Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhet Året som gått Uppföljning av uppdrag Måluppföljning Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Hållbar personalförsörjning Uppföljning av Intern kontroll Följetal Föreningsbidrag Idrottshallar Öppen ungdomsverksamhet Turistbyrån Tempererade utebad Kaskad Simundervisning Rydals Museum Biblioteken Folkhälsa Personal Viktiga händelser Ekonomi Driftredovisning Investeringsredovisning Disposition av ackumulerat resultat Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 2(30)

3 1 Verksamhet 1.1 Året som gått Kulturskolan Under året har ett stort antal konserter och föreställningar genomförts både i Kulturskolans egna lokaler, i andra lokaler samt i det fria. Kulturskolan har haft en satsning på gästlärare och gästartister under hela vilket har varit till stor glädje och inspiration för både personal och elever. Under fyra dagar i oktober bjöds allmänheten in till Kunskapens hus för att ta del av öppna workshops både med Kulturskolans lärare och externa föreläsare. Årets multimediakonsert gick under namnet For the sun. Genom konserten gestaltade kulturskolans elever sina färdigheter i bild, ljud och ljus. Eleverna var hela tiden med i produktionen och tog aktiv del i hur föreställningen byggdes upp från ax till limpa. Förutom gemensamma studiedagar satsades det även på individuell kompetensutveckling för pedagogerna, vilket det sällan ges tillfälle till. Antal elever som står i kö till kulturskolan minskade något från föregående år. 253 st år mot 193 st år. Rekreation och bad Kaskad fyllde 20 år vilket firades med en jubileumsvecka. Besöksantalet på Kaskad ökade återigen, och även antal barn som deltagit i simundervisning såväl inomhus som utomhus. Ökningen utomhus är kopplat till Backagårdsbadet i Kinna där det under två perioder avhölls simskola. Simskola har även funnits vid Sandsjön i Torestorp och Horredssjön, Horred. Även detta år har personalen vid Kaskad samarbetat med personal från ungdomsverksamheten i Sommarpeppen vid Backagårdsbadet. På Kaskad fick ett drunkningstillbud en lycklig utgång, men incidenten har präglat ett intensifierat arbete med säkerhetsfrågor. Konsumentverkets nya material Vägledning för badanläggningar utgör riktlinje för hur badanläggningar ska arbeta med säkerhet, bemanning, utbildningsnivå o dyl. Materialet är unikt och efterlängtat; det är första gången i Sverige som det tas ett samlat grepp kring frågorna. Kaskad har också deltagit i Svenska Livräddningssällskapets utbildning Ett säkert bad i december. En rad förbättringsåtgärder har skett på de kommunala badplatserna. Nya toaletter har installerats, nya soptunnor har köpts in och några badplatser har kompletterats med nya grillplatser.den största insatsen har skett vid Hedgärdessjön som fått nya bryggor då de gamla varit uttjänta. Skötselavtal med olika föreningar tecknades för flertalet badplatser vilket innebar att föreningar, samfälligheter, etc, mot ekonomisk ersättning svarade för skötsel av lokal badplats. Genom ett förvaltningsövergripande projekt har några av kommunens vandringsleder kunnat rustas upp. Röjningsarbeten samt ny märkning av Älgstigen, Kurirleden och Viskastigen har påbörjats under hösten, och insatserna fortgår under våren En större insats med att reparera och byta ut delar på en av båtbryggorna vid Hanatorps småbåtshamn har genomförts. Naturvårdslaget vid teknik- och serviceförvaltningen bygger om bryggdelarna. Säkerhetsbesiktning av kommunens alla idrottshallar och gymnastiksalar genomfördes under hösten. Flertalet hallar och gymnastiksalar hade anmärkningar och behov av lagning eller nyinköp av inventarier. Förbättringsåtgärder vidtas fortlöpande tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen. Bibliotek och allmänkultur Biblioteksåret bjöd på stabilitet i statistik och nyhetsvärde i press besökare/vecka på biblioteken var nästan en exakt tangering av års siffra. Lån/invånare hamnade vid årets slut på 8,24 lån/invånare samt 8,94 lån/invånare för kategorin 7-20 år, vilket är en liten minskning. Fredagsaktiviteterna på Kinna bibliotek nådde en större publik genom en breddning av Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 3(30)

4 repertoaren. Antalet besökare ökade i jämförelse med föregående år med närmare 50%. En ny tradition inleddes med Väverskans Dag där flertalet kulturföreningar medverkade. Bokbussen och övriga bibliotek deltog när ENTRÉ-projektet genomförde en dansfestival på biblioteken i Sjuhärad. Marks bokbuss var en av tre dansande bokbussar i Borås den 19 april som upptakt till dansfestivalen. Kultur arrangerades för alla barn i olika former författarmöten, teater, dans, musik och film enligt Kulturpassets garanti och statliga medel ur skapande skola anslag. Varje barn har fått minst ett professionellt kulturprogram under året. Två skolor i kommunen har medverkat i det regionala KLIV3.0 - ett projekt med särskild satsning på och för kultur i skolan. Libra Arena - bibliotekets nya hemsida lanserades i september och har inneburit ett mera aktivt arbetssätt hos personalen men också en interaktiv delaktighet från våra medborgare. En app blev synlig i mobilen och en blogg vid namn kulturtelegrafen aktiverades under hösten. E- boklånen har präglat en stor del av biblioteksdebatten under året. I Marks kommun har E- boklånen hållit sig stabila och legat i snitt på 250 lån/månad. Samarbete med Turistinformation Mark genomfördes under sommaren och på Kinna bibliotek fanns turistinfodisken på kvällspasset och lördagar, vilket innebar ett lördagsöppet sommarbibliotek. Hjärnviljans Café har fortsatt på Kinna bibliotek som en uppskattad verksamhet för strokedrabbade med anhöriga.bokbussen var arrangör för Bokfest i bygdegård och först ut var Torestorp.Språkcaféet på Skene bibliotek har fortsatt som en viktig integrationsfaktor. Vidare har också drop in-kurser i datakunskap hållits av bibliotekarier. Konstkatalog över utomhuskonsten i Mark släpptes och lockade många till vernissaget och konstpromenad. Årets Kulturkommun blev inte Mark, men nomineringen fick stor uppmärksamhet i pressen. Museum, ungdom och folkhälsa Under sommarverksamheten Sommarpeppen fick 34 feriearbetare och fem föreningar under nio veckor arrangera aktiviteter för barn, unga och vuxna, bland annat vid Backagårdsbadet. I snitt var det knappa 750 besökare per vecka - en satsning som inbegriper ett stort engagemang från många parter. Öppen ungdomsverksamhet fick under fått ett tillfälligt resurstillskott. Verksamheten expanderade och visade på mycket positiva följetal under året - desutom har den blivit betydligt mer resurseffektiv; kostnaden per verksamhetstimma minskade med hälften. Flera mötesplatser för unga utvecklades under året. Skene fritidgård öppnade i kommunal regi i september och "Gårn" i Fritsla och "13-19" i Sätila - alla ungdomsdrivna mötesplatser som drivs under paraplyt Ung i Mark. Mot slutet av året blev Ung i Mark utsedd till årets KEKSomania. Motiveringen löd: "För att man på ett föredömligt sätt tagit vara på våra gemensamma tankar och resurser och omsatt dessa i konkret verksamhet på hemmaplan. Ung i Marks arbete med ungdomars delaktighet och möjlighet att forma och driva egna verksamheter är ett viktigt föredöme för andra som vill utveckla sitt ungdomsarbete. Såväl i styrgruppen som i andra sammanhang har man också aktivt bidragit med idéer och arbetsinsatser som varit till glädje för oss alla". KEKS är ett nätverk för kommuner och andra som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga. Idag är trettioåtta förvaltningar medlemmar och fler knackar på och vill in. KEKS utgångspunkt är att fritidsgårdar, ungdomens hus, ungdomsprojekt etc skall vara verktyg i ett positivt socialt arbete riktat mot alla ungdomar. Den övergripande idén är att främja ungdomars personliga och sociala utveckling. KEKS ser ungdomsarbete som en arena för lärande där ungdomars egna erfarenheter och intressen tas till vara på ett sådant sätt att de upplever engagemang, meningsfullhet och framtidstro. Ungdomar ses som de främsta resurserna i sina egna liv och all verksamhet skall därför bygga på och förutsätta deras aktiva engagemang och ansvarstagande. Utifrån detta har KEKS gemensamma och tydliga mål som också går att mäta och följa upp. Folkhälso- och ungdomsutvecklarna verkade i teori och praktik med gemensamma mål vilket under året stärkte det drogförebyggande arbetet. Under det fjärde kvartalet gjordes mätningar av skolelevers drogvanor som visade att alkoholkonsumtionen bland högstadieungdomar var låg i jämförelse med övriga Sjuhärad och Mittenälvsborg, men att tendensen dessvärre bröts bland gymnasieungdomar. Arbetet med att projektera en familjecentral - en plats där familjens Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 4(30)

5 centrala behov samlas - inleddes. I Rydal arrangerades konferensen Forum för barn och unga med fokus på just föräldrastöd. Föreläsningsserien Kunskapsforum startade i vilken betydelsefulla ämnen rörande föräldraskap lyftes på ett inspirerande sätt. Tillfällena har gett en bred allmänhet kunskap och verktyg för att hantera hur föräldrar eller andra vuxna kan uppmuntra och stötta barn i sin närhet. Ett av årets större kulturarrangemang i Mark var att fotografen Elisabeth Olsson Wallins verk ställdes ut på Rydals Museum. Bilder från de omtalade utställningarna Ecce homo, Jerusalem och In hate we trust visades för allmänheten. Höstens repertoar, med bland annat West Identity en utställning som refererade till möten mellan konst och industri med stora och små modemärken från västra Sverige - var inte lika välbesökt, men vittnade om det textila arvets betydelse för Markbygden. Under sommaren erbjöd museet dagliga visningar på den historiska promenaden och kraftstationen. Ferieungdomar klädda i tidstypiska kläder ansvarade för guidningarna. Nytt för i år var visningar på lördagar och söndagar. Ett trettiotal visningar genomfördes under hela sommaren. Information och service Information och Service har fortsatt ge stöd åt övriga kultur- och fritidsförvaltningen samt arbetat med nämndsekretariat, konsumentrådgivning, marknadsföring och intern information samt föreningsstöd, ekonomi- och kontohandläggning. Lokalbokningen utreddes för att eventuellt flyttas till teknik- och serviceförvaltningen men kommer att vara kvar vid kulturoch fritidsförvaltningen. Enheten har varit ansvarig för att sprida information om besöksnäringen och har samarbetat med Bibliotek Mark kring detta och även lanseringen av Libra Arena. Ny konsumentvägledare anställdes i augusti. Konsumentvägledaren har arbetat förebyggande och informerat på flera bibliotek och varit gäst i Bokbussens gästfåtölj. Kontinuerligt förebyggande arbete i kommunens högstadieklasser har återupptagits och annan uppsökande verksamhet för att nå nya målgrupper har genomförts. Turistinformationen har i samverkan med Kinna bibliotek, haft kvälls- och lördagsöppen turistbyrå i biblioteksmiljö. Tendensen är färre fysiska besök, men turistwebben,www.vastsvenska.com, hade knappa besök. Fysiska besök i turistbyrån uppgivk till cirka 3 000, varav cirka 600 var från utlandet. Det totala antalet medlemmar i föreningar minskar något och det stora intresset hos föreningar har varit lokalbidragsansökningar. Bidragsutredningen har varit ett pågående arbete som resulterade i nya bidragsregler vid årets sista nämndmöte. 1.2 Uppföljning av uppdrag Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Kulturskola/Kultur för barn och unga X Kultur - fritid X Bibliotek X Folkhälsa X Kulturskola/Kultur för barn och unga Kulturskolan uppfyller i hög grad sitt grunduppdrag, men når inte målet att erbjuda alla intresserade plats i verksamheten; detta beror bland annat på att andelen som vill vara kvar i Kulturskolan ökar, vilket är positivt. Statliga anslag från Kulturrådet gör att kultur för barn och unga kan erbjudas alla elever under skoltid; ett arbete som sker i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Tillgängligheten till litteratur för målgruppen är god i hela kommunen. Två av kommunens skolor har deltagit i Västra Götalandsregionens satsning KLIV 3.0 för kultur i skolan. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 5(30)

6 Myndigheten för kulturanalys får fyra nya uppdrag. Bland annat ska myndigheten göra kulturvaneundersökningar med särskild redovisning av barns och ungas kulturvanor. Myndigheten ska också inkludera bild och form, scenkonst och musik i den officiella statistiken inom kulturområdet. Kultur - fritid Ökad publik tillströmning vid Rydals Museum och Kaskad vittnar om attraktiva verksamheter som bidrar till ökad livskvalitet. Föreningslivet är brett och kreativt och har erhållit omfattande stöd - inom såväl kultur som fritid. Flertalet anläggningar har under året fått ta del av nämndens satsningar, bland andra Tygrikeshallen, Ridhuset och Marks ishall. Den öppna ungdomsverksamhetens omfattande arbete med att stärka delaktighet och engagemang har varit framgångsrikt. Arbetet med att utveckla befintliga och nya mötesplatser fortsätter; något som främjar integration och engagemang. Myndigheten för kulturanalys ska under 2014 ge förslag på hur en regelbunden utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen skulle kunna se ut, samt utveckla kvalitativa och kvantitativa indikatorer för kulturområdet. Dessa ska hjälpa myndigheten att bättre utvärdera effekterna av den nationella kulturpolitiken. Bibliotek Grunduppdraget att bedriva biblioteksverksamhet för kommuninvånare och andra besökare uppfylls i hög grad även om flertalet måltal inte nås. Exempelvis sjunker antalet lån per invånare och antal besök, men nivåerna är ändå goda med dryga åtta lån per invånare och knappa besök per år. Sex bibliotek, bokbussen inkluderad och därtill skolbibliotek vittnar om en hög lägstanivå, men tillgängligheten till bibliotek i skolan kan utvecklas. En ny bibliotekskatalog har förbättrat servicen för medborgarna. Nämndens uppdrag att utveckla arbetsplatsbibliotek har emellertid inte burit frukt och avslutas. Riksdagen har antagit en ny bibliotekslag som trädde i kraft vid årsskiftet. Bland annat ska bibliotekens betydelse för att främja litteraturens ställning bli tydligare. Biblioteken får också ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper av besökare. En sådan grupp är barn och ungdomar. De kommunala biblioteken får i uppdrag att särskilt prioritera barn och unga för att främja språkutvecklingen och stimulera till läsning. Det ska även i fortsättningen vara gratis att låna böcker på bibliotek. Detta ska gälla både tryckta böcker och e-böcker. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkhälsa Grunduppdraget är att driva på och samordna kommunens fokhälsoarbete. Flertalet insatser har gjorts uitfrån inriktningsmålen goda uppväxtvillkor för barn och unga, unga kvinnors hälsa, goda levnadsvanor för vuxna samt goda levnadsvanor för äldre. I styrgruppen för barn och unga har folkhälsan samarbetat aktivt och framgångsrikt med barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden med bland annat föräldrastöd, sex- och samlevnad, ANDT (alkohol, narkotika, drog och tobak)-undervisning i skolan. För arbetsföra har folkhälsan bland annat arbetat med föreningsutveckling, bred kunskapsöverföring genom föreläsningsserier samt fysisk aktivitet för äldre såväl inom- som utomhus. Vid årsskiftet bildades Folkhälsomyndigheten. Myndigheten kommer att ha ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå och bland annat överta arbetsuppgifterna från Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 6(30)

7 2 Måluppföljning 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Kommunal service med god tillgänglighet och kvalitet Indikatorer Beslutad av Mål Antal svenska besökare på turistbyrån Antal internationella besökare på turistbyrån Antal svenska besökare på turistwebben Antal internationella besökare på turistwebben Tid per vecka som kommunens simhall är öppen utöver tiden under vardagar Tid per vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden 08:00-17:00 under vardagar Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Andel kommuninvånare som kan boka personligt möte med konsumentvägledaren Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Trygg, hälsosam och säker miljö Indikatorer Beslutad av Mål Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Antal fallolyckor per 1000 invånare 80 år och äldre Nämnd Nämnd Nämnd Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Data hämtad från "Hälsa på lika villkor",. Nya data kommer tidigast Det är mycket svårt att utläsa resultat i relation till utfall; det är med andra ord svårt att bedöma vad insatserna inom folkhälsoområdet gör för detta resultat. Det ger emellertid en fingervisning om det allmänna hälsoläget i kommunen i jämförelse med tidigare år. Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Data hämtad från "Hälsa på lika villkor". Nya data kommer tidigast Det är mycket svårt att utläsa resultat i relation till utfall; det är med andra ord svårt att bedöma vad insatserna inom folkhälsoområdet gör för detta resultat. Det ger emellertid en fingervisning om Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 7(30)

8 det allmänna hälsoläget i kommunen i jämförelse med tidigare år. Antal fallolyckor per 1000 invånare 80 år och äldre Dessa mätningar är tagna ur "Öppna jämförelser". Ingen ny mätning är gjord. Det är mycket svårt att utläsa resultat i relation till utfall; det är med andra ord svårt att bedöma vad insatserna inom folkhälsoområdet gör för detta resultat. Brett utbud av kultur- och fritidsmöjligheter Indikatorer Beslutad av Mål Kommuninvånarnas syn på kulturaktiviteter i allmänhet Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheter i kommunen Kommunfu llmäktige Kommunfu llmäktige 6% minst 5,7% Antal besökare Rydals museum i snitt per vecka Antal bidragsberättigade föreningar Genomsnittligt antal deltagartillfällen per år i idrottsförening i åldersgruppen 6-20 ska vara minst 27 Genomsnittligt antal deltagartillfällen, oavsett aktivitet, per år i åldersgruppen 6-20 år Nämnd Nämnd Nämnd 27 Nämnd 32 Kommuninvånarnas syn på kulturaktiviteter i allmänhet Inga mätningar har genomförts under året. Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheter i kommunen Ingen mätning har genomförts under året. Antal besökare Rydals museum i snitt per vecka Den publika ökningen på Rydals Museum är positiv även om måltalet inte nås. På två år har besök per vecka ökat med 9%. Genomsnittligt antal deltagartillfällen per år i idrottsförening i åldersgruppen 6-20 ska vara minst 27 Sammanställning ej klar. Genomsnittligt antal deltagartillfällen, oavsett aktivitet, per år i åldersgruppen 6-20 år Sammanställning ej klar. 2.2 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Trygga, hälsosamma och stimulerande miljöer Andel intensivkonsumenter av alkohol bland flickor i åk 9 grundskolan CAN, avser intensivkonsumtion en gång per månad eller oftare Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 8(30)

9 Andel intensivkonsumenter av alkohol bland pojkar åk 9 grundskolan CAN, avser intensivkonsumtion en gång per månad eller oftare Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 6 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4.Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 35% att uppfatta som ett lägstatal: elever som har startat senare är ej medräknade. Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 9 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4. Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 27% att uppfatta som ett lägstatal: elever som har startat senare är ej medräknade. Indikatorer Beslutad av Mål Andel intensivkonsumenter av alkohol bland flickor i åk 9 grundskolan Andel intensivkonsumenter av alkohol bland pojkar åk 9 grundskolan Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 6 Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 9 Nämnd 5 21 Nämnd Nämnd Nämnd Andel intensivkonsumenter av alkohol bland flickor i åk 9 grundskolan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) är en ideell förening som utför långtidsuppföljningar på drogutvecklingen i Sverige, något de gjort sedan 70-talet. Mätningen avser intensivkonsumtion; en gång per månad eller oftare.föregående års mått för intensivkonsumtion var fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 18 cl. sprit. I år är definitionen fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 25 cl. sprit. Det innebär sannolikt att färre anger intensivkonsumtion. Jämfört med flera av våra grannkommuner är intenstivkonumtionen låg i Mark, både bland flickor och pojkar. Flickor ligger exempelvis på en halverad nivå i jämförelse med snittet i hela Västra Götaland. Föräldrar har blivit mer restriktiva till att bjuda sina barn på alkohol, stor andel barn anser sig ha en god relation med sin familj (84 %), likaså trivs en stor andel barn i skolan (88 %). Ovannämnda indikatorer har en skyddande effekt för barns ohälsa, dvs minskar förekomsten av ohälsa och problembeteende. Andel intensivkonsumenter av alkohol bland pojkar åk 9 grundskolan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) är en ideell förening som utför långtidsuppföljningar på drogutvecklingen i Sverige, något de gjort sedan 70-talet. Mätningen avser intensivkonsumtion; en gång per månad eller oftare.föregående års mått för intensivkonsumtion var fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 18 cl. sprit. I år är definitionen fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 25 cl. sprit. Det innebär sannolikt att färre anger intensivkonsumtion. Jämfört med flera av våra grannkommuner är intenstivkonumtionen låg i Mark, både bland flickor och pojkar. Flickor ligger exempelvis på en halverad nivå i jämförelse med snittet i hela Västra Götaland. Föräldrar har blivit mer restriktiva till att bjuda sina barn på alkohol, stor andel barn anser sig ha en god relation med sin familj (84 %), likaså trivs en stor andel barn i skolan (88 %). Ovannämnda indikatorer har en skyddande effekt för barns ohälsa, dvs minskar förekomsten av ohälsa och problembeteende. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 9(30)

10 Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 6 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4. Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 35% att uppfatta som ett lägstatal; elever som har startat senare är ej medräknade. Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 9 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4. Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 27% att uppfatta som ett lägstatal; elever som har startat senare är ej medräknade. Mötesplatser för kultur- och fritidsliv Indikatorer Beslutad av Mål Föreningsindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet Nämnd Lån per invånare 7-20 år Nämnd 9 8,94 10 Biblioteksindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet Nyttjandegrad av idrottshallar under kvällstid Nyttjandegrad av idrottshallar under dagtid Nämnd Nämnd Nämnd Föreningsindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet Indikatorn bygger på flera faktorer som ligger till grund för föreningsindex. Index kan enbart tas fram efter den 15 februari 2014 när alla underlag är sammanställda. Nyttjandegrad av idrottshallar under dagtid Skolorna i Mark hyr hallarna på dagtid, för att varje enskild tid ska registeras som hyrd måste den föras in enligt schema. Detta är ej gjort trots att hallarna använts, därmed blir siffran missvisande och ej relevant. Goda möjligheter till lärande och utbildning Indikatorer Beslutad av Mål Andel elever i åk 5 som kan simma minst 200 m Andel intresserade som erbjuds plats i kulturskolan Andel elever i årskurs 9 som har fått besök av konsumentvägledaren Nämnd Nämnd Nämnd Andel elever i åk 5 som kan simma minst 200 m Mål för simkunnighet är kopplat till skolans kursplansmål för simkunnighet vilket kontrolleras i årskurs 6. Simkunnig är man om man kan simma 200 meter, varav 50 meter ryggsim. Simundervisning för grundskola utförs av KFN genom beställning från BUN. Dialog förs kontinuerligt mellan förvaltningarna för att på bästa sätt nå satta mål. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 10(30)

11 Andel intresserade som erbjuds plats i kulturskolan Andelen har ökar sedan föregående år, men för att måltalet skall nås krävs antingen att verksamheten genomför undervisning för större grupper eller att fler elever väljer att sluta sin individuella undervisning tidigare. Andel elever i årskurs 9 som har fått besök av konsumentvägledaren KFN anställde ny konsumentvägledare i augusti. Under våren hade Borås hand om konsumentvägledningen men då ingick inget förebyggande arbete. Under hösten har konsumentvägledaren besökt två klasser i åk 9. Delaktighet och inflytande för barn och ungdomar Indikatorer Beslutad av Mål Antal föreningar med ungdomar i styrelsen Nämnd Jämställt stöd till flickor och pojkar Indikatorer Beslutad av Mål Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6-20 år Nämnd Andel jämställda föreningar Nämnd Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6-20 år Rapporteras in i februari 2014 Barn och unga har goda vuxenrelationer Indikatorer Beslutad av Mål Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritslas föräldraprograms koncept (årskurs 7-8) Nämnd Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritslas föräldraprograms koncept (årskurs 7-8) Tidigare år genomfördes träffarna i årskurs 7 och 8. Under byttes rutinen ut och kommer istället genomföras för föräldrar i årskurs 7 och 9, detta innebar att att endast årskurs 7 föräldrar erbjöds föräldraträff under då årets årskurs 9 föräldrar redan fått erbjudandet i år 8. Resultatet blir något missvisande då en hel årskulls föräldrar inte fått erbjudande under. Fysiskt aktiva invånare Indikatorer Beslutad av Mål Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 11(30)

12 Indikatorer Beslutad av Mål Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (män) Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (kvinnor) Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (män) Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (kvinnor) Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (män) "Hälsa på lika villkor",. Ny data tidigast Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (kvinnor) "Hälsa på lika villkor",. Ny data tidigast Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (män) "Hälsa på lika villkor",. Ny data tidigast Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (kvinnor) "Hälsa på lika villko",. Ny data tidigast Hållbar personalförsörjning Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Beslutad av Mål Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Kommunfu llmäktige 90 % 100 % Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda i kultur- och fritidsförvaltningen den 1 november var cirka 88 % - vilket innebär en liten ökning jämfört med föregående år - och i juli hade 69 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare en heltidstjänst. Att medarbetare i så stor utsträckning som möjligt har heltidstjänst, innebär fördelar både ur jämställdhetsaspekt och verksamhetsmässigt. Ett ständigt arbete med att där möjlighet finns minska antalet deltidsanställda och erbjuda medarbetare som så önskar ökad sysselsättningsgrad, pågår därför i förvaltningen. Via förvaltningens intranät finns möjlighet för medarbetare att anmäla sitt intresse till en högre sysselsättningsgrad. I december fanns åtta medarbetare anmälda. Särskilt inom biblioteket pågår ett arbete med att fördela disponibla timmar så att medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad också erbjuds det. Emellertid finns samtidigt svårigheter att alltid anställa på heltid, som exempelvis beror på organisatoriska förutsättningar med små enheter inom ett stort geografiskt område som ger begränsade möjligheter att bedriva en effektiv organisation bemannad med enbart heltidstjänster. Inom en del verksamheter inom förvaltningen finns också svårigheter i form av små yrkesgrupper och "nischad kompetens", exempelvis vissa lärare i kulturskolan. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 12(30)

13 Friska medarbetare Indikatorer Beslutad av Mål Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. Kommunfu llmäktige 3,8 % högst 4 % Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. Den totala sjukfrånvaron under perioden november till oktober uppgår till 3,8 %, vilket kan jämföras med 3,1 % för motsvarande period föregående år. Även om målet om en total sjukfrånvaro om maximalt 4 % fortfarande uppnås innebär skillnaden mot föregående år en inte obetydlig ökning. Möjliga orsaker till den ökade sjukfrånvaron är exempelvis en ovanligt kraftig influensaperiod, förkylningar med mera. (Det bör tas i beaktande att trenden, med en ovanligt kraftig influensaperiod och en ökad sjukfrånvaro jämfört med föregående år, är liknande även i kommunen totalt, liksom på nationell nivå.) En djupare analys av sjukfrånvarostatistiken visar emellertid samtidigt att den korta sjukfrånvaron, upp till 14 dagars frånvaro, inte har ökat: Antalet frånvarodagar som hör hemma i detta, första intervall är under senaste året 413 dagar, att jämföra med 440 föregående år. Således är det de längre sjukperioderna som står för ökningen, vilket också visar sig tydligt i statistiken: När det gäller andelen sammanhängande sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer utgör denna 22,5% av den totala sjukfrånvaron, att jämföra med drygt 7,5 % under motsvarande period föregående år. Det bör dock observeras att förvaltningens storlek innebär att enstaka eller ett fåtal personers sjukfrånvaro får ett förhållandevis stort utslag i statistiken beträffande långtidssjukfrånvaro. I oktober fanns det inom förvaltningen fem medarbetare som varit sjukskrivna i 60 dagar eller mer. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen hanteras i enlighet med fastställda rutiner. I sammanhanget är det vidare viktigt att observera att sjukfrånvaron skiljer mycket åt mellan de olika enheterna, vilket innebär att det är svårt att dra generella slutsatser för förvaltningen. Enheten information och service har exempelvis en mycket låg sjukfrånvaro, med mindre än en procent, medan enheterna bad och rekreation samt kulturskolan har betydligt högre sjukfrånvaro, båda cirka fem procent. Möjliga förklaringar till differenser av detta slag skulle kunna vara exempelvis skillnader i personalsammansättning, arbetsmiljö och/eller verksamhetens art (i både kulturskolan och på badhuset kan det exempelvis antas vara större risk att smittas av elever respektive besökare, som i många fall är barn). Ett visst mått av tillfällighet finns också, med stor trolighet, gömd i frånvarostatistiken. Inom vissa enheter finns exempel på medarbetares långa sjukfrånvaro, som beror på medicinska diagnoser utan koppling till arbete eller arbetssituation, där det av förklarliga skäl inte står i arbetsgivarens makt att påverka eller underlätta tillfrisknande och återgång i arbete. Systematisk kompetensutveckling Indikatorer Beslutad av Mål Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling Kommunfu llmäktige 100 % 100 % Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling Formerna för att planera medarbetares kompetensutveckling skiljer sig något åt mellan de olika enheterna i förvaltningen, men alla tillsvidareanställda har någon form av plan för kompetensutveckling. Utifrån vad som framkommer i samband med medarbetarsamtal samt Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 13(30)

14 uppkommer löpande beslutas prioriterade kompetensutvecklingsområden utifrån verksamhetens behov och under året har medarbetare genomgått utbildning och annan kompetensutveckling. Dessutom har enhetscheferna påbörjat ett kommunövergripande ledarskapsprogram, som kommer att fortsätta under Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 14(30)

15 3 Uppföljning av Intern kontroll Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, efterlevnaden av lagar, föreskrifter och andra nationella och lokala styrdokument har följts upp i linje med nämndens egna reglemente. Prioriterade områden har varit hur förvaltningen arbetar utifrån dokumenthanteringsplan; vilket inte genomförts. Vidare har Kulturskolan vidtagit åtgärder för bättre rutiner för elevantagning, bättre intern informationsspridning samt förstärkta rutiner vid elev/föräldrakontakt. Exempel är utskick per mail eller brev till alla nyantagna under sommaren, föräldrainformation vid höstterminens start, gemensam "arbetskalender", punkten "på gång" finns vid varje APT, uppdaterade maillistor till alla elever/föräldrar. Informationsutskick sker per brev, mail och sms. Vid Kaskad har vikarietillsättning varit ett prioriterat område; budgetutrymme har skapats för att kunna tillsätta vikarier vid behov. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 15(30)

16 4 Följetal 4.1 Föreningsbidrag Följetal Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) Kan inte lämnas nu eftersom LOK-stödet för andra halvåret redovisas och utbetalas under februari Idrottshallar Följetal Idrottshallar, antal Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%) Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid mm (%) Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%) Skolorna i Mark hyr hallarna på dagtid, för att varje enskild tid ska registeras som hyrd måste den föras in enligt schema. Detta är ej gjort trots att hallarna använts, därmed blir siffran missvisande och ej relevant. 4.3 Öppen ungdomsverksamhet Följetal Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka 45 Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka 34 Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka 90 Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka 22 Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka 45 Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken 855 Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, besök per 60 Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 16(30)

17 Följetal vecka, övrig verksamhet Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet 50 Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Personaltimmar fördelat på fyra mötesplatser. Skene och Kinna fritidsgård har regelbunda öpeettider med tre personal/öppettilfälle av vilka Sätila/13-19 och Fritsla/Gårn har en personal som deltar i verksamheten. Resterande personaltid disponeras i de aktivteter och mötesplatser som uppstår under året bland annat i uppsökande verksamhet till våra bygdegårdar. Här har siffran gått ner, personalen har fördelats annorlunda under året och jobbar mer med direkt verksamhet. Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka Skene och Kinna fritidsgård har regelbunda öppettider med tre personal/öppettilfälle varav Sätila/13-19 och Fritsla/Gårn har regelbunda öppettider en dag i veckan då verksamhet är driven av ungdomar. Resterande verksamhet redovisas som sluten gruppverksamhet. Resultatet är bättre än förväntat då verksamheten fått extra resurser under året och därför kunnat arbeta med fler mötesplatser. Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka Besökare fördelat på Kinna fritidsgård, Skene fritidsgård, Sätila/13-19 och Fritsla/Gårn. Det är dessa fyra mötesplatser som tagit del av mötesplatsenkäten som görs årligen och redovisas till KEKS. Har ökat från utgångssiffran med tanke på resurstilldelningen som verksamheten fått under året. Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka Den övriga verksamhet som redovisas är den som beskrivs som sluten i redovisningen till KEKS; alltså alla grupper och den verksamhet som bedrivs utöver de regelbunda öppna mötesplatserna men inom ramen av de verksamheterna. Det som inte redovisas i siffrorna från öppen ungdomsverksamhet är den 9 veckor långa sommarverksamheten: Sommarpeppen. Den är något lägre än utgångspunkten vilket beror på att loggboksinrapportering är sämre här, vi gör alltså timmar som inte är inrapporterade. Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Regelbunda besökare fördelat på de fyra mötesplatser som beskrivs ovan. Ett regelbundet besök är någon som deltagit i en aktivitet löpande under 4 veckor eller kommit två gånger i veckan till mötesplatsen. Se svar ovan. Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Antalet tjejer som besökt de mötesplatser som deltagit i mötesplatsenkäten under året. Se svar ovan. Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Antalet killar som besökt de mötesplatser som deltagit i mötesplatsenkäten under året. Se svar ovan Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet Här redovisas den verksamhet som är införd i loggen under året som inte sker på någon av mötesplatserna. Arrangemang, aktiviteter och grupper som ses på annan tid eller plats än de mötesplatser som nämns ovan. Se svar ovan. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 17(30)

18 Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet Här redovisas de personaltimmar som disponeras på den övriga verksamheten. Se förklaring ovan. Se svar ovan. 4.4 Turistbyrån Följetal Turistbyrån, öppettim/vecka 1/6-31/ Turistbyrån, öppettim/vecka övriga året Turistbyrån, besök/vecka 1/6-31/ Turistbyrån, besök/vecka övriga året Turistbyrån, telefonförfrågningar Turistbyrån, utskick Turistbyrån, öppettim/vecka 1/6-31/8 Turistbyrån följer samma tider för öppethållande som kommunhuset. Under semesterperioden har turistinformation även kunnat fås genom Kinna Stadsbibliotek. Turistbyrån, öppettim/vecka övriga året Turistbyrån följer samma tider för öppethållande som kommunhuset. Turistbyrån, besök/vecka 1/6-31/8 Måltal saknas, men besökstalet för semesterperioden har sjunkit med 64% sedan Turistbyrån, besök/vecka övriga året Måltal saknas, men besökstalet har för övrig period sjunkit med 52% sedan Turistbyrån, telefonförfrågningar Måltal saknas, men telefonförfrågningar har sjunkit med 62% sedan Turistbyrån, utskick Måltal saknas, men utskicka har sjunkit med 60% sedan Tempererade utebad Följetal Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka Backagårdsbadet, besök/vecka Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma Kungabergsbadet, öppettimmar/vecka Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma Tempereade bad, nettokostnad/markbo Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 18(30)

19 Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka Sommarpeppens verksamhet har under sommaren gjort att badets öppettider ökat i jämförelse med föregående år. Backagårdsbadet, besök/vecka Fler badande på Backagårdsbadet under sommaren beror på den fortsatta satsningen på Sommarpeppen och det goda vädret. 4.6 Kaskad Följetal Kaskad, öppettim/vecka 1/9-30/ Kaskad, öppettim/vecka 1/5-31/ Kaskad, besök/vecka Kaskad, nettokostnad/markbo Kaskad, nettokostnad/badande Kaskad, öppettim/vecka 1/9-30/4 Under perioden har Kaskad öppet måndag - söndag. Måndag förmiddag genomförs storstädning; huset är då stängt. Kaskad, öppettim/vecka 1/5-31/8 Under perioden har Kaskad stängt lördagar och söndagar och för semester. Kaskad, besök/vecka Kaskad fortsätter att öka sitt besöksantal. Detta är positivt men det innebär ett ökat tryck på personal, slitage på utrustning och ökad vatten- och elförbrukning. En teknisk inventering av processvattentillverkningen genomfördes under och ligger till grund för att definiera renoveringsbehovet av reningsanläggningen. 4.7 Simundervisning Följetal Simundervisning Kaskad, antal timmar Simundervisning Kaskad, antal elever Simundervisning friluftsbaden, antal platser Simundervisning friluftsbaden, antal elever Simkunnighet (%) Simundervisning Kaskad, antal timmar Talet anger det totala antalet timmar simskola som bedrivits för elever i årskurs 2, vid friluftsbaden, samt vid Kaskad. Simundervisning Kaskad, antal elever Under har vi ökat andelen barn som deltagit i simundervisning på Kaskad. Vi har försökt att i så stor utsträckning vi har kunnat tillgodose behovet av platser. Det är tillgång till Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 19(30)

20 undervisningsbassäng som styr hur mycket simskola vi har möjlighet att erbjuda. Denna bassäng är det väldig efterfrågan till från föreningar och andra grupper med speciella behov. Vi har under senare delen av ökat möjligheten till egenträning från 2 till 4 tillfällen i veckan. Denna träning är bl.a för personer med funktionshinder och patienter från SAMREHAB som efter olycka el dyl behöver träna speciellt i vatten. Simundervisning friluftsbaden, antal platser Simundervisning har bedrivits vid följande friluftsbad: Sandsjön, Torestorp Horredssjön, Horred Backagårdsbadet, Kinna (2 perioder) Simundervisning friluftsbaden, antal elever 80 elever har deltagit i simundervisning vid friluftsbaden. Simkunnighet (%) När det gäller målet för simkunnighet är det kopplat till skolans kursplansmål för simkunnighet som mäts i år 6. Detta mål är att kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Simundervisningen för skolan utförs av KFN genom beställning från BUN. Dialog förs kontinuerligt mellan förvaltningarna för att på bästa sätt nå de satta målen. 4.8 Rydals Museum Följetal Rydals Museum, öppettim/vecka Rydals Museum, besök/vecka Rydals Museum, visningar/år Antal skolvisningar 132 Antal elever Andel kvinnor/män 39 Antal timmar museet har öppet(utöver tiden 8-17 på vardagar) 10 Rydals Museum, öppettim/vecka Rydals museum har haft oförändrade öppettider under. Rydals Museum, besök/vecka Rydals museum har ett måltal på 300 besök per vecka. Trots en positiv publik utveckling kan detta tal tyckas vara något högt ställt. Rydals Museum, visningar/år Antalet visningar under året motsvarar förra årets antal. Antal skolvisningar Antal skolvisningar uppgick till 132. Målet med var 100, vilket innebär att erksamheten lyckats ha fler visningar för elever än förväntat. Antal elever Antalet elever på museets visningar, målet i nämndplan var 1800 vilket gör resultatet något lägre än förväntat. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 20(30)

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Nyckeltal och Statistik

Nyckeltal och Statistik Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)

Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) Nyckeltal Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 245 Antal 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 762 Antal 13-16 år (föreningsstöd)

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Ungdomsutvecklarna och folkhälsan

Ungdomsutvecklarna och folkhälsan Ungdomsutvecklarna och folkhälsan Generellt.. Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan Sant eller falskt? Mark har en förhållandevis stor andel ungdomar som använder narkotika?

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7 Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-28 12 (20) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 28 februari 2013, kl. 17.30-19.30 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers Marie-Louise

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Redovisning av Stockholmsenkäten 2006

Redovisning av Stockholmsenkäten 2006 för utbildning och fritid Bromma stadsdelsförvaltning ABCDEAvdelningen Tjänsteutlåtande sid 1 (5) 2006-10-19 Dnr: 600-06-406 Sdn 2006-11-30 Handläggare: Kajsa Björnson Tfn: 508 06 187 Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2016 KFN 2015/

Verksamhetsplan Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2016 KFN 2015/ Verksamhetsplan 2015-12-15 Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan KFN 2015/0440-1 012 Antagen av kultur- och fritidschefen 15 december 2015. Detta är kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Nyckeltal Rastverksamhet

Nyckeltal Rastverksamhet Nyckeltal 2016 - Rastverksamhet Namn: OBS! Spara ner denna blankett och döp den med verksamhetens namn. Ändra inga format, rader, etc.! OBS! Skriv endast siffror! Inga punkter, komman eller "kr" Läs texten

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans

Läs mer

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 1 (6) 2015-10-27 FHN 2013.0055 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Dansa Pausa Sammanfattning Folkhälsonämnden och Kultur- och föreningsnämnden har ett gemensamt intresse av att

Läs mer

Nämndplan Kultur- och fritidsnämnden 2016

Nämndplan Kultur- och fritidsnämnden 2016 Nämndplan 2016 Kultur- och fritidsnämnden 2016 Innehållsförteckning 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning... 4 1.1 Marks kommuns vision... 4 1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål... 4 1.3

Läs mer