Mötet diskuterade vårt 40-årsjubileum, idéer kom fram. Elisabeth, Anna, Rebecca och Helena arbetar vidare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötet diskuterade vårt 40-årsjubileum, idéer kom fram. Elisabeth, Anna, Rebecca och Helena arbetar vidare."

Transkript

1 UR 1/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den i Uppsala Närvarande: Malin Broman, ordförande Sara Svanerg, skattmästare Helena Falk, ledamot Nathalie Frisendahl, ledamot Elisaeth Sterner, ledamot Pernilla Lindström, ledamot Anna Letfors, suppleant Reea Nygren, suppleant Ceilia Bergman, ledamot via Skype 1-17 samt Ann Ekerg, kansliet 1-8a Meta Lönnerg, kansliet 1-8a Lotta Treierg, kansliet 1-8a Jane Avena, förundssekreterare Anmält förhinder: Matilda Svensson, vie ordförande Stina Höglander, ledamot 1 Mötesordförande Malin hälsade alla välkomna oh förklarade mötet öppnat. 2 Mötet eslutade utse Elisaeth Sterner att justera protokollet. 3 Mötet eslutade godkänna föreslagen dagordning med följande tillägg: Distrikt oh Miljöpoliy. Mötets öppnande Val av justerare Fastställande av dagordning 4a Jane informerade om att kansliet ska ha möte oh utildning för att få en ny hemsida via SKK. Mötet diskuterade vårt 40-årsjuileum, idéer kom fram. Elisaeth, Anna, Reea oh Helena aretar vidare. Jane informerade om att Revisor Helena Forserg slutar sin anställning hos Revisorgruppen. Lotta påminde att alla ska lämna in verksamhetserättelse för Mötet pratade även om kluenkätens frågor, samarete med distrikt eller närliggande kluar. Vi måste alla li ättre på Rapport från UR & kansli Hemsidan 40-års juileum Sidan 1 av 6

2 att följa upp frågorna. Våra protokoll ska offentliggöras genom en droppox oh därmed läggs en sista punkt till varje mötesprotokoll med frågan om vad som inte får pulieras innan protokollet är justerat. Matildas rev lästes oh mötet påpekade det viktiga med att skriva oh kommuniera på ett vänligt sätt. Sara informerade att Hässleholms Hundungdom tyvärr inte får arrangera VM 2016 i agility. 5a 6a Lotta vill till protokollet föra ett stort tak till de duktiga medaretarna vid AFC-finalen. Agria Freestyle Cup diskuterades varvid mötet eslutade att alla kluar som ansöker om offiiella freestyletävlingar ska få frågan om de även vill arrangera AFC genom att utnämna AFC amassadörer som promotar sporten. U-SM arrangören tillfrågas om att arrangera AFC-kval. Med andra ord fortsätter vi som tidigare år med upen. Hur får vi fler att arrangera kvaltävlingar? Ungdomsrådet pratar med sina distriktskontakter oh frågar om de kan tänka sig att arrangera kvaltävling. Alla rapporterar direkt till Meta. Senast 1 juli ska kvalen ha genomförts. Tietanska terriersällskapet, Lhasa APSO kluen oh Shnauzerringen har teknat avtal med oss. Välkomna! Ann föredrog ekonomirapporten som sedan lades till handlingarna. Mötet läste MUCF eslut om organisationsidrag som därefter lades till handlingarna. Mötet eslutade att senast den sista mars ska alla kluarna ha inkommit med alla handlingarna för att få ta del av det tidigare eslutade om kluidraget. Alla handlingar är: Verksamhetserättelse 2014, styrelseförtekning 2015, årsmötesprotokoll samt ha svarat på kluenkäten. Krav är även att lokalkluen måste ha minst 60 % medlemmar oh styrelse i idragsgrundande ålder. Ordförande påpekade att lokalkluarna omgående ska informeras. De till mötet inkomna idragsansökningarna ehandlades ej med anledning av eslut om disponering av kluidraget. Samaretsavtal Agria Doggy Ekonomi Rapport Beslut idrag Sidan 2 av 6

3 Mötet eslutade avsätta medel för utildningsansvarig som tidigare a Mötet eslutade om omedelar justering av 6. Mötet diskuterade om det finns ett ehov av kontaktperson på orter där vi inte har någon aktiv klu. Ett intressant förslag, så mötet eslutade att kansliet drar igång detta oh att alla inkommer med namnförslag till Meta. Meta påpekade att någon från vår organisation ör delta på Studiefrämjandets inriktning kommande 5år, se injudan 16d. Det viktigt att någon går, men om ingen från ungdomsrådet kan gå, vill Meta gärna delta. Meta informerade om Kolmårdens studieesök den 21 mars. Meta informerade även om planerna på en A1 i Piteå i sommar med Eva Marie Wergård, exakt datum är ännu inte klart. Fortildning för agilityinstruktörer planeras i Skåne- Blekingeområdet, Stokholm, Piteå i samarete med SAgiK. En L1 oh en styrelsepepphelg planeras i samarete med Studiefrämjandets Märta Brandts. Vad som missats totalt i tidigare protokollet är att Ungdomsrådet eslutat om att en styrelseutildning ska genomföras under våren Nu är det för sent oh den ör därför genomföras nästa år i mars i samarete med Studiefrämjandet. Planeras direkt med Meta. Mötet eslutar att alla ska ha direktkontakt med alla. Faeookgruppen diskuterar oh sedan tar mötet eslut. Alla ledamöter i Ungdomsrådet ska ha direktkontakt med all personal på kansliet. Mötet läste kansliets oh Ungdomsrådets eftersnak som därefter lades till handlingarna. Tävlingarna flöt ra, montern fungerade mindre ra. Förslag: monterhundar, att det ska finnas en dator på plats för teknandet av medlemskap, ett izettle- eller swish konto istället för kontanthantering, mindre storlek av montern, "Sverigemonter". Mindre saker att sälja Vi är i år värdar för Nordiska mästerskapen i junior handling oh har även 40-årsjuileum. Önskemålet är att vi får stå tillsammans på SKK-torget, en liten monter 3 x 3 meter, större ring - duelutställningsring önskas till NM, avskärmad plats för landslagen oh hel matta önskas till ringen. Vi vill gärna vara med i kafé hundsnak. Omedelar justering Verksamhetskommittén Stokholm Hundmässa Eftersnak Önskemål 2015 Sidan 3 av 6

4 Matilda oh Malin aretar vidare med förslagen oh ansvarar för montern a d e f Mötesprotokoll 8/2014, AU4/2014, UR 9/2014 skypemötet godkändes oh lades därefter till handlingarna. Mötet noterade medlemsstatistiken. Höry Hundungdom önskades välkomna. 2-4 oktoer i Stokholm Jane skriver oh lämnar motionen angående speialklusavgifterna. Malin skriver enligt tidigare eslut motion angående ålder på KF. Följande deltar: Malin, Matilda, Helena, Nathalie. Malin deltar på Speial- & länskluskonferensen om två vekor. Vad ska tas upp? Förslag mottas gärna direkt till Malin. Info angående Åldersmotionen ör tas upp. Mötet gik igenom det ordlagda ärendet oh konstaterade att det som efterfrågas angående valeredningen finns hos Studiefrämjandet. Sara kollar upp vad som finns oh Elisaeth skriver till lokalkluen. Malin aretar vidare med nya typstadgar till distrikt oh lokalklustadgar. Lokalkluarna ehöver kontaktas med att de ska välja delegat till repskap. Mötet rekommenderar Moa Källström till SKK/CS. valeredning. Jane lämnar UR:s förslag till valeredningen. Mötet läste injudan som därefter lades till handlingarna. Reea oh Nathalie anmäler intresse för att åka. Meta från kansliet åker på Studiefrämjandets möte om målen med inriktning kommande femårsperiod. Mötet läste förslaget som därefter lades till handlingarna. Mötet vill gärna att Matilda Svensson oh Reea Nygren representerar Sveriges Hundungdom på SAgiK årsmöte den 22 mars i Uppsala Kansliet frågar om vi får skika två gäster. Föregående mötesprotokoll Statistik Kennelfullmäktige Speial- & länskluskonferens Bordlagda ärenden Brev från Lokalklu Stadgar Distrikt Lokalklu Skrivelser & Injudningar SKK:s valeredning SKK utildning Studiefrämjandets förundsstämma Studiefrämjandets strategiska mål Studiefrämjandet Ugglestipendium Svenska Agilitykluen Sidan 4 av 6

5 a Kommittén har omstrukturerat sig; ordförande, vie ordförande oh sekreterare. Nyinvald i kommittén är Sofia Brue Harkell. Kommittén aretar på lathund för domare. Ungdomsrådet delegerar till kommittén att själva utse domare till SHU:s aktiviteter. Pernilla Lindström har huvudansvar för Nordiska Mästerskapen. Kommittén vill att ett konferensrum okas på fredagen inför NM oh så vill de ha esked om alla kostnader för NM.. Mötet eslutade att kansliet inköper material som tidigare till alla SM-uttagningstävlingar. Gruppen har haft möte, varvid planeringen i stort sett är färdig. Återstår kostnaden avseende planhyror därför att Ånnaoda inte svarat. Örero BK har aepterat att hyra ut en agilityana, kostnaden är oklar. Gruppen önskar esked om exakt kostnad avseende agilityhindren Upplägget kommer att omaretas så att hundarna ska orka ättre. Gruppen kan kontakta Agria oh Doggy på distriktsnivå, oh ev. tryka sponsorer på injudan, PM m.m. Patrik tillåts att vara administratör på SHU:s faeooksida. Sökning efter ledare kommer att göras i feruari. Gruppen utser själva vilka som ska vara rikslägerledare. 7-9 augusti i Göteorg, Elisaeth har haft kontakt med arrangören. Platsen lir Göteorg Hundungdoms klu oh marker. Tanken med oendet är ampingmöjligheter på plats. Malin Lundin är SM-general. SHU Handlingkommittén är ehjälpliga med allt vad gäller handlingtävlingarna. 40-årsjuileumsgruppen tar kontakt för att kunna göra något speiellt någon av kvällarna, helst lördagskvällen. SHU lir äldre oh äldre men förlir alltid unga. Tema: Mellanstadiediso. 2 offerter på platser har inhämtats, Oraden konferens oh spa i Hälsingland samt Sidsjö Hotell utanför Sundsvall. Sidsjön tillåter inte hundar på hotellet, utan hänvisar till vandrarhem för dessa. Mötet räknar på följande kostnad för Oradens konferens: /per person konferens lördag-söndag, Totalkostnad kr. Mötet eslutar att förlägga repskapet på Oraden. Exakt kostnad är 1.935kr/per person oh en natt, en extra natt kostar 950kr. Enart middag kostar450 kr. Kostnad för deltagare ska vara 1.200kr/p person oh då ingår natten mellan lördag oh söndag, ehöver en person o Handlingkommittén Riksläger 2015 U-SM 2015 Repskap 2015 Plats Sidan 5 av 6

6 även fredagen är kostnaden för den natten vad hotellet tar etalt 950kr. Alla maskotmottagare injuds att delta på middagen till självkostnadspris 450kr Se ilaga 1. Mötet diskuterade kalastemat oh funderade kring om vi kan e alla Sveriges Hundungdoms ordföranden skika en videohälsning, men inga eslut togs. Mötet diskuterade Skarpnäk Hundungdoms uppdrag till UR angående ildandet av distrikt. UR vill gärna att det finns disktrikt för att kluar ska kunna samareta oh ordna större arrangemang. Ungdomsrådet aretar fram ett förslag till nya distriktsgränser i följande Projekt- Distrikt 2.0, se ilaga 2. Denna ilaga offentliggörs på vår hemsida oh sänds till Skarpnäks Hundungdom. Elisaeth esvarar Skarpnäks hundungdom angående valeredning oh då även angående distrikt. Ansvariga för projektet är hela ungdomsrådet, men Elisaeth formulerar ett första utkast till en prop. Elisaeth öppnar omgående en droppox till SHU, öppen för att alla medlemmar ska kunna gå in oh läsa oh öppen för Ungdomsrådet att lägga upp dokument. Listan giks igenom oh uppdaterades. Åtgärdslistan läggs separat i droppoxen som en exelfil. Studiefrämjandet har ett dokument om hur lokalklu miljöertifieras. Mötet eslutade att lägga miljöpoliyn på is för tillfället. Ordförande informerar om flytt till Hamurg, Tyskland i mars månad. Nästa möte eslutades till den mars i Stokholm. Ev. kan distriktslokalen användas. Mötesordförande Malin takade närvarande för ett Trevligt möte oh förklarade mötet avslutat. Maskotnål Distrikt Åtgärdslistan Övriga frågor Miljöpoliy Nästa möte Mötets avslutande Vid protokollet: Ordförande: Justerare: Jane Avena Malin Broman Elisaeth Sterner Sidan 6 av 6

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer