Arnturismen Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet"

Transkript

1 Arnturismen 2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, Göteborg Tel: , fax:

2 Sammanfattning Jan Guillous böcker om riddaren Arn har bidragit till att ytterligare öka intresset bland svenskar för Västergötlands medeltida historia. För att ta vara på det allmänna intresse som finns för Arn och medeltiden bildades projektet I Arns fotspår under ledning av Västergötlands museum i samarbete med lokala och regionala turistorganisationer. På uppdrag av Västsvenska Turistrådet har Turismens Utredningsinstitut genomfört följande undersökning för att kartlägga Arnplatsernas besökare samt att beräkna Arnturismens ekonomiska effekter. Personliga intervjuer genomfördes slumpmässigt bland besökarna på de olika Arnplatserna. Totalt tillfrågades 743 personer om att delta och 445 valde att besvara frågorna, vilket gav en svarsfrekvens på 60 procent. Majoriteten av turisterna på Arnplatserna var svenskar och bland de svenska besökarna dominerade besökare från Västra Götalands län följt av Stockholms län och Skåne län. Hälften av besökarna reser i sällskap om två personer och den genomsnittliga sällskapsstorleken uppgick till 3,3 personer. Besökarnas medelålder var 44 år och mer än hälften av besökarna var äldre än 35 år. Turisterna färdades med bil och man befann sig i Arnområdet på semesterresa eller för att besöka kulturattraktion. Lite mer än var femte besökare hade tidigare rest i Arns fotspår och nästan två tredjedelar hade läst böckerna om Arn. Kännedomen om de olika Arnplatserna var relativt hög och i snitt besökte varje turist 2,6 Arnplatser under sin resa. Nästan hälften av dagturisterna besökte området primärt pga. Arn medan cirka en tredjedel av de övernattande turisterna lockades till området tack vare Arn. Egen kännedom var den vanligast förekommande informationskällan följt av böckerna om Arn samt turistbyråerna. Turisterna saknade främst samlad information om de olika Arnplatserna samt kartor och förslag på lämpliga resrutter. Totalt genomfördes cirka besök på de olika Arnplatserna av besökare. Av besökarna på Arnplatserna var Arnturister, dvs. turister som lockats till området primärt pga. Arn. Nästan två tredjedelar av Arnturisterna var dagsturister som besökte Arnområdet över dagen medan en tredjedel övernattade i området. De övernattande Arnturisterna 2004 genererade cirka gästnätter, främst på hotell, stugby och vandrarhem. Dagsbesökande Arnturister spenderade 196 kronor per dygn medan de övernattande Arnturisterna spenderade 453 kronor. Arnturisterna 2004 omsatte nästan 35 mkr och mest pengar spenderades på restaurang och boende. Relativt mycket pengar lades på shopping medan Arnturisterna spenderade mindre på livsmedel, transport och aktiviteter. Totalt genererade Arnturismen 23 årsverken och mest arbetstillfällen skapas inom branscherna logi och restaurang.

3 INNEHÅLL 1. INLEDNING BAKGRUND Syfte Undersökningens delar AVGRÄNSNINGAR DEFINITIONER METOD Datainsamling Undersökningens tillförlitlighet MARKNADSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLINGEN PÅ ARNPLATSERNA GÄSTNATTSUTVECKLINGEN I SKARABORG TURISTPROFIL TURISTERNAS HEMVIST RESSÄLLSKAPENS SAMMANSÄTTNING TURISTERNAS ÅLDERSFÖRDELNING TURISTERNAS HUVUDTRANSPORTMEDEL TURISTERNAS RESMOTIV RESA I ARNS FOTSPÅR TIDIGARE RESOR I ARNS FOTSPÅR BÖCKERNA OM ARN ARNPLATSERNA Kännedom om Arnplatserna Besök på de olika Arnplatserna ARN SOM ATTRAKTIONSKRAFT FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG INFORMATION PLANERING AV RESA INFORMATIONSKÄLLOR INFORMATIONSBEHOV TURISTEKONOMISK MODELL ANTAL BESÖKARE ANTAL BESÖK PÅ RESPEKTIVE ARNPLATS ANTAL BESÖKARE ANTAL ARNTURISTER Dagsbesök vs. övernattande besökare Övernattande turisters boendeform Antal Arnrelaterade gästnätter DYGNSUTLÄGG KONSUMTIONSKATEGORIER TURISTKRONAN ARNTURISTERNAS DYGNSUTLÄGG TURISMENS OMSÄTTNING ARNTURISTERNAS TURISMOMSÄTTNING OMSÄTTNING PER KOSTNADSSLAG TOTAL TURISMOMSÄTTNING SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER... 27

4 1. INLEDNING I följande kapitel ges en bakgrund till den gjorda undersökningen och dess syfte. Sedan beskrivs undersökningsmetoden. 1.1 Bakgrund Jan Guillous böcker om riddaren Arn har bidragit till ett ökat intresse bland svenskar för Västergötlands medeltida historia. Antalet besök på de historiska platser i Skaraborg som behandlas i böckerna har ökat kraftigt sedan För att ta vara på det allmänna intresse som finns för Arn och medeltiden bildades projektet I Arns fotspår under ledning av Västergötlands museum i samarbete med lokala och regionala turistorganisationer. Projektet syftar till att utveckla den medeltida turistprodukten och att verka för att intresset för medeltiden upprätthålls även efter att intresset för Arn har minskat. Som en del i projektets utvecklingsarbete har Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet genomfört en gästanalys för att kartlägga turismen på Arnplatserna samt beräkna Arnturismens ekonomiska effekter. De historiska platser som har anknytning till Arn och medeltid i Skaraborg är följande: o o o o o o Askeberga Eriksberg Forshem Forsvik Gudhem Gestilren o o o o o Husaby Kungslena Skara domkyrka Västergötlands museum Varnhem Syfte Undersökningen syftar till att: o att beskriva turismen kopplad till Arnbesöksmålen med avseende på faktorer som hemort, ressätt, resmotiv, vistelselängd, boendekategorier, besöksmål mm. o att undersöka huruvida turisterna saknar information om Arn och medeltid eller har förslag på hur turistprodukten kan förbättras. o att beräkna den omsättning och de sysselsättningseffekter som genereras av Arn Undersökningens delar Undersökningen består av två delar: 1. En beskrivande del som bl.a. redogör för vilka turisterna är, varifrån de kommer, varför de reser i Arnområdet, hur länge de stannar, vilka historiska besöksmål man besöker osv. 2. En utredande del som redogör för Arnturismens omfattning och ekonomiska omsättning. Samtliga resultat i undersökningen gäller för säsongen Många av Arnplatserna håller öppet för besökare mellan maj och oktober. 1

5 1.2 Avgränsningar Undersökningens metodval har inneburit ett antal avgränsningar. o Datainsamlingen genomfördes under sommaren 2004 vilket medförde att enbart ett fåtal Arnturister som reser med organiserade bussresor ingår i urvalet. Vid volymberäkningar och de ekonomiska beräkningarna har justeringar gjorts för denna grupp. o På grund av för få besökare genomfördes inga intervjuer på Askeberga, Eriksberg, Gestilren och Kungslena. 1.3 Definitioner Följande definitioner används i rapporten: Arnturist: Turist som besöker Arnområdet primärt med anledning av sitt intresse för Arn. Arnbesöksmål/Arnplats: Historisk plats/attraktion med anknytning till Arn. Arnområdet: Undersökningsområdet bestående av de kommuner som deltar i samarbetet med att utveckla Arnturismen och består av Falköping, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde och Tidaholm. Arnturism: Den turism som uppkommer i Arnområdet med anledning av intresset för romanfiguren Arn. Turist: Person som vistas utanför sin hemkommun, antingen över dagen eller med övernattning. Gästnatt: En turists övernattning på en destination. Två personer i samma rum ger upphov till två gästnätter. Kommersiell boendeform: Med kommersiella boendeformer avses i undersökningen hotell/pensionat, stugby, vandrarhem, camping samt gästhamn. Ickekommersiell boendeform: Med ickekommersiella boendeformer avses i undersökningen fri camping, eget fritidshus, hyrt fritidshus/andelslägenhet, naturhamn samt övernattning hos släkt och vänner. Barn: Person under 18 år. Vuxen: Person över 18 år. 1.4 Metod Undersökningen baseras dels på en stor mängd primärdata, dels på sekundärdata från de olika Arnbesöksmålen. Nedan presenteras hur datan samlats in Datainsamling Insamlingen av primärdata skedde genom personliga intervjuer som genomfördes av intervjuare från Turismens Utredningsinstitut. Platserna för intervjuerna var de Arnbesöksmål 2

6 med tillräckligt stor besöksström. Respondenterna valdes ut slumpmässigt genom att intervjuaren använde sig av ett fiktivt kryss på marken och den person som befann sig närmast valdes ut. Efter avslutad intervju gjordes en kort paus och därefter tillfrågades nästa person som passerade närmast krysset. Att respondenterna väljs ut med en slumpmässig metod är viktigt och tillser att undersökaren inte styr urvalet själv, utan att samtliga individer i målpopulationen har lika stor sannolikhet att hamna i urvalet. Målpopulationen för undersökningen var samtliga turister som besökte Arnbesöksmålen under sommaren Intervjuerna genomfördes under en period av sex veckor, mellan vecka 27 och vecka 32, 2004, på följande platser 2 : o Forshem o Forsvik o Gudhem o Husaby o Skara domkyrka o Västergötlands museum o Varnhem Totalt intervjuades 445 personer på de olika Arnbesöksmålen enligt nedanstående fördelning. Antal genomförda Intervjuplats intervjuer Forshem 45 Forsvik 51 Gudhem 37 Husaby 48 Skara domkyrka 51 Varnhem 151 Västergötlands museum 49 Övriga Arnplatser 7 Tabell 1: Antal genomförda intervjuer. Beräkningarna av antalet turister som besöker Arnplatserna och antalet Arnturister baserades på den besöksstatistik som Arnplatserna själva för. Skattningen av antalet buss/gruppresenärer baseras på de uppgifter som finns om antalet buss och gruppresor som genomförs till de olika Arnplatserna Undersökningens tillförlitlighet Totalt tillfrågades 743 personer, varav 298 personer inte ville svara på undersökningen, och därmed utgör undersökningens bortfall. Totalt genomfördes 445 intervjuer, vilket ger en svarsfrekvens på 60 procent, en normal siffra för denna typ av undersökning med intervjuformulärets omfattning i åtanke. Bortfallsanalysen visar på en liknande struktur i bortfallet och i det faktiska urvalet avseende studiens kontrollvariabler, kön, ålder och geografisk härkomst. I de fall det varit nödvändigt har hänsyn till bortfallet tagits i analyserna. Urvalet kan därför betraktas som representativt för turisterna som besöker Arnplatserna bortsett från bussresenärerna. 2 Pga. för få besökare har inga intervjuer gjorts på Askeberga, Eriksberg, Gestilren och Kungslena. 3

7 2. MARKNADSUTVECKLING Kapitlet syftar till att ge en bild av marknadsutvecklingen med avseende på antal besök på de olika Arnplatserna samt gästnattsutvecklingen på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Skaraborg. Detta för att ge en bild över Arns påverkan på turismen i området. 2.1 Besöksutvecklingen på Arnplatserna Arnplatserna har en historisk betydelse för medeltiden i Skaraborg och har besökts av turister redan innan Jan Guillou skrev böckerna om Arn. Efter att böckerna växte i popularitet märktes det en ökning i antalet besök på respektive Arnplats enligt nedanstående tabell 3. Många av Arnplatserna är fria från entré vilket medför att många av besökssiffrorna är uppskattningar gjorda av besöksmålen själva. Arnplats (prognos) Askeberga Eriksberg Forshem Forsvik Gudhem Gestilren Husaby Kungslena Skara domkyrka stängt Västergötlands museum Varnhem Visingsö Antal besök på Arnplats Tabell 2: Besöksutveckling Arnplatserna. Antalet besök på de olika Arnplatserna mer än tredubblades mellan 1999 och Efter 2002 har antalet besök minskat något, dock är besöksantalet betydligt högre än före Källa: besöksmålen 4

8 2.2 Gästnattsutvecklingen i Skaraborg För att få en bild av turismens utveckling i Skaraborg redovisar nedanstående figur gästnattsutvecklingen från 1999 på hotell, stugby, vandrarhem och camping (tusental) Figur 1: Gästnätter i Skaraborg Mellan 2000 och 2001 märks ett litet hopp i gästnattsstatistiken på hotell, stugby, vandrarhem och camping med cirka övernattningar. Från att ha haft lite under en miljon gästnätter har Skaraborg från 2001 en bit över miljonen övernattningar. I Skaraborg är campingen ett något större boendesegment än hotell, stugby och vandrarhem. Campingen ligger på runt 550 tusen övernattningar per år och hotell, stugby och vandrarhem genererar runt 500 tusen övernattningar årligen. Ökningen mellan 2000 och 2001 märks inom båda segmenten. 5

9 3. TURISTPROFIL I kapitlet beskrivs turisterna på Arnplatserna, var de kommer ifrån, hur länge de vistas i Arnområdet, hur de bor under sin vistelse samt varför de besöker Arnområdet mm. Underlaget är i de fall inget annat nämns de intervjuer som genomfördes på de olika Arnplatserna under sommaren Turisternas hemvist I avsnittet redovisas turisternas nationalitet, vilka länder de utländska turisterna kommer ifrån samt i vilka delar av Sverige de svenska turisterna har sin hemvist. 100% 80% 88% 60% 40% 20% 0% 2% 5% 2% 1% 2% Sverige Norge Danmark Tyskland Storbritannien Annat land Figur 2: Turisternas nationalitet. Majoriteten av turisterna som besökte Arnplatserna var svenskar vilket är naturligt då Arnplatserna berättar den svenska historian. Bland de utländska turisterna märktes danskar, följt av norrmän och tyskar. Västra Götalands län Stockholms län Skåne län Jönköpings län Örebro län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Kalmar län Dalarnas län Västmanlands län Värmlands län Kronobergs län Hallands län Blekinge län Gävleborgs län Västernorrlands län Västerbottens län Norbottens län Jämtlands län 7% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 16% 42% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 3: De svenska turisternas hemvist. 6

10 De svenska turisterna fanns representerade från hela landet med en övervikt av turister från Västra Götalands län, följt av besökare från Stockholm län och Skåne län, vilket är förklarligt då dessa län utgör landets tre folkrikaste län. 3.2 Ressällskapens sammansättning I avsnittet presenteras ressällskapens sammansättning, hur många personer som ingick i ressällskapen samt fördelningen av antal barn respektive antalet vuxna. Fyra av fem turister reste tillsammans med familjen, fem procent reste ensamma och 15 procent reste med annat sällskap som ex. vänner. Sällskapsstorlek 1 person 5 % 2 personer 51 % 3 personer 13 % 4 personer 18 % 5 + personer 13 % Tabell 3: Antal personer per ressällskap. Sällskapsstorlek Medelvärde vuxna (antal vuxna per sällskap) Medelvärde barn (antal barn per sällskap) Medelvärde (antal personer per sällskap) Tabell 4: Genomsnittlig sällskapsstorlek. 2,8 personer 0,5 personer 3,3 personer Hälften av ressällskapen bestod av två personer. Sällskap om tre eller fler personer var relativt vanligt förekommande. I genomsnitt ingick 3,3 personer i varje ressällskap. Kommande tabell redogör för sällskapens sammansättning uppdelat på antal vuxna och antal barn. De vanligast förekommande ressällskapen är fetmarkerade. 0 vuxna 1 vuxen 2 vuxna 3 vuxna 4 vuxna 5 + vuxna Total 0 barn 4,79 % 49,77 % 6,39 % 7,76 % 3,88 % 72,59 % 1 barn 1,60 % 6,16 % 1,37 % 0,91 % 0,23 % 10,27 % 2 barn 0,23 % 0,23 % 9,36 % 1,83 % 1,37 % 0,23 % 13,25 % 3 barn 1,37 % 0,91 % 2,28 % 4 barn 0,46 % 0,23 % 0,46 % 1,15 % 5 + barn 0,46 % 0,46 % Total 0,23 % 6,62 % 67,12 % 9,59 % 11,64 % 4,80 % Tabell 5: Ressällskapens sammansättning. Den vanligast förekommande konstellationen var ett sällskap bestående enbart av två vuxna. Dessa sällskap utgjorde cirka hälften av de intervjuade sällskapen. Andelen sällskap som bestod av en, två eller flera vuxna utan barn utgjorde nästan tre fjärdedelar av ressällskapen. Konstellationen två vuxna samt ett eller två barn utgjorde sex respektive nio procent av sällskapen. 7

11 3.3 Turisternas åldersfördelning Nedanstående diagram redovisar turisternas åldersspridning och genomsnittsålder jämfört med den svenska befolkningen. 4 40% 35% urvalet Sveriges befolkning 35% 35% 30% 25% 20% Medelålder Urvalet: Sveriges befolkning: 44 år 41 år 27% 30% 15% 13% 10% 5% 4% 8% 7% 7% 6% 7% 4% 8% 9% 0% 0-6 år 7-12 år år år år år 55 år och uppåt Figur 4: Turisternas åldersfördelning jämfört med svenska befolkningens åldersfördelning. Arnplatserna besöktes av en högre andel äldre personer medan besöksmålen lockade få besökare i de yngre åldersgrupperna. Medelåldern bland turisterna på Arnplatserna uppgick till 44 år vilket var högre än den svenska medelåldern Turisternas huvudtransportmedel Turisterna fick uppge hur de tog sig fram under sin vistelse i Arnområdet, resultatet presenteras i nedanstående diagram. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% 1% 5% 2% 2% 1% 2% 2% bil tåg buss båt cykel motorcykel husvagn/husbil annat transportmedel Figur 5: Turisternas huvudtransportmedel. 4 Åldersfördelningen i Sverige per 31 december, Källa SCB. 5 Medelåldern för svenska befolkningen är från Källa: SCB. 8

12 En klar majoritet av turisterna på de olika Arnplatserna tog sig runt med bil. Det är naturligt eftersom det inte finns så många andra transportmöjligheter i området. Intervjuerna genomfördes främst under juli månad vilket medförde att besökare som åkt med olika buss- /gruppresor inte ingår i urvalet eftersom majoriteten av dessa genomförs under vår resp. höst. Enligt en uppskattning beräknas cirka turister åka med på guidade buss-/gruppresor Turisternas resmotiv Nedanstående diagram visar det primära syftet till att turisterna befann sig i Arnområdet. De turister som var permanent boende i området fick uppge resmotivet till vistelsen i den kommun de blev intervjuade i. 50% 45% 40% 30% 32% 20% 10% 0% 0% 1% 4% 12% inköpsresa affärsresa genomresa besöka släkt och vänner 6% kulturattraktion semesterresa annat syfte Figur 6: Primärt syfte med vistelsen i Arnområdet. Knappt hälften av turisterna befann sig i Arnområdet på semesterresa. Cirka en tredjedel hade åkt till Arnområdet för att besöka en eller flera kulturattraktioner. Lite mer än var tionde turist hade åkt till området för att besöka släkt och/eller vänner. Till annat syfte räknas ex. olika typer av gruppresor, som körresa och träningsläger eller en specifik attraktion/aktivitet. 6 Uppskattningsvis genomfördes 600 bussresor à 40 turister enligt de olika Arnplatserna. 9

13 4. RESA I ARNS FOTSPÅR Avsnittet redogör för turisternas besöksprofil med avseende på om han/hon tidigare rest i Arns fotspår eller om han/hon läst böckerna om Arn. Kapitlet redogör även för kännedomen kring olika Arnplatser samt vilka Arnplatser som besöktes under vistelsen i Arnområdet. 4.1 Tidigare resor i Arns fotspår Turisterna på Arnplatserna fick uppge huruvida de tidigare rest i Arns fotspår eller inte. rest i Arns fotspår 22% ej rest i Arns fotspår 78% Figur 7: Tidigare resor i Arns fotspår. Lite mer än var femte turist på Arnplatserna hade tidigare rest i Arns fotspår medan majoriteten av turisterna inte gjort någon tidigare resa i Arns fotspår. I snitt hade turisterna som tidigare rest i Arns fotspår gjort 2,3 resor vilket dras upp av ett fåtal entusiaster som besökt platserna många gånger. De flesta återbesökare hade gjort en tidigare resa. De turister som tidigare rest i Arns fotspår fick även uppge årtal för senaste besöket. 50% 40% 44% 30% 20% 21% 24% 10% 0% 7% 2% 2% Figur 8: Årtal för senaste resan i Arns fotspår. Bland de turister som tidigare rest i Arns fotspår hade nästan en fjärdedel gjort en resa i Arns fotspår under innevarande år. Strax under hälften, 44 procent hade rest i Arns fotspår föregående år och en femtedel av turisterna hade rest i Arns fotspår under

14 Resultatet tyder på att de turister som är mycket intresserade av Arn, medeltid och historia återkommer med relativt korta tidsintervall vilket gör det viktigt att besöksmålen kontinuerligt förnyar sig för att upprätthålla besökarnas intresse. 4.2 Böckerna om Arn Turisterna på de olika Arnplatserna blev tillfrågade om de läst någon av böckerna om Arn. ej läst böckerna om Arn 37% läst böckerna om Arn 63% Figur 9: Andel turister som läst böckerna om Arn. Nästan två tredjedelar av turisterna på Arnplatserna hade läst böckerna om Arn. 11

15 4.3 Arnplatserna Avsnittet behandlar de Arnplatser som finns i området. Det är historiskt autentiska platser som förekommer i böckerna om Arn. Undersökningen mätte turisternas kännedom om de olika platserna samt hur stor andel av turisterna som hade besökt alt. planerade att besök de olika Arnplatserna Kännedom om Arnplatserna Turisterna som är boende i Västra Götalands län presenteras separat eftersom de antas ha en högre kännedom om de olika platserna. I den övriga gruppen ingår samtliga övriga turister. turister hemmahörande i Västra Götalands län turister hemmahörande utanför Västra Götalands län Domkyrkan i Skara Varnhem Visings ö Husaby Gudhem Forshem Kungslena Forsvik Västergötlands museum Gestilren Eriksberg Askeberga 23% 28% 36% 51% 47% 46% 45% 69% 71% 69% 76% 63% 70% 67% 62% 84% 95% 86% 92% 80% 90% 86% 83% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 10: Turisternas kännedom om Arnplatserna. Kännedom om de olika Arnplatserna var i snitt högre bland turisterna som var hemmahörande i Västra Götalands län. Kännedomen var i regel större kring de stora besöksmålen som Skara domkyrka, Varnhem och Visingsö medan kännedom om de mindre besöksmålen som Eriksberg och Askeberga var mindre. 12

16 4.3.2 Besök på de olika Arnplatserna Turisterna ombads även uppge vilken/vilka Arnplatser som de hade alt. planerade att besöka i samband med den innevarande vistelsen i Arnområdet. turister hemmahörande i Västra Götalands län turister hemmahörande utanför Västra Götalands län Varnhem Domkyrkan i Skara Forshem Husaby Gudhem Västergötlands museum Forsvik Kungslena Eriksberg Gestilren Visingsö Askeberga 11% 13% 9% 4% 6% 13% 6% 7% 3% 4% 2% 33% 30% 26% 33% 25% 27% 21% 24% 19% 24% 44% 52% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 11: Turisternas besök på respektive Arnplats. Turisterna hemmahörande utanför Västra Götalands län besökte fler Arnplatser än turisterna hemmahörande i Västra Götalands län. Det är naturligt eftersom de som rest längre för att komma till området oftast stannar längre och då har möjlighet att besöka fler platser. I snitt besökte varje turist 2,6 Arnplatser medan turisterna som är bosatta utanför länet besökte nästan tre platser och turisterna som var bosatta i länet besökte cirka två olika platser. 13

17 4.4 Arn som attraktionskraft Nedanstående diagram redogör för Arns attraktionskraft, dvs. hur stor andel av turisterna på Arnplatserna som lockas till området pga. Arn. Justeringar har gjorts med hänsyn till buss- /gruppresenärer. 70% 60% 50% 48% dagsturister övernattande turister 44% 58% 40% 34% 30% 20% 10% 8% 8% 0% Arn historia och medeltid annan anledning Figur 12: Andel turister som besöker området primärt pga. Arn. Nästan hälften av dagsturisterna besökte området alt. intervjukommunen primärt pga. Arn. Bland de övernattande turisterna var det cirka en tredjedel av turisterna som rest till området pga. Arn. Bland både dagsturisterna och de övernattande turisterna var det åtta procent som rest till Arnområdet primärt pga. sitt intresse för historia och medeltid 4.5 Förbättringsförslag De intervjuade turisterna tillfrågades i en öppen fråga om de hade förslag på hur Resa i Arns fotspår skulle kunna förbättras. Det var knappt 15 procent av turisterna som gav exempel på sådana förslag. Förslagen varierade och berörde både påverkbara faktorer som t.ex. kommunikation och serviceutbud och icke påverkbara faktorer som prisnivåer. Det fanns dock ett antal mer genomförbara förslag som nämndes av ett stort antal turister: o Arrangera någon wow-händelse ex. en 3D film som besökaren kan leva sig in i o Asfaltera grusvägar o Bättre skyltning till besöksmålen o Guider med tidstypiska medeltidskläder o Fler guidade turer o Fler parkeringsmöjligheter o Fler toaletter o Längre öppettider o Mer information på de olika besöksmålen o Rekommenderad resrutt o Samlad information om de olika Arnplatserna De flesta förslagen rörde informationsutbudet kring Arnplatserna som vägbeskrivningar, vägskyltning samt informationen på plats. Förbättrat serviceutbud som fler toaletter och fler parkeringsplatser är vanligt förekommande förbättringsförslag i den här typen av 14

18 undersökningar. Det framkom även några förslag på produktutveckling som guider med tidstypiska kläder samt om man kan arrangera något interaktivt som engagerar besökaren. Undersökningen indikerar att besökarnas kunskaper kring de olika platserna i vissa fall är begränsade då det var en del som efterfrågade mer information om besöksmålen, både ex. i form av en samlingsbroschyr samt informationskyltar och guidning på plats. 15

19 5. INFORMATION Avsnittet behandlar hur turisterna planerade sin resa, och vilka informationskällor de använde vid planeringen. Dessutom redovisas vilken typ av information om Arnplatserna man saknar. 5.1 Planering av resa anlitat researrangör/ köpt paket 6% annan planering 1% egen planering/ arrangemang 93% Figur 13: Planering av resa. Av de intervjuade turisterna uppgav nästan samtliga turister att de planerat och arrangerat sin resa på egen hand. 7 Sex procent uppgav att de anlitat researrangör alt. köpt paket. De turister som planerat på annat sätt hade bl.a. blivit inbjudna av släkt/vänner eller annan typ av gruppresa. 5.2 Informationskällor De vanligaste informationskällorna som användes vid planeringen av resan redovisas i tabellen nedan. Turisterna hade möjlighet att uppge mer än en informationskälla, varför tabellen inte summerar till 100 procent. Informationskälla Egen kännedom 41 % Böckerna om Arn 28 % Turistbyrå 24 % Släkt och vänner 23 % Annons i dagspress 9 % TV 7 % Broschyrer/reseguide 4 % Internet 2 % Historieböcker 2 % Annat 5 % Tabell 6: Informationskällor 7 Till resultatet räknas inte de bussresenärer som åker i början samt i slutet av säsongen och utgör cirka besökare. 16

20 Den vanligaste informationskällan var egen kännedom, som uppgavs av cirka 40 procent av turisterna. Egen kännedom åtföljdes av böckerna om Arn samt turistbyrå. Internet som blir allt vanligare som informationskälla förekom inte så frekvent bland turisterna på Arnplatserna. Det kan bero på att många av turisterna på Arnplatserna återfanns i äldre ålderskategorier där Internet inte är lika vanligt som bland yngre personer. Några turister hade fått information via TV vilket hänger samman med att TV 4 under våren 2004 sände en serie om Arn och de olika Arnplatserna. 5.3 Informationsbehov De intervjuade turisterna tillfrågades i en öppen fråga om huruvida de saknade någon information om Resa i Arns fotspår. Majoriteten av de tillfrågade ansåg sig inte sakna någon typ av information och drygt var tionde person sade sig sakna information om besöksmålen samt Resa i Arns fotspår. Det som efterfrågades mest var samlad information om de olika Arnplatserna samt förslag på resrutter. o Bra kartor över området med Arnplatserna utmärkta. o Bättre skyltat till Arnplatserna. o Mer information på resp. Arnplats o Mer information om olika Arnpaket Väl på plats i Arnområdet saknades tillfredställande vägskyltning samt informationsskyltar på respektive Arnplats. 17

21 6. TURISTEKONOMISK MODELL I kapitlet beskrivs hur de turistekonomiska beräkningarna gjorts samt den modell som ligger till grund för beräkningarna. Dessutom presenteras de olika källor där indata till modellen hämtas. För att beräkna turismomsättningen används den vedertagna turistekonomiska modellen. I korthet bygger modellen på att kartlägga antalet turister som besökt undersökningsområdet under en viss period samt att mäta hur mycket varje turist i genomsnitt spenderade under sin vistelse i området. I förlängningen ger denna metod möjlighet att beräkna det antal arbetstillfällen som turismen genererar. Turismomsättningen erhålls genom att multiplicera volymen med utläggstal per person. Antalet årsverken beräknas genom att dividera den totala omsättningen med omsättningen per anställd i respektive bransch. Utläggstal Volymtal Figur 14 Turistekonomisk modell. TEM Omsättning Årsarbeten Indata till TEM-modellen består av en kombination av primär- och sekundärdata. Utläggstalen är baserade på primärdata från undersökningen och är ett snitt på hur mycket en turist spenderade under ett genomsnittsdygn i undersökningsområdet. Volymerna är baserade på besökssiffror som hämtats från respektive besöksmål. 18

22 7. ANTAL BESÖKARE I kapitlet presenteras besöksvolymerna på de olika Arnplatserna samt den besöksvolym som kan kopplas till Arn. Vid skattningen av antal dag- resp. övernattande turister har justeringar gjorts för buss-/gruppresenärer. 7.1 Antal besök på respektive Arnplats I nedanstående tabell presenteras antalet besök på respektive Arnplats för För många Arnplatser är besökssiffrorna uppskattningar. Arnplats Antal besök 2004 Askeberga Eriksberg Forshem Forsvik Gestilren Gudhem Husaby Kungslena Skara domkyrka Västergötlands museum Varnhem Visingsö Totalt antal besök Tabell 7: Antal besök på respektive Arnplats. Totalt under 2004 genomfördes besök på samtliga Arnplatser. Många besöksmål har fri entré vilket medför att besökssiffrorna på några Arnplatser är uppskattade och därför lite osäkra. Antalet besök på respektive Arnplats ökade stadigt från 1999 och många besöksmål nådde besöksrekord under Men från 2003 så minskade besöksvolymen på Arnplatserna och under 2004 tappade Arnplatserna ytterligare besökare. Besöksstatistiken indikerar att intresset för Arn börjar minska och att det krävs en vidareutveckling av konceptet för att locka fler besökare. 7.2 Antal besökare Uppskattningen av antal besökare gjordes utifrån Varnhems besökssiffror eftersom Varnhem räknar samtliga besökare via entréavgift. Då 40 procent av besökarna på övriga Arnplatser även besöker Varnhem och cirka fem procent är återkommande uppskattas antal besökare på Arnplatserna till Undersökningen visade även att en övervägande majoritet av besökarna var turister, dvs. bosatta i en annan kommun än besöksmålets, vilket medför antagandet att samtliga besökare på Arnplatserna även är turister. Antal dagsbesökare Antal övernattade besökare Totalt antal besökare Tabell 8: Totalt antal besökare på Arnplatserna. Ovanstående tabell redovisar totala antalet besökare på Arnplatserna 2004, uppdelat på dagsbesökare och övernattande besökare. Beräkning av antal grupp-/bussresenärer gjordes utifrån antagandet att det 2004 genomfördes 600 buss-/gruppresor à 40 turister i varje buss. 19

Turismen i Skaraborg sommaren 2008, del 1 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark November 2008

Turismen i Skaraborg sommaren 2008, del 1 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark November 2008 Turismen i Skaraborg sommaren 2008, del 1 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark November 2008 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark

Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

POTATISFESTIVALEN 2003

POTATISFESTIVALEN 2003 POTATISFESTIVALEN 2003 Studien är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Alingsås Futurum och Västsvenska Turistrådet. Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel:

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Trandansen vid Hornborgasjön 2005

Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Turismundersökningen är medfinansierad av Europeiska unionen (Union (European Regional Development Fund) inom BSR INTERREG III B programmet Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004

Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004 Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet AB Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2013 3

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Hultsfreds kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Helsingborgs stad

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kristianstads kommun

Läs mer

Turistekonomisk analys av U21-EM 2009 Turismens Utredningsinstitut 2009

Turistekonomisk analys av U21-EM 2009 Turismens Utredningsinstitut 2009 Turistekonomisk analys av U21-EM 2009 Turismens Utredningsinstitut 2009 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 SKÅNE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skåne 2013 3 Utveckling

Läs mer

Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten. Ändamål. Projektperiod. Kostnader. Finansiering LANDSTINGET DALARNA

Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten. Ändamål. Projektperiod. Kostnader. Finansiering LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGET DALARNA INK. 2QU9 '01-28 ~~:..t?oqj~gljjijn Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten Ändamål Att sommaren 2009 sätta upp en egen operaproduktion, Trollflöjten, som planeras

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i på Öland 2014 3 Utveckling

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen på Öland 2013 3 Utveckling turismen

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Katrineholms kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

RESURS för Resor och Turism i Norden AB

RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Ystad & Österlenregionen med kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad inklusive åren 2009-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Regionala turismeffekter Skåne län 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Regionala turismeffekter Skåne län 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2014

Läs mer

Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland.

Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland. Sammanfattning Det genomsnittliga resesällskapet som besökte Leksand i samband med besöket till Leksand Sommarland bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Nästan hela

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Regionala turismeffekter Värmland 2012 (inkl. Degerfors och Karlskoga)

Regionala turismeffekter Värmland 2012 (inkl. Degerfors och Karlskoga) Regionala turismeffekter Värmland 2012 (inkl. Degerfors och Karlskoga) HUI Research På uppdrag av Visit Värmland April 2013 Sammanfattning Värmland 2012 Sverige 2012 Folkmängd (31 dec 2012) 312 188 9 555

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer