en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan 2009-2030"

Transkript

1 Energisystemet i Norrköping en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Disposition Avgränsningar Norrköpings kommuns rådighet 3 3 Beskrivning av Norrköpings kommuns förhållanden Befolkning Bebyggelsestruktur Kollektivtrafik Pendling Norrköpings näringsliv Norrköping ett transportcentrum Norrköpings energisystem Energibalans Tillförsel lokal produktion Distribution Användning Energianvändningens konsekvenser för miljö och hälsa 21 6 Energiberedskap Sårbarhetsplanering i Norrköping, elkraft Sårbarhetsplanering i Norrköping, värme Energiläget i Sverige nationell fakta Sveriges energibalans Prisutveckling Framtid Industriell symbios och miljötekniksektorn El- och värmeaktörernas framtidsplaner Nollscenario Energimyndighetens långsiktsprognos Intervjuresultat av kommunens bolag, kontor och enheter en sammanfattning Begreppsförklaringar Fakta om förnybara bränslen Referenser 36 Bilden på framsidan är hämtad från: Stock XCHNG, [ ] 2(39)

3 1 Inledning Enligt lagen om kommunal energiplanering 1 är varje kommun skyldig att ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall kommunen göra en miljöbedömning av planen. Vidare står i lagen att kommunen ska i sin planering främja hushållning med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Den förra energiplanen i Norrköpings kommun arbetades fram i början av 1990-talet och gällde mellan åren Sedan dess har viktiga förändringar inträffat på energiområdet, bland annat genom elmarknadens avreglering och genom att energifrågorna generellt hamnat i fokus vid hanteringen av miljö- och klimatproblem. Arbetet med framtagandet av en ny energiplan inleddes med kommunstyrelsens beslut i november Nulägesbeskrivningen är ett underlag till energiplanen och syftar till att ge fördjupad kunskap om hur energianvändningen ser ut i kommunen. 1.1 Disposition Inledningsvis redovisas övergripande information och relevanta förutsättningar i form av befolkningsmängd, pendlingsstatistik, transportsituation mm. Därefter belyses fakta om Norrköpings kommuns energisystem. Energibalans, elleveranser, information om fjärrvärme mm. visar hur energitillförseln, energianvändningen och energidistributionen ser ut i kommunen. Därefter görs en överblick över miljöpåverkan från den rådande energianvändningen. I nästa avsnitt behandlas det nationella energiläget och priser. Sedan följer ett framtidskapitel bestående av ett extrapolerat nollscenario, industriell symbios och framtidsplaner. Slutligen presenteras sammanställda intervjusvar av nyckelpersoner i kommunens olika kontor och bolag. 1.2 Avgränsningar Systemgränsen för denna studie har varit Norrköpings kommuns geografiska område. Energianvändningen i sjö- och luftfart ingår inte i denna nulägesbeskrivning med anledning av att de betraktas som nationella och internationella angelägenheter. Vidare har potentiella bioenergiresurser inte inventerats. 2 Norrköpings kommuns rådighet Norrköpings kommun har tidigare bedrivit ett aktivt energiplaneringsarbete genom sitt energibolag men idag äger inte kommunen någon egen energiproduktion. Huvudägaren av el- och värmeproduktionen i Norrköping är E.ON Sverige AB. En annan aktör som beaktas i denna nulägesbeskrivning, med anledning av sin verksamhet i kommunens geografiska område, är Tekniska Verken i Linköping AB som äger fjärrvärmenätet i Skärblacka. Rådande ägarförhållanden gör att Norrköpings kommun saknar direkt rådighet över kraft- och värmeproduktionen. Konsekvenserna av detta är att priser för el och värme har blivit mer marknadsstyrda men framförallt att energiplaneringsarbetet inte har samma karaktär som tidigare. I ett vidare perspektiv finns emellertid indirekta påverkansmöjligheter som kommer att vara viktiga styrinstrument i det fortsatta energiplaneringsarbetet för kommunen. Norrköpings kommun har till exempel planmonopol inom bebyggelse och trafik och kan därmed planera och styra bebyggelsen med fokus på förtätning av staden, vilket innebär högre tillgänglighet och mindre energianvändning. Kommunen är dessutom en myndighet och kan genom tillsyn av anläggningar och krav vid tillståndsansökningar styra mot hållbar energianvändning. Energianvändningen kan även påverkas genom upphandlingar och utbildningar. Utöver berörda områden disponerar kommunen över ett stort fastighetsbestånd som kan göras mer hållbart ur energisynpunkt. Kommunala bolag, som Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköpings kommunala fastighets AB och Norrköping Vatten AB, kan påverkas genom ägardirektiv. 1 SFS 1977:439, senast ändrad 2004:602. 3(39)

4 Generellt sett kan Norrköpings kommun vara en ledande aktör och en god förebild i arbetet med ett hållbart energisystem inom det geografiska området. 3 Beskrivning av Norrköpings kommuns förhållanden 3.1 Befolkning Norrköpings folkmängd ökar och den 1 februari 2008 fanns det personer i kommunen vilket motsvarar en täthet på 85 invånare per km 2. Folkmängden ökar beroende på att det både föds fler personer än antalet som dör och att det flyttar in fler personer än antalet som flyttar ut, det vill säga att både födelsenettot och flyttnettot är positiva. Figur 1 visar folkmängden i Norrköping för åren samt en befolkningsprognos för åren Figur 1 Befolkningsutveckling , prognos Källa: SCB och Norrköpings kommun. Åldersfördelningen i Norrköping stämmer i stort sett överens med rikets. Den största skillnaden är att Norrköping har fler invånare i åldern år. Det visar att Norrköping är en ungdomsstad som lockar till sig unga vuxna. Till viss del beror denna utveckling på etableringen av Linköpings universitet i Norrköping, men även andra unga vuxna vill bo i Norrköping. 3.2 Bebyggelsestruktur Norrköping erbjuder en mångfald attraktiva boendemiljöer cityboendet, de små tätorterna, landsbygd och skärgård. Den 31 december 2005 fanns det lägenheter i Norrköpings kommun, i flerfamiljshus och i småhus. Det innebär att småhus står för en tredjedel av antalet boendeenheter i kommunen. Medelantalet invånare per boendeenhet år 2005 var 2,0 personer. 90 procent av invånarna är bosatta i tätorter med minst 200 invånare, till exempel Åby, Jursla, Krokek, Skärblacka och Östra Husby, samt i Norrköpings tätort där det bor cirka personer. En viktig strategi för planeringen av bostäder i Norrköping är att bygga staden inifrån och ut. Förtätningar i bebyggelsen minskar behovet av transporter och gör att investeringar i befintlig infrastruktur som vägar, vatten, avlopp och fjärrvärme tas tillvara bättre. 4(39)

5 3.3 Kollektivtrafik Kollektivtrafiken i Norrköpings kommun består av buss- och spårvagnstrafik. Spårvagnarna drivs med Grön el och sedan 2006 används 22 biogasdrivna bussar i tätortstrafiken. Totalt sett har tätortens kollektivtrafikresande minskat de senaste fyra åren. Däremot har resandet med landbygdstrafiken ökat senaste åren och orsakerna till detta bedöms vara dels att fler skolelever reser med kollektivtrafiken, dels högre bensinpris. Prisutvecklingen tros ha påverkat bilister att välja kollektivt resande vid längre sträckor. Utvecklingen av resor med kollektivtrafiken i Norrköpings tätort framgår av figur 2. Kvot 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, År Figur 2 Resor med kollektivtrafiken (antal påstigande passagerare per körd fordonskilometer inom tätorten). Källa: Norrköpings kommun Tätortstrafiken i Norrköping har idag en mindre miljöpåverkan jämfört med tidigare år. De senaste åren har andelen förnybara bränslen i kollektivtrafiken ökat. Figur 3 redovisar hur kollektivtrafikens energikällor fördelats från 2002 till Andelen diesel ökade något 2006 på grund av att dieselbussar måste ersätta spårvagnar i samband med en större ombyggnad av omstigningsplatsen vid Söder Tull. Procent 100% 80% 60% 40% 20% 0% År Diesel Grön el Etanol Biogas Figur 3 Energikällor i kollektivtrafiken Källa: Norrköpings kommun En satsning på spårväg pågår ut till Navestad. Utbyggnaden av spårväg sker etappvis och kombineras med byggnation av nya bostäder för att skapa bättre resandeunderlag. 3.4 Pendling Både pendlingen in till Norrköping och ut från kommunen har ökat, men utpendlingen har ökat betydligt kraftigare än inpendlingen. Det är fortfarande fler som pendlar in till Norrköping än ut. Kartan visar arbetspendlingen mellan Norrköping och de större pendlingsorterna. Där kan man bland annat se att över personer arbetspendlar mellan Norrkö- 5(39)

6 ping och Linköping, att det är fler som pendlar från Norrköping till Finspång än tvärtom och att många Söderköpingsbor arbetar i Norrköping. Figur 4 Arbetspendling mellan Norrköping och större pendlingsorter Källa: SCB Pendlingen till och från Norrköping sker med flera olika transportmedel. Pendeltågstrafiken mellan Norrköping och Linköping sker under dagtid med 20 minuters mellanrum och den har etablerats som ett attraktivt transportmedel för pendlarna. För utvecklingen av Norrköpings kommun är utbyggnaden av järnvägen en viktig faktor. Utbyggnaden av Ostlänken medför att pendlingstiderna till bland annat Stockholm och Göteborg minskar betydligt och att nuvarande järnvägsspår frigörs för mer lokal pendlingstrafik. Orter som Kimstad, Norsholm och Eksund kan bli viktiga utvecklingsområden när förbättrade möjligheter till tågpendling uppstår. 3.5 Norrköpings näringsliv Norrköping är en handels- och kommunikationsstad. Omkring personer arbetar inom handels- och kommunikationssektorn i Norrköping, vilket är cirka 22 procent av samtliga sysselsatta (dagbefolkning). Det är framför allt det geografiska läget, tillsammans med väl utbyggd infrastruktur och närhet till stora viktiga transportstråk, som bidragit till att Norrköping stärkt sin roll som nav för många av de större aktörerna inom logistik- och transportnäringen. Även pappers- och förpackningsindustrin är stark i Norrköping, med ett par av de största privata arbetsplatserna; Holmen Paper och Billerud Skärblacka. Generellt har det i Norrköping skett en tydlig förskjutning mot mer tjänsteproduktion och mer kunskapsintensiva företag. Elektronikindustrin förändras, idag är det mer forskning och utveckling än traditionell tillverkning som finns i Norrköping. 3.6 Norrköping ett transportcentrum Sett ur ett europeiskt perspektiv ligger Norrköping mitt i den Nordiska Triangeln, en transportkorridor som EU prioriterar och som binder samman Oslo-Köpenhamn- Stockholm-Helsingfors. Tidningen Intelligent logistik menar att Norrköping/Linköping är Sveriges andra bästa logistikläge (efter stor-göteborg) tack vare den geografiska närheten till Sveriges logistiska mittpunkt. Här finns mycket god transportinfrastruktur, en hamn med växande Östersjöfart, kombiterminaler och närhet till tillväxtmarknaderna vid Östersjön. Det starka regionala samarbetet och logistikutbildningar på spetsnivå gör Norrköping/ Linköping intressant. 2 Norrköpingsregionen rankas också av tidningen Inköp & logistik som en av de mest intressanta i Sverige för logistik- och transportföretag. 3 I september 2007 presenterades en statlig utredning av landets hamn- och kombiterminalstruktur. I utredningen har tio hamnar, däribland Norrköpings hamn, bland 2 Affärsmagasinet, Intelligent Logistik, [acc Inköp & logistik, (2007) 6(39)

7 landets drygt femtio hamnar identifierats som särskilt strategiskt betydelsefulla. Dessa hamnar ska ges prioritet, bland annat när det gäller statligt finansierad infrastruktur. För att stödja en fortsatt stark utveckling av ett långsiktigt hållbart nationellt transportsystem, planeras ett antal kompletterande investeringar i Norrköping. Genom dessa skapas förutsättningar för kraftigt minskade utsläpp av koldioxid och bättre nyttjande av begränsade energiresurser genom ökad användning av järnvägs- och sjötransporter. Norrköpingspaketet syftar till att samla de infrastruktursatsningar som medverkar till att vidareutveckla Norrköping som en intermodal nod och ett transportcentrum. De centrala utvecklingsprojekten i Norrköpingspaketet är: Väganslutning till Norrköpings hamn Norrleden. Spåranslutning till Norrköpings hamn, triangelspår i Åby, kardonbana, kombiterminal på Händelö och eventuellt ny godsbangård. Upprustning av Rv 51 - Förbifart Svärtinge. Breddad inseglingsränna till Norrköpings hamn. De senaste åren har ett antal aktörer gjort stora satsningar inom logistik- och transportområdet i Norrköping. En av de största har genomförts av Stadium, som har investerat 200 miljoner kronor i en ny distributionscentral i Norrköping. Syftet är att styra koncernens totala varuflöde till en plats för senare vidarebefordran till butikerna i Norden, och alla transporter som utförs åt Stadium sker med miljöcertifierade transportörer. Kombinationen infrastruktur och miljötänkande är viktig för flera av företagen med miljöteknisk inriktning som etablerat och etablerar sig i Norrköping. Norrköpings kommun har 2006 övertagit flygplatsen, Kungsängen, efter en överenskommelse mellan Luftfartsverket och kommunen. Tanken är att flygplatsen ska vara en del i det hållbara transportsystemet i framtiden. 7(39)

8 4 Norrköpings energisystem 4.1 Energibalans En energibalans visar hur energi tillförs, omvandlas och används i olika sammanhang. Energibalansen, se nästa sida, visar total tillförsel och energianvändning för Norrköpings kommun år En del av energibalansen presenterar energianvändningen uppdelad på olika samhällssektorer industri och bygg, jordbruk, offentlig verksamhet, transporter samt hushållssektorn. Den totala energitillförseln 2005 uppgick till GWh och dominerades av biobränslen och el-energi. Innan el och värme når kunderna sker omvandlingsförluster och överföringsförluster i kraft- och värmeverk. Omvandlings- och överföringsförlusterna uppgick till drygt 10 procent, 991 GWh. Den totala slutliga användningen uppgick till GWh vilket är en minskning med 50 GWh jämfört med 2004 då den slutliga användningen uppgick till Industrioch byggsektorn är de största användarna. Transportsektorn och hushållssektorn är de näst största användarna. Med hjälp av diagrammet kan man även se att tillfört avfall omvandlas till fjärrvärme. Den totala energitillförseln är den energimängd som tillgodogörs i energisystemet för att uppfylla de behov som finns hos slutanvändaren. Detta skiljer sig från nyttiggjord energi eftersom förluster (värmeenergi som kyls bort, omvandlingsförluster, distributionsförluster samt bearbetnings- och transportförluster av fasta bränslen) ingår i den totala tillförseln. Ytterligare en orsak till omvandlings- och överföringsförluster är användning för icke energiändamål, det vill säga råvaror till plastindustri, smörjoljor, och oljor till bygg- och anläggningsverksamhet som asfalt och vägoljor. 4 4 Energimyndigheten, (2004). 8(39)

9 Total tillförd energi, uppdelad på energibärare, GWh Värmepump 150 Kol 199 Bensin 873 Diesel 624 Olja 606 Träbränsle 3705 Avfall 577 El-energi 3553 Gasol 54 Övrigt 319 Omvandling i kraft- och värmeverk, samt distribution av el och fjärrvärme Omvandlingsoch överföringsförl uster 910 Total slutlig användning 9668 GWh Anv. i energisektor 81 Bensin 873 Diesel Olja Träbränsle 2777 Fjärrvärme 1076 El-energi 3685 Övrigt 171 Gasol 54 Total slutlig användning uppdelad på sektorer, 9668 GWh Jordbruk mm. 75 Industri, bygg Transporter 1474 Hushåll 1295 Off. Verk 258 Övr. Tjänster 576 Anmärkning: *På grund av avrundning i delsummorna kan en skillnad i totalsummorna uppstå. *I kategorin träbränslen ingår avlutar. 1 Den totala, slutliga användningen för industrisektorn har sekretessbelagts av SCB. Siffran har emellertid beräknats dels med hjälp av procentandel från tidigare års energibalanser och dels från totalsumman. Källa: Statistiska Centralbyrån [ och ] 9(39)

10 4.2 Tillförsel lokal produktion Produktionsanläggningar i Norrköping E.ON Värme Sverige AB region Norrköping är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB och ansvarar för energi- och fjärrvärmeproduktion samt för drift och utveckling av fjärrvärmeanläggningarna i Norrköping. Det totala ansvaret omfattar strategisk planering, bränsleanskaffning, energiomvandling och distribution. Det finns fyra pannor på Händelöverket som kan producera kraftvärme. Tre fastbränslepannor eldas med retur- och skogsflis, kol samt gummi, och en panna eldas med utsorterat verksamhets- och hushållsavfall. Utöver pannorna på Händelö finns även en närvärmeanläggning i Råssla samt två produktionsanläggningar, Skeppsdockan och Navestad hetvattencentral, som är oljebaserade och fungerar som reserv- och spetscentraler. Bråvalla Kraft är också ett oljeeldat kraftvärmeverk som E.ON äger men som Svenska Kraftnät använder som effektreserv för landets elförsörjning. Tekniska Verken äger alla kraftstationer i Motala Ström, utom en i Norrköping, som ägs av Holmen Paper AB. HÄNDELÖVERKET 2006 Produktion MWh El (brutto) Värme Ånga Tillförda bränslen till el- och värmeproduktionen I kraftvärmeprocesser utnyttjas bränslet för samtidig el- och fjärrvärmeproduktion. Bränslet till pannorna består av biobränsle, utsorterat avfall, gummiflis, kol och olja. Biobränslet består huvudsakligen av skogsrester och återvunnet träbränsle (RT-flis). Produktion av el och fjärrvärme sker kontinuerligt och det är aktuella leveranslägen som bestämmer vilka anläggningar som är i drift. På produktionsanläggningarna sker en ständig övervakning och mätning för att möjliggöra kontinuerlig optimering av driften och minimering av utsläpp. Huvudsaklig produktion av fjärrvärme i Norrköping sker med förnybara bränslen samt i huvudsak vid Händelö-verket. Jämfört med 1992, då kol dominerade vid elproduktionen, har E.ON ändrat sin bränslemix betydligt. I dag används förnybara bränslen till 80 procent, se figur 5. Kol och olja används vid sträng kyla eller när störningar i produktionen uppstår. Ungefär en procent av den totala värmeproduktionen skedde 2005 vid reserv- och spetscentraler GWh Olja Kol Gummi Skogsflis RT-flis Avfall Figur 5 Bränslemix för el- och värmeproduktion Källa: E.ON 10(39)

11 4.2.3 Småskalig uppvärmning i Norrköpings kommun Statistiska Centralbyrån genomförde en omfattande undersökning 2003 i syfte att beskriva hur uppvärmningen av småhus sker i landet. Av figur 6 framgår att direktverkande el varit den mest dominerande källan (21,4 procent) för uppvärmning av småhus. Fjärrvärme tillsammans med kategorin enbart biobränslen har varit näst största kategorier med 20,8 respektive 20 procent. Knappt fem procent värmdes med olja. Procent Norrköping Östergötlands län El, direktverkande El, vattenburen Olja Olja + biobränsle Olja + el + biobränsle Figur 6 Småhus (inkl. jordbruksfastigheter) fördelade efter använt bränsleslag för uppvärmning 2003 Källa: SCB Olja + el Enbart bio-bränsle El + bio-bränsle Berg/ jord/ sjövärmepump Fjärrvärme Annat Småskalig oljeeldning och vedeldning utan ackumulatortank är sämre för miljön än fjärrvärme. Dessutom fungerar mindre pannor inte lika effektivt vilket medför att verkningsgraden blir mindre på utnyttjat bränsle överfört till nyttig värme. Vidare ger dessa pannor oftast betydligt större utsläpp än vad stora kraftvärmeverk gör vid motsvarande energiproduktion. För denna nulägesbeskrivning kompletterades SCB:s undersökning med information från skorstensfejarmästaren, resultatet redogörs i tabell 1. Cirka småhus använder oljepannor. Cirka 85 industrier använder fortfarande olja som uppvärmningskälla. Skorstensfejarmästaren bedömer att oljan i den småskaliga uppvärmningen försvinner fram till Biobränsleldning med exempelvis pellets och spannmål kommer att öka till följd av minskad oljeanvändning Värmepumpar Värmepumpar utvinner värme ur uteluft, sjöar eller från marken, antingen strax under ytan eller genom så kallad bergvärme. Kunskapen om konvertering från el-, ved eller oljeuppvärmning är inte heltäckande idag. Detta beror på att en fullständig sammanställning av värmepumpsbestånd och läge i kommunen saknas. Emellertid finns en 11(39)

12 förenklad karta som visar ungefärlig lokalisering och spridning av värmepumparna som installerades mellan 2001 och 2005, se bilaga 2. Det finns ett litet antal stora värmepumpsanläggningar anmälda i Norrköpings kommun. Några exempel är Ringdansen (400 kw), Torshag (120 kw), Fredgagården (80 kw) samt i Butängen. De flesta anläggningarna är i anslutning till fastigheter med enbostadshus. Innan registrering började 2001 fanns ungefär 200 anläggningar med värmepumpar. Enligt miljökontoret finns det idag sammantaget ca stycken, se tabell är nyanmälda bergvärmeanläggningar. Ur tabellen kan ses att intresset för värmepumpar minskat de senaste åren efter en uppåtgående trend mellan åren Produktion av förnybara bränslen Biogas framställs genom syrefri nedbrytning av organiska material. I Norrköping finns två produktionsanläggningar för biogas och en etanolfabrik. I den ena biogasanläggningen rötas slam vid Slottshagens reningsverk och i den andra rötas drank och restprodukter från jordbruket. Under 2006 producerades sammanlagt Nm 3 motsvarande ca 8,8 GWh nyttiggjord biogas. Etanolfabriken använder säd som råvara och 2006 producerades m 3 etanol. Med pågående utbyggnad kommer produktionsmängden att fyrdubblas. Den största delen av biogasproduktionen såldes i Norrköping medan etanolen distribuerades till svenska oljebolag för inblandning i bensin Förnybar el - vindkraft och solceller I Norrköpings kommun finns ännu inga vindkraftverk installerade. Enligt uppgift från fysiska planerare har emellertid tiotal förfrågningar kring uppförande av vindkraftverk kommit in. Kommunen har arbetat den senaste tiden med översyn av riktlinjer för vindkraft. För närvarande pågår endast ett projekt i Sörsjön som handlar om solfångare. 4.3 Distribution Elmarknaden består av en reglerad och en avreglerad del. Elnätsverksamhet, det vill säga drift och underhåll av ledningsnät samt distribution av el, är den del av elmarknaden som är reglerad. Eftersom nätverksamhet bedrivs som monopol har kunden ingen möjlighet att välja nätföretag. Den dominerande elnätsaktören och distributören i kommunen är E.ON Elnät Sverige AB som år 2001 övertog det kommunägda Norrköping Energi. Vattenfall Eldistribution AB äger elnät i Kolmården, Kvarsebo och väster om Vånga, se karta. Energileverantörerna går däremot inte att precisera eftersom kunden kan handla el av elleverantörer oberoende av geografiskt område. Tekniska Verken i Linköping AB äger inte elnät men däremot äger företaget fjärrvärmenätet i Skärblacka och distribuerar spillvärme från pappersindustrin, Billerud, i ortens fjärrvärmenät. Karta 1 Elnätägare i kommunen, röda och vita prickar anger E.ON: s underhållsarbete av kraftledningsnätet, se avsnitt (39)

13 4.3.1 Elleveranser 2006 levererade E.ON drygt MWh el till invånare inom sitt nätområde i kommunen vilket motsvarar drygt 90 procent av kommunens befolkningsmängd. Beräknat som levererad el per invånare, se figur 7, har energianvändningen 2006 minskat marginellt jämfört med MWh/invå 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Figur 7 E.ON: s elleveranser till hushåll Anm. Röd linje är trendlinje Källa: E.ON Fjärrvärmeleveranser Fjärrvärme är ett kollektivt uppvärmningssystem, där värmen produceras i kraftvärmeanläggningar för att sedan distribueras i isolerade värmekulvertar till kunderna. Fjärrvärmenätet som ägs av E.ON i centrala staden samt mot områdena Åby, Jursla och Torshag är cirka 36 mil långt och har en volym på cirka m 3. I figur 8 redovisas E.ON:s fjärrvärmeleveranser för perioden Med hjälp av figuren kan vi se att värmeleveranserna har minskat de senaste åren trots ökade anslutningar och ökad fjärrvärmeutbyggnad. Skälet till minskningen är enligt E.ON att energieffektiviseringar genomförs hos kunder i större utsträckning vilket medför att värmen bevaras bättre och uppvärmningskostnaderna minskar. Det handlar främst om att småhus och fastigheter isoleras bättre. GWh År Figur 8 Fjärrvärmeleveranser, Källa: E.ON Fjärrvärmenätet i tätorten Anslutningsgraden till det fjärrvärmenät som började byggas ut redan på 1950-talet är nu ca 97 procent, se fjärrvärmekarta 1. Det handlar ungefär om närmare anslutningar därav privata kunder, cirka 980 företagskunder och kommunala fastigheter. Lindö, Marby, Kärrhagen, en del av Kättsätter samt en del av gamla Smedby är de större områdena i kommunen som fortfarande saknar fjärrvärme, se fjärrvärmekarta 1. Fjärrvärmenätet har byggts ut till Lindö under I ett första steg kommer flera hyreshus, kommunala lokaler, företag och villor att anslutas. Successivt kommer fjärrvärme att finnas i stora delar av Lindö. Direktverkande el är den dominerande uppvärmningskällan i Kättsätter och Kärrhagen. I Lindö dominerar värmepumpar. 13(39)

14 Fjärrvärmekarta 1 Centrala Norrköping 14(39)

15 Åby och Torshag har fjärrvärme sedan 2004 efter att E.ON erhållit KLIMP-bidrag av Naturvårdsverket för utbyggnaden, se fjärrvärmekarta 2. Torshag Jursla ÅBY Ledning från Norrköping Fjärrvärmekarta 2 Åby och Torshag 15(39)

16 Fjärrvärme i Skärblacka Hösten 2003 anslöts det första huset i Skärblacka till fjärrvärme, sedan dess har utbyggnaden fortsatt. Idag är cirka 300 privathushåll anslutna till fjärrvärme samt hela det kommunala fastighetsbeståndet, se fjärrvärmekarta 3. Nätet är cirka 1 mil långt och anslutningsgraden är cirka 50 procent. Fjärrvärmeutbyggnaden i Skärblacka har ersatt energi motsvarande MWh olja och MWh el. Fjärrvärmen i Skärblacka produceras av spillvärme från Billeruds pappersbruk som eldar med förnybart bränsle upp till 88 procent. Resterande 12 procent är fossilt baserat. Numera förekommer olja endast vid spetsbelastning. Spillvärmen är värme som uppkommer vid pappersprocessen och som tidigare inte hade något användningsområde. 4.4 Användning Fjärrvärmekarta 3 Skärblacka, årtalen i kartan anger beräknad utbyggnad Industrins energibärare Industrisektorns energibärare domineras av träbränslen och el-energi. Det är med stor sannolikhet pappersindustrin som utmärker sig i användningen av nämnda energibärare. Energianvändningen av nästan 6 TWh (5 944 GWh) innebär att Norrköpings kommuns industri använder ungefär 1,5 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning (403 TWh). Jämfört med 2004 har energianvändningen inom industrin minskat med ungefär 270 GWh. I Norrköping är ett flertal energiintensiva industrier lokaliserade. De största el-användarna i kommunen är Holmen Paper AB, Billerud och Fiskeby Board. Det är med andra ord tillverknings- och pappersindustri som är största användare. På värmesidan är situationen annorlunda, till exempel använder Braviken den spillvärme som blir över i deras produktion. De anläggningar som orsakar störst utsläpp av koldioxid, enligt Länsstyrelsens utsläppsregister EMIR, i kommunen är Bravikens Pappersbruk (Holmen Paper AB), Billerud Skärblacka AB, Lantmännen Agroetanol AB, Fiskeby Board AB och E.ON Händelöverket. Under 2006 stod dessa anläggningar tillsammans för ton utsläpp av fossil koldioxid, vilket är en minskning med 6,3 procent jämfört med Samtliga dessa anläggningar har länsstyrelsen i Östergötland som tillsynsmyndighet. I bilaga 1 presenteras ett antal energiintensiva industriers energianvändning i en tabell. Industri, bygg, Energibärare (GWh) Olja 253 Diesel 33 Träbränsle 2777 Övrigt 171 Gasol 54 El-energi 2579 Fjärrvärme 77 16(39)

17 4.4.2 Transportsektorns energibärare Under 2005 använde transportsektorn cirka GWh energi. Summan tillförd energi till transportsektorn motsvarar 14 procent av Norrköpings totala energitillförsel. Cirka 97 procent av energianvändningen inom transportsektorn baserades på bensin och diesel. Användning av förnybara bränslen, etanol och biogas, ingår inte i energibalansen och kan därmed inte redovisas. Det går inte att särredovisa godstransporter och persontransporter heller. Trafikarbete är ett lokalt sätt att mäta trafikutvecklingen och omfattar hur många fordonskilometer som körs under ett år. Nyckeltalet visar att drygt fordonskilometer per invånare körs på ett år. Totalt sett har trafikarbetet ökat marginellt de senaste tio åren. Transporter, Energibärare (GWh) Diesel 553 Bensin 873 Elenergi Hushållens energibärare Jämfört med 2004 års energibalans, har den totala energianvändningen inom hushållssektorn ökat med cirka 90 GWh motsvarande 7,5 procent använde hushållen mest el-energi och fjärrvärme som energibärare. Träbränslen utgjorde cirka 58 GWh vilket kan härledas till småskalig uppvärmning. Oljan utgjorde cirka 2 procent av samtliga energibärare. Hushåll, Energibärare (GWh) Träbränsle 58 Fjärrvärme El-energi Olja Jordbruk, offentlig verksamhet samt övriga tjänster - energibärare Jordbrukssektorn är den sektor som använder minst energi i förhållande till övriga sektorer. Ungefär lika stor mängd diesel och el-energi Jordbruk mm., Energibärare (Gwh) samt en liten del olja är energibärare för denna sektor. Mängden använd energi 2005 var 75 GWh och resultatet följer i stort sett tidigare års användning, 2004 var användningen 77 GWh. Energibärarna inom den offentliga verksamhetssektorn är fjärrvärme, el-energi och olja, där fjärrvärme dominerar bland övriga energibärare. Diesel 34 Olja 7 El-energi 34 Sektorn övriga tjänster består av exempelvis parti- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, post och telekommunikation, bankoch försäkringsverksamhet. Sektorn stod för 6 procent av Norrköpings totala slutliga energianvändning Energibärarna är el-energi, fjärrvärme, olja och diesel. Den dominerande energibäraren har varit el-energi med 332 GWh har energianvändningen ökat med ungefär 22,5 procent jämfört med Off. Verksamhet, Energibärare (GWh) Övr. tjänster, Energibärare (GWh) El-energi 100 Fjärrvärme 152 Olja 6 Olja 115 Diesel 3 El-energi 332 Färrvärme (39)

18 4.4.5 Behov av energibärare, För att synliggöra trender från användningen av specifika energibärare, har en sammanställning gjorts för åren 1990, 1995 samt 2000 till 2005 i figur 9. MWh Träbräns len El-energi Olja Bensin Diesel Avfall Figur 9 Tillförsel av eldningsolja, träbränsle, el-energi, diesel, bensin och avfall i Norrköpings kommun för åren 1990, 1995, Uppgifter om tillförsel av avfall för år 2003 saknas. Källa: SCB Under åren har energisystemet genomgått många förändringar, där stora mängder fossila bränslen ersatts med förnybara bränslen. Förbränning av avfall för el- och värmeproduktion började år 2000 och ökade kraftigt i takt med att E.ON byggde en avfallspanna år Tillförsel och användning av bensin och diesel i Norrköpings kommun har i stort sett ökat kontinuerligt sedan Behovet av el-energi är högt och har dessutom varierat mellan åren. Behovet av träbränslen, som används mest inom industriella processer i kommunen, har totalt sett ökat från 1990-talet Total energianvändning per invånare I samband med att nya energibalanser sammanställs, tar SCB fram två nyckeltal för samtliga kommuner i landet. Det ena nyckeltalet är presenterat i figur 10 och visar energianvändningen per invånare. Diagrammet är ett totalmått där fyra sektorer ingår: industri kwh/inv (inklusive byggsektorn), transport, övrigt (inkluderar jordbruk, skogsbruk, fiske, offentlig verksamhet samt övriga tjänster) och hushåll. Ett problem för Norrköping har varit att uppgifter om energianvändning per invånare i kommunen leder tanken fel på grund av att energiintensiva industrier höjer energianvändningen. Detta medför att jämförelser med andra kommuner, som inte har lika energiintensiv industri, blir missvisande. Av figur 10 kan ses att den totala energianvändningen ökat konstant sedan 1990-talet. När den totala 0 energianvändningen per invånare redovisas utan industrins energianvändning, kan en konstant nivå observeras År Totalt Totalt minus industri Figur 10 Energianvändning per invånare samtliga sektorer (kwh/inv) Källa: SCB 18(39)

19 4.4.7 Energianvändning i kommunens verksamheter och kommunala fastigheter Linköpings universitet 5 har utfört en förstudie med inriktning på hur kommunala fastigheter utanför fjärrvärmeområdet kan ställas om till förnybar energi. Boverkets stimulansbidrag för omställning av lokaler för offentlig verksamhet samt KLIMP-bidrag har underlättat arbetet med omställningen. I de fastigheter som ägs av kommunen har användningen av fossila bränslen minskat sedan Statistik om Norrköpings kommuns användning av olja, fjärrvärme, elvärme och fastighetsel visar att användningen av fastighetsel och fjärrvärme är i stort sett oförändrad för perioden , se figur 11, medan förbrukningen av olja har minskat med 30 procent och användningen av elvärme med 16 procent. kwh/m Olja Fjärrvärme Elvärme Fastighets el Figur 11 Kommunens användning av olja, fjärrvärme, elvärme och fastighetsel Sedan 1998 har energianvändningen i kommunens lokaler minskat med cirka 19 procent, se figur 12. kwh/m Figur 12 Energianvändning i kommunala lokaler Uppvärmning med olja i kommunala fastigheter Kommunens lokalförsörjning har genomfört en omfattande omställning från oljeuppvärmning till andra alternativ under senare år. Efter genomförda åtgärder under 2007 kommer MWh olja att användas för uppvärmning i totalt 19 kommunala fastigheter. Av dessa är det 14 som använder olja som basenergi för uppvärmningen medan 5 är redan konverterade fastigheter som använder olja som spetsenergi. 5 Trygg, (2005). 19(39)

20 Uppvärmning med direktverkande el När det gäller konvertering av eluppvärmda kommunala fastigheter (med direktverkande el eller med vattenburna system) återstår mycket arbete för att nå uppsatta mål. De åtgärder som genomförts på senare år är att installera vattenburna värmesystem i fastigheter vid t ex ombyggnationer och större underhållsinsatser. Detta för att underlätta en framtida konvertering till andra energikällor. För närvarande sker uppvärmning med el i 60 fastigheter. Den totala elförbrukningen för uppvärmning är ca MWh. Vattenburna system finns i 23 fastigheter och saknas i övriga 37. Under 2007 genomfördes en översiktlig genomgång av alla kommunala fastigheter utanför fjärrvärmeområdet. Vid genomgången har en bedömning gjorts av nuvarande energiförbrukning och energikostnader, tekniska uppgifter, status, lämplig alternativ energikälla, investeringskostnad, framtida energiförbrukning samt drift och energikostnader. När det gäller konvertering av eluppvärmning omfattas sammantaget 23 fastigheter till en total kostnad på cirka 15 miljoner kronor. Om alla åtgärder genomförs beräknas elanvändningen för uppvärmning minska med cirka MWh. När det gäller konvertering av oljeuppvärmning omfattas sammantaget 15 fastigheter till en total kostnad på cirka 8,5 miljoner kronor. Åtgärderna beräknas minska oljeanvändningen med cirka kwh, vilket motsvarar 90 % av den återstående oljeanvändningen för uppvärmning. Sammantaget beräknas åtgärderna minska utsläppen av koldioxid med cirka 750 ton per år Interna transporter Årligen körs i den kommunala organisationen cirka mil bilresor i tjänsten motsvarande cirka 1000 ton koldioxidutsläpp. För att minska klimatpåverkan beslutade kommunstyrelsen i oktober 2007 om införande av en bilpool i Norrköpings kommun. Erfarenheter från kommuner som tidigare infört ett bilpoolssystem har visat sig vara positiva med bland annat minskad miljöpåverkan. I början av 2008 bestod bilpoolen av 3 etanolbilar. Till årsskiftet 2008/2009 beräknas ytterligare bilar ha upphandlats. I kommunen utför IL Recycling sophämtningen och i dagsläget används 10 biogasbilar i tätorten och 3 dieselbilar i landsbygden. Upphandling av färdtjänsttransporter pågår i dagsläget där kommunen kräver fordon med förnybara drivmedel, utan undantag. Upphandlingen avser 22 personbilar och mindre bussar, inklusive minbussar med rullstolslyft. När det gäller upphandling av skolbussar för passagerare bedöms det för dagen inte realistiskt att ställa krav på biodrivna fordon på grund av den bristfälliga infrastrukturen för tankställen. Det kommer exempelvis inte att gå att tanka biodrivmedel för de bussar som trafikerar Vikbolandet (ingen biomack kommer att finnas i Östra Husby). 20(39)

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen.

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2008-2012 KLIMATAMBITIÖSA NORRKÖPING KLIMATINVESTERINGSPROGRAM FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN 2008 2012 Bilaga

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010 www.karlstad.se 1 Solen som kommunens symbol är ledstjärnan för den framtida energiförsörjningen baserad på förnyelsebara källor. Kommunens agerande skall präglas

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Åmål

Energi- och klimatstrategi Åmål Energi- och klimatstrategi Åmål Framtida energi- och klimathantering i Åmåls kommun 2006-03-29 Åmåls kommun Förord I Åmål har vi ambitionen att skapa en ekologiskt hållbar och trygg kommun där det samtidigt

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-05-28 1(26) Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun Handlingsplan 2008-2012 Antagen av kommunfullmäktige 48/2008 2008-05-28 1(26) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR PÅ TIO ÅRS SIKT

FÖRÄNDRINGAR PÅ TIO ÅRS SIKT FÖRÄNDRINGAR PÅ TIO ÅRS SIKT KM MILJÖTEKNIK AB Box 714, 251 07 Helsingborg, (Järnvägsgatan 13) Tel: 042-444 40 00 Fax: 042-444 40 02 ORG.NR 556082-0713 STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM KM.776052.3600.RyN..Bilaga6.doc

Läs mer