Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin Lindgren (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Jan-Åge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ylva Stråhle Andersson (s) tjg ers Birger Lundberg (fp), tjg ers Övriga närvarande Barbro Ternert, kommunchef Inga Sandström Utses att justera Lotta Åman och Sven-Olov Granlund Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Lotta Åman Sven-Olov Granlund Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 291 Dnr 00470/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Ks 292 Dnr 00466/ Val av ledamöter till skolutskottet Ks 293 Dnr 00469/ Ärendefördelning kommunstyrelsens utskott Ks 294 Dnr 00467/ Ordförandens tjänstgöringstid Kommunstyrelsens skolutskott Ks 295 Dnr 00481/ Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening Ks 296 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 291 Dnr 00470/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen upprättats. Kommunstyrelsen beslutade att anta delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade ?? att anta ny politisk organisation för Arvidsjaurs kommun med inrättande av ett skolutskott. Med anledning av ovanstående behöver delegeringen av beslutanderätt tillföras de ärenden som tillhör verksamhetsområdet förskola och skola. Kommunstyrelsen beslutar./. att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till protokollet att vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. att kommunstyrelsens beslut upphör att gälla. Exp till:. Berörda Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

4 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (6) DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR KOMMUNSTYRELSEN Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar styrelsen sin beslutanderätt enligt följande: Arbetsutskottet 1. Utdelning av kommunala stipendier om ej donationsföreskrifter föreskriver annat eller kommunfullmäktige annorlunda beslutat. 2. Bidrag till särskilda arrangemang och händelser gällande föreningar och organisationer. 3. Deltagande i regionala projekt. 4. Bostadsanpassningsbidrag över två basbelopp enligt bostadsanpassningskungörelsen. Budgetutskottet 1. Bidrag till föreningar och organisationer där det finns normer (2007). 2. Ombudgeteringar inom givna ramar. 3. Internkredit koncernkontot. 4. Anvisningar för årsredovisning och delårsbokslut. 5. Upphandling till följd av anläggningsbeslut eller särskilt finansieringsbeslut. 6. Placering av donationsmedel från donationsfonder. Utbildnings- och näringslivsutskottet 1. Godkännande av avtal med andra kommuner i gymnasiala frågor. 2. Beslut om interkommunala avgifter och övriga ersättningar i gymnasiala frågor. 3. Fastställande av lokala kurser. 4. Yttrande över etablering av gymnasiala friskolor. Personal- och organisationsutskottet (not. sid 6) 1. Beslut om stridsåtgärd. 2. Anställningsvillkor för kommunchef, förvaltningschefer och personalchef. Anm: Respektive nämndsordförande skall lämna synpunkten till förhandlingsdelegationen innan beslut fattas. 3. Beviljande av tjänstledighet för kommunchef, förvaltningschef eller personalchef för att pröva annan tjänst då det bedöms ligga i kommunens intresse. Skolutskottet 1. Ärenden som tillhör verksamhetsområdet förskola och grundskola enligt bilaga 1.

5 2 (6) Kommunstyrelsens ordförande KSO: 1. Ärenden angående kommunal förköpsrätt samt tillståndsprövning hos hyresnämnden, besluta att avstå från att utöva kommunal förköpsrätt. 2. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. 3. Framställningar till och yttrande över remisser från miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden eller lantmäteriet angående fastighetsbildning, byggnadslov m.m. 4. Underhandsförsäljning av småhus med kommunal borgen före exekutiv auktion då det bedöms som förmånligast för kommunen. 5. Utarrendering av kommunens mark och vatten om högst 1 år i sänder. 6. Konvertering av lån. 7. Återbetalning av lån. 8. Upptagande av anläggningslån med belopp enligt anläggningsbeslut, finansieringsbeslut eller budget. 9. Yttrande över ansökningar om övertagande av statliga lån. 10. Förmedling av statliga ersättningslån. 11. Yttrande angående investeringsstöd och servicebidrag för kommersiell service. 12. Inköp av mindre markområden understigande kronor. 13. Avgörande om investeringsäskanden, som ej anses ha sådan prioritet att de är föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade. 14. Överlåtelse eller upplåtelse av mark till enskild för villabebyggelse enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 15. Försäljning av industrimark i Arvidsjaurs samhälle enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 16. Yttrande angående ansökningar om tillstånd att använda övervakningskamera. 17. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Utbildnings- och näringslivsutskottets ordförande UNU: 1. Intagningsnämnd. Skolutskottets ordförande SU: 1. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas

6 Kommunchef (not. sid 6) 3 (6) KCH: 1. Beslut om utlämnande av allmän handling. 2. Avskrivning av fordran upp till kronor. 3. Tillstånd att använda Arvidsjaurs kommunvapen. 4. Placering av likvida medel. 5. Tillsvidareanställning. 6. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 7. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Näringslivschef NCH: 1. Utredningar inom näringslivs- och utvecklingsområdet motsvarande ett basbelopp. 2. Medverkan i projekt där ingen medfinansiering finns förutom eget arbete. Personalchef (not. sid 6) PCH: 1. Kollektivavtal. 2. Ärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 5 Personalpolitik som ej delegerats till annan. 3. Omplacering mellan olika förvaltningschefers/kommunchefs ansvarsområden. Anm: Om ärendet avser annat än arbetsbrist skall det beredas i rehabgruppen enligt beslutad rehabiliteringsplan. 4. Revisionsförhandlingar. Anm: Ledningsgruppen utgör förhandlingsdelegation. 5. Tillsvidareanställning. 6. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 7. Uppsägning. Barn- och BOUCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef.

7 4 (6) Kultur- och fritidschef KULTCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Socialchef SOCCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Teknisk chef TEKCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Inköpare INK: 1. Gemensamma upphandlingar och tecknande av kommunövergripande avtal. 1:e socialsekreterare SOCSEKR: 1. Yttrande angående antagande av hemvärnsmän.

8 5 (6) Informatör INF: 1. Utfärdande av tjänstekort för personal i kommunens tjänst enligt gällande föreskrifter. Personal reception PR: 1. Tillståndsgivning enligt lotterilagen. 2. Tillståndsgivning enligt av kommunfullmäktige antagen torgstadga. Projektingenjör PRING: 1. Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp enligt bostadsanpassningskungörelsen. Planingenjör PLANING: 1. Yttrande angående upplåtelse av offentlig plats. Enhetsledare Parker RPF:1 1. Bidrag till underhåll av enskilda vägar enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsregler. 2. Bidrag till anordnande av gårds- och vägbelysning enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsregler. 3. Iståndsättning för enskilda vägar enligt antagna bidrags- villkor. 4. Bidrag till enskilda vatten och avloppsanläggningar enligt antagna villkor av kommunfullmäktige. 5. Tillstånd att bedriva skyddsjakt på kommunens mark enligt gällande lagar, förordningar och kungörelser avseende jakt. Enhetsledare Gatu/Va GVA: 1. Mätning av vatten med vattenmätare. 2. Tillstånd att lägga ledningskabel i gata. 3. Tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 4. Anslutning till kommunens vatten och avloppsnät inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. 5. Upphävande av mätning av vatten och vattenmätare. 6. Förbud mot trafik med fordon 7. Utplacering av blomlådor på kommunens gator

9 6 (6) Enhetsledare Renhållning/Avfall RA: 1. Tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för avfallshantering. 2. Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde. (maximalt 10 tillstånd per år). 3. Beslut om uppehåll i sophämtning. Notering: PERSONALFRÅGOR Kommunstyrelsen beslutar i följande frågor: Personalpolitiska policyfrågor och riktlinjer Riktlinjer och ramar för lokala revisionsförhandlingar Anställning av förvaltningschefer, kommunchef och personalchef Delegater i personalfrågor är Personal- och organisationsutskottet, personalchef, kommunchef samt övriga förvaltningschefer. Följande gäller inför utövande av delegationsrätten: Innan delegat fattar beslut skall frågan om jäv prövas med ledning av reglerna om jäv i Kommunallagen. Föreligger jäv skall frågan överlämnas för beslut till närmast högre chef. Närmast högre chef avgör om jäv föreligger. Innan delegat fattar beslut i fråga där beslutet är av sådan betydelse för verksamheten att nämndsordförande skall vara informerad gäller att: - information skall kontinuerligt ges under ärendets handläggning. - information skall ges innan beslut fattas. Vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef.

10 Bilaga 1 Delegationsförteckning Förskola och skola

11 Delegationsförteckning Förskola och skola 2 (5) Delegationsförteckning Med uttrycket berörd chef, avses barn- och, rektor, och ordföranden i kommunstyrelsens skolutskott Författningsförkortningar SL =Skollagen Grf =Grundskoleförordning Särskf =Särskoleförordningen SoL =Socialtjänstlagen Delegater SUORD Skolutskottets ordförande BUNCHF Barn- och RE-FR Fridhemsskolan RE-RI Ringelskolan/Nyborgsskolan RE-GL Parkskolan Glommersträsk RE-MO Klockarbackeskolan Moskosel RE-FÖRSKOLA 1 Förskola centralorten område 1 RE-FÖRSKOLA 2 Förskola centralorten område 2

12 Delegationsförteckning Förskola och skola 3 (5) Elevärenden 1. Inskrivning och intagning av elever i skola samt registrering av skolpliktiga barn och elever i övrigt. Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 1.1 Uppskov med skolstart SL 3:7 Överklagande hos Skolverkets överklagandenämnd 1.2 Frivillig skolstart för 6- åringar SL 3:8 Grf 6:1 vid sökt skola 1.3 Tidigare start i förskoleklass SL 2b:2 1.4 Val av skola och /eller förskoleklass För skola: SL 4:6 För förskoleklass: SL 2b:3 vid sökt skola Vid avslag från rektor hänskjuts frågan till ordföranden i barn- och ungdomsnämnden 1.5 Inskrivning av elever i särskolan 1.6 Försöksplacering i annan skolform SL 3:4 Barn- och SL 3:6 Barn- och Efter förälders anmälan och erforderliga utredningar 1.7 Mottagande av barn från annan kommun i kommunens grundskola SL 4:5, 7,8, 8a, 9 Barn- och Överklagande hos Skolverkets överklagandenämnd (SL 4:11) 1.8 Förlängning av förskoleplacering upp till ett år 1.9 Elevers skolgång i annan kommun, grundsärskolan (åtgärder för elever som inte bor hemma) Mottagande av elev från annan kommun, grundsärskolan SL Kap 2, 1, 6,9 Sl 4 kap, 7, grsk Sl 4 kap, 8, grsk Barn- och Barn- och Överklagande hos Skolverkets överklagandenämnd (SL 4:11) Markering = sekretessärenden (handlingarna finns i sekretesskåp hos Barn- och ungdom)

13 Delegationsförteckning Förskola och skola 4 (5) 2. Ärenden rörande skolgång och skolpliktens fullgörande Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 2.1 Fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val Grf 2:4, 17, 18 Särskf 2:4 Styrelse 2.2 Uttagning av elev till särskild undervisningsgrupp Grf 5:5 2.3 Anpassad studiegång Grf 5: Anordnande av modersmålsundervisning Grf 2:9-14 Särskf 4:9a 2.5 Anordnande av särskild undervisning i grundskolan SL 10:3 Grf 5: Särskoleelevers placering i grundsärskolan respektive träningsskola SL 6:3 Kurator Barn- och 2.7 Beslut om skolpliktens upphörande vid särskild prövning 2.8 Tillsyn över att skolplikten fullgörs SL 3:10 Överklagas hos Skolväsendets överklagningsnämnd SL 3:13-16 Barn- och 2.9 Fullföljande av utbildning efter skolpliktens upphörande SL 4:10 Barn- och Överklagas hos Skolväsendets överklagningsnämnd 2.10 Befrielse från obligatoriska inslag i undervisning 2.11 Beviljande av ledighet utöver 10 dagar för läsåret för elev i grundskolan och särskolan Grf 4:6, om föräldrarna begär det SL 3:12 Grf 6:8 Särskolf 6:5 Barn- och Överklagas hos Kammarrätten 2.12 Beslut om utbud av elevens val mot bakgrund av fastställande riktlinjer, grundskolan, särskolan 2.13 Placering av elev i lämplig årskurs Gruf 2 kap 20 särf 2 kap 8 Skolstyrelsens riktlinjer St 10, 1995 Grf 6: Disciplinära åtgärder Grf 6:10 Barn- och Markering = sekretessärenden (handlingarna finns i sekretesskåp hos Barn- och ungdom)

14 Delegationsförteckning Förskola och skola 5 (5) 3. Prövning av skolplikts upphörande Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 3.1 Utskrivning ur särskolan SL 3:4 Barn- och 4. Elevärenden som till art och betydelse är jämförliga med ovan angivna ärenden Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 4.1 Utlämnande av handlingar i Sekretesslagen Se dokumentering i elevvårdsärenden 7:9 Kurator skolvårdsplan 4.2 Rätten att vägra lämna ut handling eller lämna ut allmän handling med förbehåll Handlingar i centralt diarium Barn- och Överklagas hos Kammarrätten 5. Förskoleverksamhet samt fritidshemsverksamhet Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 5.1 Anvisning av plats Beslut om anvisning av plats samt kompl insatser i förskolefritidshemsverksamhet då barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling SL kap 2a, 8, 9 SoL 6g LSS-handläggare, Socialtjänsten,, föreståndare Barn- och Barn- och Vid avslag hänskjuts frågan till ordföranden i barnoch ungdomsnämnden 5.2 Avstängning från plats i förskola/ fritidshem SL kap 2, 9,10 Barn- och Socialtjänsten meddelas vid avstängning 7. Övrigt Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 7.1 Rätt att teckna hyres-/ leasingavtal upp till 36 månader Barn- och Barn- och Markering = sekretessärenden (handlingarna finns i sekretesskåp hos Barn- och ungdom)

15 Bilaga 2:1 Arbetsmiljöansvar för resultatchefer i Arvidsjaurs kommun Resultatchef för (styrelse/nämnds) verksamhet skall ha kännedom om arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, andra författningar, regler och avtal som rör arbetsmiljöområdet samt kunskap om befintlig skyddsorganisation. Resultatchefen skall för sitt verksamhetsområde Organisera arbetsmiljöarbetet avseende planering, ledning och kontroll. Efter att personalenheten tillfört underlag, göra en sammanställning över ohälsa, olyckor och tillbud. Tillse att riskanalys av arbetsmiljön finns och uppdateras. Tillse att handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön följs upp. Tillse att internkontrollsystemet årligen revideras. Skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete. Tillse att gällande delegationsordning klart visar vem i organisationen som har ansvaret för varje typ av fråga. Stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom givna delegationsbestämmelser eller vidarebefordra (returnera) frågan till (nämnd/styrelse). Tillse att skyddsombuden ges möjligheter att fullgöra sina uppgifter i enlighet med arbetsmiljölagens föreskrifter.

16 Bilaga 2:2 Arbetsmiljöarbetsuppgifter för personalledare vid Arvidsjaurs kommun Personalledare har att skaffa sig ingående kunskap om arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, andra författningar, regler och avtal som rör området samt om befintlig skyddsorganisation. Personalledare skall Organisera arbetsmiljö- och arbetsanpassningsverksamhet inom sin verksamhet. Tillse att arbetstagarna, speciellt nyanställda och minderåriga, får fortlöpande instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker och övriga arbetsmiljöhänsyn m m till förebyggande av ohälsa och olycksfall. Momentet skall ingå i introduktionen till all personal. Upprätta handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten i samband med budgetarbetet för nästkommande år. Äska medel för nödvändiga arbetsmiljö- förbättringar inom verksamheten. Årligen göra uppföljning av de handlingsplaner som upprättats för föregående års verksamhet. Tillse att riskanalys av arbetsmiljön finns och uppdateras. Genomföra den årliga arbetsmiljökontrollen (internkontroll) inom verksamheten. Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring samt andra bestämmelser i avtal m m följs och att information om reglerna ges. Tillse att arbetarskyddsstyrelsens författningar samt normer och standard för utrustning och arbetsmetoder följs och information om innehållet i reglerna ges. Genom tidningen Arbetsskydd hålla sig informerad om nya författningssamlingar som rör den egna verksamheten samt se till att de finns tillgängliga på arbetsplatsen. Tillse att befintliga hjälpmedel används och personlig skyddsutrustning används. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bl.a. genom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar. Fullfölja de åtaganden som överenskommes vid upprättade av rehabiliteringsplan för de anställda inom verksamheten. Undersöka förhållandena på arbetsplatsen enligt fastställt formulär "CHECKLISTA FÖR ARBETSMILJÖN" minst 1 gång/år under medverkan av skyddsombud.

17 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 292 Dnr 00466/ Val av ledamöter till skolutskottet Kommunfullmäktige beslutade att anta ny politisk organisation för Arvidsjaurs kommun med inrättande av ett skolutskott. Kommunstyrelsen har beslutat nominera nedanstående till kommunstyrelsens skolutskott under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ny politisk organisation. Utskottet kommer att ha mandatfördelningen (s) 3 st, (v) 1 st och borgerliga alliansen 1 st. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens skolutskott; Ordinarie ledamöter Lars Holmkvist (s), ordförande Jan Åge Mikalsen (s), vice ordförande Ylva Stråhle Andersson (s) Sven-Olov Granlund (c) Håkan Sandgren (v) Ersättare Tom Lundberg (s) Lena Karlsson (s) Ulf Isaksson (s) Birger Lundberg (fp) Britt-Inger Hedman (v) Exp till:.berörda Löner Reception Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

18 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 293 Dnr 00469/ Ärendefördelning kommunstyrelsens utskott Förslag till ärendefördelning i kommunstyrelsens utskott har upprättats enligt nedanstående: Arbetsutskottet 1. Ärenden av allmän karaktär 2. Ärenden som inte behandlas av annat utskott Budgetutskottet 1. Årsbokslut, delårsbokslut, internbudget, årsbudget, flerårsbudget, investeringar 2. Långtidsplan 3. Ärenden gällande kommunkoncernen 4. Borgen / lån 5. Aktieköp i företag 6. Reglementen /policys inom ekonomiområdet 7. Revisionsrapport Utbildnings- och näringslivsutskottet 1. Ärenden rörande gymnasieskola/vuxenutbildning 2. Ärenden rörande näringsliv- och utveckling 3. Externa projekt 4. Projekt där kommunen är projektägare eller delägare 5. Budgetförslag för Sandbackaskolan och Utvecklingsenheten 6. Taxor för gymnasieskolan 7. Yttrande över etablering av gymnasiala friskolor Exp till:. Berörda Personal- och organisationsutskottet 1. Personalpolitiska policyfrågor och riktlinjer 2. Riktlinjer och ramar för lokala revisionsförhandlingar 3. Organisationsfrågor 4. Organisationsfrågor som rör flera förvaltningar 5. Personalärenden som kan betraktas som prejudikat Skolutskottet 1. Ärenden som tillhör verksamhetsområdet förskola och grundskola. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad ärendefördelning i kommunstyrelsens utskott. Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

19 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 294 Dnr 00467/ Ordförandens tjänstgöringstid Kommunstyrelsens skolutskott Enligt bilaga till Arvodesreglementet för förtroendevalda avgör respektive nämnd själv i vilken omfattning (dagar per vecka och veckor per år) som ordföranden ska ha tjänstgöringstid åt nämnden utifrån de speciella behov som nämnden har. Sådan tjänstgöring för ej förenas med sammanträde i egen nämnd, utskott eller sådan kommitté. Kommunstyrelsen beslutar att ordföranden i kommunstyrelsens skolutskott tjänstgör en dag (8 timmar) per vecka under resten av innevarande mandatperiod. Exp till:.lars Holmkvist Löner Reception Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

20 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 295 Dnr 00481/ Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening Kommunfullmäktige i Arvidsjaur beslutade om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening har vid olika tillfällen diskuterat behovet av en allmän översyn av bland annat stadgarna för den ekonomiska föreningen och har gett en arbetsgrupp i uppdrag att göra en genomgång och översyn av de ekonomiska föreningens stadgar, att utforma en arbetsordning för föreningsstyrelsen, att göra en genomgång och översyn av valberedningens arbetsordning och av den ekonomiska föreningens ägardirektiv till bolagen. Förslag till ändringar i stadgarna har upprättats. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslaget stadgeändringsbeslut. Exp till:.kommuninvest Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

21 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 296 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut II Övriga delegeringsbeslut Jerry Johansson KSO:1 Yttrande angående förköpsrätt Kenneth Eklund NCH: 2 Medverkan i projekt där ingen medfinansiering finns förutom eget arbete III Meddelandeärenden * Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillstånden Rävaberget i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län - Bergstaten * Cirkulär 08:75 - Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81 - Beräkning av anställningstid för intermittent anställd - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 08:76 - Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 08:77 - Ny diskrimineringslag 1 januari 2009, några nyheter på arbetslivets område - Sveriges Kommuner och Landsting * Internbudget år 2009 Barn- och ungdomsnämnden - Bun * Nyhetsbrev Oktober - Kommunförbundet Norrbotten Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningarna Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträde: Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson 1 2 Lars Holmkvist - 3 Karin Lindgren 1 4 Lotta Åman 1 5 Tom Lundberg 1 6 Ulf Isaksson - 7 Lena Karlsson - 8 JanÅge Mikalsen 1 9 Britt-Inger Hedman 1 10 Sven-Olov Granlund 1 11 Ulf Starefeldt - Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Henning Åhman 2 Peter Rydfjäll 3 Tommy Pettersson 4 Tycho Johansson 5 Ann-Kristin Brännström 6 Tomas Eklund 7 Ylva Stråhle Andersson 1 8 Elisabeth Hällgren 9 Leif Enberg 10 Bo Lundmark 11 Birger Lundberg 1 SUMMA 9

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-04-15 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2012-01-23 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.15. Beslutande Jerry

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Delegation 2008-03-04 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-10-21 169 ) Gäller för: Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr.o.m.: 2015-10-21 Dokumentansvarig:

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Barn- och ungdomsnämnden svarar

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-02 290 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.30-17.15. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-05-25 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-11-23 77 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer