Oktober Fakta om Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland"

Transkript

1 Oktober 211 Fakta om Västra Götaland

2 Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval av senast tillgängliga fakta och statistik om de tre dimensionerna (den ekonomiska, den sociala och miljödimensionen) och de fem fokusområdena (näringsliv, kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer, kultur samt hälsa) som Vision Västra Götaland bygger på. Fakta illustreras med diagram, kartor och tabeller. Faktahäftet innehåller uppgifter om Västra Götalands 49 kommuner, om hela länet och om de fyra kommunalförbundsområdena. Det finns även jämförelser med andra län och regioner, både i Sverige och i Europa. I broschyren används begreppen Västra Götaland och Västra Götalands län omväxlande om samma geografiska område. Ibland förekommer statistik kopplat till Västsverige, vilket innebär Västra Götaland plus Halland. Vår förhoppning är att Fakta om Västra Götaland ska bidra till ökade kunskaper om och ett ökat intresse för Västra Götaland. Göteborg, oktober 211 Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Fakta om Västra Götaland och statistiskt underlag finns tillgängligt på vår hemsida den Ekonomiska dimensionen den Sociala dimensionen Miljödimensionen Näringsliv kompetens och kunskap Infrastruktur och kommunikationer Kultur Hälsa

3 Vision Västra Götaland det goda livet Vision Västra Götaland är en gemensam ram för arbetet att stärka Västra Götaland som en konkurrenskraftig region, nationellt och internationellt. Grunden i visionen är Det goda livet. Det står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, samt att vi möter behoven hos barn och ungdomar och arbetar för en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar utveckling som beaktar de tre dimensionerna den ekonomiska, den sociala och miljödimensionen. Fem fokusområden ska prioriteras i det fortsatta arbetet: näringsliv, kompetens, infrastruktur och kommunikationer, kultur och hälsa. Till detta kommer fyra perspektiv som ska genomsyra alla insatser: den gemen samma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering. I detta faktahäfte presenteras statistik som beskriver de fem fokusområdena och de tre dimensionerna i Vision Västra Götaland. De olika dimensionerna och fokusområdena är sinsemellan beroende och förstärker varandra. I vissa fall kan den redovisade statistiken höra hemma i mer än ett område. Exempelvis kan statistik som tillhör den sociala dimensionen vara relevant även i fokusområdena hälsa och kompetens. Miljödimensionen Den ekonomiska dimensionen Näringsliv Kompetens & kunskapsutveckling Infrastruktur & kommunikationer Kultur Hälsa Den sociala dimensionen

4 geografi och befolkning Geografi 8 Folkmängd 9 Flyttningar 13 Mångfald 14 Befolkningsstruktur 15 7

5 Geografi och befolkning 8 Som ett Sverige i miniatyr Västra Götaland är som ett Sverige i miniatyr storstad och landsbygd, småsamhällen och mellanstora städer. Naturen växlar från kustlandskap till storskog, med slättland och hagmarker däremellan. Geografiskt är Västra Götaland ett av de största länen i Sverige, med en landareal på km² som utgör sex procent av Sveriges landyta. Det är cirka 24 mil såväl i nordsydlig som i västöstlig riktning. Av de öar som finns i Västra Götaland är 15 bebodda. Det finns 49 kommuner i Västra Götaland. Den till ytan största kommunen är Falköping på 157 km² och den minsta är Öckerö kommun på 26 km². År 21 bildades fyra regionala kommunalförbund: Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Syftet var att skapa bra och effektiva samarbetsorganisa tioner för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. En del av statistiken i denna broschyr är uppdelad i de fyra delregionerna. 1 De fyra delregionerna/kommunalförbunden och kommunerna i västra götaland Strömstad Bengtsfors Åmål Dals-Ed Gullspång Tanum Mellerud Mariestad Färgelanda Töreboda Munkedal Karlsborg Götene Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Uddevalla Tibro Lysekil Grästorp Skara Trollhättan Vara Hjo Orust Lilla Edet Essunga Tidaholm Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Skaraborg Mark Tranemo Sjuhärad Kungsbacka Svenljunga Göteborgsregionen Fyrbodal 1,6 miljoner invånare Befolkningsmässigt är Västra Götaland Sveriges näst största län, med nästan 1,6 miljoner invånare. Flest Folkmängd i Västra Götalands kommuner 31 december 21 Kommun Folkmängd (antal) Kommun Folkmängd (antal) människor bor i storstadskommunen Göteborg, med en halv miljon invånare. Dals-Ed kommun är befolkningsmässigt den minsta kommunen, med 4 7 invånare. Kommun Folkmängd (antal) Ale Kungälv Svenljunga Alingsås Lerum Tanum Bengtsfors Lidköping Tibro 1 56 Bollebygd Lilla Edet Tidaholm Borås Lysekil Tjörn Dals-Ed Mariestad Tranemo Essunga Mark Trollhättan Falköping Mellerud Töreboda Färgelanda Munkedal Uddevalla Grästorp Mölndal Ulricehamn Gullspång Orust Vara Göteborg Partille Vårgårda Götene Skara Vänersborg Herrljunga Skövde Åmål Hjo Sotenäs 9 52 Öckerö Geografi och befolkning 9 Härryda Stenungsund Karlsborg Strömstad Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund men inte i Västra Götalands län.

6 Geografi och befolkning Befolkningen är ojämnt fördelad över Västra Götalands yta. Förutom till Göteborgsregionen, är befolkningen främst koncentrerad till områdena kring Borås, Trollhättan och Skövde. Befolkningstätheten i Västra Götaland är 66 invånare per km². Bland kommunerna ligger Göteborg högst med drygt 1 invånare per km² och Dals-Ed lägst med drygt sex invånare per km². Sveriges genomsnitt ligger på 23 invånare per km², Stockholms läns på 315 invånare per km² och Skåne läns på 113 invånare per km². Folkmängden i västra götaland och dess delregioner Västra Götaland Göteborgsregionen Fyrbodal Skaraborg Geografi och befolkning Befolkningstäthet i Västra Götalands kommuner, antal invånare per km², år 21 Sjuhärad Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 1, 1139,9 1, 999,9 5, 99,9 25, 49,9 6,4 24,9 Folkmängden ökar Vid årsskiftet 21/211 uppgick folkmängden i Västra Götaland till personer, vilket motsvarar 17 procent av Sveriges befolkning. Under 21 ökade befolkningen med nästan 11 invånare, vilket ligger i nivå med de senaste årens befolkningsökning. Liksom tidigare år var det Göteborgsregionen som ökade mest. Nästan 9 procent av befolkningstillväxten skedde i Göteborgsregionen, som hyser drygt hälften av befolkningen i Västra Götaland. Under det senaste decenniet har nästan 9 procent av Västra Götalands befolkningstillväxt skett i Göteborgsregionen. BEFOLKNINGSUTVECKLING Index 1 = år Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Riket 11

7 Geografi och befolkning Befolkningsförändring (%) i Västra Götalands kommuner. Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 1 22% 9,9% -9,9% -1-17% Medan befolkningstillväxten i Göteborgsregionen beror på både det ökade antalet inflyttade och det fortsatt stora födelseöverskottet, har folkökningen i andra delar av Västra Götaland enbart skett till följd av det positiva flyttnettot. BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGEN 2 21 Antal personer Göteborgsregionen Flyttnetto Sjuhärad Födelsenetto Skaraborg Fyrbodal Ökade flyttströmmar till och från utlandet Totalt flyttade nästan 39 personer till Västra Götaland år 21. Av dem kom 14 från utlandet den största gruppen var hemvändande svenskar. Den andra stora invandrargruppen var från Somalia. I gränskommunerna Strömstad och Bengtsfors var det invandringen från Norge som dominerade. Bland inrikes inflyttade kom de största strömmarna från Stockholms, Skåne och Hallands län. Medan Göteborgsregionen har stark dragningskraft på invånare från andra delar av Sverige och omvärlden, har nettoflyttströmmarna inom länet också från Göteborgsregionen under senare år främst gått till Sjuhärad. FLYTTNINGAR TILL OCH FRÅN VÄSTRA GÖTALAND Antal personer Inrikes utflyttade Inrikes inflyttade Utvandrare Invandrare Geografi och befolkning 12 Under det senaste decenniet har den procentuella befolkningsökningen varit högst i Stenungsunds kommun. Den största procentuella minskningen har skett i Gullspångs kommun. 13

8 Geografi och befolkning 14 Det mångkulturella Västra Götaland År 21 fanns i Västra Götaland 233 invånare som var födda utomlands och ytterligare 63 som var födda i Sverige men hade utländsk bakgrund. 2 Andelen utrikes födda invånare varierar mycket mellan Västra Götalands delregioner och kommuner. Två tredje delar av de utrikes födda bor i Göteborgs regionen. Lägst andel utrikesfödda har Öckerö kommun (fyra procent) och högst andel har Göteborgs kommun (22 procent). Ungefär 13 nationaliteter finns representerade i Västra Götaland. UTRIKESFÖDDA SOM ANDEL AV BEFOLKNINGEN % Göteborgsregionen Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad Västra Götaland 2 Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikesfödda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Riket Åldrande befolkning Västra Götaland har, i likhet med många andra regioner och länder i Europa, en utveckling där befolkningen blir allt äldre. Låga födelsetal kring sekelskiftet 2 och en stadigt ökad livslängd, har bidragit till att genom snittsåldern har stigit. Befolkningsprognosen visar att andelen äldre kommer att öka avsevärt under de närmaste decennierna, samtidigt som andelen i yrkesaktiv ålder kommer att minska. Detta resulterar i att allt färre måste försörja allt fler. Ett sätt att sammanfatta vad befolkningens åldersstruktur kan betyda för de materiella livsvillkoren är att relatera summan av antalet äldre (65+ år) till antalet i yrkesaktiv ålder (16 64 år), så kallad äldrekvot. Äldrekvoten för Västra Götaland ligger på 29, vilket betyder att 1 personer i yrkesaktiv ålder måste försörja 29 personer i åldersgruppen 65 år och äldre. Kvoten varierar kraftigt mellan kommunerna i Västra Götaland. Den lägsta äldrekvoten har Göteborgs kommun (21) följt av de kringliggande kommunerna. Den högsta äldrekvoten har Sotenäs (45), Karlsborg (43) och Bengtsfors (43). Äldrekvoten (antalet 65+ år i förhållande till antalet år) i Västra Götalands kommuner år 21 Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Nästan en tredjedel av invånarna i Göteborgs kommun har utländsk bakgrund. Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo > <3 Geografi och befolkning 15

9 den ekonomiska dimensionen Bruttoregionprodukt 18 Lönesumma 19 17

10 Den ekonomiska dimensionen Djup nedgång, men snabb återhämtning Den ekonomiska utvecklingen i en region kan mätas med bruttoregionprodukten (BRP) det samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras under ett år. BRP i förhållande till befolkningen i en region är ett mått på den ekonomiska välfärden. Vid en jämförelse mellan länen hamnar Stockholms län i en klass för sig, med en BRP per invånare på 478 kronor. År 28 hamnade Västra Götalands län på tredje plats bland alla Sveriges regioner, med en BRP per invånare på 337 kronor. Ur ett historiskt perspektiv har Västra Götaland, i likhet med de flesta övriga regioner i Sverige, haft en hög ekonomisk tillväxt under det senaste decenniet. Men de senaste årens ekonomiska utveckling har påverkats starkt av konjunkturnedgången. Västra Götalands beroende av den krisdrabbade fordonsindustrin har medfört ett hårdare slag mot näringslivet i Västra Götaland än i resten av riket. Å andra sidan har återhämtningen blivit snabbare i Västra Götaland, framförallt på grund av den starka uppgången i tillverkningsindustrin. Under andra halvåret 21 var näringslivets omsättning tillbaka på samma nivå som före konjunkturnedgången. 1 Hög tillväxt i Göteborgsområdet För att få en bild av skillnader i ekonomisk utveckling inom Västra Götaland är lönesumma 2 ett lämpligare mått än BRP. År 21 var lönesumman per invånare i Göteborgsregionen nästan 145 kronor. Det är betydligt högre än i de tre övriga delregionerna, där lönesumman varierar mellan 12 och 125 kronor per invånare. Ökningen av lönesumman har däremot legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren, något lägre i Fyrbodal. I ett längre tidsperspektiv har Göteborgsregionen haft betydligt större ökning av lönesumman än de tre övriga delregionerna. Under de två senaste decennierna har till växten i lönesumman varit svagast i Skaraborg och Fyrbodal. Den ekonomiska dimensionen 18 BRUTTOREGIONPRODUKT PER INVÅNARE Tusental kronor Norrbottens län Riket Västra Götalands län Kronobergs län Västernorrlands län Jönköpings län Dalarnas län Jämtlands län Hallands län Skåne län Örebro län Västmanlands län Västerbottens län Uppsala län 2 1 Stockholms län Blekinge län Östergötlands län Södermanlands län Värmlands län Kalmar län Gävleborgs län Gotlands län NÄRINGSLIVETS OMSÄTTNING, KVARTALSVÄRDEN ENLIGT TRENDCYKELN Index år 2= Riket Stockholms län Västra Götalands län 1 Eftersom statistik om BRP publiceras med 2-års eftersläpning redovisar vi här istället omsättningen i näringslivet, vilket ger en bra bild av konjunktur utvecklingen i ekonomin. LÖNESUMMA PER CAPITA, ÅR 21 OCH LÖNESUMMETILLVÄXT UNDER PERIODEN Kronor Fyrbodal Göteborgsregionen Lönesumma per capita 21 Sjuhärad Skaraborg 2 Summa av alla bruttolöner som betalats ut under ett år. Tillväxt i lönesumma, % 2 Västra Götaland Tillväxt i lönesumma LÖNESUMMA, FASTA PRISER Index år 199= Riket Skaraborg Sjuhärad Fyrbdoal Göteborgsregionen

11 Den ekonomiska dimensionen Den ekonomiska dimensionen I europeisk jämförelse har Västsverige (Västra Götaland och Halland) en stark ekonomi och hög levnadsstandard. Västsverige har betydligt högre BRP per invånare än genomsnittet för EU-regioner. Bland närmare 3 euro peiska regioner hamnar Västsverige på 34:e plats. Bruttoregionprodukt per invånare i procent av EU-genomsnittet (1) i europeiska regioner, år 28 >15% 1 149% 5 99% <5% Uppgift saknas Västsverige hamnar på 34:e plats bland nästan 3 europeiska regioner när det gäller BRP per capita Landsgräns Regiongräns (NUTS 2) 3 Källa: Eurostat NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) är den regionindelning som används inom EU för att kunna jämföra olika områden inom EU:s gränser. 3

12 den sociala dimensionen Sysselsättning 24 Arbetslöshet 24 Yrke 26 Inkomster 28 Bostäder 29 Biståndstagare 3 Ohälsotal 31 Trygghet 32 Valdeltagande 32 23

13 Den sociala dimensionen 24 Delaktighet i samhällslivet Trygghet, gemenskap och delaktighet i det sociala livet är grundläggande förutsättningar för människans välbefinnande. Enligt den senaste nationella folkhälsoenkäten uppgav nio av tio invånare i Västra Götaland att de var delaktiga i samhällslivet. Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor, men däremot mellan olika åldersgrupper. Bland personer äldre än 65 år angav åtta av tio att de är delaktiga i samhällslivet, medan nästan alla i den yngre åldersgruppen upplevde delaktighet. Arbete ger gemenskap Att delta i arbetslivet är viktigt för att skapa sociala kontaktnät, gemenskap och relationer. Det är också en viktig källa för människors inkomster och försörjning. Under första kvartalet år 211 var personer i Västra Götaland sysselsatta i arbetslivet. Antalet sysselsatta ökade med 22 jämfört med första kvartalet året innan, men hade fortfarande inte kommit upp till den nivå Västra Götaland hade innan lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden (andel sysselsatta av befolkningen 2 64 år) låg på 78 procent år 21, men varierar kraftigt mellan olika befolkningsgrupper. 1 1 Observera att det finns två olika källor till sysselsättningsgrad. Eftersom RAMS och AKU använder olika metoder för insamling av data finns det även skillnader i redovisningen. SYSSELSÄTTNINGSGRAD (ANDEL SYSSELSATTA AV BEFOLKNINGEN 2 64 ÅR), ÅR 21 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD FÖR OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER (2 64 ÅR) I VÄSTRA GÖTALAND, ÅR 29 % Hallands län Gotlands län Riket Västra Götalands län Dalarnas län Skåne län Västerbottens län Stockholms län Jönköpings län Kronobergs län 76 Män 73 Kvinnor Uppsala län Västmanlands län Gävleborgs län Jämtlands län 8 Födda i Sverige Kalmar län Blekinge län Värmlands län Södermanlands län 63 Födda i Norden utom Sverige Norrbottens län Örebro län Östergötlands län Västernorrlands län 5 Födda utanför Norden /AKU 75 Samtliga /RAMS Bland svenskfödda personer är sysselsättningsgraden 8 procent, medan endast varannan person som är född utanför Norden är sysselsatt. Det finns även stora skillnader på arbetsmarknaden inom Västra Götaland. Skillnaderna ökade ännu mer under lågkonjunkturen, då arbetslösheten slog särskilt hårt mot Fyrbodal och Skaraborg. Till följd av många varsel och minskad efterfrågan på arbetskraft ökade arbetslösheten i alla länets delar, men har sedan första kvartalet 21 åter börjat minska. I mars 211 var drygt sex procent av befolkningen (16 64 år) i Västra Götaland öppet arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program. Totalt var 32 personer öppet arbetslösa och ÖPPET ARBETSLÖSA OCH I PROGRAM I VÄSTRA GÖTALAND (16 64 ÅR), ÅRSMEDELTAL Antal personer Öppet arbetslösa Sökande i program med aktivitetsstöd Källa: Arbetsförmedlingen 2 Exempelvis arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgaranti mm deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program. 2 I Åmål och Trollhättan var tio procent av befolkningen (16 64 år) öppet arbetslösa eller arbetssökande i program i mars 211. Ungdomsarbetslösheten är hög. Nästan 15 personer i åldrarna år var arbetslösa (motsvarar 9,4 procent av befolkningen) i mars 211. Öppet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program, andel av befolkningen (16 64 år), mars 211 Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 8, 1,4% 6, 7,9% 4, 5,9% 2,7 3,9% Källa: Arbetsförmedlingen Den sociala dimensionen 25

14 ANDEL KVINNOR OCH MÄN INOM DE TIO VANLIGASTE YRKENA I VÄSTRA GÖTALAND (ANSTÄLLDA ÅR), ÅR 29 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Försäljare, fackhandel Sysselsättningsgraden för kvinnor ligger fortfarande lägre än för män, men har ökat väsentligt de senaste decennierna. Även i ett europeiskt perspektiv ligger kvinnornas sysselsättningsgrad i Västsverige (Västra Götaland och Halland) väldigt högt. Den genomsnitt liga sysselsättningsgraden för kvinnor i Europa är 63 procent. Den sociala dimensionen Den sociala dimensionen Segregerad arbetsmarknad Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig väl färdsfråga. Ett område där det fortfarande finns stora skillnader mellan män och kvinnor är arbetsmarknaden både när det gäller sysselsättningsgrad, löner och yrkes val. Bland de tio mest vanliga yrkena i Västra Götaland är könsfördelningen påtagligt ojämn. Den minst ojämna fördelningen återfinns bland försäljare inom fackhandel. Sysselsättningsgrad för kvinnor (andel sysselsatta kvinnor som andel av kvinnliga befolkningen 2 64 år) i europeiska regioner, år 29 >7 % 65 69,9 % 6 64,9 % <6 % Uppgift saknas Företagssäljare Övrig kontorspersonal Förskollärare och fritidspedagoger Barnskötare m.fl. Västsverige hamnar på 24:e plats bland nästan 3 europeiska regioner när det gäller kvinnors sysselsättningsgrad. Grundskollärare Hotell- och kontorsstädare m.fl. Lagerassistenter m.fl % Män Kvinnor 27 /Yrkesregistret Landsgräns 3 Regiongräns (NUTS 2) Källa: Eurostat NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) är den regionindelning som används inom EU för att kunna jämföra olika områden inom EU:s gränser. 3

15 Den sociala dimensionen Det finns även stora skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda personer på arbetsmarknaden. Skillnader i sysselsättningsgrad och yrkesval gör att även inkomstspridningen blir ojämn mellan dessa grupper. Extra tydliga är skillnaderna mellan olika stadsdelar i Göteborg, där stadsdelar med hög andel utrikesfödda även har relativt sett stor andel med låga årsinkomster. Göteborgs stad totalt Norra Hisingen Lundby Västra Hisingen INKOMSTSPRIDNING BLAND BEFOLKNINGEN (25 64 ÅR) I GÖTEBORGS STAD OCH DESS STADSDELAR, ÅR 29 Bostäder Segregationen mellan olika befolkningsgrupper är även tydlig på bostadsmarknaden. Bland personer som inte är födda i EU/EFTA-länder 4 är det dubbelt så vanligt att bo i hyreshus jämfört med bland den svenskfödda befolkningen. Skillnaderna är dessutom något högre i Västra Götaland än i de övriga storstadslänen. Den sociala dimensionen Västra Göteborg ANDEL AV BEFOLKNINGEN SOM BOR I HYRESHUS, ÅR 29 Askim-Frölunda-Högsbo % 7 Majorna-Linné 6 Centrum 5 28 Andel av befolkningen med låga årsinkomster varierar mellan 22 och 47 procent mellan Göteborgs olika stadsdelar. Örgryte-Härlanda Östra Göteborg Angered % Årsinkomst < 172 tkr Årsinkomst tkr Årsinkomst > 333 tkr, Göteborgs stad Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Samtliga Födda i Sverige Födda i Norden utom Sverige Födda i EU/EFTA Födda i övriga världen utom Norden 29 4 EFTA-länderna är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

16 Den sociala dimensionen 3 Så många får bistånd År 29 fick 74 personer i Västra Götaland, motsvarande fem procent av befolkningen, ekonomiskt bistånd någon gång under året (tidigare kallat socialbidrag). Antalet biståndstagare i Västra Götaland ökade med 13 procent mellan åren 28 och 29, vilket är en något större ökning än i riket i genomsnitt. Störst andel biståndstagare fanns i Göteborgs och Trollhättans kommun. År 29 fanns i Västra Götaland barn i familjer som fick ekonomiskt bistånd. Biståndstagare i Västra Götalands kommuner år 29 (andel av den totala befolkningen i respektive kommun) Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 5, 7,% 4, 4,9% 3, 3,9% 2, 2,9% Källa: Socialstyrelsen Ohälsotalet åt rätt håll Ohälsan i arbetslivet i form av sjukskrivningar ökade kraftigt under slutet av 199-talet och början av 2-talet. Även om det har skett en viss nedgång i ohälsotalet sedan 23, är det fortfarande alldeles för många som är frånvarande från sina jobb på grund av sjukdom. Västra Götaland ligger något högre än genom snittet i riket. Kvinnors ohälsotal (36) ligger betydligt högre än männens (25). Det finns dessutom stora skillnader inom länet. OHÄLSOTAL I VÄSTRA GÖTALAND ÅR 21 Antal utbetalda dagar från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna år Ohälsotal i Västra Götalands kommuner år 21 (antal utbetalda dagar från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna år) Strömstad Bengtsfors Åmål Dals-Ed Gullspång Tanum Mellerud Mariestad Färgelanda Töreboda Munkedal Karlsborg Götene Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Uddevalla Tibro Lysekil Grästorp Skara Trollhättan Vara Hjo Orust Lilla Edet Essunga Tidaholm Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda 4, 47,6 Mölndal 3, 39,9 Tranemo Mark 23,8 29,9 Svenljunga Källa: Försäkringskassan Den sociala dimensionen 31 Västra Götalands län Skåne län Riket Stockholms län Källa: Försäkringskassan

17 Den sociala dimensionen Vi behöver trygghet Trygghet är en förutsättning för att trivas och må bra. Antalet anmälda brott per invånare ligger lägre i Västra Götaland än i riket och de två övriga storstadslänen, även om det totala antalet anmälda brott per invånare har ökat under andra halvan av 2-talet. Vara med och påverka Den kanske mest grundläggande möjligheten att delta och påverka samhällsutvecklingen, är att utnyttja sin rösträtt. Trenden från mitten av 198-talet till och med 22 var ett minskat valdeltagande i kommunal-, landstings- och riksdagsval. I de allmänna valen 26 och 21 har dock valdeltagandet åter ökat. Valdeltagandet varierar kraftigt mellan olika socioekonomiska grupper. Många är nöjda med livet Även om det finns stora skillnader inom länet när det gäller arbetslöshet, ohälsa i arbetslivet samt ekonomisk trygghet, visar SOM-undersökningen 4 att en stor del av invånarna i Västra Götaland känner sig mycket eller ganska nöjda med sina liv, oavsett var de bor. NÖJD MED LIVET, ANDEL AV SVARANDE, ÅR 21 Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal Den sociala dimensionen ANMÄLDA BROTT VALDELTAGANDE VID KOMMUNALVAL, ANDEL AV RÖSTBERÄTTIGADE Västra Götalands län Antal per 1 invånare % Skåne län Stockholms län 14 8 Sverige Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Riket Källa: Valmyndigheten % Mycket nöjd Ganska nöjd Inte nöjd Ingen åsikt Källa: SOM-institutet 33 Västra Götalands län Riket Källa: BRÅ 4 SOM-undersökningen görs av SOM-institutet som är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Fokus i undersökningarna är på Samhälle, Opinion och Media.

18 MILJÖDIMENSIONEN Koldioxidutsläpp 36 Vindkraft 37 Miljöbilar 37 Energieffektivt byggande 39 Luftföroreningar 39 Naturskyddade områden 4 35

19 Miljödimensionen Utsläppen fortfarande stora Växthuseffekten är i hög grad en följd av koldioxidutsläppen. I Västra Götaland har utsläppen av växthusgaser minskat med cirka två procent mellan åren 199 och 28. Länets totala utsläpp var 12,5 miljoner ton år 28. Utsläppen från energiförsörjningen har minskat, främst tack vare en övergång från uppvärmning med olja till biobränsle och fjärrvärme. Minskningarna har till en del uppvägts av att vägtrafikens utsläpp har ökat. En särskild omständighet för Västra Götalands län är också ökade utsläpp från den tunga processkemiska industrin, framför allt från raffinaderiverksamheten. Den slutliga energianvändningen per invånare i Västra Götalands län är i samma storleksordning som genomsnittet för landet och har ökat något under 2-talet. Ökningen har främst skett inom industrisektorn. Samtidigt har hushållens energianvändning minskat med drygt 2 procent sedan år 2. I Västra Götaland förbrukas årligen drygt 43 kwh per invånare; hushållen står för cirka 15 procent av den totala användningen. Viktiga åtgärder för att minska energianvändningen är ökad användning av förnybar energi inom industrin och i byggnader. Allt mer vindkraft i Västra Götaland Utbyggnaden av förnybar energiproduktion är prioriterad i Västra Götaland. Bland annat är vindkraften under kraftig utbyggnad. Under de två senaste åren har drygt 1 nya vindkraftverk byggts och produktionen av vindkraft har nästan fördubblats från år 28 till år 21. Västra Götaland har flest vind kraftverk i Sverige, men den totala elproduktionen från vindkraften är störst i Skåne, följt av Västra Götaland. Fordonsgasen ökar kraftigt Utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel, samt snålare fordon, tillsammans med ett mer sparsamt körsätt, är andra viktiga steg mot lägre koldioxid utsläpp. Både antalet och andelen miljöfordon har ökat snabbt under senare år. År 21 var 15 procent av alla nyregistrerade bilar i Västra Götaland miljöbilar. Andelen miljöbilar i trafik är betydligt lägre. Miljödimensionen KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP, KOLDIOXIDEKVIVALENTER, I VÄSTRA GÖTALAND ENERGIANVÄNDNINGEN I VÄSTRA GÖTALAND VINDKRAFTSPRODUKTION ÅR 21 ANDEL NYREGISTRERADE MILJÖBILAR AV ALLA NYREGISTRERADE BILAR, ÅR 21 Tusentals ton kwh per invånare MWh % Energiförsörjning Arbetsmaskiner Avfall och avlopp Industriprocesser Lösningsmedelsanvändning 28 Transporter Jordbruk Industri 22 Transporter Service Hushåll Källa: Skåne län Västra Götalands län Dalarnas län Jämtlands län Västerbottens län Hallands län Gotlands län *Redovisas inte av sekretesskäl Kalmar län Norrbottens län Östergötlands län Värmlands län Jönköpings län Blekinge län Västernorrlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Kronobergs län Södermanlands län* Stockholms län* Västmanlands län* Källa: Energimyndigheten Blekinge län Stockholms län Östergötlands län Västmanlands län Riket Västra Götalands län Kalmar län Gotlands län Jönköpings län Skåne län Västernorrlands län Örebro län Södermanlands län Kronobergs län Västerbottens län Uppsala län Gävleborgs län Värmlands län Hallands län Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län 37

20 Miljödimensionen 38 Cirka 14 procent av alla nyregistrerade miljöbilar är gasbilar. Fordonsgas är beteckningen för metan, i form av antingen fossil naturgas eller biogas, som används som drivmedel. Biogas är förnybart och är idag det mest miljöanpassade fordonsbränslet, med minimal klimatpåverkan. Antalet gasfordon har mer än tiodubblats det senaste decenniet. Västra Götalands län år 21 Västra Götalands län år 21 Antalet gasfordon Antalet tankställen fordonsgas Såld biogas GWh Antalet gasfordon i Västra Götaland har mer än tiodubblats det senaste decenniet. Källa: Projekt Biogas Väst En stor ökning har även skett av antalet tankställen med biogas, liksom leveranserna dit. Skåne, Västra Götaland och Stockholms län står tillsammans för mer än 7 procent av de totala leveranserna av fordonsgas. LEVERANSER AV FORDONSGAS, ÅR 21 Tusentals normalkubikmeter Skåne län Stockholms län Västra Götalands län Östergötlands län Biogas Örebro län Västmanlands län Uppsala län Hallands län Södermanlands län Naturgas Jönköpings län Kalmar län Västerbottens län Jämtlands län Värmlands län Norrbottens län Blekinge län Västernorrlands län Gävleborgs län Källa: Energimyndigheten Energieffektivt byggande Nästan en fjärdedel av alla nybyggda lägenheter i Västra Götaland uppfördes som lågenergilägenheter år 21. Det är dubbelt så stor andel jämfört med övriga Sverige. Av alla nya hus är cirka 1 procent passivhus. ANDEL UPPFÖRDA LÅGENERGIBOSTÄDER OCH LÄGENHETER % Västra Götalands län Riket Västra Götalands län Riket Andel uppförda lågenergibostäder av totalt uppförda bostäder Andel uppförda lågenergilägenheter av totalt uppförda lägenheter (flerbostadshus) Källa: Lågan program för energieffektiva byggnader Luften påverkar oss alla Luftföroreningar påverkar människors hälsa på många sätt. Halten av kvävedioxid i luft är en god indikator på utsläpp av luftföroreningar från biltrafiken. Kvävedioxid är en av de mest betydande luftföroreningarna i den industrialiserade världen, av två anledningar: den verkar irriterande på luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna. Den är också en nyckelfaktor för bildning av marknära ozon som bland annat orsakar skador på skördar och vittring av byggnader. Kvävedioxidhalterna i luft i svenska tätorter minskade fram till början av 2-talet, framförallt tack vare bilarnas förbättrade avgasrening. Under senare år har dock ingen ytterligare nedgång skett för tätortsluften. KVÄVEDIOXIDHALTEN I LUFTEN Mikrogram per kubikmeter Västra Götalands län Riket Miljömål Källa: Miljödimensionen 39

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 2011 Fakta om Västra Götaland Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval av senast tillgängliga

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling Fakta & Analys 2011:2 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Kompetensprofil för Västra Götaland KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Matchning på arbetsmarknaden Att det finns arbetskraft och

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014 Klimatstrategi för Västra Götaland Uppföljning 2014 Tillsammans ska vi aktivt bidra till att skapa en hållbar utveckling och ett gott liv. Lokalt och globalt. För oss och för kommande generationer. Vi

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Om kvinnor och män i Västra Götalands län. en statistikbok

Om kvinnor och män i Västra Götalands län. en statistikbok Om kvinnor och män i Västra Götalands län en statistikbok Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 24 Förvärvsarbete... 31 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Stadgegruppen fick i uppdrag vid förra förbundsmötet att titta på följande frågeställningar samt att göra redaktionella förändringar på de felaktigheter

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:04. Företagare i Västra Götaland

RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:04. Företagare i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:04 Företagare i Västra Götaland Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 2. Företagare i Västra Götaland... 6 3. Kvinnor och män... 11 4. Företagare

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Rapport 2011:3 Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Länsstyrelsen Ansvarig utgivare År 2011 611 86 Nyköping Lucie Riad Nr 3 Tel växeln: 0155-26 40 00 ISSN 1400-0792 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Halland och målen i Europas 2020-strategi

Halland och målen i Europas 2020-strategi 01054 Halland och målen i Europas 2020-strategi En rapport från Region Halland Halland och Europa 2020 strategin är en rapport från Region Halland framtagen av Regionkontoret oktober 2014. Halland och

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Tillväxtens betydelse för kommunikationerna

Tillväxtens betydelse för kommunikationerna Kommunikationernas betydelse för tillväxt eller möjligen Tillväxtens betydelse för kommunikationerna Blivande hallänningar (?) på sommarlov i Haverdal 2014 03 12 Foto: Föreningen Haverdalsbyn Folkmängdsutveckling

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Finansiell profil Uddevalla kommun 2006 2008

Finansiell profil Uddevalla kommun 2006 2008 Finansiell profil Uddevalla kommun 006 008 Innehåll Inledning syftet med denna rapport............. Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 006 008................ styrkor

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Finansiell profil Melleruds kommun 2004 2006

Finansiell profil Melleruds kommun 2004 2006 Finansiell profil Melleruds kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunens arbete med hållbar utveckling

Kommunens arbete med hållbar utveckling Kommunens arbete med hållbar utveckling Karlshamns kommun Bilaga till Årsredovisning 291 Redovisning av indikatorer med tillhörande trender för Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling Bakgrund

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer