Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010"

Transkript

1 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Inger Raaby, suppleant Daniel Hedin, suppleant Per-Erik Persson, personalrepresentant, ledamot Ludvig Johansson, personalrepresentant, suppleant Marie Gillberg, personalrepresentant, suppleant Karin Nordström, adjungerad protokollförare VD-rapport Prognos för helåret Prognosen för helåret 2010 visar ett positivt resultat på 229 tkr, att jämföra med budget på ca 300 tkr. Bankverksamheten Utlåningen hade den 31 oktober nått ca 99 % av utlåningsbudgeten. Den 12 oktober var Finansinspektionen på platsbesök för att kontrollera våra rutiner kring förhindrandet av penningtvätt och terroristfinansiering. Vi kommer under hösten att gå igenom instruktioner, anvisningar och rutiner för att förbättra och komplettera dessa. Fråga ställdes om hur mötet med FI var. Vi får framöver en officiell rapport med deras utlåtande. Men mötet var klargörande. Vi ska bland annat ta fram ett system under våren som blir mer automatiskt kopplat till EU-listan för att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering. Idé- och medlemsstöd Det händer mycket i lokalavdelningarna. Till JAK-skolan i november är det 93 anmälda, varav 50 nya, vilket är en väldigt hög andel. Nyckeltal Inlåningen fortsätter att stiga och utlåningen ligger nu nästan i linje med budget. Vi har lånat ut 139,5 miljoner mot budgeterade 141,7 miljoner för perioden. Den totala utlåningen har ökat något och ligger på 856 miljoner. Synpunkten framfördes att nyutlåningen är viktig och vi måste arbeta hårt för att få fart på den och få upp stocken. Reporäntan är nu höjd till 1 %. Rapport angående ansvarig utlåning Karin Nordström föredrog rapporten angående ansvarig utlåning. vid telefonmötet i september att uppdra åt VD att ta fram en översikt över de juridiska personer

2 som idag är medlemmar i JAK, vilka verksamheter som dessa bedriver samt vilka och hur stor andel som har krediter i banken, att återkomma med förslag på hur JAK Medlemsbank kan synliggöra medlemmar (juridiska personer), samt att återkomma med förslag på möjliga former för JAK-certifiering eller positiva kriterier, samt en redogörelse för vad detta skulle kräva av administrationen. JAK Medlemsbank har idag 629 medlemmar som är juridiska personer. Dessa har tillsammans ett sparande i banken om ca 75 miljoner och krediter om ca 85 miljoner. I rapporten presenteras siffror på inlåning, utlåning, bolagsformer etc., samt en förteckning över de 38 stödsparprojekten. Vi har möjlighet att synliggöra medlemmar (juridiska personer) genom hemsidan, att ta fram broschyrer, infobilagan i Grus & Guld och genom riktade utskick. Stödsparande är en form som behöver finslipas, men som kan profileras bättre och tydligare med särskild betoning på att det handlar om målinriktat sparande. När det gäller certifiering presenteras i rapporten tre olika förslag på inriktningar. De två första handlar om att ta fram certifiering som antingen bygger på JAKs kärnvärden, eller en utveckling av de kooperativa principerna. Den tredje inriktningen är en mer självsanerande version som bygger på ett frågeformulär som är offentligt på vår hemsida. Fråga ställdes om hur stora de aktiebolag är som vi har som medlemmar. Svaret blev att de är små, men vi har inte någon exakt siffra tillgänglig vid sittande möte. Frågan ställdes om vi har haft kontakt med medlemmar för att undersöka intresset? Svaret blev att det inte har funnits tid till detta. Det skulle vara till stor hjälp att veta hur intresset ser ut. Det är viktigt att vi kan erbjuda någonting, där är länkning från och till hemsidan viktig. Synpunkt framfördes att en självsanerande inriktning är rimlig med tanke på kostnadsaspekten och att det inte ska bli något betungande för administrationen. Då bör vi lyfta fram ett antal etiska värden som vi ställer frågor kring; uthållighet, demokrati, räntefrihet etc. Vi kan utgå ifrån de kooperativa principerna och våra kärnvärden när vi tar fram dessa frågeställningar. Det bör dock utgå från JAKs värdegrund och inte bli en certifiering för kooperationen. Det är också viktigt att säkerställa att vi inte utesluter medlemmar genom att exempelvis bygga hårt på de kooperativa principerna. Öppenhet är viktigt och närmast ett självändamål. Möjligen bör en del av frågorna vara mätbara, där medlemmar får ange i vilken utsträckning de lever upp till olika kriterier. Styrelsen återkom till frågan under punkten Ansvarig utlåning Remissvar angående räntedefinition samt demokratiuppdraget Det har kommit in 7 svar på de båda remisserna, 6 svar från lokalavdelningar och ett svar från en enskild medlem. Remissvaren tas in i det fortsatta arbetet, där nästa steg är diskussion vid JAK-skolan i november. Synpunkt framfördes att svaren är spretiga, men med många nyttiga synpunkter. Det är bra och relevant information att ta med i det fortsatta arbetet. Ny låneintäktsberäkning VD Johan Oppmark föredrog ärendet. Övergången till en ny modell för beräkning av låneavgiften har diskuterats vid flera tillfällen under de senaste åren och vi är nu framme vid att besluta om benämning och procentsatser för den nya modellen. Vi går från att beräkna låneavgiften på en procentsats per år av ursprunglig skuld till att beräkna en procentsats på aktuell skuld. I och med denna förändring uppstår ingen periodisering, samtidigt som behovet av ifyllnadsbetalning vid förtidsinlösen försvinner. Arbetet med att gå mot kontantprincipen

3 påbörjades i början av 2000-talet. Nackdelen med kontantprincipen är att det blir större likvidpåverkan i början av lånet eftersom lånekostnaden blir störst där och det kan bli svårare att få t.ex. boendekalkyl att gå ihop. Det finns olika metoder att hantera detta, genom försparande, genom fördröjt efterspar etc, men det är något vi måste vara uppmärksamma på. Syftet är inte att det ska bli svårare att få lån i JAK. För vanliga lån har vi utgått från ett snittlån för att översätta dagens låneavgift till en procentsats för den nya beräkningen. Procentsatsen blir då 2,98 och förslaget är att avrunda denna till 3 %. Kostnaden blir då ungefär densamma som idag. När det gäller blancolånen har vi velat ersätta den nuvarande uppläggningsavgiften som gynnar stora och långa lån med en fast procentsats. Vid motsvarande omräkning som för lån mot säkerhet visar det sig att alla lån under ger mindre låneintäkter och det blir svårt att kostnadstäcka de små lånen. Istället har vi utgått ifrån ett typlån, som är så pass litet att vi inte förlorar pengar på det. Detta ger mer intäkter från blancolånen och blir generellt dyrare för medlemmen. Stora långa blancolån (idag 100 tkr på 5 år) blir något dyrare. Lån som är mindre än kronor blir billigare. Förslaget är också att höja lägsta gränsen för blancolån till 20 tkr. En beräkning kring våra intäkter och kostnader har lagts ut i styrelsemappen. Denna visar att vi behöver öka våra intäkter och/eller sänka våra kostnader för att verksamheten ska gå ihop på sikt givet att ränteintäkterna används för att bygga upp det egna kapitalet och inte för att täcka kostnader i verksamheten. En möjlighet är att öka lånekostnaden. Vi kan dock inte ändra redan existerande lån i stocken, utan endast på nya, vilket gör att en förändring tar tid. Förslaget är dock att inte höja låneavgiften generellt nu, utan endast höja för blancolånen. Fråga ställdes om uppläggningsavgiften verkligen behöver periodiseras. Svaret blev att det enda som inte behöver periodiseras är enskilda kostnader som kan särskiljas i samband med utbetalning av lånet. Det finns några viktiga principer. Att följa samma kostnadsnivå är en princip, kostnadstäckning en annan. Kostnadstäckningsprincipen är viktig och kan behöva belysas ytterligare. Så långt det är möjligt ska varje lån betala sig självt och frånsteg från detta bör göras medvetet för att uppfylla viktiga kriterier. Ytterligare en princip är överblickbarhet över hela lånets löptid, något som är karaktäristiskt och viktigt i JAK. Med den nya beräkningen är lånet är fortfarande fast över löptiden, vilket innebär att om man följer amorteringsplanen kan man förutse kostnaden under hela lånets löptid. Synpunkt framfördes att förslaget om höjning av kostnaden för blancolån är ett avsteg från en kostnadstäckningsprincip eftersom dessa inte kostar mer än andra. Istället handlar höjningen om att vi bedömer att marginal finns att höja kostnaden för den produkten och värderingar kring vilka typer av lån vi vill ha. Vi kan inte särskilja kostnader för enskilda lån, däremot bör vi kunna se skillnader mellan olika låntyper. Vi ska kunna göra en differentiering som bygger på verkliga skillnader i kostnader. För att kunna klargöra vad saker kostar bör vi dock ha ett bättre ekonomiredovisningssystem. Vi bör börja med att se över kostnaderna i systemet. Vilka lån finansierar vilka andra lån? Det kan ha betydelse för hur vi utformar prismodeller. När det gäller blancolån kan man se i omvärlden och på vår efterfrågan att det finns utrymme för höjning. När det gäller differentiering mellan olika lånetyper har vi inte diskuterat detta särskilt tidigare eftersom vi inte har kunnat differentiera. Den nya strukturen öppnar nya möjligheter för detta framöver och vi kan behöva lägga en högre nivå för företag, lägre för bostadskrediter, annat för borgenslån osv. Ett yrkande lades om att uppdra åt VD att återkomma förslag på ytterligare differentiering utifrån principen om kostnadstäckning.

4 Med det nya systemet blir det en större likvidpåverkan i början. Detta kan man justera med att förlänga eftersparet och vi har tidigare talat om att ha separata avtal för lån och efterspar. Exempelvis att matcha med annuitet på efterspar så att det blir samma likvidpåverkan under hela löptiden. Om vi skulle ha annuitet på amorteringen skulle det generera minussparpoäng. Om det skulle vara samma likvidpåverkan för låntagaren måste eftersparet stå inne i 3 månader. Den totala lånekostnaden ökar också eftersom den bygger på aktuell skuld. Synpunkt framfördes att vi bör lägga tid på att diskutera detta på djupet vid ett kommande seminarium. Synpunkt framfördes att det om det är väldigt få som tar små blancolån vore önskvärt att inte sänka den gränsen, för att inte exkludera de som behöver ta små lån. En möjlighet vore att uppdra åt VD att ta fram möjligheter till Minilån eller annat för små lån och att först därefter höja den generella gränsen. Ett yrkande lades om att lägga till uppdrag till VD om att titta på separata avtal för amortering och efterspar eller andra metoder för att låntagaren ska kunna få en jämn likvidpåverkan över lånets löptid. att avvakta med beslut om en höjd lägstanivå för blancolån. därefter - att benämna kostnaden för lån i JAK Medlemsbank lånekostnad, - att på lån mot säkerhet sätta procentsatsen för beräkning av lånekostnaden till 3 %, - att på blancolån sätta procentsatsen för beräkning av lånekostnaden till 4,5 %, samt - att uppdra åt VD att återkomma förslag på ytterligare differentiering av lånekostnaden utifrån principen om kostnadstäckning, samt med förslag på hur månadsbetalningen för medlemmen kan jämnas ut över löptiden. Utvärdering av VDs arbete Ordförande föredrog ärendet. Förslaget är att ta fram en process för kontinuerlig utvärdering av VD:s arbete, vilken ska ske årligen. Ansvarig för utvärderingen är ordförande. Syftet är att utreda hur väl VD:s arbete svarar upp mot instruktioner och riktlinjer som styrelsen angivit. Styrelsen diskuterade ärendet och beslutade därefter: - att utvärdering av VD:s arbete sker årligen, samt - att ordförande ansvarar för att genomföra utvärderingen. Styrelsen fastställde även en bilaga till sin egen arbetsordning samt processbeskrivning för utvärderingen. Ansvarig utlåning vid telefonmötet den 16 september att uppdra åt arbetsgruppen att se över vilka typer av negativa kriterier som skulle kunna gälla för samtliga låntagare (juridiska personer). Arbetsgruppen har lämnat en rapport till mötet som dels innehåller en genomgång av kriterier kopplat till JAKs reglemente och dels en redogörelse för hur andra banker arbetar med etisk profilering. Det har visat sig svårt att konkretisera negativa uppföljningsbara kriterier. Synpunkt framfördes att negativa kriterier är bra och lämpliga att ha som en renhållning och det ligger stor trovärdighet och marknadsföringsmöjlighet i att ha sådana. En möjlighet är att

5 arbeta vidare med att diskutera dessa på ett seminarium, JAK-skola eller liknande. Det är svårt att dra tydliga gränser och det kan krävas att man uttrycker sig mer generellt, vilket å andra sidan riskerar att bli innehållslöst. Om vi kan ha ett system där medlemmar går med på att synliggöras och är beredda att låta sig granskas blir det en öppenhet som har ett stort egenvärde. Det är önskvärt att hitta metoder som är självsanerande och där minimerar kontrollarbetet. Det är också önskvärt att försöka formulera även dessa kriterier positivt. Ärendet återkommer till styrelsen vid ett kommande möte. Orsastyrelsen Ordförande har träffat Orsastyrelsen för att diskutera deras roll och uppgift, vilka det finns oklarhet kring. Behandling av kreditärenden fungerar bra då de bidrar med lokalkännedom. - att uppdra åt VD att se över instruktionen till Orsastyrelsen och återkomma med förslag på förändring Val av ny ledamot till kreditutskottet Styrelsen utser varje år ett kreditutskott. Sten-Inge Kedbäck lämnade styrelsen i september och bör ersättas med en ny ledamot. - att välja ledamoten Johan Sandwall till ny ledamot i kreditutskottet, samt - att uppdatera delegationsordningen för JAK Medlemsbank i enlighet med beslutet. Stf eller vice VD Frågan om att utse en ny stf VD / vice VD i JAK har diskuterats flera gånger tidigare. Ett förslag till handlingsplan och instruktion till stf VD har tagits fram till detta möte. - att fastställa instruktion för ställföreträdande VD i JAK enligt underlag, - att fastställa handlingsplan vid krissituation enligt underlag, samt att denna läggs som bilaga till styrelsens arbetsordning, samt - att uppdra åt VD att återkomma med förslag på person Anhängiggöranden av ärenden till kommande styrelsemöten Fråga framfördes hur arbetet med förlagslån fortskrider. Svaret blev att det har blivit nedprioriterat på grund av den nya låneintäktsberäkningen. Det finns dock på projektlistan, så det riskerar inte att falla bort. Brev till styrelsen Inga brev har inkommit. Ordförande planerar dock att svara på de frågor som framförts i remissvar angående demokratiuppdraget.

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank Har du någon gång funderat över etik, värdegrund och ideologi i samband med att du

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04 SMS-lån marknadsmässig eller abnorm kredit? Handledare: Sven-Olof Collin Författare: Lina Gustafsson Lina

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Riksbanksstudier, april 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer