Dokumenthanteringsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan"

Transkript

1 Avdelning: Kommunens finanser; Aktiebrev Arkiv 80 Låsbart skåp i Ägarbevis över kommunens bostadsrätter Lista över ägarposter i kommunala bolag Lista över banklån Avräkningsnota, kopia Arkiv 80 Låsbart skåp i Papper/ ADB Papper/ ADB Papper Tjänsterum Bankens domumentation över kommunens lån, placeringar, amorteringar. Placeringsdokumentation Arkiv 80 Diariet Kommunens egen dokumentation över lån, placeringar, amorteringar. Upptagna lån: skuldebrev/reverser, kopia Utlämnade lån: skuldebrev/reverser Utlämnade lån till kommunala bolag: internreverser Arkiv 80 Låsbart skåp i Arkiv 80 Låsbart skåp i Arkiv 80 Låsbart skåp i G - G. G 10 år G 10 år G

2 Avdelning: Ränteswapavtal Arkiv 80 Låsbart skåp i Räntetakavtal Arkiv 80 Låsbart skåp i 10 år G 10 år G Ekonomi, övrigt; Ekonomiska rapporter, inkomna Papper/ e-post Konjunkturbedömningar, Papper/ inkomna ADB Prognoser, inkomna Papper/ Tjänsterum/ ADB e-postlåda Prognoser, egenproducerade 2 år Papper Tjänsterum

3 Avdelning: Information Allmänna informationsutskick Papper/ Tjänsterum/ e-post e-postlåda Annonser Arkiv 80 Pärm F Artiklar i interna tidningar Arkiv 80 F Artiklar, egenproducerade Arkiv 80 Diariet. Insändare, egna Arkiv 80 Diariet. Insändarsvar, egna Arkiv 80 Diariet. Kommundelsstämmoprotokoll Arkiv 80 Kronologiskt i Årligen F pärm Pressmeddelanden, inkommande Pressmeddelanden, utgående Arkiv 80 Diariet. Pressrelease Snabbprotokoll 2 år Papper/ ADB Kronologiskt i pärm/ G-katalog

4 Avdelning: Turisttidning Papper Kronologiskt i pärm Tidningen har olika namn och profil varje år. 10 år F Näringsliv och företagande Etableringsförfrågningar Arkiv 80 Diariet. Förteckning över mark och ADB M/L-katalog Eget register i Excel. lokaler Uppdateras ständigt. Kartor, kopior Papper Tjänsterum Register över medlemmar i företagarföreningar Personal Anteckningar från centralt samverkansmöte Centrala kollektivavtal, tryckt ADB M/L-katalog Eget register i Excel. Uppdateras ständigt Arkiv 80 Kronologiskt i pärm Papper Kronologiskt i pärm Kommun-övergripande 10 år F Från Svenska kommunförbundet. sammanställning Protokoll; centrala tvisteför Arkiv 80 Diariet löneöversyner Arkiv 80 Diariet Kommunövergripande principer fastställda i överläggningar. Fastställandet av individuella.

5 Avdelning: MBL-för, kommunövergripande löner sker genom förhandling på respektive förvaltning. Arkiv 80 Diariet Planärenden Förslag till detaljplan; Arkiv 80 på SHBK. -utredning -beskrivning av uppdrag -planavtal -miljökonsekvensbeskrivning Diarieförs. Uppdraget att göra ett föslag till detaljplan kommer från kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden. Utredning sätts igång. Särskild överenskommelse med SHBK och -plankarta -fotografier -illustartionskartor -planbeskrivning -planbestämmelser -genomförandebeskrivning

6 Avdelning: -tjänsteutlåtande Planprogram Arkiv 80 SHBK Diarieförs. En första skiss till detaljplan. Samrådsförslag Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs. Förslaget offentliggörs. Berörda parter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Annonsering även i tidningarna. Samrådsredogörelse Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs. Bearbetning av förslaget och synpunkterna. Utställningsförslag Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs. Det slutgiltiga förslaget till detaljplan ställs ut. Även nu annonseras i tidningar. Utställningsutlåtande Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs. Sammanställning av inkomna synpunkter. Godkänns av MBN och KS. Utdrag ur styrelse- och nämndprotokoll Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs. Ingår i ärendeakt Lagakraftsbevis Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs. Juridiska dokument som visar att planen vunnit laga kraft.

7 Avdelning: Ingår i ärendeakt Detaljplan Arkiv 80 Närarkiv SHBK Preliminära planer Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs. när planen vunnit laga kraft. Delöversiktsplaner (fördjupning Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs av översiktsplan) Översiktsplaner Papper Närarkiv SHBK Diarieförs Specialutredningar Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs Överklagan Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs Svar på överklagan Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs Dom, kopia Arkiv 80 Närarkiv SHBK Diarieförs Fotografier Arkiv 80 Närarkiv SHBK Fotografier kan förekomma i samtliga planärenden. Fastighetsförteckning Arkiv 80 Närarkiv SHBK Exploateringsavtal Arkiv 80 Fastighetsförvaltningen En kopia i diariet. Originalet förvaras i fastighetsakten. Fastighetsakterna levereras efter överenskommelse med -

8 Avdelning:. Förköpsärenden; Papper Diariet Delegeringsbeslut. Anmäles i KS. -förfrågan Med köpebrev som bilaga. -beslut Befolkning och statistik Befolkningsprognos Arkiv 80 Diariet Underlag till befolkningsprognos Befolkningsstatistik Papper Pärm På Uppdragskontoret Underlag till befolkningsstatistik

9 Avdelning: Miljöarbete/ Agenda 21 Nyckeln, webtidning ABD/ papper Övriga dokument som kommer av denna verksamhet återfinns under del 1/ Verksamhetsgemensamma dokument. Internet/ pärm Tidningen finns på hemsidan och hos kommunekologen i pappersform. Till exempel olika typer av planer, rapporter och styrdokument. 5 år F Trafikfrågor Månadslistor från Västtrafik Prognoser, från Västtrafik Övriga dokument som kommer av denna verksamhet återfinns under del 1/ Verksamhetsgemensamma dokument. Papper Tjänsterum Statistik över resandet. - - Civilt försvar Lista över krigsplacerade Papper Diariet Sekretess enligt SekrL

10 Avdelning: Planeringsunderlag för det civila försvaret Kartmaterial från försvarsmakten - skyddsobjekt 2:2 Papper Pärm i Från Länsstyrelsen. säkerhetsskåp. Sekretess enligt SekrL Diarieförs 2:2 Papper Diariet Visar skyddsobjekt i kommunen. Sekretess enligt SekrL 2:2 Sekretessbevis Papper Diariet Visar att berörda personer har tagit del av informationen om sekretess Skrivelser från försvarsmakten Beredskap Riskinventering - detaljerat utkast Papper Diariet Ingår i beredskapsplan. Sekretess enligt SekrL 2:2 Papper Diariet Ingår i beredskapsplan. Sekretess enligt SekrL 2:2 Utkast till beredskapsplan Papper Diariet Sekretess enligt SekrL 2:2 Lednings- och informationsplan Papper Diariet Ingår i den kommunövergripande beredskapsplanen Risk- och sårbarhetsanalys Papper Säkerhetsskåp Diarieförs. Sekretess enligt SekrL 2:2

11 Avdelning: Beredskapsplan för Kungälvs kommun Papper Säkerhetsskåp Här ingår samtliga förvaltningars beredskapsplaner samt ledningsinformationsplan. Diarieförs. Sekretess enligt SekrL 2:2 F Samband ar rörande samband Papper Tjänsterum F vid krissituationer Kontaktlista Papper Tjänsterum Adresslista över personer att kontakta i krissituation. Diarieförs. Sekretess F Inrapportering, samband Papper Pärm i säkerhetsskåp Larmlista Papper Pärm i säkerhetsskåp Detaljplan för kristidsförvaltning Papper Pärm i säkerhetsskåp enligt SekrL 2:2 Diarieförs. Sekretess enligt SekrL 2:2 Diarieförs. Sekretess enligt SekrL2:2

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer