Miljörapport - Textdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport - Textdel"

Transkript

1 1 (11) Datum Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Strängnäs reningsverk Anläggningsnummer Rapporteringsår Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Allmänt råd: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter. Strängnäs reningsverk ska betraktas som B-anläggning enligt SNI-kod enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Reningen av avloppsvatten på Strängnäs reningsverk sker i fyra steg: 1. mekanisk rening 2. biologisk rening 3. kemisk rening 4. våtmarksrening I den mekaniska reningen passerar vattnet ett galler, ett sandfång och en försedimenteringsbassäng. I denna bassäng avskiljs slam ifrån vattnet via sedimentering. Den biologiska reningen består av en biobädd och kväverening. Den kemiska reningen består av sedimenteringsbassänger där en fällningskemikalie innehållande polyaluminumklorid tillsätts. Slam som avskiljs i slutsedimenteringen pumpas tillbaka till den mekaniska reningen för att avskiljas i försedimenteringen. Slutligen passerar vattnet en konstgjord våtmark, bestående av tre dammar, där det genomgår ytterligare polering innan det släpps ut i recipienten. I de fyra reningsstegen renas vattnet med avseende på slam, suspenderat organiskt material, kväve samt fosfor. Den dimensionerade belastningen för reningsverket är följande för nedanstående parametrar: BOD kg/d Tot-N 420 kg/d Tot-P 85 kg/d Q dim 535 m 3 /h Recipienten för renat avloppsvatten är Mälaren. Slam tas ut från försedimenteringen och slamavvattning sker genom centrifugering. Innan centrifugen tillförs polymer till slammet. Rejektvattnet som avskiljs vid centrifugeringen pumpas tillbaka till inloppet till reningsverket. Avvattnat slam pumpas från centrifugen ut till mellanlagringsplattan som rymmer ca 1 års produktion. Från slamplattorna transporteras slammet vidare för kompostering på Kvittens avfallsstation. Den slutliga produkten används som återfyllnadsmaterial för slutteckning av deponin i Strängnäs. Rens ifrån siltrummorna i grovreningen i reningsprocessen samlas upp i en container som hämtas 1 ggr/vecka och skickas till förbränning tillsammans med kommunens övriga hushållsavfall. Utöver det slam och rens som uppkommer som processavfall så genererar även anläggningen följande avfallsfraktioner:

2 2 (11) Metall Hårdplast Brännbart material, t ex mjukplast, papper och tidningar Wellpapp Miljöfarligt avfall, t ex batterier, spillolja, färgrester och kemikalier På reningsverket sorteras det avfall som uppkommer och därefter transporteras det av godkänd speditör till Kvittens återvinningsstation och i tillämpliga fall förbränning. Reningsverket tog under 2012 mot ca m3 brunnsslam. Under 2012 skedde även ett omhändertagande av överskottsslam från Pfizer. Detta skedde enligt verkets gällande tillstånd men med tillsynsmyndighetens och länsstyrelsens medgivande. Reningsverket tar även emot lakvatten från Kvitten. Lakflödet under 2012 var m3. Miljöpåverkan Utsläpp till vatten av näringsämnen som kväve, fosfor, biologiska syreförbrukande ämnen (BOD), kemiskt syreförbrukande ämnen (COD), metaller och det som vanligtvis finns i renat avloppsvatten samt lukt. Förändringar under året Inga förändringar har genomförts på reningsverket. 2. Tillstånd 4 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. Allmänt råd: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas under punkt 7. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsen lämnar Strängnäs kommun tillstånd för fortsatt utsläpp av avloppsvatten från tätorterna Strängnäs, Härad, Länna, Vansö och Stallarholmen, efter behandling i Strängnäs avloppsreningsverk. Tillstånd meddelas för en maximal anslutning av pe till avloppsreningsverket. Länsstyrelsen lämnar Strängnäs kommun tillstånd till anläggande av och drift av våtmark för slutpolering av avloppsvatten, från Strängnäs avloppsreningsverk, på fastigheten Strängnäs 3:1 i Strängnäs kommun. Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar att lämna Strängnäs kommun tillstånd enligt miljöskyddslagen att nyttja föreslagen utsläppspunkt 500 m söder om den befintliga utsläppspunkten i Ulvhällsfjärden Länsstyrelsen beslutar att det slutgiltiga villkoret för saneringsplan för spillvattennätet.

3 3 (11) 3. Anmälningsärenden beslutade under året 4 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. 4. Andra gällande beslut 4 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Strängnäs kommun, Nämnden för hållbart samhälle Tidsbegränsat mottagande av industriellt överskottsslam, Strängnäs avloppsreningsverk. Mottagandet av överskottslam får ske till och med , under förutsättning att hanteringen sker enligt med vad som angivits och åtagits i anmälan. 5. Tillsynsmyndighet 4 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Nämnden för hållbart samhälle, Strängnäs kommun 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 4 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. Tillståndsgiven mängd /Annat mått pe pe Kommentar: Beräknat enligt 70g BOD/person och dygn. Faktisk produktion/annan uppföljning 7. Gällande villkor i tillstånd 4 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. Villkor Kommentar A1 (Beslut 1998 villkor 1-6 ersätter beslut 1995) Avloppsvattnet ska behandlas i reningsanläggning för mekanisk, biologisk och kemisk samt genomgå polering i våtmark, allt utfört och drivet i huvudsaklig överenskommelse med vad kommunen angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig, dock med beaktande av de undantag som efterföljande villkor kan föranleda. Mindre ändringar får dock vidtas efter godkännande av Verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan. Avloppsvatten behandlas i reningsanläggning för mekanisk, biologisk och kemisk samt genomgå polering i våtmark. Mindre ändringar vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten. Inga mindre ändringar som skulle föranleda godkännande från tillsynsmyndigheten har utförts under 2012.

4 4 (11) tillsynsmyndigheten förutsatt att ändringen inte bedöms medföra ökning av förorening eller annan störning till följ av verksamheten. A1 villkor 2 Vid återanvändning av skördad biomassa och bottenslam/sediment från våtmarken skall det behandlas på sådant sätt att spridning av sjukdomsframkallande organismer förhindras. A1 villkor 3 Dammarnas och dikens botten och sidor ska vara så täta att avloppsvattnet inte läcker ut i sidorna eller infiltrerar ned till grundvattnet. Grundvatten får inte heller läcka in i våtmarken. A1 villkor 4 Arbetet med att anlägga våtmarken ska dokumenteras och kvalitetssäkras så att kommunen kan visa att villkor 3 uppfylls. A1 villkor 5 Väl synliga informationsskyltar skall finnas i anslutning till våtmarken som talar om att det är avloppsvatten som behandlas i våtmarken A1 villkor 6 För verksamheten skall finnas ett kontrollprogram. Förslag till kontrollprogram, anpassat till förändringen av verksamheten, skall inges till tillsynsmyndigheten senast 1 månad innan våtmarken tas i drift. Ersätter andra delen i villkor C 1 beslut 1995 A2 (Beslut 1995) Slam från andra avloppsanläggningar, enskilda slamavskiljare och slutna tankar får efter den 1 januari 1999 ej tillföras reningsverkets vattenbehandlingsdel. A3 (Beslut 1995) Reningsverket skall före utgåenden av år 1998 kompletteras för förbättrad kvävereduktion så att kvävehalten i utgående renat avloppsvatten som årsmedelvärde understiger 15 mg/l totalt kväve per liter. A 4 (Beslut 1995) Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser. Ingen skörd av biomassa har förekommit under Dammarnas och dikenas botten och sidor är konstruerad att de inte ska läcka ut vatten och infiltrera ner till grundvattnet. Botten och sidor är täckta med gummiduk. Förbindelserna mellan dammarna är utförda med hjälp av betongledning och brunnar. Arbetet med att anlägga våtmarken har dokumenteras och kvalitetssäkras så att villkor 3 i beslutet från 1998 uppfylls. Dokumentation är tillgängligt för tillsyn på avloppsreningsverk i Strängnäs. Informationsskyltar finns i anslutning till våtmarken Ett kontrollprogram för våtmark har tagits i samband med kontrollprogram för hela verksamheten. Programmet är godkänt av tillsynsmyndigheten och gäller sedan Slam från enskilda hushåll tas in till grovreningen och primärslamavskiljning. Detta har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och har fungerat bra. Under 2012 har tagits emot ca m 3 externslam. SEVAB begärt att få tillståndvillkoret upphävt Villkoret uppfyllt. Reningsverket kompletteras med kväverening före 31/ Villkoret uppfyllt. Reningsanläggning drivs ständigt så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med teknisk och ekonomisk rimliga insatser.

5 5 (11) A 5 (Beslut 1995) Vid reningsanläggningen skall finnas uppdaterade skötsel- och driftinstruktioner. B 1 (Beslut 1995) Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som gränsvärde ej överstiga 10 mg BOD 7 och 0,3 mg totalfosfor per liter, beräknat som medelvärde för kvartal. Villkoret uppfyllt. Det finns uppdaterade skötsel- och driftinstruktioner vid reningsanläggningen. Villkoret uppfyllt. Kvartal BOD 7 [mg/l] 1 3,1 2 4,7 3 4,1 4 3,4 Kvartal P-tot [mg/l] 1 0,13 2 0,18 3 0,17 4 0,12 B 2 (Beslut 1995) Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde ej överstiga 10 mg BOD 7 och 0,3 mg totalfosfor per liter, beräknat som medelvärde för månad. B 3 (Beslut 1995) Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde ej överstiga 15 mg totalkväve per liter, beräknat som medelvärde för år. C 1 (Beslut 1995) Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillståndet i recipienten jämte journalföring och rapportering av resultaten ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med naturvårdsverkets allmänna råd rörande kontroll av kommunala avloppsanläggningar Andra delen av villkor C1 ersätts med villkor nr. 6 från 1998 års beslut Villkoret är uppfyllt. BOD 7 [mg/l] P-tot [mg/l] Jan 3,4 0,16 Feb 3,0 0,18 Mars 3,0 0,06 April 3,7 0,19 Maj 3,3 0,13 Juni 7,0 0,22 Juli 5,0 0,24 Aug 3,3 0,12 Sep 4,0 0,16 Okt 4,0 0,10 Nov 3,0 0,17 Dec 3,2 0,09 Villkoret uppfyllt. Tot N årsmedelvärdet 13,8 mg/l Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillståndet i recipienten jämte journalföring och rapportering av resultaten sker i huvudsaklig överensstämmelse med naturvårdsverkets allmänna råd rörande kontroll av kommunala avloppsanläggningar.

6 6 (11) C 2 (Beslut 1995) Vid ombyggnads- eller underhållsarbete som medför att reningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift får tillsynsmyndigheten medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas. Tillsynsmyndigheten får därvid föreskriva att nödvändiga motåtgärder skall vidtas för att begränsa föroreningsutsläppet. D 1 (Beslut 1995) Reningsverket skall vara förberett för desinfektion av utgående avloppsvatten. Desinfektion ska företas i den omfattningen om hälsovårdande myndigheter finner erforderligt. D 2 (Beslut 1995) Slamhantering vid reningsverket och vid slutligt omhändertagande av slammet skall ske på sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommer samt i huvudsakligt överenskommelse med naturvårdsverkets allmänna råd för hantering av slam från avloppsreningsverk. Slam som uppkommer vid avloppsanläggningen skall senast före 1 januari 1999 behandlas så att fullgod stabilisering av slammet uppnås. D 3 (Beslut 1995) Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten och dels för att förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. D 4 (Beslut 1995) Industriellt avloppsvatten för ej tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen eller i recipienten. Under 2012 utfördes ingen ombyggnads- eller underhållningsarbete som skulle medföra att utsläppsvillkor överskreds. Reningsverket är förberett för desinfektion. Avvattnat lagras på en slamplatta. Vid lastning och borttransport av slammet kan olägenhet i form av lukt förekomma. Information om slamtransporter visas på företagens hemsida. I dagsläget stabiliseras slammet på reningsverket via lagring innan vidare transport och användning. Det avvattnade slammet leds med skruvpump ut på en slamlagringsplatta. Det finns även en extra slamplatta som slammet kan flyttas över till. Vattnet från slamplatta avleds till vidare rening i reningsverket. SEVAB har sökt uppskov med villkoret avseende stabilisering tom Översyn av avloppsledningsnätet sker löpande enligt gällande underhåll- och saneringsplan. Det industriella avloppsvattnet som leddes till reningsverket har ej tillförts i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsatts eller så att särskilda olägenheter uppkommit för omgivningen eller i recipienten. Det finns idag inga indikationer på att tillfört industriavloppsvatten haft någon betydelse för överskridande av riktvärdet för kväve.

7 7 (11) D 5 (Beslut 1995) Buller från reningsverket får som riktvärde ej ge upphov till högre ekvivalent ljud nivå än 50 db(a), kl 7-18, 45 db(a) kvällstid, kl och 40 db(a) nattetid, kl utomhus vid närmaste bostäder. D 6 (Beslut 1995) Om besvärande lukt uppstår i omgivningarna skall erforderliga åtgärder vidtas för att motverka störningarna härav. Villkor 1 (Beslut 1999) Den befintliga och föreslagna utsläppspunkten 500 m söder om den befintliga utsläppspunkten i Ulvhällsfjärden skall nyttjas på ett sådant sätt att skadlig inverkan på miljön minimeras. Villkor 2 (Beslut 1999) Som underlag för bedömningen enligt punkt 1 (ovan) skall kontrollprogrammet i samråd med tillsynsmyndigheten kompletteras med recipientundersökningar i Ulvhällsfjärden. Kontrollprogram skall vara klart och insändas till tillsynsmyndigheten för godkännande senast 3 månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft. (2 i 1999 års beslut) Villkoret uppfylls. Inga klagomål från närboende ang. förhöjda ljudnivåer inkom. Inga klagomål har inkommit. För att motverka ev. luktolägenheter komprimeras hämtningen av slam. Villkoret uppfyllt. Utsläppspunkten nyttjas på ett sådant sätt att skadlig inverkan på miljön minimeras. Mälarens Vattenvårdsförbund utför samordnade recipientkontroller i Mälaren. Vid dessa recipientkontroller undersöks biologiska, kemiska och vissa fysikaliska förhållanden i Mälaren. Resultaten från de undersökningar som görs redovisas på Mälarens Vattenvårdsförbunds hemsida. Ingen ytterligare recipientprovtagning eller sedimentundersökning utfördes under Villkor (Beslut 2000) För spillvattennätet tillhörande Strängnäs avloppsreningsverk skall det alltid finnas en aktuell saneringsplan, vilken skall redovisas varje år under januari, och omfatta en framförhållning om fem år. För år ett redovisas de åtgärder som beslutas genomföras innevarande år och för de övriga åren ska förslag på åtgärder anges. Revideringen ska ske i samarbete med tillsynsmyndigheten och skall även omfatta en översyn med målet om saneringsarbetet. Saneringsplan uppdateras årligen. Planen för år 2012 revideras i januari Naturvårdsverkets föreskrifter 4 8. Redovisning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:1 3, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel. Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är huvudsakligen uppgifter i enlighet med SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2. Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1990:14 Aktuell X Ej aktuell

8 8 (11) Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, X SNFS 1994:2 Begränsningar av flyktiga organiska föreningar förorsakade av X användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, NFS 2001:1 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från X förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:26 Avfallsförbränning, NFS 2002:28. X Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter Provtagningsprogram för Strängnäs reningsverk är utformat enligt kraven i SNFS 1990:14 och utsläppsvärden för 2012 redovisas i emissionsdeklarationen. Hantering och underhåll av mätutrustning sker enligt fastställda rutiner. 9. Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 4 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel. Allmänt råd: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen. Spillvatten I inkommande spillvatten till reningsverket ingår överskottsslam från Pfizer, processvatten från Recipharm och lakvatten från deponin på Kvitten. Föroreningsbelastningen redovisas i emissionsdeklarationen och beräknas på utgående flöde. Utsläppsvärdena på utgående vatten från reningsverkets utsläppspunkt och redovisas i emissionsdeklarationen. Behandlat utgående avloppsvatten var under året m 3 vilket motsvarar ett medelvärde på m 3 /dygn. Alla vattenprover skickas till Eurofins i Lidköping för analys. Analyssvaren ligger till grund för beräkning av föroreningsbelastning i inkommande spillvatten och utsläppsmängd i behandlat utgående vatten. Under 2012 alstrades 869,5 ton/ slam som efter stabilisering och hygenisering komposteras på Kvittens avfallsanläggning. Analys av avvattnat slam utförs av Eurofins 1 ggr/månad. Analysresultat från avvattnat slam redovisas i emissionsdeklarationen. Råvaruförbrukning/kemikalieförbrukning Kemikalie Användningsområde Mängd Enhet Etanol Kolkälla i kvävesteget liter Ecoflock 90 Fällningskemikalie liter Magnafloc LT37 Polymer försedimentering kg Zetag 8140 Avvattning kg Zetag 4145 Polymer grovrening 600 kg

9 9 (11) Energiförbrukning KWh el har förbrukats på reningsverket. 10. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Varje år kalibreras mätutrustning (flödesmätare, ph mätare mm) av MJK och Siemens. Dessutom utförs regelbundna kalibreringar av mätinstrument manuellt enligt fastställt schema. 11. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Bräddning vid pumpstationerna Bräddningar vid pumpstationerna registreras i driftdator med hur lång tid bräddningen pågått, inte hur mycket vatten som bräddas. Metod för att beräkna bräddad volym har tagits fram under året. Bräddningarna beror i huvudsak på att ledningsnätet belastas av ovidkommande vatten vid häftigt eller långvarigt regnväder. För information om bräddningar vid pumpstationerna se tabell nedan och punkt 15. Pumpstation Bräddning (m 3 ) Bräddrecipient Alvik 141 Bresshammar 480 Börsen 1 Råckstaån Eldsund 102 Fridhem 2 Helgarö 347 Husbyholm 872 KVV 936 Kvitten lakvatten 2 Källparken 284 Lagnö 1079 Eldsundsån Länna VV 20 Löt 49 Dike, Ulvhällsfjärden Löta bro 2531 Nabbviken 79 Nabbviken Sundbybrygga 35 Sundby trädgård 44 TKM 5691 Flarn Valla 1 Total antal m

10 10 (11) Bräddning på reningsverket Inga bräddningar har noterats vid reningsverket då mätutrustning saknas. Driftstörningar reningsverk Juni - kvävesteget avstängt i 15 dagar igensättning galler. Juni fällningskemikalie reagerade i kemikalietank. Augusti kvävesteget avstängt i 8 pga igensättning galler. Oktober kvävesteget avstängt i 8 dagar pga igensättning galler Under sommaren fick reningsverket in väldigt höga halter av tungmetaller vilket fångades upp i slammet. Slammet skickades iväg till SRV i Huddinge. 12. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Inga åtgärder för att minska energiförbrukningen har vidtagits under året eftersom utredning pågår angående reningsverkets optimering i framtiden. 13. Ersättning av kemiska produkter mm De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Det infördes inga ändringar med avseende på förbrukning av kemiska produkter. 14. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. De brister i avfallshanteringen som tillsynsmyndigheten påvisade vid inspektionsbesök har åtgärdats och åtgärderna har godkänts av tillsynsmyndigheten. 15. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. Allmänt råd Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

11 11 (11) Arbetet med att minska mängden bräddningar från pumpstationer pågår kontinuerligt och följande åtgärder pågår: För TKM pumpstation pågår utredning av lämplig åtgärd. Bresshammars pst har haft problem med inkommande trasor i pst och där har pumparna åtgärdats så att de ska klara den belastningen. Lagnö pumpstation har utretts och kommer att åtgärdas under Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar 4 16 En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. En gång i månaden tas prover från slammet som genereras vid reningsverket och värden redovisas i emissionsdeklarationen. Bilageförteckning Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.

12 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Strängnäs Avloppsreningsverk( ) år: 2012 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 0 Vatten BOD , kg/år M CEN/ISO SS-EN x 1 Vatten Cd 7,77 kg/år M OTH ICP-MS x 2 Vatten COD-Cr , kg/år M OTH x Spectroqu ant 3 Vatten Cr 3,28 kg/år M OTH ICP-MS x 4 Vatten Cu 21,4 kg/år M OTH ICP-MS x 5 Vatten Hg 0,31 kg/år M OTH AFS x (kallförång ning) 6 Vatten NH4-N 9936, kg/år M OTH Konelab x 7 Vatten Ni 15,8 kg/år M OTH ICP-MS x 8 Vatten N-tot 42495, kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO :1 998 Kone Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x 9 Vatten Pb 2,67 kg/år M OTH ICP-MS x Under juli månad var belastning av Cd otroligt högt in i reningsverket Fel värde rapporterat 2010 Under juli månad var belastningen av Ni otroligt högt in i reningsverket Version: 1 1 / 5

13 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Strängnäs Avloppsreningsverk( ) år: 2012 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 10 Vatten P-tot 475, kg/år M CEN/ISO x 6878:205/ TRAACS 11 Vatten QV 3061, 1000m M OTH Mäts med x 3/år hjälp av skibord och nivågivare. 12 Vatten Zn 3177, kg/år M OTH ICP-AES x 13 Vatten-Hal t 14 Vatten-Hal t 15 Vatten-Hal t 16 Vatten-Hal t Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr Under juli månad var belastningen av Zn otroligt högt in i reningsverket BOD7 4,21 mg/l M CEN/ISO Uppfyller reningsprocent 70% COD-Cr 35,7 mg/l C PER Inte relevant N-tot 13,8 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO :1 998 P-tot 0,16 mg/l M CEN/ISO 6878:2005 /TRAACS Uppfyller årsmedelshalt 15 mg/l 17 ER Ansl.pe-tot 13359, pe M PER beräknat - Totalt In enligt 70 g BOD/perso n och dygn 18 ER Ansl.-till 25000, pe E - Totalt In 19 ER BOD , kg/år M CEN/ISO SS-EN Totalt In Version: 1 2 / 5

14 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Strängnäs Avloppsreningsverk( ) år: 2012 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr 20 ER COD-Cr , kg/år M OTH - Totalt In Spectroqu ant 21 ER NH4-N 61261, kg/år M OTH Konelab - Totalt In 22 ER N-tot 86304, kg/år M CEN/ISO SS-EN - Totalt In ISO : ER P-tot 13512, kg/år M OTH TRAACS - Totalt In 24 ER Maxgvb 24715, pe E - Totalt In Högre max veckobelastning under Slam SlamT-arv 870, t /år M WEIGH - Totalt Inom 26 Slam -tot 20, % M CEN/ISO SS-EN - Totalt Inom Slam-Halt Cd 2,8 mg/kg M OTH ICP-MS 28 Slam-Halt Cr 17, mg/kg M OTH ICP-MS 29 Slam-Halt Cu 241, mg/kg M OTH ICP-MS 30 Slam-Halt Hg 0,44 mg/kg M OTH AFS (Kallförång ning) 31 Slam-Halt NH4-N 1134, mg/kg 32 Slam-Halt Ni 11, mg/kg 33 Slam-Halt Nonylfenol 5, mg/kg M CEN/ISO EN ISO/IEC 17025:200 5 månadsprov. Felvärde noterat 2011.under ,52 % M OTH ICP-MS M OTH snv 3829 Version: 1 3 / 5

15 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Strängnäs Avloppsreningsverk( ) år: 2012 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet 34 Slam-Halt N-tot 8171, mg/kg 35 Slam-Halt PAH 0,3 mg/kg 36 Slam-Halt Pb 210, mg/kg Meto d Metodkod Metodbes krivning 37 Slam-Halt PCB 0,012 mg/kg 38 Slam-Halt ph 6,5 ph M CEN/ISO EN ISO/IEC 17025:200 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr M OTH Konelab Felvärde noterat Under ,8 % M CEN/ISO EN månadsprov ISO/IEC 17025:200 5 M OTH ICP-MS Stora mängder tungmetaller in i reningsverket under Juli månad M OTH SNV 3829 månadsprov 5 39 Slam-Halt P-tot 18571, mg/kg M OTH ICP-AES 40 Slam-Halt Zn 734, mg/kg M OTH ICP-AES 41 Anl.jord-no SlamT-arv 407, t /år M WEIGH rmal P Version: 1 4 / 5

16 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Strängnäs Avloppsreningsverk( ) år: 2012 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. 42 Annan användnin g Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr SlamT-arv 462,5 t /år M WEIGH På grund av slammets höga metallhalter gick det inte att använda som anläggningsjord utan gick till SRV för behandling. Version: 1 5 / 5

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Rapporteringsmallen får nytt innehåll.

Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Varför ändras mallen. Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om. Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (13) Datum 2013-03-06 Miljörapport - Textdel Anlggningsnamn Anlggningsnummer Strngns reningsverk 0486-050-008 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 1 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

Miljörapport Stråtjära Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport Stråtjära Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2015 Stråtjära Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2015 Stråtjära Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel 2015 års miljörapport... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Textdel 2015 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport Luleå Uddebo hamn

Yttre Miljö. Miljörapport Luleå Uddebo hamn Yttre Miljö 2011 Miljörapport Luleå Uddebo hamn Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-07 Vår beteckning: 1 (7) 12-747 Handläggare Avd/Sektion Andreas Björkman TQ/Yttre Miljö D 0970-764

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt

Yttre Miljö. Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt Yttre Miljö 2012 Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt Bilagor: Datum: Vår beteckning: 1 (1) 2013-03-14 13-740 Säkerhetsklassificering: Öppen Handläggare Niddi Ögren/ TQ YttreMiljö D +46 (0)980 728 09 E niddi.ogren@lkab.com

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Koholmen avloppsreningsverk (1080-50-005) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

NFS 2006:7 normal skyddsnivå, miljöskydd. Minst 90% reduktion av BOD7

NFS 2006:7 normal skyddsnivå, miljöskydd. Minst 90% reduktion av BOD7 Tabell över parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet, hälsoskydd och miljö i standard SS-EN12566-3:2005+A2:2013 och Tabell över parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet,

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara

Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara Yttre Miljö 2011 Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara Grustäkt Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-14 Vår beteckning: 1 (2) 12-750 Handläggare Avd/Sektion Niddi Ögren

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET BESLUT 1 (6) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Uppsala kommun VA- och avfallsnämnden 753 75 UPPSALA Delgivningskvitto Ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken (MB) BESLUT Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Strömsberg avloppsreningsverk (1080-50-017) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Vår referens: Mikael Stjärnfelt Tel: (0)18-528 621 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2015-966 Beslut: MB-2016-54 24.2.2016 Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Kommun:

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2011 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer