Granskning av externa hyres- och arrendeavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av externa hyres- och arrendeavtal"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av externa hyres- och arrendeavtal Falkenbergs kommun Leif Johansson Carl-Magnus Stensson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund, syfte, avgränsning och revisionsfrågor Genomförande...4 Granskningens resultat Förvaltningsavtal Hyresavtal externa lokaler Lokalkostnad Arrendeavtal jordbruk Fakturering och krav...8 1

3 1 Sammanfattning Falkenbergs kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska de avtal som finns mellan kommunen och externa hyresgäster. Granskningen avgränsas till att omfatta kommunala fastigheter och jordbruksarrenden där externa avtal är upprättade. Efter intervjuer med berörda befattningshavare och ett urval av hyresgästerna samt genomgång av rutiner och diverse underlag kan våra iakttagelser sammanfattas i nedanstående punkter: Vår uppfattning är att kommunikationen mellan FaBo, hyresgästen och hyresvärd bör förbättras. Vissa av hyresgästerna uppfattar att de vid kontakter med FaBo eller kommunen slussas runt mellan olika personer och att det är otydligt i ansvarsförhållandet. Det finns otydligheter när det gäller lokalstorlek mellan hyresavtal och verklig yta. I vissa fall har kommunen bett hyresgästen om hjälp att beräkna storleken på lokalerna. Vår rekommendation är att lokalytorna och ansvarsförhållandet ses över och tydliggörs. Vi anser att kommunen bör se över hanteringen av avtalen. Avtalen för lokalerna är i de flesta fall 3 år. Det förekommer dock både längre och kortare tid. Vi anser att avtalstiderna bör sättas i relation till hyresgästens verksamhet och i möjligaste mån fastställas i samförstånd mellan parterna. Ett företag med kapitalintensiv verksamhet är exempelvis i större behov av längre avtalstider än ett företag med mindre kapitalbindning. Det saknas riktlinjer eller modell för beräkning av lokalkostnader. Vi anser att FaBo och kommunen är en så stor aktör när det gäller uthyrning av lokaler i kommunen att riktlinjer och beräkningsmodell bör finnas. Detta inte minst för att tydligare åskådliggöra för olika intressenter hur hyrorna är beräknade. Görs en jämförelse över indexjusteringen för samtliga avtal skiljer de sig åt (0-100 %). Vi anser att kriterierna för val av indexjusteringsnivå är något oklara och bör förtydligas. Detta sammantaget gör att vi har svårt att uttala oss huruvida lokalkostnaderna är ändamålsenliga eller inte. Avtal är skrivna mellan jordägare och arrendator. Utifrån avtalen anser vi att ansvarsförhållandena är tydliga. Kommunen använder sig inte av någon beräkningsmodell, istället har man använt sig av en konsult för att värdera jordbruksarrenden. Detta medförde att arrendeavgiften höjdes, ett flertal arrendatorer menade att avgiften blev för hög och hotade med uppsägning. Stadsbyggnadskontoret uppger att endast en eller två arrendatorer har sagt upp sina 2

4 avtal sedan dess, vilket kan vara ett tecken på att arrendekostnaderna är marknadsmässiga och ändamålsenliga. Under granskningen har det framkommit att vissa arrendatorer har fått lov att ändra betalningstermin från en gång per år till två eller tre tillfällen per år. Detta är inte reglerat i avtalen. Vår bedömning är att avtalen ska följas eller skrivas om med eventuella följder på arrendeavgiften. Vi anser att kommunens kravhantering i större utsträckning bör samordnas med FaBo:s kravrutiner. Vår rekommendation är att räntebetalning bör ske redan från förfallodagen. 3

5 2 Bakgrund, syfte, avgränsning och revisionsfrågor Falkenbergs kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens externa lokalhyresavtal och jordbruksarrenden. Kommunen äger jordbruksmark samt hyresfastigheter. Dessa arrenderas och hyrs av externa aktörer i kommunen. Stadsbyggnadskontoret förvaltar hyreslokaler och lyder under tekniska nämnden medan jordbruksmarken hanteras av kommunstyrelsen. Tekniska nämnden redovisar för perioden januari maj 2008 ett prognostiserat underskott mot budget för förvaltade lokaler med 2,3 mnkr för helår. Granskningen syftar till att kartlägga de avtal som finns mellan Falkenbergs kommun och hyresgäster för externa lokaler samt arrendatorer. Av granskningen ska det framgå hur avtalen är upprättade och vad som ingår, tydlighet i ansvarsförhållande och ändamålsenlig prissättning. Ett urval av de största hyresgästerna är gjord och granskningen har koncentrerats kring dessa (10 st). Revisionsfrågor: Bedömning av verksamhetens ändamålsenlighet har utförts genom följande delfrågor: Finns det upprättade avtal mellan parterna och vilka möjligheter till uppsägning finns? Är det klara och tydliga ansvarsförhållanden? Förekommer modell för lokal- och arrendekostnadsberäkning? Är lokalkostnaderna ändamålsenliga? Hyresavtal, fakturering m.m? 3 Genomförande Granskningen har skett genom kartläggning och analys av regelverk/rutiner och avtal. Intervjuer har skett med berörd personal inom såväl köpande som säljande verksamheter. Rapporten är sakgranskad av berörda personer. 4

6 Granskningens resultat 3.1 Förvaltningsavtal Kommunen har gett FaBo i uppdrag att utföra fastighetsförvaltning såväl teknisk som administrativ. Förvaltningen omfattar samtliga åtgärder och insatser för en aktiv förvaltning av fastigheter, som annars skulle åvilat kommunen såsom ägare och i enlighet med av kommunen angivna mål för varje fastighet. Avtal är skrivet på 10 år med 5 års förlängning som löper ut under Beslut som avser försäljning ska fattas av kommunen. FaBo ska såsom ombud för kommunen, överta ansvaret för alla externa hyresavtal och andra avtal för det kommunala fastighetsbeståndet samt för löpande avtal rörande andra externa förvaltningstjänster. Det åligger FaBo att omedelbart efter det att en lokal blivit friställd anmäla detta till kommunen. FaBo ska i sitt uppdrag eftersträva ett långsiktigt och dynamiskt fastighetsföretagande och därvid fullgöra den roll som kommunen har i sin egenskap av fastighetsägare. Detta innebär att FaBo till kommunen ska initiera de förändringar i det förvaltade beståndet som ur fastighetsekonomisk synpunkt är berättigade. Kommunen har sedan i sina beslut att väga in verksamhetsmässiga, kommunalekonomiska, samhällsutvecklande och politiska synpunkter. Exempel som ges är förändringar i det förvaltade beståndet under åren. Från början var det fokus på att minska kommunens lokalinnehav och en viktig del i uppdraget var att initiera försäljning/avveckling av fastigheter. Diskussioner fördes mellan kommunchef, VD på FaBo, ekonomichefer för såväl kommunen som FaBo. Möten skedde vid ett antal tillfällen per år för genomgång av avtal och eventuella förändringar. Idag hålls månadsvisa förvaltarträffar mellan kommunens byggavdelning och bolagets serviceavdelning och fokus är idag mer på drift, underhåll och energi. Kommentar: Förvaltningsavtalet mellan FaBo och kommunen löper ut under året. Det pågår samtidigt en utredning kring ägandet av kommunens fastigheter. Vi anser det angeläget att beslut fattas kring ägandet av kommunens fastighetsbestånd. Vi vill framhålla att ifall inget beslut fattas kring fastighetsbeståndet måste nytt förvaltningsavtal upphandlas. 3.2 Hyresavtal externa lokaler FaBo administrerar hyresavtal för de fastigheter man förvaltar. Vid granskningen har det framkommit att kommunen själva respektive FUAB hanterar ett antal hyresavtal. Administrationen består i att upprätta och avsluta, eller omförhandla, avtalen. Numera sköter kommunens ekonomikontor själv justeringen av lokalavtalen via debiteringssystemet. 5

7 För samtliga externa hyresgäster har hyresavtal upprättats. Hyresavtalen som förvaltas av FaBo är till huvudsak formulerade efter mall från föreningen Sveriges Fastighetsägare. I avtalen klargörs ansvarsförhållanden såsom vem som ska betala för uppvärmning, varmvatten, renhållning, trappstädning, snöröjning, el, fastighetsskatt osv. I avtalen redogörs även för avtalslängd, uppsägningstid, lokalens användning, storlek, kostnad, indexuppräkning, m.m. De flesta avtalen är på 3 år och inga avtal omfattas av omsättningshyra. Vissa hyresgäster har tilläggsavtal på hyresavtalet, vilket kan vara bränsletillägg och nyoch ombyggnadstillägg. Bränsletillägget styrs av ett oljeindex. Ny- och ombyggnadstillägget tillkommer ifall hyresgästen bestämmer sig för att låta kommunen ansvara för och finansiera renovering och ombyggnation av lokalen. Betalning sker under en fastställd tidsperiod i form av en annuitet. Kommentar: I avtalen regleras skyldigheter från båda parter, skillnader förekommer mellan de olika avtalen. Under granskningen ha det framkommit att i vissa fall finns oklarheter i ansvarsförhållandet mellan parterna. Vi har exempelvis fått redovisat för oss hur lokaler är undermåligt skötta, trasiga tak och lokaler som är mögelangripna. Någon enstaka lokal har egen vattenbrunn vilket medför att flertal prover under året får göras och betalas av hyresgästen. Hyresgästen ifrågasätter ifall det åligger denne att ansvarar för vattnets kvalitet och eventuella kostnader för kvalitetsbrister. Vår uppfattning är att kommunikationen mellan FaBo, hyresgästen och hyresvärd bör förbättras. Vissa av hyresgästerna uppfattar att de vid kontakter med FaBo eller kommunen slussas runt mellan olika personer och att det är otydligt i ansvarsförhållandet. Det har framkommit otydligheter i lokalstorlek mellan avtal och verklig lokalyta. I vissa fall har kommunen bett hyresgästen om hjälp att beräkna storleken på lokalerna. Vår rekommendation är att lokalytorna och ansvarsförhållandet ses över och tydliggörs. Kommunen kunde inte vid förfrågan efter avtal uppvisa samtliga avtal för en hyresgäst (Falkvarv AB). Vi fick istället be hyresgästen om dessa. Vi anser att kommunen bör se över hanteringen av avtalen. Avtalen för lokalerna är i de flesta fall 3 år, det förekommer dock både längre och kortare tid. Vi anser att avtalstiderna bör sättas i relation till hyresgästens verksamhet och i möjligaste mån fastställas i samförstånd mellan parterna. Ett företag med kapitalintensiv verksamhet är exempelvis i större behov av längre avtalstider än ett företag med mindre kapitalbindning. 3.3 Lokalkostnad Under granskningen har det framkommit att FaBo inte använder sig av någon beräkningsmodell för framräkning av hyresnivåer vid avtalstecknandet. Istället sker en 6

8 bedömning gällande marknadshyrorna utifrån kontakter med andra branschföreträdare och FaBos kunskaper och erfarenheter inom området. Nedan tabeller redogör för ett antal hyresavtal. Area enligt hyresavtal, kvm. LOA Årshyra per kvm Värme 2008 (LOA) ingår Ursprungs Index Årshyra Hyresgäst hyra, kr justering 2008, kr Duka AB % ja Thai Royal HB % ja Skanova % ja PTPA Restaurang & Pub % ja Stiftelsen Montesori Centrum % ja Stiftelsen Montesori Askome % nej Landstinget Halland Skogstorps % ja Landstinget Halland Slöinge % ja Hwitan % nej Ljungby daghem % ja Area enligt hyresavtal, Ursprungs Index Årshyra Årshyra per kvm Värme Hyresgäst kvm. LOA hyra, kr justering 2008, kr 2008 (LOA) ingår Falkvarv arrendemark % nej Falkvarv flytdockor 60% av 229 hamntaxa 60% av - hamntaxa Uppg saknas nej Falkvarv svetshall nej Falkvarv maskinverkstad % nej Falkvarv snickeriverkstad Uppg saknas % Uppg saknas nej Falkvarv plåthall % nej Falkvarv administrationsbyggnad enligt separat avtal nej Årshyran per kvm är ej helt jämförbara, då lokalernas beskaffenheter och ändamålsenlighet skiljer sig åt. Verkstadslokal och vårdcentral är varandras ytterligheter. Vidare har hyresgästerna olika skyldigheter i avtalen som påverkar hyran. Hyresavtalen uttrycks i lokalarea (LOA), och omfattar då den area som varje hyresavtal innefattar. Nästan samtliga lokaler indexregleras, grunden är att indexregleringen styrs av KPI som justeras utifrån en fastställd procentsats per avtal. Indexjusteringen per avtal varierar från 0 % till 100 %. Förklaring som ges är desto högre kvadratmeterhyra, ju lägre indexjustering. Indexjusteringen ska täcka fastighetsägarens ökade drift- och underhållskostnader. Varje lokalavtal är unikt och är resultatet av en förhandling mellan två parter, där indexjustering är en faktor. 7

9 Kommentar: Det saknas riktlinjer eller modell för beräkning av lokalkostnader. Vi anser att FaBo och kommunen är en så pass stor aktör av uthyrning av lokaler i kommunen att riktlinjer och beräkningsmodell borde finnas. Detta inte minst för att tydligare åskådliggöra för olika intressenter hur hyrorna är beräknade. Görs en jämförelse över indexjusteringen för samtliga avtal skiljer de sig åt (0-100 %). Vi anser att kriterierna för valet av indexjusteringsnivå är något oklara och bör förtydligas. Vid kraftigt stigande energipriser kan det vara en nackdel för kommunen med indexjustering som följer KPI. Detta sammantaget gör att vi har svårt att uttala oss huruvida lokalkostnaderna är ändamålsenliga eller inte. Vi kan dock urskilja att hyresnivåerna för ett visst antal hyresgäster är förhållandeviss låga med hänsyn till lokalernas beskaffenheter och läge. 3.4 Arrendeavtal jordbruk Stadsbyggnadskontoret arrenderar ut jordbruksmark i kommunen. Totalt uppgår jordbruksmark till 288 hektar fördelat på 38 avtal. Under gjordes en omfattande förändring avseende avtalen. Arrendekostnaderna per hektar ökade från kr till kr per hektar. Värderingen av arrendemarken gjordes av en utomstående konsult. I avtalen beskrivs vem som är jordägare, arrendator och arrendeställe. Vidare beskrivs ändamålet med arrendestället, arrendetid, uppsägning, arrendeavgift, betalning m.m. Indexjustering sker via KPI. Fakturering görs av ekonomienheten. Kommentar: Avtal är skrivna mellan jordägare och arrendator. Utifrån avtalen anser vi att ansvarsförhållandena är tydliga. Kommunen använder sig inte av någon beräkningsmodell, istället har man använt sig av en konsult för att värdera jordbruksarrenden. Detta medförde att arrendeavgiften höjdes, ett flertal arrendatorer menade att avgiften blev för dyr och hotade med uppsägning. Stadsbyggnadskontoret uppger att endast en eller två arrendatorer har sagt upp sina avtal sedan dess, vilket kan vara ett tecken på att arrendekostnaderna är marknadsmässiga och ändamålsenliga. Under granskningen har det framkommit att vissa arrendatorer har fått lov att ändra betalningstermin från en gång per år till två eller tre tillfällen per år. Detta är inte reglerat i avtalen. Vår bedömning är att avtalen ska följas eller skrivas om med eventuella följder på arrendeavgiften. 3.5 Fakturering och krav Enligt hyreslagen har man rätt till ränta från dag 1 efter förfallodagen. Upprepade betalningsförseningar, t ex 5 dagar varje månad är skäl till uppsägning. Vi har 8

10 stickprovsvis granskat rutinerna kring hanteringen av fakturering och kravhantering. Betalningspåminnelser skickas till hyresgästen vid utebliven inbetalning, ca 10 dagar efter förfallodag. Vid utebliven betalning inom ytterligare ca 10 dagar skickas inkassokrav med räntekrav och avgift. Kommentar: Vi anser att kommunens kravhantering i större utsträckning bör samordnas med FaBo:s kravrutiner. Vår rekommendation är att räntebetalning bör ske redan från förfallodagen. 9

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Revisionsrapport Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Gällivare kommun Maj 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, Revisionskonsult 2010-05-31 Hans Forsström Rolf

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun

Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun Revisionsrapport Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun April 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Revisionsfråga m m...5 4 Metod...6 5 Lokalarea...7 5.1

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet. Kommunstyrelsen. Blad 12. Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001

ARBOGA KOMMUN. Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet. Kommunstyrelsen. Blad 12. Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 12 Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001 Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet Kommunstyrelsen beslutade

Läs mer

Bostadsrättsföreningars årsredovisning

Bostadsrättsföreningars årsredovisning Bostadsrättsföreningars årsredovisning Hur används årsredovisningen av olika intressenter? Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2012 Handledare: Märta Hammarström Författare:

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-11-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare)

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare) KALLELSE 1 (5) 2015-04-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 april 2015 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur

Medfinansiering av statlig infrastruktur Medfinansiering av statlig infrastruktur RiR 2011:28 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer