Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR KS-2015/ (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Frångå tidigare tillämpning mellan kommunen och Huge Fastigheter AB om ett fastställt enhetspris vid försäljning av kommunal mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler. Separat värdering bör göras vid varje enskilt tillfälle. 2. Kommunen bör i normalfallet välja att sälja marken till Huge eller privat aktör, avseende byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Undantagsvis kan även tomträtt användas om särskilda skäl föreligger. 3. Kostnader för infrastrukturåtgärder i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler, bör generellt finansieras via kommunens exploateringsbudget. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade , med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat , att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna när det gäller mark- och kringkostnader när nya kommunala lokaler ska uppföras. Utredningen har inte kunnat visa på några avgörande skillnader då det gäller det ekonomiska utfallet för skattebetalarna, utifrån alternativen att kommunen säljer mark eller upplåter mark med tomträtt. Inte heller då det gäller olika principer för hur kostnaderna hanteras avseende infrastrukturåtgärder, s k allmänna anläggningar, visar på någon tydlig ekonomisk skillnad. Däremot finns det några andra parametrar som kan vara av värde att ta hänsyn till vid val av principer för framtida hantering. Till exempel hur de olika alternativen påverkar storleken på kommunens skolpeng samt möjligheten att åstadkomma enhetliga, transparenta samt tydliga rutiner för kommunens egen organisation, samt för andra berörda aktörer. Det i sin tur kan i sig ha ett ekonomiskt värde för skattebetalarna. Utredningen föreslår därför att; 1. Individuell bedömning av markpriset alltid görs. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR KS-2015/ (2) 2. Kommunen företrädesvis säljer marken till Huge eller privat aktör vid byggnation av kommunala verksamhetslokaler, om inga särskilda skäl föreligger för att istället göra en tomträttsupplåtelse. 3. Kostnader för infrastrukturåtgärder inom allmän platsmark, i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler bekostas via kommunens exploateringsbudget. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Controllerchef Bilagor Kommunstyrelsens rapport daterad Beslutet delges Huge Fastigheter AB Samtliga nämnder

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (23) 16 februari 2015 Rapport. Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten Bilaga 1 Några exempel - upprättade exploateringsavtal mellan kommunen och Huge Rapportförfattare: Mari Söderquist, Ekonomiavdelningen KSF Gunilla Sundström, Näringsliv & samhällsutveckling KSF Emelie Malaise, Mark- och exploateringsavd. MSB POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Utvecklingsavdelningen Lokalplaneringsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 2 (23) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING Bakgrund Utredningens syfte Metod Deltagare i arbetsgruppen samt styrgruppen 6 3. MARK- OCH INFRASTRUKTURKOSTNADER Gällande ramlagstiftning Kommunens riktlinjer för markupplåtelse och försäljning av kommunägd mark Ramavtal / mark- och exploateringsavtal Prissättning av kommunal mark Kostnadsfördelning allmänna anläggningar (exploateringsbidrag) HUR SER HYRESAVTALEN UT IDAG, kort bakgrund Vem äger, bygger och hyr Nuvarande hyresberäkningsmodell Hur påverkas lokalhyreskostnaden av markförvärvskostnader samt infrastrukturkostnader, vid hyresförhållanden med Huge LOKALHYRANS PÅVERKAN PÅ LOKALPENGEN FÖR GRUNDSKOLAN Hur påverkas storleken på lokalpengen till andra aktörer, av kommunens egna hyresnivåer HUR GÖR ANDRA KOMMUNER Haninge Botkyrka Stockholm Nynäshamn Södertälje Tyresö EKONOMISKA BEDÖMNINGAR Bakgrund 17

5 3 (23) 7.2 Upplåtelse med tomträtt Försäljning av mark Finansiering av infrastrukturkostnader ANALYS & FÖRSLAG Prissättning av kommunal mark Val av upplåtelseformer Finansiering av allmänna anläggningar Rapportens förslag 23

6 4 (23) 1. SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige beslutade , med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat , att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna när det gäller mark- och kringkostnader när nya kommunala lokaler ska uppföras. En mindre utredningsgrupp tillsattes med representanter från både kommunstyrelsen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Även en löpande dialog med representant för Huge Fastigheter AB (Huge) har förts. Utredningen har inte kunnat visa på några avgörande skillnader då det gäller det ekonomiska utfallet för skattebetalarna, utifrån alternativen att kommunen säljer mark eller upplåter mark med tomträtt. Inte heller då det gäller olika principer för hur kostnaderna hanteras avseende infrastrukturåtgärder, s k allmänna anläggningar, visar på någon tydlig ekonomisk skillnad. Däremot finns det några andra parametrar som kan vara av värde att ta hänsyn till vid val av principer för framtida hantering. Till exempel hur de olika alternativen påverkar storleken på kommunens skolpeng samt möjligheten att åstadkomma enhetliga, transparenta samt tydliga rutiner för kommunens egen organisation, samt för andra berörda aktörer. Det i sin tur kan i sig ha ett ekonomiskt värde för skattebetalarna. Utredningen föreslår därför följande; Prissättning vid markförsäljning Frångå tidigare överenskommelse mellan kommunen och Huge om ett fastställt enhetspris vid försäljning av kommunal mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler. Istället bör en individuell markvärdering alltid göras. Sälja mark eller upplåta med tomträtt Kommunen bör i normalfallet välja att sälja marken avseende byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Men undantagsvis kan även tomträtt användas om särskilda skäl föreligger. Finansiering av erforderliga infrastrukturåtgärder Kostnader för intrastrukturåtgärder inom allmän platsmark, i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler, bör generellt finansieras via kommunens exploateringsbudget och därmed inte belasta lokalhyran. Markpriset bör därmed inkludera att kommunen bygger erforderliga allmänna anläggningar, dvs en byggklar tomt.

7 5 (23) 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Ann-Marie Högberg (S) väckte den 28 mars 2012 en motion som delvis berörde frågan om att ta ett ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler (KS-2012/394). I motionen framfördes bl a att kommunens lokalkostnader borde kunna hållas nere genom att inte belasta lokalprojektet med olika typer av kringkostnader för t ex infrastrukturåtgärder. Även möjligheten att upplåta mark med tomträtt istället för att sälja marken nämns i motionen. Kommunfullmäktige beslutade, med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat , att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna när det gäller mark- och kringkostnader när nya kommunala lokaler ska uppföras. 2.2 Utredningens syfte Att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna i Huddinge kommun när det gäller olika former av markförvärvskostnader, samt hur infrastrukturkostnader i lokalprojekten påverkar lokalhyran, och i förlängningen skattebetalarna, vid planering och produktion av nya kommunala verksamhetslokaler. Utgångspunkten är även att Huge Fastigheter AB (Huge) respektive privata byggherrar ska ges samma förutsättningar, dvs att likabehandling skall råda. 2.3 Metod Inledningsvis ges en allmän bakgrundsinformation kring hur praxis, riktlinjer och koncerngemensamma överenskommelser styr hanteringen i nuläget. Några exempel i närtid redovisar hur markkostnader, upplåtelseformer och infrastrukturåtgärder hanterats i aktuella projekt. (se bilaga 1). Dessa exempel har valts ut för att spegla några olika typer av nya kommunala verksamhetslokaler, där ny detaljplan tagits fram med efterföljande mark- och exploateringsavtal. Kommunens internhyresmodell beskrivs, samt vilka parametarar som påverkar lokalhyrans storlek. Rapporten resonerar vidare kring betalströmmarna inom kommunkoncernen, beroende på val av kostnadsfördelning av de allmänna anläggningarna. I denna del har vi tagit hjälp av särskild kompetens inom kommunstyrelsens förvaltnings ekonomiavdelning. I syfte att redovisa en viss omvärldsbevakning har vi tagit kontakt med ett antal andra kommuner för att ta reda på hur dessa hanterar motsvarande frågeställningar. I arbetet har vi tagit in extern kompetens från NAISvefa, för att få hjälp med en översiktlig generell bedömning av marknadsvärdet för

8 6 (23) mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler, vilket närmare redovisas under punkten 3.4. Förutom kontakter med olika tjänstemän inom kommunens egen organisation, har vi även haft en dialog med Henrik Örneblad på Huge, affärsområde kommunala lokaler. 2.4 Deltagare i arbetsgruppen samt styrgruppen Arbetsgrupp Mari Söderquist, ekonomiavd. KSF. Rapportansvarig Gunilla Sundström, näringsliv & samhällsutveckling KSF Emelie Malaise, mark- och exploateringsavd. MSB Styrgrupp Bo Garneij, ekonomiavdelning, KSF Gunilla Wastesson, näringsliv & samhällsutveckling KSF Charlotta Thureson-Giberg, mark- och exploateringsavd. MSB 3. MARK- OCH INFRASTRUKTURKOSTNADER 3.1 Gällande ramlagstiftning Kommunen har alltid att förhålla sig till kommunallagens likställighetsprincip och förbud mot att ge individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Det innebär att kommunala markförsäljningar bör ske genom anbudsförfarande eller efter en oberoende expertvärdering och att alla behandlas lika. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gav år 2007 ut ett cirkulär med rubriken Tillämpning av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader, se även text under punkten Kommunens riktlinjer för markupplåtelse och försäljning av kommunägd mark Kommunfullmäktige beslöt den 13 februari 2012 om Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge. Riktlinjerna innebär att kommunens markförsäljning ska ske till marknadsmässiga priser.

9 7 (23) Riktlinjerna om markanvisning redovisas för bostadsbebyggelse men gäller i tillämpliga delar även för annat ändamål, t ex exploateringar för kultur och undervisning och bebyggelse för näringslivets behov. Huvudprincipen vid markanvisning för bostäder är försäljning av marken. Tomträttsupplåtelse kan tillämpas i vissa fall t ex. för förskolor/skolor och särskilda boendeformer t ex vårdboende. Även i andra fall kan tomträttsupplåtelse ske om det bedöms lämpligt. Markanvisning En markanvisning innebär en utfästelse till en byggintressent att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna för utbyggnad på ett kommunägt markområde. När kommunfullmäktige fattar beslut om en markanvisning till en byggintressent upprätts ett ramavtal mellan kommunen och byggherren som bekräftar markanvisningen. Markanvisning bör i första hand ske med utgångspunkt i ett anbudsförfarande. Direktanvisning kan vara aktuellt t ex om det finns uppenbara fördelar att samordna en utbyggnad, kommunens markområde är litet eller ligger i direkt anslutning till byggherrens mark. Tomträttsupplåtelse av kommunal mark Endast mark som är i allmän ägo kan upplåtas för tomträtt, vanligtvis är fastighetsägaren (upplåtaren) en kommun. Huddinge kommun har i dagsläget endast ett 10-tal fastigheter som är upplåtna med tomträtt. Tomträtt innebär att nyttjanderätt till en fastighet kan upplåtas för visst ändamål mot en årlig avgäld i pengar. Tomträtten är i många delar väldigt lik äganderätten. En upplåtelse med tomträtt innebär att: inga inskränkningar för tomträttshavaren vad gäller rätt att upplåta panträtt och nyttjanderätt eller att överlåta tomträtten får inte sägas upp av tomträttshavaren upplåtaren får säga upp tomträtten vid vissa tidsperioder (upplåtelseperioder), vilka ska vara minst 60 år vid upplåtelse för bostadsbebyggelse och minst 20 år vid annan användning upphör tomträtten pga uppsägning måste fastighetsägaren lösa byggnad och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten avgälden ska utgå med oförändrat belopp under fasta tidsperioder (avgäldsperioder) om minst tio år i taget

10 8 (23) 3.3 Ramavtal / mark- och exploateringsavtal I kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt redovisas vilka detaljplaneprojekt kommunen beslutat att arbeta med under den kommande treårsperioden. Samhällsbyggnadsprocessen är indelad i olika skeden: projektstart, planprogram (om det bedöms erforderligt), detaljplan, genomförande och utvärdering. Startskedet eller programskedet avslutas med att kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag för projektet och att ett ramavtal (markanvisningsavtal) tecknas med byggherren. Ramavtalet reglerar de övergripande förutsättningarna för planläggningen och exploateringsprojektets genomförande och är tidsbegränsad till två år från det att kommunfullmäktige fattat beslut att godkänna avtalet. I ramavtalet regleras bl.a. principer för kostnadsfördelning för genomförandet av ny detaljplan, samt preliminär köpeskilling för marken. I samband med att ny detaljplan antas av kommunfullmäktige träffas ett mer detaljerat så kallat mark- och exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren, där de slutliga villkoren för marköverlåtelsen (köpeskilling eller tomträttsavgäld) och genomförandet av detaljplanen bestäms. Exploateringsavtalet ska godkännas av kommunfullmäktige. Sker marköverlåtelsen genom upplåtelse av tomträtt träffas också ett tomträttsavtal. 3.4 Prissättning av kommunal mark Lagen om offentlig upphandling är inte tillämplig när det gäller kommunala fastighetsförsäljningar. EU:s statsstödsregler kan dock bli tillämpliga både vid köp och försäljning av fast egendom. Företag eller viss produktion får inte gynnas. Exempel på statsstöd är försäljning som understiger marknadspris eller köp till ett pris som överstiger marknadspris.

11 9 (23) Vid försäljning av kommunal mark bör en oberoende värdering göras om inte marknadspriset är känt genom annan försäljning i närtid. Värdering av marken sker oftast genom ortsprismetoden som innebär att man bland genomförda förvärv söker de fastigheter/tomträtter med egenskaper som liknar värderingsobjektet. Därefter görs en analys av dessa förvärv. Hänsyn tas till den värdeutveckling som skett mellan den tidpunkt då transaktionerna gjordes och värdetidpunkten. Ibland kan även värdering ske genom den så kallade avkastningsmetoden vilket innebär att man i en avkastningskalkyl gör en prognos för samtliga framtida betalningsströmmar som ett innehav av värderingsobjektet ger upphov till under den valda kalkylperioden. Vid tomträttsupplåtelse beror tomträttsavgälden av två faktorer; avgäldsunderlaget (markens värde) och avgäldsräntan. Enligt jordabalken och rättspraxis ska avgälden motsvara en skälig ränta på markens värde. Ändamålet med tomträttsupplåtelsen, dvs vad marken får användas till, påverkar markens värde och därmed också storleken av avgälden. Vid nyupplåtelse av tomträtt råder avtalsfrihet om avgäldsbeloppet. Vid omprövning av avgälden ska den nya avgälden grunda sig på markens värde vid omprövningen. I rapporten från NAISvefa redovisar de ett antal genomförda försäljningar av tomtmark i hela Stor-Stockholm, där hela eller delar av fastigheten avser mark för skolor eller förskolor. Antalet försäljningar för specifikt dessa ändamål är relativt begränsat, men utifrån deras undersökning kan dock konstateras att köpesummorna per kvadratmeter är mycket skiftande, alltifrån drygt 200 kr/kvm tomtyta till drygt 1600 kr. De högsta nivåerna avser dock större tomter där markanvändningen även innehöll t ex bostäder och/eller kontor och handel. För de tomter som avsåg endast skola eller förskola pendlade exemplifierade försäljningspriser mellan 200 och drygt 600 kr/kvm tomtyta. Oklart dock om det i vissa fall avser en försäljning till endast bokförda värden, internt inom en kommunkoncern. Gällande försäljningsöverenskommelse mellan kommunen och Huge Sedan oktober 2008 tillämpas en överenskommelse om att köpeskillingen för kommunal mark som säljs till Huge i samband med framtagandet av detaljplaner för skolor och förskolor ska uppgå till 600 kr/m 2 tomtyta. Köpeskillingen ska räknas upp med konsumentprisindex från till dess erläggande. Överenskommelsen föregicks av överläggningar om principer för ersättning vid marköverlåtelser mellan kommunen och Huge. Bland annat diskuterades markprisets påverkan på hyresnivåerna, och 600 kr/m 2 bedömdes vara en rimlig köpeskilling vid markförvärv för förskoleoch skoländamål. I praktiken har denna överenskommelse även fått gälla

12 10 (23) andra typer av kommunala verksamhetslokaler som Huge byggt åt kommunen. Hittills har inte några tomträttsupplåtelser tecknats mellan Huddinge kommun och Huge. Däremot har tomträttsavtal träffats med privata aktörer som byggt egna verksamhetslokaler för förskola, skola eller äldreomsorg. Enligt NAISvefas bedömning av rådande enhetspris mellan kommunen och Huge, bedömer de nivån som rimlig ur ett marknadsvärdeperspektiv, särskilt med tanke på att tomter för skolor och förskolor ofta har relativt låga exploateringstal (ofta en- eller tvåplanshus med mycket gårdsyta). Dock tillägger de i sin rapport att de ur fastighetsekonomisk synvinkel anser det vara principiellt fel att ha en enhetlig prisnivå, då värdet av marken beror på många olika parametrar, bl a det geografiska läget i kommunen. 3.5 Kostnadsfördelning allmänna anläggningar (exploateringsbidrag) I samband med nyexploateringar av ett större exploateringsområde är det vanligt att byggherren är med och bekostar de allmänna anläggningar som behöver byggas ut, i samband med exploateringen. Finns flera byggherrar i området fördelas kostnaderna vanligen utifrån bedömd nytta och i förhållande till byggrätten. Kommunens rätt att ta ut ersättning för att anlägga och förbättra gator i ett område där kommunen är huvudman för gatorna grundar sig på bestämmelser i plan- och bygglagen. Huvudprincipen är att kommunen är huvudman för allmänna platser och att kommunen utför och byggherren bekostar utbyggnaden av de allmänna anläggningar som erfordras till följd av ett exploateringsprojekt. Det kan t ex gälla utbyggnad eller standardförbättring av en gata, nya övergångsställen, utbyggnad av en gång- och cykelväg eller åtgärder på parkmark. Principerna för kostnadsfördelning mellan kommunen och byggherren regleras i ramavtalet (markanvisningsavtalet) och den slutliga fördelningen fastslås när exploateringsavtal tecknas. I de fall exploateringsavtal inte tecknas tas gatukostnader ut i enlighet med gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun med en gatukostnadsutredning som grund. Anslutningsavgifter för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc betalas av byggherren, liksom kostnaden för att ta fram detaljplanen. Byggherren utför och bekostar även alla enskilda anläggningar inom kvartsmark.

13 11 (23) 4. HUR SER HYRESAVTALEN UT IDAG, kort bakgrund 4.1 Vem äger, bygger och hyr Kommunens fastighetsbolag Huge äger och förvaltar huvuddelen av de lokaler som utgör kommunens verksamhetslokaler. De kommunala nämnderna beslutar och ansvarar för de lokaler som respektive verksamhet behöver och nyttjar. År 2008 genomfördes en omorganisation inom kommunen som innebar att budgetansvar och undertecknande av hyresavtal överfördes från kommunstyrelsens förvaltning till nämnderna. I samband med detta infördes även en ny resursfördelningsmodell för tilldelning av budgetmedel till nämnderna, som delvis styrs av befolkningsutvecklingen. Huge upphandlar byggentreprenaderna på marknaden, i enlighet med LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), efter beställning från de kommunala nämnderna. 4.2 Nuvarande hyresberäkningsmodell Då kommunen beställer nyproduktion av kommunala verksamhetslokaler via Huge tillämpas en form av överenskommen självkostnadshyra. Offertens innehåll/kostnadsdelar Kostnadsuppskattning för ett nybyggnadsprojekt sammanställs med en total investeringskostnad för projektet. Huge redovisar beloppet i en offert till kommunen med följande kostnadsdelar; Mark & exploateringskostnader Projekteringskostnader Entreprenadkostnad Kreditivkostnad (kapitalkostnad under byggtiden) Fastighets- och byggherrekostnader (4 % adm. påslag på totalen) Principer vid beräkning av offerten/hyreskalkylen (vid nyproduktion) Avskrivningstid = 30 år (annuitet) Kontraktstid = 10 år Ränta = 5-årig statsobligation + 1,5 % (räntan binds vid tidpunkten för offerten)

14 12 (23) Kostnad för Drift o Underhåll = 175 kr kr /kvm Index = 62 %, med basår som utgörs av året då inflyttning sker Förändrad internhyresmodell inom koncernen Arbete pågår i nuläget med att ta fram en förändrad hyresmodell mellan kommunen och Huge. 4.3 Hur påverkas lokalhyreskostnaden av markförvärvskostnader samt infrastrukturkostnader, vid hyresförhållanden med Huge Markförvärvskostnaden för Huge för ett aktuellt projekt multipliceras med den aktuella kalkylränta vid tidpunkten då offerten skrivs. Beloppet läggs in som en årlig kostnad i hyreskalkylen till kommunen, tillsammans med byggnadsentreprenadens övriga kostnader. För markkostnaden sker ingen avskrivning, utan samma belopp debiteras varje år oavsett avskrivningstid i övrigt. Oavsett vilken form av markförvärvskostnad som kommer att belasta lokalhyran kan konstateras att denna kostnadspost är marginell i förhållande till hela investeringsutgiften för ett nybyggnadsprojekt. Den utgör uppskattningsvis cirka 1-3 % av hyreskostnaden uttryckt i kr/kvm/år. Då det gäller kostnader för allmänna anläggningar, det som ibland benämns exploateringsbidraget, avser det infrastrukturkostnader som kommunens gatuoch trafikavdelning upphandlar och genomför. Därefter vidaredebiteras den på förhand avtalade kostnadsuppskattningen som en engångfaktura till exploatören, dvs Huge. Huge redovisar denna kostnad som en kostnadspost i offerten till kommunen, vilket därmed blir en del av byggnadsinvesteringen. Detta totalbelopp skrivs av med en annuitet under 30 år med aktuell kalkylränta, vilket alstrar en årlig hyreskostnad för kommunen/nämnden. Denna hyra indexeras årligen med avseende på KPI (kostnadsprisindex).

15 13 (23) 5. LOKALHYRANS PÅVERKAN PÅ LOKALPENGEN FÖR GRUNDSKOLAN 5.1 Hur påverkas storleken på lokalpengen till andra aktörer, av kommunens egna hyresnivåer Bakgrund I skollagen finns angivet att friskolor ska erhålla ersättning för lokalkostnader (lokalbidrag). Storleken på detta bidrag ska grundas på kommunens egna genomsnittliga hyreskostnader för de egna skollokalerna. Lokalbidrag betalas ut till alla andra huvudmän, dvs både friskolor inom den egna kommunen samt skolor belägna i andra kommuner. Lokalkostnaderna för de kommunala skolorna hanteras dock centralt. Beräkning lokalbidrag Vid beräkning av kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev räknas samtliga (förväntade) årshyror för kommunens egna grundskolelokaler samman, och fördelas därefter med antalet elever som går i kommunens egna grundskolor. På det viset får kommunen fram en kostnad/elev/år som utgör storleken på det lokalbidrag som kommunen betalar till andra aktörer som tar emot Huddingeelever. Beloppen är olika stora, t ex beroende på om det gäller förskoleklass eller årskurs 1-9. Ekonomiska effekter om kommunen bygger mycket nya skollokaler Kommunfullmäktiges resurstilldelning avseende lokaler till grundskolenämnden är ett årligt anslag som årligen stäms av mot befolkningsprognos och lokalförsörjningsplan. Hyresbudgeten för skollokaler i Huddinge kommun har under perioden ökat med 8 mnkr/år, enligt gällande resurstilldelningsmodell. Den faktiska hyreskostnaden kan dock öka mer eller mindre än utökad hyresbudget. Till exempel kan kommunens nyproduktion av skollokaler (samt större om- och tillbyggnader) alstra en större hyreskostnadsökning än den årliga resurstilldelningen avseende lokaler. Om planerad lokalutbyggnad enligt förvaltningens lokalförsörjningsplan ska kunna inrymmas i den av kommunfullmäktige beslutade ramen i Mål och

16 14 (23) Budget måste den ökade lokalkostnaden utöver ramtillskottet på 8 mnkr finansieras med medel från grundbeloppet, dvs nivån på grundbeloppet urholkas. Det så kallade grundbeloppet ska täcka kostnader för undervisning, läromedel, elevvård/hälsovård, måltider och lokalkostnader för vaktmästeri och städning. Ekonomiska effekter om fler väljer friskolor eller skolor i andra kommuner Grundskolenämnden i Huddinge erhåller inte någon utökad ersättning i Mål och Budget om det blir ökande andel elever som går hos annan huvudman. Det innebär på sikt att ersättningen avseende lokalbidraget till andra huvudmän urholkar nivån på grundbeloppet. Under dessa år måste medel förskjutas från grundbelopp till lokalbidrag, dvs nivån på grundbeloppet urholkas därmed. Å andra sidan innebär en minskande andel elever som väljer en skola hos en annan huvudman, att grundbeloppet per elev ökar, eftersom lokalbidragen totalt som då behöver betalas ut sjunker. Andel elever som går i annan skola än kommunens egna grundskolor När befolkningen ökar, växer antalet grundskoleelever inom kommunen, vilket även har lett till att antalet elever som väljer annan huvudman också ökar. Sedan 2003 har antalet elever hos annan huvudman ökat från cirka 1700 elever till 2800 hösten För att hålla ramen har detta delvis finansierats av medel från grundbeloppet. Andelen grundskoleelever som väljer annan huvudman ligger sedan några år tillbaka kring 20 %. Andelen har sedan 2003 ökat från cirka 15 % till 20 %. Omfattning av utbetalda belopp till andra huvudmän En motsvarande jämförelse mellan åren 2003 respektive 2014 vad gäller storleken på utbetalda belopp är inte möjlig att göra. Det beror på att kommunen tidigare använde en annan modell, som innebar att många privata utövare fick nyttja lokaler vederlagsfritt, men erhöll därmed heller inget lokalbidrag. För 2014 uppgår det totala utbetalda beloppet, avseende lokalbidrag till andra huvudmän, till 34 mnkr. Beloppet avser grundskoleelever, exklusive fritidshemsverksamhet. Förändringar av kommunens resurstilldelningsmodell I nuläget pågår en översyn av den nu gällande resurstilldelningsmodellen avseende resurstilldelningen för samtliga fackförvaltningar i kommunen.

17 15 (23) Förändringar som eventuellt kommer att föreslås, avses att införas från och med budgetåret HUR GÖR ANDRA KOMMUNER 6.1 Haninge Vid byggnation av t ex en kommunal förskola säljs marken till Tornberget, som är kommunens helägda fastighetsbolag. I de fall en privat aktör utses att bygga en förskola åt en privat förskoleaktör, säljer kommunen marken till den privata byggherren. Inga upplåtelser med tomträtt sker i kommunen, varken till Tornberget eller till privata aktörer. Inför en försäljning av mark till en privat aktör, görs en värdering av marken. Försäljning sker till bedömt marknadsvärde. En värdering utförs som tar hänsyn till geografiskt läge, storlek, hur byggbar marken är, tillåten byggrätt mm. När kommunen säljer mark för byggnation av t ex en förskola, så inkluderar markpriset även kostnaderna för allmänna anläggningar. 6.2 Botkyrka Botkyrka har inget bolag som bygger och förvaltar de kommunala verksamhetslokaler, utan det sker i förvaltningsform. Vid byggnation av t ex en kommunal förskola överförs aktuell fastighet till fastighetskontoret i kommunen, till ett belopp motsvarande det bokförda värdet i kommunens markanläggningsregister. Tomträttsupplåtelse har endast används vid några tillfällen, då kommunalägd mark har upplåtits till en privat aktör som uppfört t ex ett äldreboende. Vad gäller principerna för kostnadsfördelning av allmänna anläggningar så har man i Botkyrka kommun inga fastslagna principer, frågorna löses projekt för projekt. 6.3 Stockholm Stockholm skiljer sig från de övriga kommunerna som vi pratat med, i den meningen att kommunen så gott som alltid använder sig av tomträttsupplåtelse i samband med uppförande av kommunala verksamhetslokaler, och då främst till sina kommunala fastighetsbolag för kommunala verksamhetslokaler (t ex SISAB och Micasa). Men även privata byggherrar förekommer. De tillämpar samma avgäld för skola, förskola och

18 16 (23) vårdboende som för bostäder (hyresrätt). Bostadsavgälden är olika för olika stadsdelar. Då det gäller hanteringen av allmänna anläggningar (infrastrukturkostnader) svarar Stockholm att SISAB tar dessa kostnader inom fastighetsgräns, och endast i undantagsfall delar av infrastrukturåtgärder utanför fastighetsgräns. I likhet med Botkyrka svarar Stockholm att man inte har några fastlagda skriftliga principer, utan frågorna löses projekt för projekt. 6.4 Nynäshamn Kommunen bygger och driver sina projekt i egen regi. I Nynäshamn upplåter inte kommunen egen mark för kommunala verksamhetsändamål till privata aktörer. Dessa får leta lokaler eller mark via privata fastighetsägare. Kommunen använder sig inte av några tomträttsupplåtelser. 6.5 Södertälje Södertälje kommun har många kommunala bolag inom sin koncern, varav bland annat Telge Fastigheter AB. Vid byggnation av kommunala verksamhetslokaler säljer kommunen i de allra flesta fall marken till Telge Fastigheter AB som i sin tur bygger och sedan förvaltar. Endast i något enstaka fall har kommunen upplåtit en fastighet med tomträtt till en privat byggherreaktör. Vi värdering av den kommunala marken inför en försäljning görs alltid en extern värdering. Markpriset innefattar alltid eventuellt erforderliga infrastrukturkostnader utanför fastighetsgräns. 6.6 Tyresö Tyresö kommun äger och förvaltar sina kommunala verksamhetslokaler i förvaltningsform. Kommunen använder sig inte av tomträtter. Vad gäller infrastrukturkostnader på allmän platsmark i samband med uppförande av t ex en skola eller förskola, så brukar dessa kostnader finansieras via anslagsbudget hos Stadsbyggnadsförvaltnings Miljö- och trafikenhet. I likhet med Botkyrka och Stockholm svarar Tyresö att man inte har några formaliserade principer, utan frågorna löses projekt för projekt.

19 17 (23) 7. EKONOMISKA BEDÖMNINGAR 7.1 Bakgrund För att få hjälp med att bedöma det ekonomiska utfallet vid de båda alternativa handlingssätten, att antingen sälja kommunal mark för att bygga kommunala lokaler eller upplåta marken med tomträtt, har vi inhämtat kompetens och analyshjälp från ekonomiavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Sammanfattningsvis kan konstateras att inget av alternativen bedöms innebära någon tydlig ekonomisk fördel för kommunen och dess skattebetalare, kontra det andra alternativet. Båda alternativen är i princip likvärda utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv. I vart fall visar det inte på någon stor skillnad. Båda alternativen kan innebära en smärre vinst/fördel eller smärre förlust/nackdel för kommunen. Vad den ekonomiska effekten blir är beroende på hur räntesatsen förändras över tid samt hur inflationen förändras under samma tid. Kan även konstateras att ur ett snävt koncerngemensamt perspektiv - om aktörerna endast vore kommunen och dess kommunala bolag - har det ingen ekonomisk betydelse om kommunen skulle välja tomträtt eller att sälja marken. Däremot om vi tar hänsyn till att det kan vara en annan byggherre än Huge, så kan det finnas en del andra fördelar för kommunen att använda sig av tomträttsupplåtelser jämfört med att sälja marken, vilka redovisas utförligare under analysdelen under kapitel 8. Kommunens internbank De likvida medlen hanteras av kommunens internbank. Internbanken tillgodoser kommunkoncernens behov av kapital på såväl kort som lång sikt, det vill säga både lån och likvida medel. Sedan 2011 är huvuddelen av all extern skuldförvaltning för kommunkoncernen samordnad till kommunens internbank (som är samordnad med internbankerna i Södertälje och Botkyrka kommuner) som i sin tur lånar ut pengar till Huge Fastigheter AB och Söderenergi AB när dessa har behov av att låna till investeringar. 7.2 Upplåtelse med tomträtt En skillnad som kan noteras, vid en översiktlig jämförande beräkning mellan att sälja eller upplåta med tomträtt, är att tomträttsavgälden ger en något högre lokalhyra, (totalt cirka 1-3 % högre) för verksamheten än vad påverkan på lokalhyran blir med avseende på räntan på markförsäljningen blir, med de

20 18 (23) förutsättningar som idag råder med låga in- och utlåningsräntor. Det beror på att den satta avgäldsräntan som vanligtvis ligger på 5 % vid nyupplåtelse, är högre än nuvarande låneräntenivå vid ett markförvärv. Detta är dock något som kan vara det omvända vid andra ränteförutsättningar, och efter omförhandling av avgälden efter utgången avgäldsperiod. Lite övergripande kan konstateras att tomträttsintäkten för kommunen motsvaras av en markförvärvskostnad som läggs på kommunens lokalhyra, vid en tomträttsupplåtelse till Huge inför t ex en förskolebyggnation. Det vill säga i stort sett ett nollsumme-resultat. 7.3 Försäljning av mark Vid en markförsäljning får kommunen in mycket kontanter vid ett enstaka tillfälle, vilket är en skillnad mot tomträtten. Detta ger kommunen/koncernen likvida medel som kan användas för investeringar eller för mer långsiktiga placeringar. Lite övergripande kan konstateras att markförvärvets låneräntekostnad (som belastar kommunens interna lokalhyra) kan sägas motsvaras av förräntningen av kapitalintäkten som kommunen erhåller vid försäljningen av marken till Huge. Det vill säga i stort sett ett nollsumme-resultat. 7.4 Finansiering av infrastrukturkostnader Jämförande exempelberäkningar Vid anläggandet av så kallade allmänna anläggningar, det vill säga infrastrukturkostnader inom planområdet men utanför kvartersmark, kan kostnaderna för dessa hanteras och finansieras på i princip tre olika sätt. Exemplet nedan avser när Huge skall bygga en förskola, efter en beställning från kommunens. Alt C förekommer dock inte i kommunen i nuläget. Alt A kommunen bekostar allmänna anläggningar Kommunen utför och bekostar erforderliga intrastrukturåtgärder Dvs ingen kostnad åläggs byggherren/huge, vilket i sin tur innebär att dessa åtgärder inte heller belastar en framtida lokalhyra Kommunen lånar från internbanken med en viss avskrivningstid och en viss ränta, vilket alstrar en årlig driftskostnad hos kommunen

21 19 (23) Alt B Huge (byggherren) bekostar allmänna anläggningar Kommunen utför erforderliga infrastrukturåtgärder, och ligger därmed ute med kapital under byggtid Huge/byggherren ska, enligt upprättat exploateringsavtal, bekosta erforderliga infrastrukturåtgärder Huge faktureras en klumpsumma från kommunen Huge betalar kostnaden efter utförd slutbesiktning Kostnaden ( exploateringsbidraget ) ingår i Huges offert till kommunen för den nya förskolan. Det innebär även att beloppet som utgör nivån på lokalbidraget (skolpengen) till andra huvudmän ökar Huge lånar från internbanken med en viss avskrivningstid och en viss ränta, vilket alstrar en årlig lokalhyra/driftskostnad för kommunen/förskolenämnden Alt C Huge utför och bekostar allmänna anläggningar Huge utför och bekostar erforderliga intrastrukturåtgärder Dvs kostnaden åläggs byggherren/huge, vilket i sin tur innebär att dessa åtgärder belastar en framtida lokalhyra Hanteringen innebär även att beloppet som utgör nivån på lokalbidraget (skolpengen) till andra huvudmän ökar Kn innebära samordningsvinster då infrastrukturåtgärder på både kvartersmark och allmän platsmark kan ske av samma beställare Alt C kan inte tillämpas då byggherren är en privat aktör, vilket därmed motverkar likabehandlingen avr olika byggherrar En marginell ekonomisk fördel med att kommunen tar kostnaden för allmänna anläggningar (Alt A) är att kostnaden endast räknas upp en gång då kostnaden blir en avskrivningskostnad med hjälp av en bestämd ränta. Om däremot Huge skulle ta kostnaden, räknas först fram en årlig avskrivningskostnad som utgör en del av lokalhyran. Därefter räknas lokalhyran också upp årligen, med ett hyresindex. Denna typ av dubblerad uppräkning blir inte fallet om kommunen tar kostnaden.

22 20 (23) En högre lokalhyra för verksamheten innebär även en högre kostnad för kommunen på ett annat sätt. Om kommunens egna genomsnittliga lokalkostnader ökar, betyder det att storleken på lokalbidrag till fristående aktörer också ökar, såsom redovisas under avsnitt 5. Även detta utgör ett skäl till att vi anser det vara en fördel om kommunen tar kostnaden för alla allmänna anläggningar på allmän platsmark. Oavsett val av framtida principiell lösning så måste det råda transparanta och likvärdiga principer, vare sig det är Huge som bygger en förskola åt kommunen eller om det är ett privat byggföretag som bygger en förskola till en privat förskoleaktör. 8. ANALYS & FÖRSLAG 8.1 Prissättning av kommunal mark Ett grundläggande krav är som tidigare nämnts att förutsättningarna för samtliga aktörer måste vara transparenta och likvärdiga, oavsett om kommunens väljer att vid olika tillfällen sälja mark eller upplåta med tomträtt, och oavsett om marken avyttras via markanvisningstävling, anbud eller direktanvisning. Marken måste alltid värderas på något sätt, endera för att fastställa rätt försäljningspris eller för att sätta en motsvarande tomträttsavgäld som utgår från en gjord markvärdering. Undantag finns dock från kravet att värdera marken via anbud eller en oberoende värdering, men då inträder en anmälningsplikt till EU, för en bedömning så att förfarande och prissättning inte utgör ett stöd som står i strid med EU s statsstödsregler. Vid en oberoende värdering tas ofta hjälp av extern värderare, men det finns även exempel på kommuner som väljer att upprätthålla egen värderingskompetens och värderingsstatistik. Olika fastigheter betingar skiftande värden beroende på till exempel geografisk belägenhet eller geotekniska förutsättningar. Vi anser att kommunen bör frångå tidigare överenskommelse med Huge om ett fastställt enhetspris vid försäljning av kommunal mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler.

23 21 (23) 8.2 Val av upplåtelseformer Skillnader för kommunen vid val av tomträtt istället för försäljning Årlig avgäldsintäkt istället för att vid försäljningstillfället få en engångsintäkt. Kommunen kan som markägare tillgodogöra sig den stegring av markvärdet som ofta åtföljer en tätorts tillväxt (dvs värdestegring som beror av yttre faktorer som samhällets åtgärder och investeringar och inte användningen av själva tomten). I ett mark- och exploateringsavtal kan kommunen skriva in mer specifika ändamål rörande en tomträttsupplåtelse, än vad som kan göras via en detaljplan. Genom ändamålsförklaring kan kommunen begränsa och styra hur ytorna används, och kommunen kan få ut en högre avgäld då användningen på något sätt förändras till ett användningssätt som ger högre avkastning, t ex om flera olika användningsområden möjliggörs i detaljplanen. En tomträttsupplåtelse innebär mer administration för kommunen, t ex avseende avgäldsregleringar mm, jämfört med en markförsäljning Skillnader för byggherren vid val av tomträtt istället för försäljning En lägre årlig avgäld istället för att vid utbyggnadstillfället betala en stor engångsköpeskilling. Om inte hela fastighetens yta används behöver inte tomträttshavaren betala lika mycket i avgäld, jämfört med om hela ytan används för en byggrätt. Osäkerhet kring den framtida avgälden. Avgäldsperiodens längd, som för verksamhetslokaler i regel är 10 år, gör att förändringen i avgäld kan bli väldigt stor vid framtida avgäldsreglering. Om Huge vore den enda byggherren av kommunala verksamhetslokaler så vore det egentligen oväsentligt vilken upplåtelseform som väljs, eftersom Huge är ett helägt kommunalt bolag. Men kommunen har ett ansvar att ha likvärdiga och transparanta rutiner, som tar hänsyn till att det även kan vara andra byggherrar som bygger lokaler för kommunala verksamhetsändamål (för privata driftentreprenörer) på kommunal mark.

24 22 (23) Vi föreslår att kommunen i första hand skall sälja marken. Men i undantagsfall kan även tomträtt väljas om det bedöms som mest lämpligt i det enskilda fallet, eller om tomträtt särskilt efterfrågas av en enskild aktör. Det viktigaste är att det sker en individuell värdering av bedömt markvärde. 8.3 Finansiering av allmänna anläggningar Praxis vid tomträttsupplåtelser är att kommunen upplåter en färdig tomt, där iordningställande och finansiering av infrastrukturen på allmän platsmark ingår i tomträttsavgälden, och därmed åligger kommunen. Det brukar dock inte lika självklart vara fallet vid försäljning av en fastighet, utan det har ofta överenskommits och fastställts i exploateringsavtalet från fall till fall hur dessa kostnader skall hanteras och finansieras. Om byggherren skall finansiera dessa kostnader på allmän platsmark, så innebär det att det ökar den totala projektkostnaden, vilket i sin tur innebär att kostnaden omvandlas till en del av årshyran för lokalen. Lokalhyran kommer därefter att dessutom indexeras årligen. Om byggherren är Huge som bygger åt kommunen, innebär detta sammantaget att ett sådant förfarande även medverkar till att höja nivån på skolpengen som betalas ut till externa aktörer, se avsnitt 5.1. Ett skäl som skulle tala för Alt C, dvs att Huge utför och bekostar byggandet av allmänna anläggningar, skulle kunna vara att det är en fördel för Huge att kunna samordna pågående byggentreprenad med en samtidig gatuentreprenad. Kanske kan det vara mer kostnadseffektivt med möjliga samordningsvinster. Det som kan övervägas är alltså i vilken mån allmänna anläggningar på allmän platsmark skall finansieras via kommunens exploateringsbudget eller byggherren. Vi föreslår att dessa kostnader, vid byggande av kommunala verksamhetslokaler, generellt bör finansieras via kommunens exploateringsbudget och därmed inte belasta lokalhyran. Det blir även en större tydlighet internt i organisationen om byggherren finansierar dessa infrastrukturåtgärder inom fastigheten, och kommunen finansierar de allmänna anläggningarna på allmän platsmark. I detta sammanhang bör beaktas att markpriset för en byggklar tomt, dvs där kommunen bygger ut och bekostar allmänna anläggningar, betingar ett högre försäljningspris än för ett markområde där byggherren ska bekosta detta.

25 23 (23) 8.4 Rapportens förslag 1. Prissättning vid markförsäljning Frångå tidigare tillämpning mellan kommunen och Huge om ett fastställt enhetspris vid försäljning av kommunal mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler. Individuell markvärdering bör alltid göras, företrädesvis av extern värderare. Vid individuella markvärderingar tas därmed även hänsyn till aktuella markförhållanden. 2. Sälja mark eller upplåta med tomträtt Kommunen bör i normalfallet välja att sälja marken avseende byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Men undantagsvis kan även tomträtt användas om särskilda skäl föreligger, t ex om en enskild aktör föredrar tomträtt av likviditetsskäl eller i de fall detaljplanen medger flera olika ändamål för markanvändningen. 3. Finansiering av erforderliga infrastrukturåtgärder Kostnader för intrastrukturåtgärder i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler, bör generellt finansieras via kommunens exploateringsbudget och därmed inte belasta lokalhyran. Om byggherren generellt finansierar dessa infrastrukturåtgärder inom fastigheten, och kommunen finansierar motsvarande åtgärder på allmän platsmark, åstadkommes även en större tydlighet internt i organisationen. Markpriset bör därmed inkludera att kommunen bygger erforderliga allmänna anläggningar, dvs en byggklar tomt.

26 BILAGA 1 Datum Sida 1(5) Handläggare Några exempel - upprättade exploateringsavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB Kästa skola Beskrivning av projektet Detaljplan för Kästa 2: m.fl. (förskola och skola vid Katrinebergsvägen) vann laga kraft Syftet med detaljplanen var att ge möjlighet att uppföra en F-3 skola för 200 elever i kombination med en förskola med plats för totalt 100 förskolebarn. Området är beläget i Flemingsberg och omfattar ca kvm. Inom planområdet ägde Huge Fastigheter AB och Huddinge kommun tidigare ett antal småhustomter. Markförvärv Enligt det mark- och exploateringsavtal som tecknades i samband med antagandet av detaljplanen skulle 7135 m 2 av kommunens mark överföras till Postadress Huddinge Besöksadress Kommunalvägen 28 Telefon (vx) och fax vx E-post och webb

27 HUDDINGE KOMMUN Datum Sida 2(5) Huge Fastigheter AB och planläggas som kvartersmark. Huge betalade 600 kr/kvm för marken, dvs. totalt kr. Kostnader för allmänna anläggningar De allmänna anläggningar som regleras i exploateringsavtalet är dels en förlängning av gång- och cykelväg utmed Katrinebergsvägens norra sida samt ett nytt hastighetssäkrat övergångsställe som behövs för att skapa en säker skolväg. Dessa anläggningar ska enligt mark- och exploateringsavtalet projekteras, utföras och bekostas av kommunen. Vid detaljplanens antagande uppskattades nämnda åtgärder innebära kostnader om ca kr för kommunen. Ett förslag till tilläggsavtal till mark- och exploateringsavtalet togs fram 2013 till följd av att det planerade antalet elever utökades och huvudentrén flyttades. Gaturummet behövde då anpassas och gångvägarna fram till den nya entrén trafiksäkras och tillgänglighetsanpassas. I avtalsförslaget reglerades att Huge Fastigheter AB skulle bekosta dessa åtgärder om totalt ca kr. Ärendet återremitterades med förslaget att istället utöka kommunens budget i projektet så att kommunen kunde bära kostnaderna för gatuombyggnaden, vilket också blev det slutliga resultatet. Ripan 6 m.fl. - Mötesplats Stuvsta Beskrivning av projektet Projektet syftar till att pröva möjligheten att bygga en ny sporthall samt ungdomsgård inom fastigheten Ripan 6 m.fl. Planen anger också en ny kvarters- och gatustruktur för fastigheterna Ripan 1, Orren 3 samt Djupåsvägen. Markförvärv

28 HUDDINGE KOMMUN Datum Sida 3(5) Huge äger Ripan 6, medan kommunen äger resterande mark som erfordrades för projektets genomförande. Enligt det mark- och exploateringsavtal som godkändes av kommunfullmäktige i april 2014 ska Huddinge kommun överlåta ca.1500 m 2 mark till Huge Fastigheter AB. För markförvärvet ska Huge erlägga ca kr till Huddinge kommun, vilket innebär 300 kr/m 2 tomtyta. Marken som överlåts är prickmark enligt detaljplanen och får inte bebyggas med annat än p-platser, vilket förklarar det lägre markpriset. Kostnader för allmänna anläggningar De allmänna anläggningar som ska byggas inom projektet är enligt markoch exploateringsavtalet gångbana, cykelbana samt övergångsställe. Kommunen projekterar och utför dessa anläggningar. De faktiska kostnaderna faktureras sedan Huge Fastigheter AB efter godkänd slutbesiktning. Kostnaderna för anläggningarna väntas uppgå till omkring kr efter schablonberäkningar. Bergavägen (Glömsta 2:60) Glömsta skola Beskrivning av projektet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny skola för ca.700 elever, en förskola för ca.100 förskolebarn samt en idrotthall. Planområdet är beläget vid Bergavägen i Glömsta och omfattar ca. 2,5 ha. Marken ägs av Huddinge kommun. Förskolan och skolan uppgår till ca m 2 BTA och idrottshallen totalt till ca m 2 BTA. (Förutsättningarna för detta projekt har dock ändrats i ett senare skede. Idrottshall och förskola ingår ej) Markförvärv Enligt mark- och exploateringsavtalet ska kommunen överlåta ett markområde om ca m 2 av fastigheten Glömsta 2:60 till Huge mot en ersättning om kronor, dvs. 635 kr/m 2.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Tyresö kommun Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör

Tyresö kommun Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör PM Tyresö kommun 2015-10-12 Mark- och exploatering 1 (7) Dijedona Kelmendi Exploateringsingenjör Diarienummer 2015KSM0747 MSU Tomträtt Bakgrund Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag på MSU 2015-04-01

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Sidan 1 av 6 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Enligt lagstiftning från 1 januari 2015 ska samtliga kommuner anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (7) EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 84. Exploateringsavtal Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-03-26, 47 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar

Riktlinjer för markanvisningar Riktlinjer för markanvisningar Mot bakgrund av att det 2015 infördes en lag, SFS 2014:899, om markanvisning har följande riktlinjer utformats till stöd för hantering av markanvisningar. Begreppet markanvisning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR I VÄRMDÖ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR I VÄRMDÖ KOMMUN RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR I VÄRMDÖ KOMMUN Mot bakgrund av att lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar trädde i kraft den 1 januari 2015 har följande riktlinjer antagits av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning

Riktlinjer för kommunal markanvisning VERSION 1.0 DIARIENUMMER KS 2014.352 2015-02-19 Riktlinjer för kommunal markanvisning 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 Innehåll Riktlinjer för kommunal markanvisning... 1 1. Kommunala markanvisningar...

Läs mer

Exploateringsavtal i Falun

Exploateringsavtal i Falun falun.se/ Exploateringsavtal i Falun Så går det till EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN 1 2 EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN Inledning Exploateringsavtal i Falun Så går det till Inledning 3 Riktlinjer för exploateringsavtal

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret ^ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör +46 8 579 216 42 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 222 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Förvärv

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning KS.2017.0178 Sida 1 (6) 2017-04-04 Gustav Svebring 0413-625 47 Gustav.Svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för markanvisning Ärendebeskrivning Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN RIKTLINJER Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN Sölvesborgs kommun, upprättad 2015-12-14, KF 153/2015 Vad är ett exploateringsavtal? Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Markanvisningar i Falun

Markanvisningar i Falun falun.se/ Markanvisningar i Falun Så går det till MARKANVISNINGAR I FALUN 1 Inledning Markanvisningar i Falun Så går det till Inledning 2 Riktlinjer för markanvisningar i Falun 3 Handläggningsrutiner och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I SÖLVESBORGS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I SÖLVESBORGS KOMMUN Sid 1 (8) Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Beslutad av (datum och ) KF, 2015-12-14, 153 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2015-12-14 Senast reviderad 2016-11-21 RIKTLINJER

Läs mer

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (8) MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 83. Markanvisning Med markanvisning avses en överenskommelse mellan

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Innehåll 1 Sammanfattning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 3 1.4 Definitioner 4 2 Markanvisningar 4 2.1 Utgångspunkter och mål 4 2.1.1 Olika

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Markförsäljningspolicy för Vaxholms stads markområden för bebyggande. Beslutad av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 17

Markförsäljningspolicy för Vaxholms stads markområden för bebyggande. Beslutad av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 17 Markförsäljningspolicy för Vaxholms stads markområden för bebyggande Beslutad av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2015-04-13, 17 2 av 8 Innehåll 1. Inledning...3 2. Markförsäljning begrepp och metoder...3

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

83:4 83:3. Tomträtter för bostäder i Gävle. Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt

83:4 83:3. Tomträtter för bostäder i Gävle. Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt 83:4 83:3 Tomträtter för bostäder i Gävle Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt Drömmen om ett egnahem Historien om tomträtter börjar för över hundra år sedan. Bostadsbristen var

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Markanvisningsriktlinjer Södertälje kommun

Markanvisningsriktlinjer Södertälje kommun 1 (8) 2015-04-28 Samhällsbyggnadskontoret Markanvisningsriktlinjer Södertälje kommun Vad är en markanvisning? Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren

Läs mer

Plan- och markkontoret. Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen

Plan- och markkontoret. Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen Plan- och markkontoret Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2016-10-04 En växande stad Borlänge tillhör det nya Dalarna. Här finns traditionen kvar, men fokus ligger

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge. Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge. Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012 Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Utvecklingsavdelningen 11 oktober 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (7) Inledning Järfälla är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Ansvaret för bebyggelseutvecklingen

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2015-08-14 1/3 KS 9:1 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Kommunstyrelsen Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1,

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun Tjänsteutlåtande 0 Österå Samhällsbyggnadsförvaltningen Linnéa Faming Datum 2015-05-20 Dnr KS 2015/0223-253 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun Beslutsförslag

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1, Finningerondellen, etapp 2 KF 10:1 KF 10:2 KF 10:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2015-08-14 1/3 KS 9:1 KF 10:4 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Kommunstyrelsen Köpeavtal

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

Markanvisningspolicy Samrådshandling

Markanvisningspolicy Samrådshandling Markanvisningspolicy Samrådshandling 2016-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Utgångspunkter för markanvisningar... 2 2. MARKANVISNINGSPOLICY... 2 2.1 Vad är en markanvisning?...

Läs mer

1. Definition av begreppet markanvisning Initiativ till markanvisning Metod för markanvisning Direktanvisning 4

1. Definition av begreppet markanvisning Initiativ till markanvisning Metod för markanvisning Direktanvisning 4 1 Innehåll sida Bakgrund och syfte 1. Definition av begreppet markanvisning 4 2. Initiativ till markanvisning 4 3. Metod för markanvisning 4 4. Direktanvisning 4 5. Anbudsförfarande 4 6. Markanvisningstävling

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGS- OCH EXPLOATERINGSAVTAL I FÄRGELANDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGS- OCH EXPLOATERINGSAVTAL I FÄRGELANDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGS- OCH EXPLOATERINGSAVTAL I FÄRGELANDA KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 142, 2016-11-16 Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal i Färgelanda kommun Inledning

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 25 mars 2013 KS-2013/293 1 (3) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för förvaltning

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen.

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Hanna Andersson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 57 hanna.e.andersson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-01-20 Överenskommelse om exploatering för bostäder

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Mark- och exploateringsenheten 2009-09-13 1 (6) Referens: Sigvard Andersson GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för kv. Dynamiten i Uttran, Botkyrka kommun Mark- och exploateringsenheten 2009-09-13 2 (6)

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2014-09-22 DNR KS 2014.352 ANNA-CARIN MATTSSON SID 1/1 EXPLOATERINGSCHEF ANNA-CARIN.MATTSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLFMÄKTIGE Tjänsteskrivelse

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp?

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? Uppdragsgivare: HSB Brf Pildammen genom dess styrelse. Uppdrag: Analys av föreslaget nytt tomträttsavtal fr o m 2019 samt erbjudande om friköp av fastigheten

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN DETTA ÄR ETT UTKAST TILL MARKANVISNINGSAVTAL. FÖRÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE DÅ DET FAKTISKA AVTALET TAS FRAM MELLAN KOMMUNEN OCH BOLAGET. 1 Parter Sollentuna kommun (org.nr. 212000-0134), nedan kallad

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning Säters kommun. Antagen av KF , 107 SÄTERS KOMMUN

Riktlinjer för markanvisning Säters kommun. Antagen av KF , 107 SÄTERS KOMMUN Riktlinjer för markanvisning Säters kommun Antagen av KF 2017-09-21, 107 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Innehåll... 1 Bakgrund... 1 Definition markansvisning... 1 Markupplåtelse

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun

Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-10-20 Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn

Läs mer

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå.

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. Riktlinjer VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. RIKTNINGAR Visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle halvvägs till Vision Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen

Läs mer

Upplåtelse av tomträtt inom del av fastigheten Skaftö-Backa 3:351, F.d. Regnklädesfabriken

Upplåtelse av tomträtt inom del av fastigheten Skaftö-Backa 3:351, F.d. Regnklädesfabriken 1/3 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2014-03-28 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen / Utvecklingsenheten Handläggare: Sara Norén Telefon: 0523-61 31 65 E-post: sara.noren@lysekil.se Upplåtelse

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Policy för markanvisning i Sollentuna Antagen av fullmäktige 20120613, 59 Innehållsförteckning 1. Markanvisning i Sollentuna... 2 2. Sollentuna växer... 2 3. Sollentuna kommuns markanvisningspolicy...

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Riktlinje för exploateringsavtal

Riktlinje för exploateringsavtal Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för exploateringsavtal Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 10 Sid 2(6) Riktlinje för markanvisningar Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 10 www.gavle.se

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 17 DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-28 KS-2014/308.313 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan Myrängen

Läs mer