Excel 2010 funktioner Svenska - Engelska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Excel 2010 funktioner Svenska - Engelska"

Transkript

1 Tryck Ctrl + F för att söka en specifik funktion Tilläggs- och automatiseringsfunktioner Add-in and Automation functions ANROPA CALL Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs EuroConvert EUROCONVERT Konverterar ett tal till euro, konverterar ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron eller konverterar ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan genom att använda euron som mellanled (triangulering) HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport REGISTRERA.ID REGISTER.ID Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare SQL.BEGÄR SQL.REQUEST Ansluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris utan att någon form av makroprogrammering krävs Kubfunktioner Cube functions KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen. En KPI, eller prestandaindikator, är ett kvantifierbart mått, t.ex. månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat. KUBMEDLEM CUBEMEMBER Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben. 1

2 KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen. KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna. KUBINSTÄLLNING CUBESET Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel. KUBINSTÄLLNINGANTAL CUBESETCOUNT Returnerar antalet objekt i en uppsättning. KUBVÄRDE CUBEVALUE Returnerar ett mängdvärde från en kub. Databasfunktioner Database functions DMEDEL DAVERAGE Returnerar medelvärdet av databasposterna DANTAL DCOUNT Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas DANTALV DCOUNTA Räknar ifyllda celler i en databas DHÄMTA DGET Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren DMAX DMAX Returnerar det största värdet från databasposterna 2

3 DMIN DMIN Returnerar det minsta värdet från databasposterna DPRODUKT DPRODUCT Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret DSTDAV DSTDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna DSTDAVP DSTDEVP Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter DSUMMA DSUM Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret DVARIANS DVAR Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna DVARIANSP DVARP Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter Tid- och datumfunktioner Date and time functions DATUM DATE Returnerar ett serienummer för ett visst datum DATUMVÄRDE DATEVALUE Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer DAG DAY Konverterar ett serienummer till dag i månaden DAGAR360 DAYS360 Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår 3

4 EDATUM EDATE Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet SLUTMÅNAD EOMONTH Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare TIMME HOUR Konverterar ett serienummer till en timme MINUT MINUTE Konverterar ett serienummer till en minut MÅNAD MONTH Konverterar ett serienummer till en månad NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum NU NOW Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid SEKUND SECOND Konverterar ett serienummer till en sekund KLOCKSLAG TIME Returnerar serienumret för en viss tid TIDVÄRDE TIMEVALUE Konverterar en tid i textformat till ett serienummer IDAG TODAY Returnerar serienumret för dagens datum VECKODAG WEEKDAY Konverterar ett serienummer till en dag i veckan 4

5 VECKONR WEEKNUM Konverterar ett serienummer till ett veckonummer ARBETSDAGAR WORKDAY Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare ÅR YEAR Konverterar ett serienummer till ett år ÅRDEL YEARFRAC Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum Tekniska funktioner Engineering functions BESSELI BESSELI Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x) BESSELJ BESSELJ Returnerar Bessel-funktionen Jn(x) BESSELK BESSELK Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x) BESSELY BESSELY Returnerar Bessel-funktionen Yn(x) BIN.TILL.DEC BIN2DEC Omvandlar ett binärt tal till decimalt BIN.TILL.HEX BIN2HEX Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt BIN.TILL.OKT BIN2OCT Omvandlar ett binärt tal till oktalt 5

6 KOMPLEX COMPLEX Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal KONVERTERA CONVERT Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat DEC.TILL.BIN DEC2BIN Omvandlar ett decimalt tal till binärt DEC.TILL.HEX DEC2HEX Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt DEC.TILL.OKT DEC2OCT Omvandlar ett decimalt tal till oktalt DELTA DELTA Testar om två värden är lika FELF ERF Returnerar felfunktionen FELFK ERFC Returnerar den komplementära felfunktionen SLSTEG GESTEP Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde HEX.TILL.BIN HEX2BIN Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt HEX.TILL.DEC HEX2DEC Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt HEX.TILL.OKT HEX2OCT Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt IMABS IMABS Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal 6

7 IMAGINÄR IMAGINARY Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal IMARGUMENT IMARGUMENT Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer IMKONJUGAT IMCONJUGATE Returnerar det komplexa talets konjugat IMCOS IMCOS Returnerar cosinus för ett komplext tal IMDIV IMDIV Returnerar kvoten för två komplexa tal IMEUPPHÖJT IMEXP Returnerar exponenten för ett komplext tal IMLN IMLN Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal IMLOG10 IMLOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal IMLOG2 IMLOG2 Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal IMUPPHÖJT IMPOWER Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent IMPRODUKT IMPRODUCT Returnerar produkten av komplexa tal IMREAL IMREAL Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal IMSIN IMSIN Returnerar sinus för ett komplext tal 7

8 IMROT IMSQRT Returnerar kvadratroten av ett komplext tal IMDIFF IMSUB Returnerar differensen mellan två komplexa tal IMSUM IMSUM Returnerar summan av komplexa tal OKT.TILL.BIN OCT2BIN Omvandlar ett oktalt tal till binärt OKT.TILL.DEC OCT2DEC Omvandlar ett oktalt tal till decimalt OKT.TILL.HEX OCT2HEX Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt Finansiella funktioner Financial functions UPPLRÄNTA ACCRINT Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen AMORDEGRC AMORDEGRC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient AMORLINC AMORLINC Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod KUPDAGBB COUPDAYBS Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen 8

9 KUPDAGARS COUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet KUPDAGNK COUPDAYSNC Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum KUPNKD COUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen KUPANT COUPNUM Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen KUPFKD COUPPCD Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen KUMRÄNTA CUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder KUMPRIS CUMPRINC Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder DB DB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning DEGAVSKR DDB Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger DISK DISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper DECTAL DOLLARDE Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal BRÅK DOLLARFR Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk 9

10 LÖPTID DURATION Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar EFFRÄNTA EFFECT Returnerar den årliga effektiva räntesatsen SLUTVÄRDE FV Returnerar det framtida värdet på en investering FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer ÅRSRÄNTA INTRATE Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper RBETALNING IPMT Returnerar räntedelen av en betalning för en given period IR IRR Returnerar internräntan för en serie betalningar RALÅN ISPMT Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod MLÖPTID MDURATION Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr MODIR MIRR Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor NOMRÄNTA NOMINAL Returnerar den årliga nominella räntesatsen PERIODER NPER Returnerar antalet perioder för en investering 10

11 NETNUVÄRDE NPV Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta UDDAFPRIS ODDFPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period UDDASPRIS ODDLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period UDDASAVKASTNING ODDLYIELD Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period BETALNING PMT Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet AMORT PPMT Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period PRIS PRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta PRISDISK PRICEDISC Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper PRISFÖRF PRICEMAT Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen PV PV Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar RÄNTA RATE Returnerar räntesatsen per period i en annuitet 11

12 BELOPP RECEIVED Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper LINAVSKR SLN Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period ÅRSAVSKR SYD Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period SSVXEKV TBILLEQ Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel SSVXPRIS TBILLPRICE Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel SSVXRÄNTA TBILLYIELD Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel VDEGRAVSKR VDB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning) XIRR XIRR Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska XNUVÄRDE XNPV Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska NOMAVK YIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta NOMAVKDISK YIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel 12

13 NOMAVKFÖRF YIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen Informationsfunktioner Information functions CELL CELL Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell FEL.TYP ERROR.TYPE Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde INFO INFO Returnerar information om operativsystemet ÄRREF ISBLANK Returnerar SANT om värdet är tomt Ä ISERR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS! ÄRFEL ISERROR Returnerar SANT om värdet är ett felvärde ÄRJÄMN ISEVEN Returnerar SANT om talet är jämnt ÄREJTEXT ISLOGICAL Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde ÄRLOGISK ISNA Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS! ÄRSAKNAD ISNONTEXT Returnerar SANT om värdet inte är text ÄRTAL ISNUMBER Returnerar SANT om värdet är ett tal 13

14 ÄRUDDA ISODD Returnerar SANT om talet är udda ÄRTOM ISREF Returnerar SANT om värdet är en referens ÄRTEXT ISTEXT Returnerar SANT om värdet är text N N Returnerar ett värde omvandlat till ett tal SAKNAS NA Returnerar felvärdet #SAKNAS! VÄRDETYP TYPE Returnerar ett tal som anger värdets datatyp Logiska funktioner Logical functions OCH AND Returnerar SANT om alla argument är sanna FALSKT FALSE Returnerar det logiska värdet FALSKT OM IF Anger vilket logiskt test som ska utföras OMFEL IFERROR Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln ICKE NOT Inverterar logiken för argumenten ELLER OR Returnerar SANT om något argument är SANT 14

15 SANT TRUE Returnerar det logiska värdet SANT Sök- och referensfunktioner Lookup and reference functions ADRESS ADDRESS Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad OMRÅDEN AREAS Returnerar antalet områden i en referens VÄLJ CHOOSE Väljer ett värde i en lista över värden KOLUMN COLUMN Returnerar kolumnnumret för en referens KOLUMNER COLUMNS Returnerar antalet kolumner i en referens LETAKOLUMN HLOOKUP Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell HYPERLÄNK HYPERLINK Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet INDEX INDEX Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris INDIREKT INDIRECT Returnerar en referens som anges av ett textvärde LETAUPP LOOKUP Letar upp värden i en vektor eller matris 15

16 PASSA MATCH Letar upp värden i en referens eller matris FÖRSKJUTNING OFFSET Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens RAD ROW Returnerar radnumret för en referens RADER ROWS Returnerar antalet rader i en referens RTD RTD Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation (Automation: Ett sätt att arbeta med ett programs objekt från ett annat program eller utvecklingsverktyg. Detta kallades tidigare för OLE Automation, och är en branschstandard och ingår i Component Object Model (COM).) TRANSPONERA TRANSPOSE Transponerar en matris LETARAD VLOOKUP Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell Matematiska och trigonometriska funktioner Math and trigonometry functions ABS ABS Returnerar absolutvärdet av ett tal ARCCOS ACOS Returnerar arcus cosinus för ett tal ARCCOSH ACOSH Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal 16

17 ARCSIN ASIN Returnerar arcus cosinus för ett tal ARCSINH ASINH Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal ARCTAN ATAN Returnerar arcus tangens för ett tal ARCTAN2 ATAN2 Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat ARCTANH ATANH Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal RUNDA.UPP CEILING Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel KOMBIN COMBIN Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt COS COS Returnerar cosinus för ett tal COSH COSH Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal GRADER DEGREES Omvandlar radianer till grader JÄMN EVEN Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal EXP EXP Returnerar e upphöjt till ett givet tal FAKULTET FACT Returnerar fakulteten för ett tal 17

18 DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE Returnerar dubbelfakulteten för ett tal RUNDA.NED FLOOR Avrundar ett tal nedåt mot noll SGD GCD Returnerar den största gemensamma nämnaren HELTAL INT Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal MGM LCM Returnerar den minsta gemensamma multipeln LN LN Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal LOG LOG Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas LOG10 LOG10 Returnerar 10-logaritmen för ett tal MDETERM MDETERM Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris MINVERT MINVERSE Returnerar matrisinversen av en matris MMULT MMULT Returnerar matrisprodukten av två matriser REST MOD Returnerar resten vid en division MAVRUNDA MROUND Returnerar ett tal avrundat till en given multipel 18

19 MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerar multinomialen för en uppsättning tal UDDA ODD Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal PI PI Returnerar värdet pi UPPHÖJT.TILL POWER Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent PRODUKT PRODUCT Multiplicerar argumenten KVOT QUOTIENT Returnerar heltalsdelen av en division RADIANER RADIANS Omvandlar grader till radianer SLUMP RAND Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1 SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger ROMERSK ROMAN Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text AVRUNDA ROUND Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Avrundar ett tal nedåt mot noll AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Avrundar ett tal uppåt, från noll 19

20 SERIESUMMA SERIESSUM Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln TECKEN SIGN Returnerar tecknet för ett tal SIN SIN Returnerar sinus för en given vinkel SINH SINH Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal ROT SQRT Returnerar den positiva kvadratroten ROTPI SQRTPI Returnerar kvadratroten för (tal * pi) DELSUMMA SUBTOTAL Returnerar en delsumma i en lista eller databas SUMMA SUM Summerar argumenten SUMMA.OM SUMIF Summerar celler enligt ett angivet villkor SUMMA.OMF SUMIFS Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter KVADRATSUMMA SUMSQ Returnerar summan av argumentens kvadrater SUMMAX2MY2 SUMX2MY2 Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser 20

21 SUMMAX2PY2 SUMX2PY2 Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser SUMMAXMY2 SUMXMY2 Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser TAN TAN Returnerar tangens för ett tal TANH TANH Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal AVKORTA TRUNC Avkortar ett tal till ett heltal Statistiska funktioner Statistical functions MEDELAVV AVEDEV Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde MEDEL AVERAGE Returnerar medelvärdet av argumenten AVERAGEA AVERAGEA Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden MEDELOM AVERAGEIF Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium MEDELOMF AVERAGEIFS Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor. BETAFÖRD BETADIST Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen 21

22 BETAINV BETAINV Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning BINOMFÖRD BINOMDIST Returnerar den individuella binomialfördelningen CHI2FÖRD CHIDIST Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen CHI2INV CHIINV Returnerar inversen av chi2-fördelningen CHI2TEST CHITEST Returnerar oberoendetesten KONFIDENS CONFIDENCE Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde KORREL CORREL Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder ANTAL COUNT Räknar hur många tal som finns bland argumenten ANTALV COUNTA Räknar hur många värden som finns bland argumenten ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Räknar antalet tomma celler i ett område ANTAL.OM COUNTIF Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor. ANTAL.OMF COUNTIFS Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor. 22

23 KOVAR COVAR Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser KRITBINOM CRITBINOM Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde KVADAVV DEVSQ Returnerar summan av kvadrater på avvikelser EXPONFÖRD EXPONDIST Returnerar exponentialfördelningen FFÖRD FDIST Returnerar F-sannolikhetsfördelningen FINV FINV Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen FISHER FISHER Returnerar Fisher-transformationen FISHERINV FISHERINV Returnerar inversen till Fisher-transformationen PREDIKTION FORECAST Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje FREKVENS FREQUENCY Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris FTEST FTEST Returnerar resultatet av en F-test GAMMAFÖRD GAMMADIST Returnerar gammafördelningen 23

24 GAMMAINV GAMMAINV Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen GAMMALN GAMMALN Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x) GEOMEDEL GEOMEAN Returnerar det geometriska medelvärdet EXPTREND GROWTH Returnerar värden längs en exponentiell trend HARMMEDEL HARMEAN Returnerar det harmoniska medelvärdet HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST Returnerar den hypergeometriska fördelningen SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje TOPPIGHET KURT Returnerar toppigheten av en mängd data STÖRSTA LARGE Returnerar det n:te största värdet i en mängd data REGR LINEST Returnerar parametrar till en linjär trendlinje EXPREGR LOGEST Returnerar parametrarna i en exponentiell trend LOGINV LOGINV Returnerar inversen till den lognormala fördelningen LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen 24

25 MAX MAX Returnerar det största värdet i en lista av argument MAXA MAXA Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden MEDIAN MEDIAN Returnerar medianen för angivna tal MIN MIN Returnerar det minsta värdet i en lista med argument MINA MINA Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden TYPVÄRDE MODE Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST Returnerar den negativa binomialfördelningen NORMFÖRD NORMDIST Returnerar den kumulativa normalfördelningen NORMINV NORMINV Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen NORMSFÖRD NORMSDIST Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen NORMSINV NORMSINV Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen PEARSON PEARSON Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt 25

26 PERCENTIL PERCENTILE Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område PROCENTRANG PERCENTRANK Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd PERMUT PERMUT Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt POISSON POISSON Returnerar Poisson-fördelningen SANNOLIKHET PROB Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser KVARTIL QUARTILE Returnerar kvartilen av en mängd data RANG RANK Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal RKV RSQ Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient SNEDHET SKEW Returnerar snedheten för en fördelning LUTNING SLOPE Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje MINSTA SMALL Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data STANDARDISERA STANDARDIZE Returnerar ett normaliserat värde STDAV STDEV Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval 26

27 STDEVA STDEVA Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden STDAVP STDEVP Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen STDEVPA STDEVPA Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden STDFELYX STEYX Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen TFÖRD TDIST Returnerar Students t-fördelning TINV TINV Returnerar inversen till Students t-fördelning TREND TREND Returnerar värden längs en linjär trend TRIMMEDEL TRIMMEAN Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd TTEST TTEST Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test VARIANS VAR Uppskattar variansen baserat på ett urval VARA VARA Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden VARIANSP VARP Beräknar variansen baserat på hela populationen 27

28 VARPA VARPA Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden WEIBULL WEIBULL Returnerar Weibull-fördelningen ZTEST ZTEST Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test Textfunktioner Text functions ASC ASC Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte) BAHTTEXT BAHTTEXT Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht) TECKENKOD CHAR Returnerar tecknet som anges av kod STÄDA CLEAN Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text KOD CODE Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng SAMMANFOGA CONCATENATE Sammanfogar flera textdelar till en textsträng VALUTA DOLLAR Omvandlar ett tal till text med valutaformat EXAKT EXACT Kontrollerar om två textvärden är identiska 28

29 HITTA, HITTAB FIND, FINDB Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler) FASTTAL FIXED Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler JIS JIS Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte) VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB Returnerar tecken längst till vänster i en sträng LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB Returnerar antalet tecken i en textsträng GEMENER LOWER Omvandlar text till gemener EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger PHONETIC PHONETIC Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng INITIAL PROPER Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB Ersätter tecken i text REP REPT Upprepar en text ett bestämt antal gånger HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB Returnerar tecken längst till höger i en sträng 29

30 SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler) BYT.UT SUBSTITUTE Ersätter gammal text med ny text i en textsträng T T Omvandlar argumenten till text TEXT TEXT Formaterar ett tal och omvandlar det till text RENSA TRIM Tar bort blanksteg från text VERSALER UPPER Omvandlar text till versaler TEXTNUM VALUE Omvandlar ett textargument till ett tal 30

iwork formler och funktioner användarhandbok

iwork formler och funktioner användarhandbok iwork formler och funktioner användarhandbok KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Kapitel Statistikgrafer och beräkningar

Kapitel Statistikgrafer och beräkningar Kapitel Statistikgrafer och beräkningar Detta kapitel beskriver inmatning av statistikdata i listor, beräkning av medelvärde, maximivärde och andra statistiska värden, bestämning av konfidensintervall

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher KANDIDATUPPSATS Hösten 2013 Statistiska institutionen Uppsala Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher Handledare: Rolf Larsson Författare: Erik

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer.

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Starta gärna en dagbok genom att ge kommandot diary lab1. Skriv in alla beräkningar som efterfrågas i uppgifterna i dagboken. Glöm inte diary off om det skrivna

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04 Finansmatematik II Kapitel 1 Ränta 2 Finansmatematik II 1 Rak ränta Med rak ränta ska vi

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual 1 HandWallet Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005 Användarmanual MediaVision Computer Tech. LTD Alla Rättigheter Reserverade 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Snabb Start...8 2.

Läs mer

Del A: Begrepp och grundläggande förståelse

Del A: Begrepp och grundläggande förståelse STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM K.H./C.F./C.W. Tentamensskrivning i Experimentella metoder, 1p, för kandidatprogrammet i fysik, 18/6 013, 9-14. Införda beteckningar skall förklaras och uppställda ekvationer

Läs mer

Optimering av databasinformation

Optimering av databasinformation Optimering av databasinformation Optimization of Database Information John Blomberg Sebastian Östlund Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information

Läs mer