Oktober Fakta om Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland"

Transkript

1 Oktober 211 Fakta om Västra Götaland

2 Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval av senast tillgängliga fakta och statistik om de tre dimensionerna (den ekonomiska, den sociala och miljödimensionen) och de fem fokusområdena (näringsliv, kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer, kultur samt hälsa) som Vision Västra Götaland bygger på. Fakta illustreras med diagram, kartor och tabeller. Faktahäftet innehåller uppgifter om Västra Götalands 49 kommuner, om hela länet och om de fyra kommunalförbundsområdena. Det finns även jämförelser med andra län och regioner, både i Sverige och i Europa. I broschyren används begreppen Västra Götaland och Västra Götalands län omväxlande om samma geografiska område. Ibland förekommer statistik kopplat till Västsverige, vilket innebär Västra Götaland plus Halland. Vår förhoppning är att Fakta om Västra Götaland ska bidra till ökade kunskaper om och ett ökat intresse för Västra Götaland. Göteborg, oktober 211 Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Fakta om Västra Götaland och statistiskt underlag finns tillgängligt på vår hemsida den Ekonomiska dimensionen den Sociala dimensionen Miljödimensionen Näringsliv kompetens och kunskap Infrastruktur och kommunikationer Kultur Hälsa

3 Vision Västra Götaland det goda livet Vision Västra Götaland är en gemensam ram för arbetet att stärka Västra Götaland som en konkurrenskraftig region, nationellt och internationellt. Grunden i visionen är Det goda livet. Det står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, samt att vi möter behoven hos barn och ungdomar och arbetar för en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar utveckling som beaktar de tre dimensionerna den ekonomiska, den sociala och miljödimensionen. Fem fokusområden ska prioriteras i det fortsatta arbetet: näringsliv, kompetens, infrastruktur och kommunikationer, kultur och hälsa. Till detta kommer fyra perspektiv som ska genomsyra alla insatser: den gemen samma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering. I detta faktahäfte presenteras statistik som beskriver de fem fokusområdena och de tre dimensionerna i Vision Västra Götaland. De olika dimensionerna och fokusområdena är sinsemellan beroende och förstärker varandra. I vissa fall kan den redovisade statistiken höra hemma i mer än ett område. Exempelvis kan statistik som tillhör den sociala dimensionen vara relevant även i fokusområdena hälsa och kompetens. Miljödimensionen Den ekonomiska dimensionen Näringsliv Kompetens & kunskapsutveckling Infrastruktur & kommunikationer Kultur Hälsa Den sociala dimensionen

4 geografi och befolkning Geografi 8 Folkmängd 9 Flyttningar 13 Mångfald 14 Befolkningsstruktur 15 7

5 Geografi och befolkning 8 Som ett Sverige i miniatyr Västra Götaland är som ett Sverige i miniatyr storstad och landsbygd, småsamhällen och mellanstora städer. Naturen växlar från kustlandskap till storskog, med slättland och hagmarker däremellan. Geografiskt är Västra Götaland ett av de största länen i Sverige, med en landareal på km² som utgör sex procent av Sveriges landyta. Det är cirka 24 mil såväl i nordsydlig som i västöstlig riktning. Av de öar som finns i Västra Götaland är 15 bebodda. Det finns 49 kommuner i Västra Götaland. Den till ytan största kommunen är Falköping på 157 km² och den minsta är Öckerö kommun på 26 km². År 21 bildades fyra regionala kommunalförbund: Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Syftet var att skapa bra och effektiva samarbetsorganisa tioner för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. En del av statistiken i denna broschyr är uppdelad i de fyra delregionerna. 1 De fyra delregionerna/kommunalförbunden och kommunerna i västra götaland Strömstad Bengtsfors Åmål Dals-Ed Gullspång Tanum Mellerud Mariestad Färgelanda Töreboda Munkedal Karlsborg Götene Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Uddevalla Tibro Lysekil Grästorp Skara Trollhättan Vara Hjo Orust Lilla Edet Essunga Tidaholm Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Skaraborg Mark Tranemo Sjuhärad Kungsbacka Svenljunga Göteborgsregionen Fyrbodal 1,6 miljoner invånare Befolkningsmässigt är Västra Götaland Sveriges näst största län, med nästan 1,6 miljoner invånare. Flest Folkmängd i Västra Götalands kommuner 31 december 21 Kommun Folkmängd (antal) Kommun Folkmängd (antal) människor bor i storstadskommunen Göteborg, med en halv miljon invånare. Dals-Ed kommun är befolkningsmässigt den minsta kommunen, med 4 7 invånare. Kommun Folkmängd (antal) Ale Kungälv Svenljunga Alingsås Lerum Tanum Bengtsfors Lidköping Tibro 1 56 Bollebygd Lilla Edet Tidaholm Borås Lysekil Tjörn Dals-Ed Mariestad Tranemo Essunga Mark Trollhättan Falköping Mellerud Töreboda Färgelanda Munkedal Uddevalla Grästorp Mölndal Ulricehamn Gullspång Orust Vara Göteborg Partille Vårgårda Götene Skara Vänersborg Herrljunga Skövde Åmål Hjo Sotenäs 9 52 Öckerö Geografi och befolkning 9 Härryda Stenungsund Karlsborg Strömstad Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund men inte i Västra Götalands län.

6 Geografi och befolkning Befolkningen är ojämnt fördelad över Västra Götalands yta. Förutom till Göteborgsregionen, är befolkningen främst koncentrerad till områdena kring Borås, Trollhättan och Skövde. Befolkningstätheten i Västra Götaland är 66 invånare per km². Bland kommunerna ligger Göteborg högst med drygt 1 invånare per km² och Dals-Ed lägst med drygt sex invånare per km². Sveriges genomsnitt ligger på 23 invånare per km², Stockholms läns på 315 invånare per km² och Skåne läns på 113 invånare per km². Folkmängden i västra götaland och dess delregioner Västra Götaland Göteborgsregionen Fyrbodal Skaraborg Geografi och befolkning Befolkningstäthet i Västra Götalands kommuner, antal invånare per km², år 21 Sjuhärad Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 1, 1139,9 1, 999,9 5, 99,9 25, 49,9 6,4 24,9 Folkmängden ökar Vid årsskiftet 21/211 uppgick folkmängden i Västra Götaland till personer, vilket motsvarar 17 procent av Sveriges befolkning. Under 21 ökade befolkningen med nästan 11 invånare, vilket ligger i nivå med de senaste årens befolkningsökning. Liksom tidigare år var det Göteborgsregionen som ökade mest. Nästan 9 procent av befolkningstillväxten skedde i Göteborgsregionen, som hyser drygt hälften av befolkningen i Västra Götaland. Under det senaste decenniet har nästan 9 procent av Västra Götalands befolkningstillväxt skett i Göteborgsregionen. BEFOLKNINGSUTVECKLING Index 1 = år Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Riket 11

7 Geografi och befolkning Befolkningsförändring (%) i Västra Götalands kommuner. Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 1 22% 9,9% -9,9% -1-17% Medan befolkningstillväxten i Göteborgsregionen beror på både det ökade antalet inflyttade och det fortsatt stora födelseöverskottet, har folkökningen i andra delar av Västra Götaland enbart skett till följd av det positiva flyttnettot. BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGEN 2 21 Antal personer Göteborgsregionen Flyttnetto Sjuhärad Födelsenetto Skaraborg Fyrbodal Ökade flyttströmmar till och från utlandet Totalt flyttade nästan 39 personer till Västra Götaland år 21. Av dem kom 14 från utlandet den största gruppen var hemvändande svenskar. Den andra stora invandrargruppen var från Somalia. I gränskommunerna Strömstad och Bengtsfors var det invandringen från Norge som dominerade. Bland inrikes inflyttade kom de största strömmarna från Stockholms, Skåne och Hallands län. Medan Göteborgsregionen har stark dragningskraft på invånare från andra delar av Sverige och omvärlden, har nettoflyttströmmarna inom länet också från Göteborgsregionen under senare år främst gått till Sjuhärad. FLYTTNINGAR TILL OCH FRÅN VÄSTRA GÖTALAND Antal personer Inrikes utflyttade Inrikes inflyttade Utvandrare Invandrare Geografi och befolkning 12 Under det senaste decenniet har den procentuella befolkningsökningen varit högst i Stenungsunds kommun. Den största procentuella minskningen har skett i Gullspångs kommun. 13

8 Geografi och befolkning 14 Det mångkulturella Västra Götaland År 21 fanns i Västra Götaland 233 invånare som var födda utomlands och ytterligare 63 som var födda i Sverige men hade utländsk bakgrund. 2 Andelen utrikes födda invånare varierar mycket mellan Västra Götalands delregioner och kommuner. Två tredje delar av de utrikes födda bor i Göteborgs regionen. Lägst andel utrikesfödda har Öckerö kommun (fyra procent) och högst andel har Göteborgs kommun (22 procent). Ungefär 13 nationaliteter finns representerade i Västra Götaland. UTRIKESFÖDDA SOM ANDEL AV BEFOLKNINGEN % Göteborgsregionen Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad Västra Götaland 2 Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikesfödda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Riket Åldrande befolkning Västra Götaland har, i likhet med många andra regioner och länder i Europa, en utveckling där befolkningen blir allt äldre. Låga födelsetal kring sekelskiftet 2 och en stadigt ökad livslängd, har bidragit till att genom snittsåldern har stigit. Befolkningsprognosen visar att andelen äldre kommer att öka avsevärt under de närmaste decennierna, samtidigt som andelen i yrkesaktiv ålder kommer att minska. Detta resulterar i att allt färre måste försörja allt fler. Ett sätt att sammanfatta vad befolkningens åldersstruktur kan betyda för de materiella livsvillkoren är att relatera summan av antalet äldre (65+ år) till antalet i yrkesaktiv ålder (16 64 år), så kallad äldrekvot. Äldrekvoten för Västra Götaland ligger på 29, vilket betyder att 1 personer i yrkesaktiv ålder måste försörja 29 personer i åldersgruppen 65 år och äldre. Kvoten varierar kraftigt mellan kommunerna i Västra Götaland. Den lägsta äldrekvoten har Göteborgs kommun (21) följt av de kringliggande kommunerna. Den högsta äldrekvoten har Sotenäs (45), Karlsborg (43) och Bengtsfors (43). Äldrekvoten (antalet 65+ år i förhållande till antalet år) i Västra Götalands kommuner år 21 Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Nästan en tredjedel av invånarna i Göteborgs kommun har utländsk bakgrund. Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo > <3 Geografi och befolkning 15

9 den ekonomiska dimensionen Bruttoregionprodukt 18 Lönesumma 19 17

10 Den ekonomiska dimensionen Djup nedgång, men snabb återhämtning Den ekonomiska utvecklingen i en region kan mätas med bruttoregionprodukten (BRP) det samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras under ett år. BRP i förhållande till befolkningen i en region är ett mått på den ekonomiska välfärden. Vid en jämförelse mellan länen hamnar Stockholms län i en klass för sig, med en BRP per invånare på 478 kronor. År 28 hamnade Västra Götalands län på tredje plats bland alla Sveriges regioner, med en BRP per invånare på 337 kronor. Ur ett historiskt perspektiv har Västra Götaland, i likhet med de flesta övriga regioner i Sverige, haft en hög ekonomisk tillväxt under det senaste decenniet. Men de senaste årens ekonomiska utveckling har påverkats starkt av konjunkturnedgången. Västra Götalands beroende av den krisdrabbade fordonsindustrin har medfört ett hårdare slag mot näringslivet i Västra Götaland än i resten av riket. Å andra sidan har återhämtningen blivit snabbare i Västra Götaland, framförallt på grund av den starka uppgången i tillverkningsindustrin. Under andra halvåret 21 var näringslivets omsättning tillbaka på samma nivå som före konjunkturnedgången. 1 Hög tillväxt i Göteborgsområdet För att få en bild av skillnader i ekonomisk utveckling inom Västra Götaland är lönesumma 2 ett lämpligare mått än BRP. År 21 var lönesumman per invånare i Göteborgsregionen nästan 145 kronor. Det är betydligt högre än i de tre övriga delregionerna, där lönesumman varierar mellan 12 och 125 kronor per invånare. Ökningen av lönesumman har däremot legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren, något lägre i Fyrbodal. I ett längre tidsperspektiv har Göteborgsregionen haft betydligt större ökning av lönesumman än de tre övriga delregionerna. Under de två senaste decennierna har till växten i lönesumman varit svagast i Skaraborg och Fyrbodal. Den ekonomiska dimensionen 18 BRUTTOREGIONPRODUKT PER INVÅNARE Tusental kronor Norrbottens län Riket Västra Götalands län Kronobergs län Västernorrlands län Jönköpings län Dalarnas län Jämtlands län Hallands län Skåne län Örebro län Västmanlands län Västerbottens län Uppsala län 2 1 Stockholms län Blekinge län Östergötlands län Södermanlands län Värmlands län Kalmar län Gävleborgs län Gotlands län NÄRINGSLIVETS OMSÄTTNING, KVARTALSVÄRDEN ENLIGT TRENDCYKELN Index år 2= Riket Stockholms län Västra Götalands län 1 Eftersom statistik om BRP publiceras med 2-års eftersläpning redovisar vi här istället omsättningen i näringslivet, vilket ger en bra bild av konjunktur utvecklingen i ekonomin. LÖNESUMMA PER CAPITA, ÅR 21 OCH LÖNESUMMETILLVÄXT UNDER PERIODEN Kronor Fyrbodal Göteborgsregionen Lönesumma per capita 21 Sjuhärad Skaraborg 2 Summa av alla bruttolöner som betalats ut under ett år. Tillväxt i lönesumma, % 2 Västra Götaland Tillväxt i lönesumma LÖNESUMMA, FASTA PRISER Index år 199= Riket Skaraborg Sjuhärad Fyrbdoal Göteborgsregionen

11 Den ekonomiska dimensionen Den ekonomiska dimensionen I europeisk jämförelse har Västsverige (Västra Götaland och Halland) en stark ekonomi och hög levnadsstandard. Västsverige har betydligt högre BRP per invånare än genomsnittet för EU-regioner. Bland närmare 3 euro peiska regioner hamnar Västsverige på 34:e plats. Bruttoregionprodukt per invånare i procent av EU-genomsnittet (1) i europeiska regioner, år 28 >15% 1 149% 5 99% <5% Uppgift saknas Västsverige hamnar på 34:e plats bland nästan 3 europeiska regioner när det gäller BRP per capita Landsgräns Regiongräns (NUTS 2) 3 Källa: Eurostat NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) är den regionindelning som används inom EU för att kunna jämföra olika områden inom EU:s gränser. 3

12 den sociala dimensionen Sysselsättning 24 Arbetslöshet 24 Yrke 26 Inkomster 28 Bostäder 29 Biståndstagare 3 Ohälsotal 31 Trygghet 32 Valdeltagande 32 23

13 Den sociala dimensionen 24 Delaktighet i samhällslivet Trygghet, gemenskap och delaktighet i det sociala livet är grundläggande förutsättningar för människans välbefinnande. Enligt den senaste nationella folkhälsoenkäten uppgav nio av tio invånare i Västra Götaland att de var delaktiga i samhällslivet. Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor, men däremot mellan olika åldersgrupper. Bland personer äldre än 65 år angav åtta av tio att de är delaktiga i samhällslivet, medan nästan alla i den yngre åldersgruppen upplevde delaktighet. Arbete ger gemenskap Att delta i arbetslivet är viktigt för att skapa sociala kontaktnät, gemenskap och relationer. Det är också en viktig källa för människors inkomster och försörjning. Under första kvartalet år 211 var personer i Västra Götaland sysselsatta i arbetslivet. Antalet sysselsatta ökade med 22 jämfört med första kvartalet året innan, men hade fortfarande inte kommit upp till den nivå Västra Götaland hade innan lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden (andel sysselsatta av befolkningen 2 64 år) låg på 78 procent år 21, men varierar kraftigt mellan olika befolkningsgrupper. 1 1 Observera att det finns två olika källor till sysselsättningsgrad. Eftersom RAMS och AKU använder olika metoder för insamling av data finns det även skillnader i redovisningen. SYSSELSÄTTNINGSGRAD (ANDEL SYSSELSATTA AV BEFOLKNINGEN 2 64 ÅR), ÅR 21 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD FÖR OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER (2 64 ÅR) I VÄSTRA GÖTALAND, ÅR 29 % Hallands län Gotlands län Riket Västra Götalands län Dalarnas län Skåne län Västerbottens län Stockholms län Jönköpings län Kronobergs län 76 Män 73 Kvinnor Uppsala län Västmanlands län Gävleborgs län Jämtlands län 8 Födda i Sverige Kalmar län Blekinge län Värmlands län Södermanlands län 63 Födda i Norden utom Sverige Norrbottens län Örebro län Östergötlands län Västernorrlands län 5 Födda utanför Norden /AKU 75 Samtliga /RAMS Bland svenskfödda personer är sysselsättningsgraden 8 procent, medan endast varannan person som är född utanför Norden är sysselsatt. Det finns även stora skillnader på arbetsmarknaden inom Västra Götaland. Skillnaderna ökade ännu mer under lågkonjunkturen, då arbetslösheten slog särskilt hårt mot Fyrbodal och Skaraborg. Till följd av många varsel och minskad efterfrågan på arbetskraft ökade arbetslösheten i alla länets delar, men har sedan första kvartalet 21 åter börjat minska. I mars 211 var drygt sex procent av befolkningen (16 64 år) i Västra Götaland öppet arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program. Totalt var 32 personer öppet arbetslösa och ÖPPET ARBETSLÖSA OCH I PROGRAM I VÄSTRA GÖTALAND (16 64 ÅR), ÅRSMEDELTAL Antal personer Öppet arbetslösa Sökande i program med aktivitetsstöd Källa: Arbetsförmedlingen 2 Exempelvis arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgaranti mm deltog i något arbetsmarknadspolitiskt program. 2 I Åmål och Trollhättan var tio procent av befolkningen (16 64 år) öppet arbetslösa eller arbetssökande i program i mars 211. Ungdomsarbetslösheten är hög. Nästan 15 personer i åldrarna år var arbetslösa (motsvarar 9,4 procent av befolkningen) i mars 211. Öppet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program, andel av befolkningen (16 64 år), mars 211 Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 8, 1,4% 6, 7,9% 4, 5,9% 2,7 3,9% Källa: Arbetsförmedlingen Den sociala dimensionen 25

14 ANDEL KVINNOR OCH MÄN INOM DE TIO VANLIGASTE YRKENA I VÄSTRA GÖTALAND (ANSTÄLLDA ÅR), ÅR 29 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Försäljare, fackhandel Sysselsättningsgraden för kvinnor ligger fortfarande lägre än för män, men har ökat väsentligt de senaste decennierna. Även i ett europeiskt perspektiv ligger kvinnornas sysselsättningsgrad i Västsverige (Västra Götaland och Halland) väldigt högt. Den genomsnitt liga sysselsättningsgraden för kvinnor i Europa är 63 procent. Den sociala dimensionen Den sociala dimensionen Segregerad arbetsmarknad Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig väl färdsfråga. Ett område där det fortfarande finns stora skillnader mellan män och kvinnor är arbetsmarknaden både när det gäller sysselsättningsgrad, löner och yrkes val. Bland de tio mest vanliga yrkena i Västra Götaland är könsfördelningen påtagligt ojämn. Den minst ojämna fördelningen återfinns bland försäljare inom fackhandel. Sysselsättningsgrad för kvinnor (andel sysselsatta kvinnor som andel av kvinnliga befolkningen 2 64 år) i europeiska regioner, år 29 >7 % 65 69,9 % 6 64,9 % <6 % Uppgift saknas Företagssäljare Övrig kontorspersonal Förskollärare och fritidspedagoger Barnskötare m.fl. Västsverige hamnar på 24:e plats bland nästan 3 europeiska regioner när det gäller kvinnors sysselsättningsgrad. Grundskollärare Hotell- och kontorsstädare m.fl. Lagerassistenter m.fl % Män Kvinnor 27 /Yrkesregistret Landsgräns 3 Regiongräns (NUTS 2) Källa: Eurostat NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) är den regionindelning som används inom EU för att kunna jämföra olika områden inom EU:s gränser. 3

15 Den sociala dimensionen Det finns även stora skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda personer på arbetsmarknaden. Skillnader i sysselsättningsgrad och yrkesval gör att även inkomstspridningen blir ojämn mellan dessa grupper. Extra tydliga är skillnaderna mellan olika stadsdelar i Göteborg, där stadsdelar med hög andel utrikesfödda även har relativt sett stor andel med låga årsinkomster. Göteborgs stad totalt Norra Hisingen Lundby Västra Hisingen INKOMSTSPRIDNING BLAND BEFOLKNINGEN (25 64 ÅR) I GÖTEBORGS STAD OCH DESS STADSDELAR, ÅR 29 Bostäder Segregationen mellan olika befolkningsgrupper är även tydlig på bostadsmarknaden. Bland personer som inte är födda i EU/EFTA-länder 4 är det dubbelt så vanligt att bo i hyreshus jämfört med bland den svenskfödda befolkningen. Skillnaderna är dessutom något högre i Västra Götaland än i de övriga storstadslänen. Den sociala dimensionen Västra Göteborg ANDEL AV BEFOLKNINGEN SOM BOR I HYRESHUS, ÅR 29 Askim-Frölunda-Högsbo % 7 Majorna-Linné 6 Centrum 5 28 Andel av befolkningen med låga årsinkomster varierar mellan 22 och 47 procent mellan Göteborgs olika stadsdelar. Örgryte-Härlanda Östra Göteborg Angered % Årsinkomst < 172 tkr Årsinkomst tkr Årsinkomst > 333 tkr, Göteborgs stad Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Samtliga Födda i Sverige Födda i Norden utom Sverige Födda i EU/EFTA Födda i övriga världen utom Norden 29 4 EFTA-länderna är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

16 Den sociala dimensionen 3 Så många får bistånd År 29 fick 74 personer i Västra Götaland, motsvarande fem procent av befolkningen, ekonomiskt bistånd någon gång under året (tidigare kallat socialbidrag). Antalet biståndstagare i Västra Götaland ökade med 13 procent mellan åren 28 och 29, vilket är en något större ökning än i riket i genomsnitt. Störst andel biståndstagare fanns i Göteborgs och Trollhättans kommun. År 29 fanns i Västra Götaland barn i familjer som fick ekonomiskt bistånd. Biståndstagare i Västra Götalands kommuner år 29 (andel av den totala befolkningen i respektive kommun) Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Färgelanda Munkedal Sotenäs Uddevalla Lysekil Åmål Mellerud Vänersborg Grästorp Lidköping Götene Skara Orust Trollhättan Lilla Edet Vara Essunga Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda Mölndal Mark Svenljunga Tranemo Gullspång Mariestad Skövde Tidaholm Töreboda Karlsborg Tibro Hjo 5, 7,% 4, 4,9% 3, 3,9% 2, 2,9% Källa: Socialstyrelsen Ohälsotalet åt rätt håll Ohälsan i arbetslivet i form av sjukskrivningar ökade kraftigt under slutet av 199-talet och början av 2-talet. Även om det har skett en viss nedgång i ohälsotalet sedan 23, är det fortfarande alldeles för många som är frånvarande från sina jobb på grund av sjukdom. Västra Götaland ligger något högre än genom snittet i riket. Kvinnors ohälsotal (36) ligger betydligt högre än männens (25). Det finns dessutom stora skillnader inom länet. OHÄLSOTAL I VÄSTRA GÖTALAND ÅR 21 Antal utbetalda dagar från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna år Ohälsotal i Västra Götalands kommuner år 21 (antal utbetalda dagar från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna år) Strömstad Bengtsfors Åmål Dals-Ed Gullspång Tanum Mellerud Mariestad Färgelanda Töreboda Munkedal Karlsborg Götene Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Uddevalla Tibro Lysekil Grästorp Skara Trollhättan Vara Hjo Orust Lilla Edet Essunga Tidaholm Tjörn Stenungsund Falköping Kungälv Ale Alingsås Vårgårda Herrljunga Öckerö Lerum Ulricehamn Göteborg Borås Partille Bollebygd Härryda 4, 47,6 Mölndal 3, 39,9 Tranemo Mark 23,8 29,9 Svenljunga Källa: Försäkringskassan Den sociala dimensionen 31 Västra Götalands län Skåne län Riket Stockholms län Källa: Försäkringskassan

17 Den sociala dimensionen Vi behöver trygghet Trygghet är en förutsättning för att trivas och må bra. Antalet anmälda brott per invånare ligger lägre i Västra Götaland än i riket och de två övriga storstadslänen, även om det totala antalet anmälda brott per invånare har ökat under andra halvan av 2-talet. Vara med och påverka Den kanske mest grundläggande möjligheten att delta och påverka samhällsutvecklingen, är att utnyttja sin rösträtt. Trenden från mitten av 198-talet till och med 22 var ett minskat valdeltagande i kommunal-, landstings- och riksdagsval. I de allmänna valen 26 och 21 har dock valdeltagandet åter ökat. Valdeltagandet varierar kraftigt mellan olika socioekonomiska grupper. Många är nöjda med livet Även om det finns stora skillnader inom länet när det gäller arbetslöshet, ohälsa i arbetslivet samt ekonomisk trygghet, visar SOM-undersökningen 4 att en stor del av invånarna i Västra Götaland känner sig mycket eller ganska nöjda med sina liv, oavsett var de bor. NÖJD MED LIVET, ANDEL AV SVARANDE, ÅR 21 Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal Den sociala dimensionen ANMÄLDA BROTT VALDELTAGANDE VID KOMMUNALVAL, ANDEL AV RÖSTBERÄTTIGADE Västra Götalands län Antal per 1 invånare % Skåne län Stockholms län 14 8 Sverige Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Riket Källa: Valmyndigheten % Mycket nöjd Ganska nöjd Inte nöjd Ingen åsikt Källa: SOM-institutet 33 Västra Götalands län Riket Källa: BRÅ 4 SOM-undersökningen görs av SOM-institutet som är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Fokus i undersökningarna är på Samhälle, Opinion och Media.

18 MILJÖDIMENSIONEN Koldioxidutsläpp 36 Vindkraft 37 Miljöbilar 37 Energieffektivt byggande 39 Luftföroreningar 39 Naturskyddade områden 4 35

19 Miljödimensionen Utsläppen fortfarande stora Växthuseffekten är i hög grad en följd av koldioxidutsläppen. I Västra Götaland har utsläppen av växthusgaser minskat med cirka två procent mellan åren 199 och 28. Länets totala utsläpp var 12,5 miljoner ton år 28. Utsläppen från energiförsörjningen har minskat, främst tack vare en övergång från uppvärmning med olja till biobränsle och fjärrvärme. Minskningarna har till en del uppvägts av att vägtrafikens utsläpp har ökat. En särskild omständighet för Västra Götalands län är också ökade utsläpp från den tunga processkemiska industrin, framför allt från raffinaderiverksamheten. Den slutliga energianvändningen per invånare i Västra Götalands län är i samma storleksordning som genomsnittet för landet och har ökat något under 2-talet. Ökningen har främst skett inom industrisektorn. Samtidigt har hushållens energianvändning minskat med drygt 2 procent sedan år 2. I Västra Götaland förbrukas årligen drygt 43 kwh per invånare; hushållen står för cirka 15 procent av den totala användningen. Viktiga åtgärder för att minska energianvändningen är ökad användning av förnybar energi inom industrin och i byggnader. Allt mer vindkraft i Västra Götaland Utbyggnaden av förnybar energiproduktion är prioriterad i Västra Götaland. Bland annat är vindkraften under kraftig utbyggnad. Under de två senaste åren har drygt 1 nya vindkraftverk byggts och produktionen av vindkraft har nästan fördubblats från år 28 till år 21. Västra Götaland har flest vind kraftverk i Sverige, men den totala elproduktionen från vindkraften är störst i Skåne, följt av Västra Götaland. Fordonsgasen ökar kraftigt Utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel, samt snålare fordon, tillsammans med ett mer sparsamt körsätt, är andra viktiga steg mot lägre koldioxid utsläpp. Både antalet och andelen miljöfordon har ökat snabbt under senare år. År 21 var 15 procent av alla nyregistrerade bilar i Västra Götaland miljöbilar. Andelen miljöbilar i trafik är betydligt lägre. Miljödimensionen KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP, KOLDIOXIDEKVIVALENTER, I VÄSTRA GÖTALAND ENERGIANVÄNDNINGEN I VÄSTRA GÖTALAND VINDKRAFTSPRODUKTION ÅR 21 ANDEL NYREGISTRERADE MILJÖBILAR AV ALLA NYREGISTRERADE BILAR, ÅR 21 Tusentals ton kwh per invånare MWh % Energiförsörjning Arbetsmaskiner Avfall och avlopp Industriprocesser Lösningsmedelsanvändning 28 Transporter Jordbruk Industri 22 Transporter Service Hushåll Källa: Skåne län Västra Götalands län Dalarnas län Jämtlands län Västerbottens län Hallands län Gotlands län *Redovisas inte av sekretesskäl Kalmar län Norrbottens län Östergötlands län Värmlands län Jönköpings län Blekinge län Västernorrlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Kronobergs län Södermanlands län* Stockholms län* Västmanlands län* Källa: Energimyndigheten Blekinge län Stockholms län Östergötlands län Västmanlands län Riket Västra Götalands län Kalmar län Gotlands län Jönköpings län Skåne län Västernorrlands län Örebro län Södermanlands län Kronobergs län Västerbottens län Uppsala län Gävleborgs län Värmlands län Hallands län Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län 37

20 Miljödimensionen 38 Cirka 14 procent av alla nyregistrerade miljöbilar är gasbilar. Fordonsgas är beteckningen för metan, i form av antingen fossil naturgas eller biogas, som används som drivmedel. Biogas är förnybart och är idag det mest miljöanpassade fordonsbränslet, med minimal klimatpåverkan. Antalet gasfordon har mer än tiodubblats det senaste decenniet. Västra Götalands län år 21 Västra Götalands län år 21 Antalet gasfordon Antalet tankställen fordonsgas Såld biogas GWh Antalet gasfordon i Västra Götaland har mer än tiodubblats det senaste decenniet. Källa: Projekt Biogas Väst En stor ökning har även skett av antalet tankställen med biogas, liksom leveranserna dit. Skåne, Västra Götaland och Stockholms län står tillsammans för mer än 7 procent av de totala leveranserna av fordonsgas. LEVERANSER AV FORDONSGAS, ÅR 21 Tusentals normalkubikmeter Skåne län Stockholms län Västra Götalands län Östergötlands län Biogas Örebro län Västmanlands län Uppsala län Hallands län Södermanlands län Naturgas Jönköpings län Kalmar län Västerbottens län Jämtlands län Värmlands län Norrbottens län Blekinge län Västernorrlands län Gävleborgs län Källa: Energimyndigheten Energieffektivt byggande Nästan en fjärdedel av alla nybyggda lägenheter i Västra Götaland uppfördes som lågenergilägenheter år 21. Det är dubbelt så stor andel jämfört med övriga Sverige. Av alla nya hus är cirka 1 procent passivhus. ANDEL UPPFÖRDA LÅGENERGIBOSTÄDER OCH LÄGENHETER % Västra Götalands län Riket Västra Götalands län Riket Andel uppförda lågenergibostäder av totalt uppförda bostäder Andel uppförda lågenergilägenheter av totalt uppförda lägenheter (flerbostadshus) Källa: Lågan program för energieffektiva byggnader Luften påverkar oss alla Luftföroreningar påverkar människors hälsa på många sätt. Halten av kvävedioxid i luft är en god indikator på utsläpp av luftföroreningar från biltrafiken. Kvävedioxid är en av de mest betydande luftföroreningarna i den industrialiserade världen, av två anledningar: den verkar irriterande på luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna. Den är också en nyckelfaktor för bildning av marknära ozon som bland annat orsakar skador på skördar och vittring av byggnader. Kvävedioxidhalterna i luft i svenska tätorter minskade fram till början av 2-talet, framförallt tack vare bilarnas förbättrade avgasrening. Under senare år har dock ingen ytterligare nedgång skett för tätortsluften. KVÄVEDIOXIDHALTEN I LUFTEN Mikrogram per kubikmeter Västra Götalands län Riket Miljömål Källa: Miljödimensionen 39

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 Länsstyrelsen REMISSFÖRSLAG Dnr 300-7114-06 Jämtlands län 2006-09-18 Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15

Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15 Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15 1 Innehåll Sammanfattning och SWOT-analys... 2 Demografi och befolkning... 6 Befolkningstäthet i Småland och öarna... 7 Befolkningsutveckling i Småland

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Länsstyrelsen 2006-10-31 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Bilaga 6 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 Diarienr. N2006/9085/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

Arbete och försörjning UNG

Arbete och försörjning UNG Arbete och försörjning UNG ID G A 2012 Kapitel 5 Arbete och försörjning Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för deras tillgång till välfärd och inflytande.

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer