Konsumentverket/KO. Rapport 2006:1. Jämförpris för el. En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentverket/KO. Rapport 2006:1. Jämförpris för el. En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet"

Transkript

1 Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 Jämförpris för el En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Bakgrund Syfte Genomförande JÄMFÖRPRIS FÖR EL Information om jämförpris Tillgänglighet Täckningsgrad Jämförpris och nätkostnad Jämförpris och energiskatten BEGREPPSANVÄNDNING Fast årsavgift Tillsvidarepris Förbrukningsprofil Missvisande totalpris RESULTAT Förekomst av jämförpris Tillgänglighet Uppgift om nätkostnad och skatt Begrepp Förbrukningsprofil...11 Bilaga 1. Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation.. 12 Bilaga 2. Förteckning över undersökta elhandlare 14 Bilaga 3. Jämförpris bredvid elpriser. 16 Bilaga 4. Jämförpris som länkad rubrik bland prisrubriker 17 Bilaga 5. Jämförpris som egen rubrik på första sidan 18 Bilaga 6. Förvirrande begrepp i stället för tillsvidarepris.. 19 Jämförpris för el En undersökning av elhandlares marknadsföring på Internet Rapport 2006:1 Konsumentverket 2006 Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 2 (19)

3 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund En ny prisinformationslag (2004:347) trädde i kraft 1 oktober, Denna lag innehåller prisinformationskrav vid marknadsföring av bestämda produkter. Prisinformationen ska vara korrekt och tydlig och priset ska inkludera moms och andra skatter. Med stöd av prisinformationslagen har Konsumentverkets utfärdat föreskrifter (KOVFS 2005:4) om prisinformation vilka bl.a. innehåller krav på jämförpris vid marknadsföring av el (se bilaga 1). Jämförpris ska anges i öre per kwh för tre schablonförbrukningar, 2000, 5000 och kwh. För varje avtalsform ska jämförpris anges och det ska omfatta totalbeloppet konsumenten betalar till elhandlaren för sin konsumtion av el, inklusive alla skatter och fast årsavgift. Upplysning om att nätkostnad inte ingår i jämförpris ska lämnas, liksom att annan energiskatt kan gälla för vissa områden (8 KOVFS 2005:4). 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att kontrollera hur bestämmelserna i prisinformationslagen och Konsumentverkets föreskrifter efterlevs, d.v.s. i vilken utsträckning information om jämförpris för el lämnas i elhandlares marknadsföring, samt om informationen är tydlig och lättillgänglig. Vidare syftar undersökningen till att belysa elhandlarnas begreppsanvändning eftersom denna påverkar konsumentens möjlighet att jämföra och därmed göra rationella val. 1.3 Genomförande Studien omfattar endast elhandlares marknadsföring via Internet. Under veckorna år 2005 undersöktes hemsidor till elhandlare som säljer el till kunder över hela landet. Urvalet baseras på Konsumenternas Elrådgivningsbyrås förteckning över elhandelsföretag (oktober 2005). Borträknat företag utan hemsida och företag vars hemsida inte innehåller någon prisinformation (totalt 10 st.) finns enligt detta urval 75 elhandlare (se bilaga 2). Utgångspunkten för studien är en konsument med prisfokus. Denne tänks surfa runt mellan bolag i syfte att hitta det mest förmånliga avtalet. Konsumenten antas inte närmare känna till att vad jämförpris för el är för något och letar alltså inte specifikt efter jämförpriser. Det betyder att för att konsumenten ska se jämförpriset, måste det vara lätt att hitta. Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 3 (19)

4 2. JÄMFÖRPRIS FÖR EL 2.1 Information om jämförpris Begreppet jämförpris ska alltid användas i marknadsföringen eftersom det underlättar tydligheten i information och begreppet är definierat i Prisinformationslagen. Många elhandlare har dock valt att använda andra begrepp än just jämförpris, exempelvis jämförelsepris, totalpris eller prisjämförelse. Dessa kallas fortsättningsvis motsvarande begrepp om det är fråga om begrepp som till form och innehåll till fullo motsvarar begreppet. Bild 1. Jämförpris, elhandlare med försäljning över hela landet (datainsamling v ) (n=75) 23% 44% 33% Ej jämförpris (eller motsvarande begrepp) Jämförpris Motsvarande begrepp Bild 1 ovan visar efterlevnadsgraden av de nya reglerna. 77 % av elhandlarna informerar konsumenten om jämförpriset på el inklusive den fasta årsavgiften. 44 % använder det enligt föreskrifterna korrekta begreppet jämförpris medan 33 % använder ett motsvarande begrepp. 23 % anger ingen jämförprisinformation över huvud taget. Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 4 (19)

5 2.2 Tillgänglighet För att jämförpriset ska vara ett effektivt konsumentverktyg bör informationen vara lätttillgänglig. I denna studie har tillgänglighet operationaliserats genom att räkna antal klick med datormus som krävs för att nå jämförpriset. Startpunkten för räknandet är den sida där det aktuella avtalets prisuppgift anges (för privatpersoner). I denna grupp ingår alltså endast de 77 % vilka anger någon form av jämförpris. Förekomst av jämförpris har räknats som ja eller nej, utan hänsyn till om jämförpris har angivits för alla avtalsformer eller ej. Bild 2. Tillgänglighet: antal klick för att nå jämförpris (datainsamling v ) (n=58) Antal företag i:14 ii:13 18 iii: (s) 1 2 Antal klick I stapeln för noll klick i bild 2 ingår tre varianter av lösningar, vilka bedöms ge likvärdig tillgänglighet. Den första lösningen (i) används av 14 företag. Här anges jämförpris på samma sida där priser visas - bredvid eller nedanför (se bilaga 3). Den andra lösningen (ii) används av 13 företag och innebär att jämförpris finns som egen länkad rubrik tillsammans med rubriker för priser (se bilaga 4). Den tredje lösningen (iii) används av 4 företag och innebär att jämförpris finns som egen länkad rubrik på första sidan (för privatpersoner)(se bilaga 5). Över hälften av företagen (31 st.) har alltså en lättillgänglig information om jämförpriset. Stapeln som kallas för 0(s) visar företag vars jämförpris anges på samma sida som prisangivelse, men att man måste skrolla för att hitta det. Om det inte går att se rubriken och större delen av tabellen för jämförpris utan att skrolla så kategoriseras det som 0(s). Huruvida jämförpriset hamnar utanför skärmbilden är dock till viss del beroende på skärmstorlek och datorns inställningar. Denna metod bedöms som mindre tillgänglig. Staplarna för ett och två klick visar det antal företag som har lagt sina jämförpriser som en separat sida som är länkad i ett respektive två steg från sidan där priser anges. Med förbehåll för individuell variation i layout bedöms kategori 1 (d.v.s. ett klick) som den näst mest tillgängliga lösningen för konsumenten (8 företag). 2.3 Täckningsgrad Enligt föreskrifterna om prisinformation ska elhandlarna ange jämförpris för varje avtalsform som de erbjuder kunder. Av de 58 elhandlare som använder jämförpris (eller motsvarande begrepp) i sin marknadsföring, gör hälften det för alla sina avtal. Den andra Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 5 (19)

6 hälften anger jämförpris endast för vissa avtalsformer. Vilken avtalsform är det då vanligast att elhandlarna inte anger jämförpris för? Bild 3. Avsaknad av jämförpris per avtalsform (datainsamling v ) 20 Antal avtal Rörligt Bundet Blandformer Tillsvidare Bild 3 ovan visar antal avtal till vilka inget jämförpris anges. För att kunna räkna på detta har varje avtalsvariant räknats. För exempelvis ett företag som utelämnar jämförpris för bundna avtal och samtidigt erbjuder kunder bundna avtal på 1, 2, 3 och 4 år innebär detta att i bild 3 ovan adderas fyra enheter till kolumnen Bundet. Däremot har två avtal med olika startdatum men med samma löptid och pris inte räknats som två avtal där jämförpris saknas. Har avtalen olika priser räknas de var för sig. Det visar sig att ingen avtalsform utmärker sig speciellt. Antal rörliga och bundna avtal som saknar jämförpris är ungefär lika många som antal tillsvidarepris. Avtal av blandform är mindre vanliga på marknaden varför de också är få till antal i diagrammet. 2.4 Jämförpris och nätkostnad Föreskrifterna om prisinformation anger att upplysning ska lämnas att nätkostnaden inte ingår i jämförpriset. Det räcker alltså inte att kunden informeras i avtalsbeskrivningen att nätkostnaden betalas separat, det ska anges i samband med jämförpris. Bild 4. Upplysning om att nätkostnad ej ingår (datainsamling v ) (n=75) 23% 20% 57% Ja Nej Inget jämförpris Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 6 (19)

7 Bild 4 visar att 57 % av elhandelsföretagen lämnar information om att nätkostnaden inte ingår i jämförpriset, 20 % informerar inte om saken samt att 23 % inte anger något jämförpris (eller motsvarande begrepp) över huvudtaget. 2.5 Jämförpris och energiskatten Föreskrifterna om prisinformation anger att jämförpriset ska omfatta energiskatt och upplysning ska ges om att denna kan skilja sig mellan olika delar av landet. Hur stor skillnaden blir på jämförpriset ska också anges. Det som visas i bild 5 nedan är resultatet av det snävare kravet, att information ska ges om hur stor skillnaden blir på jämförpriset i de kommuner som har lägre energiskatt. Det innebär att de företag som endast informerar om att skillnad i beskattning förekommer, men inte hur stor skillnaden blir på jämförpriset, hamnar i nej-kategorin nedan. Bild 5. Upplysning om skillnad i energibeskattning (datainsamling v ) (n=75) 23% 37% Ja Nej Inget jämförpris 40% Bild 5 ovan visar att mindre än hälften, 37 %, av dem som anger jämförpris (eller motsvarande begrepp) i sin marknadsföring även anger hur den differentierade energiskatten påverkar jämförpriset. Något fler, 40 %, anger däremot inte hur mycket skillnaden i beskattning påverkar jämförpriset. 23 % anger inte jämförpris (eller motsvarande begrepp). Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 7 (19)

8 3 BEGREPPSANVÄNDNING För att konsumenten ska kunna göra väl avvägda val är det av avgörande betydelse att kunna jämföra företags utbud. För att detta ska vara görligt krävs att begreppsanvändningen i branschen är någorlunda enhetlig. 3.1 Fast årsavgift Årsavgift eller Fast årsavgift torde vara begripliga och otvetydiga begrepp för konsumenterna. Hur ser det då ut i företagens marknadsföring via Internet? Bild 6. Fast årsavgift (datainsamling v ) (n=75) 3% 1% 9% 52% 35% Fast årsavgift/årsavgift Fast avgift Grundpris el.grundavgift Ingen fast årsavgift Ingen uppgift Som bild 6 ovan visar använder 35 % av elhandlarna de otvetydiga begreppen Fast årsavgift / Årsavgift. 51 % använder begreppet Fast avgift. Problemfyllda är främst de 9 % av elhandlarna som använder oprecisa begrepp som Grundavgift och Grundpris. 3.2 Tillsvidarepris Det pris som konsumenten får betala om hon inte har tecknat något avtal bör kallas Tillsvidarepris, eftersom detta numera får anses vara vedertaget. Detta pris får också de konsumenter med tidsbegränsade avtal som löpt ut utan att det har förlängts eller att ett nytt avtal har tecknats. Information om tillsvidarepriset på elhandlarnas hemsidor bör ha en vidhängande förklaring av begreppet. Att köpa el till tillsvidarepris är ofta ofördelaktigt för konsumenten. Priset bestäms och ändras av elhandlaren när det är lämpligt för denne. Kunden måste dock meddelas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Ur konsumentperspektiv är det viktigt med en enhetlig och begriplig begreppsanvändning bland annat för att informationsinsatser ska kunna ge effekt. Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 8 (19)

9 Bild 7. Tillsvidarepris kallas "Tillsvidarepris" (datainsamling v ) (n=75) 12% 16% 72% Ja Nej Ingen uppgift Av bild 7 framgår att det stora flertalet elhandlare (72 %) använder det vedertagna begreppet Tillsvidarepris. 16 % använder sig av andra ofta missvisande begrepp, exempelvis Kombipris, Normalpris, Enkel, Baspris och Trygg el (se bilaga 6). För 12 % av företagen har ingen uppgift om tillsvidarepris (eller motsvarande benämning) hittats. 3.3 Förbrukningsprofil Enligt ett riksdagsbeslut ska senast 1 juli 2009 avläsning av konsumenters elförbrukning ske månadsvis. Innan ny mätteknik har installerats fram till detta datum, preliminärdebiteras elkunder enligt schabloner. Det innebär att eftersom en kunds elförbrukning inte är känd på förhand debiteras enligt en så kallad förbrukningsprofil. Kundens förväntade årsförbrukning slås ut över årets månader enligt en viss fördelning. En slutavläsning balanserar kundens betalningsunder- eller överskott. Normalt fördelar profilen en högre andel av årsförbrukningen under årets mörka och kalla månader. Detta sammanfaller med den period på året då riskerna för höga priser är som störst. Den slutliga elkostnaden vid avtal med rörliga elpriser påverkas alltså av vilken förbrukningsprofil som används. Enligt en studie av Konsumenternas Elrådgivningsbyrå ( ) varierar förbrukningsprofilernas utformning mycket mellan olika elhandlare. Studien visar att skillnader i elhandlarnas olika förbrukningsprofiler kan påverka konsumentens slutliga elkostnad lika mycket som skillnader i själva elpriset hos elhandlarna. Fram till dess att elföretagen infört månadsvis avläsning vore det en fördel om alla elhandlare använde sig av samma förbrukningsprofil. Det vore en konkurrensneutral lösning på debiteringsproblemet. Förbrukningsprofilen är alltså en faktor som påverkar elkostnadens storlek men är okänd för flertalet konsumenter. Informerar elhandlarna inte om vilka förbrukningsprofiler som tillämpas har konsumenten kan inte ens en teoretisk möjlighet att jämföra olika elhandlares förbrukningsprofiler med varandra. Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 9 (19)

10 Bild 8. Förbrukningsprofil anges (datainsamling v ) (n=75) 1% Ja (för villa med elvärme) Nej 99% Bild 8 visar tydligt att förbrukningsprofiler inte är något elhandlare informerar om. Endast ett företag hade förbrukningsprofil publicerad på hemsidan, och det endast för en typ av avtal. 3.4 Missvisande totalpris Ett för konsumenten förvirrande, och i marknadsföring av el ofta förekommande, begrepp är Totalpris. Mycket vanligt är att de i priset ingående posterna elpris, elcertifikat, moms och skatt ställs upp i en tabell. Dessa läggs ihop och presenteras som totalpris. Ett sådant begrepp ger sken av att alla kostnader för att köpa el är inkluderade. Detta är missvisande om en fast avgift tillkommer. För detta krävs en angiven förbrukning att fördela den fasta avgiften på. (Dessutom tillkommer för konsumenten nätavgiften som påverkar det totala priset, sett ur konsumentens synvinkel). Enligt Konsumentverkets uppfattning skulle det i stället för totalpris i ovan nämnda tabell kunna stå exempelvis summa elpris per kwh (exklusive fast avgift). Bild 9. Missvisande totalpris visas (datainsamling v ) (n=75) 53% 47% Ja Nej Bild 9 visar att 40 företag (53 %) anger ett oklart eller missvisande totalpris. Resterande 47 % av elhandlarna uppger inget missvisande totalpris. Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 10 (19)

11 4. RESULTAT 4.1 Förekomst av jämförpris Det huvudsakliga problemet som denna studie har visat är att 17 elhandelsföretag inte anger jämförpris över huvud taget. Dessa 23 % uppfyller alltså inte grundkravet i föreskrifterna. 77 % av elhandlarna anger någon form av jämförpris i sin marknadsföring på Internet. Ett problem inom denna skötsamma grupp är dock att hälften av företagen, 29 stycken, anger jämförpris endast för vissa av sina avtal. Det går inte att finna något mönster för vilka avtalsformer elhandlare har valt att utelämna jämförpris för. Det är totalt ungefär lika många rörliga avtal som inte har kompletterats med jämförpris som det är bundna avtal och tillsvidarepris. Ett annat problem är att inte alla elhandlare använder den korrekta benämningen Jämförpris. Nästan hälften av dem som informerar om jämförpriset (42 %) använder ett annat begrepp. 4.2 Tillgänglighet Tillgängligheten till informationen om jämförpriset, det vill säga hur lätt det är att hitta, är ganska varierande. Över hälften av företagen hamnar i den mest lättillgängliga kategorin 0 (noll klick för att nå jämförpris). Med förbehåll för individuell variation i layout är kategori 1 (ett klick) den näst mest tillgängliga lösningen för konsumenten. Cirka en tredjedel bedöms ha en svårtillgänglig information om jämförpriset. 4.3 Uppgift om nätkostnad och skatt Endast drygt mer än hälften (60 %) av elhandlarna uppger att nätkostnaden ej ingår i jämförpris, vilket är ett krav enligt Konsumentverkets föreskrifter. När det gäller information om energiskatt och den upplysning som ska ges, att denna kan skilja sig mellan olika delar av landet, ser det ännu sämre ut. Strax under 40 % följer föreskrifterna. Dessa upplysningsskyldigheter torde vara enkelt för företagen att uppfylla. 4.4 Begrepp Begreppsfloran är riklig och begreppsanvändningen är inte enhetlig. - Begreppet för kundens årliga fasta kostnad för att köpa el kallas (fast) årsavgift av 35 %. Ytterligare 51 % kallar det fast avgift, vilket också kan anses godtagbart. Majoriteten har alltså godtagbar information. Men några företag trasslar till det för konsumententen % av elhandelsföretagen anger enligt Konsumentverket ett totalpris, som inte är entydigt eller missvisande. Användningen av ett felaktigt totalpris kan leda till missuppfattningar för konsumenten. Att presentera beståndsdelarna i elpriset har sitt berättigade informationsvärde. Det är begreppet total som leder tanken fel. Lösningen är att kalla det något annat, exempelvis summa elpris per kwh (exklusive fast avgift) eller endast summa (vid tabellering) om inte alla kostnader ingår i det uppgivna priset. - Begreppet tillsvidarepris är relativt etablerat, 72 % använder sig av detta. 4.5 Förbrukningsprofil Av undersökningen kan konstateras att konsumenterna inte kan få information på Internet om vilka förbrukningsprofiler företagen använder. 99 % redovisar inte sina förbrukningsprofiler. Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 11 (19)

12 Bilaga 1. Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation Konsumentverkets författningssamling ISSN KOVFS 2005:4 Utkom från trycket den 13 maj 2005 Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation; beslutade den 20 april Konsumentverket föreskriver följande med stöd av 3 1 förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket. Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheten att lämna prisinformation och om beräkningsgrunderna för jämförpriser. Allmänt om pris och jämförpris 2 När en bestämd produkt bjuds ut i en försäljningslokal, i ett skyltfönster eller i omedelbar anslutning till säljstället skall priset och, i tillämpliga fall, jämförpriset anges i enlighet med 7 prisinformationslagen (2004:347). Prisinformationen skall lämnas 1. på varan eller dess förpackning, eller 2. på en hyllkantsetikett, skylt eller på annat likvärdigt sätt i produktens omedelbara närhet. 3 Uppgifter om pris och jämförpris skall anges med en stil och storlek som är lätt att läsa. Prisinformationen skall anges med kommatecken eller kolon mellan kron- och öretal. Jämförpriset skall avrundas till två decimaler. Måttenheten för jämförpriset skall skrivas ut. När jämförpriset anges på en hyllkantsetikett skall det anges mot gul bakgrund. Särskilt för dagligvaror 4 Om priset på dagligvaror som bjuds ut i en försäljningslokal endast anges enligt 2 andra stycket 2, skall det finnas möjlighet för konsumenten att på ett enkelt sätt dels beräkna den sammanlagda kostnaden för varorna före betalningen, dels kontrollera att det pris som tas ut i kassan stämmer överens med prisinformationen vid varan. Även för varor av varierande vikt som levereras färdigförpackade till butiken skall priset normalt anges på varan eller dess förpackning. Om varans vikt framgår av förpackningen och det finns möjlighet att på ett enkelt sätt i varans omedelbara närhet kontrollera det exakta priset för varan och att jämförpriset är korrekt angivet, får dock priset för sådana varor anges endast med jämförpris på en hyllkantsetikett eller skylt. För varor som säljs i lös vikt behöver endast jämförpriset anges. Måttenheter för jämförpriser 5 För jämförpriser på varor skall någon av följande måttenheter användas: kronor per kilogram eller ton (kr/kg, kr/ton), kronor per liter eller kubikmeter (kr/l, kr/m3), kronor per meter eller kilometer (kr/m, kr/km), kronor mer kvadratmeter (kr/m2), kronor per styck eller per 100 (kr/st, kr/100), eller kronor per rekommenderad användning (kr/dos, kr/tvätt, kr/disk etc.). Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 12 (19)

13 Beräkningsgrunder för jämförpris 6 För följande varor bör angivna beräkningsgrunder användas: 1. För varor som säljs i förpackningar med flera enheter som konsumeras styckevis beräknas jämförpriset i samma måttenhet som för den enskilda varan. 2. För varor på rulle, spole, nystan och liknande beräknas jämförpriset per meter. För mjukpapper beräknas jämförpriset per kilogram exklusive hylsans vikt. 3. För material som skall täcka en yta beräknas jämförpriset per kvadratmeter. För tapeter av papperstyp anges priset per rulle och för färg per liter. 4. För varor med rekommenderad dosering beräknas jämförpriset per rekommenderad dos. I förekommande fall skall beräkningen ske enligt varans normaldosering. 5. För varor som skall spädas med vatten beräknas jämförpriset per mängd konsumtionsfärdig vara eller standardlösning. Undantag från krav på jämförpris 7 Skyldigheten att ange jämförpris gäller inte förpackningar som innehåller 50 gram eller mindre, förpackningar som innehåller 50 milliliter eller mindre, förpackningar som innehåller flera olika varor, förpackningar där försäljningspriset är detsamma som jämförpriset, eller varor som säljs huvudsakligen för sina kosmetiska egenskaper. Jämförpris för el 8 Vid marknadsföring av el skall jämförpris i öre per kwh anges för en årlig förbrukning av 2 000, och kwh. Jämförpris skall anges för varje avtalsform som erbjuds i marknadsföringen. Det skall redovisas vilken period jämförpriset gäller. Beräkningen av jämförpriset skall grunda sig på det totala belopp som konsumenten betalar till företaget för sin konsumtion av el. Upplysning skall lämnas om att nätkostnaden inte ingår. Jämförpriset skall omfatta den energiskatt som tillämpas för merparten av hushållen i Sverige. Upplysning skall lämnas om att en annan energiskatt kan tillämpas för vissa områden samt hur stor skillnaden på jämförpriset blir för dessa områden. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2005, då Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1992:1) om prisinformation och Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2001:1) för jämförpriser på varor skall upphöra att gälla. På Konsumentverkets vägnar KARIN LINDELL Eva Westberg Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 13 (19)

14 Bilaga 2. Förteckning över undersökta elhandlare Elhandlare som ej anger jämförpris i marknadsföring via Internet Alvesta Energi AB BestEl AB Borås Elhandel AB GodEl Gotlands Energiförsäljning AB Habo Energi AB Hemab Elförsäljning AB Hydro Energi AB Karlsborgs Energi Försäljning AB Karlshamn Energi Elförsäljning AB Kraft & Kultur Mellersta Skånes Kraft Norrtälje Energi AB OK-Q8 & Vattenfall AB i samarbete Söderhamn Elförsäljning AB Tranås Energi AB Vetlanda Energi Elhandlare som anger jämförpris (eller motsvarande begrepp) i marknadsföring via Internet Affärsverken Energi AB Alingsås Energi AB Billinge Energi AB Björklinge Energi Försäljning AB Bodens Energi AB Boo Energi ek. för. Dala Kraft AB Eksjö Energi AB Elektra i Hälsingland AB Elverket Vallentuna El AB Energibolaget i Sverige AB e.on försäljning Sverige AB Eskilstuna Energi & Miljö Falkenberg Energihandel AB Fortum Markets AB Fyrfasen Energi AB Fyrstads Kraft Gislavedsenergiring AB Göta Energi Hjo Energi Elhandel AB Höglandsenergi AB Jämtkraft AB Kalmar Energi Försäljning AB Karlstads Energi AB Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB KREAB Försäljning AB Lindesbergs Energi AB Ljusdal Energi Försäljning AB Luleå Energi AB Lunds Energi AB Mälarenergi Mölndal Energi AB Nordic Elförsörjning AB Nossebro Energi Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 14 (19)

15 Nynäshamn Energi Handel AB PiteEnergi Handel AB Plusenergi AB Ringsjö Energi Försäljnings AB Sala-Heby Energi AB Sandviken Energi AB SEVAB Energiförsäljning AB Skellefteå Kraft AB Skånska Energi Marknad AB Storuman Energi El AB Surahammar Energiverk AB Telge Energi AB Tibro Energi AB Umeå Energi Elhandel AB Vaggeryds Energi AB Varberg Energimarknad AB Vattenfall Värnamo Energi AB Västerbergslagens Energi Öresundskraft Österlens Kraft Försäljnings AB Östkraft AB Övik Energi AB 7H Kraft AB Bortfall Ingen info via hemsida Elitkraft i Sverige Grästorp Energi Kvänum Energi AB Rödeby Energi AB Ingen prisinformation via hemsidan, hänvisar kundtjänst Ingen prisinformation via hemsidan, hänvisar kundtjänst Ingen prisinformation via hemsidan, hänvisar kundtjänst Ingen prisinformation via hemsidan, hänvisar kundtjänst Saknar hemsida Bengtsfors Energi Handel AB Ekfors Energi AB Herrljunga Elkraft AB Jukkasjärvi Energi AB Näckåns Energi AB Närkes Kils Energi AB Saknar hemsida Saknar hemsida Saknar hemsida Saknar hemsida Saknar hemsida Saknar hemsida Övrigt bortfall Borgholm Energi AB Brukskraft AB Katrineholm Energiförsäljning AB Preem Petroleum AB Tekniska Verken i Linköping AB Västringen Växjö Energi AB Säljer el genom Östkraft Säljer el genom Göta Energi Säljer el genom Östkraft Ingen elförsäljning Säljer el genom Östkraft Säljer el genom Göta Energi Säljer el genom Östkraft Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 15 (19)

16 Bilaga 3. Jämförpris bredvid priser Jämförpris visas på samma sida där priser visas (bredvid eller nedanför), dvs. noll musklick, variant (i). Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 16 (19)

17 Bilaga 4. Jämförpris som länkad rubrik bland prisrubriker Jämförpris som egen länkad rubrik tillsammans med rubriker för priser, dvs. noll musklick, variant (ii). Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 17 (19)

18 Bilaga 5. Jämförpris som egen rubrik på första sidan Jämförpris finns som egen länkad rubrik på första sidan (för privatpersoner), dvs. noll musklick, variant (iii). Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 18 (19)

19 Bilaga 6. Förvirrande begrepp i stället för tillsvidarepris Begreppet Tillsvidarepris får numera anses vara allmänt vedertaget och gäller för de kunder som inte har slutit något avtal om att köpa el eller vars avtal har löpt ut. Nedan följer en förteckning över de företag som i stället för använda tillsvidarepris använder sig av förvirrande begrepp. Affärsverken Energi AB Alvesta Energi AB Elverket Vallentuna El AB E.ON försäljning Sverige AB Fortum Markets AB Jämtkraft AB Karlshamn Energi Elförsäljning AB Luleå Energi AB Mälarenergi Sandviken Energi AB Söderhamn Elförsäljning AB "Kombipris" "Normalpris" "Bas-pris" "Normalpris" "Enkel" "Lokalpris" "Baspris" "Elpris utan avtal" "Trygg el" "Trygg el" "Normalpris" Konsumentverket/KO Rapport 2006:1 19 (19)

Så miljövänliga är elbolagen

Så miljövänliga är elbolagen Så miljövänliga är elbolagen Siffran till vänster anger hur stor andel av företagets el som kommer från förnybara källor, vilket också är den siffra som avgör placering i rankningen. Pilarna i den högra

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal.

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal. 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 1 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 2 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 3 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads Energi AB 83.54 1 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Elkostnad 2014 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1

Elkostnad 2014 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1 Elhandlare Elomr. 1 Rörligt pris elområde 1 Karlstads Energi AB 79.51 1 325 15 902 Karlstads Energi AB 1 2 Rörligt pris elområde 2 Karlstads Energi AB 79.53

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Medlemmar Svensk Energi Utskriftsdag: 2009-03-10 Ordinarie medlem Adress Organisationsnr Telefon Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA Affärsverken Energi AB Box 530 371 23 KARLSKRONA Ale

Läs mer

Konsumentverkets vägledning om prisinformation 2012

Konsumentverkets vägledning om prisinformation 2012 Konsumentverkets vägledning om prisinformation 2012 Vägledning prisinformation Konsumentverket 2012 2 (20) 3 (20) Konsumentverkets vägledning om prisinformation Bra prisinformation är nödvändigt för att

Läs mer

Tillsvidarepriserna under första halvåret 2010. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tillsvidarepriserna under första halvåret 2010. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tillsvidarepriserna under första halvåret 2010 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Inledning Sedan 1996 är elhandelsmarknaden avreglerad och företag kan fritt etablera sig som leverantör av el till

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:169 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Box 82 828 22 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen BLEKINGE KARLSHAMN REL00089 Karlshamn Energi AB 5 621 kr 527 kr 2 458 kr REL00143 Olofströms Kraft Nät AB 6 535 kr 571 kr 2 502 kr KARLSKRON A Affärsverken Karlskrona AB 5 840 kr 857 kr 2 788 kr REL00091

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:168 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Box 82 828 22 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA

Läs mer

Förteckning över målnummer (förvaltningsrättens) och motparter

Förteckning över målnummer (förvaltningsrättens) och motparter 1 (8) Förteckning över målnummer (förvaltningsrättens) och motparter Parter som företräds av A1 Advokater Mål nr 4711-15 Västra Orusts Energitjänst ek. för., 758500-2152, Box 65, 474 21 Ellös REL00242

Läs mer

Medlemmar Energiföretagen

Medlemmar Energiföretagen Medlemmar Energiföretagen Utskriftsdag:2016-05-18 Antal medlemmar:198 st Medlemmar och utövare Adress Organisationsnr Telefon AB Edsbyns Elverk Box 82 556015-7686 0271-27400 AB Helsinge Elhandel Box 82

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Elhandlarranking Elområde 3

Elhandlarranking Elområde 3 Elhandlarranking Elområde 3 November december 2011 Tranås Energi erbjöd de lägsta priserna på ettårskontrakt i elområde 3 under november och december 2011. En småhusägare med en årlig användning om 20

Läs mer

Elhandlarranking Elområde 2

Elhandlarranking Elområde 2 Elhandlarranking Elområde 2 November december 2011 Gävle Energi erbjöd de lägsta priserna på ettårskontrakt i elområde 2 under november och december 2011. En småhusägare med en årlig användning om 20 000

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

hälften av alla konsumenter har valt att varken byta elleverantör eller avtalsform.

hälften av alla konsumenter har valt att varken byta elleverantör eller avtalsform. Så sänker du din el kontrollera om du har rätt avtal Skenande elkostnader blir en onödigt dyr smäll för många. Men det går att krympa elnotan. Privata Affärer lotsar dig rätt på den snåriga elmarknaden.

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:169 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Uraforsvägen 10 828 33 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23

Läs mer

Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Sverigerapport 2011 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! 1 Innehållsförteckning 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden.... 2 1.2

Läs mer

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2011-04-08 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 212 Matz Tapper 214-2-21 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 212... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 848 13,86 - FORTUM VÄRME AB (samägt med Stockholm 778 E.ON Elnät Stockholm AB 36,7 Vallentuna 31,45 27 868 14,78 11,68 E ON VÄRME SVERIGE AB 739 Elverket

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Totalt kostnad per år inklusive moms Uppgifterna gäller från 1 januari 2005 och 1 januari 2006 Myndighetsavgifter ingår Kommun Nätföretag

Läs mer

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 2005 Matz Tapper 2006-12-28 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 2005... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Villa med fjärrvärme med en årsförbrukning på 20 000 kwh Totalpris öre/kwh inklusive moms.

Villa med fjärrvärme med en årsförbrukning på 20 000 kwh Totalpris öre/kwh inklusive moms. Stockholms län - kommun Ort Företag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholm -centrala Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5% Stockholm -närvärme Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5% Stockholm -södra Fortum Värme, AB 83,5 87,8

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag Bilaga 2 Kommun Kommuna lskatt år 2000 exkl. kyrkoavgift Avgiftsfinanserad VA, % Avfallskost n (vid 1900 l/v) kr/m2 inkl Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl Färrvärme företag Fjärrvärm e kr per MWh inkl

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 397 9,37 - Fortum Värme, AB 725 Graninge Elnät AB, Upplands Väsby 31,4 Vallentuna 31,45 26 306 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 699 Elverket Vallentuna

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

KO:s beräkningsmodell

KO:s beräkningsmodell KO:s beräkningsmodell Innehåll Sid Beräkning av prisfördyring...1 årsförbrukning om 2 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...2 5 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...3 10 000 kwh/år

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 28% 274

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 28% 274 21:00 Wednesday, October 12, 1 1 Eda Ellevio 12 656 12 120 9 885 536 2 771 4% 28% 274 2 Forshaga Ellevio 12 656 12 120 9 885 536 2 771 4% 28% 274 3 Grums Ellevio 12 656 12 120 9 885 536 2 771 4% 28% 274

Läs mer

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 40% 274

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 40% 274 11:38 Friday, July 21, 1 1 Eda Ellevio 13 796 12 656 9 885 1 140 3 911 9% 40% 274 2 Forshaga Ellevio 13 796 12 656 9 885 1 140 3 911 9% 40% 274 3 Grums Ellevio 13 796 12 656 9 885 1 140 3 911 9% 40% 274

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:168 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Uraforsvägen 10 828 33 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23

Läs mer

Elhandlarranking Elområde 4

Elhandlarranking Elområde 4 Elhandlarranking Elområde 4 November december 2011 Skellefteå Kraft erbjöd de lägsta priserna på ettårskontrakt i elområde 4 under november och december 2011. En småhusägare med en årlig användning om

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 397 9,37 - Fortum Värme, AB 734 Graninge Elnät AB, Upplands Väsby 31,4 Vallentuna 31,45 26 306 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 699 Elverket Vallentuna

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 27 Matz Tapper 28-11-21 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 27... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 26 Matz Tapper 27-11-5 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 26... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Elbytarguide Bostadsrättsföreningar Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Dags att se över elavtalet och spara pengar till föreningen 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess

Läs mer

EFAs Medlemsförteckning september 2014

EFAs Medlemsförteckning september 2014 Aktiebolaget SVAFO 42 611 23 NYKÖPING +4687395000 Ale El-förening ek. för. 33 449 14 ALAFORS +46303332400 ATS Kraftservice AB 58 711 30 LINDESBERG +4658113320 Barsebäck Kraft AB 51 246 25 LÖDDEKÖPINGE

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Bilaga 1. Nätpris i öre/kwh januari 2005, övre och nedre kvartil, median samt förändring i procent. Kvartil. 1 jan 1997.

Bilaga 1. Nätpris i öre/kwh januari 2005, övre och nedre kvartil, median samt förändring i procent. Kvartil. 1 jan 1997. Bilagor Bilaga 1. Nätpris i öre/kwh 1997 1 januari, övre och nedre kvartil, median samt förändring i procent Typkund 1 jan Kvartil Övre 1 jan 1997 % 1 jan 1 jan 1997 % 1 jan Kvartil Nedre 1 jan 1997, 2

Läs mer

Fd. vd på Skara Energi AB. Ett företag som ägs av Skara kommun till 100 %.

Fd. vd på Skara Energi AB. Ett företag som ägs av Skara kommun till 100 %. Jonny Blomqvist Fd. vd på Skara Energi AB. Ett företag som ägs av Skara kommun till 100 %. Talesperson för Forum för nordisk energimarknad och motståndare till förslaget om att införa SCM med En kontakt

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Medlemmar Energiföretagen Sverige

Medlemmar Energiföretagen Sverige Medlemmar Energiföretagen Sverige Antal ordinarie medlemmar:201 st Ordinarie medlem AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Uraforsvägen 10 828 33

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 2013 Matz Tapper 2014-08-20 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 2013... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Medlemmar Energiföretagen Sverige

Medlemmar Energiföretagen Sverige Medlemmar Energiföretagen Sverige Antal ordinarie medlemmar:202 st Ordinarie medlem AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Uraforsvägen 10 828 33

Läs mer

teckna avtal sänk din elkostnad!

teckna avtal sänk din elkostnad! MedlemsEl LO verkar för ett rättvisare samhälle och vill därför förbättra villkoren för så många människor som möjligt. MedlemsEl är det elavtal som LO-förbundens medlemmar kan ansluta sig till för att

Läs mer

EFA:s Medlemsmatrikel september 2012

EFA:s Medlemsmatrikel september 2012 Juridiskt namn Antal totalt Postadr: Postnummer Postadr: Postort Telefon, växel AB Edsbyns Elverk 19 82822 EDSBYN 0271-274 00 AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 676 11577 STOCKHOLM 08-671 70 00

Läs mer

Medlemmar Energiföretagen Sverige

Medlemmar Energiföretagen Sverige Medlemmar Energiföretagen Sverige Antal ordinarie medlemmar:200 st Ordinarie medlem AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Uraforsvägen 10 828 33

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Medlemmar Energiföretagen Sverige

Medlemmar Energiföretagen Sverige Medlemmar Energiföretagen Sverige Antal ordinarie medlemmar:203 st Ordinarie medlem AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Uraforsvägen 10 828 33

Läs mer

Medlemmar Energiföretagen Sverige

Medlemmar Energiföretagen Sverige Medlemmar Energiföretagen Sverige Antal ordinarie medlemmar:204 st Ordinarie medlem AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Uraforsvägen 10 828 33

Läs mer

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Kompletterande dokument till Ei R 2012:14 Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Kompletterand

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Utgåva 2014-01-22. Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Utgåva 2014-01-22. Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Innehåll 1 Beräkningsexempel... 1 1.1 Inledning... 1 1.2 Tillgång till elström vid uppställning av järnvägsfordon (6.3.3.3)... 1 1.2.1 Beräkningsexempel 1... 3 1.3

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Bilaga 2. Färrvärmeföretag

Bilaga 2. Färrvärmeföretag Kommun Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 14,87 - Upplands Väsby kommun, Väsby Teknik 608 Teknik Väsby AB 25,9 Vallentuna 28,00 100 11,89 - Vallentuna Värmeverk AB c/o RENEA 588 Vallentuna Elverk

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Prisinformation inom dagligvaruhandeln

Prisinformation inom dagligvaruhandeln Rapport 2010:2 Prisinformation inom dagligvaruhandeln 2010:2 Prisinformation inom dagligvaruhandeln Konsumentverket 2009 3 (52) Sammanfattning och slutsatser Den här rapporten är en uppföljning av hur

Läs mer

EFAs Medlemsförteckning maj 2015

EFAs Medlemsförteckning maj 2015 AB Edsbyns Elverk 12 828 22 EDSBYN +4627127400 AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 667 115 77 STOCKHOLM +4686717000 AB Helsinge Elhandel 2 828 22 EDSBYN +4627127400 ABEKA El & Kraftanläggningar AB

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Nils Holgersson Hela Sverige 2015

Nils Holgersson Hela Sverige 2015 Ale Göteborg Energi AB 765 782 Alingsås Alingsås Energi Nät AB 858 849 Alvesta Alvesta EnergiAB 801 801 Aneby Aneby Miljö & Vatten AB 966 880 Arboga Arboga Energi AB 795 799 Arjeplog Arvidsjaur Arvidsjaurs

Läs mer

DARWin. Driftstörningsstatistik. Matz Tapper

DARWin. Driftstörningsstatistik. Matz Tapper Driftstörningsstatistik 2015 Matz Tapper 2016-08-17 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 2015... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer