Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010"

Transkript

1 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

2 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet.

3 I våra deltagares tjänst Fokus var lagd på två områden framgångsåret 2010! Det första var att förbättra dialogen och kommunikationen med våra deltagare. En helt ny webbplats har introducerats. Syftet är att underlätta för våra deltagare att hitta snabbt och rätt samt att kunna ge oss synpunkter, uppslag och idéer. Det har med andra ord gällt att göra webbplatsen till en mötesplats för samtal mellan deltagare, lärare och vår egen administration. Det grafiska gränssnittet har moderniserats och nya funktionaliteter har lanserats. Exempelvis har det skapats möjligheter för att göra enkla enkäter för att snabbt kunna ta del av besökarnas syn i olika frågor. Det är oerhört viktigt för en folkbildningsorganisation som Folkuniversitetet att kunna förena två mål: lyhördhet för deltagarnas önskemål och behov och förmåga att erbjuda ett utbud som väcker intresse och nyfikenhet; att samtidigt vara reaktiv och proaktiv. Våra lärare och utbildningsledare är en stor källa till inspiration vad gäller trender, ny kunskap och nya undervisningsmetoder. Våra deltagare står i centrum när vi sätter samman vårt utbud av bildningsaktiviteter. Hos dem finns insikten om vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att hantera omvärlden och den egna livssituationen samt önskan om egen personlig utveckling. Här spelar en effektiv kommunikation en allt större roll. Dialogen och samtalet med dagens akronymer, IRL (in real life) och AFK (away from keyboard) måste givetvis förbli kommunikationens kärna, men därtill krävs i dagens samhälle en välfungerande webbsajt. Vi har under året kunnat glädja oss över att vår nya webbtjänst i en oberoende undersökning under hösten 2010 blev utvald bland de hundra bästa sajterna i Sverige. Det andra området som varit i fokus under året är att kvalitetssäkra våra processer. Ett arbete med att införa ISOcertifiering i hela organisationen har inletts. Målet är där också att säkerställa att ingenting i vårt arbetssätt blir ett hinder i relation till deltagare, anställda och samarbetsparter på grund av kvalitetsbrister. Ett sådant certifieringsarbete är tidskrävande och kostsamt. Det leder samtidigt till insikt om hur våra arbetsformer kan förbättras återigen i syfte att ge våra deltagare en hög kvalitet inte enbart i undervisningen men också i de kommunikationsprocesser, som gör att rätt information lämnas och tas emot. Kvalitetsarbetet har också bedrivits i en för oss helt ny form, genom en så kallad peer-review-granskning av hela vår språkundervisning. Denna granskning innebär bland annat att externa utvärderare från ett annat studieförbund, från universitets- och högskolesektorn och en väl renommerad internationell forskare, har granskat vår språkverksamhet och lämnat värdefulla synpunkter. Allt i syfte att ytterligare förbättra vår egen redan erkänt goda språkutbildning. Vi har högt ställda mål och våra deltagare ska känna att de får ett betydande mervärde genom att ta del av Folkuniversitetets rikhaltiga kursutbud. Vårt kommunikations- och kvalitetsutvecklingsarbete syftar till att ge nöjda deltagare som ska få valuta för sin investering i den egna personliga utvecklingen. Utvärderingar som vi genomfört pekar också på att våra deltagare är nöjda. Det är dock inget skäl till att vila på lagrarna. Arbetet med en resultatinriktad kommunikation och ett kvalitetsarbete i deltagarens tjänst måste fortsätta. Vi vill avslutningsvis å förbundsstyrelsens vägnar tacka Folkuniversitetets många medarbetare för alla insatser som gett vår organisation ytterligare ett framgångsrikt år. Dan Brändström Styrelseordförande Michel Wlodarczyk Generalsekreterare 3

4 Folkuniversitetet for a richer life Folkuniversitetet s philosophy is that knowledge and a creative environment provide people with the foundations for a richer life. The concept of non-formal adult education which embodies a universal, lifelong right to freely pursue a quest for knowledge is at the very heart of our pedagogical approach, our organisation and our values. We are committed to providing an international outlook, to developing new approaches to teaching and learning and to continuing to collaborate with universities. One of our main tasks is to promote an interest in and greater knowledge of research findings and working conditions. Lectures, seminars, exhibitions and debates are a useful complement to our study circles and other educational programmes. In the cultural domain and the arts, we provide people with the opportunities to pursue their own creative paths and offer a variety of forums which cater for professionals and amateurs alike. We are also keen to raise the general interest in culture by co-operating with cultural institutions that are active on a local and regional level. Focusing on the needs of the individual We believe that knowledge has an intrinsic value both for the individual and for social progress in general. It provides participants with better prospects for coping with their everyday environment and the opportunity to make a difference. When planning and running study circles, courses and programmes of cultural events, we are always guided by the needs of the individual. The pedagogical approach and content are tailored to the needs of the participants. An underlying principle when planning and carrying out various forms of study is that participants can influence the teaching and learning process. The majority of our activities do not require any formal qualifications. We offer an open selection of courses that are aimed at a broad section of the public and our studies are carried out in active co-operation with independent groups and associations. Folkuniversitetet is an alternative and a complement to the conventional education system. We also organise activities aimed at enhancing the individual s opportunities to meet the needs of the labour market, such as vocational courses and educational programmes for the unemployed. Our view is that many different development paths are necessary to make lifelong learning available to everyone. Studies and cultural experiences provided by Folkuniversitetet can be characterised by a strictly scientific approach or a tried and tested artistic experience. We want to contribute to a democratic outlook and to fight against prejudice and preconceived ideas by stressing the importance of knowledge and tolerance in our society. Diversity creates opportunities Our activities are enriched by an international perspective and by continuous international exchange. This has always been our approach. International know-how and experience contribute to the development and cross-fertilisation of day-to-day operations in Sweden. We have always been open to new ideas and people from different cultures. This is reflected in our study activities, in our students and in our staff. The ongoing process of globalisation raises many questions. We provide people with the knowledge and tools needed for a better understanding of the many factors that can contribute to sustainable global development. We are continuing to develop our international study programmes. Our ideas and inspiration come from many sources. These include co-operation with our schools in Europe, projects and exchanges with educational bodies all over the world, co-operation with other organisations such as ours in Europe, and the commitment we have shown in international networks. Educational methods constantly evolving Innovation and the desire to experiment are central values for us. Our origins have spawned the development of numerous models and subject specialisations. Covering areas as diverse as language, dance, photography, design, vocational courses and independent upper secondary schools, Folkuniversitetet has made important contributions to the renewal of Swedish education.

5 Innehåll 6 Bildning, utbildning och personlig utveckling 8 Fortsatt kvalitetsarbete folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa 10 Vikten av att sprida kunskaper om forskning det mångkulturella samhället 11 Mångfald ger möjligheter den demografiska utmaningen 12 Folkbildningens utmaningar det livslånga lärandet 13 Uvecklingsarbete kulturverksamhet 15 Estetisk folkbildning 16 Den gemensamma värdegrunden verksamhet för funktionshindrade 17 Social samvaro Uppdragsutbildningar 18 Karriär och yrkesliv FOLKUNIVERSITETETS Skolor 19 Skolor gymnasieskolor och folkhögskolor 20 Folkuniversitetets yrkeshögskola OM FOLKUNIVERSITETET 22 Information och kommunikation 23 Ekonomi 23 Medlemsskap och samarbeten 24 Statistik 25 Organisation 26 Förbundsstyrelsen 27 Adresser 5

6 Bildning i samverkan med högskolor och universitet Folkuniversitetet är ett studieförbund, som bedriver folkbildning och vuxenutbildning och präglas av idén om att kunskap och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi vill medverka till att den enskildes ställning stärks oavsett bakgrund. Det händer något när människor får kunskap. Kunskap förändrar. INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM Alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Vårt stora kursutbud vänder sig till en bred allmänhet. Folkuniversitetet vänder sig också till företag och organisationer med kompetensutvecklande kurser och utbildningar. Den enskilda deltagarens behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för vår insats. internationellt Ett internationaliserat studiearbete är ett av Folkuniversitetets mål. Folkuniversitetet initierar, stödjer och uppmuntrar studiearbete med internationell och mångkulturell inriktning. Vi verkar för globalt, europeiskt och nordiskt samarbete inom kunskaps- och kulturområdet. Under de 70 år som Folkuniversitetet har varit verksamt har den internationella verksamheten tagit sig många uttryck. Här kan nämnas de många utlandsförlagda aktiviteter i egna skolor eller i samverkan med andra som vuxit fram under åren. Men också den omfattande undervisningen i främmande språk och i svenska som främmande språk, och då särskilt i svenska för invandrare, där vi har ett starkt verksamhetsmässigt och pedagogiskt engagemang. Utvecklingsarbetet kring internationellt erkända examina i främmande språk och svenska som främmande språk är aktuella exempel på framgångsrika insatser i det internationella studiearbetet. Vi står för ett aktivt deltagande i Europadebatten samt en kvalificerad medverkan i kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning om globaliseringens olika sidor. Informationsverksamhet om utvecklingsländerna med utgångspunkt i den forskning som bedrivs vid landets lärosäten är ytterligare ett område där vi gör betydande insatser. samarbete MED UNIVERSITET OCH HÖGSKOLa Folkuniversitetet utvecklar studieverksamheten i nära samarbete med universiteten. Forskare, lärare och studenter engageras på många olika sätt och det sätter sin speciella prägel på vår verksamhet. Vi strävar generellt efter att föra fram vetenskapligt grundade kunskaper och synsätt i våra kurser och utbildningar. Folkuniversitetet ska också fungera som ett öppet forum för diskussion av frågor som har betydelse för demokratin. Ett konkret exempel är vår föreläsningsverksamhet. Varje år arrangeras över föreläsningar med vetenskapligt tema. Lärare och forskare vid landets universitet deltar aktivt i planering, genomförande och som föreläsare. PEDAGOGISK FÖRNYELSE Vår pedagogiska grundsyn bygger på att det är de enskilda deltagarnas önskemål och förutsättningar som styr uppläggningen av undervisningen. Det ställer höga, men samtidigt stimulerande, krav på ledare och lärare i fråga om ämneskompetens, engagemang och förmåga att förmedla kunskaper till grupper av vuxna människor. Deltagarna uppmuntras att själva vara aktiva och ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Målet är att studierna ska resultera i personlighetsutvecklande och användbara kunskaper för deltagarna. Som en del i vårt kvalitetsarbete genomför vi regelbundet kursutvärderingar som blir en del i underlaget för vidareutveckling av verksamheten. Verksamheten präglas av intresse för nya pedagogiska idéer och utvecklingsinsatser när det gäller undervisningens innehåll och form. Vi arbetar aktivt med att tillämpa ny teknik både i lärandet och i vår kommunikation med deltagare, anställda och omvärld. Det händer något när människor får kunskap. Kunskap förändrar. 6

7 studiecirklar deltagare i studiecirklar varav kvinnor ungdomar mellan 13 och 24 år deltagare mellan 25 och 64 år deltagare över 65 år 7

8 fortsatt kvalitetsarbete utvärdering av vår språkverksamhet Under 2010 genomfördes en fördjupad utvärdering av Folkuniversitetets språkverksamhet. Syftet var att belysa språkverksamheten, lyfta fram vad som är bra och vad som behöver förbättras. Utvärderingen utformades mot bakgrund av vårt folkbildningsuppdrag och Folkuniversitetets verksamhetsidé och avgränsades till språk inom folkbildningsverksamheten. Metoden som valdes innebar ett arbete i flera steg och det genomfördes med hjälp av tre utomstående experter med erfarenheter från forskning, utvärderingsverksamhet inom universitet och högskola samt med mångårig erfarenhet av folkbildningsverksamhet. Det första steget var en självvärdering som genomfördes av medarbetarna i berörda avdelningar. Självvärderingarna granskades av expertgruppen som följde upp dessa med besök i avdelningarna och dialog med ansvariga och medarbetare. En enkät skickades till 500 deltagare i språkverksamheten. Arbetet resulterade i en rapport med bedömningar för varje stiftelse relaterade till ett antal områden och efter fastställda kriterier samt övergripande bedömningar. I rapporten framhölls att Folkuniversitetets styrka är den kommunikativa språkträningen, de kompetenta lärarna samt den deltagarstyrda inlärningen. Ett viktigt inslag i utvärderingsarbetet var den kreativa process som skapades bland medarbetarna där arbetet med självvärderingarna resulterade i en rad uppslag, idéer och tankar om såväl små som stora förbättringsåtgärder. Rapporten kommer även att användas som underlag i det gemensamma utvecklingsarbetet inom ramen för den nationella språkpedagogiska gruppen. ISO-certifiering Arbetet mot ISO-certifiering har i flera stiftelser intensifierats under året. Denna del av kvalitetsarbetet handlar om att synliggöra, dokumentera, systematisera och effektivisera olika arbetsprocesser vilka ytterst kommer våra deltagare till del. Arbetet omfattar samtliga verksamhetsområden och i berörda stiftelser har särskilt ISO-ansvariga utsetts som tillsammans med respektive stiftelseledning driver arbetet framåt och fungerar som stöd till den övriga organisationen. Etik Folkuniversitetet har medverkat i det studieförbundsgemensamma etikarbetet som bedrivs i Folkbildningsförbundet. Här har arbetet bland annat varit inriktat på att revidera den etiska plattformen som samtliga studieförbund står bakom samt att föra fortlöpande dialog om olika slag av gränsdragnings- och tolkningsfrågor kring folkbildningsverksamheten sett i relation till Folkbildningsrådets kriterier och villkor. Samtalen kanaliseras vidare bland annat genom Folkuniversitetets nationella Etik- och kvalitetsgrupp som också fortlöpande behandlar tolkningsfrågor som uppstår i den löpande verksamheten. I gruppen behandlas också andra delar av vårt kvalitetsarbete som vidareutveckling av de modeller för löpande internkontroll av folkbildningsverksamheten som utvecklats inom stiftelserna och i förbundet. Här har en första gemensam kursutvärderingsblankett tagits fram, ett arbete som nu inlemmas och utvecklas vidare inom ramen för ISO-arbetet. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är en viktig del i en lärande organisation som Folkuniversitetet. Det gemensamma arbetet har fått ny inspiration av det arbete som studieförbunden gemensamt gjort genom att anta en modell för grundutbildning för cirkelledare. Den fördjupade utvärderingen av språkverksamheten har också visat på ett fortgående systematiskt arbete med dessa frågor i våra regionala och lokala enheter. Den webbaserade grundutbildningen för cirkelledare har vidareutvecklats och tagits i drift. På nationell nivå har förbundet deltagit i träffar för erfarenhetsutbyte och samtal mellan studieförbundens ansvariga för kvalitetsarbetet såväl i Folkbildningsförbundet som i Folkbildningsrådets regi. På regional nivå deltar Folkuniversitetets medarbetare i motsvarande arrangemang inom respektive region/län. Samarbete med föreningar och fria grupper Inom Folkuniversitetet har mycket arbete lagts ner på att se över formerna för samverkan med föreningar och fria grupper där verksamheten är av större omfång. Syftet är att förtydliga roll- och ansvarsfördelning, både för att uppfylla de krav som Folkbildningsrådet ställer och även för att följa folkbildningspropositionens uppmaning till samverkan med kulturlivet. Policy för sociala medier I april antogs en policy med syftet att öka samstämmigheten i arbetet med sociala medier på lokal, regional och nationell nivå. Folkuniversitetet uppmuntrar användande av sociala medier som gynnar Folkuniversitetet inom olika användningsområden. Kommunikationen ska vara förenlig med Folkuniversitetets verksamhetsidé och präglas av ett etiskt förhållningssätt. 8

9 Kompetensutveckling är en viktig del i en lärande organisation som Folkuniversitetet. 9

10 f o l k h ä l s a, h å l l b a r u t v e c k l i n g o c h g l o b a l r ät t v i s a vikten av att SPRIDA kunskaper om FORSKNING föreläsningar med deltagare En av Folkuniversitetets huvuduppgifter är att främja intresset för forskningens resultat, samt att främja kommunikationen mellan forskarsamhället och det omgivande samhället. Föreläsningar, öppna seminarier, utställningar inför publik och debatter utgör därför en viktig del av Folkuniversitetets verksamhet. Helene Ahlborg är doktorand på Chalmers tekniska högskola och var en av föreläsarna på Bok & biblioteksmässan. Forskningsinformation på webben På Folkuniversitetets webbplats finns en särskild del för forskningsinformation. Den ska förmedla forskningsinformation från universitets- och forskningsvärlden till allmänheten. Förutom kalendarium med aktuella föreläsningar finns här avdelningar om hållbar utveckling, kultur och samhälle, medicin och hälsa samt teknik och natur. På kurs mot en bättre miljö Tjugofem studenter från Ryssland, Ukraina och Vitryssland deltog i en tvåveckorskurs på temat Sustainable Development in the Baltic Region. Folkuniversitetet i Göteborg och Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV stod som arrangörer och Svenska institutet finansierade kursen om hållbar utveckling för studenter på masters/doktorandnivå i Östersjöregionen. Information om projektet spreds genom olika nätverk till universitet och högskolor i regionen. Folkuniversitetet var projektägare och stod för inramning, studiebesök och inslag om svensk kultur och det svenska språket. GMV ansvarade för så gott som dagliga seminarier baserade på aktuell forskning och för handledning av studenternas arbete med sina individuella examensuppgifter. Vi tycker att detta fungerade mycket bra, säger Ulf Andersson på GMV. Vi är förstås angelägna att sprida och diskutera vår forskning hållbar utveckling är inte möjlig utan internationellt samarbete men eftersom detta inte ingår i universitetets poänggivande kursutbud har Folkuniversitetet tagit det administrativa ansvaret. Tillsammans har vi åstadkommit en bra mix av teoretiska seminarier och belysande studiebesök. Forskningsinformation på bokmässan Vårt huvudtema under bokmässan, forskningsinformation, gestaltades genom att inbjudna forskare höll seminarier för intresserade mässbesökare. Helene Ahlborg är doktorand på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och var en av föreläsarna i Folkuniversitetets monter på Bok och biblioteksmässan. I ett föredrag med inslag av reseberättelse diskuterade Helene Ahlborg konsekvenserna av elektrifieringen av landsbygden i Afrika. Hennes forskning har kopplingar till hennes engagemang för ekofeminism. Det är i första hand en praktik där man kopplar samman miljöfrågor med ett genusperspektiv. Det är, tycker jag, i första hand i ett globalt perspektiv som ekofeminism är oerhört viktigt, förklarar Helene Ahlborg. Det är viktigt att fråga sig vem som har makten att skapa en god miljö. Världen är ytterst ojämlik när det gäller tillgång till resurser, vems behov som prioriteras vid nyttjande av resurser och vems kunskap om resurser som värdesätts. Helene Ahlborg berättar om forskningsprojektet hon arbetar med. Hon menar att resultaten visar att små vattenkraftverk i Tanzania och solenergiprojekt i Mozambique har stora effekter på samhället och människors vardag. Energiförsörjningen resulterar snabbt i genombrytande förändringar, som möjlighet till sjukvård med modern teknik, utbildning i upplysta skolsalar, musik, mobiler, eldrivna mjölkvarnar med mera. Samtidigt finns problem med att många på den afrikanska landsbygden inte har råd att betala för elförsörjningssystemen. Det är framförallt de rikare som ansluter sig. Dessutom har man problem med att få tag i reservdelar, med skötsel av anläggningarna och ibland också med stölder av solpaneler. 10

11 d e t m å n g k u lt u r e l l a s a m h ä l l e t Mångfald ger möjligheter studietimmar i språk med deltagare Det har alltid varit Folkuniversitetets utgångspunkt att internationella kunskaper och erfarenheter utvecklar och korsbefruktar den dagliga verksamheten i Sverige och vi har alltid varit öppna för idéer och människor från skilda kulturer. Det återspeglas i såväl studieaktiviteter som hos deltagare och personal. Folkuniversitetet har mångårig erfarenhet av att arbeta med verksamhet för nyanlända. Nya behov av kunskap och möten i ett mångkulturellt samhälle uppstår ständigt, behov som Folkuniversitetet bidrar till att fylla. Sudanesiska föreningen har nyckeln till integration Det är stojigt och stimmigt i Internationella gymnasiets lokaler i Uppsala när Sudanesiska föreningen har sin lördagsundervisning. Moiz Eltayeb undervisar i arabiska och arbetar ideellt som alla i föreningen. Det är fantastiskt roligt. Vi lär oss mycket, både barn och vuxna och dessutom har vi mycket bra gemenskap. Verksamheten har vuxit stadigt sedan den började för tio år sedan och idag kommer drygt sextio elever varje vecka. Babiker Obeid är ordförande och säger att samarbetet med Folkuniversitetet fungerar mycket bra och ger tillgång till praktiska lokaler. Föreningen har en omfattande verksamhet men undervisningen, och särskilt arabiskan, är det centrala. Vi vill inte att barnen ska gå miste om sina föräldrars språk. Det handlar om identitet och om möjligheten att känna till och förstå sina rötter. Då blir man också tryggare i sig själv, säger han. En annan viktig verksamhet är samhällsundervisningen. Utgångspunkten är arabisk kultur och ofta är det frågor som fokuserar på mötet mellan det svenska och det arabiska. De som är uppvuxna här känner sig svenska men blir inte alltid bemötta som svenskar. Det upplever många att de behöver diskutera, säger Moiz Eltayeb. Om arabiskan är bristfällig för de unga är det ibland motsvarande för deras föräldrar när det gäller svenskan. Därför erbjuder föreningen tillsammans med Folkuniversitetet även svenskundervisning. Det var flera föräldrar som tänkte att när vi ändå samlas med våra barn varje lördag så kan vi ju passa på att förbättra vår svenska. Språket är nyckeln till integration, men det måste också vara roligt att lära och du måste känna dig trygg. Marlène Da Rocha från Frankrike läser engelska i Stockholm. Välkommen till mångfaldens klassrum I ett rum på Folkuniversitetet i Stockholm sitter kursdeltagare från bland annat Colombia, Tadzjikistan, Kina och Turkiet. De läser intensiv engelska på nivå B1. Studietakten är snabbare än vanligt och lektionerna är helt på engelska. Lily Evans undervisar i engelska på alla sex av Europarådets nivåer för språk. Just B1 är hennes favorit. Det är en bred nivå där man gör lite av allt. Man pratar, skriver, övar grammatik och att lyssna. Dessutom lär de sig vokabulär från olika områden som familj, resor eller jobb. Och så är det här en rolig klass! För ett år sedan flyttade Semra Al-Shitan hit från Turkiet med sin man som är diplomat. Hon går kursen för att lära sig att tala korrekt engelska. Jag behöver lära mig mer grammatik. Och jag vill känna mig mer bekväm i att tala engelska, inte alltid tvingas tänka efter innan jag säger något, säger hon och skrattar. Lily Evans tror att den snabba studietakten är det som lockar mest med just den här kursen. Hon upplever att de flesta tycker om att det går fort och det händer ganska mycket med språket på kort tid. Mittemot fönstret sitter Sher Agha Bakhtiar. Han flyttade från Afghanistan till sin pappa i Sverige för tre år sedan. Resten av familjen följde efter. Jag vill utveckla min engelska snabbt, vanliga skolan räcker inte för mig. Det är viktigt att lära sig bra engelska, det är ett internationellt språk och jag vill studera vidare och få ett bra jobb. 11

12 d e N D E M O G R A F I S K A U T M A N I N G E N folkbildningens utmaningar Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att möta demografiska förändringar och engagera nya generationer utan att förlora de äldres engagemang. Hälften av studieförbundens deltagare förvärvsarbetar inte, utan är studerande eller pensionärer. Det är viktigt att vi fortsätter att nå dessa grupper. För äldre erbjuder studiecirkeln både utvecklingsmöjligheter och värdefull social kontakt. Att många människor i övre medelåldern och efter uppnådd pensionsålder ges möjlighet att delta i folkbildningens verksamhet är värdefullt, inte minst för att förverkliga möjligheterna till ett livslångt lärande. De unga deltagarna hittar vi ofta i dans och musikverksamheten men även i olika specialiserade projekt. Målet med läxhjälpen är att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen till universitet och högskolor. Ekonomismarta ungdomar Projektet Ekonomismart är en utbildning som hjälper unga vuxna att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och undvika överskuldsättning. Den ekonomiska krisen har drabbat ungdomar särskilt hårt. Arbetslösheten och överskuldsättningen bland ungdomar ökar. Det är dessutom ungdomar som tar de flesta sms-lånen, säger Katrin Rundström, projektledare på Folkuniversitetet i Karlstad. Överskuldsättningen medför många negativa konsekvenser för den enskilde såsom utanförskap, skam, stress och ohälsa. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bedöms den leda till kostnader för sjukvården och produktionsbortfall på miljarder kronor per år. Idén med Ekonomismart kom ur ett tidigare projekt där Folkuniversitetet i Karlstad utbildade ekonomiambassadörer. De höll föreläsningar om privatekonomi för gymnasieungdomar och erbjöd dem att fördjupa sig under studiecirklar på kvällstid. Över hundra ungdomar valde att gå en studiecirkel. Ekonomismart är en tvådagarsutbildning och vänder sig till ungdomar som befinner sig i arbetslöshet och uppbär försörjningsstöd. Vi tar avstamp i ungdomarnas vardag, det tror jag är en framgångsnyckel. Även kursdeltagare som inledningsvis är klart skeptiska inser att man kommer att ha nytta av de här utbildningsdagarna, säger Katrin Rundström. Ekonomismart är ett samarbetsprojekt mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket och Finansinspektionen. Projektet delfinansieras av medel ur Allmänna arvsfonden. Ändrade attityder breddar högskolerekrytering Läxhjälp av socialt engagerade studenter som finns på plats för att stödja skolelever har blivit en stor framgång på Valsätraskolan och Gottsundaskolan i Uppsala. Målet är att bredda den sociala och den etniska rekryteringen till universitet och högskolor genom att ändra ungdomars attityder till att läsa vidare. Det är många barn och ungdomar som dyker upp med läxböckerna i högsta hugg för att få hjälp. I dag är rekryteringen till universitet och högskolor snedvriden. Andelen studenter med icke-akademisk eller invandrarbakgrund motsvarar inte populationen i övrigt. Läxhjälpen kan bredda rekryteringen till universitet och högskolor, eftersom elever när de får stöd i sitt skolarbete får bättre resultat och därigenom bättre självförtroende och fler valmöjligheter att studera vidare. Det skapas också en naturlig kontakt med universitetet när eleverna möter studenterna och därmed förändras attityden mot att fortsätta att utbilda sig, konstaterar Rose-Marie Widlund, koordinator för Esmeralda-projektet. Från skolorna och eleverna får projektet bara positiva omdömen och nu har aktiviteten blivit etablerad på de två skolorna i Uppsala. I dag kommer totalt ungefär 50 elever per vecka för att få läxhjälp och de brukar återkomma under hela terminen. Uppsala studentkår driver projektet Esmeralda som står för elev, student och mångfald. Folkuniversitetet stödjer Esmeralda med kompetensutveckling i bland annat presentationsteknik och projektkunskap. Folkuniversitetet är också medarrangör vid studentambassadörernas besök vid kommunens skolor. 12

13 d e t l i v s l å n g a l ä r a n d e t utvecklingsarbete personer med utländsk bakgrund deltog i studiecirklar 2010 Folkuniversitetet är ett alternativ och ett komplement till det reguljära utbildningsväsendet. Vi arbetar för att ge individen bättre möjligheter att möta arbetsmarknadens behov, bland annat genom yrkesinriktade kurser och utbildning för arbetslösa. För att ge bred tillgång till livslångt lärande behövs många olika utbildningsvägar. Där erbjuder Folkuniversitetet flera viktiga alternativ, exempelvis det individuella programmet på våra gymnasieskolor i Linköping och Norrköping. Vuxengymnasiala kurser på distans Folkuniversitetet i Varberg har tagit fram ett stort kursutbud på distans. Deltagaren kan själv planera sina studier och läsa när det passar bäst vilket innebär ökade möjligheter att kombinera studier med arbete eller annan sysselsättning. Det har varit ett stort arbete att skapa kurser i enlighet med de krav som Skolverket ställer, både vad gäller teknik och pedagogik säger Emma Rosengren som är projektledare för vuxengymnasiala distanskurser. Arbetet är en ständigt pågående process och det gäller att vara medveten om vad som händer på marknaden. Just nu lutar trenden mot mobile learning vilket innebär att kunna ta del av sitt kursmaterial via exempelvis telefon eller surfplatta. Betygsrätt Skolinspektionen ger Stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet betygsrätt för vuxenutbildning. Folkuniversitetet får tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg. Skolinspektionen skriver att Folkuniversitetets utbildningar bedöms vara av god kvalitet. Beslutet berör Folkuniversitetet verksamhet i ett stort antal västsvenska kommuner och omfattar kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare, Sfi. Nytt ramverk för kvalifikationer Ett nytt ramverk kallat EQF, European Qualifications Framework, ska införas i samtliga EU-länder. Folkuniversitetet är ledande i arbetet, särskilt för utbildningar inom det estetiska området. Ramverket underlättar översättning av betyg mellan länder och utbildningssystem. EQF har en åttagradig skala från nybörjare till forskningsnivå. Nivåerna sätts efter faktiskt kunnande och innefattar alla former av lärande, till exempel formell utbildning, yrkesutbildning, studiecirklar och sådant man lärt sig hemma eller på arbetsplatsen. Folkuniversitetet kommer att påbörja inplementeringen av EQF under Lärde sig svenska på 105 dagar Du måste hoppa i vattnet för att lära dig att simma, säger Christopher Delbrück, vice VD och finansdirektör på E. on i Norden. När han kom till Malmö var han fast besluten om att lära sig svenska så fort som möjligt. Med stark disciplin och intensiv privatundervisning på Folkuniversitetet i Malmö kunde Christopher tala Christopher Delbrück. flytande redan efter tre och en halv månad. Christopher Delbrück arbetade på huvudkontoret i Düsseldorf när han blev erbjuden ett chefsjobb i Sverige. Det är nu fem år sedan han flyttade hit med sin fru och dotter. Sverige är ett spännande land. Det finns ett nytänkande och det är mycket på gång hela tiden. Jag ville lära mig språket direkt och mitt första anförande för 250 anställda höll jag på svenska, säger Christopher Delbrück. Redan där och då fick han förtroende som ledare och han fick komplimanger för denna bravur i ett halvår efteråt. Han har studerat svenska i ett och ett halvt år för läraren Kersti Wittbom på Folkuniversitetet. Undervisningen var flexibel och tog plats på E. on för att göra det hela så smidigt som möjligt. Kersti är en fantastisk lärare med ett stort tålamod, säger han. Han gillar att svenskarna inte är så statusberoende och konservativa som tyskarna. Här spelar det inte så stor roll hur stor bil du har eller hur stort hus du har. Han upplever dock att det tog tid att få svenska vänner. Men också det är en del av det nya landet och han lär sig fortfarande nya saker varje dag. Det är en utmaning och det är det som gör det roligt och utvecklande att vara här i Sverige. 13

14 kulturprogram med i publiken studietimmar i språk med deltagare studietimmar i estetiska ämnen med deltagare personer med utländsk bakgrund deltog i studiecirklar

15 k u lt u r v e r k s a m h e t estetisk folkbildning Inom kulturområdet ger vi människor möjligheter till eget skapande och erbjuder mötesplatser mellan professionella och amatörer. Vi vill öka kulturintresset genom samarbete med lokalt och regionalt verkande kulturinstitutioner. Folkuniversitetet ska vara en naturlig mötesplats för människors fria kunskapssökande för lärande, kulturupplevelser och möjlighet till reflektion. I vårt öppna kursutbud som vänder sig till en bred allmänhet har särskilt kurser inom keramik, babyfoto och mindfulness varit populära. Vi bedriver även studiearbete i aktiv samverkan med fristående grupper och föreningar. En nationell utvecklingsgrupp har bildats med uppgift att bland annat ytterligare profilera Folkuniversitetet som en samarbetsaktör inom den fria bildningen. Mer än skapande på skulpturkurs Resultat inom konsten är inte i första hand den fysiska produkten utan det som händer inom den som skapar. Även om man blir färdig med sina skulpturer så blir man aldrig färdig och fullärd tycker kursdeltagaren Susanne Richter Rubin, på skulpturkursen i Stockholm. Det finns alltid något nytt att lära. Det som är så bra med den här kursen är att Karin, som är lärare, har en sällsynt förmåga att se varje deltagares behov och sporra oss till att arbeta mot våra egna individuella målsättningar tillägger hon. De flesta av deltagarna jobbar med sina skulpturer som är baserade på samma modell i samma pose. Skulpturerna har tydliga likheter på håll, men kommer man närmare så ser man hur var och en har satt sin personliga prägel. Therese Linqvist visar upp ett par alternativa alster som hon har gjort. För många år sedan drabbades jag av ett sjukdomstillstånd som påverkade min motorik. Jag började göra saker tvärtom. När jag mötte Karin konstaterade hon att jag hade ett eget språk snarare än att försöka få mig att göra saker på ett annat sätt. Det stärkte mig verkligen och fick mig att hitta tillbaka till skapande och kroppskontroll. Karin Johansson har arbetat som studiecirkelledare i snart 20 år. Det är en växelverkan. Jag utvecklas mycket som ledare i mötet med deltagarna. Därför är det givande att följa många av dem som återkommer år efter år. Konsten är till sitt väsen processinriktad, inte resultatinriktad. Visst finns det många resultat längs vägen, säger hon, men för de flesta som ägnar sig åt konstnärligt skapande så uppstår nya utmaningar att ta sig an successivt. Susanne Richter Rubin packar in sin skulptur i skyddsplast inför en kort fikapaus och kommer på ett viktigt mervärde med träffarna i skulpturkursen. Vi delar mycket med varandra. Jag vet knappt vad de andra heter i efternamn, men det händer ofta att vi delar med oss av vad som händer i livet just nu. Det kanske inte är några chockerande hemligheter, men det bidrar verkligen till att vi lär känna varandra på ett annat plan än bara genom vårt gemensamma intresse för skapande. Kulturmöten och upplevelser i Malmös klubbliv Sedan ett par år tillbaka samarbetar Folkuniversitetet och Malmö stad med Klubb Kristallen där man förutom att dricka och äta gott, dansa till liveband och prata med gamla och nyfunna vänner också erbjuds föredrag, diskussionsgrupper, konstutställningar och musikaliska workshops, bland mycket annat. Klubb Kristallen är en ideell kulturförening som utgår från ett brett folkbildnings- och kulturbegrepp med stort fokus på visuella upplevelser. De beskriver sina bärande tankar som är att presentera konst, musik, vetenskap, livsfilosofiska frågor i ett annat sammanhang än det de vanligen förekommer i. På programmet från 2010 hittar man bland annat: Romskt informations- och kunskapscenter berättar och samtalar om romer historia och kultur, Interaktiv livemålning och Feel the groove! Lokala musiker från Kristallens vidsträckta nätverk improviserar ihop i olika konstellationer. 15

16 k u lt u r v e r k s a m h e t den gemensamma värdegrunden En ständigt aktuell uppgift för folkbildningens aktörer är att verka för tolerans, öppenhet och allas lika möjligheter. Kunskap förändrar individer och samhällen. Folkuniversitetet bedriver sin studieverksamhet med individens behov i centrum. Det ger deltagarna ökade förutsättningar att hantera omvärlden liksom möjligheter att påverka framtiden. Studier hos oss präglas av ett vetenskapligt synsätt eller beprövad konstnärlig erfarenhet. Vi vill bidra till ett demokratiskt förhållningssätt samt motverka fördomar och förutfattade meningar genom att hävda kunskapens och toleransens betydelse. Fotograferat av Hanna Richter. Elever på Fotoskolan Sthlm antog uppdraget att fotografera möten mellan människor. folkbildningen som mötesplats! Folkbildningsförbundet och Fotoskolan STHLM har under året samarbetat i ett projekt med syfte att illustrera folkbildningen som mötesplats för människor med olika bakgrund, intressen och åsikter. Sex studerande på Fotoskolan STHLM antog ett frivilligt uppdrag att ta porträttbilder av några av människorna inom folkbildningen. De människor som dagligen möts i olika konstellationer. I keramikcirkeln, i språkkursen eller vid en öppen föreläsning om hållbar energiförsörjning. En förutsättning var att de studerande som fotograferade såväl som personerna som blev avbildade ställde sig bakom syftet med kampanjen: Folkbildning innebär möten mellan människor. Möten är det enskilt viktigaste vaccinet mot fördomar som är grundade på rädslor och okunskap. Därför är folkbildning bra för svensk demokrati. Några av porträtten har ingått i Folkbildningsförbundets annonskampanj som en del av deras valsatsning på temat kunskap och möten ett vaccin mot främlingsfientlighet. Valsatsningen avrundades med ett seminarium vid politikerveckan i Almedalen, där bland andra Alexander Bengtsson från Expo och professor Erik Amnå samtalade om folkbildningen som ett vaccin mot främlingsfientlighet och studiecirkeln som en arena där olikheter berikar. Folkuniversitetet var medarrangör vid seminariet i Almedalen och hade bjudit in professorn i etnologi Owe Ronström som seminarieledare. Kvinnliga entreprenörer startskott för ny verksamhet i Habo Habos gamla spinneri håller på att omvandlas till en kulturell mötesplats. I ett av rummen har Folkuniversitetet sitt nystartade kontor och håller på att renovera lokaler för att kunna starta kurser i vävning och silversmide. Här träffas också Qul i Habo och Mullsjö idécentra. Det är två nätverk för kvinnliga entreprenörer som har startat ett projekt tillsammans med Folkuniversitetet, finansierat av Folkbildningsrådet. Med kompetensutveckling ska kvinnorna få utrymme för sin kreativitet och idérikedom. Spinnet är en väldigt rolig plats att vara på, säger Charlotta Boström, projektledare på Folkuniversitetet. Det är en gammal industrilokal som ska bli en mötesplats med massor av olika verksamheter. Det är jättekul att vara med här i startskottet och se vad om händer, för det är mycket på gång. Hon arbetar på Folkuniversitetet i Jönköping några dagar i veckan och några dagar i Habo. Det är en kreativ miljö här i Habo, säger Charlotta Boström. Karin Johansson gick en starta-eget-kurs 2007 tillsammans med Mia Werthén. De kände båda ett behov av ett kontaktnät med andra företagare, och bestämde sig för att starta varsitt lokalt nätverk för kvinnliga företagare. Det var startskottet för Qul i Habo och Mullsjö idécentra. Vi vill arbeta för att män och kvinnor ska ha lika villkor, vi vill ge alla samma utgångsläge, säger Karin Johansson. Nu är de ungefär fyrtio eller femtio kvinnor i båda nätverken sammanräknat. Kvinnorna driver företag inom allt från åkeri till vård, och det handlar både om aktiebolag och om enskilda firmor. Projektet är öppet även för kvinnor som inte själva driver egna företag. Man behöver inte ha startat ett företag utan du kan vara i en position på ett företag som kräver att du är uppdaterad, säger Karin Johansson. 16

17 v e r k s a m h e t f ö r f u n k t i o n s h i n d r a d e social samvaro deltagare med funktionsnedsättning i studiecirklar Linda Hellqvist, Malin Annelin, Per Lundström och Kathrin Sjögren träffas på Folkuniversitetet i Umeå. Det gäller att lära sig att sätta gränser och att kunna säga nej Ungefär en gång i månaden träffas en grupp på Folkuniversitetet i Umeå. Det sorlas och skrattas och om man inte visste att alla har någon form av hjärnskada skulle det kunna vara vilken samtalsgrupp som helst. Men skador på hjärnan sätter spår som inte alltid syns, det gäller särskilt tröttheten. Det gäller att lära sig att säga nej och inse att man inte är den man var innan, säger Kathrin Sjögren. Vi har skador som inte syns, även nära vänner och släktingar kan ha svårt att vänja sig vid att vi fungerar annorlunda och att vi inte orkar lika mycket som andra kanske gör. När andra står på startbanan med full tank och är redo att ta itu med en uppgift, så har vi bara halv tank i utgångsläget. För Kathrin som råkade ut för en ridolycka för fyra år sedan har det varit viktigt att hitta strategier och förklaringar för vad som händer i hjärnan och varför. Studiecirkelformen fungerar verkligen bra för det här. Vi får möjlighet att prata, att utbyta erfarenheter och hjälpas åt att klara vardagen, säger Kathrin. Initiativet kommer ursprungligen från Danderyds sjukhus som ett försöksprojekt för att få personer med hjärnskador att bättre klara livet efter sin skada. Gemensamt för deltagarna är att de tidigare haft ett förhållandevis aktivt liv. När jag precis hade råkat ut för min olycka var jag övertygad om att jag snart skulle arbeta igen och att livet skulle återgå till det normala. Precis som de andra i gruppen blir jag mycket tröttare än innan. Det har tagit lång tid för mig själv att acceptera att jag numera är sjukskriven. Men nu mår jag bra, särskilt tack vare mycket vila och mycket nej-sägande. Malin Annelin instämmer i Kathrins bild. Malin råkade ut för en bilolycka 2003 och hade svårt att inse hur allvarligt skadad hon var. Jag har genom gruppen fått förståelse som anhöriga inte kan ge, säger hon. Sedan några år arbetar Malin halvtid på en skola. Visst tar det mycket kraft och när jag är hemma vill jag gärna ha lugn och ro. Jag älskar att lyssna på musik men för några veckor sedan gick min stereo sönder och jag upptäckte att det är jätteskönt. Det är tyst. Men det är också en sorg att inse att jag aldrig kommer att vara den jag var innan. Per Lundström är den enda i gruppen som idag arbetar heltid. Genom gruppen har jag lärt mig att ta det lugnt, att lära om. Jag har insett att man inte kan göra allt, men det går ändå att klara en hel del. Per drabbades av en tumör 2003 och gläds idag särskilt åt att han nyligen återfått sitt körkort. Det kommer naturligtvis att underlätta min vardag en hel del, särskilt för att kunna hämta och lämna min son. Linda Hellqvist råkade ut för en stroke för några år sedan och fick i samband med det även afasi vilket gjorde att det var svårt och nervöst att prata med folk, men idag kan hon imponera på gruppen och berätta att hon just hållit sitt åttonde föredrag. Linda föreläser på olika sjukhus om hur det är att vara i hennes situation. Det är jätteroligt, en positiv känsla. Att vara en förebild för andra och också att ha övervunnit min rädsla. 17

18 u p p d r a g s u t b i l d n i n g a r karriär och yrkesliv Svenska en förutsättning för bra läkare Anette Blomberg rekryterar vårdpersonal på landstinget i Falun. Folkuniversitetet samarbetar sedan åtta år tillbaka med Landstinget Dalarna om utbildning i svenska för utländsk vårdpersonal. Landstinget Dalarna kräver att all vårdpersonal måste ha en viss nivå på sina Anette Blomberg. svenskkunskaper. För att göra det möjligt har de sedan åtta år samarbetat med Folkuniversitetet i Falun som arrangerar kurser i sjukvårdssvenska. Förut var kursen 12 veckor lång, nu har vi utökat den till 16 veckor för att vi märkte att det behövdes mer tid. Vill vi ha hit utländsk vårdpersonal är det vårt ansvar som arbetsgivare att ge dem grundläggande kunskaper i svenska, säger Anette Blomberg på personalenheten på Mora lasarett. Hon har ingått i en grupp i landstinget som arbetat med att aktivt rekrytera läkare och sjuksköterskor från Tyskland. Sedan 2006, då Anette Blomberg började arbeta med utlandsrekrytering, har de anställt 85 personer. De har annonserat efter personal och sedan åkt för att intervjua kandidater på plats. Sista steget är att de sökande bjudits till Sverige. De som sedan börjar arbeta i Sverige får starta med att gå en kurs i svenska. För Anette Blomberg är det en självklarhet att de som arbetsgivare måste hjälpa de utländska läkarna att lära sig svenska. De har en patientgrupp som de ska kommunicera med. Kan de inte förklara vad de tänkt göra och förstå patienterna är det kört. I en akut patientsituation kan det ju vara en fråga mellan liv och död om läkaren kan svenska, säger Anette Blomberg. Jobbcoachning mot nya mål Sedan två arbetar Ing-Marie Kahlin som jobbcoach på Folkuniversitetet i Karlstad. Folkuniversitetet är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. När någon varit arbetssökande i minst ett år kan personen slussas vidare till en coach inom Jobb- och utvecklingsgarantin. För att börja ta egna kontakter måste man först fundera på vad man vill och sätta upp mål. Det är där som man som jobbcoach kan stötta, fungera som ett bollplank och bidra med kunskap. En fördel med att arbeta som jobbcoach inom Folkuniversitetet är att det finns en stor erfarenhet av utbildningar och kurser. Det är inte alla som har den kompetensen, säger Ing-Marie Kahlin. För kommuner och landsting har Folkuniversitetet ett flertal uppdrag med inriktning på språk. Uppdragsutbildning Folkuniversitetet genomför utbildningar på uppdrag både för den offentliga sektorn och för företag och organisationer. Uppdragsverksamheten spänner över alla utbildningsområden men med tonvikt på språk. Folkuniversitetet genomför flera projekt som medfinansieras av den europeiska socialfonden, ESF. Bland annat projektet CoDriver som riktar sig till företag som nyrekryterar. Projektetet genomförs i Umeå och Uppsala. Vid nyanställning förändras hela gruppdynamiken och genom projektet ges möjlighet till reflektion om ledarskap och introduktion. Egentligen är det en grundläggande ledarskapsutbildning med inslag av motivation, grupprocesser och behovet av gemensam värdegrund, säger Per Angemo som är en av kursledarna. För den offentliga sektorn genomförs en rad olika uppdrag, bland annat inom Jobb- och utvecklingsgarantin, och Jobbgaranti för unga för Arbetsförmedlingen och svenska för nyanlända för Migrationsverket. För kommuner har Folkuniversitetet ett flertal uppdrag inom Sfi. För landsting har vi flera uppdrag med särskild språkinriktning mot vården. 18

19 s k o l o r Folkuniversitetets gymnasieskolor Folkuniversitetet driver 12 gymnasieskolor. Var och en av skolorna har sin speciella karaktär men det finns ett par saker som förenar dem: de är relativt små vilket gör att elever, lärare och skolledning kommer nära varandra och de förbereder för fortsatta studier i Sverige eller utomlands. Det internationella perspektivet finns närvarande i skolorna genom internationella besök eller utbyten och genom att globala frågor betonas i undervisningen. Under 2010 har skolorna ägnat ett stort arbete åt att anpassa programmen till den nya gymnasieskolan som införs hösten Utbildningen på Folkuniversitetets gymnasieskolor kommer även i fortsättningen att ge eleverna en bred kunskapsbas som förbereder dem för studier på högskola eller universitet. Utbildning garanterar reseledarjobb Regnet öser ner en mulen dag i Växjö, men i ögonen på tre elever från Folkuniversitetets gymnasieskola Tegnérgymnasiet, lyser solen ännu. De har kommit hem från en månads reseledarutbildning i Lloret de Mar, vindarnas stad på spanska kusten. Reseledarutbildningen som anordnas av företaget Service och Co är en del av Tegnérgymnasiets samhällsvetenskapliga program med inriktning mot språk och turism. Utbildningen är intensiv och pågår under en månad. Efteråt kan eleverna söka jobb hos de flesta researrangörerna i Skandinavien. Det var gymnasiets rektor Susanne Morgan som tog initiativ till utbildningen. Jag ville knyta ihop teori och praktik och ge våra elever praktisk erfarenhet av resebranschen. Jag fick god kontakt med skolan i Lloret de Mar och åkte själv ner för ett studiebesök, säger Susanne Morgan. Alla elever har möjlighet att gå reseledarutbildningen, men först måste de uppfylla vissa krav. Det krävs att de har god närvaro i skolan, att de följer sin studieplan och att de läser engelska C, plus minst ett modernt språk i årskurs 3. De måste dessutom ha en stark motivation och vilja att genomföra utbildningen. Utbildningen var verklighetstrogen och vi kom nära reseledaryrket, säger Malou Wernersson. En del av utbildningen var att lära sig service och flexibilitet. Att snabbt bedöma läget och kunna anpassa sig efter nya situationer. En viktig del av en reseledares jobb där förseningar, missnöjda kunder, sjukdom och andra oförutsedda händelser är vardagsmat. En natt blev vi väckta klockan 3 för att lösa en nödsituation. Vi blev indelade i grupper och fick en uppgift som skulle vara Malou Wernersson, Patricia Bengtsson, och Hanna Wernersson hoppas på att få reseledarjobb efter gymnasiet. färdig klockan 9 på morgonen, säger Hanna Wernersson. Reseledarskolan garanterar anställning för godkända och kvalificerade elever och efter utbildningen får de lov att skriva in sig i en jobbdatabas som ökar chanserna att få arbete hos de största resebolagen i Skandinavien. KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR Folkuniversitetet är Sveriges största anordnare av kompletterande utbildning inom det estetiska ämnesområdet. En utbildningsform som står under överinseende från Yrkeshögskolemyndigheten. Under 2010 har en av yrkeshögskolemyndigheten tillsatt grupp utrett och lämnat förslag på hur de kompletterande utbildningarna ska passa in i regelverket för yrkeshögskolan. Möbelmässan som samlingspunkt Tibro hantverksskola och Musikinstrumentakademien i Stockholm delade monter på Stockholm Furniture Fair, nordens största möbelmässa. Monterns stora tilldragelse bestod av 5 stycken stolar, konstfärdigt designade av inredningselever på Art College i Göteborg och hantverksmässigt utförda av snickerielever på utbildningen i Tibro. Besökarna strömmade till, av nyfikenhet och av kommersiella intressen! 19

20 James Minard, skolchef på Tibro hantverksskola, beskriver Folkuniversitetets Yrkeshögskola hur montern drog till sig både journalister och branschfolk. Folkuniversitetet har en fortsatt tillväxt inom yrkeshögskoleutbildningar och under 2010 pågick tjugo utbildningar mot Tidningen Gods och gårdar ville genast skriva en artikel om elevernas arbete. tretton Intresset för yrkesutbildningar är fortsatt stort. Också ett antal väletablerade möbelbutiker kom för att Antalet sökande per plats uppges vara ungefär detsamma som stanna en längre tid i montern vilket avslutades med ett flertal under 2009, dock med stora variationer. Vindkraftsprojektör offertförfrågningar vad gäller rättigheter till, produktion och i Varberg hade ungefär tio sökande per plats medan den nystartade Exportsäljare i Stockholm hade drygt en sökande per återförsäljarskap av de vackra stolarna. Mässan gav eleverna ett fantastiskt tillfälle att träffa producenter och framtida arbetsgivare samt att uppmärksamma tren- utbildningsplats. der både i Sverige och i världen. Att deras arbeten visas i detta Nya utbildningar forum är en stor kick för både elever och lärare. Under året har ett antal nya utbildningar inom yrkeshögskolan James Minard ser ett stort antal beröringspunkter mellan startat. Bland annat har vi startat en ny tvåårig utbildning till hantverk och design och hoppas kunna utveckla konstruktiva Drifttekniker i Karlstad. I Stockholm startade Exportsäljare samarbetsformer i framtiden, även tillsammans med Musikinstrumentakademien i Stockholm som kan bidra med special- denna genomförs praktiktiden, Lia, i Düsseldorf eller Barce- med inriktning mot tysk- eller spansktalande marknader. I kunskaper inom exempelvis träbearbetning och ytbehandling. lona. I Trollhättan har två nya utbildningar startat, Kvalificerad Genom att tillsammans med Art College och Musikinstrumentakademien utvärdera vår närvaro på möbelmässan hoppas startade Säljare/marknadsförare med internationell inriktning. äldre-assistent och Kvalitets- och processutvecklare. I Uppsala vi kunna forma strategier för nya samarbeten och utvecklingsprojekt för att möta elevernas behov av arbetslivsanpassade och självförverkligande utbildningar avslutar James Minard. yrkeshögskoleutbildningar 2010 Folkhögskolor Folkuniversitetet är huvudman för fyra folkhögskolor belägna i Stockholmsområdet och på Visingsö. Förutom allmänna kurser så har skolorna olika profiler: Braheskolan Visingsö folkhögskola är särskilt inriktad på utbildningar i språk och kultur där undervisning bedrivs på Visingsö och utomlands. Skolan har också en kvalificerad yrkesutbildning till behandlingsassistent. Södra Stockholms folkhögskola ger kurser för invandrare och arrangerar kulturpedagogiska utbildningar. Till skolan hör Konstskolan Linnea, en eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Skarpnäcks folkhögskola har kurser för invandrare samt kurser med inriktning miljö- och solidaritetsfrågor både lokalt och globalt. Skolan har även en 2-årig fritidsledarutbildning med storstadsinriktning. Sundbybergs folkhögskola har kurser för personer med utländsk bakgrund samt ett antal särskilda kurser med humanistisk och skapande inriktning. 20 Hälso- och sjukvårdssekreterare, Falun Geografiska informationssystem GIS, Gävle Drifttekniker, Karlstad, Energitekniker, Karlstad Vindkrafttekniker, Kungälv Kvalitets- och processteknik inom läke- och livsmedelsteknik, Lund Exportsäljare, Stockholm Redovisningsekonom, Trelleborg Kvalificerad äldreassistent, Trollhättan Kvalitets- och processutvecklare, Trollhättan Försäljning inom detaljhandeln, Uppsala Försäljning inom teknisk handel, Uppsala Internationell marknadsföring och försäljning, Uppsala Redovisningsekonom, Uppsala Säljare/Marknadsförare, internationell Inriktning, Uppsala Projektering inom vindkraft,varberg Behandlingsassistent, Visingsö Energitekniker med inriktning vindkraft, (gm Varbergs kommun), Varberg Elkonstruktör, (gm Varbergs kommun), Varberg Järnvägskonstruktör (gm Varbergs kommun), Varberg

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

AKTIVA SENIORER I MOTALA

AKTIVA SENIORER I MOTALA 2011 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL 5 frågor om 2011...4 5 Svenska är stort i Linköping...6 7 Sociala koder i fokus...7 Språket ingång i svenska samhället...8 Petra hejar på Sverige...9 Svenska i rekordfart...10

Läs mer

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer.

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Sidan 6 Vadstena Klosterhotell Sveriges mest spännande hotell Sidan 65 www.miroi.se MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Affärstidningen Affärstidningen

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Fredrik Simson, grafisk formgivare

Fredrik Simson, grafisk formgivare Fredrik Simson grafisk formgivare och illustratör Fredrik började på Folkuniversitetet i mitten av februari. Han jobbar som grafisk formgivare på Marknadsavdelningen i Göteborg. Hej Fredrik! Vill du berätta

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer