födelsetal under en stor del av 1990 talet kommer den andelen att minska

Läs mer

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016 Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den Institutet för social forskning, Stockholms universitet Långsiktiga utvecklingsmönster 1 Befolkningsförändring och arbetskraftsdeltagande

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla 1 Kyrkans kris hur mår Kristi kropp? Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla som var där. Det har med olika förväntningar och inte minst olika förförståelser att göra. För min del handlar

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

Från 20 till 10 stadsdelar - mer lika men fortsatt olika. Det finns fortfarande stora skillnader i befolkningsstrukturen...

Från 20 till 10 stadsdelar - mer lika men fortsatt olika. Det finns fortfarande stora skillnader i befolkningsstrukturen... 1-211 Från 2 till 1 stadsdelar - mer lika men fortsatt olika Skillnaderna mellan stadsdelarna är mindre med 1 stadsdelar Skillnaderna inom stadsdelarna är större Det finns fortfarande stora skillnader

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016 Fler fick arbete Antalet personer som fått arbete har varit en sjunkande trend

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND JAN STRID tidigare SOM-undersökningar där frågor gällande Svenska kyrkan ingått har vi I mest varit intresserade av kyrkovalen. Men i samband med dessa val har

Läs mer

Återutvandring från Sverige 1995 1999

Återutvandring från Sverige 1995 1999 Återutvandring från Sverige 1995 1999 nr 2 2004 årgång 32 I artikeln studeras återutvandring från Sverige åren 1995 1999. Invandrare från länder vilka är kulturellt och geografiskt närliggande Sverige

Läs mer

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Jonsereds Missionskyrka 1912-2012 Jonsereds missionsförsamling är en kristen kyrka med närmare 90 medlemmar, alltså ännu inte helt 100, men på god väg och vi vill

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010 utvandrade ökade under 2010 Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit mycket hög. Under 2010 sj önk dock invandringen något, totalt invandrade 98 801 personer, 46 163 kvinnor och 52 638

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 82 UF 19 SM 1401 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken om högskolestuderande med utländsk bakgrund omfattar det totala antalet studenter på grundnivå,

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Centerpartiets Riksdagsgrupp

Centerpartiets Riksdagsgrupp Centerpartiets Riksdagsgrupp Flyktingkrisen och finanspolitiken 23 februari 2016 John Hassler Kort sikt finanspolitiken Stark konjunktur och lågt offentligt sparande motiverar en stram finanspolitik. Styråra

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik december 2011 Veckostatistik vecka 02, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 Lättläst sammanfattning Tid för tolerans Den här rapporten har fått namnet Tid för tolerans.

Läs mer

2015 09 16, Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:5, Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län.

2015 09 16, Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:5, Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län. 1 Förord Denna rapport är framtagen av Samhällsmedicin, en förvaltning inom Centrum för kunskapsstyrning, med syftet att fungera som ett faktabaserat kunskapsunderlag vid diskussioner i samband med uppstarten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016 Fler utrikesfödda får arbete Antalet personer som fått arbete har varit en svagt

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 Sökande som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 530

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling.

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län juli 2014 8 747 (5,8 %) 4 0255 kvinnor (5,55 %) 4 7222 män (6,1 %) 1 7988

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Fakta om Skövde. Statistik över befolkning, sysselsättning mm December 2009. Näring- och samhällsbyggnadsenheten. www.skovde.se

Fakta om Skövde. Statistik över befolkning, sysselsättning mm December 2009. Näring- och samhällsbyggnadsenheten. www.skovde.se Fakta om Skövde Statistik över befolkning, sysselsättning mm December 2009 Näring- och samhällsbyggnadsenheten www.skovde.se Historisk befolkningsutv i Skövde kommun 1655-2010 År Historiska händelser i

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 29 maj 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Sverigefödda och

Läs mer

Kalkyler om försörjningskvoter och arbetskraftsinvandring

Kalkyler om försörjningskvoter och arbetskraftsinvandring 7 Kalkyler om försörjningskvoter och arbetskraftsinvandring Arbetskraftsinvandring och den framtida försörjningsbördan har debatterats på senare tid. I denna rapport diskuteras försörjningsbördans utveckling

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016 Fler utrikesfödda fick arbete Antalet personer som fått arbete har sjunkit

Läs mer

Invandringen och arbetsmarknaden. Olof Åslund Forskning pågår 2 oktober 2013

Invandringen och arbetsmarknaden. Olof Åslund Forskning pågår 2 oktober 2013 Invandringen och arbetsmarknaden Olof Åslund Forskning pågår 2 oktober 2013 1 Uppläggning Invandrades situation på arbetsmarknaden Mer eller mindre kända mönster Förklaringar och policyalternativ Diskriminering

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Från utvandrings- till invandringsland

Från utvandrings- till invandringsland 21 Från utvandrings- till invandringsland Människor har alltid flyttat längre eller kortare sträckor under sitt liv. Det kan ha varit för att söka ny jordbruksmark eller arbete, för att driva handel eller

Läs mer