Verksamhetsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelser 2009 2012"

Transkript

1 Akademikernas ansvar Verksamhetsberättelser

2 Verksamhetsberättelser Sammanställningen av s verksamhetsberättelser för åren bifogas exklusive bilagorna för bokslut för de enskilda åren. s bokslut redovisas samlat för alla fyra åren i en separat bilaga, Ekonomi , samt sist i denna sammanställning. Anledningen till detta förfarande är att redovisningssättet skiljt sig åt mellan åren. Med denna presentation fås en enhetlig redovisning och därmed bättre överskådlighet. Nedan redovisas en sammanfattning av s medlemsstatistik s medlemsstatistik Medlemsutveckling medlemmar År Antal medlemmar Förändring Procentuell förändring , , , ,4 Medlemsutveckling yrkesverksamma medlemmar År Antal medlemmar Förändring Procentuell förändring , , , ,9

3 Verksamhetsberättelse 2009 Fastställd av s styrelse

4 1 Innehåll Inledning 3 Kongress s styrelse och ordförandekonferenser 3 Organisation och ledning 5 Fastigheten Lilla Nygatan 14 6 Fokus Lönebildning och arbetsmarknad 7 Utbildning och forskning 7 Rekryteringsbefrämjande åtgärder 7 Verksamhetsområden 8 Arbetsliv och arbetsmiljö 8 Arbetsmarknad 10 Arbetsrätt 11 Integration och mångfald 13 Internationellt 13 Jämställdhet 17 Kommunikation 18 Löner och avtal 22 Statistiktjänster 25 Näringspolitik 26 Rekryteringsbefrämjande åtgärder 27 Studentråd 27 Studentmässor AB 28 Studentmässor

5 2 Socialförsäkringar 30 Utbildning och forskning 30 Bilagor 32 Bilaga 1: s viktigaste remisser Bilaga 2: i media Bilaga 3: s representationsuppdrag Bilaga 4: bokslut 2009

6 3 Inledning Under året utgick styrelsens och kansliets arbete från den färdriktning som antogs på kongressen Inriktningen har varit färdriktningens fem huvuduppgifter: Tillväxten. Arbetsmarknaden. Arbetslivet. Välfärden. s roll. De huvudsakliga verktyg som använts är kvalificerade utredningar, aktiv samhällspåverkan och opinionsbildning. Kongress 2009 Den november genomfördes 2009 års kongress i Norra Latins lokaler i centrala Stockholm. Kongressmiddagen avhölls i Berns lokaler. Ett aktivt förberedelsearbete präglade styrelsens och kansliets verksamhet. Inför kongressen förberedde styrelsen bland annat för fyra propositioner; Stadgar, färdriktning , rekrytering och ekonomi- och avgifter. Dessutom hade det inkommit 12 motioner som styrelsen och kongressen hade att hantera. Mycket synligt och osynligt arbete utfördes inför och under kongressen, framförallt av medarbetare vid s kansli men också av förtroendevalda i styrelsen, valberedning, stadgekommitté, kongresspresidium och många andra funktioner. Men trots allt var kongressens huvudpersoner ombuden vilka är en omistlig del av medlemsdemokratin. Nu dröjer det till år 2013 innan det är dags för kongress igen, vilket styrelsen ser fram mot. För kongressår, som år 2009, är speciella och för är kongressen en höjdpunkt. s styrelse och ordförandekonferenser Under perioden 1 januari 17 november bestod styrelsen av följande ledamöter: Anna Ekström, ordförande Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, förste vice ordförande Åke Lindström, DIK, andre vice ordförande Göran Blomqvist, Sveriges universitetslärarförbund Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund Eva Nilsson Bågenholm, Sveriges läkarförbund Conny Persson, Jusek Laila Strunke, Sveriges Arkitekter Anitha Wijkström, SRAT

7 4 Styrelsen genomförde sju protokollförda sammanträden och styrelsesekreterare var Gunilla Lyngfelt. Styrelsen genomförde sju protokollförda sammanträden och styrelsesekreterare var Gunilla Lyngfelt. Vid kongressen den 17 november valdes följande styrelse: Anna Ekström, ordförande Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, förste vice ordförande Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, andre vice ordförande Lars Ahlin, Sveriges Psykologförbund Göran Arrius, Jusek Mikael Igelström, Civilekonomerna Christin Johansson, Akademikerförbundet SSR Eva Nilsson Bågenholm, Sveriges läkarförbund Anitha Wijkström, SRAT Styrelsen genomförde två protokollförda sammanträden och styrelsesekreterare var Nina Mimon. Stina Hamberg, Studentråds ordförande, deltog i sammanträdena med yttrande- och förslagsrätt. Vid styrelsens sista sammanträde för året deltog också Lisa Gemmel, Studentråds tillträdande ordförande. Under året arrangerades tre ordförandekonferenser: mars, 11 maj och 6 oktober. Ordförandekonferensen i Göteborg den mars Den första dagen ägnades åt den finansiella krisen och utmaningarna för näringslivet och kommunsektorn i Västra Götaland. Ordförandena i Akademikerföreningarna på Saab och Volvo, samt företrädare för Göteborgs kommun och Västsvenska handelskammaren informerade. Därefter tog länsöverdirektör Göran Bengtsson och landshövding Lars Bäckström emot på residenset. Konferensen fortsatte nästa dag med en presentation av s varumärkesarbete som följdes av en diskussion om utkastet till den kommande kongresspropositionen, Färdriktning Ordförandekonferensen den 11 maj Utbildningsminister Jan Björklund höll efter korta kommentarer om den finansiella krisen ett anförande om långsiktiga mål och strategiska frågor. Återstående tid diskuterades tre av styrelsens kommande kongresspropositioner. Anders Edward inledde med en presentation av ett första utkast till ekonomi- och avgiftsproposition, Jon Stenbeck presenterade den kommande rekryteringspropositionen och Jan Martin,

8 5 sammankallande i stadgekommittén, gick igenom förslagen till ändringar i stadgarna. Ordförandekonferensen den 6 oktober Efter inledande anförande av Richard Malmborg, Åke Lindström och Edel Karlsson Håål diskuterade ordförandekonferensen den kommande avtalsrörelsen. Dagen avslutades med att Per Nuder, f.d. statsråd, gav sin syn på den finansiella krisen och på det parlamentariska läget inför valet nästa höst. Organisation och ledning Till organisation och ledning hör övergripande funktioner och organ för organisationen, verksamheter som rör styrelsen, ordförandekonferenser, ledning av kansliet, kongressplanering mm tillsammans med ordförandens verksamhet. Kansliledningen har bestått av kanslichef Anders Edward, ordförande Anna Ekström, samhällspolitisk chef Gunnar Wetterberg och kommunikationschef John Ahlmark. Internservice har utförts av företaget Addici som sköter personalförsörjning av växel och expedition, lokalvård samt ansvarar under ledning av kanslichefen för kanslilokalernas löpande underhåll och driften av tekniska system. Under 2008 genomfördes en översyn av kansliets IT-system och under våren och sommaren 2009 har omfattande uppdateringar gjorts av dessa system. Kansliet personal Kansliet har under året haft tre chefsbefattningar, 25 handläggare och sex administratörer. Under året slutade Mikaela Staaf, vikarie kommunikationsavdelningen (för Anna Kopparberg). Nätverk inom federationen Under året har kansliet samordnat följande nätverk inom federationen: Informatörer, webbredaktörer, pressansvariga, tidningsredaktörer, studenthandläggare, -J (nätverk för jurister), jämställdhetshandläggare, statistiker, ARAB (arbetsmarknadshandläggare), lönebildningsgrupp, arbetsmiljöhandläggare, pensions- och försäkringshandläggare, EUnätverk, samhällspolitisk grupp, kanslichefsgrupp och -E (nätverk för ekonomichefer).

9 6 Fastigheten Lilla Nygatan 14 Under hösten och vintern 2008/2009 lagades taket och fasaden renoverades. I samband med detta upptäcktes grava byggfel under taket vilket föranledde ett omfattande arbete med att lägga ett helt nytt tak under vintern och våren Alla hyresavtal är uppsagda och omförhandlingar har inletts för att marknadsanpassa hyrorna. Vid årsskiftet 2008/2009 flyttade förbundet Trafik och Järnväg in i fastigheten. Samtliga lokalytor är därmed uthyrda under hela 2009.

10 7 Fokus 2009 Lönebildning och arbetsmarknad I och med krisen har arbetsmarknadsfrågorna spelat en viktig roll. har drivit frågorna om kommunernas nyckelroll i stabiliseringen av ekonomin, vikten av praktik och de unga akademikernas utsatta situation. På lönebildningens område har diskussionen inte varit lika intensiv, men har fortsatt att publicera rapporter som understödjer och belyser den individuella lönesättningens roll. Utbildning och forskning På utbildningens område har satt kvalitetsfrågorna i första rummet, inte minst med hänsyn till den ökade tillströmningen till högre utbildning i krisens och demografins spår. Inom forskningspolitiken bidrog de samordnade och mångfasetterade aktiviteterna inom federationen till en påtaglig satsning från regeringen i den forskningspolitiska propositionen. har haft reservationer både när det gäller volymen och den detaljerade styrningen av anslagen. Rekryteringsbefrämjande åtgärder Den av styrelsen till kongressen föreslagna rekryteringspropositionen tar sikte på det som gör förbunden unika och hur detta ska kunna användas i att behålla och nyrekrytera medlemmar. förbunden har en positiv medlemsutveckling. Vid utgången av 2009 hade förbunden totalt drygt medlemmar vilket var en ökning med drygt

11 8 Verksamhetsområden Arbetsliv och arbetsmiljö Inom arbetslivs- och arbetsmiljöområdet har fokus varit på effekten av de stora förändringarna i regelverket rörande sjukförsäkringen och rehabilitering som trädde i kraft under har deltagit i ett flertal sammanhang där dessa frågor diskuterats och debatterats. Även de förändringar i sjukförsäkringen som träder i kraft i början av 2010 har varit föremål för olika aktiviteter, bland annat ett frukostseminarium för förbunden. Ett annat område som uppmärksammats under året är företagshälsovården. har deltagit i Socialdepartementets nyinrättade delegation för kunskapsområde företagshälsovård. Delegationens uppdrag är bland annat att övergångsvis upphandla och samordna de långa företagshälsovårdsutbildningarna, bilda ett forum för att stödja utvecklingen inom området samt verka för ökad forskning inom området. har också deltagit i Swedacs tekniska kommitté för företagshälsovård, vars syfte är att utgöra ett forum för diskussion om ett frivilligt system för godkännande av företagshälsovård. har regelbundet deltagit i olika samrådsmöten med ledningen på Arbetsmiljöverket. har även deltagit i samrådsmöten på Arbetsmarknadsdepartementet, bland annat gällande regeringens fortsatta arbete med den framtida arbetsmiljöpolitiken samt arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan för arbetsmiljöområdet gällande förändringarna i regelverket kring sjukförsäkringen och rehabilitering. har också deltagit i ett samrådsmöte på Försäkringskassan kring dessa förändringar. Fortsatta möten med Försäkringskassan planeras fortgå framöver. har suttit med i referensgruppen till Styrmedelsutredningen Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet. Utredningen lämnade ett delbetänkande, En ny modell för arbetsmiljötillsyn, i mitten av april. Slutbetänkandet, Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet, lämnades i mitten av december. har besvarat ett antal remisser från Arbetsmiljöverket. har deltagit aktivt i Trygghetsfondens beredningsgrupp och genom detta arbetat för att ge stöd till olika utvecklingsprojekt inom kommunoch landstingssektorn. Under året har arbetet framför allt kretsat kring att utveckla lean som är ett tanke- och arbetssätt som fokuserar på det som är värdeskapande för patienten. har varit representerat i styrelsen för ALNA samt i Kommissionens rådgivande kommitté för säkerhet och hälsa i Luxembourg.

12 9 De sociala parterna på europanivån har under året genomfört överläggningar inom ramen för den sociala dialogen med sikte på att ta fram till ett ramavtal om en inkluderande arbetsmarknad. Förhandlingarna mellan parterna avslutades i december. Beslut kommer att fattas under våren. Under året har genomfört en endagsutbildning för skyddsombud. Utbildningen var inriktad på skyddsombudets roll och befogenheter. s nätverk för arbetsmiljöansvariga har träffats vid flera tillfällen. Informationsspridning och erfarenhetsutbyte samt diskussion kring aktuella arbetsmiljöfrågor har stått på programmet. Förändringarna i regelverket rörande sjukförsäkring och rehabilitering, och effekterna av dessa, har kommit upp vid ett flertal gånger. Nätverket har också använts flitigt mellan träffarna för att sprida information och utbyta erfarenheter. har genom medverkan i olika seminarier och workshops bevakat akademikernas intressen inom arbetslivs- och arbetsmiljöområdet och lyft fram s ståndpunkter om aktuella teman. Strukturfonderna s representanter i Övervakningskommittén för Europeiska Socialfonden och Övervakningskommittén för Regionalfonden i Mellersta Sverige bevakar översiktigt programmens genomförande inom respektive område. Ambitionen har varit att med givna resurser begränsa arbetet på de operativa nivåerna till att i första hand följa den pågående löpande utvärderingen. Visst arbete har också ägnats åt att medverka vid planeringen av regeringens ESF-konferens med anledning av det svenska ordförandeskapet. har inbjudits att medverka i en av Arbetsmarknadsdepartementet anordnad arbetsgrupp för diskussion om Europeiska Socialfondens inriktning och utformning I oktober medverkade för femte gången vid en ETUI- kurs för fackliga företrädare som är aktiva i frågor kring Socialfonden. Kursen ägde rum i Berlin. Akademikers arbetsvillkor I februari presenterades rapporten Hälsa och arbete. Rapporten, som är en del i projektet om akademikers arbetsvillkor, behandlar frågor som sjuknärvaro, långtidssjukskrivningar och ledarskap bland akademiker. Kyrka/Arbetsliv Kyrka/Arbetslivs-nätverket träffas 2-3 gånger per termin med huvudsyfte att anordna en årlig konferens med en anslutande utbildningsdag. Årets

13 10 konferens i Stockholm har det multikulturella temat Tro på jobbet. Nätverket har även hållit ett huvudmannaskapsmöte med ledningarna för de medverkande organisationerna; Sveriges Kristna råd (Svenska Kyrkan och Missionskyrkan), Svenskt Näringsliv, Arbetsgivaralliansen, SKL, LO, TCO och. -S (Utmärkelsen modernaste myndigheten) Finansdepartement har i samarbete med bland annat Kompetensmässan tagit initiativ till en ny utmärkelse, Sveriges Modernaste Myndighet, till vilken -S anslutits som partner och jurymedlem. har bistått i processen med framtagning av underlag inför nomineringar. Priset delades ut på Kvalitetsmässan i Göteborg i november. Utmärkelsen gick till Vägverket och delades ut vid Kompetensmässan i Göteborg. -S representerades där av Edel Karlsson Håål., via -S, har avsatt 0,5 årsarbetare till Partsrådets arbetsområde Stöd till Lokal Samverkan. Ny som chef medverkar som moderator vid Civilekonomernas, Juseks och Sveriges Ingenjörers gemensamma kortkurs för nya chefer vid tre inplanerade tillfällen under året; i Stockholm under våren och i Göteborg och Malmö under hösten. Arbetsmarknad Arbetsförmedlingen År 2009 har i första hand handlat om lågkonjunkturen och den därmed ökade risken för arbetslöshet bland akademiker. I början av året publicerade skriften Verksam samverkan som redogjorde för förbundens erfarenheter av samverkan med Arbetsförmedlingen. Skriften var en del i ett projekt för bättre och mer relevanta samverkanskanaler. I mars genomförde tillsammans med Svenskt Näringsliv en konferens med rubriken Ett seminarium om arbetsmarknadspolitiken - Vad fungerar? Och vad fungerar inte?. Vid seminariet föreläste bl. a arbetsmarknadsprofessorerna Lars Calmfors och Anders Forslund. I juni 2009 publicerade skriften Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem på arbetsmarknaden. Rapporten syftar till att synliggöra vad som kännetecknar arbetsmarknaden för akademiker som är yngre än 30 år. Rapporten är tänkt som ett underlag för ett konstruktivt samtal om förutsättningar och insatser för att, på kort och lång sikt, ta till

14 11 vara den resurs som de unga akademikerna utgör. I rapporten ges särskild uppmärksamhet åt utvecklingen under och efter den arbetsmarknadsnedgång som inledde 2000-talet samt effekterna av de regelförändringar som skedde från och med 1 januari 2007 avseende möjligheten att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Rapporten har presenterats och diskuterats på seminarier för bland andra studievägledare och arbetsförmedlare i Malmö och Stockholm. En viktig knutpunkt i s arbete med de arbetsmarknadspolitiska frågorna är s arbetsgrupp för arbetsmarknadsbevakning. Arbetsgruppen är både ett forum för förankring av policy och en kommunikationspunkt mellan förbunden och. Prognosarbete och Framtidsutsikter Under våren 2009 har det kontinuerliga arbetet fortsatt med att utveckla de arbetsmarknadsbedömningar som varje år publicerar i skrifterna Välja yrke samt Framtidsutsikter. Nytt för i år var bl.a att insamlingen av förbundens bedömningar gjordes via en webbenkät. De nya formerna för insamling kommer att utvärderas i efterhand, men har hittills resulterat i ett enhetligare och därmed mer lättbearbetat underlag. Arbetsrätt s lönebildningsgrupp med förhandlingsansvariga från de tre arbetsmarknadssektorerna har haft kontinuerliga träffar under året för att diskutera och informera varandra om aktuella frågor. deltar i nätverket -J, som består av jurister från förbunden och chefsjuristen vid. Gruppen fungerar som ett kunskaps- och diskussionsforum, där också information sprids om de aktuella frågor som arbetar med på arbetsrättens område. Under 2009 har stått värd för -J. En programkommitté, med förbundsrepresentanter, planerar innehållet i nätverkets träffar. -J har träffats regelbundet under året. s ledamöter i Arbetsdomstolen har träffats under året för att följa den arbetsrättsliga utvecklingen och praxis i AD. ordnade också våren en middag med ledamöterna och Arbetsdomstolens juristdomare för att samtala om aktuella arbetsrättsliga frågor. Den särskilda arbetsgrupp med representanter från förbunden som har följt utredningen om konsekvenserna av Laval-domen har involverats i s arbete med att avge remissvar på denna utredning. har ingått i en referensgrupp till kommittén om förenklingar i Semesterlagen och har avgivit remissvar på utredningens förslag.

15 12 har ingått i en referensgrupp på Arbetsmiljöverket med anledning av deras regeringsuppdrag om vissa dispensfrågor om övertidsarbete i Arbetstidslagen. En särskild arbetsgrupp med representanter för förbunden har följt detta arbete. har deltagit i en referensgrupp till Utredningen om integritetsskyddet i arbetslivet, som har sett över integritetsskyddet för arbetstagare och arbetssökande. har också lämnat ett remissyttrande över utredningens förslag. har kontinuerligt haft kontakter med bl. a Arbetsmarknadsdepartementet inför förslag till nya EU- direktiv och förordningar liksom inför revideringar av sådana direktiv, t ex en stadga om europeiska privata bolag och arbetstidsdirektivet. ingår i en referensgrupp till utredningen om genomförande av EUdirektivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. En särskild arbetsgrupp med representanter för förbunden följer arbetet. har i övrigt bevakat frågor på EU-nivå som berört arbetsrätt eller förhandlingsfrågor. Den svenska kollektivavtalsmodellen Den svenska kollektivavtalsmodellen och dess framtid är alltjämt en aktuell fråga, bland annat mot bakgrund av den så kallade Lavaldomen. har bevakat och bedrivit påverkansarbete med anledning av Lavalutredningens betänkande och dess förslag till anpassning i svensk lagstiftning. Begränsningar av stridsåtgärder är också en fråga som debatterats och har, med stöd av s policy om stridsåtgärders legitimitet, deltagit i diskussionen bland annat genom möten med flera politiska partier. har även genom påverkansarbete bl a i form av remissyttranden och debattartiklar verkat för att det även efter det att det s k tjänstedirektivet genomförts ska finnas en behörig representant i Sverige för ett utländskt företag som bedriver verksamhet här, som de fackliga organisationerna ska kunna förhandla och träffa kollektivavtal med. I detta syfte har även uppvaktat riksdagen.

16 13 Projektet och den svenska modellen Projektet som haft som fokus att höja kunskapsnivån om kollektivavtalen och den svenska modellen, har fortsatt under året och kollektivavtalswebben (www.saco.se/kollektivavtal) har lanserats. Individuell lönesättning en arbetsrättslig kartläggning Ett projekt om mötet mellan det individuella lönesystemet och olika rättsområden har under året inletts. Integration och mångfald Lågkonjunkturen och de påfrestningar som den kan komma att innebära i termer av ökad arbetslöshet och minskad efterfrågan på arbetskraft riskerar att försvåra nyanländas etablering på arbetsmarknaden. har därför valt att prioritera arbetet för en bättre Arbetsförmedling för akademiker., tillsammans med Svenskt Näringsliv, har med anledning av detta tagit initiativ till en rapport om arbetsmarknaden för utrikes födda. Särskilt behandlas de icke etablerades situation på arbetsmarknaden. Rapporten kommer att lanseras i samband med ett gemensamt seminarium oktober Rådet för integration i Arbetslivet Rådet för integration i arbetslivet är en viktig del av s integrationsarbete. I Rådet ingår LO, TCO,, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket. Under 2009 har det arbete som skett inom rådet i huvudsak varit inåtriktat. Internationellt Samarbete med LO, TCO och förbunden Den internationella verksamheten har koncentrerats på nordiska och europeiska frågor. Nordens fackliga samorganisation, NFS, har fått en allt viktigare roll att samordna de nordiska central- och huvudorganisationernas agerande i Europeiska fackliga samorganisationen EFS. Samarbetsprojekt med fackliga organisationer i länderna runt Östersjön, inklusive Ryssland, har också ökat i betydelse för NFS. Vid NFS verksamhetskonferens i september inledde förre finske statsministern Paavo Lipponen en diskussion om hur EU påverkar

17 14 nordiskt samhälle och arbetsmarknad och hur Norden kan bli bättre på att påverka EU. En annan fråga var hur den nordiska kollektivavtalsreglerade arbetsmarknadsmodellen ska överleva. Under EFS kongressperiod kallades till en mellanårskonferens i Paris i maj 2009 för att lösa frågor om den långsiktiga finansieringen av EFS samt några principiella stadgefrågor. Den akuta ekonomiska krisen tog dock över agendan och i en Parisdeklaration uttalades att EU nu måste ta ledningen i återhämtningen genom bland annat ökade investeringar i ny och miljövänlig teknik, stärkta välfärdssystem och stopp för den skadliga kortsiktigheten hos finansmarknaderna. Den sociala dimensionen i Europasamarbetet syftar till att balansera den inre marknadens krav på fri konkurrens. Högre kunskapsnivå om EU Under våren genomförde olika aktiviteter i syfte att höja kunskapsnivån om EU och fackligt arbete i EU inom federationen. Chefen för det fackliga kontoret i Bryssel, Tommy Svensson, inledde en serie seminarier med att berätta om kontorets roll. Därefter startade en skräddarsydd EU-utbildning för förbunden, som riktade sig alla som ansåg sig beröras av de europafackliga frågorna i sitt arbete. Utbildningen bestod av tre halvdagsseminarier och avslutades med en studieresa till Bryssel. Innehållet och rubrikerna på seminarierna var: Grunden för EUsamarbetet, med Håkan Jonsson (EU-konsult) och Kerstin Ahlberg (jurist med EG-rättslig inriktning), Beslutsprocessen inom EU, med besök på Europaparlamentets kontor i Stockholm och genomgång av tjänstedirektivet, samt Europafacket, valet och det svenska ordförandeskapet med bland andra Anna Ekström och Wanja Lundby- Wedin. Ett 40-tal personer deltog på respektive seminarium och 30 personer åkte med på studieresan till Bryssel. Till alla deltagare beställdes boken Parterna och EU. Till en bredare målgrupp genomfördes också en utfrågning av kandidater till Europaparlamentet (alla listors förstanamn), i samarbete med Europaportalen. Lissabonstrategin och flexicurity Under den sista fasen av Lissabonstrategin ska medlemsstaterna bland annat redovisa hur de anammat idén om flexicurity, d v s en kombination av trygghet för individerna i omställningen med flexibilitet på arbetsmarknaden. På initiativ av har det svenska ordförandeskapet i en av sina konferenser hösten 2009, tagit med en redovisning av hur bland andra svenska arbetsmarknadsparter arbetar med omställnings- och trygghetsavtal. De är exempel på hur parterna själva kan ta ansvar för flexicurity.

18 15 har i likhet med LO, TCO och Svensk Näringsliv intresse av att Lissabonstrategin följs av något liknande efter Detta framförde vid möte med kommissionären för arbetsmarknadsfrågor Vladimir Spidla under våren. har också framfört till regeringen problemen med den bristande förankringen och det oklara ägandet av processen. Det svenska ordförandeskapet förbereder frågan med sikte på beslut under det spanska ordförandeskapet våren har tillsammans med LO och TCO uppdragit åt professor Lars Magnusson, Uppsala, att i en rapport diskutera erfarenheter av processen, måluppfyllelse samt komma med förslag för en framtida strategi. Rapporten har tryckts och den har väckt intresse i EFS, som översätter den till engelska och franska. De svenska facken har också etablerat ett informationsutbyte med de spanska kollegorna för att vi ska veta vilka initiativ som tas i de båda länderna. NFS utarbetade en plattform för Post Lissabon, de prioriteringar som EU bör driva efter Lissabonstrategin. Den spelades under hösten in till de nordiska regeringarna, särskilt den svenska som arbetade med frågan som EU-ordförande och EU-kommissionen samt till det efterföljande spanska ordförandeskapet., tillsammans med LO och TCO gav i uppdrag till professor Lars Magnusson, Uppsala Universitet, att analysera Lissabonstrategins resultat samt att diskutera vad en kommande strategi bör innehålla. Uppdraget finns redovisat i Skriften Europa efter Lissabon lärdomar av Lissabonstrategin Skriften överlämnades till svenska regeringen. Migrationsfrågor Blått kort EU beslutade 2009 att införa ett särskilt blått kort som ger tillstånd för högkvalificerade att vistas och ta anställning i ett EU-land under två år och därefter kunna söka anställning inom annat EU-land. För svensk del skulle det betyda ett nytt spår in i landet för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare, som ger bättre villkor i flera avseenden än ett tidsbegränsat arbetstillstånd., som i grunden är positiv till reformer som underlättar arbetskraftsinvandring, har emellertid varit kritisk till lönekriterierna i det första förslaget, som skulle förutsätta någon form av statlig reglering av lönenivåer. Istället har en tröskel på 1,5 gånger genomsnittslönen i mottagarlandet införts. För dem som uppfyller de andra kraven för högkvalificerad arbetskraft skulle en erbjuden svensk lön på ca kr kunna ge blått kort. Sanktioner mot arbetsgivare Ett nytt EU-direktiv anger att om en arbetsgivare i EU anställer en illegal invandrare blir påföljden böter. Dessutom får arbetsgivaren stå för de kostnader som det innebär att skicka tillbaka den anställde till ursprungslandet. Arbetsgivaren åläggs också att betala innestående lön,

19 16 skatter och sociala avgifter motsvarande kostnaderna för en laglig anställning. Även om direktivet har ett gott syfte har haft invändningar under beredningen. Det har bland annat gällt svårigheterna att beräkna innestående lön. En utredning har tillsatts av regeringen och ska bland annat överväga de problem som pekat på inför genomförandet i svensk rätt. Arbetskraftsinvandring Den 15 december 2008 infördes nya bestämmelser för arbetskraftsinvandring i Sverige. Migrationsverket har nu huvudansvaret för hanteringen och den tidigare bedömningen av bristsituationer som gjordes arbetsmarknadsverket är borta. Facken ska yttra sig om de erbjudna anställningsvillkoren för att förhindra lönedumning. Ett råd med företrädare från Migrationsverket och arbetsmarknadens organisationer har inrättats under 2009 där man tar upp praktiska och principiella frågor om tillståndsprövningen vid arbetskraftsinvandring. Hittills är det framför allt Sveriges Ingenjörer som fått hantera den ökade mängden ansökningar. De gäller främst tekniker och IT-specialister, huvudsakligen från Indien. Europaparlamentsvalet Inför valet till Europaparlamentet organiserade europaportalen.se en debatt med samtliga partier som är representerade i riksdagen. Platsen var s kansli, som ställts till förfogande för tillfället. Debatten sändes också direkt på nätet. Detta var den första och kanske största debatten under hela valrörelsen, med undantag från de stora direktsända mediedebatterna. Europadagen Den 7 maj genomfördes Europadagen på Kulturhuset i Stockholm. Syftet med Europadagen är att främja debatt och diskussion kring europafrågor. var en av arrangörerna och genomförde två stycken kortare seminarier kring temat arbeta och studera i Europa. Det svenska ordförandeskapet Redan i mars 2008 skrev LO, TCO och till regeringen med anledning av det stundande ordförandeskapet i EU. Då framhölls bland annat att Lissabonstrategins ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet bör vara utgångspunkt för många av åtgärderna under ordförandeskapet. Arbetet med att motverka klimatförsämringen får inte ske till priset av

20 17 växande sociala klyftor och en ökad utslagning. Med ett kunskapslyft för EU-området kan det bli möjligt att leva upp till strategins höga ambitioner. var före sommaren tillsammans med andra intresseorganisationer inbjudet till europaminister Cecilia Malmström för att ta upp angelägna frågor inför ordförandeskapet. Från s sida togs upp, utöver de vanliga synpunkterna på utbildnings- och forskningssatsningar, vikten av att studentrörligheten ökar inom EU, farhågor för en alltför strikt gemensam asyl- och migrationspolitik i det kommande så kallade Stockholmsprogrammet samt värdet av en Post Lissabon -strategi. Regeringen arrangerade oktober en europeisk högnivåkonferens i Stockholm om utanförskapet. Den samlade cirka 400 deltagare, de allra flesta från andra medlemsstaters regeringar, myndigheter och utredningsinstitut men också från EU:s institutioner samt forskare. På ett initiativ av hade regeringen bjudit in, LO, TCO och Svenskt Näringsliv att beskriva vilken roll som arbetsmarknadens parter kan och bör spela för att underlätta ekonomiska omstruktureringsprocesser. Parterna genomförde sessionen An inclusive labour market in times of transition the responsibility of social partners. I sessionen medverkade forskare, cheferna för Trygghetsrådet och Trygghetsfonden TSL, ledande företrädare för de svenska centrala parterna samt tidigare VD och fackliga företrädare i ett nedlagt företag. Den huvudsakliga slutsatsen av sessionen var att de svenska omställningsavtalen är ett bra exempel på hur arbetsmarknadens parter kan underlätta omstruktureringar på arbetsmarknaden, men att man inte kan räkna med att detta går att överföra rakt av till andra länder inom EU på grund av skillnader mellan länders traditioner, kulturer, organisationsgrad, historia etc. Miljö- och klimatpolitik Frågorna får en allt större vikt i EU och nationellt. Såväl EFS som NFS har arbetsgrupper som ser på tänkbara konsekvenser för arbetsmarknaden av en mer aktiv klimatpolitik. Medlemsförbund med expertis inom området deltar i arbetet och rapporterar till. Jämställdhet I det löpande jämställdhetsarbetet har det mest västentliga inslaget varit att bidra till utredningen Aktiva Åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter som leds av ensamutredaren Ann-Marie Morhed och där bland annat arbetsmarknadens parter finns representerade i en expertgrupp. Utredningen har i uppdrag att se över och föreslå förebyggande åtgärder för samtliga diskrimineringsgrunder, inte endast kön. s representant har en referensgrupp med företrädare för förbunden som stöd i uppdraget. För att skapa en bredare diskussion inom

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan förbund i samverkan M ERVÄ R D EN OFR ett modernt samverkansorgan Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

Verksamhetsrapport januari augusti 2013

Verksamhetsrapport januari augusti 2013 Akademikernas ansvar Verksamhetsrapport januari augusti 2013 2013 januari - augusti Verksamhetsrapport Fastställd av s styrelse 2013-09-25 2012 års forsknings-h Verksamhetsrapport jan-aug 2013 Innehåll

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar

Läs mer

Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017

Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017 Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017 Innehåll 1. Den obekväma livslönen ett begrepp med många aspekter (Gunnar Wetterberg) 2. Lönestrukturen

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Kollektivavtal utan avkall på #9/07

Kollektivavtal utan avkall på #9/07 #9/07»Avtalet ger tydligare och bättre förutsättningar för en starkare koppling mellan individens insatser och hennes eller hans lön. Edel Karlsson Håål ordförande Saco-s ledare nästa uppslag» Kollektivavtal

Läs mer

Ademikernas lokala löneprocesser

Ademikernas lokala löneprocesser 2014 Lena Granqvist och Håkan Regnér Ademikernas lokala löneprocesser Akademikernas lokala löneprocesser Lena Granqvist och Håkan Regnér Lena Granqvist och Håkan Regnér och Saco 2014 ISBN: 978-91-87146-96-1

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2013-03-13 Rnr 92.13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Utredningen lämnar ett stort antal förslag som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Deltagare: Lena Ekelius, ordf. Christian Öhrn Emma Spak Johan Zelano (via Skype), 4-7, 12, 14 & 16 c, e-f Förhinder: Saman Saidi Åsa Bratt

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Diarie nr 2007/1567/22 sid 1(9) Lokalt RALS-avtal 2007-2010 vid SMHI avtal nr 1 Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Parterna sluter avtal om löner mm för ST och SACO inom SMHI för avtalsperioden

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-15 Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 15 februari, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer