Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194 Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet 78

195 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Division Barn, Utbildning & Kultur bedriver sin verksamhet på uppdrag av tre nämnder - Barn- och Ungdomsnämnden, Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen är ansvarig produktionsnämnd. Verksamheter Barn och Ungdom Barn och ungdom omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, frivillig musikskola, Resursteamet samt administrering av vårdnadsbidraget. Förskoleverksamhet omfattar förskola och pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare. Divisionen driver en Ur- och Skurförskola i Bergshammar och en Språkförskola i innerstaden. Skolbarnsomsorg omfattar fritidshem, öppen fritidsverksamhet samt pedagogisk omsorg. Samtliga F 6 -skolor, förutom Blomenbergska skolan 1, har drivit fritidshem och erbjudit öppen fritidsverksamhet. Den kommunala grundskolan omfattar 26 grundskolor samt Naturskolan på Sävö. Samtliga 7-9-skolor har egna profiler. Bollsporter dominerar men även musik, vildmark o vetenskap, estetik, drama, media, naturvetenskap och teknik samt upplevelser och äventyr erbjuds. Sju skolor har inkluderade särskoleelever. Obligatorisk särskola finns på två enheter. Utbildning Utbildning omfattar verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesärskola under rubrik Nyköpings gymnasium och grundläggande, gymnasial utbildning för vuxna, Särvux, Sfi, Kvalificerade yrkesutbildningar, Yrkeshögskoleutbildningar, högskoleutbildningar och utbildningsprojekt under rubrik Campus Nyköping. Nyköpings gymnasium Nyköpings gymnasium är Nyköpings kommuns samlade gymnasieverksamhet inkl gymnasiesärskola, riksidrottsgymnasier i kanot och simning och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) i fotboll, handboll, innebandy och segling. 1 Fritidshemmet drivs av föräldrakooperativet Kojan. 2

196 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Inom Nyköpings gymnasium erbjuds utbildningar inom den nya gymnasieskolan (GY11) med start hösten 2011 på 12 nationella program. Inom gymnasiesärskolan erbjuds fastighetsservice, estetisk verksamhet och handel och omvårdnad på nationell nivå samt yrkesträning och verksamhetsträning på individuell nivå. Nyköpings gymnasiums program finns fördelade på tre gymnasieområden, Gripen, Tessin och Skavsta. Campus Nyköping Campus Nyköping utgör en infrastruktur innehållande gemensam mötesplats med mäklarfunktioner inom all utbildning av vuxna. Campus Nyköping utgör ett förmedlande nav och länk i kontakterna med näringslivet, myndigheter, högskolor och universitet. Inom Campus Nyköping tillhandahålls stöd och service till studerande samt erbjuds platsförlagda/distansbaserade kurser, programutbildningar och eftergymnasiala utbildningar. Utbildning av vuxna bedrivs främst vid Campus Nyköping genom att tillhandahålla efterfrågestyrd, flexibel utbildning i form av: Behörighetsgivande utbildningar och förberedande yrkesutbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Individuellt anpassade utbildningar inom svenska för invandrare (Sfi) som leder till att vuxna flyktingar/invandrare etablerar sig i samhället. Särvux syftar till att ge vuxna med begåvningshandikapp de kunskaper och färdigheter motsvarande dem som barn och ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan och på nationella och specialutformade program inom gymnasiesärskolan. Platsförlagda - och högskoleutbildningar samt kvalificerade yrkesutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar erbjuds (inkluderar Yrkeshögskoleutbildningen inom Flygteknik). Kultur och Fritid Kultur och fritid har i uppdrag att bedriva kultur-, bibliotek - och arkivverksamhet, vara rådgivande till föreningslivet, administrera bidrag till dessa samt ansvara för korttidsuthyrning av kommunens lokaler. Verksamheten omfattar bibliotek, arkiv, kommunens konstsamling och fotografiska bilder, konsumentinformation, kulturprogram för vuxna, programverksamhet och pedagogisk verksamhet för barn och unga, föreningsbidrag och rådgivning i fritids- och föreningsfrågor samt lokalbokning. ÅRET SOM GÅTT Övergripande uppdrag Den första juli 2011 började en ny skollag tillämpas. Mycket av de nya och förstärkta uppdragen som redovisas i detta textavsnitt har divisionen redan initierat, kartlagt och till viss del startat ett implementeringsarbete runt under Förskolan som en egen skolform Förskolechefens ansvar och beslutanderätt har förtydligats och förskollärares särskilda ansvar för det pedagogiska arbetet stärkts. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Elevhälsa - elevernas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan Studie- och yrkesvägledning Tillgång till skolbibliotek Betyg och bedömning fr.o.m. ht 2012 kommer betyg även att sättas i årskurs 6 och 7 i grundskolan. Eleverna ska få betyg vid varje terminsslut fr.o.m. åk 7 i alla ämnen utom språkval. Lärarlegitimation för lärare och förskollärare - införs i flera steg fr.o.m. den 1 juli 2011 med övergångsregler som gäller tom 1 juli Överklagande fler beslut än tidigare kan överklagas vilket ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Förskolan Förskolans utvecklingssatsning Framtidens förskola, med syftet att öka kvalitén på alla förskolor och medvetandegöra all personal om förskolans pedagogiska uppdrag, har framgångsrikt varit fokus under hela året. Målet är en jämn, hög och likvärdig kvalité på alla förskolor. Förutom ett övergripande fokus på inre systematiskt kvalitetsarbetet har förskolorna bedrivit ett väl genomtänkt, innehållsrikt och spännande arbete för att stimulera och utmana barns språk och språkutveckling. 2 Under året har förskolorna deltagit i flera kompetenshöjande konferenser och föreläsningar för att höja kompetensen inför en ny Skollag och förtydligad läroplan för förskolan. 2 Förskolor och skolor arbetar så att det främjar barns och elevers språkutveckling (Tjänstegaranti 2010) 3

197 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Många förskolor är inspirerade av det förhållningssätt till utveckling och lärande som kännetecknar Reggio Emilia. Fritidshem Ett nytt utvecklingsarbete, Framtidens fritidshem, har framgångsrikt genomförts under året med fokus på fritidshemmens uppdrag som komplement till skolans uppdrag. Utvecklingsarbetet genomförs med utgångspunkt från gemensam litteratur och stöd via nätverk för medarbetare från fritidshem i hela kommunen där bl a goda exempel lyfts fram som framgångsfaktorer. Grundskola Implementeringsarbetet med ny skollag, ny läroplan, kursplaner, betyg- och bedömningsmodeller har stått i fokus under året. Med hjälp av statsbidrag har medarbetare fått flera kompetenshöjande föreläsningar, främst i ämnena svenska och matematik. Litteratur till de ämnena har köpts in med stöd av statsbidrag. Arbetet med Projekt Bästa grundskolan har fortsatt i samma anda som tidigare år. Resultaten har inte uteblivit. I nationella prov i matematik rankas Nyköpings grundskolor på plats 40 av Sveriges 290 kommuner 3. Meritvärdet fortsätter att öka. Projekt IUP individuell utvecklingsplan avslutades under året. Alla skolor är inne i systemet, nästintill hälften av alla vårdnadshavare besöker modulen och kan följa elevens närvaro/frånvaro, digitala elevdokumentation och omdömen. En ny betygskala tillämpas för åk 6-9. Betyg i årskurs 8 tillämpas enligt det nya betygssystemet från höstterminen Lärarna arbetar med kursplaner och bedömningsfrågor både på den egna skolan och i kommunövergripande nätverk. Kompetenshöjande föreläsningar genomförs och stödmaterial om bedömning från Skolverket används för att kvalitetssäkra likvärdigheten i arbetet med betyg och bedömning. Musikskolan Tillsammans med 32 andra skolor i 4 län, avslutade Nyköpings Musikskola ett 2-årigt kompetensutvecklingsprojekt finansierat av EU. Kulturpedagogiskt utbyte skedde med Irland genom Musikskolans orkester Folklarms besök och Barn Spelar För Barn(BSFB)-projektets 40 konserter genomfördes framgångsrikt. Musikskolan har uppnått alla specifika mål i Internöverenskommelsen. Nyköpings gymnasium Nyköpings gymnasium har elever varav elever går nationella program och 200 elever går introduktionsprogram. Året har präglats av att förbereda och starta den nya gymnasieskolan (GY11) som bland annat innebär nya program, ny betygsskala, nya ämnen och kurser. Individuella programmet har ersatts av introduktionsprogram. Utifrån demografiska förändringar minskar nu antalet elever inom gymnasieskolan fram till Stora anpassningar har gjorts under året där 300 medarbetare våren 2011 minskades till 265 medarbetare hösten Det framtida Nyköpings gymnasium kommer i huvudsak att samlas på Gripenområdet. En arbetsgrupp startades våren 2011 bestående av personalrepresentanter, rektorer, divisionschef, gymnasiechef, lokalsamordnare BUK och informatör BUK. Arbetsgruppens första uppdrag var att arbeta fram en kravspecifikation till kommunfastigheter som lämnades i nov Den digitala kompetensen är ett tydligt uppdrag i den nya gymnasieskolan. Försöksverksamheten: en till en avslutades våren 2011 och övergår nu till en reguljär satsning. Campus Nyköping Campus Nyköping har under 2011 haft cirka 2500 studerande på de olika utbildningsnivåerna Av dessa har cirka 600 personer studerat inom eftergymnasiala studier. Campus Nyköping har lämnat in 3 ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta en ny utbildning under 2012 samt att få fortsätta med två gamla utbildningar. Antal studerande inom svenska för invandrare fortsätter att vara hög. En förändring i antal utbildningstimmar per vecka inom Sfi har skett, från heltidsstudier 24,75 h/v (aug.) till 15 h/v. Två företagsanpassade svetsutbildningar inom Yrkesvux har genomförts med gott resultat. Campus Nyköping deltar i den regionala styrgruppen för Vård och Omsorgscollege. Under året har Campus Nyköping avslutat projekt Margit. Projektet har bidragit till att stärka samverkan mellan företagen och Campus Nyköping och bidragit till att skapa strukturer för individanpassad kompetensutveckling enl. företagens behov. I början av 2011 tog Campus Nyköping över, som delprojektledare i, projekt Yrkeshögskola Mälardalen, YHM. Målet är att tillgodose arbetslivets behov av rätt utbildad arbetskraft på nya och effektiva sätt. Kultur och fritid Kultur och fritid har delvis uppfyllt ställda mål. Användning av den webbaserade servicen fortsätter att öka. Ny automatik för utlån och återlämning av media har satts i drift på huvudbibliotek och bokbuss. Historiska bilder från Nyköping har publicerats på kommunens hemsida. Människor, händelser och platser har identifierats av bl.a. gamla nyköpingsbor och blir spännande kompletteringar till kunskapen om Nyköpings historia. Uthyrning av gymnastiksalar till skolorna i kommunen, har förts över till Lokalbokningen. 3 Öppna jämförelser 2011-SKL (Sveriges kommuner och Landsting) 4

198 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Måluppfyllelse och kvalitet Mål Mål för god service Tillgänglighet Barn och ungdom Aktuell information med länkar till styrdokument, kvalitetsredovisningar och blanketter finns på kommunens webbplats. Information finns på de språk som är aktuella i kommunen Barn och ungdom 1. Lokaler och inventarier anpassas till barns och elevers funktionsnedsättning 2. Pedagogisk utrustning anpassas till barns och elevers funktionsnedsättning Nyköpings gymnasium Gymnasieelever intagna på förstahandsval Mål 90 % Campus Nyköping 1. Tillgodosedd efterfrågad utbildning Mål 100 % 2. Andel män Mål 31 % 3. Genomförda studier utan avbrott Mål 85 % Kultur o fritid besök på bibliotekets hemsida och katalog utlån på biblioteken 3. > utlån på bokbussen Kultur o fritid 1. > 550 program/aktiviteter ska vara för barn och ungdom 2. varav >20 % utanför centrum Måluppfyllelse Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt 1. Lokaler 70 % Inventarier 83 % 2. Pedagogiskt material/läromedel 90 % Målet är inte uppfyllt. Resultat: 84,5% Målet är delvis uppfyllt 1. Resultat: 97 % 2. Resultat: 36 % 3. Resultat: 86 % Målet är inte uppfyllt 1. Resultat Resultat Resultat Målet är delvis uppfyllt 1. Resultat Resultat 14 % Valmöjlighet Kultur o fritid Biblioteksbesökarnas nöjdhet med mediabeståndet är > 4,6 på skala 1-5 Nyköpings gymnasium Tillgodosedd valfrihet inom inriktningen och individuella valet Mål 90 % Campus Nyköping 1. Studerandes uppfattning om nöjdhet med vald utbildningsform Mål 95 % 2. Antal studerande på eftergymnasial nivå som nyttjar lärcentramöjligheter. Mål 550 Professionellt bemötande Nyköpings gymnasium Målet är inte uppfyllt Resultat 4,3 Målet är inte uppfyllt. Resultat: 86 % Målet är delvis uppfyllt 1. Resultat: 95 % 2. Resultat: 546 Målet är delvis uppfyllt. 5

199 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Mål Gymnasiestuderandes uppfattning om lärarnas anpassning av undervisningen och uppmuntran Mål 80 % Campus Nyköping 1. Andel lärare med pedagogisk/spec.ped högskoleutb Mål 83 %, 4 % 2. Studerandes uppfattning om kursledaren gett tillräckligt med stöd och hjälp Mål 90 % 3. Nöjdhet med uppmuntran från kursledare Mål 92 % Nöjdheten med bibliotekets service och bemötande ska vara minst 4,6 på skala 1-5 Förutsättningar för god service God ekonomisk hushållning Barn och ungdom Andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen är 100 %. Måluppfyllelse Resultat Anpassning 75 % Uppmuntran 71 % (Alla program når inte målet) Målet är Uppfyllt 1. Resultat: 91 % och 9 % 2. Resultat: 95 % 3. Resultat: 92 % Målet är inte uppfyllt Resultat 4,3 Målet är inte uppfyllt. Genomsnittligt meritvärde är minst 208. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan är 100 % Andel elever som uppnått kravnivån för ämnesproven i åk 3, 5 och 9 åk 3 åk 5 4 åk 9 Campus Nyköping Helhetsperspektiv på samtliga studerandes utbildning och personliga utveckling som leder till genomförd utbildning med minst godkända resultat inom utsatt tid (effektivitet) samt med studieresultat som motsvarar kraven inför framtida yrkesliv och fortsatta studier. Kultur o fritid Andelen självbetjäning av de totala cirkulationstransaktionerna via huvudbibliotekets automatik ska vara > 85 % Hållbar tillväxt Barn och ungdom Aktivt verka för att stimulera barn och ungdomar att fortsätta studier på eftergymnasial nivå Barn och ungdom Minst en 7-9 skola har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Minst en 7-9 skola är certifierad för Grön Målet är uppfyllt. Resultat 208,4 Efterfrågad statistik saknas. Målen är inte uppfylla Resultat 72,3 % - Resultat 84,8 % Målet är uppfyllt, intagning av studerande till Nyköpings vuxenutbildning har genomförts med bibehållen budget genom effektiv upphandling. Målet 85 % för andel kursdeltagare som fullföljd utbildning utan avbrott är delvis uppfyllt för Sfi (87 %), för grundläggande (84 %) och gymnasial vuxenutbildning (87 %) Målet är inte uppfyllt Resultat 81 % Målet är uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. 4 ersätts av Np i åk 6 vt 2012, vt 2011 avgör rektor vilka delprov som ska genomföras i åk 5 6

200 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Mål flagg. Barn och ungdom Eleverna får undervisning i svenska som andra språk. Barn och ungdom Undervisningsgrupper i modersmål organiseras utifrån ålder och förkunskaper. Nyköpings gymnasium Två gymnasieenheter erhåller miljöutmärkelse under året. Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. Ingen enhet har blivit certifierad under året. Bemanning och organisation 90 % av enheterna ska ha ett HRI -värde över 50 Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % varav korttidssjukfrånvaron ska minska till högst 1,7 % Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga medarbetare ska vara minst 0,8 Kommentarer Tillgänglighet Resultaten hänvisas till den kartläggning av dagsläget som nämnden i samverkan med divisionen påbörjades i hösten Svaren bygger på respektive chefs bedömning av tillgängligheten. När en ett barn/elev skrivs in i på en förskola/skola anpassas alltid tillgänglighet utifrån barnet/elevens behov. I enkäten framkommer även att 71 % av cheferna bedömer att de har personal med adekvat utbildning att möta barn/elever med funktionsnedsättning. Minskning av utlån på bibliotek är en nationell trend. I Nyköping är den relativt låg. Ökningen av barnprogram/aktiviteter utanför centrum har ökat och 2012 års mål förväntas uppnås. Professionellt bemötande Anslaget för inköp av media har inte ökat under ett antal år vilket kan vara en av orsakerna till att biblioteksbesökarna är mindre nöjda med beståndet. God ekonomisk hushållning Nya behörighetsregler gäller för antagning till gymnasieskolan. För yrkesprogram krävs betyg i matematik, svenska och engelska samt fem andra ämnen, sammanlagt åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs betyg i matematik, svenska och engelska samt nio andra ämnen, sammanlagt tolv ämnen. Elevernas meritvärden har ökat. En skärpning av antagningreglerna jämfört med tidigare år har medfört att andelen elever med behörighet att söka till gymnasieskolan minskat. 82,2 % av eleverna i åk 9 gick vidare till ett nationellt program och 11,9 % av eleverna gick vidare till introduktionsprogram. 94,1 % Målet är inte uppfyllt 54 % av enheterna har ett HRI -värde över 50 Målet är delvis uppfyllt Sjukfrånvaron 3,8 % Korttidssjukfrånvaron är 2,2 % Målet är uppfyllt Resultat 0,8 av eleverna i åk 9 finns i någon form av gymnasieutbildning. Andelen elever som uppnått kravnivån för åk 3 i de nationella proven är i nivå med riket och andelen elever i åk 9, med minst godkänt i svenska, engelska och matematik är högre än riket. Andelen elever som är behöriga till högskoleförberedande program inom naturvetenskap och teknik är 78,6 %, inom ekonomi, humaniora, samhällsvetenskap är 81,2 %, inom estetiska ämnen 81,4 samt inom yrkesförberedande program 82 % är lågt jämfört med riket. Divisionen står inför stora utmaningar och ett fortsatt utvecklingsarbete för att utveckla lärares kompetens, undervisningens kvalitet och öka elevernas delaktighet och ansvar måste ske. Hållbar tillväxt Alla elever erbjuds svenska som andra språk men många tackar nej. Rektors beslutanderätt har förtydligats i Skollagen vilket innebär att rektor beslutar mot bakgrund av elevens behov. Divisionen har stora svårigheter med rekrytering av lärare för de mindre språkgrupperna. Svårigheter med att rekrytera modersmålslärare omöjliggör flera gruppindelningar utifrån barn/elevers förkunskaper. Uthyrningen av programlokaler i Culturum och Nyköpings teater är lägre än önskvärt och har minskat jämfört med Kommunens skolor bokar in färre tider under dagtid än beräknat kommer en marknadsföringsinsats att genomföras. Syftet är att öka uthyrningen under dagtid till allmänheten. Synpunkten Barn och ungdom Under året har 36 synpunkter inkommit, jämt fördelade mellan förskola och grundskola. Klagomålen (32 st) berör organisationsfrågor, främst fördelning av pengar och personal. Flera klagomål 7

201 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur kan hänvisas till politiska beslut t.ex. Öppen fritidsverksamhet. Förslag (2 st) berör lösningar av lokalproblem och beröm (2 st) ges till personal på Långbergsskolans personal på Öppna fritidsverksamheten samt personal på Tystberga förskola. Divisionen bedömer att de som lämnat synpunkter är nöjda med de svar som lämnats då varje ärende kunnat avslutas efter lämnat svar. Nya rutiner har införts under året med anledning av nya krav enligt Skollagen 4 kap Utbildning Under året har 3 synpunkter inkommit i form av klagomål på omorganisation av Nyköpings gymnasium. Kultur och fritid Till Kultur och fritid har inkommit 23 synpunkter varav tio var beröm och övriga förslag till förändringar/kritik på verksamheten. Majoriteten av klagomålen gällde brist på parkeringsplatser, teknik/upphovsrättsfrågor och på externa entreprenörer. I en del fall har åtgärder vidtagits och synpunkter har vidarebefordrats. Alla, icke anonyma, synpunkter har besvarats Internkontroll Barn och ungdom Internkontroll har genomförts av grundskolans arbete med särskilt stöd. Syftet har varit att synliggöra om elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen får stöd utifrån de nationella styrdokumentens krav samt att utreda om skolornas åtgärdsprogram är effektiva underlag för planering, uppföljning och utvärdering av undervisningen. Den kommunala handlingsplanen har reviderats och anpassats till den nya skollagen. Fortbildning har genomförts omkring åtgärdsprogram och bedömning för lärande. En utredning har genomförts omkring den centrala elevhälsans organisation. En inventering har påbörjats omkring vilka personalkategorier som idag arbetar med särskilt stöd och vilken behörighet dessa har för uppdraget. Ekonomi Kontroll av rutinerna för leverantörsfakturor har skett på 10 enheter inom divisionen. Regler kring kontering vid representation och kurser kräver fortsatt information. Uppgift om referenskoder vid hanteringen av leverantörsfakturor börjar successivt förbättras. Stickprov på 15 handkassor har skett och visar att rutinerna och avstämningarna fungerar bra. 5 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Händelser av betydelse Förskola och pedagogisk omsorg Förskoleverksamhet omfattar förskola (snitt 2296 inskrivna barn på 40 förskolor) och pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare (snitt 79 inskrivna barn/elever på 17,5 dagbarnvårdare) Efterfrågan av pedagogisk omsorg har minskat och antalet dagbarnvårdare har minskat från 22 i början av året till 13 vid årets slut. Endast Oppeby, Stigtomta, Vrena och Arnö kan erbjuda pedagogisk omsorg. Divisionen driver en Ur- och Skurförskola i Bergshammar. En positiv inflyttning till kommunen, med drygt 100 förskolebarn, har inneburit att endast 40 % av sökande kunnat erbjudas plats på förskola på önskat placeringsdatum. Väntetiden har i snitt legat på 44 dagar för de familjer som inte fått önskat placeringsdatum. Alla vårdnadshavare har erbjudits placering på förskola inom garantitiden 4 månader. Flera familjer har valt att avstå föreslagen placering utanför närområdet då möjligheter, såväl kommunala som privata, att ta sig från hemmet till förskolan saknats. År 2011 ökade antalet inskrivna barn i förskolan med 54 barn samtidigt som den pedagogiska omsorgen minskade med 31 barn. Den 6-avdelningsförskola som öppnades under året och tillfört kommunen två nya avdelningar och täckt det behov av platser som uppstod Kommunens kvot för deltagande i Förskolelyftet har fyllts och tillfört förskolan ny kunskap och kompetens av hög kvalitet. Förskolans utvidgade uppdrag med mål för teknik och naturkunskap samt specifika mål för förskollärarna har inneburit att årets kompetensutveckling riktats mot natur och teknik. Alla förskolor har NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) lådor och två förskollärare har erhållit handledarutbildning för att kunna utbilda kollegor. Framtidens förskola har under året fokuserat på förskolechefens och förskollärarens förstärkta och förnyade pedagogiska uppdrag utifrån skollagens nya krav och läroplanens förstärkta uppdrag. Grundskola Ny lagstiftning med behörighetskrav samt introduktionsår för nyanställda ställer nya krav inför rekrytering av medarbetare. Likvärdig kvalitet och förutsättningar i kommunens skolor och förskolor medför att bemanningen av legitimerade och behöriga lärare ses över. Krav på mentor och dokumentation som styrker lämpligheten under introduktionsperioden kräver en gemensam handlingsplan som säkerställer kvaliteten inför utlåtandet till Skolverket. I enlighet med Barn och Ungdomsnämndens beslut rörande skolorganisationen flyttades elever, åk 4-6, från tre skolor över till den större skolan inom upptagningsområdet. Denna organisationsförändring är inte slutförd och arbetet kommer att fortgå även under år 2012 Planeringsarbetet inför en ny högstadieskola och en ny förskola i Svalsta har intensifierats. Skolan 8

202 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur beräknas bli klar under år En ny förskola har startats i Isaksdal. Barn- och ungdomsnämndens beslut att inte rikta särskilda resurser till specialverksamheter inom grundskolan kräver en översyn av verksamheten. Kostnader och adekvata lärarresurser för motsvarande verksamhet måste fördelas på fler skolor. Under året har en ny skolorganisation med nio områdesenheter införts. Musikskolan Implementering har skett av Lpfö 98(rev 2010), Lgr 11 (och Gy 11) då alla kommunens musiklärare i grundskolan träffades för studiedag på Musikskolan och Musikskolans lärare kompetensutvecklade 125 förskolepersonal i småbarnsmusik och undervisade 130 förskolebarn. Nyköpings gymnasium Den nya gymnasieskolan (GY11) innebar nya program, ämnen, kurser och en ny betygsskala. Den nya skollagen har implementerats på utbildningar som påbörjats fr.o.m. 1 juli Division Barn Utbildning Kultur fick i januari 2011 uppdraget att se över möjligheterna att flytta verksamheten på Nyköpings gymnasium/tessin till Gripenområdet år Beslut om en sammanslagning togs av Kommunstyrelsen och Division Barn Utbildning Kultur fick i uppdrag att arbeta fram en kravspecifikation. En arbetsgrupp med elever, personal, rektorer, administrativ chef, lokalsamordnare BUK och divisionsledning arbetade därefter fram en kravspecifikation som överlämnades till Tekniska divisionen Kommunstyrelsen väntas fatta beslut i början av Ledningsorganisationen på Nyköpings gymnasium har omorganiserats och antalet rektorer har kraftigt minskat. Viss neddragning har även skett på administrativa tjänster. Detta är ett led i anpassningen av organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar. Stora anpassningar har gjorts under året, 300 medarbetare har minskat till 265 medarbetare under året. En ny gymnasiechef tillträdde 1 juni Campus Nyköping Campus Nyköping kommer under 2012 att införa Vux- 12 med start från 1 juli. Det har därför under året påbörjats utbildning för pedagoger och ledning. Yrkesvux har expanderat under året. Totalt genomfördes 140 årsstudieplatser. Detta kommer att minska kommande år då statsbidraget i stort sett försvinner. Minskningen inför 2012 blir cirka 4,5 miljoner. Inom utbildning i svenska för invandrare har skett en förändring gällande ersättningsmodeller för flyktingar. Ansvaret för etablering av nytillkomna flyttas från sociala divisionen till Arbetsförmedlingen. Ett schablonbelopp utgår som är betydligt lägre än tidigare. Inom Sfi har även en ny obligatorisk kurs inom samhällsorientering startats. En ny utbildningsform har lanserats av regeringen, lärlingsutbildning för vuxna. Under andra halvan av året har mycket arbete lagts ned för att klara av att starta dessa utbildningar. Campus Nyköping har beviljats 9 årsstudieplatser tillsammans med Trosa och Oxelösunds kommun. Lokal ansökan av certifiering av Vård och Omsorgscollege inlämnades och tillsyn av Nationella rådet har gjorts. Nyköping behöver komplettera ansökan för att bli godkänd. Kultur och fritid Service via webben har fortsatt att öka. Detta påverkar besökssiffrorna negativt vilka fortsätter att minska. De digitala besöken var över Om dessa summeras med de fysiska har besöken varit mer än en halv miljon. Ny automatik för cirkulationshantering av media genom RFID (Radio - frequency identification) teknik har satts i drift på stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket deltar på lokal nivå i den riksomfattande kampanjen Digidel 2013 som verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Nyköping i bilder har publicerat bilder på kommunens hemsida. Delar av Stadsarkivets register finns registrerade i arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv på Internet. Uthyrning av gymnastiksalar även till skolorna i kommunen, har överförts till Lokalbokningen. Ökad långsiktighet vid uthyrningen av Träffen har medfört en väsentlig ökning av användningen av lokalerna. Antalet program och aktiviteter ökar. Barn- och ungdomsprogrammen utgör 68 % av det totala utbudet. De livesända kulturprogrammen på Nyköpings teater fortsätter att dra mycket publik. Under året har repertoaren utökats med balettföreställningar från bl.a. Bolsjojteatern. Under året har 22 konstverk köpts in för utplacering i kommunens lokaler. Ekonomi Totalt för divisionen redovisas - 6,2 mnkr Det motsvarar 0,5 % på en budgetomslutning på mnkr Barn och Ungdom Utbildning Kultur och fritid + 0,2 mnkr - 4,0 mnkr - 2,4 mnkr Barn och ungdom Barn och ungdom redovisar ett resultat på -4,0 mnkr, vilket motsvarar 0,5 % på en budgetomslutning på 773 mnkr. Det pågår ett omfattande arbete med att anpassa/effektivisera till färre elever i skolan och fler barn i förskolan. 9

203 Verksamhetsberättelse 2011 Division Barn Utbildning Kultur Delegationen av anställningar inom grundskolan är indragen sedan i våras. HR avdelningen samordnar omställningsarbetet med strikt återbesättningsprövning. Från och med oktober gäller kommunens generella beslut om anställningsstopp och indragen delegation. Arbetet med ny organisation för grundskola och förskola har påbörjats och kommer att fortsätta även 2012 där ett av målen är budget i balans. Utbildning Verksamheten redovisar totalt ett underskott med 2,4 mnkr. Gymnasiet redovisar 3,9 mnkr. En anpassning till en mindre organisation pågår. Hösten 2011 har lärartjänsterna och även ledningsorganisationen minskat. Lokaler har sagts upp. Interkommunala intäkter och kostnader visar + 0,6 mnkr. Vuxenutbildning/Yrkeshögskolan visar tillsammans + 1,5 mnkr och det är SFI och Flygteknik som redovisar ett positivt resultat. Kultur och fritid Prognosen för delår var tkr vilket nästan uppnåddes och årets resultat blev tkr. Resultatet jämfört med 2010 är ca tkr. Intäkterna liksom kostnaderna är 8,8 mnkr högre beroende på ökad kommunersättning för lokalhyra av gymnastiksalar. Personal Totalt sett har antalet tillsvidareanställda inom divisionen minskat med 48 medarbetare. Det är en följd av återhållsamhet och indragen delegation sedan februari Elevkullarna har minskat och väntas minska ytterligare inom gymnasiet och grundskolan, därför har en anpassning skett. Antalet visstidsanställda medarbetare har minskat med 14. Av divisionens medarbetare är 80 % kvinnor. Andelen män är fler inom Kultur och Fritid samt inom Utbildning. Samma tendenser finns även i övriga landet, ju yngre barn desto större andel kvinnliga medarbetare. Det kommunövergripande målet om att andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga medarbetare ska vara 0,8 är uppfyllt, divisionens värde är 0,8. Antal tillsvidareanställda Skillnad 10/11 Kvinnor Män Totalt Antal visstidsanställda Skillnad 10/11 Kvinnor Män Totalt Se även tabell längst bak i dokumentet Ny skolorganisation och minskade elevkullar En ny skolorganisation och minskade elevkullar har ställt krav på anpassning av verksamheten. Parallellt med dessa förändringar kommer pensionsavgångarna att öka vilket ger möjlighet till så kallade naturliga avgångar inom grund- och gymnasieskolan. Baserat på pensionsmedelåldern inom divisionen väntas cirka 15 % av divisionens medarbetare att gå i pension fram till och med Det gäller framförallt yrkeskategorier inom förskolan, lärare tidigare och senare år samt gymnasielärare inom allmänna ämnen och yrkesämnen. Antal pensionsavgångar/år om pension vid år* *65 år är medelåldern för pension inom divisionen 2011 Antal pensioneringar tom 2016* Barnskötare 53 Förskollärare 23 Lärare tidigare åren 33 Lärare senare åren 19 Lärare gymnasiet allmän 17 Lärare yrkesämnen gymnasiet *grundat på pensionsåldern 65 år Rekrytering Divisionen har sedan tidigare ett uppdrag av Barnoch ungdomsnämnden att höja andelen förskollärare inom förskolan. Trots ambitionerna har andelen förskollärare sjunkit. Kommunstyrelsen fattade i december ett beslut om att minst 2/3 av de anställda i förskolan ska vara legitimerade förskollärare. Divisionen fick också i uppdrag att arbeta för en jämnare fördelning av andelen förskollärare mellan förskolorna. Ett tredje uppdrag innebär att ta fram en handlingsplan för hur Nyköping successivt kan höja lönenivån för förskollärare inom budgetramen. Detta arbete kommer att ha stor betydelse för att kunna attrahera nya förskollärare till Nyköpings kommun. Rekryteringsbehovet inom förskolan kommer att öka på grund av pensionsavgångar. Under året har en arbetsgrupp arbetat aktivt med att attrahera förskollärarstudenter till kommunen. Arbetsmiljö och sjukfrånvaro Arbetsmiljömätning med verktyget Reflect - HRI har genomförts, HRI -värdet är det indexvärde som mäter medarbetarnas upplevda arbetssituation. Det 26 10

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Samhällsekonomins utveckling 3 Lokal utveckling 5 Uppföljning mål- och resultatstyrning 8 Nämnds- och bolagsrapporter

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 www.gotene.se 1 Budgetens struktur Budgetens struktur 1. Övergripande 3. Budgetenheter Budgetens struktur................................... 2 Politisk kommentar...................................

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer