Excel 2010 funktioner Svenska - Engelska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Excel 2010 funktioner Svenska - Engelska"

Transkript

1 Tryck Ctrl + F för att söka en specifik funktion Tilläggs- och automatiseringsfunktioner Add-in and Automation functions ANROPA CALL Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs EuroConvert EUROCONVERT Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron eller konverterar ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan genom att använda euron som mellanled (triangulering) HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport REGISTRERA.ID REGISTER.ID Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare SQL.BEGÄR SQL.REQUEST Ansluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris utan att någon form av makroprogrammering krävs Kubfunktioner Cube functions KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen. En KPI, eller prestandaindikator, är ett kvantifierbart mått, t.ex. månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat. KUBMEDLEM CUBEMEMBER Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben. 1

2 KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen. KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna. KUBINSTÄLLNING CUBESET Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel. KUBINSTÄLLNINGANTAL CUBESETCOUNT Returnerar antalet objekt i en uppsättning. KUBVÄRDE CUBEVALUE Returnerar ett mängdvärde från en kub. Databasfunktioner Database functions DMEDEL DAVERAGE Returnerar medelvärdet av databasposterna DANTAL DCOUNT Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas DANTALV DCOUNTA Räknar ifyllda celler i en databas DHÄMTA DGET Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren DMAX DMAX Returnerar det största värdet från databasposterna 2

3 DMIN DMIN Returnerar det minsta värdet från databasposterna DPRODUKT DPRODUCT Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret DSTDAV DSTDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna DSTDAVP DSTDEVP Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter DSUMMA DSUM Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret DVARIANS DVAR Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna DVARIANSP DVARP Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter Tid- och datumfunktioner Date and time functions DATUM DATE Returnerar ett serienummer för ett visst datum DATUMVÄRDE DATEVALUE Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer DAG DAY Konverterar ett serienummer till dag i månaden DAGAR360 DAYS360 Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår 3

4 EDATUM EDATE Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet SLUTMÅNAD EOMONTH Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare TIMME HOUR Konverterar ett serienummer till en timme MINUT MINUTE Konverterar ett serienummer till en minut MÅNAD MONTH Konverterar ett serienummer till en månad NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum NU NOW Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid SEKUND SECOND Konverterar ett serienummer till en sekund KLOCKSLAG TIME Returnerar serienumret för en viss tid TIDVÄRDE TIMEVALUE Konverterar en tid i textformat till ett serienummer IDAG TODAY Returnerar serienumret för dagens datum VECKODAG WEEKDAY Konverterar ett serienummer till en dag i veckan 4

5 VECKONR WEEKNUM Konverterar ett serienummer till ett veckonummer ARBETSDAGAR WORKDAY Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare ÅR YEAR Konverterar ett serienummer till ett år ÅRDEL YEARFRAC Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum Tekniska funktioner Engineering functions BESSELI BESSELI Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x) BESSELJ BESSELJ Returnerar Bessel-funktionen Jn(x) BESSELK BESSELK Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x) BESSELY BESSELY Returnerar Bessel-funktionen Yn(x) BIN.TILL.DEC BIN2DEC Omvandlar ett binärt tal till decimalt BIN.TILL.HEX BIN2HEX Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt BIN.TILL.OKT BIN2OCT Omvandlar ett binärt tal till oktalt 5

6 KOMPLEX COMPLEX Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal KONVERTERA CONVERT Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat DEC.TILL.BIN DEC2BIN Omvandlar ett decimalt tal till binärt DEC.TILL.HEX DEC2HEX Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt DEC.TILL.OKT DEC2OCT Omvandlar ett decimalt tal till oktalt DELTA DELTA Testar om två värden är lika FELF ERF Returnerar felfunktionen FELFK ERFC Returnerar den komplementära felfunktionen SLSTEG GESTEP Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde HEX.TILL.BIN HEX2BIN Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt HEX.TILL.DEC HEX2DEC Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt HEX.TILL.OKT HEX2OCT Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt IMABS IMABS Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal 6

7 IMAGINÄR IMAGINARY Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal IMARGUMENT IMARGUMENT Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer IMKONJUGAT IMCONJUGATE Returnerar det komplexa talets konjugat IMCOS IMCOS Returnerar cosinus för ett komplext tal IMDIV IMDIV Returnerar kvoten för två komplexa tal IMEUPPHÖJT IMEXP Returnerar exponenten för ett komplext tal IMLN IMLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal IMLOG10 IMLOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal IMLOG2 IMLOG2 Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal IMUPPHÖJT IMPOWER Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent IMPRODUKT IMPRODUCT Returnerar produkten av komplexa tal IMREAL IMREAL Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal IMSIN IMSIN Returnerar sinus för ett komplext tal 7

8 IMROT IMSQRT Returnerar kvadratroten av ett komplext tal IMDIFF IMSUB Returnerar differensen mellan två komplexa tal IMSUM IMSUM Returnerar summan av komplexa tal OKT.TILL.BIN OCT2BIN Omvandlar ett oktalt tal till binärt OKT.TILL.DEC OCT2DEC Omvandlar ett oktalt tal till decimalt OKT.TILL.HEX OCT2HEX Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt Finansiella funktioner Financial functions UPPLRÄNTA ACCRINT Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient AMORLINC AMORLINC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod KUPDAGBB COUPDAYBS Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen 8

9 KUPDAGARS COUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet KUPDAGNK COUPDAYSNC Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum KUPNKD COUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen KUPANT COUPNUM Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen KUPFKD COUPPCD Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen KUMRÄNTA CUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder KUMPRIS CUMPRINC Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder DB DB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning DEGAVSKR DDB Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger DISK DISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper DECTAL DOLLARDE Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal BRÅK DOLLARFR Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk 9

10 LÖPTID DURATION Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar EFFRÄNTA EFFECT Returnerar den årliga effektiva räntesatsen SLUTVÄRDE FV Returnerar det framtida värdet på en investering FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer ÅRSRÄNTA INTRATE Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper RBETALNING IPMT Returnerar räntedelen av en betalning för en given period IR IRR Returnerar internräntan för en serie betalningar RALÅN ISPMT Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod MLÖPTID MDURATION Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr MODIR MIRR Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor NOMRÄNTA NOMINAL Returnerar den årliga nominella räntesatsen PERIODER NPER Returnerar antalet perioder för en investering 10

11 NETNUVÄRDE NPV Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta UDDAFPRIS ODDFPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period UDDASPRIS ODDLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period UDDASAVKASTNING ODDLYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period BETALNING PMT Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet AMORT PPMT Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period PRIS PRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta PRISDISK PRICEDISC Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper PRISFÖRF PRICEMAT Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen PV PV Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar RÄNTA RATE Returnerar räntesatsen per period i en annuitet 11

12 BELOPP RECEIVED Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper LINAVSKR SLN Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period ÅRSAVSKR SYD Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period SSVXEKV TBILLEQ Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel SSVXPRIS TBILLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel SSVXRÄNTA TBILLYIELD Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel VDEGRAVSKR VDB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning) XIRR XIRR Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska XNUVÄRDE XNPV Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska NOMAVK YIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta NOMAVKDISK YIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel 12

13 NOMAVKFÖRF YIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen Informationsfunktioner Information functions CELL CELL Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell FEL.TYP ERROR.TYPE Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde INFO INFO Returnerar information om operativsystemet ÄRREF ISBLANK Returnerar SANT om värdet är tomt Ä ISERR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS! ÄRFEL ISERROR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde ÄRJÄMN ISEVEN Returnerar SANT om talet är jämnt ÄREJTEXT ISLOGICAL Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde ÄRLOGISK ISNA Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS! ÄRSAKNAD ISNONTEXT Returnerar SANT om värdet inte är text ÄRTAL ISNUMBER Returnerar SANT om värdet är ett tal 13

14 ÄRUDDA ISODD Returnerar SANT om talet är udda ÄRTOM ISREF Returnerar SANT om värdet är en referens ÄRTEXT ISTEXT Returnerar SANT om värdet är text N N Returnerar ett värde omvandlat till ett tal SAKNAS NA Returnerar felvärdet #SAKNAS! VÄRDETYP TYPE Returnerar ett tal som anger värdets datatyp Logiska funktioner Logical functions OCH AND Returnerar SANT om alla argument är sanna FALSKT FALSE Returnerar det logiska värdet FALSKT OM IF Anger vilket logiskt test som ska utföras OMFEL IFERROR Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln ICKE NOT Inverterar logiken för argumenten ELLER OR Returnerar SANT om något argument är SANT 14

15 SANT TRUE Returnerar det logiska värdet SANT Sök- och referensfunktioner Lookup and reference functions ADRESS ADDRESS Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad OMRÅDEN AREAS Returnerar antalet områden i en referens VÄLJ CHOOSE Väljer ett värde i en lista över värden KOLUMN COLUMN Returnerar kolumnnumret för en referens KOLUMNER COLUMNS Returnerar antalet kolumner i en referens LETAKOLUMN HLOOKUP Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell HYPERLÄNK HYPERLINK Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet INDEX INDEX Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris INDIREKT INDIRECT Returnerar en referens som anges av ett textvärde LETAUPP LOOKUP Letar upp värden i en vektor eller matris 15

16 PASSA MATCH Letar upp värden i en referens eller matris FÖRSKJUTNING OFFSET Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens RAD ROW Returnerar radnumret för en referens RADER ROWS Returnerar antalet rader i en referens RTD RTD Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation (Automation: Ett sätt att arbeta med ett programs objekt från ett annat program eller utvecklingsverktyg. Detta kallades tidigare för OLE Automation, och är en branschstandard och ingår i Component Object Model (COM).) TRANSPONERA TRANSPOSE Transponerar en matris LETARAD VLOOKUP Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell Matematiska och trigonometriska funktioner Math and trigonometry functions ABS ABS Returnerar absolutvärdet av ett tal ARCCOS ACOS Returnerar arcus cosinus för ett tal ARCCOSH ACOSH Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal 16

17 ARCSIN ASIN Returnerar arcus cosinus för ett tal ARCSINH ASINH Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal ARCTAN ATAN Returnerar arcus tangens för ett tal ARCTAN2 ATAN2 Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat ARCTANH ATANH Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal RUNDA.UPP CEILING Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel KOMBIN COMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt COS COS Returnerar cosinus för ett tal COSH COSH Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal GRADER DEGREES Omvandlar radianer till grader JÄMN EVEN Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal EXP EXP Returnerar e upphöjt till ett givet tal FAKULTET FACT Returnerar fakulteten för ett tal 17

18 DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE Returnerar dubbelfakulteten för ett tal RUNDA.NED FLOOR Avrundar ett tal nedåt mot noll SGD GCD Returnerar den största gemensamma nämnaren HELTAL INT Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal MGM LCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln LN LN Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal LOG LOG Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas LOG10 LOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett tal MDETERM MDETERM Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris MINVERT MINVERSE Returnerar matrisinversen av en matris MMULT MMULT Returnerar matrisprodukten av två matriser REST MOD Returnerar resten vid en division MAVRUNDA MROUND Returnerar ett tal avrundat till en given multipel 18

19 MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerar multinomialen för en uppsättning tal UDDA ODD Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal PI PI Returnerar värdet pi UPPHÖJT.TILL POWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent PRODUKT PRODUCT Multiplicerar argumenten KVOT QUOTIENT Returnerar heltalsdelen av en division RADIANER RADIANS Omvandlar grader till radianer SLUMP RAND Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1 SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger ROMERSK ROMAN Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text AVRUNDA ROUND Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Avrundar ett tal nedåt mot noll AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Avrundar ett tal uppåt, från noll 19

20 SERIESUMMA SERIESSUM Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln TECKEN SIGN Returnerar tecknet för ett tal SIN SIN Returnerar sinus för en given vinkel SINH SINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal ROT SQRT Returnerar den positiva kvadratroten ROTPI SQRTPI Returnerar kvadratroten för (tal * pi) DELSUMMA SUBTOTAL Returnerar en delsumma i en lista eller databas SUMMA SUM Summerar argumenten SUMMA.OM SUMIF Summerar celler enligt ett angivet villkor SUMMA.OMF SUMIFS Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter KVADRATSUMMA SUMSQ Returnerar summan av argumentens kvadrater SUMMAX2MY2 SUMX2MY2 Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser 20

21 SUMMAX2PY2 SUMX2PY2 Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser SUMMAXMY2 SUMXMY2 Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser TAN TAN Returnerar tangens för ett tal TANH TANH Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal AVKORTA TRUNC Avkortar ett tal till ett heltal Statistiska funktioner Statistical functions MEDELAVV AVEDEV Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde MEDEL AVERAGE Returnerar medelvärdet av argumenten AVERAGEA AVERAGEA Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden MEDELOM AVERAGEIF Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium MEDELOMF AVERAGEIFS Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor. BETAFÖRD BETADIST Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen 21

22 BETAINV BETAINV Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning BINOMFÖRD BINOMDIST Returnerar den individuella binomialfördelningen CHI2FÖRD CHIDIST Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen CHI2INV CHIINV Returnerar inversen av chi2-fördelningen CHI2TEST CHITEST Returnerar oberoendetesten KONFIDENS CONFIDENCE Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde KORREL CORREL Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder ANTAL COUNT Räknar hur många tal som finns bland argumenten ANTALV COUNTA Räknar hur många värden som finns bland argumenten ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Räknar antalet tomma celler i ett område ANTAL.OM COUNTIF Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor. ANTAL.OMF COUNTIFS Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor. 22

23 KOVAR COVAR Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser KRITBINOM CRITBINOM Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde KVADAVV DEVSQ Returnerar summan av kvadrater på avvikelser EXPONFÖRD EXPONDIST Returnerar exponentialfördelningen FFÖRD FDIST Returnerar F-sannolikhetsfördelningen FINV FINV Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen FISHER FISHER Returnerar Fisher-transformationen FISHERINV FISHERINV Returnerar inversen till Fisher-transformationen PREDIKTION FORECAST Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje FREKVENS FREQUENCY Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris FTEST FTEST Returnerar resultatet av en F-test GAMMAFÖRD GAMMADIST Returnerar gammafördelningen 23

24 GAMMAINV GAMMAINV Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen GAMMALN GAMMALN Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x) GEOMEDEL GEOMEAN Returnerar det geometriska medelvärdet EXPTREND GROWTH Returnerar värden längs en exponentiell trend HARMMEDEL HARMEAN Returnerar det harmoniska medelvärdet HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST Returnerar den hypergeometriska fördelningen SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje TOPPIGHET KURT Returnerar toppigheten av en mängd data STÖRSTA LARGE Returnerar det n:te största värdet i en mängd data REGR LINEST Returnerar parametrar till en linjär trendlinje EXPREGR LOGEST Returnerar parametrarna i en exponentiell trend LOGINV LOGINV Returnerar inversen till den lognormala fördelningen LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen 24

25 MAX MAX Returnerar det största värdet i en lista av argument MAXA MAXA Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden MEDIAN MEDIAN Returnerar medianen för angivna tal MIN MIN Returnerar det minsta värdet i en lista med argument MINA MINA Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden TYPVÄRDE MODE Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST Returnerar den negativa binomialfördelningen NORMFÖRD NORMDIST Returnerar den kumulativa normalfördelningen NORMINV NORMINV Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen NORMSFÖRD NORMSDIST Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen NORMSINV NORMSINV Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen PEARSON PEARSON Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt 25

26 PERCENTIL PERCENTILE Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område PROCENTRANG PERCENTRANK Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd PERMUT PERMUT Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt POISSON POISSON Returnerar Poisson-fördelningen SANNOLIKHET PROB Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser KVARTIL QUARTILE Returnerar kvartilen av en mängd data RANG RANK Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal RKV RSQ Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient SNEDHET SKEW Returnerar snedheten för en fördelning LUTNING SLOPE Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje MINSTA SMALL Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data STANDARDISERA STANDARDIZE Returnerar ett normaliserat värde STDAV STDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval 26

27 STDEVA STDEVA Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden STDAVP STDEVP Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen STDEVPA STDEVPA Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden STDFELYX STEYX Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen TFÖRD TDIST Returnerar Students t-fördelning TINV TINV Returnerar inversen till Students t-fördelning TREND TREND Returnerar värden längs en linjär trend TRIMMEDEL TRIMMEAN Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd TTEST TTEST Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test VARIANS VAR Uppskattar variansen baserat på ett urval VARA VARA Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden VARIANSP VARP Beräknar variansen baserat på hela populationen 27

28 VARPA VARPA Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden WEIBULL WEIBULL Returnerar Weibull-fördelningen ZTEST ZTEST Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test Textfunktioner Text functions ASC ASC Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte) BAHTTEXT BAHTTEXT Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht) TECKENKOD CHAR Returnerar tecknet som anges av kod STÄDA CLEAN Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text KOD CODE Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng SAMMANFOGA CONCATENATE Sammanfogar flera textdelar till en textsträng VALUTA DOLLAR Omvandlar ett tal till text med valutaformat EXAKT EXACT Kontrollerar om två textvärden är identiska 28

29 HITTA, HITTAB FIND, FINDB Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler) FASTTAL FIXED Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler JIS JIS Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte) VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB Returnerar tecken längst till vänster i en sträng LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB Returnerar antalet tecken i en textsträng GEMENER LOWER Omvandlar text till gemener EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger PHONETIC PHONETIC Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng INITIAL PROPER Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB Ersätter tecken i text REP REPT Upprepar en text ett bestämt antal gånger HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB Returnerar tecken längst till höger i en sträng 29

30 SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler) BYT.UT SUBSTITUTE Ersätter gammal text med ny text i en textsträng T T Omvandlar argumenten till text TEXT TEXT Formaterar ett tal och omvandlar det till text RENSA TRIM Tar bort blanksteg från text VERSALER UPPER Omvandlar text till versaler TEXTNUM VALUE Omvandlar ett textargument till ett tal 30

Handbok Calligra Sheets. Pamela Roberts Anne-Marie Mahfouf Gary Cramblitt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Calligra Sheets. Pamela Roberts Anne-Marie Mahfouf Gary Cramblitt Översättare: Stefan Asserhäll Pamela Roberts Anne-Marie Mahfouf Gary Cramblitt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 17 2 Calligra Sheets grunder 18 2.1 Kalkylblad för nybörjare.................................. 18 2.2

Läs mer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Laboration 1 i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Namn:........................................................ Elevnummer:.............. Laborationen syftar till ett ge information

Läs mer

iwork formler och funktioner användarhandbok

iwork formler och funktioner användarhandbok iwork formler och funktioner användarhandbok KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value Excelövningar (Frivilliga). Övningarna är frivilliga och ger ingen extrapoäng till tentan men kan vara givande särskilllt för de som tänkt gå vidare och läsa mer finansiell ekonomi. Excelövningarna innebär

Läs mer

Innehåll. Excel för avancerade användare

Innehåll. Excel för avancerade användare Innehåll 1. Grunderna i Excel... 1 Celler... 1 Inmatning... 1 Redigering... 2 Rader och kolumner... 2 Höjd, bredd och autopassa... 2 Infoga rader och kolumner... 3 Kopiera och klistra in... 4 Kopiera...

Läs mer

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Dagens lektion Ett programmeringsspråks byggstenar Några inbyggda datatyper Styra instruktionsflödet Modulen sys 2 Ett programmeringsspråks byggstenar 3 ETT PROGRAMMERINGSSPRÅKS BYGGSTENAR

Läs mer

INNEHÅLL SQL DEL 2. Funktioner inbyggda Aggregatfunktioner Skalärfunktioner. Chapter 11. Beginning SQL Server 2008 for Developers

INNEHÅLL SQL DEL 2. Funktioner inbyggda Aggregatfunktioner Skalärfunktioner. Chapter 11. Beginning SQL Server 2008 for Developers INNEHÅLL SQL DEL 2 Funktioner inbyggda Aggregatfunktioner Skalärfunktioner Chapter 11. Beginning SQL Server 2008 for Developers 1 FUNKTIONER, INBYGGDA Det finns ett mängd med funktionen du kan använd dig

Läs mer

Approximation av funktioner

Approximation av funktioner Vetenskapliga beräkningar III 8 Kapitel Approximation av funktioner Vi skall nu övergå till att beskriva, hur man i praktiken numeriskt beräknar funktioner I allmänhet kan inte ens elementära funktioner

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 2. Funktioner Övningar Kursövning E2.xlsx Egna Övningar E2E.xlsx - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 2.1 Funktioner Funktioner i Excel är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2 Algebra & Ekvationer Algebra & Ekvationer Parenteser En parentes När man multiplicerar en term med en parentes måste man multiplicera båda talen i parentesen. Förenkla uttrycket 42 9. 42 9 4 2 4 9 8 36

Läs mer

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Innehåll Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Uppgifterna i denna laboration täcker kapitel 1-3 i läroboken. Läs igenom motsvarande kapitel. Sitt

Läs mer

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan.

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan. Att komma igång Vad är en formel? Man kan säga att det är en ekvation som hanterar data i ett kalkylblad. En formel kan utföra olika typer av beräkningar, till exempel addition och multiplikation. Men

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer.

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Starta gärna en dagbok genom att ge kommandot diary lab1. Skriv in alla beräkningar som efterfrågas i uppgifterna i dagboken. Glöm inte diary off om det skrivna

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS I filen enkät.pdf finns svar från fyra män taget från en stor undersökning som gjordes i början av 70- talet. Ni skall mata in dessa uppgifter på att sätt som är

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Det Europeiska Datakörkortet (ECDL) Kunskapskrav/Syllabus AVANCERAD NIVÅ

Det Europeiska Datakörkortet (ECDL) Kunskapskrav/Syllabus AVANCERAD NIVÅ Det Europeiska Datakörkortet (ECDL) Kunskapskrav/Syllabus AVANCERAD NIVÅ Modul AM3, Ordbehandling - Modul AM4, Kalkylering EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Copyright 2001 The ECDL Foundation Ltd. Eftertryck

Läs mer

Del A: Begrepp och grundläggande förståelse

Del A: Begrepp och grundläggande förståelse STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM K.H./C.F./C.W. Tentamensskrivning i Experimentella metoder, 1p, för kandidatprogrammet i fysik, 18/6 013, 9-14. Införda beteckningar skall förklaras och uppställda ekvationer

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer Höstlov Uppgift nr 1 Ge en lösning till ekvationen 0 434,2-13x 3 Ange både exakt svar och avrundat till två decimalers noggrannhet. Uppgift nr 2 Huvudräkna lg20 + lg50 Uppgift nr 3 Ge en lösning till ekvationen

Läs mer

Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel

Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel Detta kapitel är en liten matematisk vägledning om att beräkna tillväxttakten i Excel. Här visas exempel på potenser och logaritmer och hur dessa funktioner beräknas

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Föreläsning 12: Regression

Föreläsning 12: Regression Föreläsning 12: Regression Matematisk statistik David Bolin Chalmers University of Technology Maj 15, 2014 Binomialfördelningen Låt X Bin(n, p). Vi observerar x och vill ha information om p. p = x/n är

Läs mer

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande:

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande: Instruktion 1. Kalkylprogrammen används till allt från vardagliga till mer komplicerade beräkningar. Du kan använda kalkylbladet till att lägga upp alltifrån en enkel hushållsbudget till ett bokföringssystem

Läs mer

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg

Tema: Pythagoras sats. Linnéa Utterström & Malin Öberg Tema: Pythagoras sats Linnéa Utterström & Malin Öberg Innehåll: Introduktion till Pythagoras sats! 3 Pythagoras sats! 4 Variabler! 5 Potenser! 5 Att komma tillbaka till ursprunget! 7 Vi bevisar Pythagoras

Läs mer

En introduktion till och första övning i @Risk5 for Excel

En introduktion till och första övning i @Risk5 for Excel LUNDS UNIVERSITET 1(6) STATISTISKA INSTITUTIONEN Per-Erik Isberg / Lars Wahlgren VT2012 En introduktion till och första övning i @Risk5 for Excel Vi har redan under kursen stiftat bekantskap med Minitab

Läs mer

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser // En första version av BankKonto-klassen class BankKonto { private String namn; private long nr; private double saldo; private double ränta; // Klassen TestaBankKonto // Klassens uppgift är att skapa

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 23/8 13 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare SFE011 Nationalekonomi

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Microsoft Excel. Avancerade funktioner

Microsoft Excel. Avancerade funktioner Microsoft Excel Avancerade funktioner Avancerade funktioner OM() Returnerar ett värde om ett angivet villkor beräknas till SANT och ett annat värde om det beräknas till FALSKT. =OM(A6>A5;C9;OM(A6>A4;C10;OM(A6>A3;C11;

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

2 Tillämpad Matematik I, Övning 1 HH/ITE/BN. De objekt som finns G men inte i H.

2 Tillämpad Matematik I, Övning 1 HH/ITE/BN. De objekt som finns G men inte i H. HH/ITE/BN Tillämpad Matematik I, Övning 0 3 Tillämpad Matematik I Övning Allmänt 0 Övningsuppgifterna, speciellt Typuppgifter i första hand, är exempel på uppgifter du kommer att möta på tentamen. På denna

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

DOP-matematik Copyright Tord Persson. Logövningar. Slumpad ordning. Uppgift nr 10 Lös ekvationen 10 y = 0,001. Uppgift nr 13 Lös ekvationen lg x = 4

DOP-matematik Copyright Tord Persson. Logövningar. Slumpad ordning. Uppgift nr 10 Lös ekvationen 10 y = 0,001. Uppgift nr 13 Lös ekvationen lg x = 4 Logövningar Uppgift nr 1 lg y -2 Uppgift nr 2 Huvudräkna lg200 + lg5 Uppgift nr 3 71 z 70 Uppgift nr 4 Ange derivatan till y e x Uppgift nr 5 Skriv 3 lg5 som en logaritm utan faktor framför. Uppgift nr

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Beräkningsvetenskap föreläsning 2 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/01 2010 - Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa

Läs mer

Säsongrensning i tidsserier.

Säsongrensning i tidsserier. Senast ändrad 200-03-23. Säsongrensning i tidsserier. Kompletterande text till kapitel.5 i Tamhane och Dunlop. Inledning. Syftet med säsongrensning är att dela upp en tidsserie i en trend u t, en säsongkomponent

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Instuderingsfrågor, del D

Instuderingsfrågor, del D Uppgift 1. Instuderingsfrågor, del D Objektorienterad programmering, Z1 I vilka av nedanstående problem behöver man använda sig av fält för att få en elegant lösning? I vilka problem är det är det onödigt/olämpligt

Läs mer

Kapitel 3 Diskreta slumpvariabler och deras sannolikhetsfördelningar

Kapitel 3 Diskreta slumpvariabler och deras sannolikhetsfördelningar Sannolikhetslära och inferens II Kapitel 3 Diskreta slumpvariabler och deras sannolikhetsfördelningar 1 Diskreta slumpvariabler En slumpvariabel tilldelar tal till samtliga utfall i ett slumpförsök. Vi

Läs mer

1 Nyheter i Excel 2007

1 Nyheter i Excel 2007 1 Nyheter i Excel 2007 Bland det första du lägger märke till i Microsoft Office Excel 2007 är att användargränssnittet har ändrats en hel del. I tidigare versioner av Office Excel fanns programmets över

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) Sw fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Instruktionshäfte 2 (Ytterligare funktioner) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Viktigt! Förvara din bruksanvisning och all övrig information nära till hands

Läs mer

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-08-16 (Kontaktperson Nicolina Månsson, tel. 0768-530640) Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

Kapitel. Finansräkning (TVM)

Kapitel. Finansräkning (TVM) Kapitel Finansräkning (TVM) 2 2-1 Innan finansräkning startas 2-2 Enkel ränta 2-3 Ränta på ränta 2-4 Betalningsflöde (investeringsbedömning) 2-5 Amortering 2-6 Ränteomvandling 2-7 Kostnad, försäljningspris,

Läs mer

STYRANDE SATSER. 1) Skriv ett program som räknar ut hur många år du har till pensionen. Vi räknar här med att man pensioneras det år man fyller 65 år.

STYRANDE SATSER. 1) Skriv ett program som räknar ut hur många år du har till pensionen. Vi räknar här med att man pensioneras det år man fyller 65 år. STYRANDE SATSER 1) Skriv ett program som räknar ut hur många år du har till pensionen. Vi räknar här med att man pensioneras det år man fyller 65 år. Vilket år är du född? 1971 Då har du bara 35 år kvar

Läs mer

1 Förberedelseuppgifter

1 Förberedelseuppgifter LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 2 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER; FMS086 & MASB02 Syfte: Syftet med dagens laborationen är att du skall: bli

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter Känna till de vanligaste talmängderna och de Veta hur talmängderna betecknas Ha kunskap om hur de olika talmängderna är 1101, 1106, 1107,

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Miniprojektuppgift i TSRT04: Mobiltelefontäckning

Miniprojektuppgift i TSRT04: Mobiltelefontäckning Miniprojektuppgift i TSRT04: Mobiltelefontäckning 19 augusti 2015 1 Uppgift Enligt undersökningen Svenskarna och internet 2013 (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har 99 % av alla svenskar i åldern

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

Variabler använder man sig av för att under programkörningen spara data eller information i primärminnet. En variabel har typ, namn och värde.

Variabler använder man sig av för att under programkörningen spara data eller information i primärminnet. En variabel har typ, namn och värde. 2 Enkla datatyper Att skriva ett program innebär att man ska tillverka en plan för att bearbeta data eller information på något sätt Programmering handlar om data och bearbetning av data Data kan vara

Läs mer

själv som är ansvarig för sitt lärande Studentcentrerat lärande. Här gäller studentfrihet under

själv som är ansvarig för sitt lärande Studentcentrerat lärande. Här gäller studentfrihet under Linköpings universitet Vt 12 IEI/Nek Göran Hägg Kursinstruktioner Kredit och valutamarknaden Innehåll Introduktion Examination och betygssättning Råd inför kursen Litteratur Läsanvisningar Information

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (1/4) Välj File>Open>Data Läsa in data (2/4) Leta reda på rätt fil, Markera den, välj Open http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (3/4) Nu ska data vara inläst. Variable View Variabelvärden

Läs mer

M7005 Plc programmering

M7005 Plc programmering Matematikföretaget jz 120309/150412/SJn www. M7005.metem.se M7005 Plc programmering M7005 Plc programmering 1 (18) Matematikf öretaget jz (Sv erker Johansson) är under inga omständigheter ansvarigt för

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 4

Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Agenda Introduktion till objektorientering Klasser och Objekt Instansvariabler Metoder Introduktion

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln).

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln). Calc Innehållsförteckning Skriva formel i Calc 3 Autosummera med Σumma 3 Kopiera formler 4 Funktionsguiden 5 MEDEL 5 OM 7 Ekonomiska funktioner 8 Slutvärde 8 Betalning 9 Markera i Calc 10 Flytta och kopiera

Läs mer

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM DE ÄR INGEN KONS A MÄA SPÄNNING OCH SRÖM OM MAN VE HR DE FNGERAR! lite grundläggande el-mätteknik 010 INNEHÅLL Inledning 3 Grunder 3 Växelspänning 4 Effektivvärde 5 Likriktat medelvärde 6 Överlagrad spänning

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

Matematik 1B. Taluppfattning, aritmetik och algebra

Matematik 1B. Taluppfattning, aritmetik och algebra Matematik 1a Centralt innehåll Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Vad är risk? På de finansiella marknaderna är en vedertagen och accepterad definition av risk att den definieras som variation i placeringens avkastning.

Läs mer