Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013)"

Transkript

1 Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013) 1. GILTIGHET OCH TILLÄMPLIGA LAGAR Dessa kontovillkor gäller för innehavare av Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic. Kontohavaren har accepterat att följa dessa kontovillkor genom att underteckna ansökan/kontoavtalet. 2. DEFINITIONER Banken: Marginalen Bank Bankaktiebolag , Box 26134, Stockholm. Betalningsförmedlingssystem: MasterCard (för Marginalen Traveller) eller Visa (för Marginalen Gold och Marginalen Classic). Kontohavare: Person som ansökt och beviljats konto hos Banken ansvarar för uppkommen Kontoskuld. Kortet: Marginalen Traveller, Marginalen Gold eller Marginalen Classic. Kontoskuld: Samtliga på kontot bokförda debiteringar uppkomna genom användning av Kortet eller kortnummer, påförda räntor och avgifter, i den mån dessa belastar krediten. Kortutgivare: Marginalen Bank Bankaktiebolag, Kreditgivaren: Marginalen Bank Bankaktiebolag, Säljföretag: Företag som är anslutet till det betalningsförmedlingssystem till vilket Banken är ansluten och som tillhandahåller varor och tjänster mot betalning. Extrakort: Kort som efter ansökan kan utfärdas på annan hushållsmedlem som inte är Kontohavare. Vad som anges om Kortet gäller också för Extrakort. Kortinnehavare: Person, Kontohavaren eller annan, i vars namn Kortet eller Extrakortet utfärdats. Nödkontanter: Nödkontanter som utställs mot kostnad om Kortet eller Extrakortet har förkommit. 3. KONTOKREDIT Banken beviljar kredit och utfärdar Kortet efter sedvanlig kreditprövning på de villkor som anges i ansökan och i dessa kontovillkor. Banken kan avslå ansökan. Banken fastställer en högsta kreditgräns upp till vilken inköp och kontantuttag får göras. Beviljad kredit får inte överskridas. Banken äger rätt att sänka beviljad kreditgräns till en kreditgräns som Banken anser skälig, dock lägst ned till ett belopp motsvarande det vid denna tidpunkt utnyttjade kreditutrymmet, för det fall förutsättningarna för krediten förändras under kreditens löptid. Detta gäller till exempel i de fall då Bankens risk för kreditgivningen ökar. Kreditgränsen anses sänkt en dag efter det att skriftligt meddelande sänts ut eller omedelbart efter muntligt meddelande till Kontohavaren. 4. UTÖKAD KREDITGRÄNS På begäran av Kontohavaren kan, förutsatt godkännande av Banken, kreditgränsen enligt kontoavtalet höjas. Även sådan utvidgad kredit omfattas av dessa kontovillkor. Banken kan också i vissa fall erbjuda kontohavaren att utöka Kontohavarens kreditgräns. Utökningen måste accepteras av Kontohavaren för att den skall gälla. 5. GILTIGHETSTID FÖR KORTET Kortet sänds efter beviljandet ut till Kontohavaren. Kortets giltighetstid är begränsad till utgången av det år och den månad som är präglad på Kortet. Har kontovillkor följts byts Kortet automatiskt ut vid giltighetstidens utgång. 6. REGLER FÖR KORTETS ANVÄNDNING OCH FÖRVARING Kortet är personligt och får användas endast av den person det är utfärdat till och vars namn anges på Kortet. Kortet får användas endast för privat bruk. Kortinnehavaren skall efter mottagandet och före användning förse Kortet med namnunderskrift. Kortet är Bankens egendom och skall på Bankens begäran återlämnas. Kortet är en värdehandling som alltid skall förvaras på betryggande sätt. Kortinnehavaren skall genast meddela Banken om Kortet har förkommit eller om det kan misstänkas att någon fått kännedom om koden. Detta genom att ringa kundservice på PERSONLIGA KODER Till varje Kort utfärdas personlig kod, s k PIN-kod, att användas bl a vid betalning och kontantuttag. Den personliga koden sänds till Kortinnehavaren. Kortinnehavaren förbinder sig; att lära sig koden omgående efter att den uttagits ur kuvertet och att därefter omedelbart förstöra koden; att inte avslöja koden för någon annan; att inte låna ut Kortet till någon annan; samt att inte anteckna koden på Kortet eller låta anteckning om koden vara fäst vid eller tillsammans med Kortet. 8. BETALNING AV VAROR OCH TJÄNSTER Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner Kortet i Sverige och utomlands (Säljföretag). Hos vissa Säljföretag godkänns dock inte Kortet för betalning av alla typer av varor och tjänster. Godkännande av betalning sker genom Kortinnehavarens underskrift, med personlig kod i terminal eller annat av Banken godkänt sätt. Kortinnehavaren försäkrar genom sitt godkännande att täckning finns på kontot. På begäran skall legitimation uppvisas. Vid eventuell telefon- eller postorderbeställning erfordras att kortspecifika uppgifter samt namn och adress uppges till Säljföretaget/Beställningsmottagaren. Banken ansvarar ej för skada som uppkommer genom att Säljföretaget inte accepterar eller upphör att acceptera Kortet. Den av Kortinnehavaren genomförda betalningen med hjälp av Kortet belastar Kontohavarens konto i direkt anslutning till betalningen. Vid betalning kan särskilda, av respektive Säljföretag fastställda, gränser och avgifter gälla. Om Kontohavare har ett tillgodohavande på kontot kommer samtliga genomförda transaktioner att först dras från aktuellt tillgodohavande. 9. KONTANTUTTAG Kontantuttag kan göras i uttagsautomater och banker i Sverige och utomlands som accepterar Kortet. Banken bestämmer högsta tillåtna belopp per uttag och tidsperiod. Uttag godkänns med Kortinnehavarens personliga kod eller med namnunderskrift. På begäran skall legitimation uppvisas. Vid kontantuttag tas en avgift ut enligt vid var tid gällande prislista. Kontantuttag i uttagsautomat eller bankkassa belastar Kontohavarens konto i direkt anslutning till uttaget och ränta beräknas från den tidpunkten i den mån ett negativt saldo finns på eller uppstår på kontot, d v s uttaget belastar krediten. Vid uttag i annan bank eller i annan banks automat kan särskilda, av den banken, fastställda gränser och avgifter gälla. Trots att Kortinnehavare inte erhåller kontanter, föreligger även kontantuttag då säljföretag behandlar en transaktion som ett kontantuttag. Exempel härpå är betalning av postförskott, spel hos ombud eller via internet och köp av resevaluta. 10. MARGINALEN-FLEX ÖVERFÖRING Förutsatt att kreditutrymme finns tillgängligt, kan Kortet användas för betalning, helt eller delvis av Kontohavarens krediter med annan bank eller kreditgivare, överföring till Kontohavarens eget eller annat av Kontohavaren angivet konto. Banken bestämmer vilket högsta belopp som från tid till annan får överföras. Kontohavaren kan begära sådan överföring per telefon eller skriftligen. En förutsättning för att banken skall genomföra överföringen är att Kontohavaren har kunnat styrka sin identitet genom underskrift, PIN-kod och/eller på annat sätt som Banken bestämmer. Transaktionen behandlas som ett kontantuttag (se punkt 9) och ränta debiteras enligt punkt MARGINALEN-FLEX DELBETALNINGSPLAN På begäran av Kontohavare, och förutsatt Bankens godkännande, kan ett kreditbelopp som har belastat kontot återbetalas genom en särskild delbetalningsplan. Kontohavaren måste begära sådan betalningsplan inom 30 dagar från transaktionstillfället. Kreditbeloppet återbetalas genom månatliga delbetalningar förenat med en månatlig avgift. Det totala månadsbeloppet och antal delbetalningsmånader bestäms i samband med att delbetalningsplanen läggs upp. Kontohavare kan ha upp till tre olika delbetalningsplaner löpande samtidigt. Kontohavaren har rätt att betala sin skuld till Banken före den avtalade delbetalningsplanen. I sådant fall måste Kontohavaren särskilt meddela Banken att betalningen avser förtidsbetalning av delbetalningsplanen. Aktuella avgifter framgår av vid var tid gällande prislista. Om Kontohavaren inte betalar belopp i tid eller på annat sätt bryter mot dessa villkor kan Banken besluta att Marginalen Flex delbetalningsplan inte längre skall gälla för transaktion som omfattas av planen. I stället skall då basvillkoren enligt dessa kontovillkor gälla. 12. GENOMFÖRANDETIDER AV TRANSAKTIONER När Banken har mottagit en order att överföra ett belopp till ett konto i en annan bank krediteras det aktuella beloppet normalt mottagarens banks konto senast tre dagar efter det att Banken mottog ordern att överföra beloppet. För uppdrag som initierats på papper kan genomförandetiden för ordern normalt komma att förlängas med ytterligare en bankdag. Kort och autogirobetalningar genomförs inom de tidsfrister som överenskommits mellan betalningsmottagaren och dennes bank/betaltjänstleverantör. 13. ÅTERKALLELSE AV TRANSAKTIONER Kontohavaren får inte återkalla en order att överföra ett belopp till ett konto i en annan bank efter den tidpunkt då ordern har tagits emot av Banken. Om tidpunkten för mottagandet inte är en bankdag ska ordern anses ha tagits emot under nästföljande bankdag. Kortbetalningar får återkallas innan Kontohavaren har lämnat sitt godkännande till betalningstransaktionen. 14. FELAKTIGT GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER Banken ansvarar gentemot Kontohavaren för att en betalningsorder som Kontohavaren initierat utförs korrekt. Banken skall utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet i en transaktion som inte genomförts eller genomförts bristfälligt till Kontohavaren eller återställa det debiterade kontots kontoställning till den som det skulle ha haft om den bristfälligt genomförda transaktionen inte hade ägt rum. Banken skall även på begäran av Kontohavaren så snart som möjligt försöka spåra transaktionen och underrätta Kontohavaren om resultatet. Kontohavaren ska, utan onödigt dröjsmål, underrätta Banken på efter att ha fått vetskap om att en transaktion genomförts på ett felaktigt sätt. Om Kontohavaren underlåter att utan onödigt dröjsmål underrätta Banken är Banken inte ansvarig. Det samma gäller om Banken har tillhandahållit Kontohavaren information om transaktionen och Kontohavaren inte underrättar Banken inom 13 månader från det att beloppet belastat kontot. 15. RÄTT TILL ÅTERBETALNING I VISSA FALL Dessa gäller endast betalningsorder som inom det Europeiska samarbetsområdet (EES) och i euro eller i någon annan av EESländernas valuta. Kontoinnehavaren har rätt till återbetalning från Banken av en redan godkänd och genomförd betalningstransaktion om: 1. betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med att den godkändes, och 2. transaktionens exakta belopp överstiger det belopp som kontohavaren rimligen kunde ha förväntat sig. På Bankens begäran skall Kontohavaren visa att förutsättningar för återbetalning är uppfyllda. Rätten till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som parterna avtalat om använts. Begäran om återbetalning av en godkänd transaktion skall göras inom åtta veckor från den dag då beloppet debiterades. Banken skall inom tio bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om vart Kontohavaren skall hänskjuta ärendet. Kontoinnehavaren kan efterdebiteras för kostnader som har uppstått i anknytning till hotellvistelser, bilhyra eller liknande om Kontoinnehavaren vid beställning av tjänsten eller i avtal med säljföretaget blivit informerad härom och godkänt detta. 16. ANVÄNDNING AV KORT UTOMLANDS Vid betalning och kontantuttag utomlands sker omräkning från utländsk valuta efter den av Banken tillämpade omräkningen, enligt den referensväxelkurs som bestäms av betalningsför-medlingssystemet (Visa eller MasterCard) för detta ändamål. Omräkningen inkluderar ett administrativt påslag, f n 1,65 % samt eventuella påslag som görs av tillhandahållaren av betalnings-förmedlingssystemet. Kontohavaren står för risken för eventuella kursförändringar som kan inträffa under tiden från inköpet/kontantuttaget till dess transaktionen omräknats och bokförts på kontot. Kortinnehavaren är skyldig att följa vid var tid gällande valutaföreskrifter. 17. SPÄRR/KORTUTBYTE/MAKULERING I avsikt att förhindra brott eller annat missbruk av Kortet, konto eller kod, äger Banken rätt att återkalla eller spärra Kortet vid: A. risk för en icke säker användning av Kortet B. misstanke om att Kortet obehörigen använts, eller C. en väsentligt ökad risk för att Kontohavaren inte kan betala. Så snart det inte längre finns skäl att låta spärren kvarstå, skall Banken, Kontovillkor sid 1 utan kostnad för Kontohavaren, häva spärren eller ersätta Kortet. Sedan Banken spärrat Kortet kan Kontohavaren inte utnyttja detta för nya köp eller uttag. Vid utbyte av Kortet eller vid upphörande av detta avtal skall utfärdade Kort omedelbart makuleras. Kontohavarens ansvar för Kortet upphör när det återlämnats itu klippt till Banken. Finns vid återlämnandet av Kortet skuld kvar på kontot, kvarstår Kontohavarens ansvar till dess skulden betalats. Om fler Kort utfärdats, upphör ansvaret endast för sådant Kort som återlämnats itu klippt till Banken. Om Kort rapporteras obrukbart, får det inte användas utan skall makuleras. 18. ANMÄLAN OM FÖRLUST AV KORT/NÖDKONTANTER Förlust av Kortet skall snarast anmälas till Banken enligt punkten 19. Anmälan skall också ske till polisen. Banken kan, på begäran av Kontohavaren (mot ersättning enligt prislista) utfärda Nödkontanter om Banken finner skäl till detta. 19. ANSVAR FÖR OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER Kontohavaren är skyldig att: A. skydda en personlig kod som Kontohavaren fått, B. vid vetskap om att Kortet eller den personliga koden kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Banken på och C. i övrigt följa de regler som gäller för användning av personlig kod eller Kortet. Om en obehörig transaktion har orsakats till följd av att Kontohavaren har underlåtit att skydda en personlig kod, ansvarar Kontohavaren för beloppet, dock högst kronor per reklamation. Om en obehörig transaktion har orsakats till följd av att en skyldighet enligt A-C åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavaren för beloppet, dock högst kronor per reklamation. Har Kontohavaren handlat särskilt klandervärt, ansvarar han eller hon dock för hela beloppet. Ovanstående beloppsgränser gäller för kontoavtal som har ingåtts efter den 31 juli Oavsett vad som anges ovan ansvarar Kontohavaren inte för något belopp som har belastat kontot efter det att han eller hon anmält till Banken att den personliga koden eller Kortet ska spärras. Detta gäller dock inte om Kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till den obehöriga transaktionen. Även om kontohavaren inte har varit oaktsam ansvarar Kontohavaren för hela beloppet om han eller hon inte underrättar Banken utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om den obehöriga transaktionen. Detsamma gäller om Banken har lämnat Kontohavaren information om transaktionen och Kontohavaren inte underrättar Banken inom tretton månader från det att beloppet belastat kontot. Om även någon annan än Kontohavaren är behörig att använda Kortet ska, vid bedömningen ovan om Kontohavaren ansvarar för något belopp, den andra personens handlande räknas som om Kontohavaren själv hade handlat. 20. BETALNINGSVILLKOR Betalning kan med befriande verkan endast ske till det konto som anges i det kontoutdrag som tillhandahållits. Överenskommelse om betalning som sker med Säljföretaget eller betalning som sker till Säljföretaget minskar ej Kontoskulden. Kontoutdrag sänds ut till Kontohavaren månadsvis om det finns obetald kreditbalans på kontot antingen per post eller elektroniskt. I kontoutdraget anges bl.a. ingående saldo, transaktioner på kontot, räntor, avgifter, utgående saldo och lägsta belopp att betala. Kontohavaren skall omedelbart ta del av och granska den information om genomförda transaktioner som görs tillgänglig för Kontohavaren. Månadsbetalning basvillkor: Vid utnyttjande av krediten förbinder sig Kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månatligen i kontoutdraget och som utgörs av: -avseende Marginalen Classic, ränta och avgifter samt 1/89 av utestående kontoskuld, dock sammanlagt lägst 150 kr, -avseende Marginalen Gold och Traveller, ränta och avgifter samt 1/26 av utestående kontoskuld, dock sammanlagt lägst 150 kr. Om kontoskulden understiger 150 kr skall dock istället hela skulden betalas. Utöver angivet belopp tillkommer eventuellt månatligt delbetalningsbelopp enligt Marginalen-Flex delbetalningsplan (se nedan). Om Kontohavaren har valt att betala ett högre belopp på kontoskulden, till exempel via autogiro, måste hela det högre beloppet betalas enligt speciella betalningsvillkoren. Betalning skall vara Banken tillhanda senast på den förfallodag som anges i kontoutdraget. Månadsbetalning Marginalen-Flex delbetalningsplan: Beträffande belopp som omfattas av Marginalen-Flex delbetalningsplan gäller betalningsvillkor enligt punkten 11, dvs månatliga delbetalningar förenat med en månatlig avgift, vilket aviseras månatligen i kontoutdraget. Betalning skall vara Banken tillhanda senast på den förfallodag som anges i kontoutdraget. Betalningsfri månad: Banken kan erbjuda Kontohavaren betalningsfri månad. Banken bestämmer villkoren för att betalningsfri månad skall kunna utnyttjas. Vid användning av betalningsfri månad påföres räntor och avgifter på nästkommande kontoutdrag. 21. RÄNTA OCH AVGIFTER Kontohavaren skall betala ränta till Banken efter en årlig räntesats som med nedanstående undantag beräknas på vid var tid utestående kreditbelopp. De räntesatser som gäller när krediten beviljas är angivna i kreditansökan om inget annat meddelas. Ränta räknas på utgående som Banken vid var tid tillämpar och som anges i ansökan/kontoavtalet. Samtliga avgifter förfaller och kapitaliseras månadsvis. Trots vad som anges under punkten 28 om ändring av villkor, gäller följande avseende ändring av avgifter och räntor m.m.: Vid avgiftsändring avseende krediten som sådan skall Kontohavaren underrättas om ändringen innan ändringen träder i kraft. Detsamma gäller införande av ny avgift avseende krediten. Om Kontohavaren inte godkänner ändringen får denne utan särskild avgift frånträda avtalet, utan iakttagande av uppsägningstid. Kontohavaren är även om frånträdande sker betalningsskyldig(a) för utestående kreditbelopp, räntor och vid frånträdandetidpunkten uppkomna avgifter. Banken lämnar underrättelse om ändringen av ränta eller avgift genom särskilt meddelande till Kontohavaren. Eventuella ändrade räntesatser och växelkurser i samband med transaktioner får tillämpas omedelbart, under förutsättning att ändringen grundas på den referensräntesats

2 eller referensväxelkurs som anges i ansökan/kontoavtalet. Kontohavaren underrättas dock med omedelbar verkan om en sådan ändring. Samtliga priser och avgifter finns angivna på se och information kan även ges via Kundservice på Betalar Kontohavaren inte belopp (kapital, avgifter eller ränta) som förfallit till betalning inom föreskriven tid har Banken rätt att påföra kontot vid var tid gällande påminnelse-och förseningsavgift, samt dröjsmålsränta på förfallet belopp med vid tidpunkten gällande räntesats med tillägg av fem (5) procentenheter. Om Kortet utnyttjas på sådant sätt att kreditgränsen överskrides skall Kontohavaren till kontot omedelbart inbetala vad som saknas. Vid sådan övertrassering har Banken rätt att ta ut en övertrasseringsavgift och härutöver dröjsmålsränta på det överskjutande beloppet. 22. TILLGODOHAVANDE Om Kortet ej har utnyttjats för uttag eller betalning under en sammanhängande period av 24 månader upphör Kontohavarens rätt att ha tillgodohavande på kontot förutsatt att Banken underrättat Kontohavaren om detta minst en månad före utgången av nämnda period. Banken utbetalar då tillgodohavandet på kontot jämte eventuell upplupen ränta till Kontohavaren om beloppet överstiger 50 SEK. Följande gäller för Marginalen Traveller och Marginalen Gold: Kontohavaren har rätt att ha tillgodohavande på kontot men någon ränte-gottgörelse lämnas inte på tillgodohavandet. Följande gäller för Marginalen Classic: Uppstår genom inbetalning tillgodohavande på kontot lämnas räntegott-görelse med en årsränta enligt vid var tid gällande prislista. Vad gäller information om ändring av räntesatsen tillämpas punkten 21. En ändring av räntesatsen behöver dock inte vara motiverad av någon av de omständigheter som anges i punkten 21. Tillgodoränta utgår på tillgodohavande belopp upp till beviljad kredit. Tillgodoränta beräknas dag för dag fr.o.m. bokföringsdatum för inbetalningen. Tillgodoränta kapitaliseras på kontot en gång per år. Eventuell skatt på tillgodoränta skall erläggas av Kontohavaren. Banken gör skatteavdrag enligt lag. Marginalen Classic kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 23. AVTALETS LÖPTID OCH UPPSÄGNING AV AVTALET Detta avtal träder i kraft när Kontohavaren blivit bunden av avtalet enligt punkten 1 om inte annat är särskilt angivet i ansökan. Avtalet löper på obestämd tid, vilket innebär att det är giltigt till dess att det sägs upp av Kontohavaren eller Banken. Kontohavaren har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom att kontakta Banken. Kontohavaren är, även om frånträdande sker, betalningsskyldig för utestående kreditbelopp, räntor och vid frånträdandetidpunkten uppkomna avgifter. Uppsägning av avtalet från Bankens sida skall alltid ske skriftligen med iakttagande av två månaders uppsägningstid. Banken har dock rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan; om Kontohavaren inte fullgjort sina betalningsförpliktelser enligt avtalet; om Kontohavaren ställer in sina betalningar; om Kontohavaren på annat sätt visar sig vara på obestånd eller om det finns skälig anledning att anta att Kontohavaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt avtalet. När avtalet upphör får utfärdat Kort inte användas. Samtliga Kort skall omedelbart makuleras och återsändas till Banken. Om Kontohavaren avlider, försätts i konkurs eller om förvaltning enligt 11 kap 7 föräldrabalken förordnas, upphör avtalet och rätten att använda Kortet omedelbart utan uppsägning. Beträffande Bankens rätt att få betalning i förtid gäller vad som anges i punkt 24 nedan. 24. FÖRTIDSBETALNING Kontohavaren har rätt att betala sin skuld till Banken före den avtalade kredittidens utgång. Banken har rätt att få betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger: A. Kontohavaren sedan mer än en månad är försenad med betalningen av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordran. B. Kontohavaren sedan mer än en månad är försenad med betalningen av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. C. Kontohavaren på annat sätt är väsentligt försenad med betalningen. D. Det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill Banken få betalt i förtid enligt punkterna A-C, gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då Banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kontohavaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommit Kontohavaren tillhanda. Har Banken krävt betalning i förtid enligt punkterna A-C, är Kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han/hon före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kontohavaren tidigare på grund av denna bestämmelse undgått skyldighet att återbetala krediten i förtid har Kontohavaren inte rätt att åter åberopa sig på denna bestämmelse. 25. ANSVARSBEGRÄNSNING Banken är inte ansvarig gentemot Kontohavaren för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, brand, sabotage eller annan omständighet som står utanför Bankens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Förhindras Banken, till följd av omständighet som anges ovan, att fullgöra åtagande gentemot Kontohavaren, skall Banken vara berättigad att uppskjuta fullgörandet härav, till dess hindret upphört. Banken ansvarar ej för skada som uppkommer genom att Säljföretag inte accepterar Kortet eller har upphört med sin verksamhet, skada som uppkommer på grund av att uttagsautomat är stängd eller ur funktion eller skada som uppkommer på grund av att annan bank ej medgivit uttag. Såvida inte annat följer av tvingande lagregler, är Banken inte skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet från Bankens sida.banken svarar aldrig för att Kontohavaren eller annan Kortinnehavare p g a bristande funktionalitet till följd av omständigheter utanför Bankens kontroll ej kunnat utnyttja Kortet vid betalning och därmed inte kunnat tillgodogöra sig rabatt/bonus/återbäring eller annan förmån. 26. REKLAMATIONER AV VAROR ELLER TJÄNSTER Reklamation avseende vara eller tjänst skall riktas till Säljföretaget, som svarar gentemot Kontohavare i enlighet med vad som avtalats härom och gällande lagstiftning. Vid kreditköp i Sverige kan Banken ha ett ansvar enligt konsumentkreditlagen. 27. ÖVERLÅTELSE Banken har rätt att fritt till annan överlåta/pantsätta all vid var tid utestående kontofordran, samt alla andra rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal, utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Bankens medgivande krävs däremot om betalningsansvaret skall övertas av annan än Kontohavaren. 28. ÄNDRING AV VILLKOR Banken äger rätt att ändra villkoren för kontot och tjänster som är anslutna till kontot. Information om ändringarna meddelas Kontohavaren via brev eller vid avisering. Ändringarna träder i kraft två månader efter sådant meddelande. Om Kontohavaren inte godkänner ändringen får denne utan särskild avgift frånträda avtalet, utan iakttagande av uppsägningstid. Kontohavaren är även om frånträdande sker betalningsskyldig för utestående kreditbelopp, räntor och vid frånträdandetidpunkten uppkomna avgifter. Kontohavaren ska anses ha godkänt de ändrade villkoren om Konto havaren inte före den dag då de föreslås träda i kraft meddelar Banken om att Kontohavaren inte godkänner dem. 29. MEDDELANDEN Kontohavaren skall omedelbart underrätta Banken om ändring av namn, adress eller andra för Banken väsentliga uppgifter. Har meddelande som rör denna kredit avsänts av Banken i brev till Kontohavaren på dennes senast, skriftligen uppgivna adress, skall meddelandet anses ha kommit Kontohavaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Denna bestämmelse om när ett meddelande skall anses ha kommit Kontohavaren tillhanda gäller ej meddelanden som sänts för att avbryta preskription. 30. INFORMATION I SMS Kontohavaren är medveten om och accepterar att information om kontot, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse, bedrägeriförsök, mm, kan komma att sändas ut via elektroniskt textmeddelande (sms) till av Kontohavaren uppgivet mobilnummer. Om mobilnumret ändras skall Kontohavaren omedelbart underrätta Banken om det nya numret. 31. UPPGIFTSLÄMNANDE FÖR KREDITUPPLYSNINGSÄNDAMÅL Uppgift om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag, m fl, i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om lämnandet av sådana uppgifter erhålles från Banken vid förfrågan. 32. ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG Om kontoavtalet ingåtts genom ett distansavtal enligt distans-och hemförsäljningslagen (2005:59) har Kontohavaren ångerrätt och kan således välja att frånträda kontoavtalet inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skall lämnas till Banken inom angiven tid. Om avbeställning sker skall Kontohavaren snarast och senast inom 30 dagar från det att avbeställningen skedde betala tillbaka utestående saldo. Betalning skall ske till av Banken anvisat bankgiro. Även om kontoavtalet avbeställs är Kontohavaren skyldig att betala eventuellt uppkomna avgifter, nämligen uppläggningsavgift, årsavgift till den del den belöper på tiden till dess Kontohavaren utövar sin ångerrätt, eventuella aviavgifter, kontant-uttagsavgifter, påminnelseavgifter, förseningsavgifter, övertrasseringsavgift, avgift för kopia av köpnota, avgift för extra kontoutdrag och kostnader för relaterade tilläggstjänster i den mån skyldighet att utge sådan avgift uppkommit. Kontohavaren har genom undertecknandet av kontoavtalet begärt att kreditbeloppet skall finnas tillgängligt för utnyttjande redan innan ångerfristen har löpt till ända och Kontohavaren är därför skyldig att betala ränta på utestående kreditbelopp till dess krediten har återbetalats. 33. ÖVRIGT/TILLÄMPLIG LAG, TVISTER Marknadsföringen av krediten följer svenska regler om marknadsföring. All information med anledning av dessa kontobestämmelser lämnas på svenska. Kontohavaren har alltid rätt att under avtalsförhållandet, på begäran, få kontobestämmelserna samt tillhörande ansökan/ kontoavtal i en handling eller någon annan läsbar varaktig form som är tillgänglig för Kontoinnehavaren. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Bankens verksamhet. Banken är införd i Finansinspektionens företagsregister. Kontohavaren kan vid klagomål vad gäller krediten vända sig till Bankens klagomålsavdelning på telefon , alternativt till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, Stockholm, telefon: Svensk rätt skall tillämpas på krediten. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om krediten. 34. PERSONUPPGIFTER OCH INSPELNING AV TELEFONSAMTAL Banken kommer att genomföra digitala ljudupptagningar eller på annat sätt dokumentera den kommunikation som förekommer mellan kontohavaren och Banken. Banken är ansvarig för behandlingen av lämnade personuppgifter. Personuppgifter som du lämnar till Banken eller som annars registreras i samband med uppläggning av krediten, administration av denna eller i övrigt inom ramen för avtalsförhållandet, kan komma att behandlas av Banken. Banken kan komma att komplettera dina personuppgifter genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register. Personuppgifterna kommer att behandlas för att Banken skall kunna fullgöra kreditavtalet och sina skyldigheter enligt lag. Uppgifterna kan också utgöra underlag för Bankens marknads-och kundanalyser, affärs-och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och om du inte har begärt spärr mot direktreklam användas för att ge dig erbjudanden om nya produkter och tjänster. Personuppgifter kommer också att samlas in i samband med köp hos Säljföretag eller annan med utnyttjande av Kortet, s k inköpsinformation (dvs information om vilka varor som köpts, pris och tidpunkt för köpet). Ändamålet med behandlingen av inköpsinformation är bl a att administrera rabatter enligt detta avtal eller annat avtal. Inköpsinformation sparas för detta ändamål under upp till ett år från inköp. Inköpsinformation kan också komma att samlas in för att användas för riktad marknadsföring baserad på tidigare inköp, för att lämna information om Bankens eller någon av dess samarbetspartners varor eller tjänster samt för att kundanpassa varor och tjänster. Inköpsinformation sparas för dessa ändamål under upp till två år från inköp. Personuppgifterna kan också komma att utlämnas till Bankens samarbetspartners såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/ESS) för användning för ovan angivna ändamål. Uppgifter kan också samköras med motsvarande uppgifter hos Banken eller någon av angivna mottagare. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditförhållandets avslutande. Inköpsinformation sparas dock högst under den tid som anges ovan. Genom att acceptera dessa kontovillkor lämnar du samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Samtycke lämnas också till att Banken eller annan som äger använda uppgifter enligt ovan, tillställer dig marknadsföring via elektronisk post (e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för individuell kommunikation. Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som Banken behandlar, anmäla att du inte vill ha direktreklam eller begära att Banken rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter skall du skicka en skriftlig av dig undertecknad förfrågan/begäran till Marginalen Bank Bankaktiebolag, , Box 26134, Stockholm. 35. BONUSVILLKOR DESSA OMFATTAR ENDAST MARGINALEN TRAVELLER: Kontohavaren är ansluten till vid var tid gällande bonusprogram. Kontohavaren erhåller för närvarande en (1) bonuspoäng för varje sju (7) kronor som debiteras Kortet och betalas enligt kontovillkoren för Kortet. Poäng intjänas inte för inköp som sker under period då förfallen betalning utestår eller Kontohavaren på annat sätt ej fullgjort sina skyldigheter enligt kontoavtalet. Särskilda kampanjer kan också från tid till annan förekomma. Följande transaktioner berättigar dock inte till bonuspoäng: A. Uttag i automat eller på bank-/postkontor m.m.; B. Marginalen-Flex överföringar; C. Köp och växling av valuta; D. Köp som ej belastar kreditutrymme; eller E. Kostnader för påminnelse, krav och inkasso samt övriga kostnader och avgifter. Finns flera kort kopplade till samma konto, räknas den intjänade poängen samman. Den kontohavare som vid ansökan noteras som kontohavare anses som innehavare av poängen i bonusprogrammet. Vad gäller krediteringar, t ex hänförliga till returer av varor eller tjänster, gäller att motsvarande bonuspoäng avräknas från kontot. Redovisning av antal bonuspoäng sker löpande via kontoutdrag och via inloggning på Bankens webblösning. Kontohavaren har möjlighet att inlösa intjänade bonuspoäng (dvs antal poäng per senaste kontoutdrag) inom aktuellt bonus-program enligt de villkor som vid var tid tillämpas av Banken. Bonuspoängen är inlösbara inom fem (5) år från det datum de registrerats. Kontohavaren kan maximalt ackumulera bonuspoäng per år. Om Kortet förnyas eller ersätts, överförs intjänade poäng till det nya Kortet. Intjänade poäng kan ej lösas in mot kontanter och inte heller säljas eller överföras till annan. En transaktion som berättigat Kontohavaren till poäng enligt detta bonusprogram ger inte Kontohavaren rätt till bonus enligt annat bonusprogram. Kontohavaren äger inte rätt att inlösa poäng om kontot är övertrasserat, har förfallen skuld, eller har sagts upp av Banken eller Kontohavaren. Om kontot sagts upp av någon av parterna, kommer samtliga poäng att förverkas. Banken ansvarar ej för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma som följd av deltagande i aktuellt bonusprogram. Banken har rätt att när som helst med omedelbar verkan, upphöra med bonusprogram, ensidigt ändra villkoren för inlösen av poäng eller i övrigt ändra dessa bonusvillkor. En sådan ändring innebär dock inte att av kontohavaren redan intjänade poängsaldo påverkas. Kontohavaren skall underrättas om sådan ändring. Vid inlösen av poäng kan Banken sätta upp vissa regler och gränser för inlösen. Poängen kan lösas in till flygresor med reguljärflyg eller andra varor och tjänster som kan erbjudas beroende på bonusprogrammets utformning och enligt villkor som Banken vid var tid tillämpar. Tillgängligheten när det gäller bonusresor kan vara begränsad till vissa destinationer och vissa tidpunkter. För aktuella destinationer kontakta kundservice på Tillgängligheten av produkter inom programmet kan variera och kan erbjudas på kampanjbasis. Kontohavaren är skyldig att betala eventuella skatter och avgifter som uppkommer i samband med inlösen av poäng. Inlösen av poäng i syfte att boka resa skall ske minst 30 dagar innan utresa för resa under lågsäsong och minst 60 dagar innan under högsäsong. Banken ansvarar inte för kvalitet och innehåll avseende den vara eller tjänst som tillhandahålls vid inlösen av poäng. Banken har således inget ansvar för t.ex. förseningar, inställda avgångar m.m. Eventuella krav i anledning av sådan brist skall riktas mot den som tillhandahåller aktuell vara eller tjänst. Uttagna poäng återbördas ej vid t.ex. avbokningar utom i följande fall: A) avbokningar av resa till destination till vilken Utrikesdepartementet, efter bokningstillfället, utfärdat ny reserekommendation enligt vilken resa till destinationen avråds, och B) om Banken erhåller ersättning från försäkringsbolag p.g.a. av att Kontohavaren insjuknat före avresa och kan uppvisa giltigt läkarintyg, kommer poäng att återbördas i motsvarande mån. Kontovillkor sid 2

3 :06

4 Försäkringsvillkor Marginalen Traveller UTFÄRDAD AV F GÄLLER FR O M 201 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för Marginalen Traveller (nedan kallat kortet). När du som kortinnehavare använder kortet för att betala, och betalar minst 75 % med kortet, ingår försäkringsförmåner som du finner information om i försäkringsvillkoren nedan. Försäkringsförmånerna som ingår i kortet kostar dig inget extra. Försäkringstagare till försäkringsförmånerna är Marginalen Bank Bankaktiebolag (nedan kallat Marginalen) som tecknat detta avtal för sina kunder som är innehavare av kortet Marginalen Traveller (nedan kallat kortet) samt medresande familjemedlem (de försäkrade). Vid varje resa är det viktigt att man har ett fullgott försäkringsskydd, dvs en reseförsäkring som bl a ersätter läkekostnader, hemtransport, förlust av resgods och överfall. En ordinär reseförsäkring kan ingå i din hemförsäkring. Utöver denna får du ett kompletterande försäkringsskydd om du betalar din resa enligt ovan. Dessutom får du ett avbeställningsskydd. Om du saknar reseskydd i din hemförsäkring kan du köpa en separat reseförsäkring där du köper resan. Gäller det en tjänsteresa bör arbetsgivaren teckna en tjänstereseförsäkring. Försäkringsgivare för denna försäkring är Försäkringsaktiebolag (publ) (nedan kallat E). Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Sundbyberg; Telefon: ; Fax Organisations nr: ; Styrelsens säte: Sundbyberg står under Finansinspektionens tillsyn. Läs de fullständiga försäkringsvillkor som följer. 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Försäkringstagaren Marginalen har tecknat avtal med E om de försäkringsförmåner som är kopplade till Marginalen Traveller (nedan kallat kortet). Försäkringsförmånerna gäller för kortinnehavare som till minst 75 % betalt en resa med kortet. Med kortinnehavare avses i dessa försäkringsvillkor en innehavare av ett giltigt kort. Med de försäkrade menas kortinnehavaren och make/maka/sambo/registrerad partner och deras egna och arvsberättigade barn under 23 år. Barn och arvsberättigade barn skall vara folkbokförda på kortinnehavarens adress eller hos den andre föräldern. Med sambo menas person som den försäkrade sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförd på samma adress som kortinnehavaren. Ingen av dem får vara gift eller ha registrerat partnerskap med någon annan än den person den försäkrade sammanbor med. Försäkringen gäller endast för personer som är bosatta i Norden och som är registrerade i nordisk allmän försäkringskassa. 2.0 VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER Under de förutsättningar som i övrigt anges i dessa försäkringsvillkor, gäller försäkringsförmånerna enligt följande: Försäkringen omfattar resa som inköpts före utresan med utgångspunkt från Norden. Anmälningsavgift och därefter förfallna betalningar för resan ska i förväg till minst 75 % betalats med kortet. Annat betalningssätt medges endast om betalning enligt ovan inte kan genomföras. I dessa fall ska detta styrkas med intyg från inköpsstället om varför kortbetalning inte går att genomföra. Försäkringen gäller från det den försäkrade lämnar hemmet eller annan plats i Norden där resan påbörjas, till dess resan är avslutad och den försäkrade kommit hem igen dock längst 60 dagar. Vid köp av enkel biljett gäller försäkringen fr om att den försäkrade lämnat hemmet eller annan plats i Norden där resan påbörjats, till dess att resan är avslutad och den försäkrade kommit fram till resmålet. ar 1. Med resa som omfattas av försäkringen avses färdbiljett eller sådant researrangemang som avser färdbiljett och/eller logi (s.k. charterresa, reguljärbiljett och/eller logi). Resan ska vara såld av organiserad researrangör, resebyrå eller transportföretag. Korttidshyrd stuga/lägenhet (max 4 veckor) likställs med researrangemang. Korttidshyrd stuga/ lägenhet ska vara hyrd via organiserad förmedlare. 2. Med hemmet och hemlandet menas den plats/land i Norden där de försäkrade är stadig varande bosatta. 3. Försäkringsförmånerna gäller parallellt med innehavet av kortet. Upphör kortet att vara giltigt upphör vid samma tidpunkt även försäkringsförmånen att gälla, även för resa som inköpts före kortets upphörande. Detta gäller dock inte ersättningskort, utan då fortsät ter försäkringsförmånen att gälla på samma sätt som för det utbytta kortet. 4. Försäkringsförmånerna gäller utan självrisk. 3.0 VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN? Typ av skada/händelse Punkt Högsta ersättningsbelopp AVBESTÄLLNINGSSKYDD 4 Per person/per kort 000 SEK/ 000 SEK RESESTARTSKYDD 5 Per person/per kort FÖRSENING ALLMÄNT FÄRDMEDEL 6 Efter timmar, per person/per kort Efter 24 timmar per person/per kort ytterligare MISSAT ANSLUTNINGSFLYG 7 Per person/per kort BAGAGEFÖRSENING 8 Efter 6 timmar, per person/per kort Efter 24 timmar per person/per kort ytterligare OLYCKSFALLSSKADA 9 Vid dödsfall Medicinsk invaliditet SEK/6 000 SEK 750 SEK/ SEK SEK/ SEK SEK/ SEK SEK/ SEK SEK/ SEK SEK SEK FLYGBOLAGSKONKURSFÖRSÄKRING 10 Återbetalning av flygbiljett alternativt ersättning för hemresa Maximal ersättning per kort och skadetillfälle SEK SJÄLVRISKSKYDD 11 Hem-/Villahemförsäkring SEK Personbilsförsäkring SEK Hyrbil mm utomlands SEK Reseskydd i hemförsäkringen 000 SEK Bilbärgning och assistans SEK HOLE IN ONE SEK 4.0 AVBESTÄLLNINGSSKYDD Avbeställningsskyddet omfattar resa där anmälningsavgift och därefter förfallna betalningar för resa betalats enligt 2.0. Avbeställningsskyddet gäller från och med den tidpunkt anmälningsavgiften/förfallna betalningar för resa betalats. Avbeställningsskyddet upphör att gälla efter incheckning på flygplatsen eller annan plats där resa påbörjats, t ex färjeterminal, tåg- eller busstation. 4.1 Vad gäller försäkringen för? Ersättning lämnas med högst 000 SEK per person och högst 000 SEK per kort. Ersättning lämnas för den försäkrades andel av de avbeställningskostnader som kan påföras den försäkrade enligt av researrangör, uthyrare eller trafikföretag fastställda bestämmelser eller, om sådana bestämmelser saknas, de av Svenska Resebyråföreningen (SRF) och Researrangörsföreningen i Sverige (RIS) utfärdade allmänna resevillkor. Ersättning för ovan nämnda avbeställningskostnader lämnas om den försäkrade före avresan tvingas avbeställa resa eller researrangemang på grund av att: 1. den försäkrade råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall 2. en till den försäkrade närstående person råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. Med närstående person menas make/maka/sambo/registrerad partner, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor-/farföräldrar, barnbarn och dessa personers maka/ make/sambo samt person som har vårdnad om någon inom ovan angiven personkrets 3. person som den försäkrade med resan har för avsikt att besöka, råkar ut för olycksfalls skada, akut sjukdom eller dödsfall 4. medresenär, som tillsammans med den försäkrade beställt resa till samma resmål, råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall 5. brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i den försäkrades permanenta bostad. Resa/arrangemang ska avbokas snarast efter det att det blivit känt att resan inte kan genomföras. och begränsningar 1. Ersättning lämnas inte för kostnader där ersättningen kan erhållas från annan försäkring eller skydd. 2. Betalda skatter ersätts inte från försäkringen. 3. Försäkringen gäller endast om sjukdom eller skada är akut och okänd vid beställning av resa eller stuga/lägenhet. 4. Försäkringen täcker inte kostnader som uppkommit genom att den försäkrade dröjt med avbeställningen. 5. Försäkringen gäller inte vid sjukdom eller olycksfall som orsakats av graviditet eller barnafödsel, inte heller om resan beställts mot medicinskt råd. 6. För kroniska sjukdomar/infektionstillstånd gäller försäkringen endast om personen varit symptomfri/ besvärsfri 6 månader före bokningstillfället. 7. Ersättning lämnas inte pga medresenärs olycksfallsskada, akuta sjukdom eller dödsfall vid gruppresa. Med gruppresa menas mer än tre personer eller fler än två familjer som bokat resa tillsammans till samma resmål. Akut sjukdom/olycksfall ska styrkas med läkarintyg från undersökning genomförd före avresa, och vara utfärdat av behörig och ojävig läkare. Vid sjukdom/olycksfall nära inpå avresa och då det är medicinskt eller praktiskt omöjligt att genomföra undersökning innan avresa, ska detta styrkas av behörig och ojävig läkare. 5.0 RESESTARTSKYDD Resestartskyddet gäller för försäkrad resenär med ej ombokningsbar flygbiljett som inte kommer fram i tid till den plats i hemlandet där resa med flyg ska börja. Ersättning lämnas för de nödvändiga och skäliga extrakostnader som kan uppstå för att den försäkrade ska kunna ansluta sig till den planerade resan, med högst SEK per person och högst SEK per kort. Kostnaderna ska styrkas med kvitto i original. 5.1 Försening när försäkrad färdas med allmänt färdmedel Ersättning lämnas om förseningen beror på att det allmänna färdmedlet som den försäkrade åkt med eller planerat åka med försenats och förseningen varit en följd av kollision, dikeskörning, tekniskt fel, oförutsett väderlekshinder eller annan trafikolycka där färdmedlet inte är direkt inblandat men inneburit att färdmedlet blivit hindrat att komma eller komma fram i tid. 5.2 Försening när försäkrad färdas med eget fordon Ersättning lämnas om förseningen beror på att fordonet som den försäkrade åkt med försenats och orsaken är egen eller annans trafikolycka, tekniskt fel, oförutsett väderlekshinder som inneburit försening under den direkta färden till resans utgångspunkt. för Hänsyn ska även tas till den väderlek och trafiksituation som råder eller förväntas råda när resan påbörjades. Ersättning lämnas inte för den återbetalning som kan utgå från researrangör, trafikföretag, hotell eller liknande. Den försäkrade ska vara ute i så god tid att han/hon planerat resan för att vara på plats senast 2 timmar före avgång eller annan längre tid enligt transportören/ arrangören. 6.0 FÖRSENING AV ALLMÄNT FÄRDMEDEL (flyg-, båt-, tåg- eller bussförsening) 6.1 Flyg-, båt-, tåg- och bussförsening mer än timmar Blir den försäkrades flyg, båt, tåg eller buss vid avresa försenat mer än timmar räknat från ordinarie avgångstid, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för kost, logi eller annan kostnad som är nödvändig för resans ändamål. Ersättning lämnas med högst 750 SEK per person och högst SEK per kort. 6.2 Flyg-, båt-, tåg- och bussförsening mer än 24 timmar Blir den försäkrades flyg, båt, tåg eller buss vid avresa försenat mer än 24 timmar räknat från ordinarie avgångstid, lämnas ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för kost, logi eller annan kostnad som är nödvändig för resans ändamål. Ersättning lämnas med högst SEK per person och högst SEK per kort vid ett och samma förseningstillfälle. för Förseningen ska styrkas med ett förseningsintyg från transportören där ordinarie avgångstid och verklig avgångstid framgår. 2. Inköpen bör i första hand göras med kortet. Accepteras inte kortet, eller går inte kortet att använda, godkänns kontanta utlägg. Inköpen ska styrkas med kvitton i original.

5 för Försäkringen gäller inte om den försäkrade kommer för sent till resmål där förseningen beror på t ex ett missat anslutningsflyg. 2 Försäkringen gäller inte vid försening till följd av konkurs, myndighetsingripanden, strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder. 7.0 MISSAT ANSLUTNINGSFLYG Vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för att komma fram till resmålet samt eventuella merkostnader för kost och logi. Kostnaderna ska styrkas med kvitto i original. Ersättning lämnas med högst SEK per person och högst SEK per kort och skada. Den försäkrade ska vara ute i så god tid att han/hon enligt planerad tidtabell är på plats senast: 1. en timme före meddelad avgångstid inom Norden 2. två timmar före meddelad avgångstid inom Europa 3. tre timmar före meddelad avgångstid i övriga världen, eller annan längre tid enligt trans portörens/ arrangörens skriftliga anvisning. Begränsningar och undantag Ersättning lämnas inte för kostnader: 1. som uppkommit pga orsak som den försäkrade själv kan råda över 2. som uppkommit om den försäkrade bokat anslutningsflyg utan att ta hänsyn till flygbo lagets regler och rekommendationer för att vara i tid för incheckning 3. som kan ersättas av annan part eller ersättning enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller motsvarande skydd eller skadestånd 4. som beror på konkurs, myndighets ingripande, strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder. 8.0 BAGAGEFÖRSENING Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader, t ex kostnader för kläder och toalettartiklar. 8.1 Bagageförsening efter 6 timmar Har den försäkrades incheckade bagage inte lämnats ut inom 6 timmar efter färdmedlets ankomst till resmål utanför hemlandet lämnas ersättning med högst SEK per person. Högsta ersättning per kort är SEK vid ett och samma förseningstillfälle Bagageförsening efter 24 timmar Har den försäkrades incheckade bagage inte lämnats ut inom 24 timmar efter färdmedlets ankomst till resmål utanför hemlandet lämnas ersättning med ytterligare högst SEK per person. Högsta ersättning är SEK per kort vid ett och samma förseningstillfälle. ar 1. Inköpen ska vara nödvändiga för resans ändamål och göras på den ort där förseningen inträffade och innan bagaget återfåtts. 2. Inköpen bör i första hand göras med kortet. Accepteras inte kortet, eller går inte kortet att använda, godkänns kontanta utlägg. 3. Kostnaderna för inköpen ska styrkas med kvitton i original. 4. Förseningen ska styrkas med bagageförseningsintyg från flygbolaget. Försäkringen gäller inte vid bagageförsening till följd av konkurs, myndighets ingripande, strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder. 9.0 ERSÄTTNING VID OLYCKSFALLSSKADA Ersättning lämnas vid medicinsk invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall under resa Vad menas med olycksfallsskada? En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse dvs. ett utifrån kommande våld mot kroppen. Vid kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting bortses från kravet på plötslighet. Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom: 1. smitta av bakterier, virus eller annat smittämne (infektion på grund av insektsstick eller liknande kan dock räknas såsom olycksfallsskada) 2. smitta genom intagande av mat eller dryck 3. ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom användning av läkemedel 4. förslitning, överbelastning eller överansträngning Ersättning vid medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns sådan bestående nedsättning av kroppsfunktionen, som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Till grund för bestämning av invaliditetsgraden läggs sådana av olycksfallet föranledda skador och symptom som objektivt kan fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även förlust av inre organ. Den medicinska invaliditeten bestäms med ledning av en för försäkringsbranschen gemensam tabell. Ersättning lämnas endast vid sådana invaliditetsgrader som är 20 % eller däröver och med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden. Kapitalbeloppet är SEK per person. Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar utges ersättning högst efter en beräknad invaliditetsgrad av 99 %. Rätt till ersättning föreligger så snart den definitiva invaliditeten har kunnat fastställas, dock tidigast ett år efter skadetillfället. Ersättningen beräknas utifrån det försäkringsbelopp som gällde vid skadetillfället Ersättning vid dödsfall Vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden och som inom tre år från skadetillfället leder till dödsfall, utbetalas dödsfallsbeloppet i första hand till den försäkrades make/maka/sambo/registrerad partner och barn eller, om sådana anhöriga saknas, laga arvingar. Dödsfallsbeloppet är SEK per person. Har för samma olycksfall engångsbelopp för invaliditet redan lämnats från denna försäkring, minskas dödsfallsersättningen med invaliditetsersättningen. Begränsning Från försäkringen vid olycksfallsskada utbetalas maximalt SEK i ersättning för dödsfall och invaliditet vid olycksfall som inträffar vid en och samma skadehändelse för alla drabbade som innehar och betalt resan med kortet enligt punkt 2.0. Om summan av de försäkrades ersättningsbelopp överskrider denna summa, sätts ersättningen ned proportionellt i förhållande till beräknat ersättningsbelopp. Försäkringen gäller inte vid skada på grund av självmord, självmordsförsök, deltagande i slagsmål eller påverkan av narkotika/alkohol eller andra berusningsmedel. Försäkringen gäller inte heller för skada som inträffat som följd av deltagande i en i förväg utlyst sporteller idrottstävling, organiserat träningsläger eller expedition. Försäkringen gäller inte heller vid riskfylld sysselsättning som t ex bergsbestigning, bergsklättring, dykning, fallskärmshoppning, drakflygning, segelflygning, paragliding, bungyjump, motorsport, forsränning eller annan riskfylld verksamhet FLYGBOLAGSKONKURSFÖRSÄKRING Försäkringen ersätter den försäkrade för nödvändiga och skäliga kostnader för nya flygbiljetter enligt nedan om det flygbolag som den försäkrade köpt biljetter med hamnat på obestånd och där ett konkursförfarande har inletts. Flygbiljetterna ska vara betalade till 75 % med kortet och med utgångspunkt från Norden. Den försäkrade ska på begäran av försäkringsbolaget kunna styrka att ett flygbolag gått i konkurs t ex genom intyg från myndighet eller konkursförvaltare Definitioner Försäkrad flygbiljett Med försäkrad flygbiljett menas, enligt dessa försäkringsvillkor, alla flygningar med de i punkt definierade flygbolag som inte är på obestånd eller insolventa redan vid köptillfället. Flygningar arrangerade av researrangör som omfattas av Lag (1992:1672) om paketresor eller Resegarantilagen (1972:404) samt flygningar som företas av flygbolag som står under Chapter 11 i USA omfattas inte av försäkringen. Förtydligande: försäkringen täcker endast flygbolagskonkurser, därmed täcker den inte alla de åtaganden för researrangörer som specificeras i Resegarantilagen och Paketreselagen Flygbolag Med flygbolag menas ett företag som yrkesmässigt transporterar passagerare genom flygningar med nationalitetsbetecknat luftfartyg Obestånd/insolvens Med obestånd (insolvens) avses att flygbolaget inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig och att ett konkursförfarande har inletts Var och när försäkringen gäller Försäkringsskyddet gäller från och med det att en bindande bokning av flygbiljett är gjord och avslutas när den försäkrade påbörjar den sista delsträckan av den flygresan. Om den försäkrade ännu inte har påbörjat flygresan när försäkringsfallet inträffar utgår ersättning till den försäkrade i form av nya likvärdiga flygbiljetter. E äger rätt att avgöra om ersättning ska utgå i form av nya flygbiljetter eller i form av kontant ersättning. Maximal ersättning per kort och skadefall är SEK. Om den försäkrade redan har påbörjat flygresan när försäkringsfallet inträffar utgår ersättning till den försäkrade i form av nya likvärdiga flygbiljetter för hemresa. E äger rätt att avgöra om ersättning ska utgå i form av nya flygbiljetter eller i form av kontant ersättning. Med likvärdiga flygbiljetter menas att priset för de nya returbiljetterna inte får överstiga priset för de ursprungliga biljetterna med mer än 20 % Förfarande efter inträffande av ett försäkringsfall Efter inträffat försäkringsfall ska den försäkrade snarast vända sig till E Den försäkrades skyldigheter vid inträffat försäkringsfall Den försäkrade är skyldig att efter inträffat försäkringsfall: A snarast meddela E om försäkringsfallet B snarast lämna tillbaka den outnyttjade flygbiljetten till E och lämna in alla de originalverifikationer som behövs för handläggningen av försäkringsfallet C om möjligt se till att skadan avvärjs eller minskas och därvid, om omständigheterna tillåter, inhämta E anvisningar och även annars undvika allt som skulle kunna leda till en onödig kostnadsökning D tillåta att E gör alla skäliga utredningar avseende skadehändelsen och ersätt ningens storlek och att sanningsenligt lämna alla upplysningar som behövs för detta. E är befriat från sin skyldighet att lämna någon ersättning om någon av dessa skyldigheter åsidosätts genom uppsåt eller grov vårdslöshet från den försäkrades sida, om åsidosättandet har påverkat uppkomsten av försäkringsfallet eller omfattningen av den ersättning som E är skyldig att utge. 1. Det ersättningsbelopp som framgår av punkt 10.2 minskas med det belopp som återbe talas av annan part t.ex. organiserad researrangör, resebyrå eller transportföretag eller dess befullmäktigade inkassobyrå eller avräkningsställe. 2. Ersättning lämnas inte för kostnader där ersättningen kan erhållas från lag, garanti eller avtal alternativt annan försäkring eller skydd. 3. Om den försäkrade kan antas ha agerat eller låtit bli att agera med vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skada skulle inträffa, kan ersättningen sättas ned eller helt utebli SJÄLVRISKSKYDD Självriskskydd - Skada enligt hemlandets hem-/villahemvillkor Inträffar under utlandsvistelse eller vid vistelse i hyrd stuga/lägenhet i hemlandet en ersättningsbar skada i den försäkrades permanenta bostad i hemlandet och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken - dock högst SEK. Innan ersättning utbetalas från denna försäkring ska skadan vara reglerad enligt gällande hem/villahemförsäkringsvillkor. Begränsningar och undantag 1. Ersättning lämnas endast om bostaden under den försäkrades utlandsvistelse, eller vid vistelse i hyrd stuga/lägenhet i hemlandet, varit obebodd. Bostaden får dock ej lämnas utan regelbunden tillsyn. 2. Självriskskyddet gäller inte för skada som inträffar vid resa som är längre än 60 dagar Självriskskydd - Skada enligt hemlandets bilförsäkringsvillkor Inträffar under resa en ersättningsbar skada på den försäkrades privata personbil och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken - dock högst SEK. Bilen ska vid skadetillfället ha stått oanvänd hemma eller på betald parkeringsplats i Norden. Ersättning lämnas även om resan sker med den försäkrades privata bil och skadan inträffar under utlandsvistelse. Innan ersättning utbetalas från denna försäkring skall skadan vara reglerad enligt gällande bilförsäkringsvillkor. Självriskskyddet gäller inte för: skada som omfattas av bilens rättsskydds- eller maskinskadeförsäkring bonusförlust Box Stockholm Tel

6 stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil avdrag för slitage skada som inträffar vid resa som är längre än 60 dagar skada som uppkommit till följd av att föraren inte har följt gällande trafikregler Självriskskydd Hyrbil mm Inträffar under utlandsvistelse en ersättningsbar skada på den hyrbil eller hyrd vespa/ moped (högst 100 cc) som den försäkrade hyrt på resmålet av auktoriserad uthyrningsfirma, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken, dock högst SEK. Från ersättningen avräknas belopp som betalas av annan försäkringsgivare. Kostnaderna ska styrkas med kvitto i original. Självriskskyddet gäller under hyrtiden om fordonshyran har betalats enligt ovan. Självriskskyddet gäller inte för skada som inträffar vid resa som är längre än 60 dagar. För att momentet självriskskydd för hyrbil ska gälla, ska den försäkrade ha betalat resa inkl fordonshyra i förväg till 75 % med kortet. Vid resa betald till 75 % med kortet gäller självriskskydd för hyrbil även då den försäkrade betalat fordonshyran på resmålet till 100 % med kortet. I samband med fordonshyran ska även nödvändigt och lagstadgat försäkringsskydd tecknas. Innan ersättning utbetalas från denna försäkring skall skadan vara reglerad enligt gällande hyrbilförsäkringsvillkor Självriskskydd Reseskyddet i hemförsäkringen Inträffar under resa en ersättningsbar skada som omfattas av den försäkrades hem-/villahemförsäkrings reseskydd och skadan till sin omfattning överstiger självrisken, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar hem-/villahemförsäkringens självrisk, dock högst SEK. Vid avbeställning Självriskskydd Bilbärgning och assistans 1. Kvitto/verifikation på avbeställningskostnader (t ex flygbiljetter/resebevis). Försäkringen gäller när kortet används till 100 % för betalning vid tankning av drivmedel 2. Läkarintyg från behörig och ojävig läkare, polisrapport, dödsfallsintyg och andra handlingar som visar orsaken till avbeställningen. med minst 30 liter per gång. Självriskskyddet gäller fr.o.m. första tankningen med kortet och därefter i 60 dagar. Vid varje ny tankning förlängs försäkringsskyddet med motsva- rande period. Försäkringen ersätter självrisken då ersättningsbar skada på fordon medfört bilbärgning och/eller assistans, och detta medfört en självriskkostnad för kortinnehavaren. Med ersättningsbar skada menas att kortinnehavarens bilförsäkring ersatt en skada som medfört bilbärgning och/eller assistans. Ersättningen är högst SEK. Försäkringen gäller för bil/förmånsbil som kortinnehavaren och/eller dennes make/maka/ sambo/registrerad partner är registrerad ägare av och där kortinnehavaren svarat för självrisken Försäkringsavtalslagen För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104) Personuppgiftslagen För all behandling av personuppgifter tillämpas Personuppgiftslagen, PuL. Vi använder oss av den senaste registreringstekniken för att kunna administrera försäkringen och tillgodose dina önskemål som kund. För mer information om lagen, information om personuppgifter eller begäran om rättelse, kontakta personuppgiftsombud SKADEANMÄLAN Skadeanmälan kan göras på Es hemsida så snart som möjligt Utbetalning av ersättning lämnas till kortinnehavaren. Den försäkrade är vid skada skyldig att styrka ersättningskraven. Telefon: +46(0) Telefax: +46(0) Adress: Box 1, Sundbyberg Organisationsnummer: Skadeanmälan ska innehålla följande 1. Kvitto/verifikation på att resan är betald enligt de förutsättningar som krävs enligt res pektive moment. 2. Biljett/bokningsbekräftelse/resebevis eller dylikt som visar resenärer, avgångar och totala respriset. Vid försening av allmänt färdmedel samt bagageförsening 1. Förseningsintyg från transportören som intygar förseningen och där det framgår ordinarie avgångstid samt verklig avgångstid och orsak till förseningen. 2. Vid bagageförsening ska bagageförseningsintyg bifogas. 3. Kvitton i original på inköpen HOLE IN ONE Ersättning lämnas med SEK när den försäkrade slår en Hole in one. Försäkringen gäller vid spel på bana när greenfee betalats till 100 % med kortet och den försäkrade spelat minst nio hål med godkänd markör. Försäkringen gäller även vid spel på bana som deltagare i golftävling när den försäkrade spelat minst nio hål med godkänd markör. 1. Med bana menas sådan bana som är godkänd och ansluten till Svenska Golfförbundet eller motsvarande golfförbund i annat land. Markören eller sekreteraren eller hemma klubbens sekreterare ska signera scorekortet. 2. På den försäkrades hemmabana behöver inte greenfee ha betalats med kortet ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 13.1 Krig och atomkärnprocess Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med: 1. krig, krigsliknande politiska händelser 2. atomkärnprocess Tidpunkt för betalning av ersättning Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt denna försäkring. Därefter betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas inte om den är mindre än 100 SEK Force majeure Försäkringsbolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadereglering eller utbetalning av kontant ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller annan liknande händelse Högsta ersättning per försäkrad Om två eller flera kort använts vid betalning av resa utbetalas ersättning en gång för samma skada och person Gemensamt undantag Försäkringen gäller inte vid skada på grund av olaglig handling av den försäkrade, dennes förmånstagare eller laglig arvinge. Vid olycksfall 1. Läkarintyg. 2. För utbetalning av dödsfallsersättning ska dödsfallsintyg och släktutredning bifogas. Vid flygbolagskonkurs 1. Verifikation från tredje part som styrker att flygbolaget är insolvent/försatt i konkurs. Vid självriskskada 1. Dokumentation från bil-/hyrbil-/hem-/villahemförsäkring som visar att ersättning har utbetalats och som styrker avdragen självrisk (om skadan är polisanmäld ska kopia av polisrapporten bifogas). Vid självriskskada - Bilbärgning och assistans 1. Verifiera med originalkvitto att självrisk betalats då ersättningsbar skada medfört bil bärgning och/eller assistans som täckts av kortinnehavarens bilförsäkring. 2. Verifiera att tankningen gjorts med kortet (kontoutdrag eller köpnota). 3. Verifiera att kortinnehavaren svarar för självrisk för förmånsbil. Vid Hole in one 1. Vid spel på hemmabana ska kopia av medlemsbevis bifogas. 2. Vid spel på annan bana ska kvitto/verifikation bifogas, på att greenfee betalats med kortet. 3. Signerat scorekort från spelad bana. Om vi inte skulle komma överens Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå. För det mesta kan sådana klaras upp om ny kontakt tas med försäkringsbolaget. Ring eller skriv till den som handlagt ditt ärende hos försäkringsbolaget, så hjälps vi åt att reda ut problemet. Om olika meningar ändå kvarstår finns det andra möjligheter att få ärendet prövat. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Box Stockholm Tel Fax Konsumenternas Försäkringsbyrå Box (Karlavägen 108) Stockholm Tel Fax Box Stockholm Tel

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsvillkor IKANO KORT Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ.) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Traveller

Kontoavtal Marginalen Traveller Kontoavtal Marginalen Traveller Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 1. Sökt kreditutrymme 6311171V För att ansöka om kredit måste du ha en inkomst på minst 120 000 kr per

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Gold

Kontoavtal Marginalen Gold Kontoavtal Marginalen Gold Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 1. Sökt kreditutrymme 6201171V För att ansöka om kredit måste du ha en inkomst på minst 200 000 kr per år och

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Gold

Kontoavtal Marginalen Gold Kontoavtal Marginalen Gold Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42811122 Tipsa en vän! 1. Det är jag som tipsar Förnamn Efternamn Kontonummer eller OCR-nummer 2. Sökt kreditutrymme

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Debit. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Debit. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Debit Gällande från 2016-05-02 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Debit Gällande från 2016-05-02 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Villkor gällande från 2011-01-01 Försäkringsgivare är Europeiska Försäkringsaktiebolaget (publ) nedan kallat försäkringsbolaget. 1. Vem gäller försäkringen för?

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort Gällande från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring FOREX Bankkort Gällande från 2016-02-01 Försäkringsgivare är ERV

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor för Forex Bankkort

Försäkringsvillkor för Forex Bankkort Försäkringsvillkor för Forex Bankkort Gäller fr o m 19 mars 2007 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt Forex Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013)

Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013) Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013) 1. GILTIGHET OCH TILLÄMPLIGA LAGAR Dessa kontovillkor gäller för innehavare av Marginalen Traveller, Marginalen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER KORTET Ditt kort är en värdehandling Förvara aldrig kort och kod tillsammans. Hantera kortet så att det inte kommer i orätta händer och

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-02-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Kontovillkor Fritidsresor Blue Card

Kontovillkor Fritidsresor Blue Card Bilaga 1 Sida 1 av 7 Kontovillkor Fritidsresor Blue Card April 2016 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Regeringsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-05-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 1 Försäkringsvillkor Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd

Läs mer

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 1. Avtalet: Kontokreditavtalet på omstående sida Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 556489-2924 Kontohavaren: Den/de personer som beviljats kontokredit Konto: Kredittagarens

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Sökt kreditgräns, anges i tusental kronor (markera med X eller ange belopp) Höjning till totalt

Sökt kreditgräns, anges i tusental kronor (markera med X eller ange belopp) Höjning till totalt Butikslånet 9752 2162 - - Sökt editgräns, anges i tusental onor (markera med X eller ange belopp) 5 10 15 20 25 30 40 50 Annan Giltig t o m (åå - mm) - Legitimation (typ & nr) Butiksnummer Säljare Finansieringsalternativ

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER KONTOVILLKOR HF 01 (ut 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER Kortutgivare Kortutgivare i dessa kontovillkor är Svenska Handelsbanken AB (publ). Kontohavare Privatperson som efter ansökan och kreditprövning

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ), nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Fritidsresor Blue Card Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 15

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Fritidsresor Blue Card Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 15 Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Fritidsresor Blue Card Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 15 september 2015 Allmänna Villkor Reseförsäkring för Fritidsresor

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013 VILLKOR 1 (5) Bestämmelser för Handelsbankens Bankkort och Frikort Information om banken Svenska Handelsbanken AB (publ) 106 70 Stockholm Org.nr: 502007-7862 Telefon: 08-701 1000 (Växel) www.handelsbanken.se

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Collector easycard. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. Collector easycard. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION Collector easycard Gällande från 2016-03-08 Förköpsinformation Collector easycard Gällande från 2016-03-08 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

K O R T V I L L K O R

K O R T V I L L K O R Web pdf Bl. 4-1745 2009-10-15 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade kort är Bankens egendom och ska återlämnas

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

K O R T V I L L K O R

K O R T V I L L K O R Web pdf Bl. 4-1747 2009-10-15 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade kort är Bankens egendom och ska återlämnas

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren.

Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter sköts av OK-Q8 Bank AB

Läs mer

Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009

Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009 Web pdf Bl. 4-275 2009-10-15 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Gold. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Gold. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Gold Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Gold Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Försäkringsvillkor Visa Gold

Försäkringsvillkor Visa Gold Försäkringsvillkor Visa Gold Villkor gällande från 2011-01-01 (version 2) Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. Vem gäller försäkringen för? Försäkringstagare är Nordea

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Villkor - Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd OKQ8 VISA

Villkor - Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd OKQ8 VISA Villkor - Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd OKQ8 VISA Försäkringens giltighetstid Gäller för resor bokade efter den 1 april 2009 tills vidare. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Traveller

Kontoavtal Marginalen Traveller Kontoavtal Marginalen Traveller Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 43811142 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3000 poäng! Vi bjuder även den sökande på

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MasterCard Silver. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MasterCard Silver. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MasterCard Silver Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MasterCard Silver Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11 Villkor Betal- & Kreditkort 2015-01-11 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Sörmlands Sparbank (org. nr. 516401-9639), Box 156, 641 22, Katrineholm, 0771-350

Läs mer