Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen"

Transkript

1 Säffle kommun UPPDRAGSNUMMER SAMRÅDSHANDLING KARLSTAD Sweco Environment AB Karlstad VA-system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (23) Sweco Sweco Environment AB Veronica Hjelm Kanikenäsbanken 10 Box 385, Karlstad Telefon Telefax Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Gruppchef/civilingenjör Telefon direkt

2 SAMRÅDSHANDLING SAMMANFATTNING Säffle avloppsreningsverk (ARV) är beläget i Säffle kommun. Tillståndsgiven anslutning är pe (personekvivalenter). Kommunen har för avsikt att söka nytt tillstånd hos länsstyrelsen i Värmland för befintligt avloppsreningsverk med en kompletterande process för kväverening. På grund av det ökade kvävekravet krävs en ombyggnation av verket. Då Säffles avloppsreningsverk redan idag har låga kvävehalter ut till recipient krävs dock inte så stora byggnationer. Verket har dessutom volymer att tillgå till en kväveprocess vilket underlättar vid upprustning av verket. Utgångspunkten för kväveutbyggnad är att i framtiden kunna driva processen så att kvävehalter under 15 mg N/l uppnås som årsmedelvärde i utgående vatten. Säffle ARV är väl etablerat på platsen och har inte föranlett några större tillbud under senare år. De viktigaste miljöaspekterna kring avloppsreningsverket är luft främst lukt, yt- och grundvatten samt risk för utsläpp i samband med olyckor. Verksamheten medför ett visst utsläpp av förorenande ämnen till luft och vattendrag. Säffle avloppsreningsverk har dock ett bra reningsresultat med avseende på utgående halter av BOD 7, totalfosfor och totalkväve. Med hänvisning till omfattningen på utsläpp av renat avloppsvatten, lukt och buller, så bedöms verksamheten medföra en ringa belastning på miljön både idag och i fortsättningen. Införande av kväverening kommer att bidra till en minskad kvävebelastning till recipienten. Sweco Environment AB Karlstad VA-system 2 (23)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING ADMINISTRATIVA UPPGIFTER BAKGRUND SYFTE MED EN AVGRÄNSNING SAMRÅD SAMRÅDSSVAR 7 2 BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET ALLMÄN BESKRIVNING DIMENSIONERING BELASTNING PÅ RENINGSVERKET LOKALISERING PLANER OCH SKYDDADE OMRÅDEN PROCESSBESKRIVNING UTSLÄPP AV RENAT AVLOPPSVATTEN BRÄDDNINGAR AVFALL OCH RESTPRODUKTER 12 3 ALTERNATIV HUVUDALTERNATIVET NOLLALTERNATIVET ALTERNATIVA LOKALISERINGAR ALTERNATIV UTFORMNING 14 4 MILJÖKONSEKVENSER AV HUVUDALTERNATIVET UTSLÄPP TILL VATTEN PÅVERKAN PÅ MARK LUKT TRANSPORTER OCH BULLER LANDSKAPSBILD KULTURMILJÖ FRILUFTSLIV RISKER 18 5 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER MARK VATTEN RÅVAROR ENERGI 19 3 (23)

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER LEDNINGSNÄTET RENINGSVERKET SKYDDSÅTGÄRDER 20 7 FÖRVÄNTADE RENINGSRESULTAT OCH RECIPIENTBELASTNINGAR 20 8 MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER MILJÖMÅL MILJÖKVALITETSNORMER 21 9 STATUSBESTÄMNING AV VATTENDRAG BYÄLVEN GETEBOLSVIKEN I VÄNERN AVLOPPSRENINGSVERKETS PÅVERKAN PÅ STATUSEN KONTROLLPROGRAM 23 Bilagor Bilaga 1 Samrådsprotokoll (23)

5 SAMRÅDSHANDLING 1 INLEDNING 1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Verksamhetsutövare: Säffle kommun Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Pressaregatan Säffle Telefonnummer: SNI-kod: Fastighetsbeteckning: Säffle 6:18 Kontaktperson: Berit Öhman 1.2 BAKGRUND Säffle avloppsreningsverk ligger på fastigheten Säffle 6:18 som ligger ca 2 km söder om tätorten. Verket har varit i drift sedan 1970 och är uppbyggt för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Verket byggdes om 1981 och energieffektiviserades Säffle kommun har för avsikt att söka nytt tillstånd hos Länsstyrelsen i Värmland för befintligt avloppsreningsverk med utbyggnad av kväverening och vissa processförändringar. Säffle avloppsreningsverk återfinns i Naturvårdsverkets bilaga över avloppsreningsverk som inte uppfyller direktivets krav vad gäller kväverening. På grund av direktivets kvävekrav krävs nu en ombyggnation av verket. Då Säffles avloppsreningsverk redan idag har låga kvävehalter ut till recipient krävs dock inte så stora åtgärder på avloppsreningsverket. Verket har dessutom volymer att tillgå till en kväveprocess vilket underlättar vid upprustning av verket. Utgångspunkten för kväveutbyggnad är att i framtiden kunna styra processen och som årsmedelvärde understiga 15 mg N/l i utgående vatten. 1.3 SYFTE MED EN Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på omgivningen och på människor. Beskrivningen ska visa hur verksamheten hushåller med mark, vatten, den fysiska miljön i övrigt, material, råvaror samt energi. Miljökonsekvensbeskrivningen skall också möjliggöra en samlad bedömning av effekter på människors hälsa och miljö. Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för att beskriva vilken påverkan en kväveutbyggnad av Säffle avloppsreningsverk har. 5 (23)

6 Miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del av tillståndsansökan för Säffle avloppsreningsverk. 1.4 AVGRÄNSNING GEOGRAFISK AVGRÄNSNING I denna MKB redovisas bedömda konsekvenser för närområdet kring avloppsreningsverket i Säffle samt recipienten Byälven som mynnar i Byviken i Vänern AVGRÄNSNING I TID OCH OSÄKERHETER I UNDERLAGET Denna MKB värderar påverkan på miljöaspekter för ca 10 år framåt. Efter denna tidsrymd ökar osäkerheten både när det gäller verksamhetens tekniska utformning och aktuella miljöaspekter. Slutsatser i denna MKB baseras på befintliga uppgifter i miljörapporter, tekniskt underlag och lämnade uppgifter från Säffle kommun. Inga fältundersökningar har genomförts VÄRDERING AV MILJÖASPEKTER De miljöaspekter som kan anses beröra verksamhet vid avloppsreningsanläggningar och därmed kan påverkas av planerade åtgärder, kommer att konsekvensbedömas i denna MKB. Värderingen av dessa miljöaspekter sker med utgångspunkt från yttranden och synpunkter under samrådsprocessen samt genom sammanställning av befintlig fakta och information. Värdering av identifierade miljöaspekter i nedanstående avsnitt bedöms i tre klasser enligt nedan: Bedömningen stor påverkan innebär: Bedömningen måttlig påverkan innebär: Bedömningen ingen/ringa påverkan innebär: Kväveutbyggnad på Säffle avloppsreningsverk bedöms medföra konsekvenser med tydlig påverkan i form av störning av närboende eller på omgivande miljö. Kväveutbyggnad på Säffle avloppsreningsverk bedöms i någon mån leda till påverkan i form av störning av närboende eller omgivande miljö. Kväveutbyggnad på Säffle avloppsreningsverk bedöms inte leda till någon påverkan i form av störning av närboende eller omgivande miljö. 1.5 SAMRÅD Inledande samråd med Länsstyrelsen samt Miljö och byggförvaltningen hölls på reningsverket i Säffle Samrådet inkluderade platsbesök på avloppsreningsverket. Protokoll från samrådet redovisas i bilaga 1. 6 (23)

7 SAMRÅDSHANDLING Eftersom verksamheten enligt bilaga 1 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar alltid skall anses medföra betydande miljöpåverkan, skall utökat samråd hållas. Utökat samråd utformas på följande sätt: De särskilt berörda informeras brevledes och ges en möjlighet till att yttra sig skriftligen. Efter det tidiga samrådet kommer länsstyrelsen besluta vilka myndigheter, boende och verksamma inom området som anses särskilt berörda. Sändlista för det utökade samrådet kommer bifogas. Information om den förestående tillståndsansökan och att verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan kommer annonseras i lokaltidningar. I annonsering framgår var ytterligare information finns samt sista datum för synpunkter. Utställning av fullständiga handlingar kommer att finnas på Säffle kommuns hemsida. 1.6 SAMRÅDSSVAR Inkomna synpunkter kommer bemötas här. 2 BESKRIVNING AV NUVARANDE VERKSAMHET 2.1 ALLMÄN BESKRIVNING Säffle avloppsreningsverk behandlar främst hushållsavlopp. Industrianslutning till verket utgör i huvudsak sanitäravlopp. Utöver avloppsvattnet belastas verket med externslam från enskilda avlopp. Verksamheten har till syfte att åstadkomma rening av det uppkomna avloppsvattnet till en sådan nivå att störningar inte uppkommer i den recipient där det renade avloppsvattnet släpps ut. Vidare ska det avfall och de restprodukter som uppkommer i verksamheten behandlas på ett sådant sätt att den slutliga hanteringen ej ger upphov till miljöstörningar. Avloppsreningsverket är utfört för mekanisk, biologisk och kemisk rening. 2.2 DIMENSIONERING Avloppsreningsverket är dimensionerat för en belastning av pe. Övriga tekniska uppgifter om dimensionering redovisas i teknisk beskrivning. 2.3 BELASTNING PÅ RENINGSVERKET Anslutningen till Säffle avloppsreningsverket år 2009, beräknad på en inkommande BOD 7 -belastning av 70 g/p,d, var 5635 pe. Det är den lägsta belastningen Säffle haft under de 5 senaste åren. År 2007 hade verket en belastning på nästan pe vilket var ett mycket högt värde. Belastningen brukar ligga runt 8000 pe normalt. Idag finns inga indikationer på att Säffle skall få en betydande befolkningsökning eller nyetablering av verksamhet. 7 (23)

8 Inkommande flöde till Säffle avloppsreningsverk under perioden 2005 till 2009 redovisas i Tabell 1. Tabell 1: Medel, max- och minflöden till Säffle reningsverk under Flöde Q tot (m 3 /år) Q medel (m 3 /d) Q max (m 3 /d) Q min (m 3 /d) Variation i årsflöde beror till största delen på påverkan av ovidkommande vatten. 2.4 LOKALISERING Säffle avloppsreningsverk är beläget på fastigheten Säffle 6:18 som ligger ca 2 km söder om tätorten. I Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) anges ett riktvärde för skyddsavstånd på 500 meter till avloppsreningsverk dimensionerande för mindre än personekvivalenter (pe). Den röda cirkeln runt reningsverket i Figur 1 visar en radie på 500 meter. 8 (23)

9 SAMRÅDSHANDLING Avloppsreningsverk Figur 1: Säffle reningsverk och recipient Byälven. Radie med 500 meters omkrets kring verket är markerad röd. 2.5 PLANER OCH SKYDDADE OMRÅDEN Enligt gällande detaljplan från 1969 är området planlagt för s k Allmänt ändamål. Nuvarande markanvändning står inte i konflikt med andra intressen. 2.6 PROCESSBESKRIVNING Flödesschema över de olika reningsstegen finns i bilaga 1 till den tekniska beskrivningen MEKANISKT STEG Inkommande avloppsvatten passerar först ett maskinrensat galler. Gallret avskiljer grövre föroreningar som sedan tvättas i renstvätt och transporteras i en skruvpress till en container. Efter gallret leds vattnet in i ett sandfång där sanden avskiljs. Sanden tvättas 9 (23)

10 sedan i en sandtvätt. Eventuell olja fångas upp och luftas i det luftade sandfånget. En regnvattenbassäng finns placerad intill sandfånget, dit bräddning sker vid höga flöden BIOLOGISKT STEG Från sandfånget leds vattnet i en kanal till biostegets luftningsbassäng där nedbrytning av organiskt material sker. Syretillförseln sker med två celpoxluftare. Luftarna är kolonnluftare. Från luftningsbassängen passerar vattnet via överströmningsrör till biostegets sedimenteringsbassäng. Bassängen är försedd med tolv tandade skibordsrännor. Det sedimenterade slammet skrapas med en slamskrapa till slamfickor. Från slamfickorna pumpas slammet som returslam till luftningsbassängen. Överskottsslam pumpas till förtjockaren/slamschakt. Returslamspumpningen och överskottsslamspumpningen regleras tidsstyrt. Flytslam leds till vippränna och vidare till slamschaktet KEMISKT STEG Från mellansedimenteringsbassängens skibordsrännor leds vattnet via en kanal till en pumpgrop. Med en snäckpump lyfts vattnet från pumpbrunnen till kemiska stegets flockningsbassäng. I detta steg tillsätts fällningskemikalien AVR, ca 100 g/m 3 vatten. I flockningsbassängen finns tre stycken grindomrörare. Vattnet leds via tretton tandade ränna till en sidoplacerad kanal. I bassängen finns två parallella linsskrapor som transporterar det sedimenterade kemslammet till slamfickor i inloppsdelen. Kemslammet pumpas till förtjockaren/slamschaktet SLAMBEHANDLING Överskottsslam och kemslam från slutsedimenteringen pumpas till en slamförtjockare/slamschakt. I förtjockaren finns en dränkbar pump för dekantering och en dränkbar pump för pumpning av slam till stabiliseringen. Slamstabiliseringsbassängen är försedd med ett bottenluftarsystem och en omrörare. Slammet stabiliseras med släckt kalk, ca 7 kg/m 3 slam, innan det sedan avvattnas i centrifug. Slammet körs sedan till Östby där det används till täckning av deponi REJEKTVATTEN Rejektvattnet från centrifugen och dekantatet från förtjockaren överförs direkt till inkommande och behandlas på nytt i reningsverket. 2.7 UTSLÄPP AV RENAT AVLOPPSVATTEN Det vid Säffle avloppsverk behandlade avloppsvattnet leds ut till närmaste recipient som är Byälven. Utsläppspunkten från avloppsreningsverket ligger i sydöstlig riktning. Koordinater finns i avsnitt 6.1 i den tekniska beskrivningen. Utgående medel och maxhalter för BOD 7, COD Cr, P-tot, N-tot, NH 4 -N och suspenderad substans redovisas i Tabell 2. Totala utsläppsmängder per år redovisas i Tabell (23)

11 SAMRÅDSHANDLING Tabell 2: Utgående årsmedel- och maxhalter från Säffle ARV för år Parameter (mg/l) BOD 7 medel/ Max , , ,7 47 COD Cr medel/ max P-tot medel/ Max 0,32 0,8 0,28 0,84 0,38 2,5 0,35 1,4 0,36 0,84 N-tot medel/ Max 15, , ,8 18 NH 4-N medel/ Max 9,1 15 8,2 19 9,4 16 8,3 19 9,1 13 Susp. medel/ Max ,5 41 Tabell 3: Utsläppta föroreningsmängder (inkl. bräddningar) till Byälven under Parameter (ton/år) BOD 7 32,9 27,1 30,8 26,8 23,4 COD Cr 87,1 110,8 111,4 115,5 85,3 P-tot 0,76 0,8 1,1 0,99 0,67 N-tot 36,9 40,5 44,4 36,7 23,7 NH 4-N 21,2 23, ,4 16,9 Susp. 30,3 34, ,3 34,3 Reningsgraden på det renade vattnet från Säffle avloppsreningsverk har de senaste åren uppgått till 86 % för BOD 7, 88 % för P-tot och 21 % för N-tot. Kommentar: Ingen ökning när det gäller inkommande föroreningsmängder förväntas. Avloppsreningsverket i Säffle har fungerat bra de senaste åren vilket även provtagningarna visar. 11 (23)

12 2.8 BRÄDDNINGAR Bräddning från Säffle reningsverk förekommer vid hydraulisk överbelastning samt vid enstaka driftavbrott. Tabell 4: Bräddningar vid Säffle avloppsverk År Bräddning (m 3 /år) Del av totalt flöde (%) , , , , ,9 Orsak till bräddning från Säffle reningsverk är främst vid hydraulisk överbelastning samt vid enstaka driftavbrott i form av planerad översyn och reparation. Bräddmätning sker på utgående flöde från regnvattenbassängen. Vid driftproblem finns det även möjlighet att brädda avloppsvattnet i pumstationen, Karl XII, strax innan verket. 2.9 AVFALL OCH RESTPRODUKTER AVFALL Avfallsprodukterna från verksamheten vid reningsverket utgörs av rens och sand. Renset och sanden hämtas och transporteras till Renova i Göteborg där det förbränns. Övrigt avfall från verksamheten utgörs av en mindre mängd avfall i form av förpackningar, papper, skrot och motsvarande avfall, samt mindre mängder farligt avfall i form av spilloljor, kemikalierester, färg m.m. Vart och ett av dessa avfallsslag lämnas var för sig till miljöriktigt omhändertagande SLAM Restprodukter från avloppsrening utgörs av renat avloppsvatten samt slam. Under åren producerades i medeltal ca 500 ton TS slam per år under reningsprocessen i Säffles avloppsreningsverk (inklusive externslam). Slammängden varierar från 480 till 560 ton TS över åren. Slammet har en TS-halt på % efter centrifugering. Avvattnat slam körs till Östby deponi för sluttäckning. Slamanalyser utförs två gånger per år. Sammanställningen av slamanalyserna från blandslammet i tabell 5 visar att slamkvaliteten är genomgående mycket god med metallhalter under gränsvärdena för avloppsslam för jordbruksändamål. 12 (23)

13 SAMRÅDSHANDLING Tabell 5: Provtagningsresultat för slam från Säffle reningsverk år Parameter Gränsvärde SFS 1998:944 ph 9,9 9,8 9,2 10,4 10,6 TS (%) 27,9 27,5 24,3 23,7 28,5 N-tot P-tot NH 4-N Bly Kadmium Koppar Krom Kvicksilver Nickel Zink Nonylfenol PAH ,65 0,73 0,52 0,49 0, ,26 0,35 0,26 0,21 0,34 2,5 4,7 5,2 4,2 5,1 4, ,3 3,6 1,6 3,2 4,1 0,82 0,63 0,7 0,67 1,18 13 (23)

14 Parameter Gränsvärde SFS 1998:944 PCB Toluen 0,04 0,023 0,02 0,025 0,04 <0,1 0,14 <0,1 0,43 0,26 3 ALTERNATIV 3.1 HUVUDALTERNATIVET Säffle kommun avser att ansöka om tillstånd för fortsatt verksamhet med en kompletterande kväveutbyggnad. Den utbyggnad av process som avses är rejektvattenrening i en SBR-anläggning, Satsvis Biologisk Rening. I samband med kväveutbyggnaden planeras allmän upprustning av delar av verket, byte av fällningskemikalie till flytande kemikalie samt upphörande av kalktillsats till slammet. 3.2 NOLLALTERNATIVET I denna miljökonsekvensbeskrivning anses nollalternativet vara att verksamheten fortsätter som tidigare utan kväveutbyggnad. Att verket bygger om för kvävereduktion kommer från myndighet och är förbindande. Då nollalternativet inte är aktuellt kommer miljöaspekter av nollalternativet inte att konsekvensbedömas i denna MKB. 3.3 ALTERNATIVA LOKALISERINGAR Säffle kommun avser att ansöka om fortsatt drift av en befintlig anläggning med kväveombyggnad och mindre processförändringar. Ny lokalisering bedöms inte aktuell så länge som verksamheten bedöms kunna bedrivas utan påtaglig risk för påverkan på omgivande mark och vatten eller olägenheter på människors hälsa. Någon alternativ lokalisering har med hänvisning till detta inte utretts. Inga synpunkter om alternativ lokalisering har framkommit under de samråd som har hållits. 3.4 ALTERNATIV UTFORMNING Säffle kommun har i en utredning undersökt olika möjligheter till kväverening på avloppsreningsverket. Det alternativ som sammantaget bedömdes bäst uppfylla ställda krav, samt vara bäst ur driftmässig och ekonomisk synpunkt, är rejektvattenrening med SBR. Övriga alternativ som studerades var bl.a. konventionell kväverening med anoxiska 14 (23)

15 SAMRÅDSHANDLING och aeroba zoner i ett genomflutet bassängsystem. Detta alternativ bedömdes dock innebära stora ombyggnader av verket med höga investeringskostnader samt driftkostnader som ej är nödvändiga för att uppfylla kraven på utgående avloppsvatten. 4 MILJÖKONSEKVENSER AV HUVUDALTERNATIVET Konsekvensbedömning av alternativ kommer endast att omfatta verksamhet enligt huvudalternativet vilket innebär fortsatt drift med kväveombyggnad, byte av fällningskemikalie samt upphörande av kalkdosering i slammet. Det alternativ till kväverening som har valts är reducering av totalkväve i rejektet från centrifugen samt dekantatet från förtjockaren. Rejekt och dekantat är de vatten som extraheras ur slammet då det avvattnas respektive förtjockas i processen. Att behandla en delström såsom rejektet har fördelar i ett verk som Säffles. Avloppsvattnet som kommer in till reningsverket är mycket tunt med låga halter föroreningar. I inkommande avloppsvatten ligger kvävet i genomsnitt på ca 18 mg/l och i rejektvattnet ca 260 mg/l. Dekantatet har liksom rejektet ett koncentrerat kväveinnehåll på ca 100 mg/l. Då man renar kvävet i en delström behöver man inte behandla hela avloppsflödet, vilket är mycket energisparande. Att behandla hela avloppsflödet är mycket kostsamt då stora mängder syre krävs för att kvävereduktionen ska bli fullständig. Det innebär dessutom en omfattande och kostsam ombyggnad. Hur SBR-processen fungerar beskrivs i den tekniska beskrivningen, avsnitt UTSLÄPP TILL VATTEN Provtagningarna på utgående vatten för åren visar att medelvärdet för BOD 7 - resthalterna är mycket låga samt att medelhalten för fosforresthalterna är låg. Reningsgraden på det renade vattnet från Säffle avloppsreningsverk har de senaste åren uppgått till 86 % för BOD 7, ca 88 % för P-tot och 21% för N-tot. Fortsatt verksamhet vid avloppsreningsverket medför fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten till Byälven men med reducerade kvävekoncentrationer. Nuvarande utsläpp (medelvärde för år ) till Byälven av föroreningar i renat avloppsvatten redovisas i tabell 6. Byte till effektivare fällningskemikalier borde i framtiden resultera i ett minskat utsläpp av föroreningar. Tabell 6: Sammanställning över nuvarande utsläpp till Byälven från Säffle avloppsreningsverk. Halter, flöden och bräddning har antagits motsvara medelvärde för åren Parametrar Nuvarande belastning ( ) Utgående halter (mg/l) Utgående mängder* (ton/år) 15 (23)

16 BOD 7 11,3 28,2 COD Cr 40,4 102 P-tot 0,34 0,86 N-tot 14,4 36,4 NH 4-N 8,8 22,2 * Inklusive bräddning. Mängd bräddat avloppsvatten vid avloppsreningsverket har varierat från m 3 /år mellan åren 2005 och Samordnad recipientkontroll utförs av Byälvens vattenvårdsförbund och redovisas i årsrapport. Påverkan på Byälvens vattenkvalitet orsakat av utsläpp av renat avloppsvatten från avloppsreningsverket bedöms vara ringa. Miljöpåverkan på recipienten till en följd av planerade åtgärder är enbart positiva då en minskad kvävebelastning förväntas då processen är idriftsatt. Under byggskedet kan dock tillfälliga bräddningar förekomma. 4.2 PÅVERKAN PÅ MARK Den fortsatta verksamheten kommer inte att ta ny mark i anspråk. Vidare kommer verksamheten inte att förorena mark under normala driftförutsättningar. Inga kända markföroreningar förekommer i närheten av Säffle avloppsreningsverk. Verksamhetens påverkan på mark bedöms vara obefintlig. 4.3 LUKT Säffle avloppsreningsverk är helt överbyggt vilket minskar luktpåverkan för omgivningen, även om viss uppkomst av lukt från avloppsreningsverk är ofrånkomligt. Störst risk för luktolägenheter uppkommer vid lastning och avlastning av slam samt vid eventuella driftstörningar. Närmaste bostadsbebyggelse ligger ca 300 meter från avloppsreningsverket. 250 meter norr om verket ligger en skola. Därifrån har det vid enstaka fall rapporterats om luktproblem. 100 meter nordväst om verket ligger en ridskola och österut ligger recipienten Byälven. Det finns här inte någon förhärskande vindriktning; dock gäller allmänt för området att sydvästlig vindriktning är något vanligare. 4.4 TRANSPORTER OCH BULLER Tillfartsvägen till verket löper från Industrigatan till Säterivägen vidare till Metallgatan fram till verket. Infartsvägen passerar inget bostadsområde. Närmsta bostadshus ligger ca 300 meter från verket. 16 (23)

17 SAMRÅDSHANDLING Transporter till och från verket samt interna transporter påverkar närmiljö, som mest består av industribyggnader, genom trafikbuller och luftföroreningar. Härutöver uppkommer visst buller från fläktar etc. Transporterna kommer att öka tillfälligt under byggtiden. Därefter bedöms antalet transporter till verket att minska då ingen kalk längre behöver tillsättas slammet. Luftföroreningar från fordonstrafiken till och från verket bedöms vara ringa. Trafiken bedöms inte medföra att luftkvaliteten för närboende påverkas. Transporter till och från verket med tunga fordon bedöms, exklusive slamtransporter, uppgå till ca 10 st per år. 1gång om dagen hämtar slambilen slam och kör till Östby deponi. Slambilen kör med en öppen container. Störning på omgivningen från buller vid reningsverket bedöms vara ringa då all verksamhet på reningsverket är inuti byggnaderna på platsen. Ingen bullermätning har nyligen utförts på fastigheten. 4.5 LANDSKAPSBILD Ansökan avser fortsatt drift av befintlig anläggning som har funnits på platsen sedan De nya processer man planerar kräver inga utbyggnader utan ryms i befintlig byggnad. Fortsatt verksamhet enligt ansökan medför inte att någon ny mark tas i anspråk. Landskapsbilden kommer att vara oförändrad. Den befintliga anläggningens påverkan på landskapsbilden bedöms vara obefintlig. 4.6 KULTURMILJÖ Avloppsreningsverkets lokalisering står inte i konflikt med någon känd forn- eller kulturlämning enligt Riksantikvarieämbetets informationssystem om fornminnen (FMIS). Påverkan på kulturmiljön bedöms vara obefintlig. 4.7 FRILUFTSLIV I området närmast till avloppsreningsverket sker inga friluftsaktiviteter med undantag för aktiviteter kopplat till Byälven. Ett antal båthus har byggts under 2000-talet. Avloppsreningsverket ligger inom riksintresse för kustturism och friluftsliv, enligt 4 kap 1 och 2 i Miljöbalken. Vid haveri kan ofrivilliga utsläpp av orenat avloppsvatten ge olägenheter för fritidsverksamheter såsom bad och fiske nedströms utsläppspunkten. Verksamheten är väl etablerad på platsen sedan 1970-talet och inga planer på att utnyttja området för annan aktivitet finns. Påverkan på friluftslivet bedöms vara ringa. Planerade åtgärder enligt denna ansökan bidrar ej till någon förändrad påverkan. 17 (23)

18 4.8 RISKER OFRIVILLIGT UTSLÄPP AV ORENAT AVLOPPSVATTEN Allvarliga störningar av driften vid anläggningen kan medföra att orenat avloppsvatten släpps ut till Byälven. Störningar i kvävereningen kommer dock inte innebära någon större påverkan på recipient då steget i sig är parallellt med den ordinarie reningen och kan kopplas bort med bibehållen god rening i verket. En något större mängd kväve kan släppas ut i recipienten tillfälligt. Tillfälliga störningar i SBR:en bedöms inte påverka utgående årsmedelvärde av kväve. Ofrivilliga utsläpp kan förutom att påverka närmiljön i recipienten även orsaka smittspridning vid användning av ytvatten nedströms utsläppspunkten som dricksvatten eller för bad eller bevattning KEMIKALIEUTSLÄPP Marken kan förorenas vid läckage av olja eller kemikalier. Risken för kemikalieläckage föreligger främst vid maskinhaverier eller vid felaktig förvaring av processkemikalier. Då kalk inte längre ska hanteras vid verket har därmed risk för utsläpp av kemikalier minskats TRAFIKOLYCKOR Olyckor med fordon med samröre till verksamheten vid avloppsreningsverket kan inträffa längs de vägar som används vid till- och fråntransporter. 5 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 5.1 MARK Fastigheten Säffle 6:18 som Säffle avloppsreningsverk ligger på har en inhägnad area på ca m 2. Enligt gällande detaljplan från 1969 är området planlagt för s.k Allmänt ändamål (beteckning enligt äldre lagstiftning all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman). Området är inte intressant för etableringar av andra verksamheter med hänsyn till det befintliga reningsverket som funnits på platsen sedan I det förslag om kväverening som nu är aktuellt tas ingen ny mark i anspråk. 5.2 VATTEN Renvattnet till avloppsreningsverket används i huvudsak vid spädning av kemikalier och i personalutrymmen. Renvattenförbrukningen i verket var innan år 2005 relativt hög. Tidigare användes dricksvatten för spolning och dylikt i verket. Sedan 2005 har man arbetat med att försöka sänka vattenkonsumtionen. Konsumtionen har genom detta arbete minskat gradvis och år 2009 användes endast 900 m 3 renvatten på verket. 18 (23)

19 SAMRÅDSHANDLING 5.3 RÅVAROR De råvaror som främst hanteras vid avloppsreningsverket är processkemikalier: fällningskemikalier, polymerer och kalk. Syftet att minimera förbrukning av kemikalier, energi m.m. sker kontinuerligt med driftoptimering av reningsprocessen. Under åren har i genomsnitt ca 100 g fällningskemikalie förbrukats per kubikmeter renat avloppsvatten. När det gäller polymer så är medelförbrukningen för åren ca 6 kg per ton TS slam. Totala mängder förbrukade processkemikalier visas i tabell 7. Tabell 7: Förbrukade mängder processkemikalier under (ton/år) AVR Kalk ,5 Polymer 2,5 2,6 2,1 2, ENERGI Uppvärmning av reningsverket sker med värmepumpar. Dessa tar huvudsakligen sin värme från avloppsvattnet. För att förbättra luftmiljön och återvinna energi installerades år 2009 ett återvinningsaggregat. Detta minskar behovet av återluft vilket leder till minskade uppvärmningskostnader av lokalerna på verket. Energiförbrukningen under åren kan ses i tabell 8. En kväveutbyggnad resulterar med ganska hög sannolikhet i större energiåtgång på verket. Det krävs luft för att processen ska fungera vilket fodrar mycket energi. Elenergi till nya pumpar och omrörare i anläggningen kommer också att behövas. I valet av process har man dock tagit hänsyn till energiutnyttjande och valt det alternativ som är mest energieffektivt. Tabell 8: Elenergi för Säffle avloppsreningsverk under Elenergi, kwh (23)

20 6 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 6.1 LEDNINGSNÄTET En inventering och modellering av hela ledningsnätet i kommunen pågår. Detta utgör ett mycket bra underlag för kommande saneringsplaner för ledningsnätet. Kommunens arbete med sanering kan därmed förbättras och optimeras. Prioriterade områden med stora problem med ovidkommande vatten kan enklare identifieras och därmed bidra till att minimera flödestoppar in till verket, orsakade av kraftig nederbörd. Åtgärder utförs på de pumpstationer där bräddning är mest frekvent eller bräddmängderna som störst. Även recipientens känslighet för bräddpåverkan vägs in. 6.2 RENINGSVERKET Det finns idag god kapacitet att behandla inkommande avloppsvatten från Säffle kommun. Åtgärder som beskrivs nedan är exempel på processförbättringar som planeras vid verket. På verket pågår kontinuerligt planering och förbättring av verksamheten. Slambehandlingen behöver generellt inte utökas då man även i fortsättningen kommer att behandla samma slammängder. Dock kan slamhanteringen förbättras genom att installera en slamsilo som ett parallellt steg i slambehandlingen, vilket ger en större lagringsvolym och en buffert innan slammet läggs till lagring på slamplatta. Därmed minskas översynsbehovet och ger en bättre möjlighet till kontroll. En ny slamcentrifug har installerats under året Att upphöra med doseringen av kalk till slammet kommer att innebära att den totala mängden slamvolym minskar. Även inloppsdelen optimeras genom att installera nya galler med kombinerad renstvättpress. Införande av ett nytt datoriserat övervakningssystem är prioriterat vid reningsverket och kommer att ge en ökad kontroll samt en mer optimerad drift. 6.3 SKYDDSÅTGÄRDER Säffle avloppsreningsverk har under lång tid arbetat med skyddsåtgärder och har god kontroll på provtagning på både inkommande och utgående avloppsvatten. Kontroll och optimering av reningsprocessen sker huvudsakligen på va-verkets ackrediterade laboratorium. Överbyggnad på reningsverket minimerar luktolägenheter för omgivningen. Inga bassänger är belägna utomhus. 7 FÖRVÄNTADE RENINGSRESULTAT OCH RECIPIENTBELASTNINGAR En fortsatt drift av Säffle reningsverk enligt nuvarande utseende med en kompletterande kväverening kommer påverka reningsresultaten positivt. Organiskt material i form av BOD 7 bibehålls på samma låga nivå som idag eller minskar i kvävereningsprocessen. Det 20 (23)

21 SAMRÅDSHANDLING utgående vattnet kommer innehålla lägre kvävekoncentrationer än idag. Halterna bedöms understiga 15 mg/l som årsmedelvärde. Aktuella medelvärden i utgående avloppsvatten för fosfor och BOD 7 är redan idag godkända vid avloppsreningsverket. 8 MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER 8.1 MILJÖMÅL Nationella miljömål som berörs av verksamheten är i första hand Ingen övergödning. Härutöver berörs Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv i olika delar. Det nationella målet ingen övergödning har brutits ned till regionala miljömål för Värmlands län. Se tabell 9. Tabell 9: De regionala miljömål som direkt berörs av verksamheten. Nationellt mål Regionaliserat mål Kommentar Ingen övergödning Fram till år 2010 skall de vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet i Värmlands län ha minskat i förhållande till 1995 års nivå, då utsläppen var ca 144 ton. Senast år 2010 skall de vattenburna utsläppen av kväve från mänsklig verksamhet i Värmlands län (exklusive deposition) minskat med minst 10 % (420 ton) från 1995 års nivå, från 3720 ton till som mest 3300 ton. Säffle avloppsreningsverk uppvisar en reningsgrad på ca 88 % för totalfosfor och utsläppta halter är 0,3 mg/l. Fosforutsläppen från verket bedöms inte förändras efter ombyggnaden. Säffle avloppsreningsverk uppvisar idag en reningsgrad på ca 21 % för totalkväve och utsläppta halter är 14,4 mg/l. De planerade åtgärderna innebär att verket byggs ut för kväverening. Detta säkerställer fortsatt låga kväveutsläpp från verket med halter under 15 mg/l som årsmedelvärde. 8.2 MILJÖKVALITETSNORMER Verksamheten medför ett visst utsläpp av förorenande ämnen till luft från fordon vid transporter. Detta berör i någon mån miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Med hänvisning till att omfattningen av dessa transporter samt en bedömd minskad mängd 21 (23)

22 transporter - är därmed utsläppet till luft av berörda ämnen är ringa - så bedöms verksamheten inte medföra risk för att miljökvalitetsnormer överskrids. 9 STATUSBESTÄMNING AV VATTENDRAG Länsstyrelsen har statusbestämt alla vattendrag i Sverige. Målet är att vattenförekomsterna skall uppnå lägst god status senast år 2015 och att ingen vattenförekomsts status försämras. Statusbestämningen är utförd med avseende på ekologisk och kemisk status. Ekologisk ytvattenstatus graderas i en femgradig skala. De fem statusklasserna är: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. Kemisk ytvattenstatus klassificeras som god status eller som uppnår ej god status. För grundvattenförekomster som är i riskzonen för att inte uppnå miljömålen till 2015 skall kemisk och kvantitativ status klassificeras i klasserna god eller otillfredsställande. De vatten som berör Säffle avloppsreningsverk är Byälven och Getebolsviken i Vänern. Byälven är Säffle avloppsreningsverks recipient, som senare mynnar ut i Getebolsviken i Vänern. 9.1 BYÄLVEN Byälven har måttlig status vad gäller ekologiska förhållanden. Kvalitetsfaktorn bottenfauna är avgörande för bedömningen. I detta fall handlar det om övergödning på grund av höga halter av näringsämnen. I den kemiska bedömningen uppnår inte Byälven god status. I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten, för kvicksilver 20 mikrogram per kilogram. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Då inget vattendrag i Sverige har god status med avseende på kvicksilver har man också valt att utreda kemisk status exklusive kvicksilver. Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från miljögifter. Detta innebär att Byälven har god kemisk status med undantag av kvicksilver. 9.2 GETEBOLSVIKEN I VÄNERN Getebolsviken har måttlig status vad gäller ekologiska förhållanden. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen. I den kemiska bedömningen uppnår inte Getebolsviken god status ( se 9.1). Viken uppnår ej heller god status i den kemiska bedömningen exklusive kvicksilver. Detta var på grund av att en mätning av kadmium överskred gränsvärdet. 9.3 AVLOPPSRENINGSVERKETS PÅVERKAN PÅ STATUSEN Byälven är övergödd på grund av för mycket näringsämnen enligt vattenmyndigheten. Då avloppsreningsverket bygger ut för kväverening enligt huvudalternativet kommer mindre 22 (23)

23 SAMRÅDSHANDLING näringsämnen släppas ut i Byälven. I Getebolsviken har man uppmätt kadmiumhalter över de gränsvärden som vattenmyndigheten ställt. Den mängd kadmium som kommer in till avloppsreningsverket samlas i slamfasen och körs på tipp. Vilket innebär att verket inte belastar recipient med kadmium. 10 KONTROLLPROGRAM Kommunen har upprättat ett kontrollprogram för Säffle avloppsreningsverk tillsammans med den lokala tillsynsmyndigheten daterat , se bilaga 2. I detta ingår ett provtagningsprogram som regelbundet ses över. Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller kap. miljöbalken upprätta egenkontrollprogram. Den samordnade recipientkontroll som utförs av Byälvens vattenvårdsförbund kommer också i fortsättningen utföras. 23 (23)

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MUNKFORS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 1335612 SWECO VIAK Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad Telefon 054-14 17 00 Telefax 054-14 17 01 Uppdrag 1335612;

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk Datum 2015-10-28 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 33 77 Ramböll Sverige AB Org nr 556133-0506

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD MED ALLMÄNHETEN FÖR NYBYGGNATION ANLEDNING TILL NYBYGGNATION 1. Avloppsvattenrening i Västra Orust sker idag i åldersstigna anläggningar i Hälleviksstrand, Barrevik

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Exempel på en genomgång av processfunktionen vid ett avloppsreningsverk på 5500 pe VA-Konsulten Magnus Aronsson

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm UPPDRAG Miljö UPPDRAGSNUMMER 5630208300 UPPDRAGSLEDARE Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV Petra Wallberg DATUM GRANSKAD AV Uno Strömberg Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD FÖR OM- OCH NYBYGGNATION PROGRAM 1. Bakgrund 2. Lokaliseringsalternativ 3. Lägesbeskrivning 4. Utformning av reningsverket, idag och i framtiden 5. Planförhållanden,

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås för

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLSTÅNDSANSÖKAN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 Innehåll 1 INLEDNING 5 1.1 Administrativa uppgifter 5 1.2 Bakgrund 5 1.3 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter - LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Miljöenheten 25 Nr 22 Sammanfattning Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning av utsläppsrelaterade uppgifter

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas?

Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 001-180320 e-post: anders@miljoinvest.se web: www.miljoinvest.se Var skall Söderköpings avloppsvatten behandlas? En utredning av förutsättningarna

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län 2015-05-05 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsreningsanläggning Avloppsreningsanläggningen består av processanläggningen i Utanbergsvallarna samt infiltrationsanläggningen i

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET BESLUT 1 (6) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Uppsala kommun VA- och avfallsnämnden 753 75 UPPSALA Delgivningskvitto Ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken (MB) BESLUT Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

PM Ängelholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd

PM Ängelholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd PM Ängelholms avloppsreningsverk Skriftliga uppgifter inför samråd 2013-10-18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Johanna Blomberg VA-chef, Haninge kommun 2016-10-04 1 Berätta om vår resa om Fors vara eller inte vara 2003 2023 Ämne 2016-10-04 2 HANINGE

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2006-10-15 I SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 1/18 13.11.2015 Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 2/18 INNEHÅLL RECIPIENPFÖRHÅLLANDENA OCH KLASSIFICERINGSMETOD.3 RECIPIENTENS UTBREDNING... 5 MÄTPUNKTER... 6 LOTSBROVERKETS

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för åtgärdsområdet Södra Gästriklands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering Stockholms framtida avloppsrening MB 3980-15 Komplettering Bilaga 5 Tekniska och ekonomiska förutsättningar för andra begränsningsvärden Stockholm 2016-02-05 PROMEMORIA Till: Avdelning Nacka Tingsrätt

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

ERNEMARS AVLOPPSRENINGSVERK

ERNEMARS AVLOPPSRENINGSVERK ERNEMARS AVLOPPSRENINGSVERK Samrådsunderlag Treatcon AB Kalmar den 14e september 2012 Rev. 3e oktober 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND sida 4 2. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER sida 5 2.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren/sökanden

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

" # $#! % & ' ( * '+,,-

 # $#! % & ' ( * '+,,- ! " # #! % ' ( ) * '+,,- #! 1 !""!#!#%# ' ) % ' ' % ' ' ' ' )./1 2 ) 3 #).+)4 1.#51 #5! 4!4 ' )! #5 / 6 ' ' / / 2 / % ) / 4 #4 ' ) ' ) %##'()* '+,#%# -.%#*'#%#... 2 -.-/... 2 -. 1... 2 -.2!... 3.*%'!3

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer