Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194 Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet 78

195 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Division Barn, Utbildning & Kultur bedriver sin verksamhet på uppdrag av tre nämnder - Barn- och Ungdomsnämnden, Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen är ansvarig produktionsnämnd. Verksamheter Barn och Ungdom Barn och ungdom omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, frivillig musikskola, Resursteamet samt administrering av vårdnadsbidraget. Förskoleverksamhet omfattar förskola och pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare. Divisionen driver en Ur- och Skurförskola i Bergshammar och en Språkförskola i innerstaden. Skolbarnsomsorg omfattar fritidshem, öppen fritidsverksamhet samt pedagogisk omsorg. Samtliga F 6 -skolor, förutom Blomenbergska skolan 1, har drivit fritidshem och erbjudit öppen fritidsverksamhet. Den kommunala grundskolan omfattar 26 grundskolor samt Naturskolan på Sävö. Samtliga 7-9-skolor har egna profiler. Bollsporter dominerar men även musik, vildmark o vetenskap, estetik, drama, media, naturvetenskap och teknik samt upplevelser och äventyr erbjuds. Sju skolor har inkluderade särskoleelever. Obligatorisk särskola finns på två enheter. Utbildning Utbildning omfattar verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesärskola under rubrik Nyköpings gymnasium och grundläggande, gymnasial utbildning för vuxna, Särvux, Sfi, Kvalificerade yrkesutbildningar, Yrkeshögskoleutbildningar, högskoleutbildningar och utbildningsprojekt under rubrik Campus Nyköping. Nyköpings gymnasium Nyköpings gymnasium är Nyköpings kommuns samlade gymnasieverksamhet inkl gymnasiesärskola, riksidrottsgymnasier i kanot och simning och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) i fotboll, handboll, innebandy och segling. 1 Fritidshemmet drivs av föräldrakooperativet Kojan. 2

196 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Inom Nyköpings gymnasium erbjuds utbildningar inom den nya gymnasieskolan (GY11) med start hösten 2011 på 12 nationella program. Inom gymnasiesärskolan erbjuds fastighetsservice, estetisk verksamhet och handel och omvårdnad på nationell nivå samt yrkesträning och verksamhetsträning på individuell nivå. Nyköpings gymnasiums program finns fördelade på tre gymnasieområden, Gripen, Tessin och Skavsta. Campus Nyköping Campus Nyköping utgör en infrastruktur innehållande gemensam mötesplats med mäklarfunktioner inom all utbildning av vuxna. Campus Nyköping utgör ett förmedlande nav och länk i kontakterna med näringslivet, myndigheter, högskolor och universitet. Inom Campus Nyköping tillhandahålls stöd och service till studerande samt erbjuds platsförlagda/distansbaserade kurser, programutbildningar och eftergymnasiala utbildningar. Utbildning av vuxna bedrivs främst vid Campus Nyköping genom att tillhandahålla efterfrågestyrd, flexibel utbildning i form av: Behörighetsgivande utbildningar och förberedande yrkesutbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Individuellt anpassade utbildningar inom svenska för invandrare (Sfi) som leder till att vuxna flyktingar/invandrare etablerar sig i samhället. Särvux syftar till att ge vuxna med begåvningshandikapp de kunskaper och färdigheter motsvarande dem som barn och ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan och på nationella och specialutformade program inom gymnasiesärskolan. Platsförlagda - och högskoleutbildningar samt kvalificerade yrkesutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar erbjuds (inkluderar Yrkeshögskoleutbildningen inom Flygteknik). Kultur och Fritid Kultur och fritid har i uppdrag att bedriva kultur-, bibliotek - och arkivverksamhet, vara rådgivande till föreningslivet, administrera bidrag till dessa samt ansvara för korttidsuthyrning av kommunens lokaler. Verksamheten omfattar bibliotek, arkiv, kommunens konstsamling och fotografiska bilder, konsumentinformation, kulturprogram för vuxna, programverksamhet och pedagogisk verksamhet för barn och unga, föreningsbidrag och rådgivning i fritids- och föreningsfrågor samt lokalbokning. ÅRET SOM GÅTT Övergripande uppdrag Den första juli 2011 började en ny skollag tillämpas. Mycket av de nya och förstärkta uppdragen som redovisas i detta textavsnitt har divisionen redan initierat, kartlagt och till viss del startat ett implementeringsarbete runt under Förskolan som en egen skolform Förskolechefens ansvar och beslutanderätt har förtydligats och förskollärares särskilda ansvar för det pedagogiska arbetet stärkts. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Elevhälsa - elevernas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan Studie- och yrkesvägledning Tillgång till skolbibliotek Betyg och bedömning fr.o.m. ht 2012 kommer betyg även att sättas i årskurs 6 och 7 i grundskolan. Eleverna ska få betyg vid varje terminsslut fr.o.m. åk 7 i alla ämnen utom språkval. Lärarlegitimation för lärare och förskollärare - införs i flera steg fr.o.m. den 1 juli 2011 med övergångsregler som gäller tom 1 juli Överklagande fler beslut än tidigare kan överklagas vilket ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Förskolan Förskolans utvecklingssatsning Framtidens förskola, med syftet att öka kvalitén på alla förskolor och medvetandegöra all personal om förskolans pedagogiska uppdrag, har framgångsrikt varit fokus under hela året. Målet är en jämn, hög och likvärdig kvalité på alla förskolor. Förutom ett övergripande fokus på inre systematiskt kvalitetsarbetet har förskolorna bedrivit ett väl genomtänkt, innehållsrikt och spännande arbete för att stimulera och utmana barns språk och språkutveckling. 2 Under året har förskolorna deltagit i flera kompetenshöjande konferenser och föreläsningar för att höja kompetensen inför en ny Skollag och förtydligad läroplan för förskolan. 2 Förskolor och skolor arbetar så att det främjar barns och elevers språkutveckling (Tjänstegaranti 2010) 3

197 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Många förskolor är inspirerade av det förhållningssätt till utveckling och lärande som kännetecknar Reggio Emilia. Fritidshem Ett nytt utvecklingsarbete, Framtidens fritidshem, har framgångsrikt genomförts under året med fokus på fritidshemmens uppdrag som komplement till skolans uppdrag. Utvecklingsarbetet genomförs med utgångspunkt från gemensam litteratur och stöd via nätverk för medarbetare från fritidshem i hela kommunen där bl a goda exempel lyfts fram som framgångsfaktorer. Grundskola Implementeringsarbetet med ny skollag, ny läroplan, kursplaner, betyg- och bedömningsmodeller har stått i fokus under året. Med hjälp av statsbidrag har medarbetare fått flera kompetenshöjande föreläsningar, främst i ämnena svenska och matematik. Litteratur till de ämnena har köpts in med stöd av statsbidrag. Arbetet med Projekt Bästa grundskolan har fortsatt i samma anda som tidigare år. Resultaten har inte uteblivit. I nationella prov i matematik rankas Nyköpings grundskolor på plats 40 av Sveriges 290 kommuner 3. Meritvärdet fortsätter att öka. Projekt IUP individuell utvecklingsplan avslutades under året. Alla skolor är inne i systemet, nästintill hälften av alla vårdnadshavare besöker modulen och kan följa elevens närvaro/frånvaro, digitala elevdokumentation och omdömen. En ny betygskala tillämpas för åk 6-9. Betyg i årskurs 8 tillämpas enligt det nya betygssystemet från höstterminen Lärarna arbetar med kursplaner och bedömningsfrågor både på den egna skolan och i kommunövergripande nätverk. Kompetenshöjande föreläsningar genomförs och stödmaterial om bedömning från Skolverket används för att kvalitetssäkra likvärdigheten i arbetet med betyg och bedömning. Musikskolan Tillsammans med 32 andra skolor i 4 län, avslutade Nyköpings Musikskola ett 2-årigt kompetensutvecklingsprojekt finansierat av EU. Kulturpedagogiskt utbyte skedde med Irland genom Musikskolans orkester Folklarms besök och Barn Spelar För Barn(BSFB)-projektets 40 konserter genomfördes framgångsrikt. Musikskolan har uppnått alla specifika mål i Internöverenskommelsen. Nyköpings gymnasium Nyköpings gymnasium har elever varav elever går nationella program och 200 elever går introduktionsprogram. Året har präglats av att förbereda och starta den nya gymnasieskolan (GY11) som bland annat innebär nya program, ny betygsskala, nya ämnen och kurser. Individuella programmet har ersatts av introduktionsprogram. Utifrån demografiska förändringar minskar nu antalet elever inom gymnasieskolan fram till Stora anpassningar har gjorts under året där 300 medarbetare våren 2011 minskades till 265 medarbetare hösten Det framtida Nyköpings gymnasium kommer i huvudsak att samlas på Gripenområdet. En arbetsgrupp startades våren 2011 bestående av personalrepresentanter, rektorer, divisionschef, gymnasiechef, lokalsamordnare BUK och informatör BUK. Arbetsgruppens första uppdrag var att arbeta fram en kravspecifikation till kommunfastigheter som lämnades i nov Den digitala kompetensen är ett tydligt uppdrag i den nya gymnasieskolan. Försöksverksamheten: en till en avslutades våren 2011 och övergår nu till en reguljär satsning. Campus Nyköping Campus Nyköping har under 2011 haft cirka 2500 studerande på de olika utbildningsnivåerna Av dessa har cirka 600 personer studerat inom eftergymnasiala studier. Campus Nyköping har lämnat in 3 ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta en ny utbildning under 2012 samt att få fortsätta med två gamla utbildningar. Antal studerande inom svenska för invandrare fortsätter att vara hög. En förändring i antal utbildningstimmar per vecka inom Sfi har skett, från heltidsstudier 24,75 h/v (aug.) till 15 h/v. Två företagsanpassade svetsutbildningar inom Yrkesvux har genomförts med gott resultat. Campus Nyköping deltar i den regionala styrgruppen för Vård och Omsorgscollege. Under året har Campus Nyköping avslutat projekt Margit. Projektet har bidragit till att stärka samverkan mellan företagen och Campus Nyköping och bidragit till att skapa strukturer för individanpassad kompetensutveckling enl. företagens behov. I början av 2011 tog Campus Nyköping över, som delprojektledare i, projekt Yrkeshögskola Mälardalen, YHM. Målet är att tillgodose arbetslivets behov av rätt utbildad arbetskraft på nya och effektiva sätt. Kultur och fritid Kultur och fritid har delvis uppfyllt ställda mål. Användning av den webbaserade servicen fortsätter att öka. Ny automatik för utlån och återlämning av media har satts i drift på huvudbibliotek och bokbuss. Historiska bilder från Nyköping har publicerats på kommunens hemsida. Människor, händelser och platser har identifierats av bl.a. gamla nyköpingsbor och blir spännande kompletteringar till kunskapen om Nyköpings historia. Uthyrning av gymnastiksalar till skolorna i kommunen, har förts över till Lokalbokningen. 3 Öppna jämförelser 2011-SKL (Sveriges kommuner och Landsting) 4

198 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Måluppfyllelse och kvalitet Mål Mål för god service Tillgänglighet Barn och ungdom Aktuell information med länkar till styrdokument, kvalitetsredovisningar och blanketter finns på kommunens webbplats. Information finns på de språk som är aktuella i kommunen Barn och ungdom 1. Lokaler och inventarier anpassas till barns och elevers funktionsnedsättning 2. Pedagogisk utrustning anpassas till barns och elevers funktionsnedsättning Nyköpings gymnasium Gymnasieelever intagna på förstahandsval Mål 90 % Campus Nyköping 1. Tillgodosedd efterfrågad utbildning Mål 100 % 2. Andel män Mål 31 % 3. Genomförda studier utan avbrott Mål 85 % Kultur o fritid besök på bibliotekets hemsida och katalog utlån på biblioteken 3. > utlån på bokbussen Kultur o fritid 1. > 550 program/aktiviteter ska vara för barn och ungdom 2. varav >20 % utanför centrum Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt 1. Lokaler 70 % Inventarier 83 % 2. Pedagogiskt material/läromedel 90 % Målet är inte uppfyllt. Resultat: 84,5% Målet är delvis uppfyllt 1. Resultat: 97 % 2. Resultat: 36 % 3. Resultat: 86 % Målet är inte uppfyllt 1. Resultat Resultat Resultat Målet är delvis uppfyllt 1. Resultat Resultat 14 % Valmöjlighet Kultur o fritid Biblioteksbesökarnas nöjdhet med mediabeståndet är > 4,6 på skala 1-5 Nyköpings gymnasium Tillgodosedd valfrihet inom inriktningen och individuella valet Mål 90 % Campus Nyköping 1. Studerandes uppfattning om nöjdhet med vald utbildningsform Mål 95 % 2. Antal studerande på eftergymnasial nivå som nyttjar lärcentramöjligheter. Mål 550 Professionellt bemötande Nyköpings gymnasium Målet är inte uppfyllt Resultat 4,3 Målet är inte uppfyllt. Resultat: 86 % Målet är delvis uppfyllt 1. Resultat: 95 % 2. Resultat: 546 Målet är delvis uppfyllt. 5

199 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Mål Gymnasiestuderandes uppfattning om lärarnas anpassning av undervisningen och uppmuntran Mål 80 % Campus Nyköping 1. Andel lärare med pedagogisk/spec.ped högskoleutb Mål 83 %, 4 % 2. Studerandes uppfattning om kursledaren gett tillräckligt med stöd och hjälp Mål 90 % 3. Nöjdhet med uppmuntran från kursledare Mål 92 % Nöjdheten med bibliotekets service och bemötande ska vara minst 4,6 på skala 1-5 Förutsättningar för god service God ekonomisk hushållning Barn och ungdom Andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen är 100 %. Måluppfyllelse Resultat Anpassning 75 % Uppmuntran 71 % (Alla program når inte målet) Målet är Uppfyllt 1. Resultat: 91 % och 9 % 2. Resultat: 95 % 3. Resultat: 92 % Målet är inte uppfyllt Resultat 4,3 Målet är inte uppfyllt. Genomsnittligt meritvärde är minst 208. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan är 100 % Andel elever som uppnått kravnivån för ämnesproven i åk 3, 5 och 9 åk 3 åk 5 4 åk 9 Campus Nyköping Helhetsperspektiv på samtliga studerandes utbildning och personliga utveckling som leder till genomförd utbildning med minst godkända resultat inom utsatt tid (effektivitet) samt med studieresultat som motsvarar kraven inför framtida yrkesliv och fortsatta studier. Kultur o fritid Andelen självbetjäning av de totala cirkulationstransaktionerna via huvudbibliotekets automatik ska vara > 85 % Hållbar tillväxt Barn och ungdom Aktivt verka för att stimulera barn och ungdomar att fortsätta studier på eftergymnasial nivå Barn och ungdom Minst en 7-9 skola har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Minst en 7-9 skola är certifierad för Grön Målet är uppfyllt. Resultat 208,4 Efterfrågad statistik saknas. Målen är inte uppfylla Resultat 72,3 % - Resultat 84,8 % Målet är uppfyllt, intagning av studerande till Nyköpings vuxenutbildning har genomförts med bibehållen budget genom effektiv upphandling. Målet 85 % för andel kursdeltagare som fullföljd utbildning utan avbrott är delvis uppfyllt för Sfi (87 %), för grundläggande (84 %) och gymnasial vuxenutbildning (87 %) Målet är inte uppfyllt Resultat 81 % Målet är uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. 4 ersätts av Np i åk 6 vt 2012, vt 2011 avgör rektor vilka delprov som ska genomföras i åk 5 6

200 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Mål flagg. Barn och ungdom Eleverna får undervisning i svenska som andra språk. Barn och ungdom Undervisningsgrupper i modersmål organiseras utifrån ålder och förkunskaper. Nyköpings gymnasium Två gymnasieenheter erhåller miljöutmärkelse under året. Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. Ingen enhet har blivit certifierad under året. Bemanning och organisation 90 % av enheterna ska ha ett HRI -värde över 50 Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % varav korttidssjukfrånvaron ska minska till högst 1,7 % Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga medarbetare ska vara minst 0,8 Kommentarer Tillgänglighet Resultaten hänvisas till den kartläggning av dagsläget som nämnden i samverkan med divisionen påbörjades i hösten Svaren bygger på respektive chefs bedömning av tillgängligheten. När en ett barn/elev skrivs in i på en förskola/skola anpassas alltid tillgänglighet utifrån barnet/elevens behov. I enkäten framkommer även att 71 % av cheferna bedömer att de har personal med adekvat utbildning att möta barn/elever med funktionsnedsättning. Minskning av utlån på bibliotek är en nationell trend. I Nyköping är den relativt låg. Ökningen av barnprogram/aktiviteter utanför centrum har ökat och 2012 års mål förväntas uppnås. Professionellt bemötande Anslaget för inköp av media har inte ökat under ett antal år vilket kan vara en av orsakerna till att biblioteksbesökarna är mindre nöjda med beståndet. God ekonomisk hushållning Nya behörighetsregler gäller för antagning till gymnasieskolan. För yrkesprogram krävs betyg i matematik, svenska och engelska samt fem andra ämnen, sammanlagt åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs betyg i matematik, svenska och engelska samt nio andra ämnen, sammanlagt tolv ämnen. Elevernas meritvärden har ökat. En skärpning av antagningreglerna jämfört med tidigare år har medfört att andelen elever med behörighet att söka till gymnasieskolan minskat. 82,2 % av eleverna i åk 9 gick vidare till ett nationellt program och 11,9 % av eleverna gick vidare till introduktionsprogram. 94,1 % Målet är inte uppfyllt 54 % av enheterna har ett HRI -värde över 50 Målet är delvis uppfyllt Sjukfrånvaron 3,8 % Korttidssjukfrånvaron är 2,2 % Målet är uppfyllt Resultat 0,8 av eleverna i åk 9 finns i någon form av gymnasieutbildning. Andelen elever som uppnått kravnivån för åk 3 i de nationella proven är i nivå med riket och andelen elever i åk 9, med minst godkänt i svenska, engelska och matematik är högre än riket. Andelen elever som är behöriga till högskoleförberedande program inom naturvetenskap och teknik är 78,6 %, inom ekonomi, humaniora, samhällsvetenskap är 81,2 %, inom estetiska ämnen 81,4 samt inom yrkesförberedande program 82 % är lågt jämfört med riket. Divisionen står inför stora utmaningar och ett fortsatt utvecklingsarbete för att utveckla lärares kompetens, undervisningens kvalitet och öka elevernas delaktighet och ansvar måste ske. Hållbar tillväxt Alla elever erbjuds svenska som andra språk men många tackar nej. Rektors beslutanderätt har förtydligats i Skollagen vilket innebär att rektor beslutar mot bakgrund av elevens behov. Divisionen har stora svårigheter med rekrytering av lärare för de mindre språkgrupperna. Svårigheter med att rekrytera modersmålslärare omöjliggör flera gruppindelningar utifrån barn/elevers förkunskaper. Uthyrningen av programlokaler i Culturum och Nyköpings teater är lägre än önskvärt och har minskat jämfört med Kommunens skolor bokar in färre tider under dagtid än beräknat kommer en marknadsföringsinsats att genomföras. Syftet är att öka uthyrningen under dagtid till allmänheten. Synpunkten Barn och ungdom Under året har 36 synpunkter inkommit, jämt fördelade mellan förskola och grundskola. Klagomålen (32 st) berör organisationsfrågor, främst fördelning av pengar och personal. Flera klagomål 7

201 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur kan hänvisas till politiska beslut t.ex. Öppen fritidsverksamhet. Förslag (2 st) berör lösningar av lokalproblem och beröm (2 st) ges till personal på Långbergsskolans personal på Öppna fritidsverksamheten samt personal på Tystberga förskola. Divisionen bedömer att de som lämnat synpunkter är nöjda med de svar som lämnats då varje ärende kunnat avslutas efter lämnat svar. Nya rutiner har införts under året med anledning av nya krav enligt Skollagen 4 kap Utbildning Under året har 3 synpunkter inkommit i form av klagomål på omorganisation av Nyköpings gymnasium. Kultur och fritid Till Kultur och fritid har inkommit 23 synpunkter varav tio var beröm och övriga förslag till förändringar/kritik på verksamheten. Majoriteten av klagomålen gällde brist på parkeringsplatser, teknik/upphovsrättsfrågor och på externa entreprenörer. I en del fall har åtgärder vidtagits och synpunkter har vidarebefordrats. Alla, icke anonyma, synpunkter har besvarats Internkontroll Barn och ungdom Internkontroll har genomförts av grundskolans arbete med särskilt stöd. Syftet har varit att synliggöra om elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen får stöd utifrån de nationella styrdokumentens krav samt att utreda om skolornas åtgärdsprogram är effektiva underlag för planering, uppföljning och utvärdering av undervisningen. Den kommunala handlingsplanen har reviderats och anpassats till den nya skollagen. Fortbildning har genomförts omkring åtgärdsprogram och bedömning för lärande. En utredning har genomförts omkring den centrala elevhälsans organisation. En inventering har påbörjats omkring vilka personalkategorier som idag arbetar med särskilt stöd och vilken behörighet dessa har för uppdraget. Ekonomi Kontroll av rutinerna för leverantörsfakturor har skett på 10 enheter inom divisionen. Regler kring kontering vid representation och kurser kräver fortsatt information. Uppgift om referenskoder vid hanteringen av leverantörsfakturor börjar successivt förbättras. Stickprov på 15 handkassor har skett och visar att rutinerna och avstämningarna fungerar bra. 5 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Händelser av betydelse Förskola och pedagogisk omsorg Förskoleverksamhet omfattar förskola (snitt 2296 inskrivna barn på 40 förskolor) och pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare (snitt 79 inskrivna barn/elever på 17,5 dagbarnvårdare) Efterfrågan av pedagogisk omsorg har minskat och antalet dagbarnvårdare har minskat från 22 i början av året till 13 vid årets slut. Endast Oppeby, Stigtomta, Vrena och Arnö kan erbjuda pedagogisk omsorg. Divisionen driver en Ur- och Skurförskola i Bergshammar. En positiv inflyttning till kommunen, med drygt 100 förskolebarn, har inneburit att endast 40 % av sökande kunnat erbjudas plats på förskola på önskat placeringsdatum. Väntetiden har i snitt legat på 44 dagar för de familjer som inte fått önskat placeringsdatum. Alla vårdnadshavare har erbjudits placering på förskola inom garantitiden 4 månader. Flera familjer har valt att avstå föreslagen placering utanför närområdet då möjligheter, såväl kommunala som privata, att ta sig från hemmet till förskolan saknats. År 2011 ökade antalet inskrivna barn i förskolan med 54 barn samtidigt som den pedagogiska omsorgen minskade med 31 barn. Den 6-avdelningsförskola som öppnades under året och tillfört kommunen två nya avdelningar och täckt det behov av platser som uppstod Kommunens kvot för deltagande i Förskolelyftet har fyllts och tillfört förskolan ny kunskap och kompetens av hög kvalitet. Förskolans utvidgade uppdrag med mål för teknik och naturkunskap samt specifika mål för förskollärarna har inneburit att årets kompetensutveckling riktats mot natur och teknik. Alla förskolor har NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) lådor och två förskollärare har erhållit handledarutbildning för att kunna utbilda kollegor. Framtidens förskola har under året fokuserat på förskolechefens och förskollärarens förstärkta och förnyade pedagogiska uppdrag utifrån skollagens nya krav och läroplanens förstärkta uppdrag. Grundskola Ny lagstiftning med behörighetskrav samt introduktionsår för nyanställda ställer nya krav inför rekrytering av medarbetare. Likvärdig kvalitet och förutsättningar i kommunens skolor och förskolor medför att bemanningen av legitimerade och behöriga lärare ses över. Krav på mentor och dokumentation som styrker lämpligheten under introduktionsperioden kräver en gemensam handlingsplan som säkerställer kvaliteten inför utlåtandet till Skolverket. I enlighet med Barn och Ungdomsnämndens beslut rörande skolorganisationen flyttades elever, åk 4-6, från tre skolor över till den större skolan inom upptagningsområdet. Denna organisationsförändring är inte slutförd och arbetet kommer att fortgå även under år 2012 Planeringsarbetet inför en ny högstadieskola och en ny förskola i Svalsta har intensifierats. Skolan 8

202 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur beräknas bli klar under år En ny förskola har startats i Isaksdal. Barn- och ungdomsnämndens beslut att inte rikta särskilda resurser till specialverksamheter inom grundskolan kräver en översyn av verksamheten. Kostnader och adekvata lärarresurser för motsvarande verksamhet måste fördelas på fler skolor. Under året har en ny skolorganisation med nio områdesenheter införts. Musikskolan Implementering har skett av Lpfö 98(rev 2010), Lgr 11 (och Gy 11) då alla kommunens musiklärare i grundskolan träffades för studiedag på Musikskolan och Musikskolans lärare kompetensutvecklade 125 förskolepersonal i småbarnsmusik och undervisade 130 förskolebarn. Nyköpings gymnasium Den nya gymnasieskolan (GY11) innebar nya program, ämnen, kurser och en ny betygsskala. Den nya skollagen har implementerats på utbildningar som påbörjats fr.o.m. 1 juli Division Barn Utbildning Kultur fick i januari 2011 uppdraget att se över möjligheterna att flytta verksamheten på Nyköpings gymnasium/tessin till Gripenområdet år Beslut om en sammanslagning togs av Kommunstyrelsen och Division Barn Utbildning Kultur fick i uppdrag att arbeta fram en kravspecifikation. En arbetsgrupp med elever, personal, rektorer, administrativ chef, lokalsamordnare BUK och divisionsledning arbetade därefter fram en kravspecifikation som överlämnades till Tekniska divisionen Kommunstyrelsen väntas fatta beslut i början av Ledningsorganisationen på Nyköpings gymnasium har omorganiserats och antalet rektorer har kraftigt minskat. Viss neddragning har även skett på administrativa tjänster. Detta är ett led i anpassningen av organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar. Stora anpassningar har gjorts under året, 300 medarbetare har minskat till 265 medarbetare under året. En ny gymnasiechef tillträdde 1 juni Campus Nyköping Campus Nyköping kommer under 2012 att införa Vux- 12 med start från 1 juli. Det har därför under året påbörjats utbildning för pedagoger och ledning. Yrkesvux har expanderat under året. Totalt genomfördes 140 årsstudieplatser. Detta kommer att minska kommande år då statsbidraget i stort sett försvinner. Minskningen inför 2012 blir cirka 4,5 miljoner. Inom utbildning i svenska för invandrare har skett en förändring gällande ersättningsmodeller för flyktingar. Ansvaret för etablering av nytillkomna flyttas från sociala divisionen till Arbetsförmedlingen. Ett schablonbelopp utgår som är betydligt lägre än tidigare. Inom Sfi har även en ny obligatorisk kurs inom samhällsorientering startats. En ny utbildningsform har lanserats av regeringen, lärlingsutbildning för vuxna. Under andra halvan av året har mycket arbete lagts ned för att klara av att starta dessa utbildningar. Campus Nyköping har beviljats 9 årsstudieplatser tillsammans med Trosa och Oxelösunds kommun. Lokal ansökan av certifiering av Vård och Omsorgscollege inlämnades och tillsyn av Nationella rådet har gjorts. Nyköping behöver komplettera ansökan för att bli godkänd. Kultur och fritid Service via webben har fortsatt att öka. Detta påverkar besökssiffrorna negativt vilka fortsätter att minska. De digitala besöken var över Om dessa summeras med de fysiska har besöken varit mer än en halv miljon. Ny automatik för cirkulationshantering av media genom RFID (Radio - frequency identification) teknik har satts i drift på stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket deltar på lokal nivå i den riksomfattande kampanjen Digidel 2013 som verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Nyköping i bilder har publicerat bilder på kommunens hemsida. Delar av Stadsarkivets register finns registrerade i arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv på Internet. Uthyrning av gymnastiksalar även till skolorna i kommunen, har överförts till Lokalbokningen. Ökad långsiktighet vid uthyrningen av Träffen har medfört en väsentlig ökning av användningen av lokalerna. Antalet program och aktiviteter ökar. Barn- och ungdomsprogrammen utgör 68 % av det totala utbudet. De livesända kulturprogrammen på Nyköpings teater fortsätter att dra mycket publik. Under året har repertoaren utökats med balettföreställningar från bl.a. Bolsjojteatern. Under året har 22 konstverk köpts in för utplacering i kommunens lokaler. Ekonomi Totalt för divisionen redovisas - 6,2 mnkr Det motsvarar 0,5 % på en budgetomslutning på mnkr Barn och Ungdom Utbildning Kultur och fritid + 0,2 mnkr - 4,0 mnkr - 2,4 mnkr Barn och ungdom Barn och ungdom redovisar ett resultat på -4,0 mnkr, vilket motsvarar 0,5 % på en budgetomslutning på 773 mnkr. Det pågår ett omfattande arbete med att anpassa/effektivisera till färre elever i skolan och fler barn i förskolan. 9

203 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Delegationen av anställningar inom grundskolan är indragen sedan i våras. HR avdelningen samordnar omställningsarbetet med strikt återbesättningsprövning. Från och med oktober gäller kommunens generella beslut om anställningsstopp och indragen delegation. Arbetet med ny organisation för grundskola och förskola har påbörjats och kommer att fortsätta även 2012 där ett av målen är budget i balans. Utbildning Verksamheten redovisar totalt ett underskott med 2,4 mnkr. Gymnasiet redovisar 3,9 mnkr. En anpassning till en mindre organisation pågår. Hösten 2011 har lärartjänsterna och även ledningsorganisationen minskat. Lokaler har sagts upp. Interkommunala intäkter och kostnader visar + 0,6 mnkr. Vuxenutbildning/Yrkeshögskolan visar tillsammans + 1,5 mnkr och det är SFI och Flygteknik som redovisar ett positivt resultat. Kultur och fritid Prognosen för delår var tkr vilket nästan uppnåddes och årets resultat blev tkr. Resultatet jämfört med 2010 är ca tkr. Intäkterna liksom kostnaderna är 8,8 mnkr högre beroende på ökad kommunersättning för lokalhyra av gymnastiksalar. Personal Totalt sett har antalet tillsvidareanställda inom divisionen minskat med 48 medarbetare. Det är en följd av återhållsamhet och indragen delegation sedan februari Elevkullarna har minskat och väntas minska ytterligare inom gymnasiet och grundskolan, därför har en anpassning skett. Antalet visstidsanställda medarbetare har minskat med 14. Av divisionens medarbetare är 80 % kvinnor. Andelen män är fler inom Kultur och Fritid samt inom Utbildning. Samma tendenser finns även i övriga landet, ju yngre barn desto större andel kvinnliga medarbetare. Det kommunövergripande målet om att andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga medarbetare ska vara 0,8 är uppfyllt, divisionens värde är 0,8. Antal tillsvidareanställda Skillnad 10/11 Kvinnor Män Totalt Antal visstidsanställda Skillnad 10/11 Kvinnor Män Totalt Se även tabell längst bak i dokumentet Ny skolorganisation och minskade elevkullar En ny skolorganisation och minskade elevkullar har ställt krav på anpassning av verksamheten. Parallellt med dessa förändringar kommer pensionsavgångarna att öka vilket ger möjlighet till så kallade naturliga avgångar inom grund- och gymnasieskolan. Baserat på pensionsmedelåldern inom divisionen väntas cirka 15 % av divisionens medarbetare att gå i pension fram till och med Det gäller framförallt yrkeskategorier inom förskolan, lärare tidigare och senare år samt gymnasielärare inom allmänna ämnen och yrkesämnen. Antal pensionsavgångar/år om pension vid år* *65 år är medelåldern för pension inom divisionen 2011 Antal pensioneringar tom 2016* Barnskötare 53 Förskollärare 23 Lärare tidigare åren 33 Lärare senare åren 19 Lärare gymnasiet allmän 17 Lärare yrkesämnen gymnasiet *grundat på pensionsåldern 65 år Rekrytering Divisionen har sedan tidigare ett uppdrag av Barnoch ungdomsnämnden att höja andelen förskollärare inom förskolan. Trots ambitionerna har andelen förskollärare sjunkit. Kommunstyrelsen fattade i december ett beslut om att minst 2/3 av de anställda i förskolan ska vara legitimerade förskollärare. Divisionen fick också i uppdrag att arbeta för en jämnare fördelning av andelen förskollärare mellan förskolorna. Ett tredje uppdrag innebär att ta fram en handlingsplan för hur Nyköping successivt kan höja lönenivån för förskollärare inom budgetramen. Detta arbete kommer att ha stor betydelse för att kunna attrahera nya förskollärare till Nyköpings kommun. Rekryteringsbehovet inom förskolan kommer att öka på grund av pensionsavgångar. Under året har en arbetsgrupp arbetat aktivt med att attrahera förskollärarstudenter till kommunen. Arbetsmiljö och sjukfrånvaro Arbetsmiljömätning med verktyget Reflect - HRI har genomförts, HRI -värdet är det indexvärde som mäter medarbetarnas upplevda arbetssituation. Det 26 10

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter Örebro Januari 2011 Lars Werner Flera olika riksdagsbeslut Pedagogisk omsorg Allmän förskola från 3 år Bidrag fristående skolor Ramar ny gymnasieskola Ny betygsskala

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Utbildningskontoret. Dnr BUN/2013:377-012 2014-01-31 1 (6)

VERKSAMHETSPLAN. Utbildningskontoret. Dnr BUN/2013:377-012 2014-01-31 1 (6) VERKSAMHETSPLAN Utbildningskontoret 2014 Dnr BUN/2013:377-012 2014-01-31 1 (6) Utbildningskontorets huvuduppdrag är att bedriva utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i kommunen. Förskolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Datum Dnr 2014-04-28 BUN14/92

Barn- och ungdomsnämnden. Datum Dnr 2014-04-28 BUN14/92 Barn- och ungdomsnämnden Datum Dnr BUN14/92 Internöverenskommelse, Barn- och ungdomsnämnden/ division Barn, utbildning och kultur 2015 Internöverenskommelse Dnr BUN14/92 2/24 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1 Lärarlönelyftet i korthet En regeringssatsning på kvalitet och attraktivitet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4656 Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Skutehagen F-3 i Göteborgs kommun 2(10) Tillsyn Skutehagen F-3 har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm Regeringsbeslut I:1 2017-01-26 U2017/00300/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2016

Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2016 Dnr 2015/45 Id 19447 Nämndplan 2016 Nämndplan för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2016-2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER...

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2016:11225 Lichron Teknik AB Org.nr. 556756-0635 elin.tai.lindberg@lichron.se för gymnasieskola efter tillsyn av Lichron Teknik AB Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer