Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetavstämning för Västerås stad år 2010 Satsa på barn och unga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetavstämning för Västerås stad år 2010 Satsa på barn och unga"

Transkript

1 Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetavstämning för Västerås stad år 2010 Satsa på barn och unga Förslag till beslut Vi föreslår att kommunstyrelsen tar initiativ till att sammankalla kommunfullmäktige före november månads utgång för att besluta enligt följande: att kommunalskatten återställs till 20,49 procent från år 2010 att förskolenämndens budgetram utökas med 16 miljoner kronor att grundskolenämndens budgetram utökas med 38 miljoner kronor att kultur-, idrotts- och fritidsnämndens budgetram utökas med 5 miljoner kronor att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram utökas med 48 miljoner kronor att individ- och familjenämndens budgetram utökas med 35 miljoner kronor, varav 6 miljoner kronor avser en tvåårig insats för förebyggande insatser till ungdomar att äldrenämndens budgetram utökas med 6 miljoner kronor att Skultuna kommundelsnämnds budgetram utökas med 2 miljoner kronor att kommunstyrelsens budgetram utökas med 3 miljoner kronor att stadsledningskontoret ges i uppdrag att effektivisera den egna och andra förvaltningars verksamhet för att nå en besparing på 3 miljoner att kommunstyrelsens gemensamma budgetreserv minskas med 51,4 miljoner kronor att tekniska nämndens budgetram utökas med 23 miljoner kronor för år 2010 att fastighetsnämndens underhållsbudget utökas med 43,5 miljoner kronor för år 2010 att godkänna omfördelning av budgetramar mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och individ- och familjenämnden samt mellan miljö- och konsumentnämnden och individ- och familjenämnden att anta miljö- konsumentnämndens förslag till nya taxor att anta individ- och familjenämndens förslag till avgift för utbildning vid ansökan för adoption. Avgiften ska uppräknas årligen med prisbasbeloppets förändring. att avslå individ- och familjenämndens förslag till avgifter för familjerådgivning. att fastställa vårt förslag till investeringsplan med bland annat påbörjande av en ny väg till Gäddeholm och ökade investeringar i de kommunala baden att fastställa vårt förslag till resultaträkning

2 Därutöver stödjer vi stadsledningskontorets förslag att kommunstyrelsen för egen del beslutar att fastighetsnämnden, tekniska nämnden samt kultur-, idrotts och fritidsnämnden återkommer till 19 februari 2010 med hur de extra medlen till underhållsinsatser ska utnyttjas. att tekniska nämnden får i uppdrag att i samspel med berörda fastighetsägare senast 19 februari 2010 återrapporterar en plan för investeringar och underhållsåtgärder för förnyelse av Munkgatan inklusive entrén från stationsområdet. Inledning I budgetavstämningen visar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett gemensamt alternativ till den moderatstyrda majoritetens besparingspolitik för Västerås stad år Den ekonomiska krisen är inte över. I vissa avseenden fördjupas den de närmaste åren. Först från år 2013 går det att skönja mer handfasta förbättringar i den kommunala ekonomin. Antalet arbetslösa väntas öka både 2010 och Det blir då fler människor som får sämre ekonomi. Regeringens kraftiga försämringar i arbetslöshets- och sjukförsäkringen har också ökat otryggheten och många utan försäkring tvingas söka hjälp hos socialtjänsten. I synnerhet har ungdomar drabbats av regeringens passiva hållning i arbetsmarkandsfrågorna. Sverige har varit föregångsland vad gäller låg arbetslöshet bland ungdomar. Nu är vi bland de länder i Europa som har högst ungdomsarbetslöshet. Om vi ska ta knäcken på ungdomsarbetslösheten måste verkningsfulla åtgärder sättas in. Därför satsar vi i vårt förslag på ett paket med insatser och åtgärder som leder till att fler ungdomar kommer i arbete och gör dem bättre rustade när konjunkturen vänder. Vid flera tillfällen sedan i januari 2008 har vi varnat majoriteten för effekterna först av lågkonjunkturen och under senare delen av 2008 för finanskrisen. Vi har också lagt förslag om att staden ska tidigarelägga investeringar, exempelvis inom miljöområdet. Majoriteten har nonchalerat varningarna. Skattesänkningar har gått före kvaliteten i stadens verksamheter. Skattesänkningar löser inte de problem som västeråsarna möter i vardagen. Tvärtom leder det till besparingar som i sin tur medför sämre verksamheter. Majoriteten i Västerås stad ger tydliga exempel på detta med höjda avgifter och försämringar för barnen i förskola och fritids. Jämfört med det beslut som majoriteten i Västerås kommunfullmäktige fattade i juni 2009 om budgeten för år 2010 beräknas stadens skatteintäkter och statsbidrag öka med 130 miljoner Samtidigt minskar stadens kostnader för avtalsförsäkringar med 26 miljoner Vi föreslår också att kommunalskatten i Västerås återställs till samma nivå som 2006 och 28 år innan dess, nämligen 20,49 procent. Det ger cirka 65 miljoner kronor i ökade skatteintäkter. En besparing och omfördelning föreslås även i kommunstyrelsens budgetram. 3 miljoner kronor kommer från en avveckling av det kommunala vårdnadsbidraget. 3 miljoner kronor kommer av effektiviseringar. I vårt förslag styrs nya och frigjorda resurser i första hand till barnen och ungdomar. Utifrån vårt förslag har berörda nämnder fått pengar i sina ramar för följande åtgärder och insatser. 2

3 15 punkter för Västerås barn och ungdomar, miljoner kronor 1. Förskolan är till för barnen. Därför ska alla barn ha rätt till förskola och fritids utan behovsprövning. Alla barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till förskola fem timmar om dagen (25 timmar i veckan) miljoner 2. Alla barn ska ha rätt till fritids. Det gäller förstås även för barn till arbetslösa och föräldralediga. + 7 miljoner 3. Föräldrar med låga inkomster ska slippa att betala avgift för sina barn i förskola och fritids. Antalet avgiftsbefriade föräldrar ska öka jämfört med år miljoner 4. Vi satsar även på barn- och ungdomskulturen och samtidigt som vi säger nej till nya besparingar och högre avgifter för kulturskolan. + 3 miljoner 5. Satsar vi rejält på barn och unga med behov av stöd. IDA-projektet är viktigt och ska utvecklas även fortsättningsvis. Insatser måste också göras för elever som inte klarar godkänt i grundskolan. Resurserna till fritidsgårdarna ska öka miljoner 6. Fler medarbetare i skolorna som ökar utrymmet för lärarna att vara lärare samtidigt som de kan bidra till att stötta de barn som har det allra tuffast. + 5 miljoner 7. Alla grundskolor i Västerås ska vara bra skolor. Ingen ska behöva välja bort en skola för att den är dålig. Vi vill satsa mera på de kommunala grundskolorna. + 5 miljoner 8. Verksamheten i Västerås konstskola ska bedrivas på samma nivå som tidigare. + 1 miljoner 9. Vi vill ha ett kunskapslyft för ungdomar där alla ungdomar som vill och behöver komplettera sin utbildning för fortsatta studier eller för att öka anställningsbarheten. Särskild uppmärksamhet och stimulansåtgärder ska riktas till arbetslösa och funktionshindrade ungdomar miljoner 10. Insatser inom vuxenutbildningen ska öka. Syftet är att se till att vuxenutbildningen i Västerås är av tillräcklig omfattning så att västeråsarna kan stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom förbättrad kompetens. + 5 miljoner 11. Studierådgivningen behöver förbättras för att minska antalet felval av studieprogram på gymnasiet. Ökade insatser ska även göras för studie- och yrkesvägledning för ungdomar som ska avsluta sina gymnasiestudier. + 3 miljoner 12. Vi vill medverka till att radera ut ungdomsarbetslösheten i Västerås. Staden ska öka insatserna för att ge ungdomar praktik och arbete i samverkan med näringslivet och andra aktörer på arbetsmarknaden. Funktionshindrade ungdomars behov och förutsättningar ska uppmärksammas särskilt miljoner 13. Ett traineeprogram för ungdomar ska genomföras med syfte att ersätta pensionsavgångar från välfärdsjobben i Västerås stad de närmaste åren. + 3 miljoner 14. Lärlingsplatser för långtidsarbetslösa ungdomar ska skapas i samverkan mellan olika offentliga organ. Utbildningen ska motsvara yrkesvux och vara arbetsplatsförlagd. + 3 miljoner 15. Flera sommarjobb för gymnasieelever ska skapas inom Västerås stad. Syftet är att ge praktik, inblick och erfarenhet av arbetslivet inom kommande yrkesval. + 3 miljoner 3

4 Övriga områden 1. Öka andelen ekologiska livsmedel i förskolor, skolor och i äldreomsorgen. + 6 miljoner 2. Ser vi till att det finns tillgång till korttidsboenden inom äldreomsorgen. + 6 miljoner 3. Kollektivtrafiken får högre anslag för att förbättra tillgängligheten. + 1 miljon kronor 4. Ökas resurserna till underhåll. + 68,5 miljoner 5. Ökade resurser till investeringar miljoner kronor Förslag till reviderad budget för år 2010 Kostnaderna för avtalsförsäkringar beräknas sjunka med 26 miljoner kronor år Enligt vårt förslag till att avskaffa vårdnadsbidraget samt effektiviseringar i stadsledningskontoret sjunker stadens kostnader med ytterligare 6 miljoner kronor Sammantaget förbättras därmed stadens ekonomi med cirka 227 miljoner kronor för år Vi föreslår att dessa medel förs till kommunstyrelsens budgetreserv. Inkluderat 75 miljoner kronor som avsattes av fullmäktige i juni 2009 kan 302 miljoner kronor disponeras till olika insatser i stadens verksamheter. 21 oktober 2009 beslutade kommunstyrelsens enhälligt att fördela 53,9 miljoner kronor som löne- och priskompensation till nämnderna som nya preliminära budgetramar. Osäkra faktorer Vi delar stadsledningskontorets uppfattning att det finns ett flertal osäkra faktorer i ekonomin inför Vi håller också med stadsledningskontoret om att det behövs en central budgetsreserv för att möta exempelvis ökat försörjningsstöd och underbudgetering för skolskjutsarna. Däremot håller vi inte alls med om att staden ska avvakta med ytterligare åtgärder för att motverka arbetslösheten och för att förbättra verksamheter riktade till barn och ungdomar. I synnerhet måste arbetslösheten bland ungdomarna motverkas. Av erfarenhet vet vi även att det tar lång tid att starta upp beslutade åtgärder och ännu längre tid innan åtgärderna får effekt. Därför finns det ingen som helst anledning att vänta och se. Besluten om insatser och resurser måste fattas nu för att få effekt under Det är mot den bakgrunden som vi föreslår ett omfattande ungdomspaket med en rad insatser och åtgärder för 50 miljoner Det gör att budgetreserven enligt vårt förslag blir 23,6 miljoner kr jämfört med majoritetens förslag på 72,6 miljoner Resurser för extra underhåll och investeringar Vi delar även stadsledningskontorets uppfattning om behovet av resurser för ökat underhåll och investeringar. Redan i början av februari 2009 skrev (S) till kommunstyrelsen och begärde ökade resurser till underhåll och investeringar. Syftet var att staden skulle få ut mera underhåll och investeringarna samtidigt som staden skulle medverka till att möta jobbkrisen inom byggsektorn med investeringar som bidrar till både en framtida tillväxt och en bättre miljö. Skrivelsen bemöttes positivt av kommunstyrelsen. Men trots detta har majoriteten varit passiv tills nu. Därmed har staden tappat tempo i underhåll och förnyelse av sina anläggningar samtidigt som fler blivit arbetslösa. 4

5 Nu tillstyrker vi stadsledningskontorets förslag om särskilda insatser för underhåll motsvarande 68,5 miljoner Precis som stadsledningskontoret har vi fördelat medlen till berörda nämnder. Dessutom föreslår vi ökade resurser till investeringar, bland annat med att påbörja en ny väg till Gäddeholm och investeringar i de kommunala baden. Vi tillstyrker också att berörda nämnder ska redovisa senast den 19 februari 2010 ska redovisa hur de extra medlen till underhåll och investeringar ska användas. Övriga frågor Kommunstyrelsen har i budget 2009 ett tillfälligt anslag på 3 miljoner kronor för kompetensutvecklingsinsatser inom personalområdet. Vi stödjer att anslaget ska gälla även under Vi tillstyrker även vissa överföringar mellan nämndernas budgetramar: 1,5 miljoner kronor förs från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till individoch familjenämnden. Överföringen avser beställningarna Arosdöttrarna, Krami och pedagogisk-/ungdomstjänst. Anslaget för budget- och skuldrådgivning på 0,6 miljoner kronor förs från miljö- och konsumentnämnden till individ- och familjenämnden. Budgetreserv Mkr Kommunstyrelsens budgetreserv enligt budgetbeslut i juni 75,0 Extra konjunkturstöd och förbättrad skatteprognos 130,0 Återställd skattesats till 20,49 procent 65,0 Avvecklat vårdnadsbidrag (KS) 3,0 Sänkt premie för avtalsförsäkringar 26,0 Effektiviseringar i stadsledningskontoret (KS) 3,0 302,0 Löne- och priskompensation enligt KS beslut 21 oktober ,9 Ingående budgetreserv 248,1 Fördelning av budgetsreserv enligt förslag från (S) och (V) Förskolenämnden för barnpaketet -16,0 Grundskolenämnden för barnpaketet -38,0 Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden för barnpaketet -2,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för ungdomspaketet -48,0 Skultuna kommundelsnämnd för barn- och ungdomspaketet -2,0 Individ- och familjenämnden för ungdomspaketet -6,0 Tvåårig insats Individ- och familjenämnden försörjningsstöd -29,0 Äldrenämnden för att behålla korttidsboende -6,0 Kommunstyrelsen för ökade inköp av ekologiska livsmedel -6,0 Kommunstyrelsen för kompetensutveckling personalområdet -3,0 Ettårsinsats Tekniska nämnden för bättre tillgänglighet i kollektivtrafiken -1,0 Tekniska nämnden för extra underhållsinsatser -22,0 Ettårsinsats Kultur-, idrotts och fritidsnämnden för extra underhållsinsatser -3,0 Ettårsinsats Fastighetsnämnden för underhållsåtgärder i hamnen -18,5 Ettårsinsats Fastighetsnämnden för extra fastighetsunderhåll -25,0 Ettårsinsats Återstående budgetreserv 22,6 5

6 S + V förslag till justerade budgetramar 2010 Budget Budgetram Kompensation (S) + (V) (S) + (V) 2009 inklusive 2010 för ökade löner justeringar förslag rev. tilläggs- enligt Kfm och priser i budget- budget 2010 budget juni KS 21 oktober avstämningen Kfm dec Skattefinansierad verksamhet Förskolenämnden 679,3 706,7 8,0 16,0 730,7 Grundskolenämnden 1 367, ,5 13,8 38, ,3 Utbildnings- o arbetsmarknadsn. 691,9 685,8 6,1 46,5 738,4 Äldrenämnden 964,0 960,0 12,5 6,0 978,5 Nämnden för funktionshindrade 565,0 578,4 6,4 584,8 Individ- och familjenämnden 532,0 531,2 2,4 37,1 570,7 Kultur- idrotts- och fritidsnämnden. 276,4 266,1 1,0 5,0 272,1 Tekniska nämnden 291,8 295,3 0,7 23,0 319,0 Skultuna kommundelsnämnd 98,7 95,1 1,8 2,0 98,9 Byggnadsnämnden 18,7 18,0 0,1 18,1 Miljö- och konsumentnämnden 16,6 16,3 0,1-0,6 15,8 Kommunfullm, och kommunstyrelsen* 148,5 160,9 0,5 3,0 164,4 Kommunrevision 3,2 3,2 3,2 Överförmyndarnämnden 10,4 10,4 0,1 10,5 Valnämnden 2,2 2,4 2,4 Mälardalens Brand o Räddningsförb. 64,0 64,0 0,4 64,4 Delsumma 5 729, , ,2 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelsen för proaros -12,7 0,0 0,0 Styrelsen för Konsult och Service 1,8 1,8 1,8 Fastighetsnämnd 0,0 0,0-43,5-43,5 Teknisk produktionsstyrelse -4,5 0,0 0,0 Delsumma -15,4 1,8-41,7 Summa 5 745, , ,9 Justering interna fördelningar -111,9-74,3-26,0-100,3 KS kommungemensamma reserv 7,3 75,0-52,4 22,6 Totalt för Västerås stad 5 640, ,2 53, ,2 * KS ram har minskats med 6 miljoner kronor, 3 miljoner kronor vardera för avvecklat vårdnadsbidrag och effektiviseringar. Därefter har 6 miljoner kr tillförts för ökade inköp av ekologiska livsmedel enligt vårt förslag i juni Dessutom har 3 miljoner kronor tillförts för kompetensutveckling.. 6

7 S + V förslag till investeringsbudget 2010 Beslutad S + V Inv.ram Prognos inv.ram förslag Investeringsområde Fastighetsnämnden Energisparinvesteringar Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor och Komvux 1 5 Hamnen, magasin 2 5 Idrottsfastigheter 3 10 Kultur m m 0 0 Övrigt Påbörja investeringar i baden 40 Övriga styrelser och nämnder Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen (e-förvaltning) Konsult och service proaros Skultuna Tekniska nämnden varav påbörja väg Gäddeholm 20 varav påbörja GC-bro Björnön 15 varav vattenspegel Hässlö 3 Tekniska produktionsstyrelsen Strategiska investeringar i infrastruktur Tekniska nämnden Kultur- idrotts- och fritidsnämnden SUMMA Nya behov under utredning 53 Externa investeringar med drift- kostnadskonsekvenser för staden Förslaget till investeringsplan innebär att vi i huvudsak tillstyrker stadsledningskontorets förslag till investeringsplan 7

8 Mot bakgrund av situationen på arbetsmarknaden, behovet av investeringar och att Västerås stad ska bidra till ett klimatsmartare samhälle föreslår vi att investeringsplanen utökas med följande inslag: 3 miljoner kronor till att återställa och bevara vattenspegeln i Hässlösundet. 15 miljoner kronor till att påbörja en gång- och cykelbro mellan Söldra Björnön och Trådarängarna vid Gäddeholm. 20 miljoner kronor till att påbörja en ny väg med normal standard från Irsta till Gäddeholm. 40 miljoner kronor till att påbörja nödvändiga investeringar i de kommunala baden. De nämnda investeringarna måste göras förr eller senare. Vinsten av en tidigareläggning blir tredubbel: Staden bidrar till ökad sysselsättning, investeringarna göra i en tid när priserna sjunker så att staden får ut mera för pengarna och staden bidrar till bättre miljö och klimat. S + V förslag till resultatbudget 2010 SK S + V Reviderad Reviderad Reviderat Utfall Budget Budget förslag Intäkter Kostnader Avskrivningar S:a verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Statligt utjämningssystem Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster -49 Årets resultat Västerås onsdagen den 18 november 2009 Ulla Persson Oppositionsråd (S) Per Lithammer Oppositionsråd (V) 8

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

Satsa på Västerås - satsa på barn och unga

Satsa på Västerås - satsa på barn och unga Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget för Västerås stad år 2010 Satsa på Västerås - satsa på barn och unga Sammanfattning av huvudinriktningen i vårt förslag I vårt Västerås 1. har

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Styrningslogiker ÄGARE BESTÄLLARE UTFÖRARE BOLAG. KoS KDN

Styrningslogiker ÄGARE BESTÄLLARE UTFÖRARE BOLAG. KoS KDN Styrningslogiker ÄGARE BOLAG KoS KDN BESTÄLLARE UTFÖRARE Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelse Valberedning Stadsdirektör Kommunfullmäktige Valnämnd Stadsledningskontor Krisledningsnämnden Överförmyndarnämnden

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Utöver detta budgeterar vi för särskild reserv på 73 miljoner kronor för riktade insatser främst inom skola, förskola och förebyggande verksamhet.

Utöver detta budgeterar vi för särskild reserv på 73 miljoner kronor för riktade insatser främst inom skola, förskola och förebyggande verksamhet. Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås vilket innebär att vi måste bygga kommunen för det. Det

Läs mer

Månadsrapport mars 2017

Månadsrapport mars 2017 Månadsrapport mars 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och

Läs mer

Budget med överskott och reserv. Pris och lönekompensation:

Budget med överskott och reserv. Pris och lönekompensation: Vi är fyra partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, som nu formar en stabil majoritet för att Västerås ska bli en ännu bättre kommun att leva i. Vi gör det för att

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Budget med överskott Full löne- och priskompensation. Nya satsningar i budgeten.

Budget med överskott Full löne- och priskompensation. Nya satsningar i budgeten. Tre gånger denhar vi rödgröna partier (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) presenterat ett gemensamt budgetförslag. Vår politik grundar sig på en framtidstro där vi vill skapa förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

För att underlätta för styrelser och nämnder i deras arbete har vi lagt ett blygsamt rationaliseringskrav om 0,3 procent på styrelser och nämnder.

För att underlätta för styrelser och nämnder i deras arbete har vi lagt ett blygsamt rationaliseringskrav om 0,3 procent på styrelser och nämnder. Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Västerås är staden där framtiden börjar. Under 2017 firar Västerås reformationen 500 år och

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar

Läs mer

Månadsrapport september 2017

Månadsrapport september 2017 Månadsrapport september 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara det även under 217. Bostäder Antalet färdigställda bostäder per

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (9) 2016-06-15 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 22 juni 2016 Plats och tid s sessionssal, klockan 08:00 2016-06-15 2 (9) 1 Val av protokollsjusterare

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Mölndal 2012-10-23 Socialdemokraternas budgetförslag för 2013 och plan 2014-2015. Socialdemokraterna presenterar här sitt förslag

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015. Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget 2013. Budgetramar 2014. Kommunplan 2015.

Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015. Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget 2013. Budgetramar 2014. Kommunplan 2015. Vänsterpartiets förslag till Kommunplan 2013 2015 Budget 2013 Budgetramar 2014 Kommunplan 2015 Investeringsplan 2013 2017 Falkenberg 1 2 Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015 En budget för allt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V)

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V) Det rödgröna samarbetet bärs av en idé hur vi vill se framtidens Västerås. Demokrati, ansvar, hållbar utveckling, rättvisa och alla människors lika värde är ledord för oss. Detta framgår i vårt gemensamma

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Ekonomisk lathund IVE

Ekonomisk lathund IVE Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2012 78 917 78 917 78 917 78 917 Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning 81 097 81 097 81 097 81 097 varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust 78 621 78 621

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA SIDAN 1 ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA Finansborgarrådets förslag 10 oktober 2012 Det ekonomiska läget i Sverige i oktober 2012 Stark ekonomi i Stockholms stad, skattetillväxten mellan 2012-2013 var 6

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Sverige ska vara ett land som håller ihop

Sverige ska vara ett land som håller ihop Sverige ska vara ett land som håller ihop Foto: Folio Bildbyrå Återhämtning i svensk ekonomi BNP-tillväxt 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Källa: Egna beräkningar Arbetslösheten sjunker från en hög nivå

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Registrera förtroendevald

Registrera förtroendevald Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter innebär att en person har valt att skydda t.ex. sitt personnummer, namn och/eller adress. Om det är så att du, eller personen

Läs mer

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Vi yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Komplettera driftbudgeten med ökat ramanslag till Omsorgsnämnden på 2 miljoner årligen.

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Förslag till budget för Söderköpings kommun

Förslag till budget för Söderköpings kommun Förslag till budget för Söderköpings kommun 2014-2016 Inledning Ambition, förnuft och framtidstro. Det är de tre ledorden jag skulle vilja att du tog med dig från den budget du idag håller i din hand.

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Ekonomi och verksamhet i balans för Skara kommun

Ekonomi och verksamhet i balans för Skara kommun Ekonomi och verksamhet i balans för Skara kommun Socialdemokraterna i Skara Vi måste ta ansvar! Syftet med rapporten - Ekonomi och verksamhet i balans - är att skapa en gemensam problembild över det ekonomiska

Läs mer

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar Planeringsförutsättningar, budget och investeringar Kommunfullmäktigemål till nämnderna Ekonomiska ramar för budget 2017 och plan 2018 2020 Investeringsram 2016 2019 och plan 2020 Innehåll Beslut... 2

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Västeråsmoderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Västeråsmoderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att: En budget med ansvar för Västerås framtid Västeråsmoderaternas budget för 2015 handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för Västerås framtid. Västerås stads ekonomi är ansträngd. Under 2014 kommer tre

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m)

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) PM 2004 RIV (Dnr 323-3049/2003) Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Mikael Söderlund

Läs mer

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 1 av 11 Planeringsförutsättningar, budget och investeringar Kommunfullmäktigemål till nämnderna Ekonomiska ramar 2016 2019 Investeringsplan 2015 2019 Beslutas av kommunfullmäktige 2015-06-15 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att stadsdelsnämnd Sida 54 (81) Del 2 Öppna delen 23 Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) - Svar på remiss Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/904-2013,

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Kallelse och handlingar för

Kallelse och handlingar för Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 STADSHUSET SUNDBYBERG PLAN 2 Här är Du RITAD AV: Copyright Larm & Tele Partner Åtgärder Teckenförklaring: Utrymningsväg Gångväg

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2013

BOKSLUTSRAPPORT 2013 BOKSLUTSRAPPORT 2013 Resultat 59,9 mkr, 3,3 % (2012: 26,6 mkr, 1,5 %) Budget 35,8 mkr (2012: 23,2 mkr) Avvikelse 24,1 mkr (2012: 3,4 mkr) Bokslutsrapporten presenterar det ekonomiska resultatet för kommunen

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer