Rådhusets ombyggnad samt framtida användning av Köpingeskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhusets ombyggnad samt framtida användning av Köpingeskolan"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Förvaltningschef Krister Clerselius , Bilaga 3 Servicenämndens sammanträde Rådhusets ombyggnad samt framtida användning av Köpingeskolan Rådhuset kvarteret Herkules 31 Bakgrund Förslag till Rådhusets ombyggnad och ev tillbyggnad av en sessionssal, har redovisats i oktober 2012, med ett i samband med detta erhållet uppdrag att fullfölja projekteringen enligt det förslag som redovisas samt en kostnadsbedömning, Budgetmässigt finns sedan tidigare 34,9 Mkr anslagna för ett projekt som redovisats med annan omfattning och utgör delprojekt i den nu pågående projekteringen. Nuläge Projektgruppen har fortsatt sitt projekteringsarbete i enlighet med uppdrag och en redovisning i enlighet med följande har lämnats, vilken också kortfattat kan göras på servicenämndens sammanträde genom fastighetschefen Henrik Alkevall. Projektet En kort sammanfattning av bakgrund och syfte med projektet framgår av följande: 2010 utbyte av hiss 2010 öppna upp rådhuset -- västra flygeln 2011 våren projektera nödvändiga åtgärder - västra flygeln 2011 inkludera tekniska förvaltningens huskropp samt underhåll 2011 december stopp 2012 våren beslut om helhetsgrepp 2012 hösten projektera helheten 2013 våren redovisning av åtgärder och kostnader samt beslut om fortsatt hantering I sammanhanget har projektgruppen arbetat efter vissa ingångsvärden 2012 innebärande att Trelleborg2000, v 1.0, Rådhuset ska vara modern, funktionell och tillgänglig byggnad för såväl medarbetare som medborgare Rådhuset skall användas av kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning samt kommunledning Serviceförvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (5) Tekniska förvaltningen flyttar ut, lokaler iordningställs för främst ekonomiavdelningen Kommunledningen i gamla rådhuset ska vara intakt Expansionsyta ska finnas Multirum fullmäktigesal önskvärt Full tillgänglighetsanpassning Södra entrén och markytan ska inarbetas i projektet Leveransfunktioner ska förbättras. På nämndsammanträdet kommer illustrationer att visas som beskriver projektet i hela sin omfattning och vad som har varit föremål för projektering. Vad som nu kvarstår, förutom ställningstagande/beslut är Projektering med ytterligare tekniska beskrivningar, detaljstudier avseende funktioner och ytor. Omflyttning under produktion samt logistiken under produktionen skall också beaktas. En inte oväsentlig öppen fråga är Detaljplan och bygglov, vilket krävs för en utbyggnad av en sessionssal söder om Rådhuset. Detaljplanen från 1968 anger Prickmark d.v.s. område som ej få bebyggas. Beslut om planändring tas av Samhällsbyggnadsnämnden, vilket kan ansökas om efter beslut om projekthantering. Frågan öppen om det går att hantera genom ett enkelt förfarande eller ej. En detaljplaneändring tar åtminstone enligt uppgift två år. Tidplan En möjlig tidplan framgår av sammanställning nedan: Investeringskalkyl I bifogat dokument framgår en kostnadsbedömning med angivna förutsättningar som för hela projektet innebär en investering om 72 Mkr, vilket baserat på en total yta om m² innebär ett belopp om drygt :-/m². Vid ett avkastningskrav på 5% på investeringen räknat som en annuitet över 50 år skulle tilläggshyran bli ca TSEK eller drygt 400:-/m². F.n. belastas hyresgästerna på Rådhuset en hyra om TSEK (inkl lokalvård och drift) motsvarande 550:-/m². Man skulle alltså kunna ange en hyreskostnad per m² i det om-/tillbyggda Rådhuset om ca 1 000:-/m².

3 3 (5) Köpingeskolan kvarteret Kyrkoköpinge 20:60 Bakgrund Fastigheten stängdes för skolverksamhet den 17 november 2006, och är sedan dess tomställd utan hyresgäster/verksamhet. Förslag/uppslag har vid olika tillfällen aktualiserats för ombyggnad till kommunala verksamheter. Rapportering har skett bl.a. i ett dokument Lokalbehov i Trelleborgs kommun från september 2010, och även i en skrivelse Förslag till Strategisk lokalförsörjning i Trelleborgs kommun Fastigheten med detaljplanestämmelse A (Allmänt ändamål) omfattar förutom en idrottshall, som används i skolverksamheten, en byggnad om ca m². På fastighetens nordöstra del har genom fritidsförvaltningen anlagts en konstgräsplan för fotboll. I förslag/uppslag enligt ovan har framförts att det finns verksamheter, för vilka externa förhyrningar föreligger, som skulle kunna flytta till en renoverad/ombyggd Köpingeskola. Ex på sådana verksamheter har varit förskola, LSS dagverksamhet, fritidsgård m.m. Andra verksamheter som kan prövas att inrymmas på Köpingeskolan, och som inte förhyrs externt är t.ex. tekniska förvaltningen, ett alternativ till sessionssal för fullmäktigemöten, IT avdelningen m.m. En fråga som också nu aktualiserats är vad som kan hända Östra Skolan och tillfälligt bygglov? Problemställningar fukt, skador och åtgärder? Under åren har ett antal utredningar och åtgärder genomförts i syfte att komma till bukt med upplevda olägenheter i form av lukt, dålig luft etc stängdes alltså skolan för verksamhet med motiv att den var otjänlig pga upplevt obehag i inomhusmiljön. Sakkunnig i fukt och byggnadsskador Jörgen Grantén på WSP/ Fuktcom, har under åren följt och utrett skadeorsaker. Under 2012 har en sammanställning av genomförda utredningar och åtgärder gjorts. Dessutom har en översiktlig åtgärdsrekommendation upprättas baserat på motiv till skador. Köpingeskolan är en högst tidstypisk byggnad uppförd med dåtidens metoder, konstruktioner och material. Stommen för byggnaden utgörs av betongplatta på mark, till del källare samt pelar och balksystem, tak utgörs av lättbetongelement. Ytterväggar utgörs av trästomme med fasadtegelbeklädnad. Ovan nämnda utredningar, åtgärder, byggnadkonstruktion och sammanställningar ger vid handen att Köpingeskolans problem kan isoleras till i huvudsak tre områden: Ytterväggar Inträngande fukt har genom fuktvandring i fasadtegel och läckage kring exv. fönster gått in i väggkonstruktionens fuktkänsliga delar och medför lukt från trävirke, vindskyddsskivor etc. Golv Betongplattan saknar till stor del underliggande fuktisolering. Fuktvandring genom betongplattan medför att Kaseinhaltigt golvspackel samt lim för plastmattor avger emmisioner och lukt. Ventilation Äldre svårhanterligt ventilationssystem med tryckskillnader mellan lokaler har medfört att lukter i vissa fall förvärrats, lukter dras ut från väggar och golv.

4 4 (5) Åtgärder bör vidtas för att eliminera lukter, skadeämnen i ytterväggar och golv samt ombyggnad av ventilationsanläggning. För att eliminera risk för upplevt obehag i form av lukter m.m. bör problem enligt ovan åtgärdas i sin helhet. Detta innebär rivning av byggnaden intill pelarstomme/yttertak med påföljande ny uppbyggnad utifrån önskad funktion. Att enbart riva/sanera delar av byggnaden medför risk för kvarstående problem. Kostnaden för att åtgärda hela byggnaden behöver inte heller bli större vid en ny uppbyggnad jämfört med sanering av befintliga ytor då arbeten kan utföras mer rationellt. Dessutom kommer sannolikt planlösning förändras när byggnadens funktion är beslutad vilket i sig medför omfattande ombyggnadsarbeten. Vid en återuppbyggnad kan även nya konstruktioner väljas för ytterväggar m.m. vilket kommer innebära energibesparing och lägre driftskostnader. En av WSP gjord utredning , anger en bedömd kostnad om 26,8 Mkr för genomförande av åtgärder i enlighet med beskrivning i stycke ovan. Utveckling och användning Under 2011 gjordes på uppdrag av serviceförvaltningen i ett arkitektuppdrag olika alternativ för disponering av befintliga ytor (ca m²) med huvudinriktning att iordningställa för och flytta in kommunala verksamheter, för vilka extern lokalförhyrning föreligger. Även i detta fall föreligger en kostnadskalkyl som ger en bedömd kostnad om drygt 80 Mkr. I det fortsatta görs beräkningar med utgångspunkt från en total investering i byggnaden om 110 Mkr, vilket jämte det bokförda värdet om 10 Mkr innebär en balanserad fastighetsinvestering om 120 Mkr, eller räknat på m² innebär ett bokfört värde om :- per m² för en ny byggnad, vilket är i underkant vad en nybyggd fastighet skulle kosta att uppföra i motsvarande storlek. Finansiering och kapitalisering Vid kapitalisering av det bokförda värdet, med en avskrivningstid 50 år, en intern ränta om 3 % skulle den årliga kapitalkostnaden inkl drifts- och underhållskostnad, räknad som en annuitet, bli 6,3 Mkr. En sammanställning av verksamheter/hyresförhållanden hos externa hyresvärdar, visar på totalt förhyrda lokaler drygt m² med en årshyra 9,7 Mkr, som rent hypotetiskt skulle kunna vara potentiella för en ombyggd Köpingeskola. En realistisk förutsättning skulle kunna vara anpassning vid ombyggnation för verksamheter som omfattar m² till en årshyra motsvarande 4,7 Mkr, d.v.s. i förhållande till 6,3 Mkr ovan en andel om 75%. Vid lika stora ytor för aktuella verksamheter, som är förskolor, fritidsgård, LSS fritidsverksamhet, så återstår ca m², som skulle kunna användas för Tekniska förvaltningens administrativa funktioner, ca 30 anställda (exkl elsidan), som skulle behöva i ett rationellt kontor 20 m² per arbetsplats eller totalt 600 m², i samband med en flytt från Rådhuset inför och i samband med ombyggnad. En förhyrning för Tekniska förvaltningen av lokaler hos en alternativ extern hyresvärd skulle kosta kommunen 1 500:- per m², eller totalt åtminstone 900 KSEK per år. Vid beaktande av detta som en alternativkostnad, så i tillägg till ovan angivna 4,7 Mkr så har man finansierat 5,6 Mkr eller i det närmaste 90% av finansieringen av en nybyggd Köpingeskola. Kvarvarande yta, 875 m² kan med

5 5 (5) fördel reserveras för ev behov av en sessionssal till bl.a. fullmäktigemöten (om Rådhusprojektet inte kan realiseras). I sammanställning nedan anges de förhyrningar som skulle kunna vara aktuella för att flytta från extern förhyrning till kommunägda lokaler. Verksamhet Adress Yta kvm Årshyra 2012 Snitthyra Kulturhuset Gråbrödersgatan kr 601 kr Klöverns fsk S Jennys väg kr kr Gyllengården eftervård S Jennys väg kr 736 kr LSS fritidshem Malörten 30 b-c kr 875 kr Pilekvistens fsk Sockenvägen kr kr Pilekvistens fsk Sockenvägen 2 347, kr 801 kr Pilekvistens fsk Sockenvägen kr 909 kr LSS fritidshem Malörten 24 b kr 905 kr Fagerängens fritidsgård S Jennys väg kr 837 kr Kontinentens fsk Kontinentg kr 957 kr Förvaltningsbyggnad Signalen Gasverksg kr kr Summa 4525, kr kr Som ovan Krister Clerselius

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun

Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun Revisionsrapport Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun April 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Revisionsfråga m m...5 4 Metod...6 5 Lokalarea...7 5.1

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

BILAGA: Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse 1 (7) Datum 2015-02-26 Servicenämnden 1 Effektmål och indikatorer Servicenämnden redovisar de fem effektmål som gäller för 2014 med tillhörande indikatorer.

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer

Östermalms IP Genomgång av initiala kalkyler

Östermalms IP Genomgång av initiala kalkyler Östermalms IP Genomgång av initiala kalkyler 23 mars 2010 Guidance: This is a guidance box. Remove this and all the other guideline boxes when the proposal is finalised. Advisory Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Riktlinjer för Investeringsredovisning

Riktlinjer för Investeringsredovisning Riktlinjer för Investeringsredovisning Antagen av KS 2011-04-06 Vänersborgs kommun Riktlinjer för investeringsredovisning Sida 1 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Redovisningsrutiner...2 3.

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer