Kostnadsrelaterad Modell för Transiteringstaxor i Eldistributionsnät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnadsrelaterad Modell för Transiteringstaxor i Eldistributionsnät"

Transkript

1 CODEN: LUTEDX/(TEIE-5087)/l-53/(1994) Lunds Tekniska Högskola Kostnadsrelaterad Modell för Transiteringstaxor i Eldistributionsnät Fredrik Collstrand Institutionen för Industriell Elektroteknik och Automation Februari 1994

2 , - il-~ MD I II \ - cknlng I'redrik CoJlslrand DokumtmttMl och unovtimi KostnadsreJaterad modell för transjtferimgsléxor i ejdistributjonsnät R«f«t tkrivat av forfallarun FO'llag till vtt*'lig«rt nycktlord Tlie planed deregulation of the Swedish electrical power market will require a new stiw-ure of the electrical energy rates. In this report different models of transit rates are studied. The report includes studies of literature and a proposal to a rate structure and is made specifically for Malmö Energi A3. The differences be.ween various methods of calculation the trn.isfcr costs are illustrated. Further, the build-up of the tariff structure and its base elements.ire discussed. The costs arc divided on different categories of customers and shows the costs for each customer. The new regulations should apply simultaneously to all networks, independent of voltage level. The transit cost should be based on a number of basic elements being the cost of capital, operation and maintenance, losses, measuring and administration. Hie capital cost is calculated based on replacement value of the construction and should be charged as a power fee. The operation and maintenance cost is calculated as a certain percentage of the replacement value, normally 2-3 %. and should also be charged as a power fee. The loss cost is calculated as the power losses times the applicable power fee plus the energy losses times the medium energy fee and should be charged as an energy fee. The measuring and administration cost should be charged as a fixed fee. Hie costomcr bill should be split into two parts, one for the transit cost and one for the energy usage. KlMliT k«1tonnvft«m och Index tmrmmt itnft kill*) e S Omtlnp Övriga bibliog'*<itk«uppgowi IA 73 S. 5> 5 Sprlk \ svenska I* Ptn O Blankett LU 11: njk o. automat ion Motttgartm uppgifttr MASTER IW1IBIITOU * UK DOCUNUT B muwi9 nma mtt mwirri /) n

3 Abstract The planed deregulation of the Swedish electrical power market will require a new structure of the electrical energy rates. In this report different models of transit rates are studied. The report includes studies of literature and a proposal to a rate structure and is made specifically for Malmö Energi AB. The differences between various methods of calculation the transfer costs are illustrated. Further, the build-up of the tariff structure and its base elements are discussed. The costs are divided on different categories of customers and shows the costs for each customer. The new regulations should apply simultaneously to all networks, independent of voltage level. The transit cost should be based on a number of basic elements being the cost of capital, operation and maintenance, losses, measuring and administration. The capital cost is calculated based on replacement value of the construction and should be charged as a power fee. The operation and maintenance cost is calculated as a certain percentage of the replacement value, normally 2-3 %, and should also be charged as a power fee. The loss cost is calculated as the power losses times the applicable power fee plus the energy losses times the medium energy fee and should be charged as an energy fee. The measuring and administration cost should be charged as a fixed fee. The costomer bill should be split into two parts, one for the transit cost and one for the energy usage.

4 Sammanfattning Den kommande avregleringen av den svenska elmarknaden ställer nya krav på avgiftstrukturen inom eldistributionsområdet. Med anledning härav studeras i detta examensarbete olika modelier för transiteringsavgifter. Arbetet omfattar litteraturstudier och förslag på avgiftstrukturer. Studierna är gjorda specifikt för Malmö Energi AB. Skillnad mellan olika beräkningsgrunder till transiteringskostnaden belyses. Vidare diskuteras uppbyggnad av tariffstruktur och vilka kostnadselement som utgör grunden i transiteringskostnaden. Kostnaderna fördelas på olika kundkategorier och visar vilka kostnader som varje kund förorsakar. Vid en eventuell avreglering bör samtliga nät, oberoende av nivå, öppnas samtidigt. Transiteringskostnaden bör baseras på ett antal baselement, vilka utgörs av kapitalkostnaden, drift- och underhållskostnaden, förlustkostnaden och mätning- och avräkningskostnaden. Kapitalkostnaden beräknas med utgångspunkt ifrån återanskaffningsvärdet av anläggningen och tas ut som en effektavgift Drift- och underhållskostnaden beräknas med en procentuell andel av återanskaffningsvärdet, vanligtvis 2-3 % och tas även den ut som en effektavgift. Förlustkostnaden beräknas som effektförlust gånger effektpris plus energiförlusten gånger ett energimedelpris och tas ut som en energiavgift. Mätning och avräkningskostnaden tas ut som en fast avgift. Man bör dela på dagens elräkning i två delar, en transiteringdel och en energidel.

5 Abstract Sammanfattning Innehållsförteckning 1. Förutsättningar Bakgrand Elmarknad i förändring Elmarknad i Europa Norge - Resultat av avreglering Huvudresultat Översikt av rapport 6 2 Nåtågarens roll Nätverksamhet Naturligt monopol Koncessioner Regelverk Malmö Energi AB - Nuläge och förutsättningar 10 3 Kostnadsrelaterade Tariffmodeller Uppbyggnad Kostnadselement Avgiftstruktur Malmö Energi AB 15 4 Taxekostnader Kapita'xostnader Kapitalkostnaden beräknad på återanskaffningsvärdet Kapitalkostnaden uppdelad på abonnentkategori Kapitalkostnaden beräknad på bokfört värde Förlustkostnader Drift och underhållskostnader Mätning och avräkningskostnader 39 5 Summering av delkostnader Transiteringskostnad högspänningskund Transiteringskostnad lågspännings-trafo kund Transiteringskostnad lågspännings kund 44 Referens och litteraturlista 45 Appendix A Kapitalkostnaden med varierad annuitet och nominell ränta Appendix B Summering av delkostnader med olika beräkningssätt Appendix C Förklaring till olika kundkategorier

6 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Den kommande avregieringen av den svenska elmarknaden ställer nya krav på avgiftstrukturen inom eldistributionsområdet. Med anledning härav studeras i detta examensarbete olika modeller för transiteiingsavgifter. Arbetet omfattar litteraturstudier och förslag på avgiftstrukturer. Studierna är gjorda specifikt för Malmö Energi AB. Skillnad mellan olika beräkningsgrunder till transiteringskostnaden belyses. Vidare diskuteras uppbyggnad av tariffstruktur och vilka kostnadselement som utgör grunden i transiteringskostnaden. Kostnaderna fördelas på olika kundkategorier och visar vilka kostnader som varje kund förorsakar. De värden och siffror som används är ej att betrakta som exakta utan är till storlek rimliga för ett företag i samma storlek som Malmö Energi. 1.1 Bakgrund Elmarknaden står inför en betydelsefull förändring fick Statens Energiverk i uppdrag av regeringen att utreda den framtida utformningen av det svenska stamnätets organisation. Statens energiverk övergick senare i Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), som slutförde det påbörjade arbetet "Elmarknad i förändring" [1]. Utredningen utmynnade i ett förslag om att alla nät skulle öppnas för fri konkurrens om kunderna. Samtidigt bolagiserades Statens Vattenfallsverk till aktiebolaget Vattenfall och affärsverket Svenska kraftnät bildades för att förvalta stamlinjenätet och de statligt ägda utlandsförbindelserna. Genom beslut den 26 mars 1992 tillsattes en särskild utredning med uppdrag att se över och föreslå en ellag anpassad till en konkurrensutsatt marknad. Den 30 juni presenterades ett delbetänkande av Ellagsutredningen "Elkonkurrens med nätmonopol" [2]. 1.2 Elmarknaden i förändring Allt sedan femtiotalet pågår en strukturförändring inom elbranschen. Antalet elverk har minskat ifrån ungefär 2000 till ca 300. Ägandeförhållandena är väldigt varierande allt ifrån kommunalägda förvaltningar, privatägda aktiebolag till ekonomiska föreningar. Även de stora kraftproducenterna har minskat i antal och är idag åtta stycken (se tabell 1.1). Vattenfall är den största producenten med omkring hälften av produktionen, därefter kommer Sydkraft, som genom köp av Båkab ökade sin andel vattenkraft med ca 10% till 35%. Sveriges tredje största kraftproducent är Gullspångs Kraft vars produktion ökade markant genom uppköp av Uddeholm och Hälsingekraft

7 Producent Graningeverkens AB Gullspångs Kraft AB AB Skandinaviska Elverk Skellefteå Kraft Stockholm Energi AB Stora Kraft AB Sydkraft AB Vattenfall AB Summa Övriga företag Vattenkraft TWh 2,8 4,4 1,1 1,9 2,9 3,9 10,5 32,1 59,6 3,5 %- andel ,5 44 Kärnkraft TWh - 4,60 1,20 0,45 5,10 2,50 20,0 41,1 74,95 %- andel Övrigt TWh ,05 0,40 0,50-0,30 1,25 4,91 %- andel ,5 1 Totalproduktion GWh ,8 2,8 9,0 8,0 2,3 2,2 2,4 8,4 6,9 30,5 73,5 135,8 8,41 2,6 7,4 6,8 20,8 75,3 125,9 Tab. 1.1 översikt av elproduktionen för Sveriges 8 största producenter. Källa [3] Under de senaste åren har kraftföretagen visat ökat intresse för distributionsföretagen och andelen vertikalt integrerande företag ökar. Motiven kan variera mellan företag men man kan peka på tre huvudanledningar till att kraftproducenter också bedriver eldistribution Kraftföretagen stärker sin marknadsposition genom uppköpen och det är ekonomiskt fördelaktigt att ha en stor andel säkra kunder. Man räknar även med att man kan få bättre betalt för den kraft man producerar. De större kraftproducenterna har under de senaste åren haft en god lönsamhet till skillnad från kommunernas ekonomi som för närvarande är svag, därav bjuds distributionsrörelsen ofta ut till försäljning. Staten har länge verkat för att öka effektiviteten via strukturrationaliseringar inom eldistributionsområdet och genom köpen uppnår man rationaliseringsvinster och samordningsvinster. För närvarande verkar intresset för vertikal integration ha minskat efter en period av intensiva diskussioner om olika företags agerande. Man kan istället se en ökad horisontell integration, där man bildar regionala inköpsbolag, ägda av några distributionsbolag. På senare tid har intresset förflyttats ifrån produktionssidan till efterfrågesidan. Tariffer och marknadsföring har blivit naturliga intresseområden under den senaste perioden av överkapacitet på produktionssidan. Man kan säga att synsättet på elmarknaden har förflyttats ifrån en tillförseldoktrin till en effektivitetsdoktrin. Ett affärsmässigt agerande ifrån de svenska kraftproducenterna inklusive Vattenfall kommer med de nu gällande reglerna för elmarknaden troligen att på sikt att leda till högre elpriser inom Sverige. Eventuellt ökade möjligheter till export för också en prishöjande effekt

8 I utredningen "Elmarknad i förändring" [1] framhåller man att ett regelverk som tillåter en ökad konkurrens om kunderna däremot kan leda till att priserna pressas. Man anger också två huvudskäl till att avreglera elmarknaden och möjliggöra för elkunder att fritt välja leverantör. Ökad konkurrens leder till att producenter och återdistributörer tvingas att effektivisera verksamheten och hålla låga priser. Förutsättningar skapas för att andra kontraktsformer på el där kundens behov i större utsträckning än idag blir styrande. Dessa två faktorer tillsammans bör leda till totalt sett lägre kostnader och det skapar bättre möjligheter för nya aktörer att komma in på marknaden. Konkurrens på elmarknaden kan skapas dels i produktionsledet dvs mellan producenterna, och dels i försäljningsledet Konkurrens är ej möjlig på ledningsnätet oavsett vilken nivå man befinner sig på (lokalt regionalt eller på stamnätet) då dessa ledningsnät utgör naturliga monopol, i likhet med exempelvis järnvägsnätet, (se även kapitel 2 nätägarens roll). Men det är inte tillräckligt att göra näten tillgängliga utan man måste även ställa upp regler och villkor för att få ansluta sig till nätet Sverige, som ligger i startgroparna inför en avreglcring kan komma att möta problem i framtiden. Dagens elproduktion som till största del består av vattenkraft och kärnkraft kommer att behöva förnyas och antagligen behöver man även öka kapaciteten. Detta kräver åtgärder som på sikt kommer att pressa upp det svenska elpriset. Utredningen "Elmarknad i förändring" [1] anser att "Regler som möjliggör för elkunderna att välja leverantör är en nödvändig förutsättning för att nå lägsta tänkbara produktionskostnader och för att garantera industrin och hushållen att kraftföretagen gör sitt yttersta för att anpassa leveransvillkor och kontraktsformer till kundens krav." Dagens elmarknad i Sverige har sitt ursprung i 1902 års ellag. Vissaförändringarhar gjorts genom åren men ingen så genomgripande som den tänkta avregleringen. I ellagsutredningen skriver man vilka regler som man anser ska gälla på en fri elmarknad, vissa regler återges i avsnitt 2.5. De av utredningen föreslagna reglerna vill man skall börja gälla tidigast den 1 juli Ifrån andra håll vill man skjuta på avregleringen, man menar att man inte är beredd och att konsekvenserna av en avreglering måste utredas mer. Det viktiga är inte tidpunkten som en avreglering sker vid utan att den sker eller ej. Väljer man att gemonföra en så stor förändring måste den förankras så hårt att den inte rivs upp utan starka skäl (politiska skäl är inte starka).vi lever i en föränderlig värld och både människa och företag anpassar sig till sin omgivning också i detta fall. Diskussionen om huruvida den fria elmarknaden är positiv eller ej kan fortgå hur länge som helst, mest för att vad den ene ser som negativt tolkar den andre som positivt.

9 Den diskussion som förs berör också ifall en undre gräns skall sättas vid exempelvis 1 MW för möjligheten an få ta del av den fria elmarknaden i ett inledningsskede. Anledningen till denna gräns skulle vara att företag och myndigheter får tid på sig att anpassa sig och att man får indikationer åt vilket håll det går. Jag anser inte att en fri och icke diskriminerande elmarknad redan från början ska stänga ute en större del av konsumenterna. Måhända blir merarbetet större eller kanske de mindre kunderna inte ens är intresserade eller har råd, men möjligheten skall finnas för alla. Det finns också en risk för snedvriden konkurrens, om två likartade företag inom samma bransch hamnar på olika sidor om en eventuell gräns. Detta innebär att alla näten skall öppnas samtidigt och att man, om viljan finns, fastställer ett datum då en fri elmarknad skall börja gälla. 1.3 Elmarknad i Europa Liksom inom andra branscher ökar kraven inom elbranschen på kostnadspress och anpassning gentemot kunderna. Ett mer dynamiskt företagande står inför dörren och kraven på en mer konkurrensutsatt marknad gör sig gällande även i andra länder i Europa - allt i enlighet med EG's fria inre marknad. Men fastän viljan finns inom EG att liberalisera elmarknaden så lär det dröja innan man fattar beslut i frågan. En kärnfråga handlar om det s.k. TPA (Third Party Access) vilket innebär att en tredje part, t.ex. ett elföretag under vissa villkor skall få transitera el över en konkurrents nät. Förslag om införande av TPA väckte ett såpass stort motstånd att ett beslut i frågan kräver kvalificerad majoritet i EG's ministerråd vilket innebär att två stora länder och ett par mindre länder är nog för att blockera förslaget. Elmarknaden ses också ofta som en nationell angelägenhet och är något man ogärna släpper kontrollen över, man kan dra paralleller med kommunikationssystem och gasmarknaden. Bland annat värnar man om den egna produktionen: Danmark och England ser till sina intressen i Nordsjön och dess oljetillgångar, Frankrike vill ha avsättning för sin kärnkraft och Tyskland värnar om kolen o.s.v. Följden blir att en liberalisering inte kommer att ske före 1996 som var den ursprungliga tanken. Önskemål och förväntningar eller farhågor och mardrömmar för Sverige och EG's medlemsländer är idag verklighet i länder såsom Norge och England där stora förändringar har skett under de senaste åren.

10 1.4 Norge - resultat av avreglering Det kan vara meningsfullt att studeraförändringari ett land som genomfört en avreglering av elmarknaden. Jag väljer att noggrannare redogöra för händelseutvecklingen i Norge av följande anledningar Norge är geografiskt närbeläget Norge ligger före Sverige när det gäller avreglering av elmarknaden. Norge är en nuvarande och framtida handelspartner av export och import av elkraft De utredningar som ska ligga till grund för en svensk avreglering tar intryck av utvecklingen i Norge. I Norge trädde en ny ellag i kraft den 1 januari 1991 vars syfte var att införa konkurrens på elmarknaden. Detta gav inga märkbara effekter, ej heller de ansträngningar som den Norska staten gjorde genom att den 1 januari 1992 dela upp produktion och distribution på Statkraft och Statnett. Elmarknaden i Norge förändrades mer dramatiskt först när tarifferna på storkraftnätet reglerades i maj Det visade sig att dessaförändringargav en "köparens marknad" som tillsammans med god tillgång på kraft fick till följd att priset på norskproducerad elkraft sjönk dramatiskt från öre/kwh till i vissa fall 5 öre/kwh under sommaren Detta var till konsumentemas stora glädje och producentemas förtvivlan då priset understeg produktionskostnaden, vilket innebar svåra tider för kraftverksägare med nya anläggningar som inte fick täckning för sina kapitalkostnader. För att förhindra onödig utslagning av kraftproducenter så har Norska staten medgivit en ökad möjlighet till export på totalt 5 TWh fördelat på 2 TWh för kraftverk byggda efter 1980 och 3 TWh fördelade på övriga elkraftproducenter. Att sätta en gräns för export kan med EESavtalet i ögonvrån ses som ett handelshinder, men inte heller i Norge ser man någon anledning till att inte skydda sin nationella marknad när alla andra europeiska länder (utom England) gör sitt för att skydda sina elmarknader. Norsk elmarknad är intressant när det gäller problemställning och problemlösning särskilt då man kan relatera det till liknande svenska frågeställningar. Ett exempel är Sörkraftgruppens avtal med holländska Edon om kraftutbyte via kabel mellan Norge och Nederländerna. Här kan nu uppstå konflikt mellan Sörkraftgruppen och Statnett. Statnett skall bygga och ha det driftmässiga ansvaret för alla utlandsförbindelserna men i detta tolkar Statnett även in äganderätten, möjligen kan liknande konflikter uppstå i Sverige om Svenska kraftnät hamnar i samma situation som norska Statnett. Erfarenhetsmässigt är det naturligtvis nyttigt att se på händelseutvecklingen i Norge men man skall komma ihåg att förutsättningarna skiljer sig åt i många avseenden så det är inte säkert att vad som nu skett i Norge även sker här hos oss i Sverige. Framförallt är det antalet producenter som skiljer oss åt. I Norge finns ett par hundra producenter vilket ska jämföras med Sveriges tjugotal.

11 Det sags an det kommer att ske en strukturomvandling i Norge mot fane och större enheter. Priserna är låga och sä även lönsamheten men i ett längre perspektiv förväntar sig norrmännen en generellt sett god soliditet Faktum kvarstår att ännu så länge har inga producenter gått i konkurs. Taxesystemet för stamnätet har reviderats och består av en anslutningsavgift, en energibestämd del och en effektbestämd del. Anslutningsavgiften ska täcka 14 % av kapitalkostnaden för linjer och stationer. Energiavgiften ska ses som en marginaluttagsavgift och kan variera från timme till timme. Avgiften grundas på uttagsprocent och spotmarknadspriset varje timme. Effektkostnaden syftar till att täcka stamnätets samlade kostnader, och bygger på uttag från stamnätet under perioder av hög belastning korrigerat för ledig vintereffekt [4]. 1.5 Huvudresultat Vid en eventuell avreglering bör samtliga nät, oberoende av nivå, öppnas samtidigt Dessa nät skall göras tillgängliga för de kunder som önskar transitera kraft oavsett kundens storlek. Koncessionsinnehavaren får på så sätt en transiteringsskyldighet i den mån det finns utrymme på nätet Transiteringskostnaden bör baseras på ett antal baselement, vilka utgörs av kapitalkostnaden, drift- och underhållskostnaden, förlustkostnaden och mätning- och avräkningskostnaden. Kapitalkostnaden beräknas med utgångspunkt ifrån återanskaffningsvärdet av anläggningen och tas ut som en effektavgift. Drift- och underhållskostnaden beräknas med en procentuell andel av återanskaffningsvärdet, vanligtvis 2-3 % och tas även den ut som en effektavgift Förlustkostnaden beräknas som effektförlust gånger effektpris plus energifölusten gånger ett energimedelpris och tas ut som en energiavgift. Mätning och avräkningskostnaden har här beräknats utifrån tidigare års kostnader, och tas ut som en fast avgift. För att underlätta debiteringsgången anser jag att man bör dela på dagens elräkning i två delar, en transiteringdel och en energidel. Detta underlättar vid mätning och avräkning. Det blir också lättare att särskilja vad som är energikostnader och transiteringskostnader. 1.6 Översikt över rapport Kapitel 2: Tar upp nätägarens roll på en avreglerad marknad. I detta kapitel beskrivs nätverksamhet, naturligt monopol, koncessioner och vad som gäller för Malmö Energi AB specifikt Här redovisas också de av ellagsutredningen [2] föreslagna regler. Kapitel 3: Handlar om tariffmodeller, det behandlar uppbyggnad, kostnadselement, avgiftstruktur och vad som gäller för Malmö Energi AB. Kapitel 4: Beskriver taxekostnader, kapitalkostnader beräknade på återanskaffningsvärdet och det bokförda värdet. Vidare beskrivs förlustkostnader, drift- och underhållskostnader, mätning- och avräkningskostnader. Alla kostnader är uppdelade på olika kundkategorier. Kapitel 5: Sammanslagning av de olika delkostnaderna, förslag.

12 Appendix A: En jämförelse mellan kapitalkostnaden beräknad med olika variabler pä annuitet och nominell ränta. Appendix B: Tabeller över sammanslagna delkostader beräknade pä olika grunder. Appendix C: Förklaring till olika kundkategorier.

13 2. NÄTÄGARENS ROLL I detta avsnitt beskrivs nätägarens situation. Med nätägare menas den som är ägare av ett distributionsnät. I avsnitt beskrivs vad som gäller för företag i allmänhet Avsnitt 2.4 tar upp vad som gäller för Malmö Energi AB specifikt och avsnitt 2.5 behandlar de av ellagsutredningen [2] föreslagna regler. 2.1 Nätverksamhet Med nätverksamhet avses all verksamhet som behövs för att göra det möjligt att överföra ström på nätet, att projektera en ny ledning med tillhörande ställverk och transformatorstation, att ansöka om koncession, bygga, underhålla och ansluta andra ledningar, anställa personal, ingå avtal, mm. För att bedriva nätverksamhet kommer framtidens distributionsföretag sannolikt att delas upp i olika fristående enheter där en enhet innefattar nätverksamheten. Hur dessa enheter kommer att se ut kan variera mellan t.ex. fristående företag eller som separat del under samma företag. Huvudsaken är att de följer de regler som sätts upp av myndigheterna. Nya krav kommer alltså att ställas på vad vi kan kalla för nätföretagen. Reglerna är naturligtvis inte fastställda idag, men vissa förslag har publicerats (se avsnittet 2.4 Regelverk). Tanken är att nätföretaget skall transitera kraft på sitt nät oavsett vem som är säljare eller köpare. Transitören kan, om det förhåller sig så, låta konkurrerande företag överföra kraft, eller rättare sagt han måste under rimliga förutsättningar på ett icke diskriminerande sätt transitera kraft för olika företags räkning. Utöver detta så skall det också ges möjlighet att ansluta sig till nätet i ett visst område. Allt sker på "skäliga villkor" ifrån alla inblandade parter när det gäller nättariffer, bortkoppling, kapacitetstillgång o.s.v Naturligt monopol Med naturligt monopol menas att det inte förekommer någon konkurrens då det skulle innebära resursslöseri att flera oberoende system nyttjades parallellt. Det tydligaste naturliga monopolet utgörs av järnvägsnätet och det inses också att, såvida banan ej är överbelastad är det mer fördelaktigt att gemensamt nyttja en räls än två olika om man kör mellan samma orter. Om ägandet ska utgöras av ett och samma företag låter jag vara osagt men det föreligger inget hinder för flera ägare bara för att spåret är ett naturligt monopol. På samma sätt utgör det svenska elnätet ett naturlig monopol, hela vägen ifrån stamnätet till det lokala distributionsnätet. De fördelar man direkt kan peka på är att man samordnar sina resurser så att man skapar fördelar vid planering, kontroll, drift och underhåll. Med ett monopol följer även vissa regler, vilka måste sättas upp av ansvarig myndighet för att motverkar eventuella monopolistiska beteenden såsom diskriminering av kund, oskäligt höga priser m.m..

14 2.3 Koncessioner Enligt nuvarande ellag får elektriska starkströmsledningar inte dras fram eller användas utan tillstånd s.k. koncession av regeringen eller av regeringen utsedd myndighet. Det finns idag två typer av koncessioner, linjekoncession som fås för en viss ledning med en i huvudsak bestämd sträckning och områdeskoncession som ges för ledningsnät inom ett visst område. Ellagsutredningen föreslår att en nätkoncession ska ges för linje eller område. Detta motsvarar linjekoncession och områdeskcncession med den viktiga skillnad att nätkoncessionen enbart omfattar s.k. nätverksamhet och inte reglerar köp och försäljning av el. Enligt förslaget ska innehavaren av nätkoncession för område få ensamrätt att bygga ledningar och bedriva nätverksamhet inom den för området högsta tillåtna spänning, vilket tidigare inte varit fallet. Notera dock att det inte finns någon regel vitan undantag. 2.4 Regelverk I ellagsutredningen [2] föreslås ett antal regler för särredovisning och riktlinjer för ekonomisk styrning av nätverksamhet: Nätverksamhet skall redovisas som särskild rörelsegren. Föreskrifter utfärdas om vissa redovisningskrav för redovisning av nätverksamhet såsom att - årsredovisning skall upprättas - resultat- och balansräkning skall upprättas enligt vissa riktlinjer - ett särskilt anläggnmgsregister skall upprättas - i den första årsredovisningen skall redovisas hur ingångsvärdena i särredovisningen har beräknats. - bokföringslagens regler i tillämpliga delar skall tillämpas för nätverksamhet. Nätmyndigheten tar initiativ till överläggningar med branschen om "god redovisningssed för nätverksamhet". Årsredovisning för nätverksamhet skall varje år ges in till nätmyndigheten. Nätmyndigheten skall ha rätt att av koncessionsinnehavaren få de ytterligare uppgifter Lex. anläggningsregister, som behövs. Skäligheten i tariffer och övriga villkor för nättjänster kan bedömas av nätmyndigheten utifrån bi.a. särskilt angivna indikatorer, främst en prisindikator och en avkastningsindikator. Riktvärden för en skälig nivå på dessa indikatorer anges av nätmyndigheten. Vid bedömningen av ett enskilt fall bör hänsyn alltid tas till de speciella förutsättningar som gäller för koncessionshavaren.

15 Vidare föreslår också ellagsutredningen följande regler för nättjänster: Innehavare av nätkoncession skall vara skyldig att på skäliga villkor ansluta andras ledningar och anläggningar till sitt eget nät. Innehavare av nätkoncession skall vara skyldig att på skäliga villkor överföra ström oberoende av vem som är ägare till kraften. Frågor som rör bortkoppling av elkonsument regleras i avtal mellan elkonsument och nätägare samt mellan nätägare och elsäljare. Innehavare av nätkoncession skall vara ansvarig för mätning m.m. Frågor kring mätning, datainsamling och avräkning skall utredas i särskild ordning. Dessa utredningar beräknas vara färdiga i nov/dec Malmö Energi AB nuläge och förutsättningar Malmö Energi AB (ME) använder sig av tre spänningsnivåer 130,11 och 0,4 kv. Det förekommer också en del 50 kv men denna nivån är under avveckling. Kunder finns på 11 och 0,4 kv, tidigare fanns också kunder på 130 kv nivån men dessa företag är ej verksamma idag. Antalet kunder är på högspänningsnivån 205 st. och består av tre olika kundkategorier (se appendix B). På lågspänningsnivån finns idag kunder varav 313 st ej utnyttjar lågspånmngsnätet utan tar ut sin kraft direkt efter transformatorn. Den största delen av ME:s ledningsnät ligger i mark och väl samlad. Viss landsbygdsdistribution finns också och då använder man sig av 20 kv, men huvuddelen av verksamheten ligger inom stadsregionen. Som distributionsföretag kommer det att bli en hel del förändringar för ME vid en avreglering. Det berör dels uppbyggnaden av företaget organisatoriskt sett och dels hur företaget ska agera på en helt ny typ av marknad, visserligen inom samma bransch men förutsättningarna kommer att förändra sig. Den situation som Malmö Energi hamnar i såsom nätägare på en avreglerad elmarknad skiljer sig till viss del inte så mycket från idag, nätet kommer även i fortsättningen utgöra ett monopol. Många befarar att underhållet kommer att eftersättas om elmarknaden avregleras, men man bör komma ihåg att som nätägare skapar man vinster genom att transitera el, och på ett icke fungerande nät omintetgörs denna möjlighet Det är också så att som koncessioninnehavare har man vissa skyldigheter, när det gäller säkerhet och funktion, gentemot kunder och myndigheter. 10

16 Som transitör får ME en annorlunda roll än idag. Man kommer att handla med ett större antal företag. Ett antal producenter och konsumenter agerar på marknaden där nätföretaget är den sammanlänkande delen, se bild 2.1. Banden mellan olika företag blir utåt sett inte lika tydliga och korsvis handel blir möjlig i större utsträckning. Bild 2.1 Nätföretagets situation på en avreglerad elmarknad. Distributionsföretagets; larknadsavdelning kan agera gentemot ett flertal producenter och kunder. Malmö Energis kundstruktur förhåller sig som tabell 2.1. Det är al..så en liten andel kunder som står för den större andelen av energi uttaget. Detta medför vissa funderingar kring situationen på en avreglerad marknad och man inser att de viktigaste kunderna för Malmö Energi i framtiden är de högspända effektkunderna. Dessa kunder har den största möjligheten att agera på en öppen marknad. Malmö Energi bör därför inrikta sig på att behålla dessa kunder. Det är lättare att behålla en befintlig kund än att försöka återfå en förlorad kund. nr Kundkategori Tarifftyp Kundandel Energiandel 1 Effektkunder Hsp T2 N3 0,12 33,0 2 Effektkunder Lsp N4 0,18 9,4 3 Säkringskunder TS40 12,20 38,4 4 Säkringskunder Övriga 87,50 19,2 Tab.2.1 Kundkategoriernas gruppering, förhälladet antalet kunder per energi andel Källa [5] 11

17 Bild 2.2 och 2.3 visar tabell 2.1 i diagramform 0,12 Bild 2.2 Malmö Energis kundandel i' Bild 2.3 Kunders energiandel i % 12

18 3 KOSTNADS RELATERADE TARIFFMODELLER I denna studie tas inte någon hänsyn till prissättning på energi, ej heller till energipolitiska åtgärder för att styra förbrulaiingen på el. Syftet med denna studie är att konstruera en tariffmodell enbart för transitering av el. Avsnitt 3.1 beskriver uppbyggnaden av en tariffstruktur, 3.2 tar upp de kostnadstyper som utgör kostnadernas basstenar och 3.3 anger avgiftstrukturen. 3.4 avser Malmö Energi AB specifikt 3.1 Uppbyggnad En god tariffstruktur, enligt SEF:s arbetsgrupp [6], kännetecknas av att den är: Kostnadsbaserad Öppen och enkel Icke diskriminerande Samhällsekonomiskt korrekt På en avreglerad marknad får man nog lägga till en punkt nämligen - företagsekonomisk korrekt. Att kombinera sammhällsekonomisk och företagsekonomiskt torde bli svår. Jag föredrar en uppbyggnad ur företagsekonomiskt perspektiv av den anledningen att företaget måste få möjlighet att ta betalt för den tjänst det utför. Detta kan fortfarande ske på skäliga grunder utan en snevridning av prissättningen. Nedan följer en mer ingående beskrivning av dessa punkter. Kostnadsbaserad avgift Meningen är att var och en skall stå för sina kostnader, d.v.s. kunder på 10 kv nivån svarar för de kostnader som kan relateras dit, på samma sätt svarar 0.4 kv kunder för sina kostnader. På så sätt fås en rättvis fördelning av kostnader. Helt separerade är kostnaderna ej då det finns vissa anläggningsdelar som används gemensamt eller förutsätter varandra för ett väl fungerande distributionsnät. I dessa fall har en fördelning skett utifrån en procentuell andel av det totala effektuttaget. Öppen och enkel Kravet på enkelhet och öppenhet ligger i att övervakande myndighet på ett enkelt sätt skall kunna avgöra om taxor är rimliga eller ej och att gällande regler följs. En komplicerad tariff skulle kunna dölja oegentliga kostnader och skapa missförstånd i motiveringen till prissättningen, även om man kan få tariffen att vara mer exakt Att tariffen skall vara öppen för insyn är i och för sig en självklarhet eftersom det rör sig om ett monopol, men det kan diskuteras om hur långt man ska gå, på avkastningsnivå eller in i detalj. 13

19 Icke diskriminerande Prissättningen ska vara rättvis, d.v.s. lika och skälig behanding av alla leverantörer, transitörer och konsumenter. Prissättningen får ej heller hindra eller försvära en fri handel med el. Samhällsekonomisk korrekt Transiteringstarifferna ska ge riktiga styrsignaler, d.v.s. det ska finnas incitament för alla aktörerna att agera samhällsekonomiskt. Företagsekonomiskt korrekt Transiteringsavgiftema skall även vara kostnadstäckande och ge en skälig avkastning till nätägaren. De ska vara sådana att incitament för effektiv nätförvaltning finns. Naturligtvis finns det olika meningar när det gäller vad som är en skälig avkastning. Klart är att avkastningen på något sätt kommer att maximeras, frågan är bara hur och på vilka grunder. Ellagsutredningen ger följande förslag för tariffsystemet: Nättariffen ska utformas på sakliga grunder. Avgifterna bör avspegla det fysiska flödet på nätet och på så sätt ge riktiga samhällsekonomiska styrsignaler till elproducenter och elkonsumenter. Nättarifferna för de lokala näten ska inte konstrueras med utgångspunkt i var inom området en kund finns, men att engångsavgifter för anslutning får vara kostnadsriktiga. Det skall räcka med att vara ansluten till en punkt på nätet för att kunna göra affärer med alla aktörer som är anslutna till det svenska nätet 3.2 Kostnadselement Tariffmodellen baserar sig på ett antal kostnadselement Detta är också en traditionell uppbyggnad, de är föreslagna av SEF:s arbetsgrupp [7]. Dessa element är bra att använda och det finns inga skäl till något annat De fyra viktigaste är: Kapitalkostnader Drift- och underhållskostnader Förlustkostnader Administrativa kostnader (mätning och avräkning) Utöver dessa fyra, som är de största, tillkommer kostnader för reaktiv effektbalans och kostnader för nya anslutningar. För en ytterligare beskrivning av vad som ingår i de olika kostnadselementen se kapitel 4. 14

20 3.3 Avgiftsstruktur För att uppnå kravet på enkelhet i transiteringstariffen bör man hålla sig till ett fåtal väl beprövade avgiftselement, element som på ett lätt sätt kan förklaras och känns igen av kunderna. Det är då lämpligt att använda sig av de idag använda elementen: - Anslutningsavgifter : täcker kostnaden för att ansluta en ny kund. - Fasta årliga avgifter : täcker kostnader för administration och mätning. - Effektavgifter : bör knytas till kapitalkostnader. - Energiavgifter : bör knytas till förlustkostnader. Varje element kan förekomma i olika varianter, tex kan effektavgifter delas upp i abonnemangsavgifter och högbelastningsavgifter. Energiavgifter kan vara tidsdifferentierade d.v.s. högre under dagen och lägre på natten. Eftersom förluster är beroende av årstid (större med minskad temperatur) så kan energiavgiften också variera under året. Varje nätägare bör få möjlighet att variera sin avgiftsstuktur på för denne lämpligaste sätt men ovan nämda avgiftselement bör utgöra grundstommen. Avgifterna för transitering skall inte avgöra vem en konsument väljer som leverantör, men det bör nämnas att en kund kan få ökade kostnader vid byte av leverantör p.g.a. att kostnader för mätning och avräkning ökar. Det är också möjligt att det tillkommer kostnader för nya mätare. Avgiften får inte vara avståndsberoende, likartade kunder inom samma distributionsområde skall ha samma taxa oavsett var inom området de befinner sig. Den kommer däremot att vara beroende av vid vilken spänningsnivå man som kund tar ut sin kraft 3.4 Malmö Energi AB Malmö Energi AB har i sitt distributionsområde till största del hushållskunder. För att underlätta debiteringsgången skulle det vara bra om hushållen kunde klaras av med en årlig fixerad avgift. Denna avgift innehåller en fast avgift, en effektavgift och en förlustschablon. Den fasta avgiften grundas på kostnad för mätning och avräkning. Effektavgiften baseras på kapitalkostnad och drift-och underhållskostnad. Förlustschablonen baseras på förlustkostnad över året Om kapitalkostnaden och därmed effektavgiften beräknas på abonnerad effekt, vet man redan från början hur mycket det kommer att kosta. Eftersom transiteringskostnaden inte påverkas av energipriset, skulle det vara möjligt att separera kundens räkning i två delar, en transiteringsräkning och en energiräkning. Detta skulle också medföra förenklingar vid mätning och avräkning (se avsnitt 4.7). Man skulle kunna tänka sig att dela upp transiteringsräkningen i de komponenter som påverkar kostnaden, men för att göra räkningen lättläst för kunden är detta ej att förespråka. Det bör räcka med totala beloppet, tidsperioden och energiuttag. Kanske det kan tyckas märkligt att ta med energiuttag om det ändå inte påverkar, men för att kunden ska kunna verifiera mot en egen avläsning och eventuellt jämföra med tidigare räkningar är en energiuttagsangivelse lämplig att ta med. 15

Nätkostnader i överföring och distribution av el

Nätkostnader i överföring och distribution av el A/O TE- K.- Aj-?+'-1 * Nätkostnader i överföring och distribution av el Närings- och teknikutvecklingsverket R 1994:68 (DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT JS UNUMfTED Nätkostnader i överföring och distribution

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder ISRN LUTMN/TMHP--4/54--SE nalys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder Fallstudie på Skånska Energi Mattias von Knorring Examensarbete vdelningen för Energihushållning Institutionen för

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

FE-rapport 1999-371. Mats Strid och Mikael Bergmasth

FE-rapport 1999-371. Mats Strid och Mikael Bergmasth FE-rapport 1999-371 Mats Strid och Mikael Bergmasth : Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomförts hos energiföretag i Sverige och Storbritannien. Det övergripande syftet med studien är att

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning

El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET @Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 11882 STOCKHOLM, tfn 08-7724100 E-post: fastighet@svekom.se ISBN:

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISSN 0282-1990 Eleffektbehov i Lund En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät Gunnar Frennesson & Johannes Sporre Examensarbete på Civ.ingenjörsnivå Avdelningen för

Läs mer

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden

D-UPPSATS. Den avreglerade elmarknaden D-UPPSATS 2005:17 Den avreglerade elmarknaden En studie om propositionens måluppfyllelse, sett ur ett konsumentperspektiv Jessica Ahlström Luleå tekniska universitet D-uppsats Nationalekonomi Institutionen

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande RAPPORT NR 109 Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande Lund, Våren 2001 Mikael Nilsson Hellström Torbjörn Tagesson Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften

I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Elbolag i blåsväder Investering för att säkra eldriften Filosofie kandidatuppsats inom Finansiering Författare: Mattias Hultström Magnus Sköld Johan

Läs mer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

REFERAT. Pernilla Lönn

REFERAT. Pernilla Lönn REFERAT Utvärdering av effektstyrningssystemet EnergiDirigent ur ett miljöperspektiv Pernilla Lönn EnergiDirigent är ett styr- och mätsystem som ingår i E.ON:s produktsortiment för effektivare energianvändning.

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 20061024 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland Rapport 052006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 1. BAKGRUND...1

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Skriftlig respons på CEER 2020 vision for Europe s energy customer, A discussion paper, Ref: C12-SC-02-04, 24 April 2012

Skriftlig respons på CEER 2020 vision for Europe s energy customer, A discussion paper, Ref: C12-SC-02-04, 24 April 2012 Skriftlig respons på CEER 2020 vision for Europe s energy customer, A discussion paper, Ref: C12-SC-02-04, 24 April 2012 Vill inleda med att Svenska Elnätsupproret är en, av rådande orimligheter på den

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer