SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET"

Transkript

1 Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 7 december 2012, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga för det godkända kompletterande prospektet SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i "Punkter". Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs för aktuell typ av Värdepapper och Emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det finnas luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen på grund av typ av värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges angående aktuell Punkt. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans med notisen ej tillämplig. Punkt Titel Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning Sammanfattningen ska ses som en inledning till detta prospekt ("Prospektet") och de tillämpliga slutgiltiga villkoren. Ett eventuellt beslut att investera i Certifikat ska göras med beaktande av detta Prospekt som en helhet, inklusive de dokument som infogats som referens samt de tillämpliga slutgiltiga villkoren. Sedan de gällande bestämmelserna i Prospektdirektivet införts i varje medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer inget civilrättsligt ansvar att kunna belasta någon Emittent, Toyota Financial Services Corporation ( TFS ) eller Toyota Motor Corporation TMC ) i en sådan medlemsstat endast på grund av denna sammanfattning inklusive översättningar av den, såvida den inte är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med de övriga delarna av Prospektet och de tillämpliga slutgiltiga villkoren eller att den inte tillhandahåller, när den läses tillsammans med de andra delarna av Prospektet och de tillämpliga slutliga villkor, vital information (enligt definitionen i artikel 2.1(s) i Prospektdirektivet) för att underlätta för investerare som överväger att investera i Certifikaten. Om ett yrkande avseende innehållet i Prospektet och de tillämpliga slutgiltiga villkoren läggs fram i domstol i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan käranden enligt den nationella lagstiftningen i det medlemslandet i vilket yrkande ingetts, komma att få stå för översättningskostnaderna för Prospektet innan domstolsprocessen påbörjas. A.2 Samtycke till användning av Prospektet Vissa Certifikatsgrupper med ett nominellt värde på mindre än EUR (eller motsvarande värde i en annan valuta) kan erbjudas i de fall där det inte finns något undantag från skyldigheten enligt Prospektdirektivet att ge ut ett prospekt. Ett sådant erbjudande hänvisas till som ett ej-undantaget erbjudande (Non-exempt Offer). [Ej tillämpligt] / [Emittenten samtycker till användning av dess grundprospekt (dvs. all information i Prospektet, med undantag för information om de andra emittenterna) i samband med ett icke-undantaget erbjudande (Non-exempt Offer) av certifikat på följande villkor: (i) medgivandet är endast giltigt under Försäljningstiden som anges i paragraf 9, del B av de tillämpliga slutgiltiga villkoren; (ii) den enda erbjudarna som har tillstånd att använda Emittentens grundprospekt för att göra ej-undantagna erbjudande (Non-exempt Offer) av certifikat är relevant återförsäljare och: [(a) de finansiella mellanhänderna som listas i paragraf 9, del B av de tillämpliga slutgiltiga villkoren; och/eller (b) alla finansiella mellanhänder som har rätt att utfärda sådana erbjudanden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument 2004/39/EG och som har blivit utsedd direkt eller indirekt av Emittenten att utfärda sådana erbjudanden, under förutsättning att dessa finansiella mellanhänder skriver följande på sin hemsida (I) att de har blivit utsedda som en finansiell mellanhand för att erbjuda certifikaten under Försäljningstiden (förutsatt att sådana finansiella mellanhänder i själva verket har blivit utsedda), (II) att de förlitar sig på Emittentens grundprospekt för sådana ej-undantagna erbjudande (Non-exempt Offer) med medgivande av Emittenten och (III) villkor för medgivandet;]

2 (iii) medgivandet sträcker sig endast till användning av Emittentens grundprospekt att ge ut ej-undantagna erbjudanden (Non-exempt Offer) av certifikat i respektive medlemsland som anges i punkt 9, del B av de tillämpliga slutgiltiga villkoren; och (iv) medgivandet är endast giltigt under de villkor som anges i paragraf 9, del B av de tillämpliga slutgiltiga villkoren. [Alla erbjudare som omfattas av underparagrafen (ii)(b) ovan, och som uppfyller alla andra villkor som anges ovan och vill använda Emittentens grundprospekt i samband med ett ej-undantaget erbjudande (Non-exempt Offer) måste, under försäljningstiden, skriva på sin hemsida (i) att de har blivit utsedda som finansiell mellanhand för att erbjuda certifikaten under försäljningstiden (förutsatt att sådana finansiella mellanhänder i själva verket har blivit utsedda), (ii) att de förlitar sig på Emittentens grundprospekt för sådana ej-undantagna erbjudande (Non-exempt Offer) med medgivande av Emittenten och (iii) villkor för medgivandet.] Medgivande som avses ovan avser försäljningstiden som inträffar tolv månader efter dagen då Prospektet publicerats. EN INVESTERARE SOM AVSER ATT FÖRVÄRVA, ELLER FÖRVÄRVAR, CERTIFIKAT I ETT EJ-UNDANTAGET ERBJUDANDE (NON-EXEMPT OFFER) FRÅN EN ERBJUDARE FÖRUTOM EMITTENTEN GÖR SÅ, OCH ERBJUDANDEN OCH FÖRSÄLJNINGAR AV SÅDANA CERTIFIKAT TILL EN INVESTERARE AV EN SÅDAN ERBJUDARE GÖRS I ENLIGHET MED DE VILLKOR OCH ÖVERENSKOMMELSER SOM FINNS MELLAN SÅDANA ERBJUDARE OCH SÅDANA INVESTERARE INKLUSIVE PRIS, TILLDELNING OCH BETALNING. EMITTENTEN KOMMER INTE ATT VARA EN DEL AV DE VILLKOR OCH ÖVERENSKOMMELSER MED SÅDANA INVESTERARE I SAMBAND MED EJ-UNDANTAGNA ERBJUDANDE (NON-EXEMPT OFFER) ELLER FÖRSÄLJNING AV BERÖRDA CERTIFIKAT OCH, FÖLJAKTLIGEN, PROSPEKTET SAMT DE TILLÄMPLIGA SLUTGILTIGA VILLKOREN KOMMER INTE ATT INNEHÅLLA SÅDAN INFORMATION. INVESTERAREN MÅSTE VÄNDA SIG TILL ERBJUDAREN VID TIDPUNKTEN FÖR ERBJUDANDET FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV SÅDAN INFORMATION OCH ERBJUDAREN ANSVARAR FÖR SÅDAN INFORMATION. VARKEN EMITTENTEN ELLER NÅGON ÅTERFÖRSÄLJARE HAR NÅGOT ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR EN INVESTERARE GÄLLANDE SÅDAN INFORMATION.] Punkt Titel B.1 Emittentens juridiska och kommersiella namn B.2 Säte/bolagsform/ lagstiftning/ registreringsland Avsnitt B Emittent Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. ( TMF )/ Toyota Credit Canada Inc. ( TCCI )/ Toyota Finance Australia Limited ( TFA )/ Toyota Motor Credit Corporation ( TMCC ) Om Emittenten är TMF. TMF är ett privat företag som är registrerat i, och har Nederländerna som hemvist, samt lyder under Nederländska lagar, med dess företagssäte i Amsterdam, Nederländerna. Om Emittenten är TCCI. TCCI är ett aktiebolag som är registrerat i, och har Kanada som hemvist under Canada Business Corporations Act. Om Emittenten är TFA. TFA är ett publikt företag som begränsas av aktier och som är registrerat under Corporations Act 2001 of Australia ("Australian Corporations Act") och har New South Wales, Australien som hemvist. Om Emittenten är TMCC. TMCC är ett bolag som är registrerat i, och har Kalifornien, USA som hemvist, samt lyder under delstaten Kaliforniens lagar. Sida 2

3 B.4b Trender i branschen Ej tillämpligt vad gäller TMF och TFA; det finns inga kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som tros påverka utsikterna för Emittenten under det nuvarande räkenskapsåret. Om Emittenten är TCCI: Priserna på begagnade fordon har hållit sig kvar på den senaste tidens höga nivåer under första hälften av räkenskapsåret Det finns ingen försäkran om att framtida priser på begagnade fordon kommer att fortsätta vara höga och en sänkning av dessa priser kan ha en negativ effekt på förluster i samband med kontraktavslut, provisioner på residualvärden och nettoavskrivningar (i) B.5 Beskrivning av Koncernen B.9 Resultatprognos eller uppskattning B.10 Anmärkningar i revisionsberättelse B.12 Utvald historisk finansiell information: Om Emittenten är TMF Om Emittenten är TMCC: Priser på begagnade fordon höll sig kvar på nästan historiskt höga nivåer under den första halvan av räkenskapsår 2013 trots lätta nedgångar jämfört med samma period under föregående räkenskapsår. Det går inte att garantera att framtida priser på begagnade fordon kommer att förbli höga, och om dessa priser faller kan det få negativa följder för kostnaderna för avskrivning, standardfrekvens och nettoavräkningar. Nivån på utgången leasing förväntas öka under räkenskapsår 2013 och under de närmaste åren, vilket kan öka returneringarna av fordon, negativt påverka värdet på begagnade fordon och öka avskrivningsomkostnaderna. De gynnsamma TMCC-nivåerna per enhet för förlustallvarlighetsgrad, betalningsanmärkningar, standardfrekvens och nettoavräkningar återspeglar kreditbeteendemönster som skiljer sig från TMCC:s historiska mönster och nivåer. En ovanlig kombination av faktorer som omfattar låg tillgång på begagnade fordon, följden av naturkatastrofer som inträffade i Japan och Thailand 2011, samt en utdragen period av ekonomisk osäkerhet, har bidragit till dessa trender. Förändringar av de ekonomiska förhållandena och tillgången på nya och begagnade fordon kan negativt påverka TMCC per enhet för förlustallvarlighetsgrad, betalningsanmärkningar, standardfrekvens, nettoavräkningar och åtgärder för kreditförluster. (ii) Om Emittenten är TMF, TCCI eller TFA, Emittenten, är ett helägt dotterbolag till TFS, ett japanskt bolag. Om Emittenten är TMCC. TMCC är ett helägt dotterbolag till Toyota Financial Services Americas Corporation ( TFSA ), ett bolag registrerat i Kalifornien som också är ett helägt dotterbolag till TFS. TFS är ett helägt förvaltningsbolag som är dotterbolag till TMC, ett japanskt bolag och Toyota-koncernens slutliga moderbolag. Ej tillämpligt; prospektet innehåller inga resultatprognoser eller uppskattningar. Ej tillämpligt; det finns inga anmärkningar i revisionsberättelsen i årsredovisningen för åren som avslutades 31 mars 2012 och Den finansiella informationen som anges nedan har hämtats utan anpassning från TMF:s reviderade årsbokslut för året som avslutades 31 mars 2012, upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom det antagits av den Europeiska Unionen och den oreviderade förkortade redovisningen för de sex månader som avslutades 30 september 2012, förberedd i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34 (iii). (i) (ii) (iii) I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har trendinformationen för TCCI uppdaterats. Med anledning av det kompletterande prospektet daterat 14 november 2012 är trendinformationen för TMCC uppdaterad. I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012 har den utvalda balansräkningen för TMF uppdaterats för att inkludera utvald balansräkning per 30 september 2012 och för de sex månader som avslutades 30 september 2012 respektive 30 september 2011, från TMF:s halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september Sida 3

4 Balansräkning per 31 mars och 30 september 30 september 2012 (iv) 31 mars mars 2011 tusental euro tusental euro tusental euro Tillgångar Anläggningstillgångar Lån till närstående företag Finansiella tillgångar som kan säljas (AFS) närstående företag Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lån till närstående företag Övriga fordringar Aktuella skattefordringar Finansiella derivatinstrument Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Skulder Kortfristiga skulder Upptagna lån Finansiella derivatinstrument Finansiella garantiskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder och upplupna kostnader Checkkredit Summa kortfristiga skulder Rörelsekapital Långfristiga skulder Upptagna lån Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Nettotillgångar Eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Fond för verkligt värde Totalt eget kapital (iv) I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har balansräkningen gällande TMF uppdaterats för att inkludera balansräkningen per 30 september 2012 från TMF:s halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september Sida 4

5 Rapport över totalresultat för året som avslutades 31 mars och de sex månader som avslutades 30 september 30 september 30 september 31 mars 2012 (v) 2011 (vi) mars 2011 tusental euro tusental euro tusental euro tusental euro Ränteintäkter Intäkter från garantiavgifter Intäkter Räntekostnader (95 290) (83 253) Kostnader för avgifter (2 219) (2 445) Finansieringskostnader... (49 435) (47 152) (97 509) (85 698) Bruttovinst Administrationskostnader... (2 002) (2 021) (3 776) (3 538) Nettovinst (förlust) (1 241) (21 015) Utdelningsintäkter Vinst (förlust) före skatt (9 988) Skatt... (8 456) (929) (8 714) Årets vinst/(förlust) (7 316) Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt: Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas (87) Summa totalresultat för året (7 248) Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare (7 248) Ingen betydande förändring har skett vad gäller TMF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 30 september 2012, (vii) då TMF:s senaste delårsrapport offentliggjordes. Det har inte skett någon väsentlig negativ förändring av TMF:s finansiella ställning och framtidsutsikter sedan 31 mars 2012, då TMF:s senaste delårsrapport offentliggjordes. (v) (vi) (vii) I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har rapporten över totalresultat för TMF uppdaterats för att inkludera rapporten över totalresultat för den sexmånadersperiod som avslutades 30 September I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012 har rapporten över totalresultat för TMF har uppdaterats för att inkludera rapporten över totalresultat för de sex månader som avslutades 30 september 2011 från TMF:s halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har påståendet Ingen betydande förändring har skett vad gäller TMF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 31 mars 2012 ersatts av Ingen betydande förändring har skett vad gäller TMF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 30 september Sida 5

6 Om Emittenten är TCCI Den finansiella informationen som anges nedan har hämtats utan anpassning från TCCI:s reviderade årsbokslut för året som avslutades 31 mars 2012 och den oreviderade förkortade redovisningen för den sexmånadersperiod som avslutades 30 september 2012 (viii), upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom det antagits av den Europeiska Unionen. Balansräkning per 31 mars och 30 september 30 september 2012 (ix) 31 mars mars 2011 kanadensiska kanadensiska kanadensiska Tillgångar Kortfristiga placeringar Finansiella fordringar - netto Derivattillgångar Övriga tillgångar Skulder Övriga interimsskulder Leverantörsskulder och upplupna skulder Till dotterföretag Löner och övriga upplupna skatter Räntekostnader Skulder att betala Derivatskulder Uppskjutna skatter Eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat (viii) (ix) I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har den utvalda finansiella informationen för TCCI uppdaterats för att inkludera utvald finansiell information per 30 september 2012 och för de sex månader som avslutades 30 september 2012 respektive 30 september 2011, från TCCI:S halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har balansräkningen för TCCI uppdaterats för att inkludera balansräkningen per 30 september 2012 från TCCI:s halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september Sida 6

7 Rapport över totalresultat för året som avslutades 31 mars och de sex månader som avslutades 30 september 30 september 30 september 31 mars 2012 (x) 2011 (xi) 2012 kanadensiska kanadensiska kanadensiska 30 mars 2011 kanadensiska Finansiella intäkter Övriga intäkter Övriga vinster (förluster) (60 549) (8 887) Kostnader... Ränta Ersättningar till anställda Avsättning för finansiella fordringar... (23 924) (12 666) Övrigt Registreringsavgifter och undersökningskostnader IT och kommunikation Lokalkostnader Avskrivningar och amortering Kapitalskatt Resultat före skatt Skatter Aktuella Uppskjutna Årets nettoresultat Övriga totala förluster Aktuariella förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner - netto efter skatt (återbetalas) (1 563 $ ( (327 $) (3 555) (894) Årets totalresultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare Ingen betydande förändring har skett vad gäller TCCI:s finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 30 september 2012, (xii) det har inte skett någon betydande förändring av TCCI:s finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 31 mars 2012, då TCCI:s senaste delårsrapport offentliggjordes. Det har inte skett någon väsentlig negativ förändring av TCCI:s finansiella ställning och framtidsutsikter sedan 31 mars 2012, då TCCI:s senaste delårsrapport offentliggjordes. (x) (xi) (xii) I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har balansräkningen för TCCI uppdaterats för att inkludera balansräkningen per 30 september 2012 från TCCI:s halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har balansräkningen för TCCI uppdaterats för att inkludera balansräkningen per 30 september 2012 från TCCI:s halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har påståendet Ingen betydande förändring har skett vad gäller TCCI:s finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 31 mars 2012 ersatts av Ingen betydande förändring har skett vad gäller TCCI:s finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 30 september Sida 7

8 Om Emittenten är TFA Den finansiella informationen som anges nedan har hämtats utan anpassning från TFA:s reviderade årsbokslut för året som avslutades 31 mars 2012 och den oreviderade förkortade redovisningen för den sexmånadersperiod som avslutades 30 september 2012, (xiii) upprättad i enlighet med Australian Accounting Standards och tolkningar utfärdade av Australian Accounting Standards Board samt Australian Corporations Act. Australian Accounting Standards följer International Financial Reporting Standards och tolkningar som är utfärdade av International Accounting Standards Board. Balansräkning per 31 mars och 30 september Konsoliderade 30 september 2012 (xiv) australiensiska Konsoliderade 31 mars 2012 australiensiska Konsoliderade 31 mars 2011 australiensiska Tillgångar Likvida medel Lånefordringar och kundfordringar Finansiella derivatinstrument Investeringar redovisas enligt kapitalandelsmetoden Materiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Till banker och andra finansiella institut Skuldebrev och företagscertifikat Finansiella derivatinstrument Uppskjutna skatteskulder Övriga skulder Summa skulder Nettotillgångar Eget kapital Tillskjutet kapital Reserver... (4 034) (4 608) (8 174) Balanserat resultat Summa eget kapital (xiii) (xiv) I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har den utvalda finansiella informationen för TFA uppdaterats för att inkludera utvald finansiell information per 30 september 2012 och för de sex månader som avslutades 30 september 2012 respektive 30 september 2011, från TFA:s halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har balansräkningen för TFA uppdaterats för att inkludera balansräkningen per 30 september 2012 från TFA:s halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september Sida 8

9 Rapport över totalresultat för året som avslutades 31 mars och de sex månader som avslutades 30 september Konsoliderade 30 september 2012 (xv) australiensiska Ränteintäkter och liknande intäkter... Räntekostnader och liknande kostnader... Konsoliderade 30 september 2011 (xvi) australiensis ka Konsoliderade 31 mars 2012 australiensiska Konsoliderade 31 mars 2011 australiensiska ,736 ( ) ( ) ( ) (482,203) Finansnetto ,533 Övriga intäkter ,920 Redovisad nettovinst ,453 Osäkra fordringar... (25 418) (12 050) (37 800) (37,802) Kostnader för ersättningar till anställda... (34 000) (28 705) (60 285) (46,531) Kostnader för värdeminskning och amorteringar... (5 869) (3 295) (8 086) (4,176) Kostnader för IT och kommunikation... (3 492) (5 218) (7 499) (6,032) Kostnader för försäljning och marknadsföring... (3 224) (2 329) (22 272) (13,522) Lokalkostnader... (2 542) (2 166) (4 744) (3,852) Övriga kostnader... (7 568) (5 932) (13 689) (11,125) Andel i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden ,811 Resultat före skatt ,224 Skattekostnader... (9 287) (11 123) (30 249) (31,281) Resultat som är hänförligt till TFA:s aktieägare ,943 Övriga koncernintäkter Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter (2 541) Årets totalresultat, hänförligt till TFA:s aktieägare Ingen betydande förändring har skett vad gäller den finansiella ställningen eller ställningen på marknaden för TFA och dess konsoliderade dotterbolag (betraktade som helhet) sedan 30 september 2012, (xvii) det har inte skett någon betydande förändring av TFA och dess konsoliderade dotterbolags (ses som en koncern) finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 31 mars 2012, då TFA:s senaste delårsrapport offentliggjordes. Det har inte skett någon väsentlig negativ förändring av TFA och dess konsoliderade dotterbolags (ses som en koncern) finansiella ställning eller framtidsutsikter sedan 31 mars 2012, då TFA:s senaste delårsrapport offentliggjordes. (xv) (xvi) (xvii) I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har rapporten över totalresultat för TFA uppdaterats för att inkludera rapporten över totalresultat för de sex månader som avslutades 30 september 2012 från TFA:s halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har rapporten över totalresultat för TFA uppdaterats för att inkludera rapporten över totalresultat för de sex månader som avslutades 30 september 2011 från TFA:s halvårsrapport för de sex månader som avslutades 30 september I kraft av tilläggsprospektet daterat 7 december 2012, har påståendet Ingen betydande förändring har skett vad gäller TFA:s finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 31 mars 2012 ersatts av Ingen betydande förändring har skett vad gäller den finansiella ställningen eller ställningen på marknaden för TFA dess konsoliderade dotterbolag (betraktade som helhet) sedan 30 september Sida 9

10 Om Emittenten är TMCC Följande utvald finansiell data för året som avslutades 31 mars 2012 och 31 mars 2011 har hämtats utan anpassning från det reviderade årsbokslutet i enlighet med U.S. Generally Accepted Accounting Principles ("U.S. GAAP") som ingår i TMCC:s årsredovisning enligt blankett 10-K för räkenskapsåret som avslutades 31 mars Följande utvald finansiell data per 30 juni 2012 och för de tre månader som avslutades 30 juni 2012 och 30 juni 2011 har hämtats utan anpassning från TMCC:s oreviderade årsredovisning som ingår i TMCC:s kvartalsrapport enligt formulär 10-Q för kvartalet som avslutades 30 juni Följande utvald finansiell data per 30 september 2012 och för de tre månader och sex månader som avslutades 30 september 2012 resp. 30 september 2011 har hämtats utan anpassning från TMCC:s oreviderade årsbokslut som ingår i TMCC:s kvartalsredovisning enligt blankett 10-Q för kvartalet som avslutades 30 september (xviii) Balansräkning per 31 mars, 30 juni och 30 september 30 september (xix) 30 juni 31 mars (miljoner amerikanska Finansiella fordringar, netto $ $ $ $ Investeringar i operationell leasing, netto $ $ $ $ Summa tillgångar $ $ $ $ Skulder $ $ $ $ Aktiekapital (1) $ 915 $ 915 $ 915 $ Balanserade vinstmedel (2) $ $ $ $ Totalt eget kapital $ $ $ $ (1) Inget nominellt värde ( aktier auktoriserade; emitterade och utestående) per 30 september 2012, 30 juni 2012 och per 31 mars 2012 och (2) Styrelsen redovisade och betalade kontantutdelningar på 744 miljoner dollar till TFSA under räkenskapsår 2013, 741 miljoner dollar under räkenskapsår 2012 och 266 miljoner dollar under räkenskapsår (xviii) (xix) Med anledning av det kompletterande prospektet daterat 14 november 2012, är den utvalda finansiella datan för TMCC uppdaterad så att den innefattar finansiell data per 30 september 2012 och för de tre månader och sex månader som avslutades 30 september 2012 resp. 30 september 2011, från TMCC:s kvartalsredovisning för det kvartal som avslutades 30 september 2012 enligt blankett 10-Q. Med anledning av det kompletterande prospektet daterat 14 november 2012, är balansräkningsdatan vad gäller TMCC uppdaterad så att den innefattar balansräkningsdata per 30 september 2012 från TMCC:s kvartalsredovisning för det kvartal som avslutades 30 september 2012 enligt blankett 10-Q. Sida 10

11 Resultaträkning för räkenskapsåret som avslutades 31 mars, de tre månader som avslutades 30 juni, de tre månader som avslutades 30 september och de sex månader som avslutades 30 september Finansiella intäkter: Tre månader Avslutades 30 september (xx) Sex månader Avslutades 30 september (xxi) Tre månader Avslutades 30 juni År avslutades 31 mars (miljoner amerikanska Operationell leasing $ $ $ $ $ $ $ $ Direktförsäljning Återförsäljare Summa finansiella intäkter Värdeminskning på operationell leasing Räntekostnader Finansnetto Försäkring, premieoch uppdragsintäkter Investering och övriga intäkter, netto (9) Finansnetto och övriga intäkter Kostnader: Avsättning för kreditförluster (192) 16 (203) (98) (433) Rörelsekostnader och administrativa kostnader Försäkringstekniska ersättningar Summa kostnader Resultat före skatt Avsättningar för skatter Nettoresultat $ 451 $ 803 $ 916 $ 477 $ 465 $ $ $ B.13 Händelser som påverkar Emittentens solvens Det har inte skett någon betydande förändring av TMCC och dess konsoliderade dotterbolags (ses som en koncern) finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 30 september 2012 (xxii), då TMCC:s senaste delårsrapport offentliggjordes. Det har inte skett någon väsentlig negativ förändring av TMCC:s finansiella ställning och framtidsutsikter sedan 31 mars 2012, då TMCC:s senaste delårsrapport offentliggjordes. Ej tillämpligt; det har inte skett några väsentliga händelser på senare tid som är relevanta vid utvärdering av Emittentens solvens. (xx) (xxi) (xxii) Med anledning av det kompletterande prospektet daterat 14 november 2012, är resultaträkningsdatan för TMCC uppdaterad så att den innefattar resultaträkningsdata för de tre månader som avslutades 30 september 2012 och 30 september 2011, från TMCC:s kvartalsredovisning för det kvartal som avslutades 30 september 2012 enligt blankett 10- Q. Med anledning av det kompletterande prospektet daterat 14 november 2012, är resultaträkningsdatan för TMCC uppdaterad så att den innefattar resultaträkningsdata för de sex månader som avslutades 30 september 2012 och 30 september 2011, från TMCC:s kvartalsredovisning för det kvartal som avslutades 30 september 2012 enligt blankett 10- Q. Med anledning av det kompletterande prospektet daterat 14 november 2012, har påståendet Det har inte skett någon betydande förändring av TMCC och dess konsoliderade dotterbolags (ses som en koncern) finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 30 juni 2012 ersatts med Det har inte skett någon betydande förändring av TMCC och dess konsoliderade dotterbolags (ses som en koncern) finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 30 september Sida 11

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 5 juli 2013, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga för

Läs mer

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907) DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER Sammanfattningar består av uppgifter som måste offentliggöras och som kallas för Avsnitt. Dessa Avsnitt är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon II Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 6 maj 2015 och gäller i tolv månader från denna dag KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER GARANTERAT AV VISSA

Läs mer