Arnturismen Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet"

Transkript

1 Arnturismen 2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, Göteborg Tel: , fax:

2 Sammanfattning Jan Guillous böcker om riddaren Arn har bidragit till att ytterligare öka intresset bland svenskar för Västergötlands medeltida historia. För att ta vara på det allmänna intresse som finns för Arn och medeltiden bildades projektet I Arns fotspår under ledning av Västergötlands museum i samarbete med lokala och regionala turistorganisationer. På uppdrag av Västsvenska Turistrådet har Turismens Utredningsinstitut genomfört följande undersökning för att kartlägga Arnplatsernas besökare samt att beräkna Arnturismens ekonomiska effekter. Personliga intervjuer genomfördes slumpmässigt bland besökarna på de olika Arnplatserna. Totalt tillfrågades 743 personer om att delta och 445 valde att besvara frågorna, vilket gav en svarsfrekvens på 60 procent. Majoriteten av turisterna på Arnplatserna var svenskar och bland de svenska besökarna dominerade besökare från Västra Götalands län följt av Stockholms län och Skåne län. Hälften av besökarna reser i sällskap om två personer och den genomsnittliga sällskapsstorleken uppgick till 3,3 personer. Besökarnas medelålder var 44 år och mer än hälften av besökarna var äldre än 35 år. Turisterna färdades med bil och man befann sig i Arnområdet på semesterresa eller för att besöka kulturattraktion. Lite mer än var femte besökare hade tidigare rest i Arns fotspår och nästan två tredjedelar hade läst böckerna om Arn. Kännedomen om de olika Arnplatserna var relativt hög och i snitt besökte varje turist 2,6 Arnplatser under sin resa. Nästan hälften av dagturisterna besökte området primärt pga. Arn medan cirka en tredjedel av de övernattande turisterna lockades till området tack vare Arn. Egen kännedom var den vanligast förekommande informationskällan följt av böckerna om Arn samt turistbyråerna. Turisterna saknade främst samlad information om de olika Arnplatserna samt kartor och förslag på lämpliga resrutter. Totalt genomfördes cirka besök på de olika Arnplatserna av besökare. Av besökarna på Arnplatserna var Arnturister, dvs. turister som lockats till området primärt pga. Arn. Nästan två tredjedelar av Arnturisterna var dagsturister som besökte Arnområdet över dagen medan en tredjedel övernattade i området. De övernattande Arnturisterna 2004 genererade cirka gästnätter, främst på hotell, stugby och vandrarhem. Dagsbesökande Arnturister spenderade 196 kronor per dygn medan de övernattande Arnturisterna spenderade 453 kronor. Arnturisterna 2004 omsatte nästan 35 mkr och mest pengar spenderades på restaurang och boende. Relativt mycket pengar lades på shopping medan Arnturisterna spenderade mindre på livsmedel, transport och aktiviteter. Totalt genererade Arnturismen 23 årsverken och mest arbetstillfällen skapas inom branscherna logi och restaurang.

3 INNEHÅLL 1. INLEDNING BAKGRUND Syfte Undersökningens delar AVGRÄNSNINGAR DEFINITIONER METOD Datainsamling Undersökningens tillförlitlighet MARKNADSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLINGEN PÅ ARNPLATSERNA GÄSTNATTSUTVECKLINGEN I SKARABORG TURISTPROFIL TURISTERNAS HEMVIST RESSÄLLSKAPENS SAMMANSÄTTNING TURISTERNAS ÅLDERSFÖRDELNING TURISTERNAS HUVUDTRANSPORTMEDEL TURISTERNAS RESMOTIV RESA I ARNS FOTSPÅR TIDIGARE RESOR I ARNS FOTSPÅR BÖCKERNA OM ARN ARNPLATSERNA Kännedom om Arnplatserna Besök på de olika Arnplatserna ARN SOM ATTRAKTIONSKRAFT FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG INFORMATION PLANERING AV RESA INFORMATIONSKÄLLOR INFORMATIONSBEHOV TURISTEKONOMISK MODELL ANTAL BESÖKARE ANTAL BESÖK PÅ RESPEKTIVE ARNPLATS ANTAL BESÖKARE ANTAL ARNTURISTER Dagsbesök vs. övernattande besökare Övernattande turisters boendeform Antal Arnrelaterade gästnätter DYGNSUTLÄGG KONSUMTIONSKATEGORIER TURISTKRONAN ARNTURISTERNAS DYGNSUTLÄGG TURISMENS OMSÄTTNING ARNTURISTERNAS TURISMOMSÄTTNING OMSÄTTNING PER KOSTNADSSLAG TOTAL TURISMOMSÄTTNING SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER... 27

4 1. INLEDNING I följande kapitel ges en bakgrund till den gjorda undersökningen och dess syfte. Sedan beskrivs undersökningsmetoden. 1.1 Bakgrund Jan Guillous böcker om riddaren Arn har bidragit till ett ökat intresse bland svenskar för Västergötlands medeltida historia. Antalet besök på de historiska platser i Skaraborg som behandlas i böckerna har ökat kraftigt sedan För att ta vara på det allmänna intresse som finns för Arn och medeltiden bildades projektet I Arns fotspår under ledning av Västergötlands museum i samarbete med lokala och regionala turistorganisationer. Projektet syftar till att utveckla den medeltida turistprodukten och att verka för att intresset för medeltiden upprätthålls även efter att intresset för Arn har minskat. Som en del i projektets utvecklingsarbete har Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet genomfört en gästanalys för att kartlägga turismen på Arnplatserna samt beräkna Arnturismens ekonomiska effekter. De historiska platser som har anknytning till Arn och medeltid i Skaraborg är följande: o o o o o o Askeberga Eriksberg Forshem Forsvik Gudhem Gestilren o o o o o Husaby Kungslena Skara domkyrka Västergötlands museum Varnhem Syfte Undersökningen syftar till att: o att beskriva turismen kopplad till Arnbesöksmålen med avseende på faktorer som hemort, ressätt, resmotiv, vistelselängd, boendekategorier, besöksmål mm. o att undersöka huruvida turisterna saknar information om Arn och medeltid eller har förslag på hur turistprodukten kan förbättras. o att beräkna den omsättning och de sysselsättningseffekter som genereras av Arn Undersökningens delar Undersökningen består av två delar: 1. En beskrivande del som bl.a. redogör för vilka turisterna är, varifrån de kommer, varför de reser i Arnområdet, hur länge de stannar, vilka historiska besöksmål man besöker osv. 2. En utredande del som redogör för Arnturismens omfattning och ekonomiska omsättning. Samtliga resultat i undersökningen gäller för säsongen Många av Arnplatserna håller öppet för besökare mellan maj och oktober. 1

5 1.2 Avgränsningar Undersökningens metodval har inneburit ett antal avgränsningar. o Datainsamlingen genomfördes under sommaren 2004 vilket medförde att enbart ett fåtal Arnturister som reser med organiserade bussresor ingår i urvalet. Vid volymberäkningar och de ekonomiska beräkningarna har justeringar gjorts för denna grupp. o På grund av för få besökare genomfördes inga intervjuer på Askeberga, Eriksberg, Gestilren och Kungslena. 1.3 Definitioner Följande definitioner används i rapporten: Arnturist: Turist som besöker Arnområdet primärt med anledning av sitt intresse för Arn. Arnbesöksmål/Arnplats: Historisk plats/attraktion med anknytning till Arn. Arnområdet: Undersökningsområdet bestående av de kommuner som deltar i samarbetet med att utveckla Arnturismen och består av Falköping, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde och Tidaholm. Arnturism: Den turism som uppkommer i Arnområdet med anledning av intresset för romanfiguren Arn. Turist: Person som vistas utanför sin hemkommun, antingen över dagen eller med övernattning. Gästnatt: En turists övernattning på en destination. Två personer i samma rum ger upphov till två gästnätter. Kommersiell boendeform: Med kommersiella boendeformer avses i undersökningen hotell/pensionat, stugby, vandrarhem, camping samt gästhamn. Ickekommersiell boendeform: Med ickekommersiella boendeformer avses i undersökningen fri camping, eget fritidshus, hyrt fritidshus/andelslägenhet, naturhamn samt övernattning hos släkt och vänner. Barn: Person under 18 år. Vuxen: Person över 18 år. 1.4 Metod Undersökningen baseras dels på en stor mängd primärdata, dels på sekundärdata från de olika Arnbesöksmålen. Nedan presenteras hur datan samlats in Datainsamling Insamlingen av primärdata skedde genom personliga intervjuer som genomfördes av intervjuare från Turismens Utredningsinstitut. Platserna för intervjuerna var de Arnbesöksmål 2

6 med tillräckligt stor besöksström. Respondenterna valdes ut slumpmässigt genom att intervjuaren använde sig av ett fiktivt kryss på marken och den person som befann sig närmast valdes ut. Efter avslutad intervju gjordes en kort paus och därefter tillfrågades nästa person som passerade närmast krysset. Att respondenterna väljs ut med en slumpmässig metod är viktigt och tillser att undersökaren inte styr urvalet själv, utan att samtliga individer i målpopulationen har lika stor sannolikhet att hamna i urvalet. Målpopulationen för undersökningen var samtliga turister som besökte Arnbesöksmålen under sommaren Intervjuerna genomfördes under en period av sex veckor, mellan vecka 27 och vecka 32, 2004, på följande platser 2 : o Forshem o Forsvik o Gudhem o Husaby o Skara domkyrka o Västergötlands museum o Varnhem Totalt intervjuades 445 personer på de olika Arnbesöksmålen enligt nedanstående fördelning. Antal genomförda Intervjuplats intervjuer Forshem 45 Forsvik 51 Gudhem 37 Husaby 48 Skara domkyrka 51 Varnhem 151 Västergötlands museum 49 Övriga Arnplatser 7 Tabell 1: Antal genomförda intervjuer. Beräkningarna av antalet turister som besöker Arnplatserna och antalet Arnturister baserades på den besöksstatistik som Arnplatserna själva för. Skattningen av antalet buss/gruppresenärer baseras på de uppgifter som finns om antalet buss och gruppresor som genomförs till de olika Arnplatserna Undersökningens tillförlitlighet Totalt tillfrågades 743 personer, varav 298 personer inte ville svara på undersökningen, och därmed utgör undersökningens bortfall. Totalt genomfördes 445 intervjuer, vilket ger en svarsfrekvens på 60 procent, en normal siffra för denna typ av undersökning med intervjuformulärets omfattning i åtanke. Bortfallsanalysen visar på en liknande struktur i bortfallet och i det faktiska urvalet avseende studiens kontrollvariabler, kön, ålder och geografisk härkomst. I de fall det varit nödvändigt har hänsyn till bortfallet tagits i analyserna. Urvalet kan därför betraktas som representativt för turisterna som besöker Arnplatserna bortsett från bussresenärerna. 2 Pga. för få besökare har inga intervjuer gjorts på Askeberga, Eriksberg, Gestilren och Kungslena. 3

7 2. MARKNADSUTVECKLING Kapitlet syftar till att ge en bild av marknadsutvecklingen med avseende på antal besök på de olika Arnplatserna samt gästnattsutvecklingen på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Skaraborg. Detta för att ge en bild över Arns påverkan på turismen i området. 2.1 Besöksutvecklingen på Arnplatserna Arnplatserna har en historisk betydelse för medeltiden i Skaraborg och har besökts av turister redan innan Jan Guillou skrev böckerna om Arn. Efter att böckerna växte i popularitet märktes det en ökning i antalet besök på respektive Arnplats enligt nedanstående tabell 3. Många av Arnplatserna är fria från entré vilket medför att många av besökssiffrorna är uppskattningar gjorda av besöksmålen själva. Arnplats (prognos) Askeberga Eriksberg Forshem Forsvik Gudhem Gestilren Husaby Kungslena Skara domkyrka stängt Västergötlands museum Varnhem Visingsö Antal besök på Arnplats Tabell 2: Besöksutveckling Arnplatserna. Antalet besök på de olika Arnplatserna mer än tredubblades mellan 1999 och Efter 2002 har antalet besök minskat något, dock är besöksantalet betydligt högre än före Källa: besöksmålen 4

8 2.2 Gästnattsutvecklingen i Skaraborg För att få en bild av turismens utveckling i Skaraborg redovisar nedanstående figur gästnattsutvecklingen från 1999 på hotell, stugby, vandrarhem och camping (tusental) Figur 1: Gästnätter i Skaraborg Mellan 2000 och 2001 märks ett litet hopp i gästnattsstatistiken på hotell, stugby, vandrarhem och camping med cirka övernattningar. Från att ha haft lite under en miljon gästnätter har Skaraborg från 2001 en bit över miljonen övernattningar. I Skaraborg är campingen ett något större boendesegment än hotell, stugby och vandrarhem. Campingen ligger på runt 550 tusen övernattningar per år och hotell, stugby och vandrarhem genererar runt 500 tusen övernattningar årligen. Ökningen mellan 2000 och 2001 märks inom båda segmenten. 5

9 3. TURISTPROFIL I kapitlet beskrivs turisterna på Arnplatserna, var de kommer ifrån, hur länge de vistas i Arnområdet, hur de bor under sin vistelse samt varför de besöker Arnområdet mm. Underlaget är i de fall inget annat nämns de intervjuer som genomfördes på de olika Arnplatserna under sommaren Turisternas hemvist I avsnittet redovisas turisternas nationalitet, vilka länder de utländska turisterna kommer ifrån samt i vilka delar av Sverige de svenska turisterna har sin hemvist. 100% 80% 88% 60% 40% 20% 0% 2% 5% 2% 1% 2% Sverige Norge Danmark Tyskland Storbritannien Annat land Figur 2: Turisternas nationalitet. Majoriteten av turisterna som besökte Arnplatserna var svenskar vilket är naturligt då Arnplatserna berättar den svenska historian. Bland de utländska turisterna märktes danskar, följt av norrmän och tyskar. Västra Götalands län Stockholms län Skåne län Jönköpings län Örebro län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Kalmar län Dalarnas län Västmanlands län Värmlands län Kronobergs län Hallands län Blekinge län Gävleborgs län Västernorrlands län Västerbottens län Norbottens län Jämtlands län 7% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 16% 42% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 3: De svenska turisternas hemvist. 6

10 De svenska turisterna fanns representerade från hela landet med en övervikt av turister från Västra Götalands län, följt av besökare från Stockholm län och Skåne län, vilket är förklarligt då dessa län utgör landets tre folkrikaste län. 3.2 Ressällskapens sammansättning I avsnittet presenteras ressällskapens sammansättning, hur många personer som ingick i ressällskapen samt fördelningen av antal barn respektive antalet vuxna. Fyra av fem turister reste tillsammans med familjen, fem procent reste ensamma och 15 procent reste med annat sällskap som ex. vänner. Sällskapsstorlek 1 person 5 % 2 personer 51 % 3 personer 13 % 4 personer 18 % 5 + personer 13 % Tabell 3: Antal personer per ressällskap. Sällskapsstorlek Medelvärde vuxna (antal vuxna per sällskap) Medelvärde barn (antal barn per sällskap) Medelvärde (antal personer per sällskap) Tabell 4: Genomsnittlig sällskapsstorlek. 2,8 personer 0,5 personer 3,3 personer Hälften av ressällskapen bestod av två personer. Sällskap om tre eller fler personer var relativt vanligt förekommande. I genomsnitt ingick 3,3 personer i varje ressällskap. Kommande tabell redogör för sällskapens sammansättning uppdelat på antal vuxna och antal barn. De vanligast förekommande ressällskapen är fetmarkerade. 0 vuxna 1 vuxen 2 vuxna 3 vuxna 4 vuxna 5 + vuxna Total 0 barn 4,79 % 49,77 % 6,39 % 7,76 % 3,88 % 72,59 % 1 barn 1,60 % 6,16 % 1,37 % 0,91 % 0,23 % 10,27 % 2 barn 0,23 % 0,23 % 9,36 % 1,83 % 1,37 % 0,23 % 13,25 % 3 barn 1,37 % 0,91 % 2,28 % 4 barn 0,46 % 0,23 % 0,46 % 1,15 % 5 + barn 0,46 % 0,46 % Total 0,23 % 6,62 % 67,12 % 9,59 % 11,64 % 4,80 % Tabell 5: Ressällskapens sammansättning. Den vanligast förekommande konstellationen var ett sällskap bestående enbart av två vuxna. Dessa sällskap utgjorde cirka hälften av de intervjuade sällskapen. Andelen sällskap som bestod av en, två eller flera vuxna utan barn utgjorde nästan tre fjärdedelar av ressällskapen. Konstellationen två vuxna samt ett eller två barn utgjorde sex respektive nio procent av sällskapen. 7

11 3.3 Turisternas åldersfördelning Nedanstående diagram redovisar turisternas åldersspridning och genomsnittsålder jämfört med den svenska befolkningen. 4 40% 35% urvalet Sveriges befolkning 35% 35% 30% 25% 20% Medelålder Urvalet: Sveriges befolkning: 44 år 41 år 27% 30% 15% 13% 10% 5% 4% 8% 7% 7% 6% 7% 4% 8% 9% 0% 0-6 år 7-12 år år år år år 55 år och uppåt Figur 4: Turisternas åldersfördelning jämfört med svenska befolkningens åldersfördelning. Arnplatserna besöktes av en högre andel äldre personer medan besöksmålen lockade få besökare i de yngre åldersgrupperna. Medelåldern bland turisterna på Arnplatserna uppgick till 44 år vilket var högre än den svenska medelåldern Turisternas huvudtransportmedel Turisterna fick uppge hur de tog sig fram under sin vistelse i Arnområdet, resultatet presenteras i nedanstående diagram. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% 1% 5% 2% 2% 1% 2% 2% bil tåg buss båt cykel motorcykel husvagn/husbil annat transportmedel Figur 5: Turisternas huvudtransportmedel. 4 Åldersfördelningen i Sverige per 31 december, Källa SCB. 5 Medelåldern för svenska befolkningen är från Källa: SCB. 8

12 En klar majoritet av turisterna på de olika Arnplatserna tog sig runt med bil. Det är naturligt eftersom det inte finns så många andra transportmöjligheter i området. Intervjuerna genomfördes främst under juli månad vilket medförde att besökare som åkt med olika buss- /gruppresor inte ingår i urvalet eftersom majoriteten av dessa genomförs under vår resp. höst. Enligt en uppskattning beräknas cirka turister åka med på guidade buss-/gruppresor Turisternas resmotiv Nedanstående diagram visar det primära syftet till att turisterna befann sig i Arnområdet. De turister som var permanent boende i området fick uppge resmotivet till vistelsen i den kommun de blev intervjuade i. 50% 45% 40% 30% 32% 20% 10% 0% 0% 1% 4% 12% inköpsresa affärsresa genomresa besöka släkt och vänner 6% kulturattraktion semesterresa annat syfte Figur 6: Primärt syfte med vistelsen i Arnområdet. Knappt hälften av turisterna befann sig i Arnområdet på semesterresa. Cirka en tredjedel hade åkt till Arnområdet för att besöka en eller flera kulturattraktioner. Lite mer än var tionde turist hade åkt till området för att besöka släkt och/eller vänner. Till annat syfte räknas ex. olika typer av gruppresor, som körresa och träningsläger eller en specifik attraktion/aktivitet. 6 Uppskattningsvis genomfördes 600 bussresor à 40 turister enligt de olika Arnplatserna. 9

13 4. RESA I ARNS FOTSPÅR Avsnittet redogör för turisternas besöksprofil med avseende på om han/hon tidigare rest i Arns fotspår eller om han/hon läst böckerna om Arn. Kapitlet redogör även för kännedomen kring olika Arnplatser samt vilka Arnplatser som besöktes under vistelsen i Arnområdet. 4.1 Tidigare resor i Arns fotspår Turisterna på Arnplatserna fick uppge huruvida de tidigare rest i Arns fotspår eller inte. rest i Arns fotspår 22% ej rest i Arns fotspår 78% Figur 7: Tidigare resor i Arns fotspår. Lite mer än var femte turist på Arnplatserna hade tidigare rest i Arns fotspår medan majoriteten av turisterna inte gjort någon tidigare resa i Arns fotspår. I snitt hade turisterna som tidigare rest i Arns fotspår gjort 2,3 resor vilket dras upp av ett fåtal entusiaster som besökt platserna många gånger. De flesta återbesökare hade gjort en tidigare resa. De turister som tidigare rest i Arns fotspår fick även uppge årtal för senaste besöket. 50% 40% 44% 30% 20% 21% 24% 10% 0% 7% 2% 2% Figur 8: Årtal för senaste resan i Arns fotspår. Bland de turister som tidigare rest i Arns fotspår hade nästan en fjärdedel gjort en resa i Arns fotspår under innevarande år. Strax under hälften, 44 procent hade rest i Arns fotspår föregående år och en femtedel av turisterna hade rest i Arns fotspår under

14 Resultatet tyder på att de turister som är mycket intresserade av Arn, medeltid och historia återkommer med relativt korta tidsintervall vilket gör det viktigt att besöksmålen kontinuerligt förnyar sig för att upprätthålla besökarnas intresse. 4.2 Böckerna om Arn Turisterna på de olika Arnplatserna blev tillfrågade om de läst någon av böckerna om Arn. ej läst böckerna om Arn 37% läst böckerna om Arn 63% Figur 9: Andel turister som läst böckerna om Arn. Nästan två tredjedelar av turisterna på Arnplatserna hade läst böckerna om Arn. 11

15 4.3 Arnplatserna Avsnittet behandlar de Arnplatser som finns i området. Det är historiskt autentiska platser som förekommer i böckerna om Arn. Undersökningen mätte turisternas kännedom om de olika platserna samt hur stor andel av turisterna som hade besökt alt. planerade att besök de olika Arnplatserna Kännedom om Arnplatserna Turisterna som är boende i Västra Götalands län presenteras separat eftersom de antas ha en högre kännedom om de olika platserna. I den övriga gruppen ingår samtliga övriga turister. turister hemmahörande i Västra Götalands län turister hemmahörande utanför Västra Götalands län Domkyrkan i Skara Varnhem Visings ö Husaby Gudhem Forshem Kungslena Forsvik Västergötlands museum Gestilren Eriksberg Askeberga 23% 28% 36% 51% 47% 46% 45% 69% 71% 69% 76% 63% 70% 67% 62% 84% 95% 86% 92% 80% 90% 86% 83% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 10: Turisternas kännedom om Arnplatserna. Kännedom om de olika Arnplatserna var i snitt högre bland turisterna som var hemmahörande i Västra Götalands län. Kännedomen var i regel större kring de stora besöksmålen som Skara domkyrka, Varnhem och Visingsö medan kännedom om de mindre besöksmålen som Eriksberg och Askeberga var mindre. 12

16 4.3.2 Besök på de olika Arnplatserna Turisterna ombads även uppge vilken/vilka Arnplatser som de hade alt. planerade att besöka i samband med den innevarande vistelsen i Arnområdet. turister hemmahörande i Västra Götalands län turister hemmahörande utanför Västra Götalands län Varnhem Domkyrkan i Skara Forshem Husaby Gudhem Västergötlands museum Forsvik Kungslena Eriksberg Gestilren Visingsö Askeberga 11% 13% 9% 4% 6% 13% 6% 7% 3% 4% 2% 33% 30% 26% 33% 25% 27% 21% 24% 19% 24% 44% 52% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 11: Turisternas besök på respektive Arnplats. Turisterna hemmahörande utanför Västra Götalands län besökte fler Arnplatser än turisterna hemmahörande i Västra Götalands län. Det är naturligt eftersom de som rest längre för att komma till området oftast stannar längre och då har möjlighet att besöka fler platser. I snitt besökte varje turist 2,6 Arnplatser medan turisterna som är bosatta utanför länet besökte nästan tre platser och turisterna som var bosatta i länet besökte cirka två olika platser. 13

17 4.4 Arn som attraktionskraft Nedanstående diagram redogör för Arns attraktionskraft, dvs. hur stor andel av turisterna på Arnplatserna som lockas till området pga. Arn. Justeringar har gjorts med hänsyn till buss- /gruppresenärer. 70% 60% 50% 48% dagsturister övernattande turister 44% 58% 40% 34% 30% 20% 10% 8% 8% 0% Arn historia och medeltid annan anledning Figur 12: Andel turister som besöker området primärt pga. Arn. Nästan hälften av dagsturisterna besökte området alt. intervjukommunen primärt pga. Arn. Bland de övernattande turisterna var det cirka en tredjedel av turisterna som rest till området pga. Arn. Bland både dagsturisterna och de övernattande turisterna var det åtta procent som rest till Arnområdet primärt pga. sitt intresse för historia och medeltid 4.5 Förbättringsförslag De intervjuade turisterna tillfrågades i en öppen fråga om de hade förslag på hur Resa i Arns fotspår skulle kunna förbättras. Det var knappt 15 procent av turisterna som gav exempel på sådana förslag. Förslagen varierade och berörde både påverkbara faktorer som t.ex. kommunikation och serviceutbud och icke påverkbara faktorer som prisnivåer. Det fanns dock ett antal mer genomförbara förslag som nämndes av ett stort antal turister: o Arrangera någon wow-händelse ex. en 3D film som besökaren kan leva sig in i o Asfaltera grusvägar o Bättre skyltning till besöksmålen o Guider med tidstypiska medeltidskläder o Fler guidade turer o Fler parkeringsmöjligheter o Fler toaletter o Längre öppettider o Mer information på de olika besöksmålen o Rekommenderad resrutt o Samlad information om de olika Arnplatserna De flesta förslagen rörde informationsutbudet kring Arnplatserna som vägbeskrivningar, vägskyltning samt informationen på plats. Förbättrat serviceutbud som fler toaletter och fler parkeringsplatser är vanligt förekommande förbättringsförslag i den här typen av 14

18 undersökningar. Det framkom även några förslag på produktutveckling som guider med tidstypiska kläder samt om man kan arrangera något interaktivt som engagerar besökaren. Undersökningen indikerar att besökarnas kunskaper kring de olika platserna i vissa fall är begränsade då det var en del som efterfrågade mer information om besöksmålen, både ex. i form av en samlingsbroschyr samt informationskyltar och guidning på plats. 15

19 5. INFORMATION Avsnittet behandlar hur turisterna planerade sin resa, och vilka informationskällor de använde vid planeringen. Dessutom redovisas vilken typ av information om Arnplatserna man saknar. 5.1 Planering av resa anlitat researrangör/ köpt paket 6% annan planering 1% egen planering/ arrangemang 93% Figur 13: Planering av resa. Av de intervjuade turisterna uppgav nästan samtliga turister att de planerat och arrangerat sin resa på egen hand. 7 Sex procent uppgav att de anlitat researrangör alt. köpt paket. De turister som planerat på annat sätt hade bl.a. blivit inbjudna av släkt/vänner eller annan typ av gruppresa. 5.2 Informationskällor De vanligaste informationskällorna som användes vid planeringen av resan redovisas i tabellen nedan. Turisterna hade möjlighet att uppge mer än en informationskälla, varför tabellen inte summerar till 100 procent. Informationskälla Egen kännedom 41 % Böckerna om Arn 28 % Turistbyrå 24 % Släkt och vänner 23 % Annons i dagspress 9 % TV 7 % Broschyrer/reseguide 4 % Internet 2 % Historieböcker 2 % Annat 5 % Tabell 6: Informationskällor 7 Till resultatet räknas inte de bussresenärer som åker i början samt i slutet av säsongen och utgör cirka besökare. 16

20 Den vanligaste informationskällan var egen kännedom, som uppgavs av cirka 40 procent av turisterna. Egen kännedom åtföljdes av böckerna om Arn samt turistbyrå. Internet som blir allt vanligare som informationskälla förekom inte så frekvent bland turisterna på Arnplatserna. Det kan bero på att många av turisterna på Arnplatserna återfanns i äldre ålderskategorier där Internet inte är lika vanligt som bland yngre personer. Några turister hade fått information via TV vilket hänger samman med att TV 4 under våren 2004 sände en serie om Arn och de olika Arnplatserna. 5.3 Informationsbehov De intervjuade turisterna tillfrågades i en öppen fråga om huruvida de saknade någon information om Resa i Arns fotspår. Majoriteten av de tillfrågade ansåg sig inte sakna någon typ av information och drygt var tionde person sade sig sakna information om besöksmålen samt Resa i Arns fotspår. Det som efterfrågades mest var samlad information om de olika Arnplatserna samt förslag på resrutter. o Bra kartor över området med Arnplatserna utmärkta. o Bättre skyltat till Arnplatserna. o Mer information på resp. Arnplats o Mer information om olika Arnpaket Väl på plats i Arnområdet saknades tillfredställande vägskyltning samt informationsskyltar på respektive Arnplats. 17

21 6. TURISTEKONOMISK MODELL I kapitlet beskrivs hur de turistekonomiska beräkningarna gjorts samt den modell som ligger till grund för beräkningarna. Dessutom presenteras de olika källor där indata till modellen hämtas. För att beräkna turismomsättningen används den vedertagna turistekonomiska modellen. I korthet bygger modellen på att kartlägga antalet turister som besökt undersökningsområdet under en viss period samt att mäta hur mycket varje turist i genomsnitt spenderade under sin vistelse i området. I förlängningen ger denna metod möjlighet att beräkna det antal arbetstillfällen som turismen genererar. Turismomsättningen erhålls genom att multiplicera volymen med utläggstal per person. Antalet årsverken beräknas genom att dividera den totala omsättningen med omsättningen per anställd i respektive bransch. Utläggstal Volymtal Figur 14 Turistekonomisk modell. TEM Omsättning Årsarbeten Indata till TEM-modellen består av en kombination av primär- och sekundärdata. Utläggstalen är baserade på primärdata från undersökningen och är ett snitt på hur mycket en turist spenderade under ett genomsnittsdygn i undersökningsområdet. Volymerna är baserade på besökssiffror som hämtats från respektive besöksmål. 18

22 7. ANTAL BESÖKARE I kapitlet presenteras besöksvolymerna på de olika Arnplatserna samt den besöksvolym som kan kopplas till Arn. Vid skattningen av antal dag- resp. övernattande turister har justeringar gjorts för buss-/gruppresenärer. 7.1 Antal besök på respektive Arnplats I nedanstående tabell presenteras antalet besök på respektive Arnplats för För många Arnplatser är besökssiffrorna uppskattningar. Arnplats Antal besök 2004 Askeberga Eriksberg Forshem Forsvik Gestilren Gudhem Husaby Kungslena Skara domkyrka Västergötlands museum Varnhem Visingsö Totalt antal besök Tabell 7: Antal besök på respektive Arnplats. Totalt under 2004 genomfördes besök på samtliga Arnplatser. Många besöksmål har fri entré vilket medför att besökssiffrorna på några Arnplatser är uppskattade och därför lite osäkra. Antalet besök på respektive Arnplats ökade stadigt från 1999 och många besöksmål nådde besöksrekord under Men från 2003 så minskade besöksvolymen på Arnplatserna och under 2004 tappade Arnplatserna ytterligare besökare. Besöksstatistiken indikerar att intresset för Arn börjar minska och att det krävs en vidareutveckling av konceptet för att locka fler besökare. 7.2 Antal besökare Uppskattningen av antal besökare gjordes utifrån Varnhems besökssiffror eftersom Varnhem räknar samtliga besökare via entréavgift. Då 40 procent av besökarna på övriga Arnplatser även besöker Varnhem och cirka fem procent är återkommande uppskattas antal besökare på Arnplatserna till Undersökningen visade även att en övervägande majoritet av besökarna var turister, dvs. bosatta i en annan kommun än besöksmålets, vilket medför antagandet att samtliga besökare på Arnplatserna även är turister. Antal dagsbesökare Antal övernattade besökare Totalt antal besökare Tabell 8: Totalt antal besökare på Arnplatserna. Ovanstående tabell redovisar totala antalet besökare på Arnplatserna 2004, uppdelat på dagsbesökare och övernattande besökare. Beräkning av antal grupp-/bussresenärer gjordes utifrån antagandet att det 2004 genomfördes 600 buss-/gruppresor à 40 turister i varje buss. 19

Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003

Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003 Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003 Turismens Utredningsinstitut har genomfört studien på uppdrag av Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT, THE SWEDISH RESEARCH INSTITUTE

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges- Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och Husvagnsbranschens

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Jämtland Härjedalen. Fakta om turismen

Jämtland Härjedalen. Fakta om turismen Fakta om turismen Jämtland Härjedalen 212 1 Ingredienser 2 Vi uppfann turismen Fakta och definitioner 3 Turismen i Jämtland Härjedalen en basnäring 4 Ekonomisk betydelse i relation till boende Genomsnittligt

Läs mer

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013 sutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 213 Redovisning av regeringsuppdrag 214-4-3 Reviderad 214-5-7 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Stockholms

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer