Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin Lindgren (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Jan-Åge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ylva Stråhle Andersson (s) tjg ers Birger Lundberg (fp), tjg ers Övriga närvarande Barbro Ternert, kommunchef Inga Sandström Utses att justera Lotta Åman och Sven-Olov Granlund Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Lotta Åman Sven-Olov Granlund Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 291 Dnr 00470/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Ks 292 Dnr 00466/ Val av ledamöter till skolutskottet Ks 293 Dnr 00469/ Ärendefördelning kommunstyrelsens utskott Ks 294 Dnr 00467/ Ordförandens tjänstgöringstid Kommunstyrelsens skolutskott Ks 295 Dnr 00481/ Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening Ks 296 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 291 Dnr 00470/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen upprättats. Kommunstyrelsen beslutade att anta delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade ?? att anta ny politisk organisation för Arvidsjaurs kommun med inrättande av ett skolutskott. Med anledning av ovanstående behöver delegeringen av beslutanderätt tillföras de ärenden som tillhör verksamhetsområdet förskola och skola. Kommunstyrelsen beslutar./. att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till protokollet att vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. att kommunstyrelsens beslut upphör att gälla. Exp till:. Berörda Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

4 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (6) DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR KOMMUNSTYRELSEN Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar styrelsen sin beslutanderätt enligt följande: Arbetsutskottet 1. Utdelning av kommunala stipendier om ej donationsföreskrifter föreskriver annat eller kommunfullmäktige annorlunda beslutat. 2. Bidrag till särskilda arrangemang och händelser gällande föreningar och organisationer. 3. Deltagande i regionala projekt. 4. Bostadsanpassningsbidrag över två basbelopp enligt bostadsanpassningskungörelsen. Budgetutskottet 1. Bidrag till föreningar och organisationer där det finns normer (2007). 2. Ombudgeteringar inom givna ramar. 3. Internkredit koncernkontot. 4. Anvisningar för årsredovisning och delårsbokslut. 5. Upphandling till följd av anläggningsbeslut eller särskilt finansieringsbeslut. 6. Placering av donationsmedel från donationsfonder. Utbildnings- och näringslivsutskottet 1. Godkännande av avtal med andra kommuner i gymnasiala frågor. 2. Beslut om interkommunala avgifter och övriga ersättningar i gymnasiala frågor. 3. Fastställande av lokala kurser. 4. Yttrande över etablering av gymnasiala friskolor. Personal- och organisationsutskottet (not. sid 6) 1. Beslut om stridsåtgärd. 2. Anställningsvillkor för kommunchef, förvaltningschefer och personalchef. Anm: Respektive nämndsordförande skall lämna synpunkten till förhandlingsdelegationen innan beslut fattas. 3. Beviljande av tjänstledighet för kommunchef, förvaltningschef eller personalchef för att pröva annan tjänst då det bedöms ligga i kommunens intresse. Skolutskottet 1. Ärenden som tillhör verksamhetsområdet förskola och grundskola enligt bilaga 1.

5 2 (6) Kommunstyrelsens ordförande KSO: 1. Ärenden angående kommunal förköpsrätt samt tillståndsprövning hos hyresnämnden, besluta att avstå från att utöva kommunal förköpsrätt. 2. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. 3. Framställningar till och yttrande över remisser från miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden eller lantmäteriet angående fastighetsbildning, byggnadslov m.m. 4. Underhandsförsäljning av småhus med kommunal borgen före exekutiv auktion då det bedöms som förmånligast för kommunen. 5. Utarrendering av kommunens mark och vatten om högst 1 år i sänder. 6. Konvertering av lån. 7. Återbetalning av lån. 8. Upptagande av anläggningslån med belopp enligt anläggningsbeslut, finansieringsbeslut eller budget. 9. Yttrande över ansökningar om övertagande av statliga lån. 10. Förmedling av statliga ersättningslån. 11. Yttrande angående investeringsstöd och servicebidrag för kommersiell service. 12. Inköp av mindre markområden understigande kronor. 13. Avgörande om investeringsäskanden, som ej anses ha sådan prioritet att de är föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade. 14. Överlåtelse eller upplåtelse av mark till enskild för villabebyggelse enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 15. Försäljning av industrimark i Arvidsjaurs samhälle enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 16. Yttrande angående ansökningar om tillstånd att använda övervakningskamera. 17. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Utbildnings- och näringslivsutskottets ordförande UNU: 1. Intagningsnämnd. Skolutskottets ordförande SU: 1. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas

6 Kommunchef (not. sid 6) 3 (6) KCH: 1. Beslut om utlämnande av allmän handling. 2. Avskrivning av fordran upp till kronor. 3. Tillstånd att använda Arvidsjaurs kommunvapen. 4. Placering av likvida medel. 5. Tillsvidareanställning. 6. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 7. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Näringslivschef NCH: 1. Utredningar inom näringslivs- och utvecklingsområdet motsvarande ett basbelopp. 2. Medverkan i projekt där ingen medfinansiering finns förutom eget arbete. Personalchef (not. sid 6) PCH: 1. Kollektivavtal. 2. Ärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 5 Personalpolitik som ej delegerats till annan. 3. Omplacering mellan olika förvaltningschefers/kommunchefs ansvarsområden. Anm: Om ärendet avser annat än arbetsbrist skall det beredas i rehabgruppen enligt beslutad rehabiliteringsplan. 4. Revisionsförhandlingar. Anm: Ledningsgruppen utgör förhandlingsdelegation. 5. Tillsvidareanställning. 6. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. 7. Uppsägning. Barn- och BOUCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef.

7 4 (6) Kultur- och fritidschef KULTCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Socialchef SOCCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Teknisk chef TEKCH: 1. Tillsvidareanställning. 2. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 3. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef. Inköpare INK: 1. Gemensamma upphandlingar och tecknande av kommunövergripande avtal. 1:e socialsekreterare SOCSEKR: 1. Yttrande angående antagande av hemvärnsmän.

8 5 (6) Informatör INF: 1. Utfärdande av tjänstekort för personal i kommunens tjänst enligt gällande föreskrifter. Personal reception PR: 1. Tillståndsgivning enligt lotterilagen. 2. Tillståndsgivning enligt av kommunfullmäktige antagen torgstadga. Projektingenjör PRING: 1. Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp enligt bostadsanpassningskungörelsen. Planingenjör PLANING: 1. Yttrande angående upplåtelse av offentlig plats. Enhetsledare Parker RPF:1 1. Bidrag till underhåll av enskilda vägar enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsregler. 2. Bidrag till anordnande av gårds- och vägbelysning enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsregler. 3. Iståndsättning för enskilda vägar enligt antagna bidrags- villkor. 4. Bidrag till enskilda vatten och avloppsanläggningar enligt antagna villkor av kommunfullmäktige. 5. Tillstånd att bedriva skyddsjakt på kommunens mark enligt gällande lagar, förordningar och kungörelser avseende jakt. Enhetsledare Gatu/Va GVA: 1. Mätning av vatten med vattenmätare. 2. Tillstånd att lägga ledningskabel i gata. 3. Tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 4. Anslutning till kommunens vatten och avloppsnät inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. 5. Upphävande av mätning av vatten och vattenmätare. 6. Förbud mot trafik med fordon 7. Utplacering av blomlådor på kommunens gator

9 6 (6) Enhetsledare Renhållning/Avfall RA: 1. Tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för avfallshantering. 2. Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde. (maximalt 10 tillstånd per år). 3. Beslut om uppehåll i sophämtning. Notering: PERSONALFRÅGOR Kommunstyrelsen beslutar i följande frågor: Personalpolitiska policyfrågor och riktlinjer Riktlinjer och ramar för lokala revisionsförhandlingar Anställning av förvaltningschefer, kommunchef och personalchef Delegater i personalfrågor är Personal- och organisationsutskottet, personalchef, kommunchef samt övriga förvaltningschefer. Följande gäller inför utövande av delegationsrätten: Innan delegat fattar beslut skall frågan om jäv prövas med ledning av reglerna om jäv i Kommunallagen. Föreligger jäv skall frågan överlämnas för beslut till närmast högre chef. Närmast högre chef avgör om jäv föreligger. Innan delegat fattar beslut i fråga där beslutet är av sådan betydelse för verksamheten att nämndsordförande skall vara informerad gäller att: - information skall kontinuerligt ges under ärendets handläggning. - information skall ges innan beslut fattas. Vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef.

10 Bilaga 1 Delegationsförteckning Förskola och skola

11 Delegationsförteckning Förskola och skola 2 (5) Delegationsförteckning Med uttrycket berörd chef, avses barn- och, rektor, och ordföranden i kommunstyrelsens skolutskott Författningsförkortningar SL =Skollagen Grf =Grundskoleförordning Särskf =Särskoleförordningen SoL =Socialtjänstlagen Delegater SUORD Skolutskottets ordförande BUNCHF Barn- och RE-FR Fridhemsskolan RE-RI Ringelskolan/Nyborgsskolan RE-GL Parkskolan Glommersträsk RE-MO Klockarbackeskolan Moskosel RE-FÖRSKOLA 1 Förskola centralorten område 1 RE-FÖRSKOLA 2 Förskola centralorten område 2

12 Delegationsförteckning Förskola och skola 3 (5) Elevärenden 1. Inskrivning och intagning av elever i skola samt registrering av skolpliktiga barn och elever i övrigt. Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 1.1 Uppskov med skolstart SL 3:7 Överklagande hos Skolverkets överklagandenämnd 1.2 Frivillig skolstart för 6- åringar SL 3:8 Grf 6:1 vid sökt skola 1.3 Tidigare start i förskoleklass SL 2b:2 1.4 Val av skola och /eller förskoleklass För skola: SL 4:6 För förskoleklass: SL 2b:3 vid sökt skola Vid avslag från rektor hänskjuts frågan till ordföranden i barn- och ungdomsnämnden 1.5 Inskrivning av elever i särskolan 1.6 Försöksplacering i annan skolform SL 3:4 Barn- och SL 3:6 Barn- och Efter förälders anmälan och erforderliga utredningar 1.7 Mottagande av barn från annan kommun i kommunens grundskola SL 4:5, 7,8, 8a, 9 Barn- och Överklagande hos Skolverkets överklagandenämnd (SL 4:11) 1.8 Förlängning av förskoleplacering upp till ett år 1.9 Elevers skolgång i annan kommun, grundsärskolan (åtgärder för elever som inte bor hemma) Mottagande av elev från annan kommun, grundsärskolan SL Kap 2, 1, 6,9 Sl 4 kap, 7, grsk Sl 4 kap, 8, grsk Barn- och Barn- och Överklagande hos Skolverkets överklagandenämnd (SL 4:11) Markering = sekretessärenden (handlingarna finns i sekretesskåp hos Barn- och ungdom)

13 Delegationsförteckning Förskola och skola 4 (5) 2. Ärenden rörande skolgång och skolpliktens fullgörande Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 2.1 Fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val Grf 2:4, 17, 18 Särskf 2:4 Styrelse 2.2 Uttagning av elev till särskild undervisningsgrupp Grf 5:5 2.3 Anpassad studiegång Grf 5: Anordnande av modersmålsundervisning Grf 2:9-14 Särskf 4:9a 2.5 Anordnande av särskild undervisning i grundskolan SL 10:3 Grf 5: Särskoleelevers placering i grundsärskolan respektive träningsskola SL 6:3 Kurator Barn- och 2.7 Beslut om skolpliktens upphörande vid särskild prövning 2.8 Tillsyn över att skolplikten fullgörs SL 3:10 Överklagas hos Skolväsendets överklagningsnämnd SL 3:13-16 Barn- och 2.9 Fullföljande av utbildning efter skolpliktens upphörande SL 4:10 Barn- och Överklagas hos Skolväsendets överklagningsnämnd 2.10 Befrielse från obligatoriska inslag i undervisning 2.11 Beviljande av ledighet utöver 10 dagar för läsåret för elev i grundskolan och särskolan Grf 4:6, om föräldrarna begär det SL 3:12 Grf 6:8 Särskolf 6:5 Barn- och Överklagas hos Kammarrätten 2.12 Beslut om utbud av elevens val mot bakgrund av fastställande riktlinjer, grundskolan, särskolan 2.13 Placering av elev i lämplig årskurs Gruf 2 kap 20 särf 2 kap 8 Skolstyrelsens riktlinjer St 10, 1995 Grf 6: Disciplinära åtgärder Grf 6:10 Barn- och Markering = sekretessärenden (handlingarna finns i sekretesskåp hos Barn- och ungdom)

14 Delegationsförteckning Förskola och skola 5 (5) 3. Prövning av skolplikts upphörande Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 3.1 Utskrivning ur särskolan SL 3:4 Barn- och 4. Elevärenden som till art och betydelse är jämförliga med ovan angivna ärenden Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 4.1 Utlämnande av handlingar i Sekretesslagen Se dokumentering i elevvårdsärenden 7:9 Kurator skolvårdsplan 4.2 Rätten att vägra lämna ut handling eller lämna ut allmän handling med förbehåll Handlingar i centralt diarium Barn- och Överklagas hos Kammarrätten 5. Förskoleverksamhet samt fritidshemsverksamhet Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 5.1 Anvisning av plats Beslut om anvisning av plats samt kompl insatser i förskolefritidshemsverksamhet då barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling SL kap 2a, 8, 9 SoL 6g LSS-handläggare, Socialtjänsten,, föreståndare Barn- och Barn- och Vid avslag hänskjuts frågan till ordföranden i barnoch ungdomsnämnden 5.2 Avstängning från plats i förskola/ fritidshem SL kap 2, 9,10 Barn- och Socialtjänsten meddelas vid avstängning 7. Övrigt Nr Ärende Lagrum Handläggare Beslutsfattare Anmärkning 7.1 Rätt att teckna hyres-/ leasingavtal upp till 36 månader Barn- och Barn- och Markering = sekretessärenden (handlingarna finns i sekretesskåp hos Barn- och ungdom)

15 Bilaga 2:1 Arbetsmiljöansvar för resultatchefer i Arvidsjaurs kommun Resultatchef för (styrelse/nämnds) verksamhet skall ha kännedom om arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, andra författningar, regler och avtal som rör arbetsmiljöområdet samt kunskap om befintlig skyddsorganisation. Resultatchefen skall för sitt verksamhetsområde Organisera arbetsmiljöarbetet avseende planering, ledning och kontroll. Efter att personalenheten tillfört underlag, göra en sammanställning över ohälsa, olyckor och tillbud. Tillse att riskanalys av arbetsmiljön finns och uppdateras. Tillse att handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön följs upp. Tillse att internkontrollsystemet årligen revideras. Skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete. Tillse att gällande delegationsordning klart visar vem i organisationen som har ansvaret för varje typ av fråga. Stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom givna delegationsbestämmelser eller vidarebefordra (returnera) frågan till (nämnd/styrelse). Tillse att skyddsombuden ges möjligheter att fullgöra sina uppgifter i enlighet med arbetsmiljölagens föreskrifter.

16 Bilaga 2:2 Arbetsmiljöarbetsuppgifter för personalledare vid Arvidsjaurs kommun Personalledare har att skaffa sig ingående kunskap om arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, andra författningar, regler och avtal som rör området samt om befintlig skyddsorganisation. Personalledare skall Organisera arbetsmiljö- och arbetsanpassningsverksamhet inom sin verksamhet. Tillse att arbetstagarna, speciellt nyanställda och minderåriga, får fortlöpande instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker och övriga arbetsmiljöhänsyn m m till förebyggande av ohälsa och olycksfall. Momentet skall ingå i introduktionen till all personal. Upprätta handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten i samband med budgetarbetet för nästkommande år. Äska medel för nödvändiga arbetsmiljö- förbättringar inom verksamheten. Årligen göra uppföljning av de handlingsplaner som upprättats för föregående års verksamhet. Tillse att riskanalys av arbetsmiljön finns och uppdateras. Genomföra den årliga arbetsmiljökontrollen (internkontroll) inom verksamheten. Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring samt andra bestämmelser i avtal m m följs och att information om reglerna ges. Tillse att arbetarskyddsstyrelsens författningar samt normer och standard för utrustning och arbetsmetoder följs och information om innehållet i reglerna ges. Genom tidningen Arbetsskydd hålla sig informerad om nya författningssamlingar som rör den egna verksamheten samt se till att de finns tillgängliga på arbetsplatsen. Tillse att befintliga hjälpmedel används och personlig skyddsutrustning används. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bl.a. genom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar. Fullfölja de åtaganden som överenskommes vid upprättade av rehabiliteringsplan för de anställda inom verksamheten. Undersöka förhållandena på arbetsplatsen enligt fastställt formulär "CHECKLISTA FÖR ARBETSMILJÖN" minst 1 gång/år under medverkan av skyddsombud.

17 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 292 Dnr 00466/ Val av ledamöter till skolutskottet Kommunfullmäktige beslutade att anta ny politisk organisation för Arvidsjaurs kommun med inrättande av ett skolutskott. Kommunstyrelsen har beslutat nominera nedanstående till kommunstyrelsens skolutskott under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ny politisk organisation. Utskottet kommer att ha mandatfördelningen (s) 3 st, (v) 1 st och borgerliga alliansen 1 st. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens skolutskott; Ordinarie ledamöter Lars Holmkvist (s), ordförande Jan Åge Mikalsen (s), vice ordförande Ylva Stråhle Andersson (s) Sven-Olov Granlund (c) Håkan Sandgren (v) Ersättare Tom Lundberg (s) Lena Karlsson (s) Ulf Isaksson (s) Birger Lundberg (fp) Britt-Inger Hedman (v) Exp till:.berörda Löner Reception Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

18 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 293 Dnr 00469/ Ärendefördelning kommunstyrelsens utskott Förslag till ärendefördelning i kommunstyrelsens utskott har upprättats enligt nedanstående: Arbetsutskottet 1. Ärenden av allmän karaktär 2. Ärenden som inte behandlas av annat utskott Budgetutskottet 1. Årsbokslut, delårsbokslut, internbudget, årsbudget, flerårsbudget, investeringar 2. Långtidsplan 3. Ärenden gällande kommunkoncernen 4. Borgen / lån 5. Aktieköp i företag 6. Reglementen /policys inom ekonomiområdet 7. Revisionsrapport Utbildnings- och näringslivsutskottet 1. Ärenden rörande gymnasieskola/vuxenutbildning 2. Ärenden rörande näringsliv- och utveckling 3. Externa projekt 4. Projekt där kommunen är projektägare eller delägare 5. Budgetförslag för Sandbackaskolan och Utvecklingsenheten 6. Taxor för gymnasieskolan 7. Yttrande över etablering av gymnasiala friskolor Exp till:. Berörda Personal- och organisationsutskottet 1. Personalpolitiska policyfrågor och riktlinjer 2. Riktlinjer och ramar för lokala revisionsförhandlingar 3. Organisationsfrågor 4. Organisationsfrågor som rör flera förvaltningar 5. Personalärenden som kan betraktas som prejudikat Skolutskottet 1. Ärenden som tillhör verksamhetsområdet förskola och grundskola. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad ärendefördelning i kommunstyrelsens utskott. Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

19 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 294 Dnr 00467/ Ordförandens tjänstgöringstid Kommunstyrelsens skolutskott Enligt bilaga till Arvodesreglementet för förtroendevalda avgör respektive nämnd själv i vilken omfattning (dagar per vecka och veckor per år) som ordföranden ska ha tjänstgöringstid åt nämnden utifrån de speciella behov som nämnden har. Sådan tjänstgöring för ej förenas med sammanträde i egen nämnd, utskott eller sådan kommitté. Kommunstyrelsen beslutar att ordföranden i kommunstyrelsens skolutskott tjänstgör en dag (8 timmar) per vecka under resten av innevarande mandatperiod. Exp till:.lars Holmkvist Löner Reception Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

20 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 295 Dnr 00481/ Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening Kommunfullmäktige i Arvidsjaur beslutade om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening har vid olika tillfällen diskuterat behovet av en allmän översyn av bland annat stadgarna för den ekonomiska föreningen och har gett en arbetsgrupp i uppdrag att göra en genomgång och översyn av de ekonomiska föreningens stadgar, att utforma en arbetsordning för föreningsstyrelsen, att göra en genomgång och översyn av valberedningens arbetsordning och av den ekonomiska föreningens ägardirektiv till bolagen. Förslag till ändringar i stadgarna har upprättats. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslaget stadgeändringsbeslut. Exp till:.kommuninvest Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

21 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 296 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut II Övriga delegeringsbeslut Jerry Johansson KSO:1 Yttrande angående förköpsrätt Kenneth Eklund NCH: 2 Medverkan i projekt där ingen medfinansiering finns förutom eget arbete III Meddelandeärenden * Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillstånden Rävaberget i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län - Bergstaten * Cirkulär 08:75 - Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81 - Beräkning av anställningstid för intermittent anställd - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 08:76 - Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 08:77 - Ny diskrimineringslag 1 januari 2009, några nyheter på arbetslivets område - Sveriges Kommuner och Landsting * Internbudget år 2009 Barn- och ungdomsnämnden - Bun * Nyhetsbrev Oktober - Kommunförbundet Norrbotten Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningarna Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträde: Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson 1 2 Lars Holmkvist - 3 Karin Lindgren 1 4 Lotta Åman 1 5 Tom Lundberg 1 6 Ulf Isaksson - 7 Lena Karlsson - 8 JanÅge Mikalsen 1 9 Britt-Inger Hedman 1 10 Sven-Olov Granlund 1 11 Ulf Starefeldt - Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Henning Åhman 2 Peter Rydfjäll 3 Tommy Pettersson 4 Tycho Johansson 5 Ann-Kristin Brännström 6 Tomas Eklund 7 Ylva Stråhle Andersson 1 8 Elisabeth Hällgren 9 Leif Enberg 10 Bo Lundmark 11 Birger Lundberg 1 SUMMA 9

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer