KARLHOLMSBRUK 3.0. Karlholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLHOLMSBRUK 3.0. Karlholm 2014-02-11"

Transkript

1 KARLHOLMSBRUK 3.0 Karlholm

2 Bild sid 1 här utfallande Karlholmsbruk har en intressant utvecklingshistoria från 1720-talet då den första masugnen anlades av Louis de Geer till lancashirsmedjans uppförande på talet och där det sista stålet slutligen smiddes i början Denna period kallar vi Karlholmsbruk 1.0. En ny verksamhet inom träförädlingen tog då fart i mitten av 1930-talet och det stora fabriksområdet Karlit utvecklades under 1900-talets senare hälft fram till början av 2000-talet men går i konkurs Denna period kallar vi Karlholmsbruk 2.0 Karlholm står nu inför en ny framtid med möjlighet genom att omvandla fabriksområdet (fastigheten Karlholm 1:53, f.d Karlitfabriken) till ett attraktivt område för turism, fritidsboende mm och vi har valt att kalla denna möjlighet KARLHOLMSBRUK 3.0 Då orten har namnändrats från Karlholmsbruk till Karlholm har vi i detta program valt att benämna f.d. fabriksområdet för Karlholmsbruk 2

3 Flygfoto från 1998 sid 5 utfallande Flygfoto över fabriksområdet från 1998

4 Karlholm 1:53 (f.d.karlitfabriken) FABRIKSOMRÅDET Industrialismen medförde stora förändringar för den ursprungliga verksamheten vid bruket och 1937 köptes bruket av Karlholm AB, ett företag bildat av Korsnäs Sågverk AB och Kooperativa Förbundet (KF). En träförädlingsfabrik uppfördes på strandängarna och året efter kunde många karlholmsbor cykla ner till den nya fabriken för att arbeta med att tillverka träfiberskivor mm övertog KF som ensam ägare men sommaren 1980 drar sig KF ur dåvarande Karlholms AB och ännu en kris är ett faktum. En uppbyggnad av nya lokaler hade på påbörjats för Gislaved Scanplast AB som senare började tillverka skumplastförpackningar och därigenom räddade många arbetstillfällen kvar på orten. Företaget bytte senare ägare till Huhtamaki Sweden AB och verksamheten upphörde Under en 10-års period växlade sedan ägandet av Karlit AB, från Swedish Match till Fiberinvest till Svanboard som sedan ombildades till Rottneros Board och då fick även Karlit det namnet. Rottneros försatte 1992 sina board- och spånskiveanläggningar i konkurs och då spred sig återigen oro bland de anställda. Fyra personer, varav tre anställda, var då villiga att gå in och ta över verksamheten och återtog samtidigt det gamla namnet Karlit vilket medförde att ännu en gång var Karlholm räddat går möbeljätten IKEA in som delägare med 25%, samtidigt som en utbyggnad av en ny tillverkningslinje inom fabriken pågår. Senare blir företaget helägt av IKEA. Ägandet övergår hösten 2004 till 4 tidigare anställda i företaget. Tillverkningen består numera uteslutande av MDF-board, lämpligt bl a till möbeltillverkning. Ett dotterbolag, Kadax AB, bedriver sedan 2007 främst möbelproduktion. Karlitfabriken och Kadax begärs 2012 i konkurs och fabrikerna stängs. Karlholm utveckling KB har förvärvat fastigheten Karlholm 1:53 (f.d. Karlitområdet) i maj 2013 och har en vision om att skapa möjligheter till boende vid havet och intill kajen samt att öppna den gamla industrihamnen som en småbåtshamn. Delar av fabriken kommer att användas som uthyrning för mindre störande verksamheter som lager mm. Fastigheten är stor ca 65 ha och omfattar både land och vatten. I norra delen ligger en stor bevuxen deponi från tidigare verksamhet på området som även kommunen har använt. Området är rensat från kubikmeter skrot och skräp och en fortsatt uppresning pågår. Byggnadsbeståndet inom området är av varierande kvalitet där tegelbyggnaderna och då främst pannhuset kan lyftas fram som en viktig karaktärsbyggnad på platsen. Fastigheten har en relativt lång och attraktiv kustlinje ca 2761 m och en anlagd hamn med kaj (i betong och sten) och ett djup på ca 1,5-2 m. Området är låglänt och stora delar av arealen ligger under 2 m över medelvattennivån/nollplanet.

5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR TRANSPORT OCH KOMMUNIKATIONER Översikten visar avstånd och restider olika trafikslag till och från Karlholm både på land och till havs. Inom 50 km ligger Gävle, Tierp och Öregrund, Uppsala ligger ca 70 km från Karlholm medan avståndet till Arlanda och Norrtälje är ca 100 km. Längs kusten finns många småbåtshamnar men bara ett fåtal kan ta emot större segelbåtar (över 40 fot). Sjömackar finns i Öregrund och i Gävle samt söder om Östhammar. En del av dessa sjömackar har bara öppet under sommarhalvåret Tågstation finns även i Skutskär/Älvkarleby

6 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRORDNANDE STRANDSKYDD Inga förordnande mer än strandskydd finns i fastighetens närhet, strandskyddet gäller 100 meter på ömse sidor om strandlinjen. För fastigheten Karlholm 1:53 är strandskyddet upphävt i beslut från länsstyrelsen , diarienr , bilaga 1. Omfattning utgör ca 300 m från fastighetens nordöstra strandlinje och ca 50 m från Själöns strandlinje mot nordost till söder. ÖVERSVÄMNINGSKARTERING I rapporten Översiktlig översvämningskartering längs Tämnarån, Sträckan Harbo till mynningen i Bottenhavet, Rapport nr 53, anges översiktlig översvämningsrisk. Område inom Karlholm som berörs är dels område söder om infarten till orten och öster om Själsön i anslutning till Tämnaråns delta med Lillån och Storån vid utloppet i havet, se röd översvämnigslinje. Stora arealer av fastigheten 1:53 ligger under nivån 2 m över nollplanet/medelvattenståndet enligt kommunens primärkarta från 1980

7 ANALYS - ORIENTERING BEFINTLIG MARKANVÄNDNING Inom fastigheterna Karlholm 1:53 och 1:54 utgörs den huvudsakliga markanvändningen av industriverksamhet. I nordvästra delen finns dels successionskog i anslutning till industriverksamheten samt i norr och väster huvudsakligen skog med inslag av åkermark. En stor deponi ligger i öster i direkt anslutning till havet, deponin är bevuxen med träd och buskar. Väster och söder om industrifastigheterna ligger bostadsbebyggelse. Kustlinjen är markerad med vit linje så långt den går att utläsa i deltaområdet kring Tämnaråns utlopp. LÄGE OCH ORIENTERING Fastigheten 1:53 ligger öster om det urspungliga bruket i anslutning till Tämnarån och dammen vid Lillån. Byggnadernas orientering inom området ligger i en rationell ortoginal struktur och ger långa siktlinjer från infarten ut mot skärgården och längs kusten och hamnen. Den ursprungliga bebyggelsen vid dammen är uppförd på samma sätt dvs ortogonalt och ger långa siktlinjer i gaturummen. Detta är en kvalitet som bör tas tillvara. Skogen och sankmarken i väster utgör en barriär liksom stängslet som omger fastigheterna. De naturliga kopplingar som finns är mellan platsen vid det gamla torget och infarten till industrifastigheten, där den ursprungliga sträckningen är viktig att behålla som entré. Inom industrifastigheten utgör området mellan pannhuset och kajen en viktig plats som kan bilda nod i den framtida omvandlingen. Pannhuset utgör ett landmärke och är en viktig karaktärsbyggnad för området. Den ursprungliga bebyggelsen och bruksmiljön från 1700-talet utgör riskintresse och där klockstapeln utgör ett viktigt landmärk

8 BEFINTLIG BEBYGGELSE PÅ FASTIGHETEN Exempel på bebyggelse på fd fabriksområdet

9 VISION för Karlholmsbruk 3.0 Att skapa ett attraktivt framtida Karlholm Att öka tillgängligheten till en aktiv och levande skärgård Att utveckla kulturmiljön

10 SYFTE Att förändra ett stängt industriområde till ett allmänt och tillgängligt område. Att göra hela Karlholm attraktivt, där ortens innevånare är delaktiga i utvecklingen Att skapa bostäder, service och arbetstillfällen, där ekonomisk bärkraft kan finnas Att ge Karlholm ett nytt ansikte mot havet och skärgården

11 MÅL Att skapa en attraktiv och blandad bebyggelse för olika boendetyper som småhus, fritidshus och lägenheter vid havet där en del kan ges möjlighet till direkt vattenkontakt. Ett blandat boende för alla åldersgrupper. Att skapa ett attraktivt hamnområde med hamntorg, båtplatser för motor och segelbåtar och båtservice. Hamnåret ska ta tillvara på utsikten och vara tillgängligt för allmänheten och ge möjlighet till rekreation och bad.

12 MÅL Att skapa möjlighet till rekreation och upplevelser genom att skapa attraktiva stråk, platser och aktiviter inom bruksmiljön/kulturmiljön men också i skärgården i Karlholmsfjärden som i sin tur skapar ett varumärke för Karlholm. Att skapa service för båtfolk, för maritima upplevelser (kanot, fiske mm), restauranger, rökeri, vandrahem mm. Att genera affärsidéer, skapa arbetstillfällen genom att attrahera olika kundgrupper.

13 MÅL Att göra Karlholm känt som en modern kustort

14 Förslag till omvandling och utvecklingsmöjligheter PROGRAM, utvecklingsmöjligheter Fastigheten har stora möjligheter att genomgå en intressant omvandling som på nytt kan ge orten Karlholm en spännande framtidutveckling. Fastighetens relativt långa kustlinje, den befintliga hamnen och den vackra skärgården ger förutsättningar för omvandla Karlholm till en attraktiv och hållbar småbåtshamn med olika typer av hamnverksamhet och olika typer av boende allt från uthyrning av rum i vandrarhem och mindre hotell/gästhem till fritidsboende och mer permanent boende. En ny småbåtshamn i Karlholm ligger strategiskt mellan Öregrund i Roslagen och Gävle. Hamnen ger förutsättningar för större fritidsbåtar med djupgående upp till ca 1,9m/2m och kan utvecklas till en verklig knutpunkt i norra delen av Upplands skärgård. Karlholm ligger strax norr om Roslagen som brukar definieras som kustområdet i östra Uppland, norr om Stockholm från Danderyd till Östhammar. En hamn för fritidsbåtar bör ha plats för både motorbåtar och segelbåtar i olika storlekar, inom området bedöms att ca 150 båtplatser kan skapas. Hamnen bör ha en bensinmack för att vara attraktiv och tillgänglig samt varv, kran/slip och med möjligheter att ta upp båtar för vinterförvaring. Service till båtfolket bör finnas som avfallstation/sopmaja, dusch- och tvättanläggning och butik med livsmedel, kafé mm. Andra typer av verksamheter som bör ges möjlighet och plats att etablera sig är rökeri, restaurang, vandrarhem, gästlägenheter, bad/spa, sportfiske, kajakuthyrning, vattenskidor mm Enligt översiktplanen bor i stråket mellan Uppsala och Gävle, ca människor idag och befolkningen bedöms öka mellan 15-30% fram till Behovet av fritidsboende och fritidsaktiviteter kommer att öka map ökad befolkning. En marknadsundersökning bör göras för att se vilket behov som finns och vilka typer av fritidsboende och fritidsaktiviteter som efterfrågas i regionen. Utvecklingen av Karlholm med ökat antal fritidboende, verksamhet för fritidsbåtar mm medför att trafiken kommer att öka väsentligt speciellt sommartid och kommer att kräva att tillgängligheten med bil och kollektivtrafik förbättras bl. a. upprustning av befintlig väg mellan Dorkaby till Karlholm (se reservat i översiktsplanen) Befintliga industrilokaler ger möjligheter för olika typer av mindre störande industriverksamhet typ lager mm. De stora hallarna är utmärkta för säsongslagring av båtar.

15 Exempel på referenser och bebyggelse Referenser: se Furillen Gotland, se Valö fyr, Grisslan mm

16 Det postindustriella landskapet DET POSTINDUSTRIELLA LANDSKAPET Den befintliga industrifastigheten har i dag en tydlig struktur som skapades och präglades av de processer som har ägt rum inom området. I och med att fabriksområdet öppnas upp och övergår i en ny användning ges helt nya förutsättningar för hur området kan användas. De nya brukarna kommer också att ställas nya krav på denna plats. Det finns en stor förväntan från allmänheten att kunna få kontakt med vattnet igen nu när den industriella verksamheten är nedlagd och området blir tillgänglig på nytt. Även de boende som kommer att flytta dit lär ställa olika krav på sin omgivning och närmiljö. Allt från naturupplevelse, närhet till vatten, aktiviteter och social samvaro i närmiljön till egen identitet och förankring i platsens historia kan vara intressanta värden som ökar platsens dragningskraft. För att omvandla området från en industrifastighet till ett tillgängligt område med nya värden och attraktionskraft kan man tillämpa ett koncept som har används med framgång på andra industriområden. Konceptet bygger på tre moment och leder till en medveten omvandling/transformation av platsen: Identifiera och bevara de indentitetsbärande elementen som utgör platsens själ. Ta bort och skala av de objekt som innebär faror och risker för den framtida användningen. Lägg till nya element och funktioner för att göra miljön tillgänglig och användbar för de nya brukarna. De viktigaste identitetsbärare är pannhuset och en del tegelbyggnader och de kan bevaras och omvandlas/konverteras till en annan användning. Dessa byggnader kommer att vara områdets tidsmarkörer i Karlholms industriella historia. En del byggnader rymmer funktioner från brukstiden som är fortsatt attraktiva för området, som till exempel det befintliga gymmet i brukets omklädningshall. Iordningsställandet av marken (deponi, topografi, kvarlämningar och skrot,...) och rivning av byggsubstans som inte kan bevaras av tekniska eller ekonomiska skäl skapar förutsättningar för en etablering av nya funktioner. Även byggnader som behöver rivas kan bidra till att stärka områdets karaktär. Betong och tegel kan krossas om användas som byggmaterial när man anlägger nya markytor inom området. Tillägg som nya fritidshus, bryggor, platser, rekreationsytor och grönska görs för att skapa de värden och funktioner som den befintliga struktur och miljö inte kan erbjuda.

17 Förslag till strukturplan STRUKTURFÖRSLAG Fastigheten är stor, flack och plan mellan 2-3 m över medelvattenståndet. Området upplevs som kargt då vegetation saknas på stora delar av fastigheten. Analys av läge, orientering och befintliga byggnader ger en grundförutsättning för en robust och generell struktur. De tydliga siktlinjerna ut mot hamnen och skärgården, landmärket i form av pannhuset samt kopplingarna in mot befintlig bebyggelse ger förutsättningar för platsbildningar och gatustrukturer. En grönstruktur som skapar attraktivitet och stöder möjligheten att långsiktigt utveckla fastigheten är därför mycket viktig och tillsammans med bebyggelsestrukturen ger det förutsättningar för rörelser av olika slag inom området. Vegetation kan etableras tidigt och inge förväntan på framtida utveckling. Den struktur som skapas ska ge ett behagligt mikroklimat. Placering av bebyggelse och vegetation i förhållande till sol och vindriktningar är viktiga för att skapa attraktivitet. De förhärskande sommarvindarna kommer från sydväst medan de kalla vintervindarna kommer från nordväst. Ny och tillkommande bebyggelse bör placeras så att vinden bryts och inte har möjlighet att blåsa rakt igenom. Likaså bör hänsyn tas till morgonsolen som lyser in från kusten vid placering av platser och bebyggelse. Den låga marknivån och översvämningsrisken gör att ny bebyggelse bör placeras minst 2,5 m över medelvattenståndet och det medför att ny bebyggelse i första hand placeras på mark som uppfyller kravet eller att marken fylls upp till angiven kravnivå. Marken närmast kustlinjen är attraktiv och en avvägning mellan allmänna och privata intresse bör göras. Hamnen och stråket ut på f.d. Själön bedöms vara offentliga och allmänna platser medan delar av kustlinjen norr om hamnen kan ges tomtmark med privat strand. Likaså kan delar av sydöstra sida av f.d. Själön få privata tomter för att öka attraktiviteten. Strukturplanen ska stödja möjligheten att anlägga olika typer av upplevelsestråk som kuststig, kulturstig mm. Parkeringsbehov bedöms vara 1 bilplats per lgh/fritidshus/bostad och plats för bilen ska rymmas på kvartersmark dvs på tomt/fastighet. Parkering för besökare, långtidsparkering för båtfolket samordnas på befintliga ytor i anslutning till industribyggnaderna.

18 Kulturstig Kulturstigen Kulturstigen och kuststigen är två viktiga element i det framtida Karlholmsbruk. Kulturstigen ger möjlighet för en kulturhistorisk promenad runt samhället. Promenaden är till stor del skyddad från de värsta vintervindarna. Kulturstigen knyter ihop de viktigaste punkter i samhällets tidiga historia, med bostäderna, bruket, fiskebodarna mm

19 Kuststig Kuststigen Kuststigen är ett tillägg, som markerar att Karlholmsbruk har fått sin kustlinje tillbaka, och omvandlingen från industriområde till fritidsområde. Kuststigen ger möjlighet att uppleva kustens olikheter på en kort sträcka och ger en känsla av kustens klimat. I söder är det naturupplevelser i anknytning till Tämnareåns delta. I mitten är det fokus på den nya fritidsbebyggelsens utbud med restauranter, kafé, service mm etc. I norr blir det mer fokus på det aktiva fritidslivet med en stig som är bra att springa på, har mötesplatser och som lede till ett havsbad.

20 BEBYGGELSEIDÉER BEBYGGELSE Typologi, boendeformer mm Olika former av boende, småhus, lägenheter och fritidsboende Gestaltning av småhus, fritidsboende mm Här visar vi olika utsnitt av de planskisser, små perspektiv ( Fredriks bilder samt Stefans kvartersskiss) som vi tagit fram och Karaktär och identitet Ny bebyggelse kan ges olika karaktär och identitet. Historisk har bebyggelse längs Upplandskusten dominerats av mindre byggnader i en till två våningar och huvudsakligen i trä, ofta flera byggnader på samma tomt. Kulören på husen har dominerats av falu rödfärg med vita knutar eller s.k. roslagsmahogny. För att åstadkomma variation och attraktivitet bör modern karaktär sammas med traditionell. Formen och det arkitektoniska uttrycket kan hållas samman med kulörskala på fasader och tak och kan ge en spänning och en ny identitet till Karlholm, speciellt en ny front från havet. Fritidsbostädernas närmiljö Ängsmarker i magra jordar, träddungar, solitärträd, häckomgärdade rum, små mötesplatser med sittplatser, småbarnslek, allmän brygga

21 AKTIVITETSPARK, HAMNTORG RUMSLIGHETER Torg och platser Hamntorget, Entrén till industrifastigheten Parker (Deltaparken) Aktivitetspark I områdets nordliga del finns det förutsättningar för att anlägga en aktivitetspark som ett centralt element där befintlig jorddeponin utnyttjas för att bygga upp parken. Aktivitetspark kan bli en intressant tillgång både för alla Karlholmsbor, besökare och framtida fritidsboende. Massorna från befintlig deponi som behöver täckas över kan formas till en stor vegetationsbevuxen jordskulptur som erbjuder varierande lekmöjligheter och upplevelser så som utsiktspunkt, pulkabacke, BMX-bana mm. Omflyttning av massorna beräknas pågår under en längre tid och då kan det vara intressant att anlägga jordskulpturen i etapper, så att man kan använda den redan i ett tidigt skede.

22 MÖTE HAV OCH LAND Mötet mellan land och vatten Tillgänglighet till vattnet, både visuellt med utblickar och fysiskt, bebyggelse som orienteras mot vattnet, kajer, broar, badplatser, bryggor, båthamn. Mötet mellan land och vatten är viktigt för upplevelsen av områdets främsta attraktion, havet. Den nya bebyggelsen rekommenderas ligga på minst 2,5m över medelvattensståndet i havet. Höjdskillnaden ger och förutsättningar och anger ett förhållningsätt för hur sambandet mellan land och vatten kan gestaltas på olika sätt med kajkant, trappor, kaj med stenskoning, naturstrand och olika former av bryggor. Kajen definieras som höjdskillnaden mellan vattnet och kajkanten. Trappor ger en möjlighet att minska nivåskillnaden för att nå vattnet och de kan fortsätta under vattenytan, så att det blir möjligt att ta sig ned i vattnet. Strandkant med stenskoning är ett effektivt sätt att göra en lite brantare slänt ned mot vattnet. Naturstranden ger en mjuk slänt ned till vattnet och ger en naturlig kustlinje, vilket är bra för fauna, små barn mm. Bryggor kan antigen utformas som olika sätt för att ge olika uppleveser.

23 HÅLLBARHET Att utveckla goda bebyggelse- och livsmiljöer som samverkar med och stärker det befintliga samhällets kulturvärden och samtidigt skapar flexibla utvecklingsmöjligheter Att skapa en bebyggelse som är energi- och resurssnål under hela livscykeln

24 HÅLLBARHET Att ta hänsyn till ett framtida förändrat klimat, avseende t.ex. havsnivåhöjning och ökad nederbörd Att utveckla sociala kvalitéer för såväl befintliga som nya boende (sommar eller året runt) Att ta vara på och utveckla befintliga naturmiljövärden inom och utom fastigheten 24

25 Tack

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Kommunerna i norra Bohuslän i samverkan Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Ann-Carin Andersson www.tillvaxtbohuslan.se Vi är attraktiva

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 7(60) FJÄLLBACKAS KARAKTÄR Bebyggelse Fjällbacka bestod ursprungligen av flera små fiskelägen. I mitten av 1800-talet

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e R å g ö skärgårdsupplevelse arpa a r k i t e k t u r & p l a n e r i n g w w w. a r p a. s e Vi ser Rågöprojektet som en unik möjlighet att utveckla och bevara ett stycke fantastisk och orörd skärgård.

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar

Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Byggsamverkan Kronoberg Dagvattenseminarium Alvesta 2015-02-24 Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Strandängarna Tyresö kommun TÄVLINGSHANDLING 20 06

Strandängarna Tyresö kommun TÄVLINGSHANDLING 20 06 Strandängarna Tyresö kommun TÄVLINGSHANDLING 20 06 Spången Fiskeläget Långa bryggan med sjöbodar och sittplatser Strandängarna Vattenparken Skärgårdstorget J-huset Innehållsförteckning Strandängarna

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

BAD I ÖREGRUND BAD I ÖREGRUND KONCEPTPROGRAM 2013 03 24

BAD I ÖREGRUND BAD I ÖREGRUND KONCEPTPROGRAM 2013 03 24 KONCEPTPROGRAM 0 0 INSPIRATION SJÖBUD OCH BÅTHUS TYPOLOGI KONTAKT MED HAVET OCH SIMBASSÄNG DIAGRAM : OFFENTLIGA AKTIVITETER SKJUTBARA GLASPARTIER OMKLÄDNING TEKNIK METERS SIMBASSÄNG POOL-SIDE RESTAURANG

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

slussplan malmö 69 centralt belägna bostadsrätter vid slussplan

slussplan malmö 69 centralt belägna bostadsrätter vid slussplan slussplan malmö 69 centralt belägna bostadsrätter vid slussplan Huset vid Slussplan har ett magnifikt läge med närhet till både vatten och storstad. Boendet ligger precis intill kanalen som ramar in centrala

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

12 hotellrum/familj-sviter, som på 3 6 års sikt ökar till drygt 100 hotellrum/--sviter

12 hotellrum/familj-sviter, som på 3 6 års sikt ökar till drygt 100 hotellrum/--sviter VOLYMER Krog, saluhall och yachting lounge, samt serveringsterrasser och utomhus-servering Fantastisk havsutsikt, sol från morron till sen kväll, och förberett för gråväder-dagar Saluhall: Restaurang:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer