Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhet Året som gått Uppföljning av uppdrag Måluppföljning Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Hållbar personalförsörjning Uppföljning av Intern kontroll Följetal Föreningsbidrag Idrottshallar Öppen ungdomsverksamhet Turistbyrån Tempererade utebad Kaskad Simundervisning Rydals Museum Biblioteken Folkhälsa Personal Viktiga händelser Ekonomi Driftredovisning Investeringsredovisning Disposition av ackumulerat resultat Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 2(30)

3 1 Verksamhet 1.1 Året som gått Kulturskolan Under året har ett stort antal konserter och föreställningar genomförts både i Kulturskolans egna lokaler, i andra lokaler samt i det fria. Kulturskolan har haft en satsning på gästlärare och gästartister under hela vilket har varit till stor glädje och inspiration för både personal och elever. Under fyra dagar i oktober bjöds allmänheten in till Kunskapens hus för att ta del av öppna workshops både med Kulturskolans lärare och externa föreläsare. Årets multimediakonsert gick under namnet For the sun. Genom konserten gestaltade kulturskolans elever sina färdigheter i bild, ljud och ljus. Eleverna var hela tiden med i produktionen och tog aktiv del i hur föreställningen byggdes upp från ax till limpa. Förutom gemensamma studiedagar satsades det även på individuell kompetensutveckling för pedagogerna, vilket det sällan ges tillfälle till. Antal elever som står i kö till kulturskolan minskade något från föregående år. 253 st år mot 193 st år. Rekreation och bad Kaskad fyllde 20 år vilket firades med en jubileumsvecka. Besöksantalet på Kaskad ökade återigen, och även antal barn som deltagit i simundervisning såväl inomhus som utomhus. Ökningen utomhus är kopplat till Backagårdsbadet i Kinna där det under två perioder avhölls simskola. Simskola har även funnits vid Sandsjön i Torestorp och Horredssjön, Horred. Även detta år har personalen vid Kaskad samarbetat med personal från ungdomsverksamheten i Sommarpeppen vid Backagårdsbadet. På Kaskad fick ett drunkningstillbud en lycklig utgång, men incidenten har präglat ett intensifierat arbete med säkerhetsfrågor. Konsumentverkets nya material Vägledning för badanläggningar utgör riktlinje för hur badanläggningar ska arbeta med säkerhet, bemanning, utbildningsnivå o dyl. Materialet är unikt och efterlängtat; det är första gången i Sverige som det tas ett samlat grepp kring frågorna. Kaskad har också deltagit i Svenska Livräddningssällskapets utbildning Ett säkert bad i december. En rad förbättringsåtgärder har skett på de kommunala badplatserna. Nya toaletter har installerats, nya soptunnor har köpts in och några badplatser har kompletterats med nya grillplatser.den största insatsen har skett vid Hedgärdessjön som fått nya bryggor då de gamla varit uttjänta. Skötselavtal med olika föreningar tecknades för flertalet badplatser vilket innebar att föreningar, samfälligheter, etc, mot ekonomisk ersättning svarade för skötsel av lokal badplats. Genom ett förvaltningsövergripande projekt har några av kommunens vandringsleder kunnat rustas upp. Röjningsarbeten samt ny märkning av Älgstigen, Kurirleden och Viskastigen har påbörjats under hösten, och insatserna fortgår under våren En större insats med att reparera och byta ut delar på en av båtbryggorna vid Hanatorps småbåtshamn har genomförts. Naturvårdslaget vid teknik- och serviceförvaltningen bygger om bryggdelarna. Säkerhetsbesiktning av kommunens alla idrottshallar och gymnastiksalar genomfördes under hösten. Flertalet hallar och gymnastiksalar hade anmärkningar och behov av lagning eller nyinköp av inventarier. Förbättringsåtgärder vidtas fortlöpande tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen. Bibliotek och allmänkultur Biblioteksåret bjöd på stabilitet i statistik och nyhetsvärde i press besökare/vecka på biblioteken var nästan en exakt tangering av års siffra. Lån/invånare hamnade vid årets slut på 8,24 lån/invånare samt 8,94 lån/invånare för kategorin 7-20 år, vilket är en liten minskning. Fredagsaktiviteterna på Kinna bibliotek nådde en större publik genom en breddning av Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 3(30)

4 repertoaren. Antalet besökare ökade i jämförelse med föregående år med närmare 50%. En ny tradition inleddes med Väverskans Dag där flertalet kulturföreningar medverkade. Bokbussen och övriga bibliotek deltog när ENTRÉ-projektet genomförde en dansfestival på biblioteken i Sjuhärad. Marks bokbuss var en av tre dansande bokbussar i Borås den 19 april som upptakt till dansfestivalen. Kultur arrangerades för alla barn i olika former författarmöten, teater, dans, musik och film enligt Kulturpassets garanti och statliga medel ur skapande skola anslag. Varje barn har fått minst ett professionellt kulturprogram under året. Två skolor i kommunen har medverkat i det regionala KLIV3.0 - ett projekt med särskild satsning på och för kultur i skolan. Libra Arena - bibliotekets nya hemsida lanserades i september och har inneburit ett mera aktivt arbetssätt hos personalen men också en interaktiv delaktighet från våra medborgare. En app blev synlig i mobilen och en blogg vid namn kulturtelegrafen aktiverades under hösten. E- boklånen har präglat en stor del av biblioteksdebatten under året. I Marks kommun har E- boklånen hållit sig stabila och legat i snitt på 250 lån/månad. Samarbete med Turistinformation Mark genomfördes under sommaren och på Kinna bibliotek fanns turistinfodisken på kvällspasset och lördagar, vilket innebar ett lördagsöppet sommarbibliotek. Hjärnviljans Café har fortsatt på Kinna bibliotek som en uppskattad verksamhet för strokedrabbade med anhöriga.bokbussen var arrangör för Bokfest i bygdegård och först ut var Torestorp.Språkcaféet på Skene bibliotek har fortsatt som en viktig integrationsfaktor. Vidare har också drop in-kurser i datakunskap hållits av bibliotekarier. Konstkatalog över utomhuskonsten i Mark släpptes och lockade många till vernissaget och konstpromenad. Årets Kulturkommun blev inte Mark, men nomineringen fick stor uppmärksamhet i pressen. Museum, ungdom och folkhälsa Under sommarverksamheten Sommarpeppen fick 34 feriearbetare och fem föreningar under nio veckor arrangera aktiviteter för barn, unga och vuxna, bland annat vid Backagårdsbadet. I snitt var det knappa 750 besökare per vecka - en satsning som inbegriper ett stort engagemang från många parter. Öppen ungdomsverksamhet fick under fått ett tillfälligt resurstillskott. Verksamheten expanderade och visade på mycket positiva följetal under året - desutom har den blivit betydligt mer resurseffektiv; kostnaden per verksamhetstimma minskade med hälften. Flera mötesplatser för unga utvecklades under året. Skene fritidgård öppnade i kommunal regi i september och "Gårn" i Fritsla och "13-19" i Sätila - alla ungdomsdrivna mötesplatser som drivs under paraplyt Ung i Mark. Mot slutet av året blev Ung i Mark utsedd till årets KEKSomania. Motiveringen löd: "För att man på ett föredömligt sätt tagit vara på våra gemensamma tankar och resurser och omsatt dessa i konkret verksamhet på hemmaplan. Ung i Marks arbete med ungdomars delaktighet och möjlighet att forma och driva egna verksamheter är ett viktigt föredöme för andra som vill utveckla sitt ungdomsarbete. Såväl i styrgruppen som i andra sammanhang har man också aktivt bidragit med idéer och arbetsinsatser som varit till glädje för oss alla". KEKS är ett nätverk för kommuner och andra som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga. Idag är trettioåtta förvaltningar medlemmar och fler knackar på och vill in. KEKS utgångspunkt är att fritidsgårdar, ungdomens hus, ungdomsprojekt etc skall vara verktyg i ett positivt socialt arbete riktat mot alla ungdomar. Den övergripande idén är att främja ungdomars personliga och sociala utveckling. KEKS ser ungdomsarbete som en arena för lärande där ungdomars egna erfarenheter och intressen tas till vara på ett sådant sätt att de upplever engagemang, meningsfullhet och framtidstro. Ungdomar ses som de främsta resurserna i sina egna liv och all verksamhet skall därför bygga på och förutsätta deras aktiva engagemang och ansvarstagande. Utifrån detta har KEKS gemensamma och tydliga mål som också går att mäta och följa upp. Folkhälso- och ungdomsutvecklarna verkade i teori och praktik med gemensamma mål vilket under året stärkte det drogförebyggande arbetet. Under det fjärde kvartalet gjordes mätningar av skolelevers drogvanor som visade att alkoholkonsumtionen bland högstadieungdomar var låg i jämförelse med övriga Sjuhärad och Mittenälvsborg, men att tendensen dessvärre bröts bland gymnasieungdomar. Arbetet med att projektera en familjecentral - en plats där familjens Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 4(30)

5 centrala behov samlas - inleddes. I Rydal arrangerades konferensen Forum för barn och unga med fokus på just föräldrastöd. Föreläsningsserien Kunskapsforum startade i vilken betydelsefulla ämnen rörande föräldraskap lyftes på ett inspirerande sätt. Tillfällena har gett en bred allmänhet kunskap och verktyg för att hantera hur föräldrar eller andra vuxna kan uppmuntra och stötta barn i sin närhet. Ett av årets större kulturarrangemang i Mark var att fotografen Elisabeth Olsson Wallins verk ställdes ut på Rydals Museum. Bilder från de omtalade utställningarna Ecce homo, Jerusalem och In hate we trust visades för allmänheten. Höstens repertoar, med bland annat West Identity en utställning som refererade till möten mellan konst och industri med stora och små modemärken från västra Sverige - var inte lika välbesökt, men vittnade om det textila arvets betydelse för Markbygden. Under sommaren erbjöd museet dagliga visningar på den historiska promenaden och kraftstationen. Ferieungdomar klädda i tidstypiska kläder ansvarade för guidningarna. Nytt för i år var visningar på lördagar och söndagar. Ett trettiotal visningar genomfördes under hela sommaren. Information och service Information och Service har fortsatt ge stöd åt övriga kultur- och fritidsförvaltningen samt arbetat med nämndsekretariat, konsumentrådgivning, marknadsföring och intern information samt föreningsstöd, ekonomi- och kontohandläggning. Lokalbokningen utreddes för att eventuellt flyttas till teknik- och serviceförvaltningen men kommer att vara kvar vid kulturoch fritidsförvaltningen. Enheten har varit ansvarig för att sprida information om besöksnäringen och har samarbetat med Bibliotek Mark kring detta och även lanseringen av Libra Arena. Ny konsumentvägledare anställdes i augusti. Konsumentvägledaren har arbetat förebyggande och informerat på flera bibliotek och varit gäst i Bokbussens gästfåtölj. Kontinuerligt förebyggande arbete i kommunens högstadieklasser har återupptagits och annan uppsökande verksamhet för att nå nya målgrupper har genomförts. Turistinformationen har i samverkan med Kinna bibliotek, haft kvälls- och lördagsöppen turistbyrå i biblioteksmiljö. Tendensen är färre fysiska besök, men turistwebben,www.vastsvenska.com, hade knappa besök. Fysiska besök i turistbyrån uppgivk till cirka 3 000, varav cirka 600 var från utlandet. Det totala antalet medlemmar i föreningar minskar något och det stora intresset hos föreningar har varit lokalbidragsansökningar. Bidragsutredningen har varit ett pågående arbete som resulterade i nya bidragsregler vid årets sista nämndmöte. 1.2 Uppföljning av uppdrag Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Kulturskola/Kultur för barn och unga X Kultur - fritid X Bibliotek X Folkhälsa X Kulturskola/Kultur för barn och unga Kulturskolan uppfyller i hög grad sitt grunduppdrag, men når inte målet att erbjuda alla intresserade plats i verksamheten; detta beror bland annat på att andelen som vill vara kvar i Kulturskolan ökar, vilket är positivt. Statliga anslag från Kulturrådet gör att kultur för barn och unga kan erbjudas alla elever under skoltid; ett arbete som sker i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Tillgängligheten till litteratur för målgruppen är god i hela kommunen. Två av kommunens skolor har deltagit i Västra Götalandsregionens satsning KLIV 3.0 för kultur i skolan. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 5(30)

6 Myndigheten för kulturanalys får fyra nya uppdrag. Bland annat ska myndigheten göra kulturvaneundersökningar med särskild redovisning av barns och ungas kulturvanor. Myndigheten ska också inkludera bild och form, scenkonst och musik i den officiella statistiken inom kulturområdet. Kultur - fritid Ökad publik tillströmning vid Rydals Museum och Kaskad vittnar om attraktiva verksamheter som bidrar till ökad livskvalitet. Föreningslivet är brett och kreativt och har erhållit omfattande stöd - inom såväl kultur som fritid. Flertalet anläggningar har under året fått ta del av nämndens satsningar, bland andra Tygrikeshallen, Ridhuset och Marks ishall. Den öppna ungdomsverksamhetens omfattande arbete med att stärka delaktighet och engagemang har varit framgångsrikt. Arbetet med att utveckla befintliga och nya mötesplatser fortsätter; något som främjar integration och engagemang. Myndigheten för kulturanalys ska under 2014 ge förslag på hur en regelbunden utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen skulle kunna se ut, samt utveckla kvalitativa och kvantitativa indikatorer för kulturområdet. Dessa ska hjälpa myndigheten att bättre utvärdera effekterna av den nationella kulturpolitiken. Bibliotek Grunduppdraget att bedriva biblioteksverksamhet för kommuninvånare och andra besökare uppfylls i hög grad även om flertalet måltal inte nås. Exempelvis sjunker antalet lån per invånare och antal besök, men nivåerna är ändå goda med dryga åtta lån per invånare och knappa besök per år. Sex bibliotek, bokbussen inkluderad och därtill skolbibliotek vittnar om en hög lägstanivå, men tillgängligheten till bibliotek i skolan kan utvecklas. En ny bibliotekskatalog har förbättrat servicen för medborgarna. Nämndens uppdrag att utveckla arbetsplatsbibliotek har emellertid inte burit frukt och avslutas. Riksdagen har antagit en ny bibliotekslag som trädde i kraft vid årsskiftet. Bland annat ska bibliotekens betydelse för att främja litteraturens ställning bli tydligare. Biblioteken får också ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper av besökare. En sådan grupp är barn och ungdomar. De kommunala biblioteken får i uppdrag att särskilt prioritera barn och unga för att främja språkutvecklingen och stimulera till läsning. Det ska även i fortsättningen vara gratis att låna böcker på bibliotek. Detta ska gälla både tryckta böcker och e-böcker. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkhälsa Grunduppdraget är att driva på och samordna kommunens fokhälsoarbete. Flertalet insatser har gjorts uitfrån inriktningsmålen goda uppväxtvillkor för barn och unga, unga kvinnors hälsa, goda levnadsvanor för vuxna samt goda levnadsvanor för äldre. I styrgruppen för barn och unga har folkhälsan samarbetat aktivt och framgångsrikt med barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden med bland annat föräldrastöd, sex- och samlevnad, ANDT (alkohol, narkotika, drog och tobak)-undervisning i skolan. För arbetsföra har folkhälsan bland annat arbetat med föreningsutveckling, bred kunskapsöverföring genom föreläsningsserier samt fysisk aktivitet för äldre såväl inom- som utomhus. Vid årsskiftet bildades Folkhälsomyndigheten. Myndigheten kommer att ha ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå och bland annat överta arbetsuppgifterna från Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 6(30)

7 2 Måluppföljning 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Kommunal service med god tillgänglighet och kvalitet Indikatorer Beslutad av Mål Antal svenska besökare på turistbyrån Antal internationella besökare på turistbyrån Antal svenska besökare på turistwebben Antal internationella besökare på turistwebben Tid per vecka som kommunens simhall är öppen utöver tiden under vardagar Tid per vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden 08:00-17:00 under vardagar Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Andel kommuninvånare som kan boka personligt möte med konsumentvägledaren Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Trygg, hälsosam och säker miljö Indikatorer Beslutad av Mål Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Antal fallolyckor per 1000 invånare 80 år och äldre Nämnd Nämnd Nämnd Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Data hämtad från "Hälsa på lika villkor",. Nya data kommer tidigast Det är mycket svårt att utläsa resultat i relation till utfall; det är med andra ord svårt att bedöma vad insatserna inom folkhälsoområdet gör för detta resultat. Det ger emellertid en fingervisning om det allmänna hälsoläget i kommunen i jämförelse med tidigare år. Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Data hämtad från "Hälsa på lika villkor". Nya data kommer tidigast Det är mycket svårt att utläsa resultat i relation till utfall; det är med andra ord svårt att bedöma vad insatserna inom folkhälsoområdet gör för detta resultat. Det ger emellertid en fingervisning om Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 7(30)

8 det allmänna hälsoläget i kommunen i jämförelse med tidigare år. Antal fallolyckor per 1000 invånare 80 år och äldre Dessa mätningar är tagna ur "Öppna jämförelser". Ingen ny mätning är gjord. Det är mycket svårt att utläsa resultat i relation till utfall; det är med andra ord svårt att bedöma vad insatserna inom folkhälsoområdet gör för detta resultat. Brett utbud av kultur- och fritidsmöjligheter Indikatorer Beslutad av Mål Kommuninvånarnas syn på kulturaktiviteter i allmänhet Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheter i kommunen Kommunfu llmäktige Kommunfu llmäktige 6% minst 5,7% Antal besökare Rydals museum i snitt per vecka Antal bidragsberättigade föreningar Genomsnittligt antal deltagartillfällen per år i idrottsförening i åldersgruppen 6-20 ska vara minst 27 Genomsnittligt antal deltagartillfällen, oavsett aktivitet, per år i åldersgruppen 6-20 år Nämnd Nämnd Nämnd 27 Nämnd 32 Kommuninvånarnas syn på kulturaktiviteter i allmänhet Inga mätningar har genomförts under året. Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheter i kommunen Ingen mätning har genomförts under året. Antal besökare Rydals museum i snitt per vecka Den publika ökningen på Rydals Museum är positiv även om måltalet inte nås. På två år har besök per vecka ökat med 9%. Genomsnittligt antal deltagartillfällen per år i idrottsförening i åldersgruppen 6-20 ska vara minst 27 Sammanställning ej klar. Genomsnittligt antal deltagartillfällen, oavsett aktivitet, per år i åldersgruppen 6-20 år Sammanställning ej klar. 2.2 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Trygga, hälsosamma och stimulerande miljöer Andel intensivkonsumenter av alkohol bland flickor i åk 9 grundskolan CAN, avser intensivkonsumtion en gång per månad eller oftare Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 8(30)

9 Andel intensivkonsumenter av alkohol bland pojkar åk 9 grundskolan CAN, avser intensivkonsumtion en gång per månad eller oftare Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 6 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4.Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 35% att uppfatta som ett lägstatal: elever som har startat senare är ej medräknade. Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 9 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4. Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 27% att uppfatta som ett lägstatal: elever som har startat senare är ej medräknade. Indikatorer Beslutad av Mål Andel intensivkonsumenter av alkohol bland flickor i åk 9 grundskolan Andel intensivkonsumenter av alkohol bland pojkar åk 9 grundskolan Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 6 Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 9 Nämnd 5 21 Nämnd Nämnd Nämnd Andel intensivkonsumenter av alkohol bland flickor i åk 9 grundskolan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) är en ideell förening som utför långtidsuppföljningar på drogutvecklingen i Sverige, något de gjort sedan 70-talet. Mätningen avser intensivkonsumtion; en gång per månad eller oftare.föregående års mått för intensivkonsumtion var fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 18 cl. sprit. I år är definitionen fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 25 cl. sprit. Det innebär sannolikt att färre anger intensivkonsumtion. Jämfört med flera av våra grannkommuner är intenstivkonumtionen låg i Mark, både bland flickor och pojkar. Flickor ligger exempelvis på en halverad nivå i jämförelse med snittet i hela Västra Götaland. Föräldrar har blivit mer restriktiva till att bjuda sina barn på alkohol, stor andel barn anser sig ha en god relation med sin familj (84 %), likaså trivs en stor andel barn i skolan (88 %). Ovannämnda indikatorer har en skyddande effekt för barns ohälsa, dvs minskar förekomsten av ohälsa och problembeteende. Andel intensivkonsumenter av alkohol bland pojkar åk 9 grundskolan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) är en ideell förening som utför långtidsuppföljningar på drogutvecklingen i Sverige, något de gjort sedan 70-talet. Mätningen avser intensivkonsumtion; en gång per månad eller oftare.föregående års mått för intensivkonsumtion var fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 18 cl. sprit. I år är definitionen fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 25 cl. sprit. Det innebär sannolikt att färre anger intensivkonsumtion. Jämfört med flera av våra grannkommuner är intenstivkonumtionen låg i Mark, både bland flickor och pojkar. Flickor ligger exempelvis på en halverad nivå i jämförelse med snittet i hela Västra Götaland. Föräldrar har blivit mer restriktiva till att bjuda sina barn på alkohol, stor andel barn anser sig ha en god relation med sin familj (84 %), likaså trivs en stor andel barn i skolan (88 %). Ovannämnda indikatorer har en skyddande effekt för barns ohälsa, dvs minskar förekomsten av ohälsa och problembeteende. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 9(30)

10 Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 6 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4. Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 35% att uppfatta som ett lägstatal; elever som har startat senare är ej medräknade. Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 9 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4. Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 27% att uppfatta som ett lägstatal; elever som har startat senare är ej medräknade. Mötesplatser för kultur- och fritidsliv Indikatorer Beslutad av Mål Föreningsindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet Nämnd Lån per invånare 7-20 år Nämnd 9 8,94 10 Biblioteksindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet Nyttjandegrad av idrottshallar under kvällstid Nyttjandegrad av idrottshallar under dagtid Nämnd Nämnd Nämnd Föreningsindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet Indikatorn bygger på flera faktorer som ligger till grund för föreningsindex. Index kan enbart tas fram efter den 15 februari 2014 när alla underlag är sammanställda. Nyttjandegrad av idrottshallar under dagtid Skolorna i Mark hyr hallarna på dagtid, för att varje enskild tid ska registeras som hyrd måste den föras in enligt schema. Detta är ej gjort trots att hallarna använts, därmed blir siffran missvisande och ej relevant. Goda möjligheter till lärande och utbildning Indikatorer Beslutad av Mål Andel elever i åk 5 som kan simma minst 200 m Andel intresserade som erbjuds plats i kulturskolan Andel elever i årskurs 9 som har fått besök av konsumentvägledaren Nämnd Nämnd Nämnd Andel elever i åk 5 som kan simma minst 200 m Mål för simkunnighet är kopplat till skolans kursplansmål för simkunnighet vilket kontrolleras i årskurs 6. Simkunnig är man om man kan simma 200 meter, varav 50 meter ryggsim. Simundervisning för grundskola utförs av KFN genom beställning från BUN. Dialog förs kontinuerligt mellan förvaltningarna för att på bästa sätt nå satta mål. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 10(30)

11 Andel intresserade som erbjuds plats i kulturskolan Andelen har ökar sedan föregående år, men för att måltalet skall nås krävs antingen att verksamheten genomför undervisning för större grupper eller att fler elever väljer att sluta sin individuella undervisning tidigare. Andel elever i årskurs 9 som har fått besök av konsumentvägledaren KFN anställde ny konsumentvägledare i augusti. Under våren hade Borås hand om konsumentvägledningen men då ingick inget förebyggande arbete. Under hösten har konsumentvägledaren besökt två klasser i åk 9. Delaktighet och inflytande för barn och ungdomar Indikatorer Beslutad av Mål Antal föreningar med ungdomar i styrelsen Nämnd Jämställt stöd till flickor och pojkar Indikatorer Beslutad av Mål Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6-20 år Nämnd Andel jämställda föreningar Nämnd Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6-20 år Rapporteras in i februari 2014 Barn och unga har goda vuxenrelationer Indikatorer Beslutad av Mål Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritslas föräldraprograms koncept (årskurs 7-8) Nämnd Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritslas föräldraprograms koncept (årskurs 7-8) Tidigare år genomfördes träffarna i årskurs 7 och 8. Under byttes rutinen ut och kommer istället genomföras för föräldrar i årskurs 7 och 9, detta innebar att att endast årskurs 7 föräldrar erbjöds föräldraträff under då årets årskurs 9 föräldrar redan fått erbjudandet i år 8. Resultatet blir något missvisande då en hel årskulls föräldrar inte fått erbjudande under. Fysiskt aktiva invånare Indikatorer Beslutad av Mål Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 11(30)

12 Indikatorer Beslutad av Mål Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (män) Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (kvinnor) Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (män) Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (kvinnor) Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (män) "Hälsa på lika villkor",. Ny data tidigast Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (kvinnor) "Hälsa på lika villkor",. Ny data tidigast Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (män) "Hälsa på lika villkor",. Ny data tidigast Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (kvinnor) "Hälsa på lika villko",. Ny data tidigast Hållbar personalförsörjning Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Beslutad av Mål Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Kommunfu llmäktige 90 % 100 % Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda i kultur- och fritidsförvaltningen den 1 november var cirka 88 % - vilket innebär en liten ökning jämfört med föregående år - och i juli hade 69 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare en heltidstjänst. Att medarbetare i så stor utsträckning som möjligt har heltidstjänst, innebär fördelar både ur jämställdhetsaspekt och verksamhetsmässigt. Ett ständigt arbete med att där möjlighet finns minska antalet deltidsanställda och erbjuda medarbetare som så önskar ökad sysselsättningsgrad, pågår därför i förvaltningen. Via förvaltningens intranät finns möjlighet för medarbetare att anmäla sitt intresse till en högre sysselsättningsgrad. I december fanns åtta medarbetare anmälda. Särskilt inom biblioteket pågår ett arbete med att fördela disponibla timmar så att medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad också erbjuds det. Emellertid finns samtidigt svårigheter att alltid anställa på heltid, som exempelvis beror på organisatoriska förutsättningar med små enheter inom ett stort geografiskt område som ger begränsade möjligheter att bedriva en effektiv organisation bemannad med enbart heltidstjänster. Inom en del verksamheter inom förvaltningen finns också svårigheter i form av små yrkesgrupper och "nischad kompetens", exempelvis vissa lärare i kulturskolan. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 12(30)

13 Friska medarbetare Indikatorer Beslutad av Mål Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. Kommunfu llmäktige 3,8 % högst 4 % Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. Den totala sjukfrånvaron under perioden november till oktober uppgår till 3,8 %, vilket kan jämföras med 3,1 % för motsvarande period föregående år. Även om målet om en total sjukfrånvaro om maximalt 4 % fortfarande uppnås innebär skillnaden mot föregående år en inte obetydlig ökning. Möjliga orsaker till den ökade sjukfrånvaron är exempelvis en ovanligt kraftig influensaperiod, förkylningar med mera. (Det bör tas i beaktande att trenden, med en ovanligt kraftig influensaperiod och en ökad sjukfrånvaro jämfört med föregående år, är liknande även i kommunen totalt, liksom på nationell nivå.) En djupare analys av sjukfrånvarostatistiken visar emellertid samtidigt att den korta sjukfrånvaron, upp till 14 dagars frånvaro, inte har ökat: Antalet frånvarodagar som hör hemma i detta, första intervall är under senaste året 413 dagar, att jämföra med 440 föregående år. Således är det de längre sjukperioderna som står för ökningen, vilket också visar sig tydligt i statistiken: När det gäller andelen sammanhängande sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer utgör denna 22,5% av den totala sjukfrånvaron, att jämföra med drygt 7,5 % under motsvarande period föregående år. Det bör dock observeras att förvaltningens storlek innebär att enstaka eller ett fåtal personers sjukfrånvaro får ett förhållandevis stort utslag i statistiken beträffande långtidssjukfrånvaro. I oktober fanns det inom förvaltningen fem medarbetare som varit sjukskrivna i 60 dagar eller mer. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen hanteras i enlighet med fastställda rutiner. I sammanhanget är det vidare viktigt att observera att sjukfrånvaron skiljer mycket åt mellan de olika enheterna, vilket innebär att det är svårt att dra generella slutsatser för förvaltningen. Enheten information och service har exempelvis en mycket låg sjukfrånvaro, med mindre än en procent, medan enheterna bad och rekreation samt kulturskolan har betydligt högre sjukfrånvaro, båda cirka fem procent. Möjliga förklaringar till differenser av detta slag skulle kunna vara exempelvis skillnader i personalsammansättning, arbetsmiljö och/eller verksamhetens art (i både kulturskolan och på badhuset kan det exempelvis antas vara större risk att smittas av elever respektive besökare, som i många fall är barn). Ett visst mått av tillfällighet finns också, med stor trolighet, gömd i frånvarostatistiken. Inom vissa enheter finns exempel på medarbetares långa sjukfrånvaro, som beror på medicinska diagnoser utan koppling till arbete eller arbetssituation, där det av förklarliga skäl inte står i arbetsgivarens makt att påverka eller underlätta tillfrisknande och återgång i arbete. Systematisk kompetensutveckling Indikatorer Beslutad av Mål Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling Kommunfu llmäktige 100 % 100 % Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling Formerna för att planera medarbetares kompetensutveckling skiljer sig något åt mellan de olika enheterna i förvaltningen, men alla tillsvidareanställda har någon form av plan för kompetensutveckling. Utifrån vad som framkommer i samband med medarbetarsamtal samt Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 13(30)

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer