Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse"

Transkript

1 BESLUT 1 (5) Allmänna enheten Länsassessor Annika Oldenburg Datum Beteckning Styrelsen för Anna Johansson Visborgs Stiftelse Box STOCKHOLM Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 16 i stiftelsens stadgar att entlediga Agneta Johansson, Kent Lundberg, Anna Kopp, Regina Norrby och Hans Mattsson som styrelseledamöter i Anna Johansson Visborgs Stiftelse och avregistrerar samtidigt uppgift om dem ur stiftelseregistret. Ny styrelse för stiftelsen ska utses enligt 3 st 4 och 5 i stiftelsens stadgar. Länsstyrelsen kommer i särskild ordning uppmana styrelsen för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. 4 att ge in förslag till två nya lämpliga styrelseledamöter i stiftelsen samt att själv utse en ny styrelseledamot, och Stockholms Stadsfullmäktige att utse två nya styrelseledamöter. I avvaktan på att ny styrelse utses enligt dessa föreskrifter har Länsstyrelsen med stöd av 9 kap 7 stiftelselagen (1994:1220) förordnat en styrelse bestående av fyra personer (se dnr ). Redogörelse för ärendet Stiftelsens revisorer har riktat anmärkningar mot styrelsen i Anna Johansson Visborgs Stiftelse i revisionsberättelsen till årsredovisningen för år 2003 samt i en därtill fogad revisionspromemoria. Särskild anmärkning har bl.a. riktats mot att stiftelsens tidigare ordförande Agneta Johansson har handlat i strid mot jävsreglerna i 2 kap 14 stiftelselagen (1994:1220) samt har överträtt låneförbudet i 2 kap 6 samma lag. Det framkommer i promemorian att beslut om upplåtelse av lägenheter under en lång tid har fattats av ordföranden utan att övriga ledamöter deltagit i besluten eller blivit tillräckligt informerade om dem. Anmärkningar har även riktats mot att styrelsen i sin helhet inte har följt stiftelseförordnandets föreskrift om hyressättningen i stiftelsens fastigheter. Av revisionspromemorian framgår att styrelsen har beslutat om en generellt sett lägre hyresnivå än marknadsnivån, vilken inte riktats till någon person eller grupp. Därmed har bl.a. flera ledamöter kommit i åtnjutande av något som kan uppfattas som en löneförmån. Revisorn rekommenderar hyresanpassning så att de hyror som inte ska subventioneras enligt stiftelseförordnandet följer marknadsnivån. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Box Hantverkargatan

2 2 (5) Länsstyrelsen har förelagt styrelsen den 9 juli 2004 att se till bl a följande: 1. att lånet till styrelseordförandens son om kronor omgående återbetalas till stiftelsen och ge in dokumentation som styrker det 2. att informera Länsstyrelsen om styrelsens åtgärder med anledning av ordförandens överträdelser av jävsreglerna, 3. att ändamålet uppfylls enligt stiftelseurkundens första stycke (uthyrningsverksamhet till destinatärkretsen), 4. att stiftelsen får marknadshyror från sina externa hyresgäster. 5. Styrelsen ska dessutom till Länsstyrelsen varje år ge in rapport - antingen separat eller i förvaltningsberättelsen - om antal hyresgäster totalt, antal hyresgäster som ingår i destinatärkretsen, hyresnivån för hyresgästerna i destinatärkretsen, marknadshyran för externa hyresgäster samt grund till att stipendiat bedömts vara behövande. Stiftelsens styrelse har den 26 oktober 2004 inkommit med svar och har i en första rapport presenterat vissa förbättringar i bl.a. administrativa rutiner. Av uppgifter i Dagens Nyheter (DN) den 8 november 2004 framgår att bl.a. Agneta Johansson och hennes tre barn samt Anna Kopp innehar lägenheter i stiftelsen. I skrivelse den 15 november 2004 har Agneta Johansson anmält att hon avsäger sig sitt uppdrag (dnr ) Rättslig reglering Av stiftelseförordnandet framgår att stiftelsen har följande ändamål. Stiftelsens ändamål är att bereda helt eller delvis fria bostäder åt behövande ensamstående personer eller familjer, vilka under minst tre år varit bosatta och haft hemortsrätt inom Stockholms Stad. Det är min önskan, att grundkapitalet placeras i fastighet där, utöver fria upplåtelser enligt ovanstående bestämmelser, uthyrning sker till i öppna marknaden gängse hyrespriser, att vinst som därav kan uppkomma användas för stiftelsens ändamål och att fastighet, som tillhör stiftelsen, förvaltas på sådant sätt, att ingen obehörig må veta, vem som därstädes bor helt eller delvis fritt. Av avkastningen må årligen ett belopp av högst kronor användas till stipendier i och för utbildning eller understöd åt behövande. I 2 kap 3 stiftelselagen föreskrivs att det är styrelsen som svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs.

3 3 (5) Av 2 kap 9 samma lag följer att styrelsen ska utse och entlediga styrelseledamöter om inte annat följer av stiftelseförordnandet. Enligt 3 i stiftelsens föreskrifter (stiftelseförordnandet) ska Länsstyrelsen utse två styrelseledamöter i stiftelsen på förslag av styrelsen för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. 4. En tredje ledamot utses av förbundet själv och två ytterligare ledamöter utses av Stockholms Stadsfullmäktige. I 16 i stiftelsens föreskrifter stadgas följande: Förekommer i revisionsberättelse mot någon styrelseledamot anmärkning, som av Länsstyrelsen godkännes, må Länsstyrelsen under mandattiden kunna entlediga denne från uppdraget att vara ledamot av styrelsen. I 9 kap 3 stiftelselagen föreskrivs slutligen att tillsynsmyndigheten ska ingripa om det kan antas att stiftelsens förvaltning eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller att styrelseledamot annars missköter sitt uppdrag. Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet (se 9 kap 1 stiftelselagen) Överväganden Styrelsen svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet och reglerna i stiftelselagen följs (2 kap 3 stiftelselagen). Detta så kallade förvaltningsuppdrag innebär att stiftelsens ändamål ska uppfyllas och att förmögenheten ska placeras på ett godtagbart sätt. I det sistnämnda kan t.ex. ligga att vårda tillgångarna, se till att stiftelsen får tillräcklig avkastning och att förvaltningskostnaderna hålls nere. Förvaltningen kommer att se olika ut beroende på vilken typ av stiftelse det är fråga om, hur destinatärkretsen ser ut och vilka tillgångar stiftelsen har. Hur förvaltningen utförs påverkas naturligtvis även av vilka människor som innehar uppdrag i styrelsen, hur revisionen sköts etc. I den aktuella stiftelsen innehåller stiftelseförordnandet flera föreskrifter bl.a. om vilka som är destinatärer, hur ändamålet ska uppfyllas, hur styrelsen ska väljas och vara sammansatt samt hur revision ska ske och vilka befogenheter t.ex. Länsstyrelsen har. Det centrala i förvaltningsuppdraget är enligt Länsstyrelsens mening uppfyllandet av ändamålet att upplåta lägenheter åt människor i destinatärkretsen. För att lyckas med detta i ett längre perspektiv krävs att styrelsen, förutom att se till att stiftelsens fastigheter fortlöpande underhålls, klarlägger vilka som ska ingå i destinatärkretsen, hur stiftelsen ska komma i kontakt med dessa och vilka kriterier som ska gälla för att stiftelsen ska upplåta en lägenhet. Dessa bedömningskriterier bör vara tydligt formulerade, men ändå ses över allteftersom omvärldsförhållandena förändras. Det är

4 4 (5) dessutom viktigt att styrelsen antar principer för hur kriterierna ska prövas, av vem/ vilka, när och i vilka former. I förordnandet anges också att destinatärerna ska vara behövande, vilket fordrar en särskild belysning från styrelsens sida, både utifrån vad stiftaren har önskat (intentioner) och hur skattereglerna på området ska följas. För det fall det visar sig svårt att hitta destinatärer behöver styrelsen anta en strategi för hur ett sådant läge ska hanteras. Upplåts lägenheter till andra än destinatärer är det nödvändigt att en ordinär hyressättning tillämpas. Det är vidare angeläget med hänsyn till det hyresrättsliga regelsystemet, med bl.a. besittningsskyddet, att pröva de långsiktiga konsekvenserna dels av att lägenheter upplåts till andra än destinatärer, dels generellt. Om föreskrifterna inte går att uppfylla är det enligt Länsstyrelsen stiftelsestyrelsens ansvar att undersöka t.ex. om föreskrifterna kan ändras eller tillämpas på ett annat sätt. Att förmögenheten ska placeras på ett godtagbart sätt innebär för en stiftelse som förvaltar hyresfastigheter naturligtvis att stiftelsens fastigheter fortlöpande underhålls. Placeringsfrågorna gäller alla stiftelsens tillgångar och berör på så sätt även hur lån respektive gåvor sköts. De arbetsuppgifter som nu beskrivits ställer stora krav på att styrelseledamöterna har ett inbördes fungerande samarbete och att det förs en levande diskussion om hur arbetsuppgifterna ska utföras. För det fall styrelsearbetet inte har organiserats på ett tillfredsställande sätt och de enskilda ledamöterna har olika inblick i de beslut som fattas för stiftelsen ställs särskilda krav på ledamöterna. I uppdraget att vara ledamot ligger förutom att sköta stiftelsens angelägenheter även att hålla sig informerad om hur de andra ledamöterna arbetar och att ställa krav på att få information. Om detta inte skulle visa sig få gensvar anser Länsstyrelsen att ledamoten ska underrätta revisor eller tillsynsmyndighet om missförhållandena. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen konstaterar att styrelsens ansvar för ändamålsuppfyllelsen och placeringen av stiftelseförmögenheten är kollektivt i den mening att var och en av styrelseledamöterna har åtagit sig förvaltningsansvaret för stiftelsen. I det svar styrelsen lämnat presenteras visserligen ett antal förbättringar i styrelsens rutiner. Länsstyrelsen bedömer emellertid inte att dessa mot bakgrund av vad som förevarit och som har framkommit i bl.a. massmedia kan anses tillräckliga för att säkerställa en fungerande förvaltning. Särskilt gäller det hur frågor om jäv och lån har hanterats, samt hur styrelsen har behandlat frågor om lägenhetsupplåtelser.

5 5 (5) Av stiftelseförordnandet framgår även att de upplåtelser som sker utöver de fria eller delvis fria upplåtelserna ska ske till i öppna marknaden gängse hyrespriser. Genom styrelsens beslut om generellt verkande hyresreducering har styrelsen därmed inte iakttagit de regler som stadgats i stiftelseförordnandet. Styrelsens beslut har orsakat stiftelsen en ekonomisk skada. Beslutet har även inneburit ett otillbörligt gynnande av de ledamöter och andra som inte uppfyller kriterierna för att vara behövande enligt stiftelseförordnandet. Som redovisats ovan ska Länsstyrelsen utse två av styrelseledamöterna (på förslag av styrelsen för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. nr 4) och har vidare möjlighet att entlediga de styrelseledamöter som fått en anmärkning från revisorn ( 16 i stadgarna). Revisorernas anmärkningar beträffande uthyrningsverksamheten och administrativa rutiner i styrelsearbetet avser alla ledamöter. Dessa anmärkningar utgör i sig grund för att entlediga samtliga styrelseledamöter enligt ovannämnda 16. De uppgifter som framkommit i massmedia om hur ledamöter förvärvat hyresavtal i stiftelsens fastigheter visar enligt Länsstyrelsens mening på mycket allvarliga brister i hur besluten om upplåtelse av lägenheter i stiftelsens fastigheter har hanterats. För att säkerställa en väl fungerande förvaltning av stiftelsen och att föreskrifterna i stiftelseförordnandet uppfylls gör Länsstyrelsen vid en sammanvägning av dessa omständigheter bedömningen att samtliga styrelseledamöter därför måste entledigas från sina uppdrag i stiftelsens styrelse. Styrelsen saknar efter ett sådant entledigande beslutför styrelse (se 4 i stadgarna). Styrelsen för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. nr 4 har därför att till Länsstyrelsen inge förslag till två nya lämpliga styrelseledamöter i stiftelsen samt att själv utse en ny styrelseledamot ( 3 stycke 4 och 5 i stadgarna). Stockholms Stadsfullmäktige har på motsvarande grund att utse två nya styrelseledamöter i stiftelsen (se 3 stycke 4 i stadgarna). Länsstyrelsen avser att i särskild ordning uppmana Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. nr 4 och Stockholms Stadsfullmäktige att göra anmälan enligt dessa föreskrifter. I avvaktan på att ny styrelse utses enligt dessa föreskrifter har Länsstyrelsen med stöd av 9 kap 7 stiftelselagen (1994:1220) förordnat en styrelse bestående av fyra personer (se dnr ). Hur man överklagar, se bilaga Mikael Wiman Annika Oldenburg Kopia till: 1. avd nr 4, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Västmannag. 10, STOCKHOLM, 2. Stockholms Stadsfullmäktige, Stadshuset, STOCKHOLM

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om allmänna pensionsfonder (AP-fonder); SFS 2000:192 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 13 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. FÖRSTA

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM YTTRANDE 2012-11-28 Betänkandet Nya villkor för public-service

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet

Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Rättsutlåtande avseende Underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Advokat, adjungerad professor Carl Svernlöv Baker & McKenzie Advokatbyrå och Uppsala universitet

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer