Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden"

Transkript

1 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen Gunnar Jatko, Hörselskadades riksförbund Stefan Morell, FUB Dominique Adou, Synskadades riksförbund Ingvar Rodin, DHR Einar Samuelsson, Arbetslivsnämnden Ingrid Söderberg-Borgh, Kommunstyrelsen Mårten Holmström, Samhällsnämnden tjänstgörande för Marika Bystedt, Samhällsnämnden Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden Övriga närvarande Ulla Fröberg, sekreterare Susanne Norlander, konsulent Ulrika Olsson, samhällsförvaltningen Niklas Rahm, Colegica, 13 Linda Stiernberg, samhällsförvaltningen Justerare Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 27 juni 2014 klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Fröberg Ordförande Andreas Sjölander Justerare Hans Erik Wiberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 2(16) Ärendelista 10 Fastställande av föredragningslista Föregående protokoll Synpunkter/frågor från föreningarna Information om läget i socialförvaltningen Uppföljning av workshop Information från kommunala nämnder Information från samhällsförvaltningen Tidskrifter med mera Planering KHR Övriga frågor Mötet avslutas... 16

3 3(16) 10 Fastställande av föredragningslista s beslut beslutar att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar. Sammanfattning av ärendet Ordförande Andreas Sjölander går igenom upprättad föredragningslista. Ändringar i föredragningslistan: Punkten Föregående protokoll tillkommer. Punkt 3, information om kommunens bokslut, utgår., föredragningslista

4 4(16) 11 Föregående protokoll s beslut beslutar att lägga protokollet till handlingarna. s protokoll

5 5(16) 12 Synpunkter/frågor från föreningarna s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Synskadades riksförbund: Föreningen har haft årsmöte, möte med föredrag om syntolkning samt grillning på Sälsten, DHR: Föreningen har haft årsmöte. Någon ny ordförande är ännu ej utsedd, en arbetsgrupp är tillsatt som ska komma med förslag på ny ordförande och organsation. Reumatikerföreningen: Föreningen har haft en grillafton samt en vårsoaré tillsammans med Hjärt- & Lungsjukas förening och Diabetesföreningen på Teatern. Föreläsning 2/10 med professor Stefan Einhorn. Kommer att fortsätta samarbetet med andra föreningar. FUB: Föreningen har haft årsmöte, styrelsen ganska intakt. HSO: Föreningen har haft årsmöte. En politikerutfrågning anordnades 25/3. Det var ett TV-inslag i Mittnytt angående vikten av kontaktpersoner. RSMH: Föreningen har haft årsmöte. Ett sommarläger kommer att anordnas i Backe.

6 6(16) 13 Information om läget i socialförvaltningen s beslut beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Information från rehabiliteringskonsulent Susanne Norlander Susanne Norlander informerar om följande. - Hemsjukvården. Övergången har inneburit fler patienter än beräknat i skatteväxlingen. Utvecklingen kommer att följas tillsammans med övriga kommuner i länet. - Sommarsituationen är bra personalmässigt. Svårt med rekrytering av sjuksköteskor. - Omsorg om funktionshindrade tar över Vårstagatan 7 (f n Mogård) från och med 1 juni Upplevelseverkstad är ett projekt med projektpengar från Länsstyrelsen, som genomförts i Sundsvall, Ånge, Timrå och Härnösand. Upplevelseverkstaden riktar sig till alla elever i årskurs 8 och har under våren genomförts i Härnösands kommun. Syftet med upplevelseverkstäderna har varit att inspirera elever i årskurs 8 att söka Vård och Omsorgscollege, då det framöver kommer att finnas ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor. Eleverna har fått information om undersköterskeyrket och dess bredd, samt möjligheter till karriärvägar. Det har varit positiv respons från både skolor och elever både under och efter genomförandet av verkstäderna. Ekonomi Ordförande Andreas Sjölander informerar om följande. - Socialnämnden har tidigare haft stora underskott. De senaste sex månaderna har ekonomin varit i balans. Det pågår ett jättearbete i förvaltningen. Mycket av verksamheten är styrt av lagstiftning.

7 7(16) 13, forts. Ny hemtjänstorganisation Niklas Rahm, Colegica, informerar om utvecklingsarbetet i hemtjänsten. Socialnämnden beslutade att anta förslaget till vidareutveckling av hemtjänstens organisation i sin helhet. Förslaget omfattar följande: Geografisk indelning och upptagningsområde Arbetsgruppen (bemanning) Stöd och ledning i arbetsorganisationen Planering nära arbetsgruppen Roller inom arbetsorganisationen Dimensionering och finansiering av arbetsorganisationen Niklas Rahm redovisar resultat idag samt startläge. För närvarande tittar man på logistikrutter. Kontaktpersonskapet kommer att förstärkas. Verksamhetschef för hemtjänsten är under rekrytering. Införandet av den nya organsationen kommer att ske under hösten, allra senast från 1 januari Besked om starttidpunkt kommer att lämnas senast 1 september Rehabiliteringskonsulent Susanne Norlander, muntlig information. Ordförande Andreas Sjölander, muntlig information. Niklas Rahm, Colegica, muntlig information.

8 8(16) 14 Uppföljning av workshop s beslut beslutar att utse en grupp bestående av Andreas Sjölander, Birgitta Bolander Lundström och Stefan Morell från samt Susanne Norlander, socialförvaltningen, och Ulrika Olsson, samhällsförvaltningen, att skriva fram ett förslag och skicka in för s räkning, samt att uppmana socialförvaltningen att inventera hörselslingor i Hemsö fastigheters och Kommunfastigheters bestånd i de lokaler kommunen har verksamhet. Sammanfattning av ärendet Den 28 februari ägnade Handikapprådet en halvdag åt att diskutera rådets roll, organisation och framtid i en workshop. Föreningarna har därefter inbjudits att inkomma med synpunkter på rådet. De frågeställningar som skickats till föreningarna är Hur skulle rådet kunna användas bättre?, Vad fungerar bra/ej bra?, Rådets tillhörighet?, Namnbyte?, Hur förbereder sig föreningarna inför rådets möten?, Hur sker återkoppling från rådets representanter till föreningarna? Ett flertal föreningar har inkommit med synpunkter. Ordförande Andreas Sjölander föreslår att en grupp bildas för att utforma en skrivelse utifrån synpunkterna. Rådet diskuterar även hörselslingor i kommunens lokaler.

9 9(16) 15 Information från kommunala nämnder s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Arbetslivsnämnden: Diskussioner har förts angående SFI och personer med posttraumatisk stress, om man skulle kunna ordna grupper med speciellt stöd. Projektet angående tillgänglighet på Sälsten ska förlängas. Projektet Norrstigen har lagts på is så länge. Det pågår ett samarbete mellan arbetslivsförvaltningen och föreningar för att stärka integration, ex. simskola, fotbollsskola med mera. När det gäller asylsökande anordnas också mycket aktiviteter, ex. språkträning. Ett samarbete pågår med socialförvaltningen. Personer med ekonomiskt bistånd ska kunna få anställning minst ett år. Samhällsnämnden: Rätt att bygga hotell samt utarrendering av driften av Simhallen. Anbud har kommit in. Först måste detaljplanen ändras. Ny kanalbro, start hösten. Det finns regler för placering av gatupratare och uteserveringar. Samhällsnämnden vill ha återkoppling angående regelverket och tar gärna emot synpunkter. Planer finns av flera företag att bygga nya bostäder i kommunen; hyreshus samt kedjehus. Kommunen planerar för vatten/avloppsledning till Solum. KS: Aktuella frågor i KS är bland annat: Förslag på kolonilotter vid ICA Maxi, ridanläggningen, strategi mot våld i nära relationer samt policy för bredband. Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att viss kommunal information lämnas på teckenspråk. Tillgänglighetsprogrammet tas upp på Kommunstyrelsen vecka 23. Socialnämnden: En inventering avseende boende- och sysselsätningsområdet för personer med psykisk funktionsnedsättning gjordes under Det finns ett behov av aktiviteter/syselsättning. En öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättningen startar efter sommaren. Socialförvaltningen har på uppdrag av socialnämnden utrett behovet av ett härberge i kommunen. Antalet personer i Härnösands kommun som saknar fast egen bostad varierar över tid. Finns inget behov av

10 10(16) 15, forts. härbärge. Förvaltningen har ett antal lägenheter på Vårbo. Tillfälliga lösningar kan vara hotell eller vandrarhem.

11 11(16) 16 Information från samhällsförvaltningen s beslut beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt att uppmärksamma kommunstyrelseförvaltningen på Boverkets information om stöd till inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Sammanfattning av ärendet Linda Stjernberg, samhällsförvaltningen, informerar om det projekt hon arbetar med. Projektet handlar om friluftslivet i Härnösands kommun. Projektet är en förstudie och heter Attraktiva natur- och friluftsupplevelser i Härnösand. Målet med förstudien är den ska ge underlag till framtida arbete med friluftslivsfrågor. Förstudien ska beskriva de områden som idag används av friluftslivet, hur de förvaltas och vilka insatser som behövs för att utveckla området. Linda Stiernberg delar ut förstudien vid sammanträdet och uppmanar föreningarna att lämna synpunkter. Föreningarna kan mejla sina synpunkter till Linda. Sista datum för att lämna synpunkter är den 13 juli Information från Ulrika Olsson, Samhällsförvaltningen - Ridskoleanläggningen. Byggranskningsgruppen har träffats för en information samt tittade på skisser. Inga speciella synpunkter framkom. Man skickade med en del synpunkter gällande färgsättning, hörselslingor m m. - Hjälpmedelsinstitutet har upphört från och med 30 april 2014 och verksamheten flyttar till Myndigheten för delaktighet. - Information från Boverket om stöd till inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Kommun och privata kan söka medel för att göra inventering.

12 12(16) 16, forts. Linda Stiernberg, muntlig information. Ulrika Olsson, muntlig information.

13 13(16) 17 Tidskrifter med mera s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Följande tidskrifter, programblad och information finns tillgängliga vid samanträdet. Tidningen Assistans, nr 1/2014 Tidningen Assistans, nr 2/2014 Brofästet, nr 1/2014 Gränssnittet, mars 2014 Tjugofyra7, februari 2014 Uppsala Universitet; Forskning om funktionshinder pågår, nr 1/2014.

14 14(16) 18 Planering KHR 2014 s beslut beslutar att lägga till information om bostadsläget samt uppföljning av uppdrag angående inventering av hörselslingor i kommunens lokaler i planeringen till rådets möte den 30 september Sammanfattning av ärendet Information gällande bostadsläget i Härnösands kommun samt tillgänglighetsanpassade bostader är inlagt till KHR:s möte den 30 september Rådet önskar också en uppföljning gällande uppdraget angående inventering av hörselslingor i kommunens lokaler. Planering 2014.

15 15(16) 19 Övriga frågor s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. DHR: Har blivit kontaktad av person som hört att det diskuteras angående ny upphandling av färdtjänst och är nu orolig för ändringar. Det finns flera åkerier som sköter färdtjänst, olika förutsättningar. Ordförande Andreas Sjölander: Rådet får be om återkoppling av Trafikenheten i september. Reumatikerföreningen: Det finns inga sittplatser på Sälsten. Det har ställts i ordning väldigt fint annars men det är brist på sittplatser. Einar Samuelsson, Arbetslivsnämnden: Tar med frågan till Arbetslivsnämnden.

16 16(16) 20 Mötet avslutas Mötet avslutas och ordförande tillönskar alla en fin sommar. Nästa möte med är den 30 september 2014.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer