MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MUNKFORS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer SWECO VIAK Kanikenäsbanken 10 Box 385, Karlstad Telefon Telefax Uppdrag ; clei

2 INNEHÅLL 1 Inledning 2 2 Inledning Administrativa uppgifter Bakgrund Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen Avgränsning av MKB Samråd 4 3 Beskrivning av nuvarande verksamhet Allmän beskrivning Dimensionering Belastning på reningsverket Lokalisering Planer och skyddade områden Processbeskrivning Utsläpp av renat avloppsvatten Bräddningar Avfall och restprodukter 12 4 Alternativ Huvudalternativet Nollalternativet Övriga alternativ 15 5 Miljökonsekvenser av huvudalternativet Utsläpp till vatten Påverkan på mark Lukt Transporter och buller Landskapsbild Kulturmiljö Friluftsliv Risker 19 6 Förslag till skyddsåtgärder Skyddsåtgärder Egenkontroll 20 7 Hushållning med naturresurser Mark Vatten Råvaror 21 Uppdrag ; clei

3 7.4 Energi 21 8 Miljömål och miljökvalitetsnormer Miljömål Miljökvalitetsnormer 22 Bilagor 1 Prottokoll samråd Kontrollprogram Uppdrag ; clei

4 Sammanfattning Munkfors avloppsreningsverk (ARV) är beläget i och behandlar det kommunala avloppsvattnet från Munkfors samhälle. Tillståndsgiven anslutning är pe (personekvivalenter). Kommunen har för avsikt att söka nytt tillstånd hos länsstyrelsen i Värmland för befintligt avloppsreningsverk då befintlig tillstånd ej grundar sig på miljöbalken. Munkfors ARV är väl etablerat på platsen och har inte föranlett några tillbud eller klagomål under senare år. De viktigaste miljöaspekterna kring avloppsreningsverket är luft främst lukt, yt- och grundvatten samt risk. Verksamheten medför ett visst utsläpp av förorenande ämnen till luft och vattendrag. Munkfors avloppsreningsverk har dock ett bra reningsresultat med avseende på utgående medelhalter av BOD 7 och totalfosfor. Med hänvisning till att omfattningen på utsläpp av renat avloppsvatten, lukt och buller, så bedöms verksamheten medföra en ringa belastning på miljön. 1 (22)

5 1Inledning 2Inledning 2.1Administrativa uppgifter Verksamhetsutövare: Organisationsnummer: Besöksadress: Smedsgatan 16 Postadress: Box 13, Munkfors Telefonnummer: SNI-kod: (ersätts med kod 90.10) Fastighetsbeteckning: Munkerud 2:325 Kontaktperson: Kjell Bengtsson 2.2Bakgrund Munkfors avloppsreningsverk (ARV) är beläget i och behandlar det kommunala avloppsvattnet från Munkfors samhälle. Avloppsreningsverket byggdes år 1968 och genomgick, år 1975, en omfattande ombyggnad. Verket dimensionerades ursprungligen för pe. År 1995 ansökte kommunen om nytt tillstånd för verksamheten, och i detta skede dimensionerades verket ned till att gälla pe. Kommunen har nu för avsikt att söka nytt tillstånd hos Länsstyrelsen i Värmland för befintligt avloppsreningsverk då befintlig tillstånd ej grundar sig på miljöbalken. 2 (22)

6 2.3Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på omgivningen och på människor. Beskrivningen ska visa hur verksamheten hushåller med mark, vatten, den fysiska miljön i övrigt, material, råvaror samt energi. Miljökonsekvensbeskrivningen skall också möjliggöra en samlad bedömning av effekter på människors hälsa och miljö. Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för att beskriva vilken påverkan en fortsatt drift av Munkfors avloppsreningsverk har. Miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del av tillståndsansökan för Munkfors avloppsreningsverk. 2.4Avgränsning av MKB Geografisk avgränsning I denna MKB redovisas bedömda konsekvenser för närområdet kring avloppsreningsverket i Munkfors samt recipienten Klarälven. Avgränsning i tid och osäkerheter i underlaget Denna MKB värderar påverkan på miljöaspekter för ca 10 år framåt. Efter denna tidsrymd ökar osäkerheten både när det gäller verksamhetens tekniska utformning och aktuella miljöaspekter. Slutsatser i denna MKB baseras på befintliga uppgifter i miljörapporter, tekniskt underlag och lämnade uppgifter från Munkfors kommun. Inga fältundersökningar har genomförts. Värdering av miljöaspekter De miljöaspekter som kan anses beröra verksamhet vid avloppsreningsanläggningar och därmed kan påverkas av planerade åtgärder, kommer att konsekvensbedömas i denna MKB. Värderingen av dessa miljöaspekter sker med utgångspunkt från yttranden och synpunkter under samrådsprocessen samt genom sammanställning av befintlig fakta och information. Värdering av identifierade miljöaspekter görs i tre klasser enligt nedan: 3 (22)

7 Stor påverkan: Måttlig påverkan: Ingen/ringa påverkan: Fortsatt drift av Munkfors avloppsreningsverk bedöms medföra konsekvenser med tydlig påverkan i form av störning av närboende eller på omgivande miljö. Fortsatt drift av Munkfors avloppsreningsverk bedöms i någon mån leda till positiv eller negativ påverkan i form av störning av närboende eller omgivande miljö. Fortsatt drift av Munkfors avloppsreningsverk bedöms inte leda till någon påverkan i form av störning av närboende eller omgivande miljö. 2.5Samråd Tidigt samråd med Länsstyrelsen samt Bygg- och miljöförvaltningen hölls på kommunhuset i Munkfors Samrådet inkluderade platsbesök på avloppsreningsverket. Protokoll från samrådet redovisas i bilaga 20. Eftersom verksamheten enligt bilaga 1 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar alltid skall anses medföra betydande miljöpåverkan, skall utökat samråd hållas. Utökat samråd kommer att utformas påföljande sätt: De särskilt berörda skall informeras brevledes och ges möjlighet att yttra sig. Efter platsbesök har lst bestämt vilka av de boende och verksamma inom området som anses vara särskilt berörda. Det skickas även separata brev till de enskilda och allmänna intressenter som bedöms vara berörda. Information om den förestående tillståndsansökan, att verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan annonseras i lokaltidningarna VF, NWT, samt Veckobladet. I annonsering framgår det vart man ska vända sig för ytterligare information, vart man skall vända sig för att lämna synpunkter, samt när synpunkter senast skall lämnas. 4 (22)

8 3Beskrivning av nuvarande verksamhet 3.1Allmän beskrivning I Munkfors avloppsreningsverk (ARV) behandlas idag det kommunala avloppsvattnet från tätorten Munkfors. Inom kort kommer även avloppsvatten från Mjönäs samhälle i Hagfors kommun att ledas till reningsverket. Utöver avloppsvatten belastas verket med externslam i form av brunnsslam samt externslam från reningsverket i Ransäter. Verksamheten har till syfte att åstadkomma rening av det uppkomna avloppsvattnet till en sådan nivå att störningar inte uppkommer i den recipient där det renade avloppsvattnet släpps ut. Vidare ska det avfall och de restprodukter som uppkommer i verksamheten behandlas på ett sådant sätt att den slutliga hanteringen ej ger upphov till miljöstörningar. Avloppsreningsverket är utfört för mekanisk, biologisk och kemisk rening. 3.2Dimensionering Avloppsreningsverket är dimensionerat för en belastning av 4500 pe. Övriga tekniska uppgifter om dimensionering redovisas i teknisk beskrivning, dat Belastning på reningsverket Under 2006 var anslutningen till Munkfors avloppsreningsverk cirka 3500 pe beräknad på inkommande BOD 7 -belastning. Folkmängden i var år personer. Passerade avloppsvattenmängder genom Munkfors avloppsreningsverk under perioden 2001 till 2005 redovisas i tabell 1. Eftersom Munkfors avloppsreningsverk byggdes om under 2006/2007 finns inga representativa värden för flödesmätningen för år (22)

9 Tabell 1. Medel, max- och min-flöden till verket under Flöde Q tot (m 3 /år) Q medel (m 3 /d) Q max (m 3 /d) Q min (m 3 /d) Variation i årsflöde beror till största delen på påverkan av ovidkommande vatten. Utöver avloppsvatten belastas verket med externslam i form av brunnsslam samt externslam från reningsverket i Ransäter. År 2005 inkom cirka 25 ton TS externslam. 3.4Lokalisering Avloppsreningsverket ligger placerad på fastigheten Munkerud 2:325 i Näset utanför Munkforssamhälle. Se figur 1. Reningsverket har funnits på denna plats sedan (22)

10 Avloppsreningsverket Figur 1. Lokaliseringen av Munkfors avloppsreningsverk. Tillfartsvägen till verket går via Karlstadvägen och Åkervägen. Närmaste bostäder ligger norr respektive sydväst om verket. Avståndet från reningsverket till närmaste bostadsbebyggelse är ungefär 150 meter. Avståndet till närliggande väg (Lillängsvägen) är cirka 200 meter. I figur 2 anger den blå cirkeln runt reningsverket en radie på 300 meter och den lila cirkeln utgör en radie på 500 meter. 7 (22)

11 Munkfors reningsverk Recipienten Klarälven Figur 2. Munkfors tätort med reningsverk och recipient markerade. Cirklar med radie 300 meter och 500 meter från reningsverket är markerade. 3.5Planer och skyddade områden För området gäller kommunens översiktsplan. Nuvarande markanvändning står inte i konflikt med andra intressen. 3.6Processbeskrivning Avloppsvattnet rinner med självfall till inloppsdelen. Inloppsdelen inleds med en kammare. I denna finns möjlighet till nödbrädd. Avloppsvattnet lyfts sedan upp och in i verket. Det mekaniska steget består av två stycken galler, ett sandfång samt en försedimenteringsbassäng. Vid gallret finns en bräddmöjlighet. Renset tvättas, avvattnas och pressas till en Longofillstrumpa i ett sopkärl. Det finns möjlighet att förfälla efter sandfånget. Vattnet leds sedan vidare till försedimenteringsbassängen, som är försedd med plastkedjeskrapor med ytslamavdrag. Detta ytslam leds till en 8 (22)

12 slambassäng, varifrån det pumpas tillbaka till inloppsdelen. Vattnet förs sedan vidare till en biopumpstation där det pumpas upp till det biologiska steget. Den biologiska reningen med aktivt slam sker i 2 stycken seriekopplade bassänger med efterföljande sedimenteringsbassänger. Returslammet från slamfickorna i mellansedimenteringen pumpas tillbaka till den första luftningsbassängen. Ytavdraget från mellansedimenteringsbassängerna går till försedimenteringsbassängen. I mellansedimenteringsbassängerna används plastkedjeskrapor. Den kemiska reningen utförs genom förfällning eller simultanfällning. Det finns också möjlighet till efterfällning. Fällning sker med aluminiumklorid som fällningskemikalie. Verket avslutas med 2 stycken slutsedimenteringsbassänger. Efter sedimentering leds avloppsvattnet via en utloppsledning till Klarälven. Slam från slutsedimenteringsbassänger och överskottsslam från mellansedimenteringsbassängerna pumpas till försedimenteringsbassängens slamficka, där ett blandslam erhålls. Från slamfickan i försedimenteringen pumpas slammet till en förtjockare, klarfas dekanteras tillbaka till inloppsdelen. Slammet pumpas från gravimetrisk förtjockare till slamlager där omrörning sker för att ge ett homogent slam. För att förbättra slamavvattningen tillsätts polymer i samband med centrifugering av slammet. Avvattnat slam körs till Sunne avloppsreningsverk för vidare behandling. Vår och höst, under ca 1 månads tid, töms brunnsslam vid verket. Brunnsslammet töms i en mottagningsbrunn som är ansluten till snäckskruvens inloppsstation. Externslam från reningsverket i Ransäter kommer ca 5 ggr per år. Detta slam töms i förtjockningsbassängen via ett särskilt påfyllnadsrör. 3.7Utsläpp av renat avloppsvatten Det vid Munkfors avloppsverk behandlade avloppsvattnet leds ut till närmaste recipient som är Klarälven. Utsläppspunkten från avloppsreningsverket ligger i östlig riktning, se karta i figur 3 nedan. 9 (22)

13 Bräddutlopp Utloppsledning Figur 3. Utloppsledningens och bräddledningens sträckning från reningsverket till Klarälven. Utgående medel och maxhalter för BOD 7, COD Cr, P-tot och N-tot redovisas i tabell 2 Totala utsläppsmängder per år redovisas i tabell 3. Tabell 2. Utgående medel- och max-halter BOD 7, COD Cr, P-tot, N-tot. Parameter (mg/l) BOD 7 medel/ 4,6 4,2 4,8 4,6 3,88 max ,9 7 COD Cr medel/ max P-tot medel/ max 0,41 0,69 0,35 1,5 0,36 0,6 0,34 0,59 0,36 0,51 N-tot medel/ max (22)

14 Tabell 3. Utsläppta föroreningsmängder i ton/år under (inklusive bräddningar). (ton/år) medel BOD 7 4,61 4,12 3,67 4,01 2,57 COD Cr 34,77 30,75 26,64 31,74 24,54 P-tot 0,39 0,33 0,27 0,29 0,24 N-tot 10,72 11,96 11,02 12,12 11,74 Reningsgraden på det renade vatten från Munkfors avloppsreningsverk uppgår till 90,8 % för totalfosfor och 95,8 % för BOD 7. (medelvärde för ). 3.8Bräddningar I tabell 4 visas bräddningar från Munkfors reningsverk för år För varje år redovisas total bräddad volym samt procent av totalt utgående avloppsvatten. Tabell 4. Bräddningar från Munkfors avloppsreningsverk Bräddad mängd vatten % av utgående vatten (m 3 /år) , , , , ,03 Orsak till bräddning från Munkfors reningsverk är främst driftstörning. Flöden större än 4qdim bräddar före inloppspumpstationen och flöden större än 2qdim efter försedimenteringen. De två bräddflödena leds ihop i en uppsamlingsbrunns där bräddmätningen sker, varefter det leds ut till Klarälven, se figur (22)

15 Vad gäller bräddning från pumpstationerna sker en kontinuerlig registrering av antalet bräddningstillfällen och bräddningstillfällenas längd, varefter beräkning av bräddad vattenmängd sker. 3.9Avfall och restprodukter Avfall Avfallsprodukterna från verksamheten vid reningsverket utgörs av rens och sand. Renset tvättas och hämtas tillsammans med hushållsavfallet för transport till förbränning i avfallsförbränningspanna, för närvarande till Karlskoga enligt avtal med Karlskoga Energi AB. Sanden avvattnas och transporteras till deponi där det används som del av sluttäckningsmaterial. Övrigt avfall från verksamheten utgörs av en mindre mängd avfall i form av förpackningar, papper, skrot och motsvarande avfall, samt mindre mängder farligt avfall i form av spilloljor, kemikalierester m.m. Vart och ett av dessa avfallsslag lämnas var för sig till miljöriktigt omhändertagande. Slam Restprodukter från avloppsrening utgörs av renat avloppsvatten samt slam. Under åren producerades i medeltal ca 183 ton slam per år under reningsprocessen i verket. Allt slam behandlas genom gravimetrisk förtjockare och centrifugering. Efter avvattning har slammet en TS-halt på %. Det avvattnade slammet transporteras därefter till Sunne för vidare hantering. Analyser av slammet har visat på något förhöjda kadmiumhalter. Resultat från utförda slamanalyser redovisas i tabell (22)

16 Tabell 5. Provtagningsresultat för slam från Munkfors arv år Parameter Medelvärde (mg/kg TS) Gränsvärde* (SNV AR 90:13) ph 5,8 6,2 6,3 5,9 6,3 TS (%) 31 30,4 30,4 33,7 30,3 N-tot P-tot NH 4-N Bly ,3 100 Kadmium 2,5 1,85 2 2,2 1,43 2 Koppar Krom Kvicksilver 0,36 0,28 0,31 0,3 0,37 2,5 Nickel 6, ,9 50 Zink Riktvärde Nonylfenol 1,5 3,5 3,9 1,1 2,55 50 PAH 0,49 1,7 0,45 0,55 1,25 3 PCB 0,057 0,082 0,039 0,046 0,0369 0,4 Toluen 6,6 6,8 4,3 6,1 5,45 5 * Gränsvärde för spridning på åkermark. 13 (22)

17 4Alternativ 4.1Huvudalternativet avser att ansöka om tillstånd för fortsatt verksamhet helt i enlighet med pågående verksamhet. Kommunen har planer på att ansluta avloppsvatten från Mjönäs samhälle i Hagfors kommun. Mjönäs avloppsreningsverk består endast av direktfällning med en sedimenteringsbassäng. Avloppsreningsverket har inget inloppsgaller eller annan rening. Ur miljösynpunkt är anslutningen till Munkfors reningsverk en betydlig förbättring. En eventuell tillkommande belastning från Mjönäs uppskattas till ca 200 pe, och ryms inom det dimensionerade antalet anslutna till avloppsreningsverket. Anslutning av Mjönäs medför därför inget behov av förändring av varken dimensionering eller process. Med ovanstående tillägg så överensstämmer huvudalternativet helt med nuvarande utformning och drift enligt kapitel Nollalternativet I denna miljökonsekvensbeskrivning anses nollalternativet vara att inget nytt tillstånd söks, vilket innebär att gällande tillstånd löper ut och verksamheten vid Munkfors avloppsreningsverk avslutas. Eftersom behovet att omhänderta avloppsvattnet kvarstår behöver detta pumpas till närmaste befintliga avloppsanläggning. I det här fallet skulle det vara Sunne avloppsreningsverk, som ligger drygt 30 km från Munkfors tätort. Pumpning av avloppsvatten till Sunne avloppsreningsverk bedöms orimligt eftersom det krävs energi att pumpa avloppsvatten samt att långa ledningssträckor medför problem med svavelvätebildning m.m. Sunne avloppsreningsverk har inte heller tillräcklig kapacitet att ta emot Munkfors avloppsvatten, utan skulle då behöva byggas om för att kunna ta emot avloppsvatten från Munkfors. Sammantaget är det av ekonomiska skäl inte möjligt att lägga ned Munkfors 14 (22)

18 avloppsreningsverk och pumpa avloppsvatten från Munkfors till Sunne avloppsreningsverk. Eftersom nollalternativet bedöms vara orealistiskt kommer miljöaspekter av nollalternativet inte att konsekvensbedömas i denna MKB. 4.3Övriga alternativ Alternativa lokaliseringar avser att ansöka om fortsatt drift av en befintlig anläggning. Ny lokalisering bedöms inte aktuell så länge som verksamheten bedöms kunna bedrivas utan påtaglig risk för påverkan på omgivande mark och vatten eller olägenheter på människors hälsa. Någon alternativ lokalisering har med hänvisning till detta inte utretts. Inga synpunkter om alternativ lokalisering har framkommit under de samråd som har hållits. Alternativ utformning Utformningen av avloppsreningsverket vad avser process m.m. bedöms vara tillfredställande med avseende på såväl funktion som begränsad störning för omgivningen. Någon alternativ utformning har med hänvisning till detta inte tagits fram, då den nuvarande funktionen bedöms vara ändamålsenlig och uppfylla gällande krav. Inga synpunkter om alternativ utformning har framkommit under de samråd som har hållits. 15 (22)

19 5Miljökonsekvenser av huvudalternativet Konsekvensbedömning av alternativ kommer endast att omfatta verksamhet enligt huvudalternativet vilket innebär fortsatt drift med eventuellt tillskott av avloppsvatten från Mjönäs. Eftersom nollalternativet bedöms vara orealistiskt kommer miljöaspekter av nollalternativet inte att konsekvensbedömas. 5.1Utsläpp till vatten Provtagningarna på utgående vatten för åren visar att medelvärdet för BOD 7 -resthalterna är mycket låga samt att medelhalten för fosforresthalterna är låg. Reningsgraden på det renade vattnet uppgår till ca 91% för totalfosfor och ca 96% för BOD 7. Fortsatt verksamhet vid avloppsreningsverket medför fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten till Klarälven i enlighet med nuvarande halter. En eventuell ökad belastning på avloppsreningsverket genom anslutning av avloppsvatten från Mjönäs medför att utgående mängd föroreningar ökar med ca 6%. Framtida uppskattade utsläpp till Klarälven av föroreningar i renat avloppsvatten redovisas i tabell 6. Tabell 6. Sammanställning över framtida utsläpp till Klarälven från Munkfors avloppsreningsverk. Halter, flöden och bräddning har antagits motsvara medelvärde för åren Parametrar Nuvarande belastning Inklusive Mjönäs Utgående halter Utgående mängder* Utgående halter Utgående mängder* (mg/l) (ton/år) (mg/l) (ton/år) BOD 7 4,4 3,8 oförändrat 4,0** COD Cr oförändrat 32** P-tot 0,36 0,30 oförändrat 0,32** N-tot oförändrat 13** * Inklusive bräddning. ** Ökat totalt utsläpp med 6%. 16 (22)

20 Mängd bräddat avloppsvatten har varierat från m 3 /år mellan åren 2001 och Trenden under denna tidsperiod är att mängd bräddat vatten minskar. Huruvida detta är en effekt av utförda saneringar av ledningsnätet eller beror på naturliga variationer i nederbörd etc. har inte bedömts. har tagit fram en åtgärdsplan för spill- och dagvattennätet inom kommunen som man arbetar efter. Klarälvens Vattenvårdsförbund låter utföra recipientkontroll i hela klarälvens avrinningsområde. Undersökningarna är utförda enligt kontrollprogram som gäller sedan 1 januari 2001, som omfattar vattenkemi, växtplankton och bottenfauna. Påverkan på Klarälvens vattenkvalitet orsakat av utsläpp av renat avloppsvatten från avloppsreningsverket bedöms vara ringa. 5.2Påverkan på mark Den fortsatta verksamheten kommer inte att ta ny mark i anspråk. Vidare kommer verksamheten inte att förorena mark under normala driftförutsättningar. Inga kända markföroreningar förekommer i närheten av Munkfors avloppsreningsverk. Verksamhetens påverkan på mark bedöms vara obefintlig. 5.3Lukt Munkfors avloppsreningsverk är inbyggt vilket minskar luktpåverkan för omgivningen, även om viss uppkomst av lukt från avloppsreningsverk är ofrånkomligt. Störst risk för luktolägenheter uppkommer vid lastning och avlastning av slam samt vid eventuella driftstörningar. Närmaste bostadsbebyggelse ligger ca 150 meter från avloppsreningsverket. Det finns här inte någon förhärskande vindriktning; dock kan sägas, att sydlig vindriktning är något vanligare än andra. Inga synpunkter om luktolägenheter har kommit till verksamhetsutövaren kännedom. Verket avses att drivas vidare på motsvarande sätt som idag vilket medför att luktpåverkan bedöms att fortsatt vara måttlig. 17 (22)

21 5.4Transporter och buller Infartsvägen till avloppsreningsverket löper från Karlstadvägen via Åkervägen fram till verket. Infartsvägen passerar inget tydligt bostadsområde, men delar tillfart med bostäder längs Kornvägen och Lillängsvägen. Transporter till och från verket samt interna transporter påverkar boendes närmiljö genom trafikbuller och luftföroreningar. Härutöver uppkommer visst buller från fläktar etc. Luftföroreningar från fordonstrafiken till och från verket bedöms vara ringa och skall framför allt ses som en global påverkan. Trafiken bedöms inte medföra att luftkvaliteten för närboende påverkas. Transporter till och från verket med tunga fordon bedöms uppgå till ca 250 st per år. Störning på omgivningen från buller bedöms vara ringa. 5.5Landskapsbild Ansökan avser fortsatt drift av befintlig anläggning som har funnit på platsen sedan Ingen ytterligare tillbyggnad planeras under överskådlig framtid. Nya processer, förändrad belastning samt förändrade krav kan medföra behov av utbyggnader som inte kan förutses eller bedömas i detta skede. Fortsatt verksamhet enligt ansökan medför inte att någon ny mark tas i anspråk eller att nuvarande byggnader kommer att få någon ny utformning. Landskapsbilden kommer att vara oförändrad. Den befintliga anläggningens påverkan på landskapsbilden bedöms vara obefintlig. 5.6Kulturmiljö Avloppsreningsverkets lokalisering står inte i konflikt med någon känd forn- eller kulturlämning enligt Riksantikvarieämbetets informationssystem om fornminnen (FMIS). Påverkan på kulturmiljön bedöms vara obefintlig. 18 (22)

22 5.7Friluftsliv I området närmast till avloppsreningsverket sker inga friluftsaktiviteter med undantag för aktiviteter kopplat till Klarälven. Viss påverkan kan ske för passerande båttrafik i form av luktstörningar. Ofrivilliga utsläpp av orenat avloppsvatten kan ge olägenheter för fritidsverksamheter såsom bad och fiske nedströms utsläppspunkten. Verksamheten är väl etablerad på platsen sedan 1960-talet och inga planer på att utnyttja området för annan aktivitet finns. Påverkan på kulturmiljön bedöms vara ringa. 5.8Risker Ofrivilligt utsläpp av orenat avloppsvatten Allvarliga störningar av driften vid anläggningen kan medföra att orenat avloppsvatten släpps ut till Klarälven. Ofrivilliga utsläpp kan förutom att påverka närmiljön i recipienten även orsaka smittspridning vid användning av ytvatten nedströms utsläppspunkten som dricksvatten eller för bad eller bevattning. Kemikalieutsläpp Marken kan förorenas vid läckage av olja eller kemikalier. Risken för kemikalieläckage föreligger främst vid maskinhaverier eller vid felaktig förvaring av processkemikalier. Trafikolyckor Olyckor med fordon med samröre till verksamheten vid avloppsreningsverket kan inträffa längs de vägar som används vid tilloch fråntransporter. Tillfartsvägen till verket används även för tillfart till bostäder längs Kornvägen och Lillängsvägen. Tillfartsvägen eller delar av vägen används även till vis del som promenadstråk av närboende. 19 (22)

23 6 Förslag till skyddsåtgärder 6.1 Skyddsåtgärder Munkfors avloppsreningsverk har under lång tid arbetat med skyddsåtgärder, med exempelvis kemikalietankar nedsänkta i tomma betongbassänger, god kontroll på provtagning på både inkommande och utgående avloppsvatten. Den nyss genomförda ombyggnationen har inneburit redan vidtagna förbättringar på exempelvis slamhanteringen. Externslammottagningen sker idag med slamsugbil som kopplar direkt till ett inloppsrör till inloppsbrunnen. Detta innebär ett slutet system med mindre pumpning än tidigare vilket är förbättring ur både lukt- och energisynpunkt. Slammet transporteras idag med lastväxlarflak som är större än de gamla slamcontainrarna, vilket innebär förbättring ur både buller-, lukt- och energisynpunkt, genom minskat antal transporter. 6.2 Egenkontroll Kommunen har upprättat ett kontrollprogram för Munkfors avloppsreningsverk tillsammans med den lokala tillsynsmyndigheten, se bilaga 2. 7Hushållning med naturresurser 7.1Mark Nuvarande reningsverksområde upptar en yta av 3,9 ha. Området är inte intressant för etableringar av andra verksamheter med hänsyn till det befintliga reningsverket som funnits på platsen sedan Den fortsatta verksamheten tar ingen ny mark i anspråk. 7.2Vatten Renvattenförbrukningen i verket beräknas uppgå till 4500 m 3 under år Vattnet används i första hand i processen i avloppsreningsverket: till renstvätt och till renspolning. Vatten används även i personalutrymmen. 20 (22)

24 7.3Råvaror De råvaror som främst hanteras vid avloppsreningsverket är processkemikalier, pellets för uppvärmning samt eventuella material för om-, till- och nybyggnation. I syfte att minimera förbrukning av kemikalier, energi m.m. sker kontinuerlig driftoptimering av reningsprocessen. Under åren har i genomsnitt förbrukats 68 g fällningskemikalie per kubikmeter renat avloppsvatten. För år 2007 pekar förbrukningen mot 63 g/m3. När det gäller polymer, så är medelförbrukningen för åren ,1 kg per ton slamts. Ungefär detsamma beräknas för år Tabell 7. Förbrukade mängder kemikalier och smörjfett, under (ton/år) Ekoflock Polymer 0,55 0,55 0,55 0,55 0,6 Smörjfett 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7.4Energi I den nyss gjorda ombyggnationen har man minimerat förbrukning av kemikalier, energi m.m. Ombyggnationen innebar att man tilläggsisolerade väggar och tak. Bytte ut all belysningsarmatur som även är försedda med rörelsedetektorer. Värmepump och pelletspanna installerades, optimering av ventilation etc. Förändringarna med avseende på utrustning, process m.m. utfördes med utgångspunkt att uppnå bästa möjliga teknik med hänsyn till energiförbrukning, ekonomi och teknik. Då verket nyss är ombyggt har inte någon ny driftkostnad för avloppsreningsverket kunna upprättats, med avseende på elförbrukning, pelletsåtgång etc. 21 (22)

25 8Miljömål och miljökvalitetsnormer 8.1Miljömål Nationella miljömål som berörs av verksamheten är i första hand Ingen övergödning. Härutöver berörs Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv i olika delar. Det nationella målet ingen övergödning har brutits ned till regionala miljömål för Värmlands län. Se tabell 8. Tabell 8. De regionala miljömål som direkt berörs av verksamheten. Nationellt mål Regionaliserat mål Kommentar Ingen övergödning Fram till år 2010 skall de vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet i Värmlands län ha minskat i förhållande till 1995 års nivå, då utsläppen var ca 144 ton. Munkfors avloppsreningsverk uppvisar en reningsgrad på ca 90 % för totalfosfor (medelvärde för år ). Senast år 2010 skall de vattenburna utsläppen av kväve från mänsklig verksamhet i Värmlands län (exklusive deposition) minskat med minst 10% (420 ton) från 1995 års nivå, från 3720 ton till som mest 3300 ton. Munkfors avloppsreningsverk uppvisar idag en reningsgrad på ca 38 % för totalkväve (medelvärde för år ). 8.2Miljökvalitetsnormer Verksamheten medför ett visst utsläpp av förorenande ämnen till luft från fordon vid transporter. Detta berör i någon mån miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Med hänvisning till att omfattningen på dessa transporter - och därmed utsläppet till luft av berörda ämnen är ringa - så bedöms verksamheten inte medföra risk för att miljökvalitetsnormer överskrids. 22 (22)

26 Bilaga 1 PROTOKOLL Munkfors avr, tillståndsansökan Plats Kommunhuset i Munkfors Närvarande Kjell Bengtsson Per-Arne Olsson Tomas Ivansson Marlene Jansson Magnus Aronsson Bygg- och Miljöförvaltningen Munkfors/Forshaga kommun Lst i Värmlands län SWECO VIAK AB Delges Närvarande Tidigt samråd med Länsstyrelsen inför tillståndsansökan för fortsatt verksamhet enligt miljöbalken Presentation Dagen startades på avloppsreningsverket med en genomgång av reningsprocessen, belastningar och reningsresultat. I sammanträdesrummet fortsatte Magnus Aronsson, SWECO VIAK AB, att prata om vad Miljöbalken kräver samt om processen att söka tillstånd. Betydande miljöpåverkan Marlene Jansson lst, meddelade att verksamheten enligt bilaga 1 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar alltid anses medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebär att utökat samråd krävs. Tillståndsansökan Dimensionering: Kommunen kommer i tillståndsansökan söka tillstånd på samma dimensionering som tidigare. pr01s SWECO VIAK VATTEN & MILJÖ Kanikenäsbanken 10 Box 385, Karlstad Telefon Telefax Magnus Aronsson Telefon direkt Mobil p:\1344\ \04protokoll\bilaga doc SWECO VIAK AB Org.nr , säte Stockholm Ingår i SWECO-koncernen 1 (3)

27 Kommunen har planer på att ansluta avloppsvatten från Mjönäs samhälle i Hagfors kommun till avloppsreningsverket i Munkfors. Den ytterligare föroreningsbelastning som detta innebär rymmer väl inom det dimensionerande antalet anslutna till avloppsreningsverket på 4500 pe. Samråd: Inför kommande samråd ska kommunen/konsulten ta fram utkast till MKB, som ska användas som underlag till samrådet. Länsstyrelsen skall få möjlighet att ta del av och vid behov lämna synpunkter på utkastet innan samråd sker. De särskilt berörda skall informeras brevledes och ges möjlighet att yttra sig. Efter platsbesök bestämde lst vilka av de boende och verksamma inom ett avstånd av ca 300m från anläggningen som anses vara särskilt berörda. Det bör även skickas ut separata brev till de enskilda och allmänna intressenter som bedöms vara berörda, se bifogad sändlista på de intressenter som anses särskilt berörda. Information om den förestående tillståndsansökan, att verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan annonseras i lokaltidningarna VF, NWT, samt Veckobladet. I annonsering ska det stå vart de ska vända sig för ytterligare information. I materialet som redovisas för tillståndsansökan, skall ingå information om vart man kan vända sig för att lämna synpunkter, när synpunkter senast skall lämnas, samt vart man skall vända sig för att få mer information. Handläggning: SWECO VIAK AB har haft ett möte med lst i Värmland, , inför kommande tillståndsansökningar, där man kom fram till följande punkter, som verksamhetsutövaren ska redovisa i tillståndsansökan. En fungerande egenkontroll/miljöledningssystem. En översiktlig sanreingsplan av ledningsnätet. En redovisning av ledningsplan. Ansökan ska skickas till lst, i form av 6 st pärmar samt 1 st CDskiva. pr01s PROTOKOLL Munkfors avr, tillståndsansökan 2 (3) p:\1344\ \04protokoll\bilaga doc

28 MKB: Länsstyrelsen tydliggjorde viktiga delar i MKB-dokumentet. Munkfors bör med ett visst intervall uppdatera sin saneringsplan. Ledningsnätet saneras löpande. Kommunen investerar 2,6 miljoner i sanering varje år, exklusive åtgärder för läckor etc som går på annan budget. Gjorda arbeten på ledningsnätet redovisas i miljörapporten som lämnas till tillsynsmyndighet. gör en komplettering av saneringsplanen med vad som är gjort sedan saneringsplanen upprättades år Detta ska bifogas tillståndsansökan. Kontrollprogram ska bifogas tillståndsansökan. Övrigt Tillståndet för slamhanteringen är från år 2000, vilket innebär att inte behöver nytt tillstånd för slamhanteringen då den är grundad på miljöbalken. vill ändå få med slammet i denna tillståndsansökan, då denna delvis har ändrats och för att man ska få ett tillstånd för hela verksamheten. I tillståndet kommer krav på utgående halter av fosfor att ställas. Krav på utgående halter av BOD finns som lagkrav, vilket innebär att hänvisning till lagparagraf kommer att skrivas i tillståndet, under särskilda upplysningar. Förslag på sändlista till särskilt berörda bifogas protokollet. Kommunen planerar att lakvatten från Munkfors deponi ska omhändertas lokalt vid deponin. Detta innebär att lakvattnet då inte kommer att behandlas vid Munkfors avloppsreningsverk. Vid protokollet pr01s Magnus Aronsson PROTOKOLL Munkfors avr, tillståndsansökan 3 (3) p:\1344\ \04protokoll\bilaga doc

29 1 1 AVLOPPSRENINGSVERKET I MUNKFORS Bilaga 2 PROGRAM FÖR KONTROLL AV UTSLÄPP Upprättat av s Tekniska avdelning i samarbete med Miljö-och hälsoskyddskontoret Antaget

30 2 2 Innehållsförteckning Avloppsreningsverket i Munkfors Program för kontroll av utsläpp Sid 1. Programmets syfte 3 2. Administrativa uppgifter 3 3. Orientering 3 4. Dimensionering 3 5. Tillstånd 4 6. Kontrollprogrammets giltighet 4 7. Verksamhetsbeskrivning Verksamhet Vattenvårdsfrågor Avfallsfrågor 4 8. Recipientprovtagning 5 9. Kontroll i avloppsreningsverk Flödesmätning Provtagning Provtagning för behandlat avloppsvatten Provtagning för bräddat avloppsvatten Intern driftkontroll i verket avseende vissa parametrar Provtagning på avvattnat slam Utsläpp från avloppsledningsnät Dokumentation Rapportering 8

31 3 3 Avloppsreningsverket i Munkfors Program för kontroll av utsläpp Programmets syfte Syftet med programmet är att kontrollera, att de utsläppsvillkor, som är angivna i tillstånd för avloppsreningsverket, följs. 2. Administrativa uppgifter Platsnamn: Avloppsreningsverket i Munkfors Fastighetsbeteckning: Munkerud 2:325 Platsnummer: Huvudman: Box 13, MUNKFORS Kontaktperson: Per-Arne Olsson Telefon MF-punkt: i bilaga till miljöskyddsförordningen (SFS 1989:364) Tillsynsmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i 3. Orientering Avloppsreningsverket i Munkfors byggdes ursprungligen för mekanisk rening. Verket byggdes om dels åren för reningsprocess med mekanisk, biologisk och kemisk rening, dels , varefter kemisk förfällning med polyaluminiumklorid infördes. 4. Dimensionering Anslutning: 4500 pe Medeldygnstillrinning: 1870 m 3 /dygn q dim : 108 m 3 /tim BOD 7 : 315 kg/dygn Totalfosfor: 14 kg/dygn Totalkväve: 54 kg/dygn

32 Tillstånd Länsstyrelsen har meddelat tillstånd enligt miljöskyddslagen att släppa ut avloppsvatten till Klarälven från Munkfors tätort och därtill hörande avloppsreningsverk och därvid givit följande utsläppsvillkor: Gränsvärden: BOD 7 max 15 mg/l som medelvärde för kalenderår P-tot: max 0,5 mg/l som medelvärde för kalenderår Riktvärden: BOD 7 : max 15 mg/l som kvartalsmedelvärde P tot: max 0,5 mg/l som kvartalsmedelvärde 6. Kontrollprogrammets giltighet Senaste kontrollprogram antaget i beslut av länsstyrelsen Vid tillståndsbeslut för Avloppsreningsverket i Munkfors har länsstyrelsen föreskrivit, att nytt kontrollprogram för utsläpp till Klarälven skall föreläggas tillsynsmyndigheten för godkännande. 7. Verksamhetsbeskrivning 7.1 Verksamhet Rening av avloppsvatten från det kommunala spillvattennätet i Munkfors. 7.2 Vattenvårdsfrågor Klarälven är recipient. Provtagningar i recipienten har samordnats med Klarälvens Vattenvårdsförbunds vattendragskontroll i Klarälven med provtagning och redovisning av Vattenvårdsförbundet. Bräddning av obehandlat avloppsvatten sker automatiskt, när tillrinningen till avloppsreningsverket överstiger ca 400 m 3 /tim. Vatten kan också bräddas medvetet efter grovavskiljning eller försedimenteringsbassäng (där även fällning av kemslam sker), när arbeten skall utföras, som kräver tömning av bassänger. Vid bräddning sker tidsproportionell provtagning i den ordinarie provtagaren för inkommande avloppsvatten, där ett delprov tas ut var tionde minut under tiden för bräddningen. 7.3 Avfallsfrågor Avvattnat slam transporteras i container till kommunens avfallsupplag i Mossängen och används till släntbeklädnad till viss del; det mesta deponeras.

33 5 5 Likaså transporteras rens från grovavskiljningen i container till avfallsupplaget för deponering, vilket också sker med sanden från sandfånget. Spillolja från pumpbyten samt en ringa mängd farligt avfall lämnas också till avfallsupplaget för mellanlagring. 8. Recipientprovtagning Samordningen med Klarälvens vattenvårdsförbund behålls även fortsättningsvis, vilket innebär, att förbundet svarar för recipientprovtagningen och redovisning av analysresultat. 9. Kontroll i avloppsreningsverk Kontroll skall ske i enlighet med Kungörelse om ändring i kungörelse (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggning för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse; (SNFS 1993:9 MS:64) beslutad den 20 september 1993 samt med Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 21 september Flödesmätning a) Behandlat utgående avloppsvatten: b) Bräddat avloppsvatten före grovavskiljning samt efter försedimentering i verket: Kontinuerlig mätning och registrering av flöde kopplad till flödesproportionell provtagning. Mätning görs på inkommande vatten. Bestämning av bräddningsfrekvens och bräddad volym per bräddningstillfälle med hjälp av kontinuerlig mätning och registrering. Mätning görs i särskilt anordnad nedstigningsbrunn, dit allt bräddat vatten leds. Ingen flödesmätning görs alltså på utgående vatten, men eftersom bräddning inne i verket endast sker genom medveten åtgärd vid reparation, så är inkommande och utgående mängd nästan alltid densamma.

34 Provtagning Provtagningsfrekvens och analysomfattning enligt kolumn pe Provtagning för behandlat avloppsvatten ( 5 Tabell 1 ) Flödesproportionell provtagning i provtagare, för inkommande avloppsvatten placerad i vattenränna efter grovavskiljning och för utgående vatten i ledning dirkt efter slutsteg. Analyser skall utföras vid ackrediterat laboratorium. Inkommande Utgående COD Cr 1 dygnsprov/månad 2 dygnsprov/månad BOD 7 P-tot N-tot 11.2 Provtagning av bräddat avloppsvatten ( 5 Tabell 2 ) Vid bräddning sker tidsproportionell provtagning i den ordinarie provtagaren för inkommande avloppsvatten, där ett delprov tas ut var tionde minut under tiden för bräddningen. Denna procedur tar, under tiden bräddning sker, över från eventuellt pågående ordinarie provtagning. Prov sänds in för analys, om bräddningen har så lång varaktighet, att den uttagna provvattenmängden räcker till för att fylla provflaskorna, d.v.s. bräddningen skall ha en varaktighet av cirka ett halvt dygn. (Denna kursiverade mening är ej med i originalet.) Analyser skall utföras vid ackrediterat laboratorium. COD Cr 1 dygnsprov/vecka BOD 7 P-tot N-tot 11.3 Intern driftkontroll i verket avseende vissa parametrar Vissa analyser i tabellen nedan ingår i analyser under avsnittet Provtagning för behandlat avloppsvatten ( 5 Tabell 1). Inkommande Efter försed. Utgående Susp. ämnen 1 dygnsprov/månad - 2 dygnsprov/månad COD Cr - BOD 7 - P-tot 1 dygnsprov/månad N-tot - ph 1 dygnsprov/månad NH 4 -N + NO 3 -N 2 dygnsprov/år - 2 dygnsprov/år Analyserna av provtagning enligt denna tabell utförs av ackrediterat laboratorium. De dagliga driftsanalyserna utförs i driftlaboratoriet i avloppsreningsverket och finns närmare angivna i drift- och skötselinstruktionen.

35 Provtagning på avvattnat slam Vid provtagning på avvattnat slam skall innehållsdeklaration, provtagning och analysomfattning vara enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 90:13 sidorna och SNV Rapport Analyser skall utföras vid ackrediterat laboratorium. Provtagning och analys skall ske genom samlingsprov en gång per sex månader Utsläpp från avloppsledningsnät Utsläpp av avloppsvatten från avloppsledningsnätet kan sägas förekomma i de fall när bräddning sker i någon avloppspumpstation på grund av driftstopp eller på grund av högre flöde till pumpstationen, än vad den kan pumpa. I de fem största pumpstationerna sker registrering av bräddningarnas antal och tid för bräddningarna. För pumpstationen belägen invid bron på väg 62 över Klarälven, som pumpar över till Munkerudssidan, sker dessutom beräkning av bräddad mängd. 12. Dokumentation Dokumentationen ifråga om utsläppskontrollen är främst analysrapporter från laboratoriet, vilket sänder varje rapport till tillsynsmyndigheten likaväl som till driftpersonalen. Dessutom sker dokumentation i form av anteckningar om särskilda förhållanden vid provtagning m. m. i dagjournalen i avloppsreningsverket. Bräddningar i avloppsreningsverket journalförs i driftjournalen avseende antal, bräddtid och bräddad mängd. Bräddningar i avloppspumpstationer registreras i särskild bräddjournal, som förs av maskinisten. Journalföring av underhållsåtgärder och funktionskontroller (kalibreringar m.m.) sker i driftjournalen i verket.

36 Rapportering Följande parametrar skall redovisas i miljörapport till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje påföljande år: För behandlat utgående avloppsvatten: dygn. För bräddat avloppsvatten i avloppsreningsverket: För avvattnat slam: För bräddat avloppsvatten från avloppsledningsnät: - Flöde, redovisat som årsmedelvärde i kubikmeter per - Flöde, redovisat som kubikmeter per år. - Halt av respektive kontrollparameter enligt kap. 11.1, redovisat som årsmedelvärde i mg/l. - Total utsläppsmängd av respektive kontrollparameter enligt ovan, redovisat som kg eller ton per år. - Antal bräddningar, som skett under året. - Vilken ev behandling, som det bräddade avloppsvattnet har genomgått. - Bräddad volym, redovisad som kubikmeter per år. - Halt av respektive kontrollparameter enligt kap. 11.2, redovisat som årsmedelvärde i mg/l. - Totalt utsläppt mängd av respektive kontrollparameter enligt ovan, redovisat som kg eller ton per år. - Avvattnad mängd per år. - TS-halt (årsmedelvärde). - Slamanvändning. - Analysresultat. - Antal bräddningar, som skett under året - Plats/platser, där bräddning skett - Bräddad mängd (där beräkning skett), redovisat som kubikmeter per år Munkfors Per-Arne Olsson

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun UPPDRAGSNUMMER 1335759 SAMRÅDSHANDLING KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB Karlstad VA-system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (23) Sweco Sweco Environment AB Veronica Hjelm Kanikenäsbanken

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk Datum 2015-10-28 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 33 77 Ramböll Sverige AB Org nr 556133-0506

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Exempel på en genomgång av processfunktionen vid ett avloppsreningsverk på 5500 pe VA-Konsulten Magnus Aronsson

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLSTÅNDSANSÖKAN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 Innehåll 1 INLEDNING 5 1.1 Administrativa uppgifter 5 1.2 Bakgrund 5 1.3 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD MED ALLMÄNHETEN FÖR NYBYGGNATION ANLEDNING TILL NYBYGGNATION 1. Avloppsvattenrening i Västra Orust sker idag i åldersstigna anläggningar i Hälleviksstrand, Barrevik

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV

Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Haninge går mot strömmen i Stockholm - och bygger om Fors ARV Johanna Blomberg VA-chef, Haninge kommun 2016-10-04 1 Berätta om vår resa om Fors vara eller inte vara 2003 2023 Ämne 2016-10-04 2 HANINGE

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Vår referens: Mikael Stjärnfelt Tel: (0)18-528 621 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2015-966 Beslut: MB-2016-54 24.2.2016 Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 1 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsreningsanläggning Avloppsreningsanläggningen består av processanläggningen i Utanbergsvallarna samt infiltrationsanläggningen i

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB 2015-05-10 Tillståndsansökan Projektnummer 15201 Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa

Läs mer

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Bramstorp avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Bramstorp avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD FÖR OM- OCH NYBYGGNATION PROGRAM 1. Bakgrund 2. Lokaliseringsalternativ 3. Lägesbeskrivning 4. Utformning av reningsverket, idag och i framtiden 5. Planförhållanden,

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Kommun:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK -KONTROLL AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE AVLOPPSVATTEN

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK -KONTROLL AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE AVLOPPSVATTEN FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV KONTROLLPROGRAM FÖR AVLOPPSRENINGSVERK INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER B. VERKSAMHETSBESKRIVNING C. GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNING D. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Läs mer