Riktlinje för val av stamcellskälla och stamcellsmängd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för val av stamcellskälla och stamcellsmängd"

Transkript

1 ID nummer: SCT3.6 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Anna Sandstedt, överläkare och programansvarig JACIE Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige Godkänd av: (Namn, titel) Franz Rommel, verksamhetschef Giltig fr.o.m: Revideringdatum: Riktlinje för val av stamcellskälla och stamcellsmängd Granskningsgrupp: Claes Malm (överläkare), Petar Antunovic (överläkare), Hulda Rintamäki (SCT-koordinator) Distributionslista: Hematologiska klinikens läkare, SCT-team, vårdavdelning och mottagning

2 Innehåll 1.0 Syfte Omfattning Personal och ansvar Bakgrund Definitioner och förkortningar Utrustning och dokumentation Procedur Stamcellskällans karakteristika: Benmärg Perifera Stamceller Navelsträngsblod Stamcellsdos Autologa perifera stamceller Allogena perifera stamceller Benmärg Navelsträngsblod Specifik kompetens/träning Styrdokument Referenser Bilagor och appendix Ändringar jämfört med föregående version... 7 ID nummer: SCT3.6 Version: 1 s.2(7)

3 1.0 Syfte Ge riktlinjer för val av stamcellskälla och önskad mängd stamceller 2.0 Omfattning Denna riktlinje omfattar beskrivning av perifera stamceller, benmärg och navelsträngsblod. Det förväntade antalet stamceller som kan utvinnas och hur mycket celler det är önskvärt att skörda. 3.0 Personal och ansvar Denna riktlinje vänder sig till alla läkare som arbetar på Hematologiska kliniken. SCTcoordinatorer och övriga sjuksköterskor ska känna till denna riktlinje. Det är var och ens ansvar att se till att dokumentet följs. 4.0 Bakgrund Idag finns tre möjliga stamcellskällor: Benmärg (BM), perifera stamceller (PBSC) och stamceller från navelsträng (CB). Valet av stamcellskälla varierar beroende på ålder hos mottagare och/eller donator samt tillgänglighet. Generellt önskas i första hand mobiliserade blodstamceller för vuxna patienter och benmärg för barn. Navelsträngsblod används endast om ingen matchad besläktad eller obesläktad givare hittas. Vid val av navelsträngsdonator är antalet kärnförande celler och i mindre utsträckning HLA-matchning avgörande. Ofta väljs två eller flera donatorer för att undvika graft failure. 5.0 Definitioner och förkortningar SCT Stamcellstransplantation OS Overall survival BM Bone Marrow PBSC Peripheral Blood Stem Cells CB Cord blood GvHD Graft versus Host Disease GvL Graft versus Leukemia CMV Cytomegalvirus DLI Donator lymfocyter CD Cluster of Differentiation 6.0 Utrustning och dokumentation 7.0 Procedur 7.1 Stamcellskällans karakteristika Förväntat antal celler enligt EBMT (medianvärden) Benmärg Förväntat antal kärnförande celler: 2 x 10 8 /kg Antal CD34+ celler: 2,8 x 10 6 /kg Antal T-celler: 2,2 x 10 7 /kg 1 ID nummer: SCT3.6 Version: 1 s.3(7)

4 Nackdel för donator är att det kan krävas anestesi, att donator kan förlora blod och ibland behöva spara eget blod innan ingreppet. Nackdel för recipient är att begränsat antal hematopoetiska stamceller ger längre neutropenifas och längre trombocytregeneration. Fördel är att det troligen ger bättre resultat vid transplantation av barn 2 och vid svår aplastisk anemi 3. Det ger förmodligen även mindre akut och kronisk GvHD 4 och kan användas vid otillräcklig skörd av PBSC Perifera Stamceller Förväntat antal kärnförande celler: 9 x 10 8 /kg Antal CD34+ celler: 7 x 10 6 /kg Antal T-celler: 27 x 10 7 /kg 1 Fördel för donator är att det är en enkel procedur, mindre riskfylld. Fördel för recipient är en kortare neutropenifas för patient och snabbare regeneration av trombocytopoesen 7, 4, 8, troligen bättre OS p.g.a. mindre infektionsrisk och bättre GVL-effekt 5-9. Nackdel för donator är biverkningar av G-CSF och nackdel för recipient är ökad risk för akutoch kronisk GVHD 4, 7, 8, Navelsträngsblod Förväntat antal kärnförande celler: 0,3 x 10 8 /kg Antal CD34+ celler: 0,2 x 10 6 /kg Antal T-celler: 0,4 x 10 7 /kg 1. Fördel är att det är en lätt och ofarlig procedur, fryses direkt efter partus och finns snabbt tillgängligt för donation, låg risk för överförbara sjukdomar, donator nästan alltid CMVnegativ. HLA-missmatcher kan accepteras i större grad. Nackdel för recipient är att det ger långdragen neutropeni med hög infektionsrisk (md 28 dagar) och likaledes återhämtning av trombocytopoesen (md 90 dagar). Innebär större risk för graft failure vid lågt antal kärnförande celler. GVHD-risken ökar om det är mer än två HLAmissmatch 12,13,14, ingen DLI kan ges. 7.2 Stamcellsdos Autologa perifera stamceller Autologa stamceller måste alltid frysas in för att tillåta adekvat tid för konditionering innan stamcellsinfusion. Vid mycket dålig mobilisering av autologa perifera stamceller kan det bli aktuellt med användning av Plerixafor eller benmärgsskörd som backup. Se SOP, mobilisering inför autolog skörd Högdosbehandling med stamcellsstöd Minimum: 2 x 10 6 CD34+ celler/kg patientvikt, men det är önskvärt att skörda upp till 5 x 10 6 CD34+ celler/kg patientvikt Två högdosbehandlingar med stamcellsstöd för patienter som antingen är planerade för dubbeltransplantation primärt, eller fall som kan bli aktuella för förnyad högdosbehandling med stamcellsstöd vid eventuellt recidiv, exempelvis patienter med myelom och testiscancer. ID nummer: SCT3.6 Version: 1 s.4(7)

5 Minimum 5 x 10 6 CD34+ celler/kg patientvikt, men det är önskvärt att skörda upp till 7-10 x 10 6 CD34+ celler/kg patientvikt Allogena perifera stamceller Vanligen skördas blodstamceller under två på varandra följande dagar, och stamceller ges utan manipulation färska direkt när dagens skörd är avslutad. Donatorlymfocyter (utan selektion) (DLI) bör oftast tas bort och infrysas, varför cellräkning och bedömning av skördeutfallet görs före infusion. För stamcellsskördar som genomförts under två dagar på obesläktad utländsk givare, och där skörden anländer till sjukhus sent på kvällen kan första dagens skörd ges till patienten direkt efter att prov för cellräkning avtagits på blodcentralen, medan andra dagens skörd sparas. På morgonen efter, genomförs cellräkning från bägge skördedagarna, varefter ställningstagande till infrysning av DLI och eventuell backup görs, och resterande celler från andra dagens skörd kan ges. Beslut om tillvägagångssätt skall alltid tas med ansvarig läkare. Vid svårigheter att koordinera skörd och behandling av patient kan skörd utföras i förväg och infrysas. Detta gäller exempelvis om donator skall resa utomlands, eller vid planerad graviditet. Om donator inte är besläktad och stamceller önskas frysas måste detta godkännas av donator-register. I den händelse donator inte kan bli aktuell för benmärgsskörd kan detta förfarande användas för att säkra perifer skörd innan patient startar konditioneringsbehandling. En stamcellsdos om 5 x 10 6 CD34+ celler/kg patientvikt eftersträvas. I princip ökar vid mindre dos risken för graft failure, vid större dos risken för GvHD. Gränsen är dock oklar men enligt Ringden et al skall stamcellsdosen inte understiga 3 x 10 6 CD34+ celler/kg patientvikt och inte överstiga 5 x 10 6 CD34+ celler/kg patientvikt. Enligt Zaucha et al finns en högre GvH-risk vid celldos över 8 x 10 6 CD34+ celler/kg patientvikt. Vid beställning av obesläktad donator önskas 5 x 10 6 CD34+ celler/kg patientvikt. Förutom färska celler skall T-lymfocyter för DLI frysas. Om tillräcklig mängd därefter kan stamceller för backup infrysas. För infrysning av T-lymfocyter se, PM Infrysning av T-lymfocyter. För patient med hög risk för rejektion, som multitransfunderade patienter med aplastisk anemi eller med mismatchade donatorer är det en fördel med större celldos varför detta i förekommande fall bör önskas med motivering till donator-register. Tänk på att kompensera förlusten av stamceller om en buffy coat eller två buffy coat är planerade, vid höga antikroppstitrar och blodgruppsoförenlighet. Upp till 20 % av cellerna kan gå förlorade för varje buffy coat. Vid ställningstagande till separation, se PM 914 Buffycoatseparation av allogen benmärg med COBE Benmärg Benmärg används vid transplantation av barn och om skörd av perifera stamceller inte ger tillräckligt utbyte. Minimum 2 x 10 8 kärnförande celler/kg patientvikt. Högre doser över 3 x 10 8 kärnförande celler/kg patientvikt kan ge bättre resultat, vid mindre dos ökar TRM (13-15). ID nummer: SCT3.6 Version: 1 s.5(7)

6 Vid beställning av obesläktad donator beställs 5 x 10 8 CD34+ celler/kg patientvikt Navelsträngsblod Önskvärd dos är 2 x 10 7 kärnförande celler/kg patientvikt. Ofta används två eller flera donatorer för att uppnå acceptabel stamcellsdos. Större HLA-missmatch kan accepteras. Proceduren är som vid frysta PBSC Specifik kompetens/träning Ej aktuell 9.0 Styrdokument Apperley J, Carreras E, Gluckman E, Grathwohl A, Masszi T. The EBMT Handbook. Haematopoietic Stem Cell Transplantation. 6 ed. European school of Haematology: Paris, Referenser 1. Apperley J, Carreras E, Gluckman E, Grathwohl A, Masszi T. The EBMT Handbook. Haematopoietic Stem Cell Transplantation. 6 ed. European school of Haematology: Paris, Eapen M, Horowitz MM, Klein JP, Champlin RE, Loberiza FR, Jr., Ringden O et al. Higher mortality after allogeneic peripheral-blood transplantation compared with bone marrow in children and adolescents: the Histocompatibility and Alternate Stem Cell Source Working Committee of the International Bone Marrow Transplant Registry. J Clin Oncol 2004; 22(24): Schrezenmeier H, Passweg JR, Marsh JC, Bacigalupo A, Bredeson CN, Bullorsky E et al. Worse outcome and more chronic GVHD with peripheral blood progenitor cells than bone marrow in HLA-matched sibling donor transplants for young patients with severe acquired aplastic anemia. Blood 2007; 110(4): Schmitz N, Eapen M, Horowitz MM, Zhang MJ, Klein JP, Rizzo JD et al. Longterm outcome of patients given transplants of mobilized blood or bone marrow: A report from the International Bone Marrow Transplant Registry and the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Blood 2006; 108(13): Bensinger WI, Martin PJ, Storer B, Clift R, Forman SJ, Negrin R et al. Transplantation of bone marrow as compared with peripheral-blood cells from HLA-identical relatives in patients with hematologic cancers. N Engl J Med 2001; 344(3): Couban S, Simpson DR, Barnett MJ, Bredeson C, Hubesch L, Howson-Jan K et al. A randomized multicenter comparison of bone marrow and peripheral blood in recipients of matched sibling allogeneic transplants for myeloid malignancies. Blood 2002; 100(5): Group SCTC. Allogeneic peripheral blood stem-cell compared with bone marrow transplantation in the management of hematologic malignancies: an individual patient data meta-analysis of nine randomized trials. J Clin Oncol 2005; 23(22): Dey BR, Shaffer J, Yee AJ, McAfee S, Caron M, Power K et al. Comparison of outcomes after transplantation of peripheral blood stem cells versus bone marrow following an identical nonmyeloablative conditioning regimen. Bone Marrow Transplant 2007; 40(1): Brunet S, Urbano-Ispizua A, Ojeda E, Ruiz D, Moraleda JM, Diaz MA et al. Favourable effect of the combination of acute and chronic graft-versus-host disease on the ID nummer: SCT3.6 Version: 1 s.6(7)

7 outcome of allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for advanced haematological malignancies. Br J Haematol 2001; 114(3): Remberger M, Beelen DW, Fauser A, Basara N, Basu O, Ringden O. Increased risk of extensive chronic graft-versus-host disease after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation using unrelated donors. Blood 2005; 105(2): Ringden O, Barrett AJ, Zhang MJ, Loberiza FR, Bolwell BJ, Cairo MS et al. Decreased treatment failure in recipients of HLA-identical bone marrow or peripheral blood stem cell transplants with high CD34 cell doses. Br J Haematol 2003; 121(6): Zaucha JM, Gooley T, Bensinger WI, Heimfeld S, Chauncey TR, Zaucha R et al. CD34 cell dose in granulocyte colony-stimulating factor-mobilized peripheral blood mononuclear cell grafts affects engraftment kinetics and development of extensive chronic graft-versus-host disease after human leukocyte antigen-identical sibling transplantation. Blood 2001; 98(12): Bahceci E, Read EJ, Leitman S, Childs R, Dunbar C, Young NS et al. CD34+ cell dose predicts relapse and survival after T-cell-depleted HLA-identical haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) for haematological malignancies. Br J Haematol 2000; 108(2): Bittencourt H, Rocha V, Chevret S, Socie G, Esperou H, Devergie A et al. Association of CD34 cell dose with hematopoietic recovery, infections, and other outcomes after HLA-identical sibling bone marrow transplantation. Blood 2002; 99(8): Zubair AC, Zahrieh D, Daley H, Schott D, Gribben JG, Alyea EP et al. Engraftment of autologous and allogeneic marrow HPCs after myeloablative therapy. Transfusion 2004; 44(2): Laughlin MJ, Barker J, Bambach B, Koc ON, Rizzieri DA, Wagner JE et al. Hematopoietic engraftment and survival in adult recipients of umbilical-cord blood from unrelated donors. N Engl J Med 2001; 344(24): Rubinstein P, Carrier C, Scaradavou A, Kurtzberg J, Adamson J, Migliaccio AR et al. Outcomes among 562 recipients of placental-blood transplants from unrelated donors. N Engl J Med 1998; 339(22): Gluckman E, Rocha V, Boyer-Chammard A, Locatelli F, Arcese W, Pasquini R et al. Outcome of cord-blood transplantation from related and unrelated donors. Eurocord Transplant Group and the European Blood and Marrow Transplantation Group. N Engl J Med 1997; 337(6): Wagner JE, Barker JN, DeFor TE, Baker KS, Blazar BR, Eide C et al. Transplantation of unrelated donor umbilical cord blood in 102 patients with malignant and nonmalignant diseases: influence of CD34 cell dose and HLA disparity on treatment-related mortality and survival. Blood 2002; 100(5): Bilagor och appendix 914 Buffycoatseparation av allogen benmärg med COBE 2991 (blodcentralens PM) Infrysning av T-lymfocyter 12.0 Ändringar jämfört med föregående version ID nummer: SCT3.6 Version: 1 s.7(7)

Indikation för allogen stamcellstransplantation vid lymfom

Indikation för allogen stamcellstransplantation vid lymfom ID nummer: SCT3.21 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige Framtagen av: (Namn, titel)

Läs mer

Vaccinationer efter autolog och allogen stamcellstransplantation (SCT)

Vaccinationer efter autolog och allogen stamcellstransplantation (SCT) ID nummer: SCT3.37 Dokumenttyp: Vårdprocessprogram/SOP Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland (CKOC) Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset

Läs mer

Mobiliseringsbehandling inför autolog stamcellsskörd

Mobiliseringsbehandling inför autolog stamcellsskörd ID nummer: SCT3.24 Dokumenttyp: Vårdprocessprogram/SOP Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping,

Läs mer

ATG-behandling (Thymoglobuline ) vid konditionering inför stamcellstransplantation

ATG-behandling (Thymoglobuline ) vid konditionering inför stamcellstransplantation ID nummer: SCT3.23 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Ronald Svensson, överläkare Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken,

Läs mer

Konditioneringsterapier och val av blodstamcellskälla vid allogen HSCT, patient >18 år

Konditioneringsterapier och val av blodstamcellskälla vid allogen HSCT, patient >18 år sida 1 (5) Konditioneringsterapier och val av blodstamcellskälla vid allogen HSCT, patient >18 år Inledning För innehållsförteckning, klicka i Navigeringsfönstret under fliken VISA Detta PM riktar sig

Läs mer

Hämtning av stamceller

Hämtning av stamceller ID nummer: SCT3.14 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Hulda Rintamäki, SCT-ansvarig sjuksköterska Ulla Frödin, sektionsledare

Läs mer

Restriktioner för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Restriktioner för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) ID nummer: SCT3.5 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige Framtagen av: (Namn, titel)

Läs mer

Hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT)

Hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) 1 (5) 2014-12-16 Klinisk immunologi/transfusionsmedicin Hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) Utredning inför hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) Provtagning inför stamcellstransplantation

Läs mer

Transplantation av stamceller från navelsträngsblod

Transplantation av stamceller från navelsträngsblod Transplantation av stamceller från navelsträngsblod Alerts bedömning Publicerad 01-06-07 Version 1 Metod och målgrupp: Transplantation av stamceller är en etablerad potentiellt botande behandlingsmetod

Läs mer

KAPITEL 10 HEMATOPOETISKA STAMCELLER

KAPITEL 10 HEMATOPOETISKA STAMCELLER KAPITEL 10 HEMATOPOETISKA STAMCELLER Grundversion 1.0, utgiven 2013-xx-xx REMISSVERSION Synpunkter på kapitlet sänds senast 2013-04-10 till lennart.rydberg@vgregion.se HB-kap10-v1.0-2013.doc REMISSVERSION,

Läs mer

Årsrapport 2015 HSCT-programmet

Årsrapport 2015 HSCT-programmet Årsrapport 2015 HSCT-programmet sidan 1 Årsrapport 2015 HSCT-programmet Den årliga sammanställningen för HSCT-programmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala utifrån varje verksamhets kvalitetsparametrar

Läs mer

Stamcellen efter skörd till infusion

Stamcellen efter skörd till infusion Stamcellen efter skörd till infusion N 2 Linköpingsdagarna 2015 Lena Eriksson Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Cellulär immunologi Flödescytometri HLA Stamcellslab Autologa stamcellsskördar Allogena

Läs mer

Livsmedelshantering och restriktioner efter genomgången stamcellstransplantation (SCT)

Livsmedelshantering och restriktioner efter genomgången stamcellstransplantation (SCT) ID nummer: SCT3.15 Dokumenttyp: Vårdprocessprogram Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping,

Läs mer

Konditioneringsterapier och val av blodstamcellskälla vid allogen HSCT VUXNA, HEM 13543

Konditioneringsterapier och val av blodstamcellskälla vid allogen HSCT VUXNA, HEM 13543 Godkänt den: 2017-11-05 Ansvarig: Honar Cherif Gäller för: Hematologi Konditioneringsterapier och val av blodstamcellskälla vid allogen HSCT VUXNA, HEM 13543 Innehåll Innehåll...1 Syfte och omfattning...2

Läs mer

Nationella biobanken för navelsträngsblod

Nationella biobanken för navelsträngsblod Nationella biobanken för navelsträngsblod Anders Fasth Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Avd för pediatrik, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet En svensk nationell biobank för navelsträngsblod

Läs mer

Behandling av akut GVH

Behandling av akut GVH ID nummer: SCT3.17 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Claes Malm, överläkare Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset

Läs mer

Stamcellstransplantation vid metastaserad njurcancer

Stamcellstransplantation vid metastaserad njurcancer Stamcellstransplantation vid metastaserad njurcancer Publicerad 01-09-03 Version 1 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Transplantation av blodbildande stamceller, där donatorn antingen är ett syskon eller

Läs mer

Restriktioner för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Restriktioner för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) ID nummer: SCT3.5 Version: 2 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Hulda Rintamäki, SCT-ansvarig sjuksköterska Ulla Frödin, sektionsledare

Läs mer

Hematopoietiska stamceller från navelsträngsblod

Hematopoietiska stamceller från navelsträngsblod Hematopoietiska stamceller från navelsträngsblod Anders Fasth Nationella biobanken för navelsträngsblod vid Sahlgrenska sjukhuset Varför behöver vi spara navelsträngsblod? Vi hittar ingen givare för 25

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Ulla Frödin Sjuksköterska, Hematologiska kliniken Linköping & doktorand IMH, Hälsouniversitetet, Linköping Handledare

Läs mer

Informationsbroschyr till patient och närstående

Informationsbroschyr till patient och närstående Informationsbroschyr till patient och närstående Transplantation av allogena blodstamceller Giltigt i 2 år från 2013-12-02 Sida 1 av 10 Vad är blodbildande stamceller? Blodbildande stamceller är moderceller

Läs mer

Blodstamcellstransplantation (SCT)

Blodstamcellstransplantation (SCT) Blodstamcellstransplantation (SCT) Hans Hägglund Överläkare, docent Verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar Akademiska sjukhuset hans.hagglund@akademiska.se Historia SCT 1951 (Lorenz et al) Letal strålning

Läs mer

Spartocine UCB Pharman mainos

Spartocine UCB Pharman mainos Spartocine UCB Pharman mainos 28 Finska Läkaresällskapets Handlingar Långtidsuppföljning av patienter med aplastisk anemi Tapani Ruutu Behandlingsresultaten vid aplastisk anemi och även långtidsresultaten

Läs mer

Autolog stamcellstransplantation. Johanna Ungerstedt Docent, Specialistläkare Hematologiskt Centrum Huddinge

Autolog stamcellstransplantation. Johanna Ungerstedt Docent, Specialistläkare Hematologiskt Centrum Huddinge Autolog stamcellstransplantation Johanna Ungerstedt Docent, Specialistläkare Hematologiskt Centrum Huddinge Stamcellstransplantation (SCT) VAD ÄR: skillnanden mellan autolog och allogen SCT? syftet med

Läs mer

UTREDNING OCH BEHANDLING AV APLASTISK ANEMI HOS VUXNA. Per Ljungman Mats Brune, Stig Lenhoff för

UTREDNING OCH BEHANDLING AV APLASTISK ANEMI HOS VUXNA. Per Ljungman Mats Brune, Stig Lenhoff för UTREDNING OCH BEHANDLING AV APLASTISK ANEMI HOS VUXNA Per Ljungman Mats Brune, Stig Lenhoff för Swedish Group for Blood and Marrow Transplantation (SBMTG) Godkända vid SBMTG möte 2013-11-13 Gäller från

Läs mer

Stamcellstransplantation vid metastaserad njurcancer

Stamcellstransplantation vid metastaserad njurcancer Rapporten är framtagen av SBU Alert i samarbete med professor Olle Ringdén (sakkunnig), Centrum för allogen stamcellstransplantation, Huddinge universitetssjukhus, Stockholm, och docent Mats Brune (granskare),

Läs mer

KAPITEL 10 HEMATOPOETISKA STAMCELLER

KAPITEL 10 HEMATOPOETISKA STAMCELLER KAPITEL 10 HEMATOPOETISKA STAMCELLER Grundversion 1.0, utgiven 2013-05-03 Förslag till ändringar vid första revision skickas till josefina.dykes@med.lu.se HB-kap10-v1.0-2013.doc 1 Huvudansvariga Version

Läs mer

kan autolog blodstamcellstransplantation vid multipel skleros

kan autolog blodstamcellstransplantation vid multipel skleros Autolog blodstamcellstransplantation vid multipel skleros Autolog blodstamcellstransplantation (AHSCT), dvs transplantation av patientens egna blodstamceller eller högdosbehandling med stam cellstöd, är

Läs mer

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen Ring 040-692 23 27 eller gå in på stemcare.se om du vill bevara ditt barns stamceller 5 GODA ANLEDNINGAR till att bevara ditt barns stamceller Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller

Läs mer

Ruxolitinib (Jakavi) för behandling av symtom vid myelofibros

Ruxolitinib (Jakavi) för behandling av symtom vid myelofibros 1 Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel 130114 Ruxolitinib (Jakavi) för behandling av symtom vid myelofibros Tillägg 140505 Sedan utlåtandet publicerades har TLV nu beslutat att Jakavi

Läs mer

Blodsjukdomar: Anemi och Leukemier Sören Lehmann Professor, överläkare Hematologisektionen, UAS

Blodsjukdomar: Anemi och Leukemier Sören Lehmann Professor, överläkare Hematologisektionen, UAS Blodsjukdomar: Anemi och Leukemier 2016 Sören Lehmann Professor, överläkare Hematologisektionen, UAS Vad handlar föreläsningen om? Blodsjukdomar vad händer på en hematologi avdelning Anemi Symtom, orsaker

Läs mer

Informationsbroschyr till patient och närstående

Informationsbroschyr till patient och närstående Informationsbroschyr till patient och närstående Högdosbehandling med cellgifter och efterföljande stamcellsstöd (autolog transplantation) Giltigt i 2 år från 2013-12-02 Sida 1 av 8 Vad är blodbildande

Läs mer

Fakta om myelom behandling, studier och forskning

Fakta om myelom behandling, studier och forskning Fakta om myelom behandling, studier och forskning Myelom betraktas som en kronisk sjukdom. Men med modern behandling har patienternas överlevnad och livskvalitet förbättrats väsentligt. Det är viktigt

Läs mer

1 (14) 2005-06-20 Dnr 23/05. Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Yttrande om stamcellsbanker för navelsträngsblod

1 (14) 2005-06-20 Dnr 23/05. Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Yttrande om stamcellsbanker för navelsträngsblod 1 (14) 2005-06-20 Dnr 23/05 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande om stamcellsbanker för navelsträngsblod Statens medicinsk-etiska råd överlämnar härmed rubricerade yttrande. Yttrandet har beslutats

Läs mer

Fanconianemi Dyskeratosis congenita

Fanconianemi Dyskeratosis congenita Aplastiska anemier Enstaka cell- linje Pancytopeni TEC Diamond Blackfan anemi Dyserytropoetiska anemier Pearsons syndrom Fanconianemi Dyskeratosis congenita Amegakaryocytisk trombocytopeni (c-mpl- mutation)

Läs mer

Värt att veta om stamceller. Fokus på stamceller från navelsträngen

Värt att veta om stamceller. Fokus på stamceller från navelsträngen Värt att veta om stamceller Fokus på stamceller från navelsträngen Värt att veta om stamceller Fokus på stamceller från navelsträngen Stamceller en viktig del av framtidens sjukdomsbehandling...........

Läs mer

Manuellt införda justeringar Stamcellskörd Infrysning av stamceller Infusion av stamceller Metodansvarig Medicinskt ansvarig Justeringstabell

Manuellt införda justeringar Stamcellskörd Infrysning av stamceller Infusion av stamceller Metodansvarig Medicinskt ansvarig Justeringstabell Gäller för specialitet Dokumentnamn: Sid nr: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 907 Identitetskontroll vid hantering av stamceller Utfärdad av: Införd: Revision: Christina Sandell 2011-06-30 4

Läs mer

Livskvalitet 2-7 år efter allogen stamcellstransplantation

Livskvalitet 2-7 år efter allogen stamcellstransplantation Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Livskvalitet 2-7 år efter allogen stamcellstransplantation Författare: Eva Carin Brander Gustafsson Maria Sjöström Anette Skoglund Vårdvetenskap

Läs mer

DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt

DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt Ny indikation för DIOVAN DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt Ny indikation för DIOVAN: Behandling av hjärtsvikt efter hjärtinfarkt 25 % riskreduktion av total mortalitet Fakta om hjärtinfarkt Hjärtinfarkt

Läs mer

Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi

Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi Linköping 130327 I gruppen deltar: Öl Niklas Theorin, Norrköping; öl Anders Johnsson, Motala; öl Jonas Alsenhed, Västervik; öl Petra Hinnen, Oskarshamn; öl Johan Häggström,

Läs mer

SOP Transplantation med hematopoetiska stamceller

SOP Transplantation med hematopoetiska stamceller Ämne/område/metod Virusövervakning, korrigeringar pga olika uppgifter i flera dokument SOP Transplantation med hematopoetiska stamceller Hematologisektionen Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus

Läs mer

STAMCELLSTRANSPLANTATION (SCT)

STAMCELLSTRANSPLANTATION (SCT) REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN STAMCELLSTRANSPLANTATION (SCT) ALLOGEN STAMCELLSTRANSPLANTATION (allo-sct) HÖGDOSBEHANDLING MED AUTOLOGT STAMCELLSSTÖD (auto-sct) Gällande vårdprogram

Läs mer

Allogen HSCT och Donation (släkting) - ansvarsfördelning remittenter och sektionen för Hematologi

Allogen HSCT och Donation (släkting) - ansvarsfördelning remittenter och sektionen för Hematologi sida 1 (10) Bilaga till Kvalitetsmanual för HSCT-programmet XD207 och Verksamhetshandboken, HEM XD477 Allogen HSCT och Donation (släkting) - ansvarsfördelning remittenter och sektionen för Hematologi Inledning

Läs mer

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen Ring 040-15 22 22 eller gå in på stemcare.se om du vill bevara ditt barns stamceller 5 GODA ANLEDNINGAR till att bevara ditt barns stamceller Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Immunhematologi Bestämning av svaga D antigen Erytrocyter Indirekt Blodgruppering, akut, manuell rörteknik Erytrocyter Direkt Blodgruppering, akut, nyfödd: automatiserad och manuell gelteknik Erytrocyter

Läs mer

Profylaktisk behandling mot latent tuberkulos med veckovis INH/Rifapentin

Profylaktisk behandling mot latent tuberkulos med veckovis INH/Rifapentin Profylaktisk behandling mot latent tuberkulos med veckovis INH/Rifapentin Gabrielle Fröberg MD, PhD Specialistläkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset gabrielle.froberg@karolinska.se

Läs mer

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen Ring 040-15 22 22 eller gå in på stemcare.se om du vill bevara ditt barns stamceller 5 GODA ANLEDNINGAR till att bevara ditt barns stamceller Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller

Läs mer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Kenny A. Rodriguez-Wallberg MD, PhD Docent, Överläkare Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm SFOG Fertilitetsbevarande

Läs mer

Pediatrisk stamcellstransplanta0on. Karin Mellgren Överläkare, Sek0onschef Dro=ning Silvias Barn och Ungdomssjukhus

Pediatrisk stamcellstransplanta0on. Karin Mellgren Överläkare, Sek0onschef Dro=ning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Pediatrisk stamcellstransplanta0on Karin Mellgren Överläkare, Sek0onschef Dro=ning Silvias Barn och Ungdomssjukhus INDIKATION FÖR TRANSPLANTATION VAL AV DONATOR KONDITIONERING TRANSPLANTATIONEN, STAMCELLSKÄLLA

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖRENINGEN HEMATOLOGISJUKSKÖTERSKOR I SVERIGE HEMSIS & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SSF KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING INOM HEMATOLOGISK

Läs mer

Autolog HSCT, ansvarsbeskrivning mellan sektionen för Hematologi och remittenter

Autolog HSCT, ansvarsbeskrivning mellan sektionen för Hematologi och remittenter sida 1 (6) Bilaga till Kapitel 13 Samarbetsbeskrivning mellan sektionen för Hematologi och remittenter samt konsulterande verksamhet inom Akademiska sjukhuset XD224 Autolog HSCT, ansvarsbeskrivning mellan

Läs mer

Prislista transfusionsmedicin

Prislista transfusionsmedicin Diarie nr Dokument nr version Dokumentägare Gertrud Angergård Fastställd av Mats G Karlsson Fastställd 2010-02-04 Giltig t.o.m. Nedanstående prislista gäller från 2010-01-01 Blodgruppsserologiska analyser

Läs mer

Navelsträngsblod från icke besläktad givare

Navelsträngsblod från icke besläktad givare in the human heart and the effects of spinal cord stimulation on pacing-induced angina pectoris. Cardiology 1998; 89: 170-7. 37. Mannheimer C, Eliasson T, Augustinsson LE, Blomstrand C, Emanuelsson H,

Läs mer

MIST Multiple Sclerosis International Stem Cell Transplant Trial

MIST Multiple Sclerosis International Stem Cell Transplant Trial 1 (5) Uppsala oktober 2012 MIST Multiple Sclerosis International Stem Cell Transplant Trial Autolog hematopoietisk stamcellsbehandling mot skovvis förlöpande MS; randomiserad jämförelse mot natalizumab,

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Giltigt i 2 år från 2015-04-24 Sida 1 av 6 Bakgrund De blodbildande stamcellerna finns framför allt i benmärgen. En liten mängd cirkulerar

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Årsberättelse 2013. Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag.

Årsberättelse 2013. Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag. Inledning Årsberättelse Tobias Registret, Sveriges nationella register för potentiella givare av blodbildande stamceller, invigdes den 19 maj 1992. Registret namngavs efter Tobias som avled i en blodbristsjukdom

Läs mer

Influensa är ett årligen återkommande gissel som testar

Influensa är ett årligen återkommande gissel som testar EEVA RUOTSALAINEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin och infektionssjukdomar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, kliniken för infektionssjukdomar Influensavaccination av personalen är en rekommendation

Läs mer

Information om allogen stamcellstransplantation. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Information om allogen stamcellstransplantation. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Information om allogen stamcellstransplantation Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Anhörighus vid Karolinska /Huddinge UTARBETAD AV Britt-Marie Svahn, verksamhetschef Centrum för Allogen Stamcellstransplantation

Läs mer

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Om leukemier Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en form av leukemi ett samlande begrepp för flera cancersjukdomar som angriper de blodbildande

Läs mer

Att använda immunförsvaret vid behandling av cancer

Att använda immunförsvaret vid behandling av cancer Att använda immunförsvaret vid behandling av cancer Jonas Mattsson, M.D., Ph.D. Professor in Cell Therapy Center for Allogeneic Stem Cell Transplantation (CAST) Karolinska University Hospital 2 Immunologi

Läs mer

Modern behandling av maligna blodsjkdomar. Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth

Modern behandling av maligna blodsjkdomar. Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth Modern behandling av maligna blodsjkdomar Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth Maligna blodsjukdomar, blodcancer Leukemier Maligna lymfom Myelom Myeloproliferativa

Läs mer

Left Ventricular Assisted Device (LVAD) inom öppenvård. Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention

Left Ventricular Assisted Device (LVAD) inom öppenvård. Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Left Ventricular Assisted Device (LVAD) inom öppenvård Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska

Läs mer

Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg. Version 2.0. Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp.

Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg. Version 2.0. Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp. Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp Version 2.0 Datum 2015-03-21 Syftet med U-CAN, är att bygga upp en biobank med blod-, tumör- och

Läs mer

Provmaterial, Perifert blod 2 heparinrör med blod för vitalfrysning av tumörceller respektive preparation/infrysning av RNA-DNA.

Provmaterial, Perifert blod 2 heparinrör med blod för vitalfrysning av tumörceller respektive preparation/infrysning av RNA-DNA. Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp Version 1.0 Datum 2014-03-13 Syftet med U-CAN, är att bygga upp en biobank med blod-, tumör- och

Läs mer

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Rituximab (Mabthera ) Har använts sedan 1997 >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna Begränsad erfarenhet av beh av

Läs mer

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 (cabazitaxel) ökar cytostatikans betydelse vid prostatacancer Behandla tidigt är, i kombination med prednison eller prednisolon,

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2013-09-11 49-57 1 (4) 1(5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2013-09-11 49-57 1 (4) 1(5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2013-09-11 49-57 1 (4) 1(5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping Närvarande

Läs mer

Multipel Skleros. En kartläggning av infektionskomplikationer i samband med hematopoetisk stamcellstransplantation. Ämneshandledare: Honar Cherif

Multipel Skleros. En kartläggning av infektionskomplikationer i samband med hematopoetisk stamcellstransplantation. Ämneshandledare: Honar Cherif Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Multipel Skleros En kartläggning av infektionskomplikationer i samband med hematopoetisk stamcellstransplantation Författare: Anette Skoglund

Läs mer

Information till patient och närstående. (autolog transplantation)

Information till patient och närstående. (autolog transplantation) Information till patient och närstående Högdosbehandling med cellgifter och efterföljande stamcellsstöd (autolog transplantation) Giltigt i 2 år från 2016-10-27 Sida 1 av 6 Blodbildande stamceller är moderceller

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Allogen stamcellstransplantation (allosct) efter autolog stamcellstransplantation (autosct) vid återfall av myelom

Allogen stamcellstransplantation (allosct) efter autolog stamcellstransplantation (autosct) vid återfall av myelom Allogen stamcellstransplantation (allosct) efter autolog stamcellstransplantation (autosct) vid återfall av myelom METODRÅDET I SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2015 Metodrådet, Sydöstra Sjukvårdsregionen Sida

Läs mer

Värt att veta om stamceller. Fokus på stamceller från navelsträngen

Värt att veta om stamceller. Fokus på stamceller från navelsträngen Värt att veta om stamceller Fokus på stamceller från navelsträngen Värt att veta om stamceller Fokus på stamceller från navelsträngen Stamceller en viktig del av framtidens sjukdomsbehandling...........

Läs mer

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Joachim Burman, Överläkare Neurologkliniken Akademiska sjukhuset Vad menas

Läs mer

Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv

Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Medicinkliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö Anemi Funktionell definition: Otillräcklig

Läs mer

SOP Transfusioner och blodgruppsbyte

SOP Transfusioner och blodgruppsbyte SOP Transfusioner och blodgruppsbyte Hematologisektionen, Cancercentrum Utgiven 2006-10-09 Reviderad 2014-05-08 Senaste ändring Ämne/område/metod Kapitel Ändringsdatum HL-matchade trombocyter 2.1 2014-05-08

Läs mer

G-CSF, GM-CFS och erytropoietin inom hematologi och onkologi

G-CSF, GM-CFS och erytropoietin inom hematologi och onkologi Behandlingsrekommendation G-CSF, GM-CFS och erytropoietin inom hematologi och onkologi Huvudbudskap Rutinmässig användning av G-CSF eller GM-CSF rekommenderas ej vid cytostatikabehandling av solida tumörer,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Tevagrastim 30 MIE injektions- eller infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml injektions- eller infusionsvätska innehåller

Läs mer

Maternell mikrochimerism

Maternell mikrochimerism Maternell mikrochimerism - dina celler är mina celler Anna Maria Kanold Spec.läk, med.dr Huvudhandledare: Prof Magnus Westgren Bihandledare: Doc Nikos Papadogiannakis Med.dr Mehmet Uzunel Anna Maria Kanold

Läs mer

Vad har vi lärt under 10 år av utredning, behandling/rehabilitering om patienter med UMS?

Vad har vi lärt under 10 år av utredning, behandling/rehabilitering om patienter med UMS? Vad har vi lärt under 10 år av utredning, behandling/rehabilitering om patienter med UMS? Kristina Glise Överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin Ökande sjukskrivningar för psykisk

Läs mer

Personal. Behovet av ett stort svenskt register

Personal. Behovet av ett stort svenskt register 2 Bakgrund Tobias Registret är det svenska registret för potentiella givare av blodstamceller. Genom registret finner sjukvården de svenska givare, som varje år räddar liv både i Sverige och internationellt.

Läs mer

Välkommen till Sektionen för hematologi och koagulation

Välkommen till Sektionen för hematologi och koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Sektionen för hematologi och koagulation Bruna stråket 5, våning 5 www.sahlgrenska.se Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos

Läs mer

Svenska Lymfomgruppen. Nationella riktlinjer för mantelcellslymfom

Svenska Lymfomgruppen. Nationella riktlinjer för mantelcellslymfom Svenska Lymfomgruppen Nationella riktlinjer för mantelcellslymfom Svenska Lymfomgruppen 2012 INTRODUKTION... 3 PRIMÄRBEHANDLING... 4 Yngre 70 år... 4 RECIDIVBEHANDLING... 5 Strålbehandling...

Läs mer

Det kommer en sommar nästa år igen!

Det kommer en sommar nästa år igen! Det kommer en sommar nästa år igen! Benmärgstransplantation; autolog, allogen/urd. Presentation av egen forskning. Half-time seminar 2009-06-10 Anncarin Svanberg, ssk, doktorand Institutionen för Medicinka

Läs mer

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv Bertil Jonsson Medical Products Agency Vad? Godkännande Visst det finns riktlinjer Riskhantering (RMP, PhV) Original och kopia Uppföljning i Sverige Spårbarhet PhV

Läs mer

Fakta om talassemi sjukdom och behandling

Fakta om talassemi sjukdom och behandling Fakta om talassemi sjukdom och behandling Talassemi Talassemi är en ärftlig kronisk form av blodbrist (anemi). Sjukdomen är ovanlig i Sverige, mellan 40 och 50 personer beräknas ha en svår symtomgivande

Läs mer

T-cellslymfom. - populationsbaserade data från Svenska lymfomregistret. Fredrik Ellin Överläkare, Med dr Medicinkliniken, Länssjukhuset Kalmar

T-cellslymfom. - populationsbaserade data från Svenska lymfomregistret. Fredrik Ellin Överläkare, Med dr Medicinkliniken, Länssjukhuset Kalmar T-cellslymfom - populationsbaserade data från Svenska lymfomregistret Fredrik Ellin Överläkare, Med dr Medicinkliniken, Länssjukhuset Kalmar Disposition Svenska lyfomregitret översikt T-cellslymfom kort

Läs mer

Till DIG som ska transplanteras med stamceller från donator

Till DIG som ska transplanteras med stamceller från donator Till DIG som ska transplanteras med stamceller från donator Pretransplantationsutredning Alla som ska genomgå en allogen stamcellstransplantation förbereds genom att funktion av kroppens vitala organ som

Läs mer

Årsrapport 2014 för RMPG Hematologi inom Sydöstra Sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 för RMPG Hematologi inom Sydöstra Sjukvårdsregionen 2015-03-17 Årsrapport 2014 för RMPG Hematologi inom Sydöstra Sjukvårdsregionen I gruppen ingår: Niklas Theorin, överläkare, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Anders Johnsson, överläkare, Lasarettet Motala,

Läs mer

ATT VARA NÄRA. En litteraturbaserad studie om hur anhöriga påverkas vid allogen stamcellstransplantation

ATT VARA NÄRA. En litteraturbaserad studie om hur anhöriga påverkas vid allogen stamcellstransplantation ATT VARA NÄRA En litteraturbaserad studie om hur anhöriga påverkas vid allogen stamcellstransplantation A literature based study of how family members are affected by allogenic stem cell transplantation

Läs mer

Chagas sjukdom: Aktuell serologisk diagnostik

Chagas sjukdom: Aktuell serologisk diagnostik Chagas sjukdom: Aktuell serologisk diagnostik Användarmöte för Transfusionsmedicin Equalis, oktober 23 2013 Silvia Botero-Kleiven Leg. Läkare, Med. Dr. Parasitologisk Diagnostik (DV-D) PAHO: kontroll av

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Verksamhetsstöd för cellterapi

Verksamhetsstöd för cellterapi Dokumentnamn Verksamhetsstöd för cellterapi Tillstånd vid hantering av vävnader och Datum 2014-12-16 Sida 1 (8) Rådet för organ, vävnader, celler och blod - Vävnadsrådet Framtagen av Vävnadsområdesgrupp

Läs mer

Transfusionsprojektet Thorax 2010. Verksamhetsområde Kärl-Thorax Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Transfusionsprojektet Thorax 2010. Verksamhetsområde Kärl-Thorax Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Transfusionsprojektet Thorax 2010 Verksamhetsområde Kärl-Thorax Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Erika Backlund Jansson Anders Jeppsson Monica Hyllner THORAXKIRURGEN SAHLGRENSKA Opererar ca

Läs mer

Transfusion av blodkomponenter

Transfusion av blodkomponenter ID nummer: HEMA4.1 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Emelie Annerud, sjuksköterska Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken,

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning för hjärtsviktspatienter

Fysisk aktivitet och träning för hjärtsviktspatienter Presentation utbildningsdag hjärta-kärl Åkersberga 151027 Fysisk aktivitet och träning för hjärtsviktspatienter Christel Löfstedt Leg sjukgymnast, Hjärtrehab, SUS, Malmö Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Herpes simplexmeningit

Herpes simplexmeningit Herpes simplexmeningit naturalförlopp och suppressionsbehandlling En prospektiv studie i avsikt att kartlägga morbiditeten efter herpesmeningit och betydelsen av suppresionsbehandling med valacyklovir

Läs mer

Incidensen av lymfoida och hematopoetiska tumörer i Finland 2007-2013

Incidensen av lymfoida och hematopoetiska tumörer i Finland 2007-2013 Incidensen av lymfoida och hematopoetiska tumörer i Finland 2007-2013 1 Innehåll Klassifikation av lymfoida och hematopoetiska tumörer 2 Antalet nya fall enligt kön 3 Män och kvinnor.............................................................

Läs mer