Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194 Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet 78

195 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Division Barn, Utbildning & Kultur bedriver sin verksamhet på uppdrag av tre nämnder - Barn- och Ungdomsnämnden, Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen är ansvarig produktionsnämnd. Verksamheter Barn och Ungdom Barn och ungdom omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, frivillig musikskola, Resursteamet samt administrering av vårdnadsbidraget. Förskoleverksamhet omfattar förskola och pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare. Divisionen driver en Ur- och Skurförskola i Bergshammar och en Språkförskola i innerstaden. Skolbarnsomsorg omfattar fritidshem, öppen fritidsverksamhet samt pedagogisk omsorg. Samtliga F 6 -skolor, förutom Blomenbergska skolan 1, har drivit fritidshem och erbjudit öppen fritidsverksamhet. Den kommunala grundskolan omfattar 26 grundskolor samt Naturskolan på Sävö. Samtliga 7-9-skolor har egna profiler. Bollsporter dominerar men även musik, vildmark o vetenskap, estetik, drama, media, naturvetenskap och teknik samt upplevelser och äventyr erbjuds. Sju skolor har inkluderade särskoleelever. Obligatorisk särskola finns på två enheter. Utbildning Utbildning omfattar verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesärskola under rubrik Nyköpings gymnasium och grundläggande, gymnasial utbildning för vuxna, Särvux, Sfi, Kvalificerade yrkesutbildningar, Yrkeshögskoleutbildningar, högskoleutbildningar och utbildningsprojekt under rubrik Campus Nyköping. Nyköpings gymnasium Nyköpings gymnasium är Nyköpings kommuns samlade gymnasieverksamhet inkl gymnasiesärskola, riksidrottsgymnasier i kanot och simning och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) i fotboll, handboll, innebandy och segling. 1 Fritidshemmet drivs av föräldrakooperativet Kojan. 2

196 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Inom Nyköpings gymnasium erbjuds utbildningar inom den nya gymnasieskolan (GY11) med start hösten 2011 på 12 nationella program. Inom gymnasiesärskolan erbjuds fastighetsservice, estetisk verksamhet och handel och omvårdnad på nationell nivå samt yrkesträning och verksamhetsträning på individuell nivå. Nyköpings gymnasiums program finns fördelade på tre gymnasieområden, Gripen, Tessin och Skavsta. Campus Nyköping Campus Nyköping utgör en infrastruktur innehållande gemensam mötesplats med mäklarfunktioner inom all utbildning av vuxna. Campus Nyköping utgör ett förmedlande nav och länk i kontakterna med näringslivet, myndigheter, högskolor och universitet. Inom Campus Nyköping tillhandahålls stöd och service till studerande samt erbjuds platsförlagda/distansbaserade kurser, programutbildningar och eftergymnasiala utbildningar. Utbildning av vuxna bedrivs främst vid Campus Nyköping genom att tillhandahålla efterfrågestyrd, flexibel utbildning i form av: Behörighetsgivande utbildningar och förberedande yrkesutbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Individuellt anpassade utbildningar inom svenska för invandrare (Sfi) som leder till att vuxna flyktingar/invandrare etablerar sig i samhället. Särvux syftar till att ge vuxna med begåvningshandikapp de kunskaper och färdigheter motsvarande dem som barn och ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan och på nationella och specialutformade program inom gymnasiesärskolan. Platsförlagda - och högskoleutbildningar samt kvalificerade yrkesutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar erbjuds (inkluderar Yrkeshögskoleutbildningen inom Flygteknik). Kultur och Fritid Kultur och fritid har i uppdrag att bedriva kultur-, bibliotek - och arkivverksamhet, vara rådgivande till föreningslivet, administrera bidrag till dessa samt ansvara för korttidsuthyrning av kommunens lokaler. Verksamheten omfattar bibliotek, arkiv, kommunens konstsamling och fotografiska bilder, konsumentinformation, kulturprogram för vuxna, programverksamhet och pedagogisk verksamhet för barn och unga, föreningsbidrag och rådgivning i fritids- och föreningsfrågor samt lokalbokning. ÅRET SOM GÅTT Övergripande uppdrag Den första juli 2011 började en ny skollag tillämpas. Mycket av de nya och förstärkta uppdragen som redovisas i detta textavsnitt har divisionen redan initierat, kartlagt och till viss del startat ett implementeringsarbete runt under Förskolan som en egen skolform Förskolechefens ansvar och beslutanderätt har förtydligats och förskollärares särskilda ansvar för det pedagogiska arbetet stärkts. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Elevhälsa - elevernas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan Studie- och yrkesvägledning Tillgång till skolbibliotek Betyg och bedömning fr.o.m. ht 2012 kommer betyg även att sättas i årskurs 6 och 7 i grundskolan. Eleverna ska få betyg vid varje terminsslut fr.o.m. åk 7 i alla ämnen utom språkval. Lärarlegitimation för lärare och förskollärare - införs i flera steg fr.o.m. den 1 juli 2011 med övergångsregler som gäller tom 1 juli Överklagande fler beslut än tidigare kan överklagas vilket ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Förskolan Förskolans utvecklingssatsning Framtidens förskola, med syftet att öka kvalitén på alla förskolor och medvetandegöra all personal om förskolans pedagogiska uppdrag, har framgångsrikt varit fokus under hela året. Målet är en jämn, hög och likvärdig kvalité på alla förskolor. Förutom ett övergripande fokus på inre systematiskt kvalitetsarbetet har förskolorna bedrivit ett väl genomtänkt, innehållsrikt och spännande arbete för att stimulera och utmana barns språk och språkutveckling. 2 Under året har förskolorna deltagit i flera kompetenshöjande konferenser och föreläsningar för att höja kompetensen inför en ny Skollag och förtydligad läroplan för förskolan. 2 Förskolor och skolor arbetar så att det främjar barns och elevers språkutveckling (Tjänstegaranti 2010) 3

197 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Många förskolor är inspirerade av det förhållningssätt till utveckling och lärande som kännetecknar Reggio Emilia. Fritidshem Ett nytt utvecklingsarbete, Framtidens fritidshem, har framgångsrikt genomförts under året med fokus på fritidshemmens uppdrag som komplement till skolans uppdrag. Utvecklingsarbetet genomförs med utgångspunkt från gemensam litteratur och stöd via nätverk för medarbetare från fritidshem i hela kommunen där bl a goda exempel lyfts fram som framgångsfaktorer. Grundskola Implementeringsarbetet med ny skollag, ny läroplan, kursplaner, betyg- och bedömningsmodeller har stått i fokus under året. Med hjälp av statsbidrag har medarbetare fått flera kompetenshöjande föreläsningar, främst i ämnena svenska och matematik. Litteratur till de ämnena har köpts in med stöd av statsbidrag. Arbetet med Projekt Bästa grundskolan har fortsatt i samma anda som tidigare år. Resultaten har inte uteblivit. I nationella prov i matematik rankas Nyköpings grundskolor på plats 40 av Sveriges 290 kommuner 3. Meritvärdet fortsätter att öka. Projekt IUP individuell utvecklingsplan avslutades under året. Alla skolor är inne i systemet, nästintill hälften av alla vårdnadshavare besöker modulen och kan följa elevens närvaro/frånvaro, digitala elevdokumentation och omdömen. En ny betygskala tillämpas för åk 6-9. Betyg i årskurs 8 tillämpas enligt det nya betygssystemet från höstterminen Lärarna arbetar med kursplaner och bedömningsfrågor både på den egna skolan och i kommunövergripande nätverk. Kompetenshöjande föreläsningar genomförs och stödmaterial om bedömning från Skolverket används för att kvalitetssäkra likvärdigheten i arbetet med betyg och bedömning. Musikskolan Tillsammans med 32 andra skolor i 4 län, avslutade Nyköpings Musikskola ett 2-årigt kompetensutvecklingsprojekt finansierat av EU. Kulturpedagogiskt utbyte skedde med Irland genom Musikskolans orkester Folklarms besök och Barn Spelar För Barn(BSFB)-projektets 40 konserter genomfördes framgångsrikt. Musikskolan har uppnått alla specifika mål i Internöverenskommelsen. Nyköpings gymnasium Nyköpings gymnasium har elever varav elever går nationella program och 200 elever går introduktionsprogram. Året har präglats av att förbereda och starta den nya gymnasieskolan (GY11) som bland annat innebär nya program, ny betygsskala, nya ämnen och kurser. Individuella programmet har ersatts av introduktionsprogram. Utifrån demografiska förändringar minskar nu antalet elever inom gymnasieskolan fram till Stora anpassningar har gjorts under året där 300 medarbetare våren 2011 minskades till 265 medarbetare hösten Det framtida Nyköpings gymnasium kommer i huvudsak att samlas på Gripenområdet. En arbetsgrupp startades våren 2011 bestående av personalrepresentanter, rektorer, divisionschef, gymnasiechef, lokalsamordnare BUK och informatör BUK. Arbetsgruppens första uppdrag var att arbeta fram en kravspecifikation till kommunfastigheter som lämnades i nov Den digitala kompetensen är ett tydligt uppdrag i den nya gymnasieskolan. Försöksverksamheten: en till en avslutades våren 2011 och övergår nu till en reguljär satsning. Campus Nyköping Campus Nyköping har under 2011 haft cirka 2500 studerande på de olika utbildningsnivåerna Av dessa har cirka 600 personer studerat inom eftergymnasiala studier. Campus Nyköping har lämnat in 3 ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta en ny utbildning under 2012 samt att få fortsätta med två gamla utbildningar. Antal studerande inom svenska för invandrare fortsätter att vara hög. En förändring i antal utbildningstimmar per vecka inom Sfi har skett, från heltidsstudier 24,75 h/v (aug.) till 15 h/v. Två företagsanpassade svetsutbildningar inom Yrkesvux har genomförts med gott resultat. Campus Nyköping deltar i den regionala styrgruppen för Vård och Omsorgscollege. Under året har Campus Nyköping avslutat projekt Margit. Projektet har bidragit till att stärka samverkan mellan företagen och Campus Nyköping och bidragit till att skapa strukturer för individanpassad kompetensutveckling enl. företagens behov. I början av 2011 tog Campus Nyköping över, som delprojektledare i, projekt Yrkeshögskola Mälardalen, YHM. Målet är att tillgodose arbetslivets behov av rätt utbildad arbetskraft på nya och effektiva sätt. Kultur och fritid Kultur och fritid har delvis uppfyllt ställda mål. Användning av den webbaserade servicen fortsätter att öka. Ny automatik för utlån och återlämning av media har satts i drift på huvudbibliotek och bokbuss. Historiska bilder från Nyköping har publicerats på kommunens hemsida. Människor, händelser och platser har identifierats av bl.a. gamla nyköpingsbor och blir spännande kompletteringar till kunskapen om Nyköpings historia. Uthyrning av gymnastiksalar till skolorna i kommunen, har förts över till Lokalbokningen. 3 Öppna jämförelser 2011-SKL (Sveriges kommuner och Landsting) 4

198 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Måluppfyllelse och kvalitet Mål Mål för god service Tillgänglighet Barn och ungdom Aktuell information med länkar till styrdokument, kvalitetsredovisningar och blanketter finns på kommunens webbplats. Information finns på de språk som är aktuella i kommunen Barn och ungdom 1. Lokaler och inventarier anpassas till barns och elevers funktionsnedsättning 2. Pedagogisk utrustning anpassas till barns och elevers funktionsnedsättning Nyköpings gymnasium Gymnasieelever intagna på förstahandsval Mål 90 % Campus Nyköping 1. Tillgodosedd efterfrågad utbildning Mål 100 % 2. Andel män Mål 31 % 3. Genomförda studier utan avbrott Mål 85 % Kultur o fritid besök på bibliotekets hemsida och katalog utlån på biblioteken 3. > utlån på bokbussen Kultur o fritid 1. > 550 program/aktiviteter ska vara för barn och ungdom 2. varav >20 % utanför centrum Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt 1. Lokaler 70 % Inventarier 83 % 2. Pedagogiskt material/läromedel 90 % Målet är inte uppfyllt. Resultat: 84,5% Målet är delvis uppfyllt 1. Resultat: 97 % 2. Resultat: 36 % 3. Resultat: 86 % Målet är inte uppfyllt 1. Resultat Resultat Resultat Målet är delvis uppfyllt 1. Resultat Resultat 14 % Valmöjlighet Kultur o fritid Biblioteksbesökarnas nöjdhet med mediabeståndet är > 4,6 på skala 1-5 Nyköpings gymnasium Tillgodosedd valfrihet inom inriktningen och individuella valet Mål 90 % Campus Nyköping 1. Studerandes uppfattning om nöjdhet med vald utbildningsform Mål 95 % 2. Antal studerande på eftergymnasial nivå som nyttjar lärcentramöjligheter. Mål 550 Professionellt bemötande Nyköpings gymnasium Målet är inte uppfyllt Resultat 4,3 Målet är inte uppfyllt. Resultat: 86 % Målet är delvis uppfyllt 1. Resultat: 95 % 2. Resultat: 546 Målet är delvis uppfyllt. 5

199 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Mål Gymnasiestuderandes uppfattning om lärarnas anpassning av undervisningen och uppmuntran Mål 80 % Campus Nyköping 1. Andel lärare med pedagogisk/spec.ped högskoleutb Mål 83 %, 4 % 2. Studerandes uppfattning om kursledaren gett tillräckligt med stöd och hjälp Mål 90 % 3. Nöjdhet med uppmuntran från kursledare Mål 92 % Nöjdheten med bibliotekets service och bemötande ska vara minst 4,6 på skala 1-5 Förutsättningar för god service God ekonomisk hushållning Barn och ungdom Andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen är 100 %. Måluppfyllelse Resultat Anpassning 75 % Uppmuntran 71 % (Alla program når inte målet) Målet är Uppfyllt 1. Resultat: 91 % och 9 % 2. Resultat: 95 % 3. Resultat: 92 % Målet är inte uppfyllt Resultat 4,3 Målet är inte uppfyllt. Genomsnittligt meritvärde är minst 208. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan är 100 % Andel elever som uppnått kravnivån för ämnesproven i åk 3, 5 och 9 åk 3 åk 5 4 åk 9 Campus Nyköping Helhetsperspektiv på samtliga studerandes utbildning och personliga utveckling som leder till genomförd utbildning med minst godkända resultat inom utsatt tid (effektivitet) samt med studieresultat som motsvarar kraven inför framtida yrkesliv och fortsatta studier. Kultur o fritid Andelen självbetjäning av de totala cirkulationstransaktionerna via huvudbibliotekets automatik ska vara > 85 % Hållbar tillväxt Barn och ungdom Aktivt verka för att stimulera barn och ungdomar att fortsätta studier på eftergymnasial nivå Barn och ungdom Minst en 7-9 skola har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Minst en 7-9 skola är certifierad för Grön Målet är uppfyllt. Resultat 208,4 Efterfrågad statistik saknas. Målen är inte uppfylla Resultat 72,3 % - Resultat 84,8 % Målet är uppfyllt, intagning av studerande till Nyköpings vuxenutbildning har genomförts med bibehållen budget genom effektiv upphandling. Målet 85 % för andel kursdeltagare som fullföljd utbildning utan avbrott är delvis uppfyllt för Sfi (87 %), för grundläggande (84 %) och gymnasial vuxenutbildning (87 %) Målet är inte uppfyllt Resultat 81 % Målet är uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. 4 ersätts av Np i åk 6 vt 2012, vt 2011 avgör rektor vilka delprov som ska genomföras i åk 5 6

200 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Mål flagg. Barn och ungdom Eleverna får undervisning i svenska som andra språk. Barn och ungdom Undervisningsgrupper i modersmål organiseras utifrån ålder och förkunskaper. Nyköpings gymnasium Två gymnasieenheter erhåller miljöutmärkelse under året. Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. Ingen enhet har blivit certifierad under året. Bemanning och organisation 90 % av enheterna ska ha ett HRI -värde över 50 Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % varav korttidssjukfrånvaron ska minska till högst 1,7 % Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga medarbetare ska vara minst 0,8 Kommentarer Tillgänglighet Resultaten hänvisas till den kartläggning av dagsläget som nämnden i samverkan med divisionen påbörjades i hösten Svaren bygger på respektive chefs bedömning av tillgängligheten. När en ett barn/elev skrivs in i på en förskola/skola anpassas alltid tillgänglighet utifrån barnet/elevens behov. I enkäten framkommer även att 71 % av cheferna bedömer att de har personal med adekvat utbildning att möta barn/elever med funktionsnedsättning. Minskning av utlån på bibliotek är en nationell trend. I Nyköping är den relativt låg. Ökningen av barnprogram/aktiviteter utanför centrum har ökat och 2012 års mål förväntas uppnås. Professionellt bemötande Anslaget för inköp av media har inte ökat under ett antal år vilket kan vara en av orsakerna till att biblioteksbesökarna är mindre nöjda med beståndet. God ekonomisk hushållning Nya behörighetsregler gäller för antagning till gymnasieskolan. För yrkesprogram krävs betyg i matematik, svenska och engelska samt fem andra ämnen, sammanlagt åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs betyg i matematik, svenska och engelska samt nio andra ämnen, sammanlagt tolv ämnen. Elevernas meritvärden har ökat. En skärpning av antagningreglerna jämfört med tidigare år har medfört att andelen elever med behörighet att söka till gymnasieskolan minskat. 82,2 % av eleverna i åk 9 gick vidare till ett nationellt program och 11,9 % av eleverna gick vidare till introduktionsprogram. 94,1 % Målet är inte uppfyllt 54 % av enheterna har ett HRI -värde över 50 Målet är delvis uppfyllt Sjukfrånvaron 3,8 % Korttidssjukfrånvaron är 2,2 % Målet är uppfyllt Resultat 0,8 av eleverna i åk 9 finns i någon form av gymnasieutbildning. Andelen elever som uppnått kravnivån för åk 3 i de nationella proven är i nivå med riket och andelen elever i åk 9, med minst godkänt i svenska, engelska och matematik är högre än riket. Andelen elever som är behöriga till högskoleförberedande program inom naturvetenskap och teknik är 78,6 %, inom ekonomi, humaniora, samhällsvetenskap är 81,2 %, inom estetiska ämnen 81,4 samt inom yrkesförberedande program 82 % är lågt jämfört med riket. Divisionen står inför stora utmaningar och ett fortsatt utvecklingsarbete för att utveckla lärares kompetens, undervisningens kvalitet och öka elevernas delaktighet och ansvar måste ske. Hållbar tillväxt Alla elever erbjuds svenska som andra språk men många tackar nej. Rektors beslutanderätt har förtydligats i Skollagen vilket innebär att rektor beslutar mot bakgrund av elevens behov. Divisionen har stora svårigheter med rekrytering av lärare för de mindre språkgrupperna. Svårigheter med att rekrytera modersmålslärare omöjliggör flera gruppindelningar utifrån barn/elevers förkunskaper. Uthyrningen av programlokaler i Culturum och Nyköpings teater är lägre än önskvärt och har minskat jämfört med Kommunens skolor bokar in färre tider under dagtid än beräknat kommer en marknadsföringsinsats att genomföras. Syftet är att öka uthyrningen under dagtid till allmänheten. Synpunkten Barn och ungdom Under året har 36 synpunkter inkommit, jämt fördelade mellan förskola och grundskola. Klagomålen (32 st) berör organisationsfrågor, främst fördelning av pengar och personal. Flera klagomål 7

201 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur kan hänvisas till politiska beslut t.ex. Öppen fritidsverksamhet. Förslag (2 st) berör lösningar av lokalproblem och beröm (2 st) ges till personal på Långbergsskolans personal på Öppna fritidsverksamheten samt personal på Tystberga förskola. Divisionen bedömer att de som lämnat synpunkter är nöjda med de svar som lämnats då varje ärende kunnat avslutas efter lämnat svar. Nya rutiner har införts under året med anledning av nya krav enligt Skollagen 4 kap Utbildning Under året har 3 synpunkter inkommit i form av klagomål på omorganisation av Nyköpings gymnasium. Kultur och fritid Till Kultur och fritid har inkommit 23 synpunkter varav tio var beröm och övriga förslag till förändringar/kritik på verksamheten. Majoriteten av klagomålen gällde brist på parkeringsplatser, teknik/upphovsrättsfrågor och på externa entreprenörer. I en del fall har åtgärder vidtagits och synpunkter har vidarebefordrats. Alla, icke anonyma, synpunkter har besvarats Internkontroll Barn och ungdom Internkontroll har genomförts av grundskolans arbete med särskilt stöd. Syftet har varit att synliggöra om elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen får stöd utifrån de nationella styrdokumentens krav samt att utreda om skolornas åtgärdsprogram är effektiva underlag för planering, uppföljning och utvärdering av undervisningen. Den kommunala handlingsplanen har reviderats och anpassats till den nya skollagen. Fortbildning har genomförts omkring åtgärdsprogram och bedömning för lärande. En utredning har genomförts omkring den centrala elevhälsans organisation. En inventering har påbörjats omkring vilka personalkategorier som idag arbetar med särskilt stöd och vilken behörighet dessa har för uppdraget. Ekonomi Kontroll av rutinerna för leverantörsfakturor har skett på 10 enheter inom divisionen. Regler kring kontering vid representation och kurser kräver fortsatt information. Uppgift om referenskoder vid hanteringen av leverantörsfakturor börjar successivt förbättras. Stickprov på 15 handkassor har skett och visar att rutinerna och avstämningarna fungerar bra. 5 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Händelser av betydelse Förskola och pedagogisk omsorg Förskoleverksamhet omfattar förskola (snitt 2296 inskrivna barn på 40 förskolor) och pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare (snitt 79 inskrivna barn/elever på 17,5 dagbarnvårdare) Efterfrågan av pedagogisk omsorg har minskat och antalet dagbarnvårdare har minskat från 22 i början av året till 13 vid årets slut. Endast Oppeby, Stigtomta, Vrena och Arnö kan erbjuda pedagogisk omsorg. Divisionen driver en Ur- och Skurförskola i Bergshammar. En positiv inflyttning till kommunen, med drygt 100 förskolebarn, har inneburit att endast 40 % av sökande kunnat erbjudas plats på förskola på önskat placeringsdatum. Väntetiden har i snitt legat på 44 dagar för de familjer som inte fått önskat placeringsdatum. Alla vårdnadshavare har erbjudits placering på förskola inom garantitiden 4 månader. Flera familjer har valt att avstå föreslagen placering utanför närområdet då möjligheter, såväl kommunala som privata, att ta sig från hemmet till förskolan saknats. År 2011 ökade antalet inskrivna barn i förskolan med 54 barn samtidigt som den pedagogiska omsorgen minskade med 31 barn. Den 6-avdelningsförskola som öppnades under året och tillfört kommunen två nya avdelningar och täckt det behov av platser som uppstod Kommunens kvot för deltagande i Förskolelyftet har fyllts och tillfört förskolan ny kunskap och kompetens av hög kvalitet. Förskolans utvidgade uppdrag med mål för teknik och naturkunskap samt specifika mål för förskollärarna har inneburit att årets kompetensutveckling riktats mot natur och teknik. Alla förskolor har NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) lådor och två förskollärare har erhållit handledarutbildning för att kunna utbilda kollegor. Framtidens förskola har under året fokuserat på förskolechefens och förskollärarens förstärkta och förnyade pedagogiska uppdrag utifrån skollagens nya krav och läroplanens förstärkta uppdrag. Grundskola Ny lagstiftning med behörighetskrav samt introduktionsår för nyanställda ställer nya krav inför rekrytering av medarbetare. Likvärdig kvalitet och förutsättningar i kommunens skolor och förskolor medför att bemanningen av legitimerade och behöriga lärare ses över. Krav på mentor och dokumentation som styrker lämpligheten under introduktionsperioden kräver en gemensam handlingsplan som säkerställer kvaliteten inför utlåtandet till Skolverket. I enlighet med Barn och Ungdomsnämndens beslut rörande skolorganisationen flyttades elever, åk 4-6, från tre skolor över till den större skolan inom upptagningsområdet. Denna organisationsförändring är inte slutförd och arbetet kommer att fortgå även under år 2012 Planeringsarbetet inför en ny högstadieskola och en ny förskola i Svalsta har intensifierats. Skolan 8

202 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur beräknas bli klar under år En ny förskola har startats i Isaksdal. Barn- och ungdomsnämndens beslut att inte rikta särskilda resurser till specialverksamheter inom grundskolan kräver en översyn av verksamheten. Kostnader och adekvata lärarresurser för motsvarande verksamhet måste fördelas på fler skolor. Under året har en ny skolorganisation med nio områdesenheter införts. Musikskolan Implementering har skett av Lpfö 98(rev 2010), Lgr 11 (och Gy 11) då alla kommunens musiklärare i grundskolan träffades för studiedag på Musikskolan och Musikskolans lärare kompetensutvecklade 125 förskolepersonal i småbarnsmusik och undervisade 130 förskolebarn. Nyköpings gymnasium Den nya gymnasieskolan (GY11) innebar nya program, ämnen, kurser och en ny betygsskala. Den nya skollagen har implementerats på utbildningar som påbörjats fr.o.m. 1 juli Division Barn Utbildning Kultur fick i januari 2011 uppdraget att se över möjligheterna att flytta verksamheten på Nyköpings gymnasium/tessin till Gripenområdet år Beslut om en sammanslagning togs av Kommunstyrelsen och Division Barn Utbildning Kultur fick i uppdrag att arbeta fram en kravspecifikation. En arbetsgrupp med elever, personal, rektorer, administrativ chef, lokalsamordnare BUK och divisionsledning arbetade därefter fram en kravspecifikation som överlämnades till Tekniska divisionen Kommunstyrelsen väntas fatta beslut i början av Ledningsorganisationen på Nyköpings gymnasium har omorganiserats och antalet rektorer har kraftigt minskat. Viss neddragning har även skett på administrativa tjänster. Detta är ett led i anpassningen av organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar. Stora anpassningar har gjorts under året, 300 medarbetare har minskat till 265 medarbetare under året. En ny gymnasiechef tillträdde 1 juni Campus Nyköping Campus Nyköping kommer under 2012 att införa Vux- 12 med start från 1 juli. Det har därför under året påbörjats utbildning för pedagoger och ledning. Yrkesvux har expanderat under året. Totalt genomfördes 140 årsstudieplatser. Detta kommer att minska kommande år då statsbidraget i stort sett försvinner. Minskningen inför 2012 blir cirka 4,5 miljoner. Inom utbildning i svenska för invandrare har skett en förändring gällande ersättningsmodeller för flyktingar. Ansvaret för etablering av nytillkomna flyttas från sociala divisionen till Arbetsförmedlingen. Ett schablonbelopp utgår som är betydligt lägre än tidigare. Inom Sfi har även en ny obligatorisk kurs inom samhällsorientering startats. En ny utbildningsform har lanserats av regeringen, lärlingsutbildning för vuxna. Under andra halvan av året har mycket arbete lagts ned för att klara av att starta dessa utbildningar. Campus Nyköping har beviljats 9 årsstudieplatser tillsammans med Trosa och Oxelösunds kommun. Lokal ansökan av certifiering av Vård och Omsorgscollege inlämnades och tillsyn av Nationella rådet har gjorts. Nyköping behöver komplettera ansökan för att bli godkänd. Kultur och fritid Service via webben har fortsatt att öka. Detta påverkar besökssiffrorna negativt vilka fortsätter att minska. De digitala besöken var över Om dessa summeras med de fysiska har besöken varit mer än en halv miljon. Ny automatik för cirkulationshantering av media genom RFID (Radio - frequency identification) teknik har satts i drift på stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket deltar på lokal nivå i den riksomfattande kampanjen Digidel 2013 som verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Nyköping i bilder har publicerat bilder på kommunens hemsida. Delar av Stadsarkivets register finns registrerade i arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv på Internet. Uthyrning av gymnastiksalar även till skolorna i kommunen, har överförts till Lokalbokningen. Ökad långsiktighet vid uthyrningen av Träffen har medfört en väsentlig ökning av användningen av lokalerna. Antalet program och aktiviteter ökar. Barn- och ungdomsprogrammen utgör 68 % av det totala utbudet. De livesända kulturprogrammen på Nyköpings teater fortsätter att dra mycket publik. Under året har repertoaren utökats med balettföreställningar från bl.a. Bolsjojteatern. Under året har 22 konstverk köpts in för utplacering i kommunens lokaler. Ekonomi Totalt för divisionen redovisas - 6,2 mnkr Det motsvarar 0,5 % på en budgetomslutning på mnkr Barn och Ungdom Utbildning Kultur och fritid + 0,2 mnkr - 4,0 mnkr - 2,4 mnkr Barn och ungdom Barn och ungdom redovisar ett resultat på -4,0 mnkr, vilket motsvarar 0,5 % på en budgetomslutning på 773 mnkr. Det pågår ett omfattande arbete med att anpassa/effektivisera till färre elever i skolan och fler barn i förskolan. 9

203 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Delegationen av anställningar inom grundskolan är indragen sedan i våras. HR avdelningen samordnar omställningsarbetet med strikt återbesättningsprövning. Från och med oktober gäller kommunens generella beslut om anställningsstopp och indragen delegation. Arbetet med ny organisation för grundskola och förskola har påbörjats och kommer att fortsätta även 2012 där ett av målen är budget i balans. Utbildning Verksamheten redovisar totalt ett underskott med 2,4 mnkr. Gymnasiet redovisar 3,9 mnkr. En anpassning till en mindre organisation pågår. Hösten 2011 har lärartjänsterna och även ledningsorganisationen minskat. Lokaler har sagts upp. Interkommunala intäkter och kostnader visar + 0,6 mnkr. Vuxenutbildning/Yrkeshögskolan visar tillsammans + 1,5 mnkr och det är SFI och Flygteknik som redovisar ett positivt resultat. Kultur och fritid Prognosen för delår var tkr vilket nästan uppnåddes och årets resultat blev tkr. Resultatet jämfört med 2010 är ca tkr. Intäkterna liksom kostnaderna är 8,8 mnkr högre beroende på ökad kommunersättning för lokalhyra av gymnastiksalar. Personal Totalt sett har antalet tillsvidareanställda inom divisionen minskat med 48 medarbetare. Det är en följd av återhållsamhet och indragen delegation sedan februari Elevkullarna har minskat och väntas minska ytterligare inom gymnasiet och grundskolan, därför har en anpassning skett. Antalet visstidsanställda medarbetare har minskat med 14. Av divisionens medarbetare är 80 % kvinnor. Andelen män är fler inom Kultur och Fritid samt inom Utbildning. Samma tendenser finns även i övriga landet, ju yngre barn desto större andel kvinnliga medarbetare. Det kommunövergripande målet om att andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga medarbetare ska vara 0,8 är uppfyllt, divisionens värde är 0,8. Antal tillsvidareanställda Skillnad 10/11 Kvinnor Män Totalt Antal visstidsanställda Skillnad 10/11 Kvinnor Män Totalt Se även tabell längst bak i dokumentet Ny skolorganisation och minskade elevkullar En ny skolorganisation och minskade elevkullar har ställt krav på anpassning av verksamheten. Parallellt med dessa förändringar kommer pensionsavgångarna att öka vilket ger möjlighet till så kallade naturliga avgångar inom grund- och gymnasieskolan. Baserat på pensionsmedelåldern inom divisionen väntas cirka 15 % av divisionens medarbetare att gå i pension fram till och med Det gäller framförallt yrkeskategorier inom förskolan, lärare tidigare och senare år samt gymnasielärare inom allmänna ämnen och yrkesämnen. Antal pensionsavgångar/år om pension vid år* *65 år är medelåldern för pension inom divisionen 2011 Antal pensioneringar tom 2016* Barnskötare 53 Förskollärare 23 Lärare tidigare åren 33 Lärare senare åren 19 Lärare gymnasiet allmän 17 Lärare yrkesämnen gymnasiet *grundat på pensionsåldern 65 år Rekrytering Divisionen har sedan tidigare ett uppdrag av Barnoch ungdomsnämnden att höja andelen förskollärare inom förskolan. Trots ambitionerna har andelen förskollärare sjunkit. Kommunstyrelsen fattade i december ett beslut om att minst 2/3 av de anställda i förskolan ska vara legitimerade förskollärare. Divisionen fick också i uppdrag att arbeta för en jämnare fördelning av andelen förskollärare mellan förskolorna. Ett tredje uppdrag innebär att ta fram en handlingsplan för hur Nyköping successivt kan höja lönenivån för förskollärare inom budgetramen. Detta arbete kommer att ha stor betydelse för att kunna attrahera nya förskollärare till Nyköpings kommun. Rekryteringsbehovet inom förskolan kommer att öka på grund av pensionsavgångar. Under året har en arbetsgrupp arbetat aktivt med att attrahera förskollärarstudenter till kommunen. Arbetsmiljö och sjukfrånvaro Arbetsmiljömätning med verktyget Reflect - HRI har genomförts, HRI -värdet är det indexvärde som mäter medarbetarnas upplevda arbetssituation. Det 26 10

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer