KARLHOLMSBRUK 3.0. Karlholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLHOLMSBRUK 3.0. Karlholm 2014-02-11"

Transkript

1 KARLHOLMSBRUK 3.0 Karlholm

2 Bild sid 1 här utfallande Karlholmsbruk har en intressant utvecklingshistoria från 1720-talet då den första masugnen anlades av Louis de Geer till lancashirsmedjans uppförande på talet och där det sista stålet slutligen smiddes i början Denna period kallar vi Karlholmsbruk 1.0. En ny verksamhet inom träförädlingen tog då fart i mitten av 1930-talet och det stora fabriksområdet Karlit utvecklades under 1900-talets senare hälft fram till början av 2000-talet men går i konkurs Denna period kallar vi Karlholmsbruk 2.0 Karlholm står nu inför en ny framtid med möjlighet genom att omvandla fabriksområdet (fastigheten Karlholm 1:53, f.d Karlitfabriken) till ett attraktivt område för turism, fritidsboende mm och vi har valt att kalla denna möjlighet KARLHOLMSBRUK 3.0 Då orten har namnändrats från Karlholmsbruk till Karlholm har vi i detta program valt att benämna f.d. fabriksområdet för Karlholmsbruk 2

3 Flygfoto från 1998 sid 5 utfallande Flygfoto över fabriksområdet från 1998

4 Karlholm 1:53 (f.d.karlitfabriken) FABRIKSOMRÅDET Industrialismen medförde stora förändringar för den ursprungliga verksamheten vid bruket och 1937 köptes bruket av Karlholm AB, ett företag bildat av Korsnäs Sågverk AB och Kooperativa Förbundet (KF). En träförädlingsfabrik uppfördes på strandängarna och året efter kunde många karlholmsbor cykla ner till den nya fabriken för att arbeta med att tillverka träfiberskivor mm övertog KF som ensam ägare men sommaren 1980 drar sig KF ur dåvarande Karlholms AB och ännu en kris är ett faktum. En uppbyggnad av nya lokaler hade på påbörjats för Gislaved Scanplast AB som senare började tillverka skumplastförpackningar och därigenom räddade många arbetstillfällen kvar på orten. Företaget bytte senare ägare till Huhtamaki Sweden AB och verksamheten upphörde Under en 10-års period växlade sedan ägandet av Karlit AB, från Swedish Match till Fiberinvest till Svanboard som sedan ombildades till Rottneros Board och då fick även Karlit det namnet. Rottneros försatte 1992 sina board- och spånskiveanläggningar i konkurs och då spred sig återigen oro bland de anställda. Fyra personer, varav tre anställda, var då villiga att gå in och ta över verksamheten och återtog samtidigt det gamla namnet Karlit vilket medförde att ännu en gång var Karlholm räddat går möbeljätten IKEA in som delägare med 25%, samtidigt som en utbyggnad av en ny tillverkningslinje inom fabriken pågår. Senare blir företaget helägt av IKEA. Ägandet övergår hösten 2004 till 4 tidigare anställda i företaget. Tillverkningen består numera uteslutande av MDF-board, lämpligt bl a till möbeltillverkning. Ett dotterbolag, Kadax AB, bedriver sedan 2007 främst möbelproduktion. Karlitfabriken och Kadax begärs 2012 i konkurs och fabrikerna stängs. Karlholm utveckling KB har förvärvat fastigheten Karlholm 1:53 (f.d. Karlitområdet) i maj 2013 och har en vision om att skapa möjligheter till boende vid havet och intill kajen samt att öppna den gamla industrihamnen som en småbåtshamn. Delar av fabriken kommer att användas som uthyrning för mindre störande verksamheter som lager mm. Fastigheten är stor ca 65 ha och omfattar både land och vatten. I norra delen ligger en stor bevuxen deponi från tidigare verksamhet på området som även kommunen har använt. Området är rensat från kubikmeter skrot och skräp och en fortsatt uppresning pågår. Byggnadsbeståndet inom området är av varierande kvalitet där tegelbyggnaderna och då främst pannhuset kan lyftas fram som en viktig karaktärsbyggnad på platsen. Fastigheten har en relativt lång och attraktiv kustlinje ca 2761 m och en anlagd hamn med kaj (i betong och sten) och ett djup på ca 1,5-2 m. Området är låglänt och stora delar av arealen ligger under 2 m över medelvattennivån/nollplanet.

5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR TRANSPORT OCH KOMMUNIKATIONER Översikten visar avstånd och restider olika trafikslag till och från Karlholm både på land och till havs. Inom 50 km ligger Gävle, Tierp och Öregrund, Uppsala ligger ca 70 km från Karlholm medan avståndet till Arlanda och Norrtälje är ca 100 km. Längs kusten finns många småbåtshamnar men bara ett fåtal kan ta emot större segelbåtar (över 40 fot). Sjömackar finns i Öregrund och i Gävle samt söder om Östhammar. En del av dessa sjömackar har bara öppet under sommarhalvåret Tågstation finns även i Skutskär/Älvkarleby

6 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRORDNANDE STRANDSKYDD Inga förordnande mer än strandskydd finns i fastighetens närhet, strandskyddet gäller 100 meter på ömse sidor om strandlinjen. För fastigheten Karlholm 1:53 är strandskyddet upphävt i beslut från länsstyrelsen , diarienr , bilaga 1. Omfattning utgör ca 300 m från fastighetens nordöstra strandlinje och ca 50 m från Själöns strandlinje mot nordost till söder. ÖVERSVÄMNINGSKARTERING I rapporten Översiktlig översvämningskartering längs Tämnarån, Sträckan Harbo till mynningen i Bottenhavet, Rapport nr 53, anges översiktlig översvämningsrisk. Område inom Karlholm som berörs är dels område söder om infarten till orten och öster om Själsön i anslutning till Tämnaråns delta med Lillån och Storån vid utloppet i havet, se röd översvämnigslinje. Stora arealer av fastigheten 1:53 ligger under nivån 2 m över nollplanet/medelvattenståndet enligt kommunens primärkarta från 1980

7 ANALYS - ORIENTERING BEFINTLIG MARKANVÄNDNING Inom fastigheterna Karlholm 1:53 och 1:54 utgörs den huvudsakliga markanvändningen av industriverksamhet. I nordvästra delen finns dels successionskog i anslutning till industriverksamheten samt i norr och väster huvudsakligen skog med inslag av åkermark. En stor deponi ligger i öster i direkt anslutning till havet, deponin är bevuxen med träd och buskar. Väster och söder om industrifastigheterna ligger bostadsbebyggelse. Kustlinjen är markerad med vit linje så långt den går att utläsa i deltaområdet kring Tämnaråns utlopp. LÄGE OCH ORIENTERING Fastigheten 1:53 ligger öster om det urspungliga bruket i anslutning till Tämnarån och dammen vid Lillån. Byggnadernas orientering inom området ligger i en rationell ortoginal struktur och ger långa siktlinjer från infarten ut mot skärgården och längs kusten och hamnen. Den ursprungliga bebyggelsen vid dammen är uppförd på samma sätt dvs ortogonalt och ger långa siktlinjer i gaturummen. Detta är en kvalitet som bör tas tillvara. Skogen och sankmarken i väster utgör en barriär liksom stängslet som omger fastigheterna. De naturliga kopplingar som finns är mellan platsen vid det gamla torget och infarten till industrifastigheten, där den ursprungliga sträckningen är viktig att behålla som entré. Inom industrifastigheten utgör området mellan pannhuset och kajen en viktig plats som kan bilda nod i den framtida omvandlingen. Pannhuset utgör ett landmärke och är en viktig karaktärsbyggnad för området. Den ursprungliga bebyggelsen och bruksmiljön från 1700-talet utgör riskintresse och där klockstapeln utgör ett viktigt landmärk

8 BEFINTLIG BEBYGGELSE PÅ FASTIGHETEN Exempel på bebyggelse på fd fabriksområdet

9 VISION för Karlholmsbruk 3.0 Att skapa ett attraktivt framtida Karlholm Att öka tillgängligheten till en aktiv och levande skärgård Att utveckla kulturmiljön

10 SYFTE Att förändra ett stängt industriområde till ett allmänt och tillgängligt område. Att göra hela Karlholm attraktivt, där ortens innevånare är delaktiga i utvecklingen Att skapa bostäder, service och arbetstillfällen, där ekonomisk bärkraft kan finnas Att ge Karlholm ett nytt ansikte mot havet och skärgården

11 MÅL Att skapa en attraktiv och blandad bebyggelse för olika boendetyper som småhus, fritidshus och lägenheter vid havet där en del kan ges möjlighet till direkt vattenkontakt. Ett blandat boende för alla åldersgrupper. Att skapa ett attraktivt hamnområde med hamntorg, båtplatser för motor och segelbåtar och båtservice. Hamnåret ska ta tillvara på utsikten och vara tillgängligt för allmänheten och ge möjlighet till rekreation och bad.

12 MÅL Att skapa möjlighet till rekreation och upplevelser genom att skapa attraktiva stråk, platser och aktiviter inom bruksmiljön/kulturmiljön men också i skärgården i Karlholmsfjärden som i sin tur skapar ett varumärke för Karlholm. Att skapa service för båtfolk, för maritima upplevelser (kanot, fiske mm), restauranger, rökeri, vandrahem mm. Att genera affärsidéer, skapa arbetstillfällen genom att attrahera olika kundgrupper.

13 MÅL Att göra Karlholm känt som en modern kustort

14 Förslag till omvandling och utvecklingsmöjligheter PROGRAM, utvecklingsmöjligheter Fastigheten har stora möjligheter att genomgå en intressant omvandling som på nytt kan ge orten Karlholm en spännande framtidutveckling. Fastighetens relativt långa kustlinje, den befintliga hamnen och den vackra skärgården ger förutsättningar för omvandla Karlholm till en attraktiv och hållbar småbåtshamn med olika typer av hamnverksamhet och olika typer av boende allt från uthyrning av rum i vandrarhem och mindre hotell/gästhem till fritidsboende och mer permanent boende. En ny småbåtshamn i Karlholm ligger strategiskt mellan Öregrund i Roslagen och Gävle. Hamnen ger förutsättningar för större fritidsbåtar med djupgående upp till ca 1,9m/2m och kan utvecklas till en verklig knutpunkt i norra delen av Upplands skärgård. Karlholm ligger strax norr om Roslagen som brukar definieras som kustområdet i östra Uppland, norr om Stockholm från Danderyd till Östhammar. En hamn för fritidsbåtar bör ha plats för både motorbåtar och segelbåtar i olika storlekar, inom området bedöms att ca 150 båtplatser kan skapas. Hamnen bör ha en bensinmack för att vara attraktiv och tillgänglig samt varv, kran/slip och med möjligheter att ta upp båtar för vinterförvaring. Service till båtfolket bör finnas som avfallstation/sopmaja, dusch- och tvättanläggning och butik med livsmedel, kafé mm. Andra typer av verksamheter som bör ges möjlighet och plats att etablera sig är rökeri, restaurang, vandrarhem, gästlägenheter, bad/spa, sportfiske, kajakuthyrning, vattenskidor mm Enligt översiktplanen bor i stråket mellan Uppsala och Gävle, ca människor idag och befolkningen bedöms öka mellan 15-30% fram till Behovet av fritidsboende och fritidsaktiviteter kommer att öka map ökad befolkning. En marknadsundersökning bör göras för att se vilket behov som finns och vilka typer av fritidsboende och fritidsaktiviteter som efterfrågas i regionen. Utvecklingen av Karlholm med ökat antal fritidboende, verksamhet för fritidsbåtar mm medför att trafiken kommer att öka väsentligt speciellt sommartid och kommer att kräva att tillgängligheten med bil och kollektivtrafik förbättras bl. a. upprustning av befintlig väg mellan Dorkaby till Karlholm (se reservat i översiktsplanen) Befintliga industrilokaler ger möjligheter för olika typer av mindre störande industriverksamhet typ lager mm. De stora hallarna är utmärkta för säsongslagring av båtar.

15 Exempel på referenser och bebyggelse Referenser: se Furillen Gotland, se Valö fyr, Grisslan mm

16 Det postindustriella landskapet DET POSTINDUSTRIELLA LANDSKAPET Den befintliga industrifastigheten har i dag en tydlig struktur som skapades och präglades av de processer som har ägt rum inom området. I och med att fabriksområdet öppnas upp och övergår i en ny användning ges helt nya förutsättningar för hur området kan användas. De nya brukarna kommer också att ställas nya krav på denna plats. Det finns en stor förväntan från allmänheten att kunna få kontakt med vattnet igen nu när den industriella verksamheten är nedlagd och området blir tillgänglig på nytt. Även de boende som kommer att flytta dit lär ställa olika krav på sin omgivning och närmiljö. Allt från naturupplevelse, närhet till vatten, aktiviteter och social samvaro i närmiljön till egen identitet och förankring i platsens historia kan vara intressanta värden som ökar platsens dragningskraft. För att omvandla området från en industrifastighet till ett tillgängligt område med nya värden och attraktionskraft kan man tillämpa ett koncept som har används med framgång på andra industriområden. Konceptet bygger på tre moment och leder till en medveten omvandling/transformation av platsen: Identifiera och bevara de indentitetsbärande elementen som utgör platsens själ. Ta bort och skala av de objekt som innebär faror och risker för den framtida användningen. Lägg till nya element och funktioner för att göra miljön tillgänglig och användbar för de nya brukarna. De viktigaste identitetsbärare är pannhuset och en del tegelbyggnader och de kan bevaras och omvandlas/konverteras till en annan användning. Dessa byggnader kommer att vara områdets tidsmarkörer i Karlholms industriella historia. En del byggnader rymmer funktioner från brukstiden som är fortsatt attraktiva för området, som till exempel det befintliga gymmet i brukets omklädningshall. Iordningsställandet av marken (deponi, topografi, kvarlämningar och skrot,...) och rivning av byggsubstans som inte kan bevaras av tekniska eller ekonomiska skäl skapar förutsättningar för en etablering av nya funktioner. Även byggnader som behöver rivas kan bidra till att stärka områdets karaktär. Betong och tegel kan krossas om användas som byggmaterial när man anlägger nya markytor inom området. Tillägg som nya fritidshus, bryggor, platser, rekreationsytor och grönska görs för att skapa de värden och funktioner som den befintliga struktur och miljö inte kan erbjuda.

17 Förslag till strukturplan STRUKTURFÖRSLAG Fastigheten är stor, flack och plan mellan 2-3 m över medelvattenståndet. Området upplevs som kargt då vegetation saknas på stora delar av fastigheten. Analys av läge, orientering och befintliga byggnader ger en grundförutsättning för en robust och generell struktur. De tydliga siktlinjerna ut mot hamnen och skärgården, landmärket i form av pannhuset samt kopplingarna in mot befintlig bebyggelse ger förutsättningar för platsbildningar och gatustrukturer. En grönstruktur som skapar attraktivitet och stöder möjligheten att långsiktigt utveckla fastigheten är därför mycket viktig och tillsammans med bebyggelsestrukturen ger det förutsättningar för rörelser av olika slag inom området. Vegetation kan etableras tidigt och inge förväntan på framtida utveckling. Den struktur som skapas ska ge ett behagligt mikroklimat. Placering av bebyggelse och vegetation i förhållande till sol och vindriktningar är viktiga för att skapa attraktivitet. De förhärskande sommarvindarna kommer från sydväst medan de kalla vintervindarna kommer från nordväst. Ny och tillkommande bebyggelse bör placeras så att vinden bryts och inte har möjlighet att blåsa rakt igenom. Likaså bör hänsyn tas till morgonsolen som lyser in från kusten vid placering av platser och bebyggelse. Den låga marknivån och översvämningsrisken gör att ny bebyggelse bör placeras minst 2,5 m över medelvattenståndet och det medför att ny bebyggelse i första hand placeras på mark som uppfyller kravet eller att marken fylls upp till angiven kravnivå. Marken närmast kustlinjen är attraktiv och en avvägning mellan allmänna och privata intresse bör göras. Hamnen och stråket ut på f.d. Själön bedöms vara offentliga och allmänna platser medan delar av kustlinjen norr om hamnen kan ges tomtmark med privat strand. Likaså kan delar av sydöstra sida av f.d. Själön få privata tomter för att öka attraktiviteten. Strukturplanen ska stödja möjligheten att anlägga olika typer av upplevelsestråk som kuststig, kulturstig mm. Parkeringsbehov bedöms vara 1 bilplats per lgh/fritidshus/bostad och plats för bilen ska rymmas på kvartersmark dvs på tomt/fastighet. Parkering för besökare, långtidsparkering för båtfolket samordnas på befintliga ytor i anslutning till industribyggnaderna.

18 Kulturstig Kulturstigen Kulturstigen och kuststigen är två viktiga element i det framtida Karlholmsbruk. Kulturstigen ger möjlighet för en kulturhistorisk promenad runt samhället. Promenaden är till stor del skyddad från de värsta vintervindarna. Kulturstigen knyter ihop de viktigaste punkter i samhällets tidiga historia, med bostäderna, bruket, fiskebodarna mm

19 Kuststig Kuststigen Kuststigen är ett tillägg, som markerar att Karlholmsbruk har fått sin kustlinje tillbaka, och omvandlingen från industriområde till fritidsområde. Kuststigen ger möjlighet att uppleva kustens olikheter på en kort sträcka och ger en känsla av kustens klimat. I söder är det naturupplevelser i anknytning till Tämnareåns delta. I mitten är det fokus på den nya fritidsbebyggelsens utbud med restauranter, kafé, service mm etc. I norr blir det mer fokus på det aktiva fritidslivet med en stig som är bra att springa på, har mötesplatser och som lede till ett havsbad.

20 BEBYGGELSEIDÉER BEBYGGELSE Typologi, boendeformer mm Olika former av boende, småhus, lägenheter och fritidsboende Gestaltning av småhus, fritidsboende mm Här visar vi olika utsnitt av de planskisser, små perspektiv ( Fredriks bilder samt Stefans kvartersskiss) som vi tagit fram och Karaktär och identitet Ny bebyggelse kan ges olika karaktär och identitet. Historisk har bebyggelse längs Upplandskusten dominerats av mindre byggnader i en till två våningar och huvudsakligen i trä, ofta flera byggnader på samma tomt. Kulören på husen har dominerats av falu rödfärg med vita knutar eller s.k. roslagsmahogny. För att åstadkomma variation och attraktivitet bör modern karaktär sammas med traditionell. Formen och det arkitektoniska uttrycket kan hållas samman med kulörskala på fasader och tak och kan ge en spänning och en ny identitet till Karlholm, speciellt en ny front från havet. Fritidsbostädernas närmiljö Ängsmarker i magra jordar, träddungar, solitärträd, häckomgärdade rum, små mötesplatser med sittplatser, småbarnslek, allmän brygga

21 AKTIVITETSPARK, HAMNTORG RUMSLIGHETER Torg och platser Hamntorget, Entrén till industrifastigheten Parker (Deltaparken) Aktivitetspark I områdets nordliga del finns det förutsättningar för att anlägga en aktivitetspark som ett centralt element där befintlig jorddeponin utnyttjas för att bygga upp parken. Aktivitetspark kan bli en intressant tillgång både för alla Karlholmsbor, besökare och framtida fritidsboende. Massorna från befintlig deponi som behöver täckas över kan formas till en stor vegetationsbevuxen jordskulptur som erbjuder varierande lekmöjligheter och upplevelser så som utsiktspunkt, pulkabacke, BMX-bana mm. Omflyttning av massorna beräknas pågår under en längre tid och då kan det vara intressant att anlägga jordskulpturen i etapper, så att man kan använda den redan i ett tidigt skede.

22 MÖTE HAV OCH LAND Mötet mellan land och vatten Tillgänglighet till vattnet, både visuellt med utblickar och fysiskt, bebyggelse som orienteras mot vattnet, kajer, broar, badplatser, bryggor, båthamn. Mötet mellan land och vatten är viktigt för upplevelsen av områdets främsta attraktion, havet. Den nya bebyggelsen rekommenderas ligga på minst 2,5m över medelvattensståndet i havet. Höjdskillnaden ger och förutsättningar och anger ett förhållningsätt för hur sambandet mellan land och vatten kan gestaltas på olika sätt med kajkant, trappor, kaj med stenskoning, naturstrand och olika former av bryggor. Kajen definieras som höjdskillnaden mellan vattnet och kajkanten. Trappor ger en möjlighet att minska nivåskillnaden för att nå vattnet och de kan fortsätta under vattenytan, så att det blir möjligt att ta sig ned i vattnet. Strandkant med stenskoning är ett effektivt sätt att göra en lite brantare slänt ned mot vattnet. Naturstranden ger en mjuk slänt ned till vattnet och ger en naturlig kustlinje, vilket är bra för fauna, små barn mm. Bryggor kan antigen utformas som olika sätt för att ge olika uppleveser.

23 HÅLLBARHET Att utveckla goda bebyggelse- och livsmiljöer som samverkar med och stärker det befintliga samhällets kulturvärden och samtidigt skapar flexibla utvecklingsmöjligheter Att skapa en bebyggelse som är energi- och resurssnål under hela livscykeln

24 HÅLLBARHET Att ta hänsyn till ett framtida förändrat klimat, avseende t.ex. havsnivåhöjning och ökad nederbörd Att utveckla sociala kvalitéer för såväl befintliga som nya boende (sommar eller året runt) Att ta vara på och utveckla befintliga naturmiljövärden inom och utom fastigheten 24

25 Tack

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2014 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN 2014 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN 2014 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN DEL 1 Utveckling och delområden mars 2014, kompl. juni 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-08, 44. Laga kraft 2014-10-06 FÖRORD Översiktsplanen är en viktig

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen

Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen 1 ÖSTHAMMAR HOTELL Det är här det händer! Just nu är Östhammars kommun inne i ett expansivt skede. Nyöppnandet av Dannemora gruva, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av Forsmark som lokaliseringsplats

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer