Arnturismen Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet"

Transkript

1 Arnturismen 2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, Göteborg Tel: , fax:

2 Sammanfattning Jan Guillous böcker om riddaren Arn har bidragit till att ytterligare öka intresset bland svenskar för Västergötlands medeltida historia. För att ta vara på det allmänna intresse som finns för Arn och medeltiden bildades projektet I Arns fotspår under ledning av Västergötlands museum i samarbete med lokala och regionala turistorganisationer. På uppdrag av Västsvenska Turistrådet har Turismens Utredningsinstitut genomfört följande undersökning för att kartlägga Arnplatsernas besökare samt att beräkna Arnturismens ekonomiska effekter. Personliga intervjuer genomfördes slumpmässigt bland besökarna på de olika Arnplatserna. Totalt tillfrågades 743 personer om att delta och 445 valde att besvara frågorna, vilket gav en svarsfrekvens på 60 procent. Majoriteten av turisterna på Arnplatserna var svenskar och bland de svenska besökarna dominerade besökare från Västra Götalands län följt av Stockholms län och Skåne län. Hälften av besökarna reser i sällskap om två personer och den genomsnittliga sällskapsstorleken uppgick till 3,3 personer. Besökarnas medelålder var 44 år och mer än hälften av besökarna var äldre än 35 år. Turisterna färdades med bil och man befann sig i Arnområdet på semesterresa eller för att besöka kulturattraktion. Lite mer än var femte besökare hade tidigare rest i Arns fotspår och nästan två tredjedelar hade läst böckerna om Arn. Kännedomen om de olika Arnplatserna var relativt hög och i snitt besökte varje turist 2,6 Arnplatser under sin resa. Nästan hälften av dagturisterna besökte området primärt pga. Arn medan cirka en tredjedel av de övernattande turisterna lockades till området tack vare Arn. Egen kännedom var den vanligast förekommande informationskällan följt av böckerna om Arn samt turistbyråerna. Turisterna saknade främst samlad information om de olika Arnplatserna samt kartor och förslag på lämpliga resrutter. Totalt genomfördes cirka besök på de olika Arnplatserna av besökare. Av besökarna på Arnplatserna var Arnturister, dvs. turister som lockats till området primärt pga. Arn. Nästan två tredjedelar av Arnturisterna var dagsturister som besökte Arnområdet över dagen medan en tredjedel övernattade i området. De övernattande Arnturisterna 2004 genererade cirka gästnätter, främst på hotell, stugby och vandrarhem. Dagsbesökande Arnturister spenderade 196 kronor per dygn medan de övernattande Arnturisterna spenderade 453 kronor. Arnturisterna 2004 omsatte nästan 35 mkr och mest pengar spenderades på restaurang och boende. Relativt mycket pengar lades på shopping medan Arnturisterna spenderade mindre på livsmedel, transport och aktiviteter. Totalt genererade Arnturismen 23 årsverken och mest arbetstillfällen skapas inom branscherna logi och restaurang.

3 INNEHÅLL 1. INLEDNING BAKGRUND Syfte Undersökningens delar AVGRÄNSNINGAR DEFINITIONER METOD Datainsamling Undersökningens tillförlitlighet MARKNADSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLINGEN PÅ ARNPLATSERNA GÄSTNATTSUTVECKLINGEN I SKARABORG TURISTPROFIL TURISTERNAS HEMVIST RESSÄLLSKAPENS SAMMANSÄTTNING TURISTERNAS ÅLDERSFÖRDELNING TURISTERNAS HUVUDTRANSPORTMEDEL TURISTERNAS RESMOTIV RESA I ARNS FOTSPÅR TIDIGARE RESOR I ARNS FOTSPÅR BÖCKERNA OM ARN ARNPLATSERNA Kännedom om Arnplatserna Besök på de olika Arnplatserna ARN SOM ATTRAKTIONSKRAFT FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG INFORMATION PLANERING AV RESA INFORMATIONSKÄLLOR INFORMATIONSBEHOV TURISTEKONOMISK MODELL ANTAL BESÖKARE ANTAL BESÖK PÅ RESPEKTIVE ARNPLATS ANTAL BESÖKARE ANTAL ARNTURISTER Dagsbesök vs. övernattande besökare Övernattande turisters boendeform Antal Arnrelaterade gästnätter DYGNSUTLÄGG KONSUMTIONSKATEGORIER TURISTKRONAN ARNTURISTERNAS DYGNSUTLÄGG TURISMENS OMSÄTTNING ARNTURISTERNAS TURISMOMSÄTTNING OMSÄTTNING PER KOSTNADSSLAG TOTAL TURISMOMSÄTTNING SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER... 27

4 1. INLEDNING I följande kapitel ges en bakgrund till den gjorda undersökningen och dess syfte. Sedan beskrivs undersökningsmetoden. 1.1 Bakgrund Jan Guillous böcker om riddaren Arn har bidragit till ett ökat intresse bland svenskar för Västergötlands medeltida historia. Antalet besök på de historiska platser i Skaraborg som behandlas i böckerna har ökat kraftigt sedan För att ta vara på det allmänna intresse som finns för Arn och medeltiden bildades projektet I Arns fotspår under ledning av Västergötlands museum i samarbete med lokala och regionala turistorganisationer. Projektet syftar till att utveckla den medeltida turistprodukten och att verka för att intresset för medeltiden upprätthålls även efter att intresset för Arn har minskat. Som en del i projektets utvecklingsarbete har Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet genomfört en gästanalys för att kartlägga turismen på Arnplatserna samt beräkna Arnturismens ekonomiska effekter. De historiska platser som har anknytning till Arn och medeltid i Skaraborg är följande: o o o o o o Askeberga Eriksberg Forshem Forsvik Gudhem Gestilren o o o o o Husaby Kungslena Skara domkyrka Västergötlands museum Varnhem Syfte Undersökningen syftar till att: o att beskriva turismen kopplad till Arnbesöksmålen med avseende på faktorer som hemort, ressätt, resmotiv, vistelselängd, boendekategorier, besöksmål mm. o att undersöka huruvida turisterna saknar information om Arn och medeltid eller har förslag på hur turistprodukten kan förbättras. o att beräkna den omsättning och de sysselsättningseffekter som genereras av Arn Undersökningens delar Undersökningen består av två delar: 1. En beskrivande del som bl.a. redogör för vilka turisterna är, varifrån de kommer, varför de reser i Arnområdet, hur länge de stannar, vilka historiska besöksmål man besöker osv. 2. En utredande del som redogör för Arnturismens omfattning och ekonomiska omsättning. Samtliga resultat i undersökningen gäller för säsongen Många av Arnplatserna håller öppet för besökare mellan maj och oktober. 1

5 1.2 Avgränsningar Undersökningens metodval har inneburit ett antal avgränsningar. o Datainsamlingen genomfördes under sommaren 2004 vilket medförde att enbart ett fåtal Arnturister som reser med organiserade bussresor ingår i urvalet. Vid volymberäkningar och de ekonomiska beräkningarna har justeringar gjorts för denna grupp. o På grund av för få besökare genomfördes inga intervjuer på Askeberga, Eriksberg, Gestilren och Kungslena. 1.3 Definitioner Följande definitioner används i rapporten: Arnturist: Turist som besöker Arnområdet primärt med anledning av sitt intresse för Arn. Arnbesöksmål/Arnplats: Historisk plats/attraktion med anknytning till Arn. Arnområdet: Undersökningsområdet bestående av de kommuner som deltar i samarbetet med att utveckla Arnturismen och består av Falköping, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde och Tidaholm. Arnturism: Den turism som uppkommer i Arnområdet med anledning av intresset för romanfiguren Arn. Turist: Person som vistas utanför sin hemkommun, antingen över dagen eller med övernattning. Gästnatt: En turists övernattning på en destination. Två personer i samma rum ger upphov till två gästnätter. Kommersiell boendeform: Med kommersiella boendeformer avses i undersökningen hotell/pensionat, stugby, vandrarhem, camping samt gästhamn. Ickekommersiell boendeform: Med ickekommersiella boendeformer avses i undersökningen fri camping, eget fritidshus, hyrt fritidshus/andelslägenhet, naturhamn samt övernattning hos släkt och vänner. Barn: Person under 18 år. Vuxen: Person över 18 år. 1.4 Metod Undersökningen baseras dels på en stor mängd primärdata, dels på sekundärdata från de olika Arnbesöksmålen. Nedan presenteras hur datan samlats in Datainsamling Insamlingen av primärdata skedde genom personliga intervjuer som genomfördes av intervjuare från Turismens Utredningsinstitut. Platserna för intervjuerna var de Arnbesöksmål 2

6 med tillräckligt stor besöksström. Respondenterna valdes ut slumpmässigt genom att intervjuaren använde sig av ett fiktivt kryss på marken och den person som befann sig närmast valdes ut. Efter avslutad intervju gjordes en kort paus och därefter tillfrågades nästa person som passerade närmast krysset. Att respondenterna väljs ut med en slumpmässig metod är viktigt och tillser att undersökaren inte styr urvalet själv, utan att samtliga individer i målpopulationen har lika stor sannolikhet att hamna i urvalet. Målpopulationen för undersökningen var samtliga turister som besökte Arnbesöksmålen under sommaren Intervjuerna genomfördes under en period av sex veckor, mellan vecka 27 och vecka 32, 2004, på följande platser 2 : o Forshem o Forsvik o Gudhem o Husaby o Skara domkyrka o Västergötlands museum o Varnhem Totalt intervjuades 445 personer på de olika Arnbesöksmålen enligt nedanstående fördelning. Antal genomförda Intervjuplats intervjuer Forshem 45 Forsvik 51 Gudhem 37 Husaby 48 Skara domkyrka 51 Varnhem 151 Västergötlands museum 49 Övriga Arnplatser 7 Tabell 1: Antal genomförda intervjuer. Beräkningarna av antalet turister som besöker Arnplatserna och antalet Arnturister baserades på den besöksstatistik som Arnplatserna själva för. Skattningen av antalet buss/gruppresenärer baseras på de uppgifter som finns om antalet buss och gruppresor som genomförs till de olika Arnplatserna Undersökningens tillförlitlighet Totalt tillfrågades 743 personer, varav 298 personer inte ville svara på undersökningen, och därmed utgör undersökningens bortfall. Totalt genomfördes 445 intervjuer, vilket ger en svarsfrekvens på 60 procent, en normal siffra för denna typ av undersökning med intervjuformulärets omfattning i åtanke. Bortfallsanalysen visar på en liknande struktur i bortfallet och i det faktiska urvalet avseende studiens kontrollvariabler, kön, ålder och geografisk härkomst. I de fall det varit nödvändigt har hänsyn till bortfallet tagits i analyserna. Urvalet kan därför betraktas som representativt för turisterna som besöker Arnplatserna bortsett från bussresenärerna. 2 Pga. för få besökare har inga intervjuer gjorts på Askeberga, Eriksberg, Gestilren och Kungslena. 3

7 2. MARKNADSUTVECKLING Kapitlet syftar till att ge en bild av marknadsutvecklingen med avseende på antal besök på de olika Arnplatserna samt gästnattsutvecklingen på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Skaraborg. Detta för att ge en bild över Arns påverkan på turismen i området. 2.1 Besöksutvecklingen på Arnplatserna Arnplatserna har en historisk betydelse för medeltiden i Skaraborg och har besökts av turister redan innan Jan Guillou skrev böckerna om Arn. Efter att böckerna växte i popularitet märktes det en ökning i antalet besök på respektive Arnplats enligt nedanstående tabell 3. Många av Arnplatserna är fria från entré vilket medför att många av besökssiffrorna är uppskattningar gjorda av besöksmålen själva. Arnplats (prognos) Askeberga Eriksberg Forshem Forsvik Gudhem Gestilren Husaby Kungslena Skara domkyrka stängt Västergötlands museum Varnhem Visingsö Antal besök på Arnplats Tabell 2: Besöksutveckling Arnplatserna. Antalet besök på de olika Arnplatserna mer än tredubblades mellan 1999 och Efter 2002 har antalet besök minskat något, dock är besöksantalet betydligt högre än före Källa: besöksmålen 4

8 2.2 Gästnattsutvecklingen i Skaraborg För att få en bild av turismens utveckling i Skaraborg redovisar nedanstående figur gästnattsutvecklingen från 1999 på hotell, stugby, vandrarhem och camping (tusental) Figur 1: Gästnätter i Skaraborg Mellan 2000 och 2001 märks ett litet hopp i gästnattsstatistiken på hotell, stugby, vandrarhem och camping med cirka övernattningar. Från att ha haft lite under en miljon gästnätter har Skaraborg från 2001 en bit över miljonen övernattningar. I Skaraborg är campingen ett något större boendesegment än hotell, stugby och vandrarhem. Campingen ligger på runt 550 tusen övernattningar per år och hotell, stugby och vandrarhem genererar runt 500 tusen övernattningar årligen. Ökningen mellan 2000 och 2001 märks inom båda segmenten. 5

9 3. TURISTPROFIL I kapitlet beskrivs turisterna på Arnplatserna, var de kommer ifrån, hur länge de vistas i Arnområdet, hur de bor under sin vistelse samt varför de besöker Arnområdet mm. Underlaget är i de fall inget annat nämns de intervjuer som genomfördes på de olika Arnplatserna under sommaren Turisternas hemvist I avsnittet redovisas turisternas nationalitet, vilka länder de utländska turisterna kommer ifrån samt i vilka delar av Sverige de svenska turisterna har sin hemvist. 100% 80% 88% 60% 40% 20% 0% 2% 5% 2% 1% 2% Sverige Norge Danmark Tyskland Storbritannien Annat land Figur 2: Turisternas nationalitet. Majoriteten av turisterna som besökte Arnplatserna var svenskar vilket är naturligt då Arnplatserna berättar den svenska historian. Bland de utländska turisterna märktes danskar, följt av norrmän och tyskar. Västra Götalands län Stockholms län Skåne län Jönköpings län Örebro län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Kalmar län Dalarnas län Västmanlands län Värmlands län Kronobergs län Hallands län Blekinge län Gävleborgs län Västernorrlands län Västerbottens län Norbottens län Jämtlands län 7% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 16% 42% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 3: De svenska turisternas hemvist. 6

10 De svenska turisterna fanns representerade från hela landet med en övervikt av turister från Västra Götalands län, följt av besökare från Stockholm län och Skåne län, vilket är förklarligt då dessa län utgör landets tre folkrikaste län. 3.2 Ressällskapens sammansättning I avsnittet presenteras ressällskapens sammansättning, hur många personer som ingick i ressällskapen samt fördelningen av antal barn respektive antalet vuxna. Fyra av fem turister reste tillsammans med familjen, fem procent reste ensamma och 15 procent reste med annat sällskap som ex. vänner. Sällskapsstorlek 1 person 5 % 2 personer 51 % 3 personer 13 % 4 personer 18 % 5 + personer 13 % Tabell 3: Antal personer per ressällskap. Sällskapsstorlek Medelvärde vuxna (antal vuxna per sällskap) Medelvärde barn (antal barn per sällskap) Medelvärde (antal personer per sällskap) Tabell 4: Genomsnittlig sällskapsstorlek. 2,8 personer 0,5 personer 3,3 personer Hälften av ressällskapen bestod av två personer. Sällskap om tre eller fler personer var relativt vanligt förekommande. I genomsnitt ingick 3,3 personer i varje ressällskap. Kommande tabell redogör för sällskapens sammansättning uppdelat på antal vuxna och antal barn. De vanligast förekommande ressällskapen är fetmarkerade. 0 vuxna 1 vuxen 2 vuxna 3 vuxna 4 vuxna 5 + vuxna Total 0 barn 4,79 % 49,77 % 6,39 % 7,76 % 3,88 % 72,59 % 1 barn 1,60 % 6,16 % 1,37 % 0,91 % 0,23 % 10,27 % 2 barn 0,23 % 0,23 % 9,36 % 1,83 % 1,37 % 0,23 % 13,25 % 3 barn 1,37 % 0,91 % 2,28 % 4 barn 0,46 % 0,23 % 0,46 % 1,15 % 5 + barn 0,46 % 0,46 % Total 0,23 % 6,62 % 67,12 % 9,59 % 11,64 % 4,80 % Tabell 5: Ressällskapens sammansättning. Den vanligast förekommande konstellationen var ett sällskap bestående enbart av två vuxna. Dessa sällskap utgjorde cirka hälften av de intervjuade sällskapen. Andelen sällskap som bestod av en, två eller flera vuxna utan barn utgjorde nästan tre fjärdedelar av ressällskapen. Konstellationen två vuxna samt ett eller två barn utgjorde sex respektive nio procent av sällskapen. 7

11 3.3 Turisternas åldersfördelning Nedanstående diagram redovisar turisternas åldersspridning och genomsnittsålder jämfört med den svenska befolkningen. 4 40% 35% urvalet Sveriges befolkning 35% 35% 30% 25% 20% Medelålder Urvalet: Sveriges befolkning: 44 år 41 år 27% 30% 15% 13% 10% 5% 4% 8% 7% 7% 6% 7% 4% 8% 9% 0% 0-6 år 7-12 år år år år år 55 år och uppåt Figur 4: Turisternas åldersfördelning jämfört med svenska befolkningens åldersfördelning. Arnplatserna besöktes av en högre andel äldre personer medan besöksmålen lockade få besökare i de yngre åldersgrupperna. Medelåldern bland turisterna på Arnplatserna uppgick till 44 år vilket var högre än den svenska medelåldern Turisternas huvudtransportmedel Turisterna fick uppge hur de tog sig fram under sin vistelse i Arnområdet, resultatet presenteras i nedanstående diagram. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% 1% 5% 2% 2% 1% 2% 2% bil tåg buss båt cykel motorcykel husvagn/husbil annat transportmedel Figur 5: Turisternas huvudtransportmedel. 4 Åldersfördelningen i Sverige per 31 december, Källa SCB. 5 Medelåldern för svenska befolkningen är från Källa: SCB. 8

12 En klar majoritet av turisterna på de olika Arnplatserna tog sig runt med bil. Det är naturligt eftersom det inte finns så många andra transportmöjligheter i området. Intervjuerna genomfördes främst under juli månad vilket medförde att besökare som åkt med olika buss- /gruppresor inte ingår i urvalet eftersom majoriteten av dessa genomförs under vår resp. höst. Enligt en uppskattning beräknas cirka turister åka med på guidade buss-/gruppresor Turisternas resmotiv Nedanstående diagram visar det primära syftet till att turisterna befann sig i Arnområdet. De turister som var permanent boende i området fick uppge resmotivet till vistelsen i den kommun de blev intervjuade i. 50% 45% 40% 30% 32% 20% 10% 0% 0% 1% 4% 12% inköpsresa affärsresa genomresa besöka släkt och vänner 6% kulturattraktion semesterresa annat syfte Figur 6: Primärt syfte med vistelsen i Arnområdet. Knappt hälften av turisterna befann sig i Arnområdet på semesterresa. Cirka en tredjedel hade åkt till Arnområdet för att besöka en eller flera kulturattraktioner. Lite mer än var tionde turist hade åkt till området för att besöka släkt och/eller vänner. Till annat syfte räknas ex. olika typer av gruppresor, som körresa och träningsläger eller en specifik attraktion/aktivitet. 6 Uppskattningsvis genomfördes 600 bussresor à 40 turister enligt de olika Arnplatserna. 9

13 4. RESA I ARNS FOTSPÅR Avsnittet redogör för turisternas besöksprofil med avseende på om han/hon tidigare rest i Arns fotspår eller om han/hon läst böckerna om Arn. Kapitlet redogör även för kännedomen kring olika Arnplatser samt vilka Arnplatser som besöktes under vistelsen i Arnområdet. 4.1 Tidigare resor i Arns fotspår Turisterna på Arnplatserna fick uppge huruvida de tidigare rest i Arns fotspår eller inte. rest i Arns fotspår 22% ej rest i Arns fotspår 78% Figur 7: Tidigare resor i Arns fotspår. Lite mer än var femte turist på Arnplatserna hade tidigare rest i Arns fotspår medan majoriteten av turisterna inte gjort någon tidigare resa i Arns fotspår. I snitt hade turisterna som tidigare rest i Arns fotspår gjort 2,3 resor vilket dras upp av ett fåtal entusiaster som besökt platserna många gånger. De flesta återbesökare hade gjort en tidigare resa. De turister som tidigare rest i Arns fotspår fick även uppge årtal för senaste besöket. 50% 40% 44% 30% 20% 21% 24% 10% 0% 7% 2% 2% Figur 8: Årtal för senaste resan i Arns fotspår. Bland de turister som tidigare rest i Arns fotspår hade nästan en fjärdedel gjort en resa i Arns fotspår under innevarande år. Strax under hälften, 44 procent hade rest i Arns fotspår föregående år och en femtedel av turisterna hade rest i Arns fotspår under

14 Resultatet tyder på att de turister som är mycket intresserade av Arn, medeltid och historia återkommer med relativt korta tidsintervall vilket gör det viktigt att besöksmålen kontinuerligt förnyar sig för att upprätthålla besökarnas intresse. 4.2 Böckerna om Arn Turisterna på de olika Arnplatserna blev tillfrågade om de läst någon av böckerna om Arn. ej läst böckerna om Arn 37% läst böckerna om Arn 63% Figur 9: Andel turister som läst böckerna om Arn. Nästan två tredjedelar av turisterna på Arnplatserna hade läst böckerna om Arn. 11

15 4.3 Arnplatserna Avsnittet behandlar de Arnplatser som finns i området. Det är historiskt autentiska platser som förekommer i böckerna om Arn. Undersökningen mätte turisternas kännedom om de olika platserna samt hur stor andel av turisterna som hade besökt alt. planerade att besök de olika Arnplatserna Kännedom om Arnplatserna Turisterna som är boende i Västra Götalands län presenteras separat eftersom de antas ha en högre kännedom om de olika platserna. I den övriga gruppen ingår samtliga övriga turister. turister hemmahörande i Västra Götalands län turister hemmahörande utanför Västra Götalands län Domkyrkan i Skara Varnhem Visings ö Husaby Gudhem Forshem Kungslena Forsvik Västergötlands museum Gestilren Eriksberg Askeberga 23% 28% 36% 51% 47% 46% 45% 69% 71% 69% 76% 63% 70% 67% 62% 84% 95% 86% 92% 80% 90% 86% 83% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 10: Turisternas kännedom om Arnplatserna. Kännedom om de olika Arnplatserna var i snitt högre bland turisterna som var hemmahörande i Västra Götalands län. Kännedomen var i regel större kring de stora besöksmålen som Skara domkyrka, Varnhem och Visingsö medan kännedom om de mindre besöksmålen som Eriksberg och Askeberga var mindre. 12

16 4.3.2 Besök på de olika Arnplatserna Turisterna ombads även uppge vilken/vilka Arnplatser som de hade alt. planerade att besöka i samband med den innevarande vistelsen i Arnområdet. turister hemmahörande i Västra Götalands län turister hemmahörande utanför Västra Götalands län Varnhem Domkyrkan i Skara Forshem Husaby Gudhem Västergötlands museum Forsvik Kungslena Eriksberg Gestilren Visingsö Askeberga 11% 13% 9% 4% 6% 13% 6% 7% 3% 4% 2% 33% 30% 26% 33% 25% 27% 21% 24% 19% 24% 44% 52% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 11: Turisternas besök på respektive Arnplats. Turisterna hemmahörande utanför Västra Götalands län besökte fler Arnplatser än turisterna hemmahörande i Västra Götalands län. Det är naturligt eftersom de som rest längre för att komma till området oftast stannar längre och då har möjlighet att besöka fler platser. I snitt besökte varje turist 2,6 Arnplatser medan turisterna som är bosatta utanför länet besökte nästan tre platser och turisterna som var bosatta i länet besökte cirka två olika platser. 13

17 4.4 Arn som attraktionskraft Nedanstående diagram redogör för Arns attraktionskraft, dvs. hur stor andel av turisterna på Arnplatserna som lockas till området pga. Arn. Justeringar har gjorts med hänsyn till buss- /gruppresenärer. 70% 60% 50% 48% dagsturister övernattande turister 44% 58% 40% 34% 30% 20% 10% 8% 8% 0% Arn historia och medeltid annan anledning Figur 12: Andel turister som besöker området primärt pga. Arn. Nästan hälften av dagsturisterna besökte området alt. intervjukommunen primärt pga. Arn. Bland de övernattande turisterna var det cirka en tredjedel av turisterna som rest till området pga. Arn. Bland både dagsturisterna och de övernattande turisterna var det åtta procent som rest till Arnområdet primärt pga. sitt intresse för historia och medeltid 4.5 Förbättringsförslag De intervjuade turisterna tillfrågades i en öppen fråga om de hade förslag på hur Resa i Arns fotspår skulle kunna förbättras. Det var knappt 15 procent av turisterna som gav exempel på sådana förslag. Förslagen varierade och berörde både påverkbara faktorer som t.ex. kommunikation och serviceutbud och icke påverkbara faktorer som prisnivåer. Det fanns dock ett antal mer genomförbara förslag som nämndes av ett stort antal turister: o Arrangera någon wow-händelse ex. en 3D film som besökaren kan leva sig in i o Asfaltera grusvägar o Bättre skyltning till besöksmålen o Guider med tidstypiska medeltidskläder o Fler guidade turer o Fler parkeringsmöjligheter o Fler toaletter o Längre öppettider o Mer information på de olika besöksmålen o Rekommenderad resrutt o Samlad information om de olika Arnplatserna De flesta förslagen rörde informationsutbudet kring Arnplatserna som vägbeskrivningar, vägskyltning samt informationen på plats. Förbättrat serviceutbud som fler toaletter och fler parkeringsplatser är vanligt förekommande förbättringsförslag i den här typen av 14

18 undersökningar. Det framkom även några förslag på produktutveckling som guider med tidstypiska kläder samt om man kan arrangera något interaktivt som engagerar besökaren. Undersökningen indikerar att besökarnas kunskaper kring de olika platserna i vissa fall är begränsade då det var en del som efterfrågade mer information om besöksmålen, både ex. i form av en samlingsbroschyr samt informationskyltar och guidning på plats. 15

19 5. INFORMATION Avsnittet behandlar hur turisterna planerade sin resa, och vilka informationskällor de använde vid planeringen. Dessutom redovisas vilken typ av information om Arnplatserna man saknar. 5.1 Planering av resa anlitat researrangör/ köpt paket 6% annan planering 1% egen planering/ arrangemang 93% Figur 13: Planering av resa. Av de intervjuade turisterna uppgav nästan samtliga turister att de planerat och arrangerat sin resa på egen hand. 7 Sex procent uppgav att de anlitat researrangör alt. köpt paket. De turister som planerat på annat sätt hade bl.a. blivit inbjudna av släkt/vänner eller annan typ av gruppresa. 5.2 Informationskällor De vanligaste informationskällorna som användes vid planeringen av resan redovisas i tabellen nedan. Turisterna hade möjlighet att uppge mer än en informationskälla, varför tabellen inte summerar till 100 procent. Informationskälla Egen kännedom 41 % Böckerna om Arn 28 % Turistbyrå 24 % Släkt och vänner 23 % Annons i dagspress 9 % TV 7 % Broschyrer/reseguide 4 % Internet 2 % Historieböcker 2 % Annat 5 % Tabell 6: Informationskällor 7 Till resultatet räknas inte de bussresenärer som åker i början samt i slutet av säsongen och utgör cirka besökare. 16

20 Den vanligaste informationskällan var egen kännedom, som uppgavs av cirka 40 procent av turisterna. Egen kännedom åtföljdes av böckerna om Arn samt turistbyrå. Internet som blir allt vanligare som informationskälla förekom inte så frekvent bland turisterna på Arnplatserna. Det kan bero på att många av turisterna på Arnplatserna återfanns i äldre ålderskategorier där Internet inte är lika vanligt som bland yngre personer. Några turister hade fått information via TV vilket hänger samman med att TV 4 under våren 2004 sände en serie om Arn och de olika Arnplatserna. 5.3 Informationsbehov De intervjuade turisterna tillfrågades i en öppen fråga om huruvida de saknade någon information om Resa i Arns fotspår. Majoriteten av de tillfrågade ansåg sig inte sakna någon typ av information och drygt var tionde person sade sig sakna information om besöksmålen samt Resa i Arns fotspår. Det som efterfrågades mest var samlad information om de olika Arnplatserna samt förslag på resrutter. o Bra kartor över området med Arnplatserna utmärkta. o Bättre skyltat till Arnplatserna. o Mer information på resp. Arnplats o Mer information om olika Arnpaket Väl på plats i Arnområdet saknades tillfredställande vägskyltning samt informationsskyltar på respektive Arnplats. 17

21 6. TURISTEKONOMISK MODELL I kapitlet beskrivs hur de turistekonomiska beräkningarna gjorts samt den modell som ligger till grund för beräkningarna. Dessutom presenteras de olika källor där indata till modellen hämtas. För att beräkna turismomsättningen används den vedertagna turistekonomiska modellen. I korthet bygger modellen på att kartlägga antalet turister som besökt undersökningsområdet under en viss period samt att mäta hur mycket varje turist i genomsnitt spenderade under sin vistelse i området. I förlängningen ger denna metod möjlighet att beräkna det antal arbetstillfällen som turismen genererar. Turismomsättningen erhålls genom att multiplicera volymen med utläggstal per person. Antalet årsverken beräknas genom att dividera den totala omsättningen med omsättningen per anställd i respektive bransch. Utläggstal Volymtal Figur 14 Turistekonomisk modell. TEM Omsättning Årsarbeten Indata till TEM-modellen består av en kombination av primär- och sekundärdata. Utläggstalen är baserade på primärdata från undersökningen och är ett snitt på hur mycket en turist spenderade under ett genomsnittsdygn i undersökningsområdet. Volymerna är baserade på besökssiffror som hämtats från respektive besöksmål. 18

22 7. ANTAL BESÖKARE I kapitlet presenteras besöksvolymerna på de olika Arnplatserna samt den besöksvolym som kan kopplas till Arn. Vid skattningen av antal dag- resp. övernattande turister har justeringar gjorts för buss-/gruppresenärer. 7.1 Antal besök på respektive Arnplats I nedanstående tabell presenteras antalet besök på respektive Arnplats för För många Arnplatser är besökssiffrorna uppskattningar. Arnplats Antal besök 2004 Askeberga Eriksberg Forshem Forsvik Gestilren Gudhem Husaby Kungslena Skara domkyrka Västergötlands museum Varnhem Visingsö Totalt antal besök Tabell 7: Antal besök på respektive Arnplats. Totalt under 2004 genomfördes besök på samtliga Arnplatser. Många besöksmål har fri entré vilket medför att besökssiffrorna på några Arnplatser är uppskattade och därför lite osäkra. Antalet besök på respektive Arnplats ökade stadigt från 1999 och många besöksmål nådde besöksrekord under Men från 2003 så minskade besöksvolymen på Arnplatserna och under 2004 tappade Arnplatserna ytterligare besökare. Besöksstatistiken indikerar att intresset för Arn börjar minska och att det krävs en vidareutveckling av konceptet för att locka fler besökare. 7.2 Antal besökare Uppskattningen av antal besökare gjordes utifrån Varnhems besökssiffror eftersom Varnhem räknar samtliga besökare via entréavgift. Då 40 procent av besökarna på övriga Arnplatser även besöker Varnhem och cirka fem procent är återkommande uppskattas antal besökare på Arnplatserna till Undersökningen visade även att en övervägande majoritet av besökarna var turister, dvs. bosatta i en annan kommun än besöksmålets, vilket medför antagandet att samtliga besökare på Arnplatserna även är turister. Antal dagsbesökare Antal övernattade besökare Totalt antal besökare Tabell 8: Totalt antal besökare på Arnplatserna. Ovanstående tabell redovisar totala antalet besökare på Arnplatserna 2004, uppdelat på dagsbesökare och övernattande besökare. Beräkning av antal grupp-/bussresenärer gjordes utifrån antagandet att det 2004 genomfördes 600 buss-/gruppresor à 40 turister i varje buss. 19

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Turismen i Skaraborg sommaren 2004

Turismen i Skaraborg sommaren 2004 Turismen i Skaraborg sommaren 2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel: 031-75

Läs mer

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turismens Utredningsinstitut 2009 Om undersökningen Om U 21-EM 2009 I juni 2009 arrangerades U21-EM i Sverige. De städer som stod värdar för evenemanget

Läs mer

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Förstudie Norrmän i Västsverige Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Innehåll Bakgrund sid. 3 Metod sid. 4 Norska gästnätter sid. 5 Säsongsvariation norska gästnätter i VG

Läs mer

Turismen i Sjuhärad 2007

Turismen i Sjuhärad 2007 Turismen i Sjuhärad 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark, 031-759 50 07, asa.widmark@t-u-i.se Januari 2008 1 Sammanfattning Sjuhärad lockar många inhemska

Läs mer

Turismen i Skaraborg sommaren 2008, del 1 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark November 2008

Turismen i Skaraborg sommaren 2008, del 1 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark November 2008 Turismen i Skaraborg sommaren 2008, del 1 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark November 2008 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Ansvarig projektledare: Åsa Widmark Assisterande projektledare: Eva Hauge

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

The 2007 Solheim Cup september 2007 Halmstad. Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun.

The 2007 Solheim Cup september 2007 Halmstad. Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun. The 2007 Solheim Cup 11-16 september 2007 Halmstad Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun. Projektledare Turismens utredningsinstitut: Kristina Gilbertsson Kontaktuppgifter. tfn.

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Turismen i Bohuslän 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Turismen i Bohuslän 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Turismen i Bohuslän 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Sofia Zere, 031-75 95 008, sofia.zere@t-u-i.se 20080403 1 Sammanfattning Bohuslän är populärt bland norrmän Man

Läs mer

Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark

Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

POTATISFESTIVALEN 2003

POTATISFESTIVALEN 2003 POTATISFESTIVALEN 2003 Studien är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Alingsås Futurum och Västsvenska Turistrådet. Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

LG HOCKEY GAMES PÅ GLOBEN i FEBRUARI 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET

LG HOCKEY GAMES PÅ GLOBEN i FEBRUARI 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET USK 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till

Läs mer

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 STOCKHOLM MARATHON 0 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Andra

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland festivalbesökarna på STHLM FIELDS Gärdet, Stockholm, 3 maj 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN I FÖRSTA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid Stockholm Pride Pride Park, Pride House, Pride Parade, 28 juli-2 augusti 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Stockholm Pride 31 juli - 6 augusti 2006

Stockholm Pride 31 juli - 6 augusti 2006 Stockholm Pride 31 juli - 6 augusti 2006 Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Stockholm Pride i samarbete med Stockholm Visitors Board Innehållsförteckning Bakgrund Syfte och metod Begreppsdefinitioner

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Ljungby kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Ljungby kommun och Kronobergs län Ljungby 2012 Kronobergs

Läs mer

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid Sweden International Horse Show Friends Arena, 27-30 november 204 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

TRIATHLON VM-DELTÄVLING STOCKHOLM AUGUSTI 2012 INNEHÅLL

TRIATHLON VM-DELTÄVLING STOCKHOLM AUGUSTI 2012 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Informationskällor 7 Beslutstillfälle 8 Resesätt till evenemangsområdet 9 Skäl till vistelsen i Stockholm 10

Läs mer

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Andra lopp i Stockholm

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009

VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009 VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Trandansen vid Hornborgasjön 2005

Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Turismundersökningen är medfinansierad av Europeiska unionen (Union (European Regional Development Fund) inom BSR INTERREG III B programmet Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

DN STOCKHOLM HALVMARATHON 2011 INNEHÅLL

DN STOCKHOLM HALVMARATHON 2011 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Andra lopp i Stockholm

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun Juli 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Helsingborg kommun 2014 Helsingborg kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Besökare i Bohuslän april 2017

Besökare i Bohuslän april 2017 Undersökning: Besökare i Bohuslän april 2017 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o o o o o o Denna rapport ger en översiktlig

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009 1 BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Turismen i Bohuslän 2002

Turismen i Bohuslän 2002 Turismen i Bohuslän 2002 Turismens Utredningsinstitut har genomfört studien på uppdrag av Västsvenska Turistrådet, BOSAM och Bästkusten. TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT, THE SWEDISH RESEARCH INSTITUTE OF

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Besökarnas profil Populäraste resmålen (start och slutmål) Färdsätt Syfte med resan Boendeform (kommersiella/icke-kommersiella) Konsumtion vid vistelse Utveckling

Läs mer

Kommunala turismeffekter Kristianstad kommun HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Kristianstad kommun HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Kristianstad kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Kristianstad kommun 2014 Kristianstad kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013

Läs mer

Turistekonomisk analys av Handbolls-VM 2011 HUI Research 2011

Turistekonomisk analys av Handbolls-VM 2011 HUI Research 2011 Turistekonomisk analys av Handbolls-VM 2011 HUI Research 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Sammanfattning

Läs mer

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 Undersökning: Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen bygger

Läs mer

Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004

Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004 Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet AB Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 1 HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

KONSTRUNDAN SKÅNE 2013

KONSTRUNDAN SKÅNE 2013 KONSTRUNDAN SKÅNE 2013 29 mars - 7 april Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB På uppdrag av: Event in Skåne AB Juni 2013 SAMMANFATTNING Totalt gjordes 455 000 besök av 60 000 besökare under

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

O-RINGEN 2003. Studien är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Uddevalla kommun och Västsvenska Turistrådet

O-RINGEN 2003. Studien är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Uddevalla kommun och Västsvenska Turistrådet O-RINGEN 2003 Studien är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Uddevalla kommun och Västsvenska Turistrådet Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel: 031-75 95

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

ISHOCKEY-VM 2012 I STOCKHOLM GLOBE ARENA INNEHÅLL

ISHOCKEY-VM 2012 I STOCKHOLM GLOBE ARENA INNEHÅLL 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Informationskällor 7 Beslutstillfälle 8 Erfarenhet som ishockeypublik 9 Antal matcher under turneringen 10 Inställning

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009

VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009 1 VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Bedömning av arrangemangen 8

Läs mer

Gudmundtjärn Turistekonomisk analys och gästundersökning. Mitt Sverige Turism Länsstyrelsen Västernorrland

Gudmundtjärn Turistekonomisk analys och gästundersökning. Mitt Sverige Turism Länsstyrelsen Västernorrland Gudmundtjärn 2008 Turistekonomisk analys och gästundersökning Länsstyrelsen Västernorrland Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nykvarns kommun 2014 3

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2013 3

Läs mer

Elmias monetära effekter i Jönköping 2012

Elmias monetära effekter i Jönköping 2012 Elmias monetära effekter i Jönköping 2012 HUI Research Åsa Widmark April 2013 Innehåll Bakgrund s. 3 Metod s. 5 Turistekonomisk omsättning s. 6 Besöksvolymer Elmia 2012 s. 7 Elmias turistekonomiska omsättning

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

TEM 2014 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Undersökning bland evenemangsbesökarna och deltagarna på ASICS Stockholm Marathon 31 maj 2014

Undersökning bland evenemangsbesökarna och deltagarna på ASICS Stockholm Marathon 31 maj 2014 Undersökning bland evenemangsbesökarna och deltagarna på ASICS Stockholm Marathon 3 maj 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATIONSKÄLLOR OM

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kristianstads kommun

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Sorsele kommun

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Hultsfreds kommun

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

TEM 2013 BODEN BODEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 BODEN BODEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 BODEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Boden 2013

Läs mer

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 2010 BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 1 BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR VÄSTERNORRLAND 2010 När besökare väljer att spendera tid i Västernorrland betyder det också att de spenderar pengar. Detta skapar arbetstillfällen

Läs mer

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång Spamarknaden i Sverige 2010 En ekonomisk genomgång Upplägg En genomgång av hur spamarknaden definieras i denna rapport samt vilka källor/data som används i rapporten. En uppskattning av HELA den svenska

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren TEM 2015 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Bjurholms

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer