Kvalitetsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2003"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun

2 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare i alla beslut som rör verksamheten. Cockpitmätningen har nu genomförts för andra gången och trots att några frågor fortfarande är obesvarade så vågar jag påstå att den har startat upp ett viktigt kvalitetsarbete och även en omfattande pedagogisk process. Några ord på vägen Till förskolan vill jag säga att jag med glädje ser att den stora kompetenssatsningen tillfört verksamheten mycket positivt, trots det merarbete den inneburit och den trötthet som ibland infunnit sig. Goda lärandemiljöer har skapats vilket lett till att verksamheten nu utgår mer från barnens behov. Detta visas i både den sammanfattande Cockpitbilden för förskolan och de lokala kvalitetsredovisningarna. Nu är viktiga frön sådda, ur vilka jag hoppas att vi ska skörda mycket gott. Här gäller det att hålla de pedagogiska diskussionerna igång. Håboskolan är till för alla. Nu är det viktigt att förskolan stärker sin roll i den. Förskolebarnens lust och glädje skall genomsyra hela skoltiden. Förskolan är viktig där läggs grunden för individens utveckling. Inom skolans område ser jag att vi efter en intensiv ombyggnads- och utbyggnadsperiod kommer in i en tid då innehållet i Håboskolan kan stå i fokus. Detta innebär några ordentliga utmaningar i den närmaste framtiden. Vi måste höja våra elevers måluppfyllnad när det gäller kunskapsmålen och då inte genom att sänka kraven på eleverna utan genom att de lär sig mer. Vi måste bli bättre i vårt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Dessa elever måste, på bästa sätt, kunna arbeta och nå målen efter sina förutsättningar i våra skolor. Min övertygelse är att om det är bra för dessa elever så är det bra för alla övriga också. Vi måste bli tydligare i styrning och ledning av verksamheterna, ända från förvaltningsledning till processerna mellan lärare och elever. Dessutom behöver vi motverka de negativa bilder som finns kring skolorna i Håbo. Vi behöver även arbeta för att våra elever ser mer positivt på att lära sig. Att vara duktig i skolan måste få högre status. Stora utmaningar men min uppfattning är att vi har mycket goda förutsättningar att lyckas i våra föresatser. En duktig och engagerad personal, fina skolmiljöer och trygga elever är några av de faktorer som kommer att göra detta möjligt Thommy Pålson Förvaltningschef 2

3 Kvalitetsredovisning förvaltningsövergripande perspektiv Ledning Personal Håboskolan Måluppfyllelse Ekonomi 3

4 INLEDNING Av bildningsförvaltningens verksamheter omfattar Cockpit alla utom bibliotek, kultur och fritidsverksamhet. I januari år 2003 fanns 816 barn i kommunens förskoleverksamhet, i december samma år fanns 872 barn för att ytterligare öka till 947 barn i januari Dessutom fanns det 2840 elever under vårterminen och 2820 elever under höstterminen inom grundskola 0 9. Under året var också i genomsnitt 756 barn inskrivna i skolbarnomsorgen. År 2003 gick 345 elever i vår gymnasieskola samt 34 elever i särskolan. Utöver detta fanns ytterligare 164 elever inom Komvux fördelade på; 135 på gymnasienivå, 11 på grundskolenivå och 18 inom sfi. (Siffrorna är ett snittvärde för vt. och ht 2003) Kvaliteten i kommunens olika skolverksamheter har värderats i förhållande till de nationella målen och till de av kommunen uppsatta inriktningsmålen. I kvalitetsredovisningen bedöms och analyseras de olika resultaten. Här är utgångspunkten en mätning genom Cockpit, en balanced scorecard inspirerad utvärderingsmodell. Kvalitetsredovisningen sker ur två perspektiv, det förvaltningsövergripande och det verksamhetsspecifika. Utgångspunkten i år är Cockpitmätningarna från 2003 och de analyser, värderingar och ev. åtgärder som denna föranlett. Detta är vår andra mätning och därför mer komplett än den föregående, dock inte fullständig. Denna visar därför mer åt vilket håll bildningsförvaltningens verksamheter går och eventuellt vilka åtgärder som kommer att behövas. COCKPIT Kvalitetsredovisningssystemet Cockpit Cockpit är ett system som visar kopplingen mellan ekonomi och måluppfyllelse utifrån målen i bildningsplanen (politiskt antagen verksamhetsplan/skolplan) och de nationella målen i läroplanen. Cockpit ger samtidigt en bild av nuläge och trendriktning gällande kvalitetsnivåer, såväl för den enskilda verksamheten som förvaltningsövergripande. Detta i syfte att ge underlag för analyser och för att åtgärda brister. Cockpitvärdena presenteras på en skala Hur dessa värden tas fram för respektive område kan man se nedan under förvaltningsövergripande kommentarer. Redovisningssystemet Cockpit för bildningsnämndens verksamheter i Håbo kommun omfattar fem kärnområden; Ekonomi, Personal, Ledning, Håboskolan, samt Måluppfyllelse. Cockpit har tagits fram som ett resultat av utvecklingsdialogen med Skolverket. Förberedelsearbetet har pågått under ett år och i det arbetet har samtliga verksamhetschefer varit delaktiga. Ekonomi Området behandlar budget och utfall, personaltäthet, kostnad per elev samt kostnad för särskilt stöd per elev. Resultatet sammanställs utifrån statistiska uppgifter/data. 4

5 Personal Kärnområdet Personal innehåller redovisning av behörighetsgrad (andelen behörig personal), kontinuitet (personalomsättning), kompetensutvecklingsmöjligheter, fysisk arbetsmiljö samt psykosocial arbetsmiljö. Personalenkäter och statistiska uppgifter/data används för detta område. Ledning Ledarskapet inom förvaltningen mäts avseende centralt ledarskap (förvaltningsledning), lokalt ledarskap (t.ex. rektor) samt arbetsenhetsledning. Enkäter används för denna mätning. Områdesledarskap försvann fr.o.m. 1/4 då en ny organisation togs i bruk. Håboskolan Genom personalenkäter och gruppsamtal fås en bild av pågående utvecklingsprocess inom Håboskolan. Redovisningen av resultatet görs utifrån bildningsplanens fem hörnstenar för Håboskolan; Personlig- och social utveckling, Kunskap- och färdighetsutveckling, Utveckling av arbetssätt och arbetsformer, Utveckling av inflytande och samverkan samt Utveckling av god arbetsmiljö och organisation. Måluppfyllelse Här handlar det om mätning gällande barns/elevers sociala kompetens, tillfredsställelse, trygghet samt inflytande. Även elevernas kunskaper utifrån nationella prov och betygsresultat mäts. Inom området måluppfyllelse ingår också att söka få en bild av föräldrarnas upplevelse av sitt barns situation i förskolan/skolan. Elevenkäter och föräldraenkäter samt statistiska uppgifter/data används för detta område. SKOLPLAN Inledning Arbetet med en ny skolplan för Håboskolan påbörjades i början av år Ett omfattande arbete inom bildningsförvaltningen utfördes under våren då arbetslag och föräldraråd (totalt ett 70-tal grupper) diskuterade viktiga frågor som borde prioriteras i skolplanen. Resultatet av diskussionerna sammanställdes till ett planeringsunderlag för det fortsatta arbetet. I juni presenterades planeringsunderlaget för bildningsnämnden. I augusti tillsatte bildningsnämnden en särskild politisk arbetsgrupp, bestående av arbetsutskottet och en representant från varje representerat parti i bildningsnämnden. Arbetsgruppens uppdrag var att arbeta fram ett förslag till ny skolplan för Håboskolan. Planeringsunderlaget som framtagits inom förvaltningen utgjorde grunden för det politiska arbetet. Vid bildningsnämndens sammanträde den 21 november behandlades den politiska arbetsgruppens förslag till ny skolplan. 5

6 Styrdokument Verksamheten i förskola och skola styrs av staten med skollag, skolförordning och följande läroplaner: Lpfö 98 Lpo 94 Lpf 94 Läroplan för förskola Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (grundskola och särskola), förskoleklass och fritidshem. Läroplan för de frivilliga skolformerna (gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. Inom kommunen ansvarar bildningsnämnden för det offentliga skolväsendet. Kommunens viktigaste styrinstrument är skolplanen. Ur skolplanen skall framgå hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Vidare skall framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella målen (skollagen). Skolplanen lyfter fram målsättningar och relaterar dem till vår kommun med dess särart och speciella möjligheter. Den verksamhet som skolplanen är styrinstrument för omfattar förskola, öppen förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, kunskapslyftet, uppdragsutbildning och kommunal musikskola. Skolplanen omfattar således alla åldrar från 0 år och uppåt och kan därmed ses som ett dokument för det livslånga lärandet. I skolplanen används ordet elev. Därmed avses barn, ungdomar, vuxenstuderande inom samtliga Håboskolans verksamhetsområde. Resultatmålen i bildningsplanen De flesta av resultatmålen finns med i Cockpitanalysen. En del finns med som underfrågor i Cockpitresultatet tex. utvecklingssamtal som ligger som grundfråga i Håboskolan, utveckling av inflytande och samverkan. Detsamma gäller frågor kring arbetsmiljö och Håboskolan som skolan mitt i byn. Andra mål finns med som direkta frågor och då främst frågan kring betyg. Kunskaper betygsnivå, kunskaper tillräckliga åk 5 och Kunskaper tillräckliga åk 9. Se längre fram under förvaltningsövergripande resultat skola. Det som inte direkt kan utläsas ur Cockpit redovisar vi här för sig: handlingsplan för att motverka mobbing, rasism och främlingsfientlighet, det finns en sådan på samtliga skolor, förskolorna använder den kommunövergripande dock har ett arbete påbörjats med att ta fram en för förskolan. Arbetet väntas vara klart till sommaren. handlingsplan för jämställdhet, finns en kommunövergripande utvecklingsplan för elever/barn finns på varje skola och förskola. 6

7 gemensam utvecklingsplan finns ett förslag som några använder sej av. Skall användas av samtliga förskolor. utvecklingssamtal/år, varje skola och förskola har två, vid behov flera. erfarenhetsutbyte, mellan arbetslagen inom förskola/skola fungerar mer eller mindre bra, det finns fortfarande exempel på bra idéer som inte sprids mellan arbetslag men där finns också exempel på bra idéer som fått spridning. Förvaltningen har också fått i uppdrag att anordna konferenser där erfarenhetsutbyte mellan skolor skall vara det övergripande målet. För verksamhetsår 2004 planeras tre sådana konferenser. En ny skolplan håller nu på att arbetas fram som ska gälla från Förvaltningsövergripande resultat skola 7

8 LEDNING LEDNING cockpitvärde ,8 3,8 7,1 7,7 8,1 6, centralt ledarskap 2.lokalt ledarskap 3.arbetslagsledning Central ledning cockpitvärde 4,8 Mätning och resultat: Den centrala ledningen mäts genom enkätfrågor. Där får underställda chefer ta ställning till ledningens tydlighet vad gäller krav och förväntningar på underställd chef, delaktighet i utvecklingen av verksamheten och om ledningen verkar för ett bra arbetsklimat. Dessutom får underställda chefer ta ställning till i vilken utsträckning de har tillgång till stöd i pedagogisk verksamhetsutveckling, administration, lönehantering, ekonomi, personalfrågor och frågor som gäller den fysiska miljön. Den förvaltningsövergripande bilden av det centrala ledarskapet utgörs av ett medelvärde av chefernas svar på dessa frågor. Analys och värdering: Värdet för det centrala ledarskapet får fortfarande anses lågt även om det stigit med 1 enhet på cockpitskalan (från 3,8-4,8) sedan föregående mätning. Det kan bero på att den centrala ledningen fortfarande är relativt osynlig ute på fältet samtidigt som uppgången visar att ledarskapet blivit tydligare med den nya organisationen. Från och med 1 april, 2003 försvann områdescheferna och rektorerna underställs direkt förvaltningschefen. Den nya organisationen syftar till att skapa bättre förutsättningar för skolutveckling och därmed höja kvaliteten i verksamheten. Till sin hjälp har förvaltningschefen en ledningsgrupp med 3 utvecklingsledare, administrativ chef, kostchef, verksamhetschef för Råd och stöd, gymnasiets områdeschef och en personalstrateg. Detta projekt ska fortgå under 2 år med start under början av Lokalt ledarskap cockpitvärde 6,8 Mätning och resultat: 8

9 Det lokala ledarskapet mäts genom enkätfrågor. Där får underställd personal ta ställning till hur samarbetet fungerat, om ledningen har tydliga krav och förväntningar på personalen och om ledningen verkar för ett bra arbetsklimat. Den förvaltningsövergripande bilden av det lokala ledarskapet utgörs av ett medelvärde av personalens svar på dessa frågor. Analys och värdering: Värdet för det lokala ledarskapet får anses ligga på en ganska hög nivå. Det visar att personalen har ett förhållandevis stort förtroende för det lokala ledarskapet (rektor). Man kan också se att ju närmare en chef finns verksamheten desto högre värden får man. Förvaltningen fortsätter satsningen på att utveckla det pedagogiska ledarskapet hos förvaltningens chefer (rektorer). Som en direkt fortsättning på denna satsning på det pedagogiska ledarskapet som skett tillsammans med Skolverket och utförs i samarbete med Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet kommer rektorerna att få handledning i grupp. Dessutom kommer en av de strategier som förvaltningen kommer att arbeta efter 2004 och framåt att gå ut på att stärka ledning och styrning från högsta förvaltningsledning ner till styrningen och ledningen mellan lärare och elev. Arbetslagsledning cockpitvärde 8,1 Mätning och resultat: Arbetslagsledning mäts genom enkätfrågor. Där får personalen i lagen ta ställning till hur samarbetet fungerat, om arbetslagsledningen har tydliga krav och förväntningar på personalen och om den verkar för ett bra arbetsklimat. Den förvaltningsövergripande bilden av det arbetslagsledningen utgörs av ett medelvärde av personalens svar på dessa frågor. Analys och värdering: Värdet för arbetslagsledning får anses ligga på en hög nivå. Det visar att personalen i lagen har ett förhållandevis stort förtroende för sina arbetslagsledare. När det gäller närheten till ledningen se kommentaren ovan. Fortsätta att arbeta med att utveckla arbetsformerna i arbetslagen och att utveckla arbetslagledarnas roll. Är en del av den strategi angående att stärka styrning och ledning som nämns ovan. 9

10 PERSONAL PERSONAL cockpitvärde ,28,9 4,84,9 3,9 4,5 7,37, kontinuitet 2.kompetensutv 3.fysisk arb.miljö 4.psykosoc. arb.miljö Behörighet ped utb cockpitvärde 0 Här finns ännu inga värden framtagna, delvis beroende på att diskussionen om definitionen för vad som skall räknas som behörig personal och på vilka tjänster dessa skall finnas ännu inte är avslutade. Kontinuitet cockpitvärde 8,9 Mätning och resultat: Kontinuiteten mäts genom att antalet anställda som är kvar i sin anställning hösten 2003 jämfört med hösten 2002 mäts i procent. Den förvaltningsövergripande bilden av kontinuiteten utgörs av ett medelvärde av mätningarna på varje arbetsställe. Det procentuella värdet överförs till ett cockpit värde. Cockpitvärdet 8,9 innebär således att 89% av de som var anställda hösten 2002 också var anställda hösten Analys och värdering: Värdet innebär att 11% av de anställda år 2002 inte fanns kvar i den anställning i förvaltningen de hade Detta får anses som ett bra värde. Vi strävar efter att ha så hög kontinuitet i anställningarna hos vår personal som möjligt. Det är endast utbyte av obehörig personal mot behörig personal som har högre prioritet och tillåts påverka kontinuiteten negativt. Värdet är tre procentenheter lägre än vid förra mätningen, men det är bara på ett ställe där vi mätte förra året som det verkligen varit en minskning av de som finns kvar i sin anställning. Istället är den största anledningen till att värdet minskat att det tillkommit värden från två ställen som ligger lägre än medelvärdet för förra året. Fortsatt verka för att anställda vill stanna kvar i sina anställningar inom förvaltningen. 10

11 Kompetensutveckling cockpitvärde 4,9 Mätning och resultat: Kompetensutvecklingen mäts genom enkätfrågor. Personalen får ta ställning till hur deras individuella kompetensutveckling fungerat och hur skolan/förskolans gemensamma kompetensutveckling fungerat. Den förvaltningsövergripande bilden av kompetensutvecklingen utgörs av ett medelvärde av personalens svar på dessa frågor. Analys och värdering: Med tanke på att den allra största delen av de medel som funnits för kompetensutveckling använts till gemensamma insatser och väldigt lite pengar funnits att fördela till de olika arbetsplatserna för att där fördelas på individuella och gemensamma satsningar så är värdet acceptabelt. Att det funnits små medel till kompetensutveckling som kunnat användas för de lokala behov man haft ute på skolorna är en bidragande orsak till den i och för sig marginella ökning av Cockpitvärdet. Man kan dock konstatera att förväntningarna på kompetensutveckling ute i verksamheten är större än vad det finns medel till att genomföra. Att sträva efter att det avsätts tillräckliga medel för kompetensutveckling i budgeten för år Att en lämplig del av dessa fördelas ut på de olika enheterna. Under år 2004 kommer Gransäterskolan och Bildningscentrum Jan Fridegård att kunna börja eller fortsätta de kompetensutvecklingssatsningar som blivit möjliga tack vare att skolorna sökt Mål3 pengar från EU för att kunna genomföra fortbildningsinsatser. Under 2004 kommer även Futurum att genomföre en analys av kompetensutvecklingsbehoven för att sedan söka Mål3 medel. Fysisk arbetsmiljö cockpitvärde 4,5 Mätning och resultat: Den fysiska arbetsmiljön mäts genom enkätfrågor. Personalen får ta ställning till hur de upplever sin fysiska miljö och hur väl de tycker att den fysiska miljön är anpassad till Håboskolans pedagogiska modell. Den förvaltningsövergripande bilden av den fysiska arbetsmiljön utgörs av ett medelvärde av personalens svar på dessa frågor. Analys och värdering: Cockpitvärdet 4,5 är fortfarande lågt. Däremot är ökningen på 0,6 enheter bra och beror till största delen på att en del insatser gjorts för att förbättra inomhusmiljön bl a har åtgärder för att förbättra ventilation och temperatur hållning genomförts. Dessutom har Mansängsskolan avvecklats som skola under året och Västerängsskolans ombyggnad avslutats vilket också påverkat arbetsmiljön positivt. Fortsatt arbete med att åstadkomma förbättringar på de brister som finns. Förvaltningen skall arbeta för att insatser för att förbättra ventilationen och inomhusklimat på fler ställen genomförs. Förvaltningen skall dessutom verka för att våra lokaler städas på ett tillfredställande sätt. 11

12 Psykosocial arbetsmiljö cockpitvärde 7,5 Mätning och resultat: Den psykosociala arbetsmiljön mäts genom enkätfrågor. Personalen får ta ställning till hur de upplever samarbetet på sin arbetsplats, hur de trivs, om arbetet känns meningsfullt, om de vågar säga vad de tycker och om de utvecklas i sitt arbete. Den förvaltningsövergripande bilden av den fysiska arbetsmiljön utgörs av ett medelvärde av personalens svar på dessa frågor. Analys och värdering: Cockpitvärdet 7,5 får anses som ganska högt och dessutom 0,2 enheter högre än vid förra mätningen. Förvaltningen har en personal som, trots en hög arbetsbelastning, i stor utsträckning trivs på sina jobb och tycker att arbetet är meningsfullt. Fortsatt arbete med att få arbetsplatser där personalen trivs och upplever arbetet som meningsfullt. Framförallt skall arbetet med att få personalen att känna att de har inflytande över sitt dagliga arbete fortsätta och att detta inflytande handlar om rätt saker. HÅBOSKOLAN cockpitvärde ,76,1 5 5,5 HÅBOSKOLAN 3,8 4,6 3,84,3 4,14, pers.soc.utv 2.kunsk/färdighet 3.utv arb 4.infl/samverk 5.god arb.miljö/org Personlig social utveckling cockpitvärde 6,1 Kunskap/färdighetsutv cockpitvärde 5,5 Utv. arbetssätt/arbetsformer cockpitvärde 4,6 Utv. inflytande/samverkan cockpitvärde 4,3 Utv. god arbetsmiljö/org. cockpitvärde 4,7 12

13 Mätning och resultat: Mätningen av Håboskolan har skett med hjälp av självskattning i förhållande till ett stort antal påståenden/beskrivningar av de mål som finns i styrdokumenten, fr. a i Bildningsplanen. För att närmare ge en uppfattning om dessa så finns de i bilaga 1. Självskattningen har utförts så att arbetslagen har fått diskutera påståendena/beskrivningarna och ta ställning till hur de förhåller sig till dessa på en 10-gradig skala. I en del fall har rektor varit med i hela diskussionen ibland har arbetslagen först fått diskutera själva för att sedan möta skolledningen i en diskussion innan man slutgiltigt tagit ställning. För varje hörnsten (rubrikerna ovan) finns ett antal påståenden och medelvärdena av dessa ger cockpitvärdet för respektive hörnsten. Den förvaltningsövergripande bilden av den Håboskolan utgörs av medelvärden av de olika skolornas värden. Analys och värdering: För att få den bästa bilden av dessa värden är det bäst att läsa respektive kommentarer på varje skola. Här vill vi fästa uppmärksamheten på ett par saker. Först: Mätningen av målen på detta sätt har även fortsättningsvis lett till mycket intensiva och givande diskussioner ute i varje arbetslag. Dessa diskussioner har varit utmärkta verktyg för rektorerna i sitt pedagogiska ledarskap. Dessutom är det så att diskussionerna inte avstannat bara för att Cockpitmätningen är avslutat utan dessa diskussioner fortsätter i många former ute på skolorna. Förövrigt så inriktar sig diskussionerna inte bara på resultatmålen i bildningsplanen utan även inriktningsmålen i bildningsplanen kommer i fokus på detta sätt. För det andra: En kommentar till själva värdena är att komma ihåg att dessa endast går att jämföra med sig själva över tid. De ger ingen bild av hur skolan i Håbo ser ut i förhållande till andra kommuner. Man kan dessutom konstatera att många lag fortfarande fokuserar på vad de ännu inte till fullo uppnått istället för att titta på det som de redan gjort. Detta gynnar fortsatt skolutveckling men ger låga värden i mätningarna. Värdena inom alla fem områdena har ökat från förra mättillfället med allt från 0,4 till 0,8 enheter, vilket är mycket tillfredställande. Satsningen på rektorernas kompetensutveckling i pedagogiskt ledarskap medför fortsatt intensiva diskussioner ute i arbetslagen bör leda till fortsatt utvecklingen mot ökad måluppfyllelse. Även förändringarna i förvaltningens organisation kommer att fortsätta befrämja denna utveckling mot ökad måluppfyllelse. Bildandet av programområden, fr. a området pedagogisk utveckling, ledar till ökat fokus på skolutvecklingsfrågor och ökad måluppfyllelse. Men även de andra programområdenas främsta uppgift är att stödja skolutvecklingen genom att ge rektorerna stöd i olika mer eller mindre administrativa frågor så att rektorerna kan ägna sig åt sina nyckelarbetsuppgifter. Dessutom är nämndens arbete med att ta fram en ny ännu bättre bildnings/skolplan ett viktigt led i att främja skolutvecklingen i kommunen. MÅLUPPFYLLELSE MÅLUPPFYLLELSE 8 7,2 7,2 cockpitvärde kunskap betygsnivå

14 Kunskaper betygsnivå cockpitvärde 7,2 Mätning och resultat: Mätning av elevernas kunskapsnivå utgår från betygsättningen i alla ämnen i skolår 9. Betyget G ger här värde 7,5, VG 9 och MVG 10. Ej betyg ger värde 0. Mätning i riket sker på annat sätt, i meritvärde. Det genomsnittliga meritvärdet för skolorna i Håbo kommun var år med en spännvidd från 155 till 191. Genomsnittet för riket var 205. Andelen elever som fått betyg i alla ämnen var 63% mot rikets 75% och andelen som var behöriga till gymnasieskolan var 86% mot rikets 90%. Analys och värdering: Mätningen av kunskapsnivån enligt ovan kommer att ge oss möjlighet att jämföra kunskapsnivån över tid. Viktigt att hålla i minnet är att det endast är de långsiktiga trenderna som är avgörande. Resultaten mellan två enskilda år kan variera väsäntligt och ändå vara inom normal variation. Använder man jämförelserna med riket och med reservation för vad som kan vara normal variation mellan år så tyder värdena på en stigande trend dock med en dipp för resultaten för år Dock kan konstateras att en viss satsning på ämnena matematik, svenska och engelska för att ge eleverna gymnasiebehörighet påverkar resultaten i andra ämnen. Det är viktigt att vi använder olika metoder för att tidigt upptäcka brister i kunskapsnivån. Att tidigt upptäcka brister i hur eleverna behärskar svenska språket (läsinlärning, läsförståelse mm) är av avgörande betydelse för att insatser skall ske i på rätt sätt och så tidigt som möjligt för att ge så god effekt som möjligt. Därför sker satsningar på svenska språket, språkprojektet, olika läsinlärningssatsningar mm och på att tidigt upptäcka brister på detta område. Dessutom har ett matematikprojekt startats med målsättningen att bättre ta reda på vilka brister elever som inte uppnår målen har och vilka åtgärder som är lämpliga att sätta in. Det är också viktigt att fastslå att stora ansträngningar måste göras för att totalt fler betyg skall sättas (= färre elever skall sakna betyg i ett eller flera ämnen) och att våra elever i Håbos skolor skall nå så bra resultat som möjligt. (= att andelen högre betyg, VG och MVG skall öka). Detta måste ske på ett sådant sätt att verkligen måluppfyllelsen hos eleverna är högre, inte genom att kraven på eleverna sänks. Kunskaper tillräckliga åk 5 cockpitvärde 7,8 Mätning och resultat: Elevernas kunskaper i svenska, matematik och engelska är utgångspunkten för mätningen av tillräckliga kunskaper. Mätningen visar hur många procent som uppnått målen på de nationella proven i åk 5. Cockpitvärdet 7,8 innebär att 78% av eleverna uppnått målen vilket är en liten ökning från Analys och värdering: Man kan konstatera att det är färre elever som uppnått målen i åk 5 än i åk 9. Det är ganska många elever som har svårigheter att förstå och uttrycka sig i skrift, samt svårigheter i sitt matematiska tänkande. 14

15 Förutom åtgärderna som nämns ovan under kunskaper betygsnivå så ligger den största utmaningen i att styra insatser så att den totala kunskapsnivån höjs utan att antalet behöriga till gymnasieskolan minskar. Det är mycket viktigt att insatser styrs dit de har störst effekt dvs. att upptäcka brister så tidigt som möjligt och sätta in åtgärder. Samtidigt skall elever i de senare årskurserna stimuleras till att lära sig så mycket som möjligt. Här måste varje skola analysera de orsaker som ligger bakom att elever inte når målen och sätta in lämpliga åtgärder. På lång sikt bör satsningen på språkutvecklingen och läsinlärningen få positiv effekt på resultaten på de nationella proven i åk 5. Även det nystartade matematikprojektet har som målsättning att på sikt höja resultaten på dessa prov. Kunskaper tillräckliga åk 9 cockpitvärde 8.6 Mätning och resultat: Elevernas kunskaper i svenska, matematik och engelska är utgångspunkten för mätningen av tillräckliga kunskaper. Mätningen visar hur många procent som uppnått målen, dvs. fått lägst betyget G i åk 9. Cockpitvärdet 8,2 innebär att 86% av eleverna fick slutbetyg i svenska, matematik och engelska och är därmed behöriga till gymnasiets nationella program. Värdet är det samma som förra året (86% år 2002, 89% år 2001 och 84% år 2000). Det nationella målet att alla efter grundskolan skulle ha gymnasiebehörighet har inte uppnåtts. Inte häller målet uttryckt i kommunens bildningsplan att samtliga elever skall ha godkänt i dessa ämnen under läsåret är uppnått. Resultatet för riket är 90%. Analys och värdering: Redan vid mätningar från tidiga skolår har ganska många elever svårigheter att förstå och uttrycka sig i skrift, samt svårigheter i sitt matematiska tänkande. Bilden ljusnar för närvarande något mot slutet av grundskolan. Att 86% ändå uppnått godkänt i svenska, matematik och engelska får man ändå betrakta som ett hyfsat resultat. Förutom åtgärderna som nämns ovan under kunskaper betygsnivå så ligger den största utmaningen i att styra insatser så att den totala kunskapsnivån höjs utan att antalet behöriga till gymnasieskolan minskar. Det är mycket viktigt att insatser styrs dit de har störst effekt dvs. att upptäcka brister så tidigt som möjligt och sätta in åtgärder. Samtidigt skall elever i de senare årskurserna stimuleras till att lära sig så mycket som möjligt. Se också under rubriken Kunskaper betygsnivå under åtgärder. Barn/elevers soc. kompetens cockpitvärde 7,3 Mätning och resultat: Detta mäts med en enkät till eleverna i förskoleklass, skolår 3, skolår 6 och skolår 9 samt i gymnasiet. Enkäten besvaras vid vårterminens slut. Vid vårterminen 2002 hade mätningar med cockpit ännu inte startat. De föreliggande värdena är således de första vi har. 15

16 Analys och värdering: Här är det förändringar över tid som är intressanta. Dvs. hur cockpitvärdet ändras från mätning till mätning kopplat till de åtgärder som vidtagits. Värdet 7,3 måste anses som ett bra värde. Barn/elevers tillfredställelse cockpitvärde 7,7 Mätning och resultat: Detta mäts med en enkät till eleverna i förskoleklass, skolår 3, skolår 6 och skolår 9 samt i gymnasiet. Enkäten besvaras vid vårterminens slut. Vid vårterminen 2002 hade mätningar med cockpit ännu inte startat. De föreliggande värdena är således de första vi har. Analys och värdering: Här är det förändringar över tid som är intressanta. Dvs. hur cockpitvärdet ändras från mätning till mätning kopplat till de åtgärder som vidtagits. Värdet 7,7 måste anses som ett bra värde och visar att eleverna är nöjda. Barn/elevers trygghet cockpitvärde 8,2 Mätning och resultat: Detta mäts med en enkät till eleverna i förskoleklass, skolår 3, skolår 6 och skolår 9 samt i gymnasiet. Enkäten besvaras vid vårterminens slut. Vid vårterminen 2002 hade mätningar med cockpit ännu inte startat. De föreliggande värdena är således de första vi har. Analys och värdering: Även här är det förändringar över tid som är intressanta. Dvs. hur cockpitvärdet ändras från mätning till mätning kopplat till de åtgärder som vidtagits. Värdet 8,2 måste anses som ett bra värde och visar att eleverna känner sig mycket trygga. Barn/elevers inflytande cockpitvärde 5,1 Mätning och resultat: Detta mäts med en enkät till eleverna i förskoleklass, skolår 3, skolår 6 och skolår 9 samt i gymnasiet. Enkäten besvaras vid vårterminens slut. Vid vårterminen 2002 hade mätningar med cockpit ännu inte startat. De föreliggande värdena är således de första vi har. Analys och värdering: Även här är det förändringar över tid som är intressanta. Dvs. hur cockpitvärdet ändras från mätning till mätning kopplat till de åtgärder som vidtagits. Värdet 5,1 måste anses som ett lågt värde och visar att eleverna uppfattar att de har ganska små möjligheter till inflytande över verksamheten. Här måste åtgärder till för att bygga upp en bättre struktur för elevernas formella inflytande i klassråd, elevråd, kostråd osv. och om det visar sig att dessa inte fungerar så skall andra, för eleverna meningsfulla, samverkansformer utvecklas. Även formerna för elevernas inflytande i den direkta undervisningen måste utvecklas och tydliggöras. 16

17 Föräldratillfredsställelse cockpitvärde 7,5 Mätning och resultat: Detta mäts med en enkät till föräldrarna till barn i förskoleklass, skolår 3, skolår 6 och skolår 9 samt i gymnasiet. Enkäten besvaras vid vårterminens slut. Vid vårterminen 2002 hade mätningar med cockpit ännu inte startat. De föreliggande värdena är således de första vi har. Analys och värdering: Även här är det förändringar över tid som är intressanta. Dvs. hur cockpitvärdet ändras från mätning till mätning kopplat till de åtgärder som vidtagits. Värdet 7,5 måste anses som ett ganska bra värde och visar att föräldrarna är ganska tillfreds med sina barns skolgång. EKONOMI Mätning och resultat: Här är viktigt att resultatet ger värden som verkar åt samma håll inom ruta ekonomi i Cockpit. Det ger då värden som borde ge den balanserade helhetsbild som Cockpit avser ge, dvs. förändringar i de ekonomiska värdena borde kunna läsas av som förändringar i verksamhetsrutorna. Vi bedömer att den föreslagna storleken på stegen nedan ger lämpliga Cockpitvärden i ruta ekonomi för att uppnå den balanserade helhetsbilden som Cockpit avses kunna ge. Budget/utfall cockpitvärde 3,0 Här avses att visa hur årets resultat förhåller sig till årets budget. Budget +/- 0,5% per steg i Cockpitskalan som omfattar 10 steg. Exempel: En enhet har 50 miljoner i budget för året. Utfallet blev kr, dvs kr över budget. Det ger Cockpitvärde 7 (av 10) 0,005 x kr = kr per steg: / = 3 steg ger Cockpitvärde 10 3 = 7 Det kommunövergripande värdet är ett genomsnitt av skolornas och förskolornas värden Analys och värdering: Värdet visar att skolverksamheten inte klarat av att hålla sin budget. Värdet beror på att de dragit över budget. Om verksamheterna hållit sin budget kan man anta att kvaliteten i verksamheterna skulle ha varit lägre. Här är förhoppningen att Cockpit skall ge oss en möjlighet att bedöma hur tillgången på resurser påverkar verksamheternas kvalitet. 17

18 Verksamheterna har dragits med betydande kostnadsökningar under året och trots flera besparingsåtgärder så var det inte möjligt att nå budget. Flera av dessa åtgärder får helårseffekt först 2004 och bör medverka till bättre ekonomiskt resultat. Personaltäthet cockpitvärde 4,4 Här avses att använda statistiska mått som anger personaltäthet. Den personaltäthet som budgeten är beräknad på +/- 0,05 per steg Exempel: I budgeten har man beräknat personaltätheten till 7,80 lärare/100 elever. Utfallet blev 7,55 lärare/hundra elever Det ger Cockpitvärde 5 7,80 7,55 = 0,25. 0,25/0,05 = 5 steg ger Cockpitvärde 10 5 = 5 Här anges siffror från skolverket september 2003 (gäller år 2002): Håbo kommun Riket Inskrivna barn/årsarbetare i förskolan 5,4 5,3 Inskrivna barn/per anställd i familjedaghem 5,0 5,3 Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem 18,1 18,4 Antal årsarbetare/100 elever i förskoleklass 9,1 8,0 Antal lärare/100 elever i grundskolan 8,2 7,9 Antal lärare/100 elever i gymnasieskolan 7,4 8,2 Analys och värdering: Värdet beror på att vi har haft en högre personaltäthet än budgeterat. Flera av de besparingsåtgärder som nämns ovan under budget medför att personaltätheten fortsätter att sjunka. Kostnad/elev, barn cockpitvärde 3,0 Här avses att använda statistiska mått som anger kostnad/barn. Budget +/- 0,5% per steg Exempel som ovan under budget. Här anges siffror från skolverket september 2003 (gäller år 2002): Håbo kommun Riket Kostnad total /inskrivna barn i förskolan Kostnad total /inskrivna barn i familjedaghem

19 Kostnad total /inskrivna barn i fritidshem Kostnad (kr)elev i förskoleklass Kostnad (kr)/elev för underv. i grundskolan Kostnad (kr)/elev för underv. i gymnasieskola Analys och värdering: Värdet beror på att kostnaderna per elev varit högre än budgeterat. Under året har ett omställningsarbete påbörjats som medfört att kostnaderna per elev sjunkit från kr på vårterminen till kr på höstterminen. Dessa åtgärder fortsätter samtidigt som åtgärderna inför hösten 03 får helårseffekt Kostnad särskilt stöd cockpitvärde 4,5 Här avses att använda statistiska mått som anger kostnad för barn i behov av särskilt stöd. Budget +/- 0,5 % per steg. Ex som ovan under budget. Kostnaderna som ligger bakom framtagandet av ovanstående Cockpitvärde beskriver inte hela sanningen om dessa kostnader. Bl. a. Har inte kostnaderna inom Råd och stöd för dessa barn gått att ta med i underlaget. Analys och värdering: Värdet beror på att kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd varit högre än budgeterat. Arbete pågår med att se över hur vi arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Här kan man konstatera att kommunen får kritik från skolverket för att alla barn med sådant behov inte får sina behov tillgodosedda. Detta arbete är ett granlaga arbete då insatser för att minska kostnaderna inte får medföra att dessa barn blir utan det stöd de behöver. Lokal helhetsbild Intrycket av de hittills genomförda mätningarna är positiva. Kvalitetsverktyget Cockpit ger oss mycket värdefull information som underlag till bedömningar av vad som bör göras och hur dessa insatser skall prioriteras. Den allra största fördelen som vi upplevt är de diskussioner som följt inom arbetslagen och mellan skolledarna och arbetslagen. Dessa har varit mycket värdefulla och har inte upphört i och med att mätningen genomförts. Diskussionerna har bland annat lett till att Bildningsplanen blivit ett mer levande dokument som påverkar den inre verksamheten i skolorna. Inom 11 mätområden är det första gången som vi har värden så där blir det inte möjligt att se hur genomförda insatser påverkar värdena för än nästa år. Inom de andra områdena har vi för förstagången värden som går att jämföra med förra mätningen. Då kan vi konstatera att ändringarna är förhållandevis små, så små att ingen pil markerar ändring. (För detta krävs att värdet ökat eller minskat med mer än 0,5 enheter). Dock har de sammanfattande värdena för varje kärnområde, där jämförelse kan göras, ökat med mellan 0,1 och 0,5 enheter. Vilket tyder på att de insatser som gjords haft en positiv inverkan på verksamheten. 19

20 När det gäller den balanserade helhetsbilden som Cockpit ger för år 2003 så är att märka att de verksamhetsvärden vi har, balanseras av ekonomiska värden som beror på att verksamheten totalt har underskott i budgeten, högre personaltäthet än budgeterat och högre kostnader per elev än budgeterat. Prioriterade insatser under 2003 De insatser som varit prioriterade under 2003 är: den fortsatta satsningen på att utveckla det pedagogiska ledarskapet hos våra skolledare tillsammans med rektorsutbildningen i Uppsala och med stöd av Skolverkets utvecklingsdialog. Denna satsning syftar till att stärka rektorerna i sin roll som ledare ute i verksamheten. Detta samtidigt som delar av Cockpitmätningarna fokuserar på de pedagogiska processer som vi vill se i Håboskolan har lett till att förutsättningarna för skolutvecklingen fortsatt att förbättrats och att förutsättningen för att kvaliteten på verksamheten i våra skolor höjs. att genomföra förändringen av bildningsförvaltningens organisation. Den tidigare geografiska områdesorganisationen upphörde och ersattes av en organisation där bildningschefen direkt är överordnad rektorerna. Den nya organisationen syftar till att dels skapa ett närmare organisatoriskt samband mellan nämnd/förvaltningschef och verksamheterna, dels stärka rektors roll som pedagogisk ledare. att fortsätta utveckla kvalitetsredovisningssystemet för skolan. att färdigställa ombyggnaden av Västerängsskolan arbetat med att se över hur vi tillgodoser de behov som barn i behov av särskilt stöd har så att dessa tillgodoses på ett effektivt och bra sätt Åtgärder viktiga för framtiden Fortsätta satsningen på att utveckla det pedagogiska ledarskapet samt öka tydligheten i styrningen och ledningen av förvaltningen ända från förvaltningschef till processerna mellan lärare och elev. Följa upp och analysera elevernas måluppfyllelse när det gäller kunskapsmålen. Ta fram strategier för att höja våra elever kunskapsresultat. Fortsatt arbete med hur vi tillgodoser behoven som barn i behov av särskilt stöd har. Hitta strategier för att motverka de negativa bilder som sprids om kommunens skolor. Arbetet med att motverka kränkande behandling skall prioriteras. Vi skall arbeta med att ta fram gemensamma betygskriterier för kommunens skolor. 20

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer