Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010"

Transkript

1 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

2 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet.

3 I våra deltagares tjänst Fokus var lagd på två områden framgångsåret 2010! Det första var att förbättra dialogen och kommunikationen med våra deltagare. En helt ny webbplats har introducerats. Syftet är att underlätta för våra deltagare att hitta snabbt och rätt samt att kunna ge oss synpunkter, uppslag och idéer. Det har med andra ord gällt att göra webbplatsen till en mötesplats för samtal mellan deltagare, lärare och vår egen administration. Det grafiska gränssnittet har moderniserats och nya funktionaliteter har lanserats. Exempelvis har det skapats möjligheter för att göra enkla enkäter för att snabbt kunna ta del av besökarnas syn i olika frågor. Det är oerhört viktigt för en folkbildningsorganisation som Folkuniversitetet att kunna förena två mål: lyhördhet för deltagarnas önskemål och behov och förmåga att erbjuda ett utbud som väcker intresse och nyfikenhet; att samtidigt vara reaktiv och proaktiv. Våra lärare och utbildningsledare är en stor källa till inspiration vad gäller trender, ny kunskap och nya undervisningsmetoder. Våra deltagare står i centrum när vi sätter samman vårt utbud av bildningsaktiviteter. Hos dem finns insikten om vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att hantera omvärlden och den egna livssituationen samt önskan om egen personlig utveckling. Här spelar en effektiv kommunikation en allt större roll. Dialogen och samtalet med dagens akronymer, IRL (in real life) och AFK (away from keyboard) måste givetvis förbli kommunikationens kärna, men därtill krävs i dagens samhälle en välfungerande webbsajt. Vi har under året kunnat glädja oss över att vår nya webbtjänst i en oberoende undersökning under hösten 2010 blev utvald bland de hundra bästa sajterna i Sverige. Det andra området som varit i fokus under året är att kvalitetssäkra våra processer. Ett arbete med att införa ISOcertifiering i hela organisationen har inletts. Målet är där också att säkerställa att ingenting i vårt arbetssätt blir ett hinder i relation till deltagare, anställda och samarbetsparter på grund av kvalitetsbrister. Ett sådant certifieringsarbete är tidskrävande och kostsamt. Det leder samtidigt till insikt om hur våra arbetsformer kan förbättras återigen i syfte att ge våra deltagare en hög kvalitet inte enbart i undervisningen men också i de kommunikationsprocesser, som gör att rätt information lämnas och tas emot. Kvalitetsarbetet har också bedrivits i en för oss helt ny form, genom en så kallad peer-review-granskning av hela vår språkundervisning. Denna granskning innebär bland annat att externa utvärderare från ett annat studieförbund, från universitets- och högskolesektorn och en väl renommerad internationell forskare, har granskat vår språkverksamhet och lämnat värdefulla synpunkter. Allt i syfte att ytterligare förbättra vår egen redan erkänt goda språkutbildning. Vi har högt ställda mål och våra deltagare ska känna att de får ett betydande mervärde genom att ta del av Folkuniversitetets rikhaltiga kursutbud. Vårt kommunikations- och kvalitetsutvecklingsarbete syftar till att ge nöjda deltagare som ska få valuta för sin investering i den egna personliga utvecklingen. Utvärderingar som vi genomfört pekar också på att våra deltagare är nöjda. Det är dock inget skäl till att vila på lagrarna. Arbetet med en resultatinriktad kommunikation och ett kvalitetsarbete i deltagarens tjänst måste fortsätta. Vi vill avslutningsvis å förbundsstyrelsens vägnar tacka Folkuniversitetets många medarbetare för alla insatser som gett vår organisation ytterligare ett framgångsrikt år. Dan Brändström Styrelseordförande Michel Wlodarczyk Generalsekreterare 3

4 Folkuniversitetet for a richer life Folkuniversitetet s philosophy is that knowledge and a creative environment provide people with the foundations for a richer life. The concept of non-formal adult education which embodies a universal, lifelong right to freely pursue a quest for knowledge is at the very heart of our pedagogical approach, our organisation and our values. We are committed to providing an international outlook, to developing new approaches to teaching and learning and to continuing to collaborate with universities. One of our main tasks is to promote an interest in and greater knowledge of research findings and working conditions. Lectures, seminars, exhibitions and debates are a useful complement to our study circles and other educational programmes. In the cultural domain and the arts, we provide people with the opportunities to pursue their own creative paths and offer a variety of forums which cater for professionals and amateurs alike. We are also keen to raise the general interest in culture by co-operating with cultural institutions that are active on a local and regional level. Focusing on the needs of the individual We believe that knowledge has an intrinsic value both for the individual and for social progress in general. It provides participants with better prospects for coping with their everyday environment and the opportunity to make a difference. When planning and running study circles, courses and programmes of cultural events, we are always guided by the needs of the individual. The pedagogical approach and content are tailored to the needs of the participants. An underlying principle when planning and carrying out various forms of study is that participants can influence the teaching and learning process. The majority of our activities do not require any formal qualifications. We offer an open selection of courses that are aimed at a broad section of the public and our studies are carried out in active co-operation with independent groups and associations. Folkuniversitetet is an alternative and a complement to the conventional education system. We also organise activities aimed at enhancing the individual s opportunities to meet the needs of the labour market, such as vocational courses and educational programmes for the unemployed. Our view is that many different development paths are necessary to make lifelong learning available to everyone. Studies and cultural experiences provided by Folkuniversitetet can be characterised by a strictly scientific approach or a tried and tested artistic experience. We want to contribute to a democratic outlook and to fight against prejudice and preconceived ideas by stressing the importance of knowledge and tolerance in our society. Diversity creates opportunities Our activities are enriched by an international perspective and by continuous international exchange. This has always been our approach. International know-how and experience contribute to the development and cross-fertilisation of day-to-day operations in Sweden. We have always been open to new ideas and people from different cultures. This is reflected in our study activities, in our students and in our staff. The ongoing process of globalisation raises many questions. We provide people with the knowledge and tools needed for a better understanding of the many factors that can contribute to sustainable global development. We are continuing to develop our international study programmes. Our ideas and inspiration come from many sources. These include co-operation with our schools in Europe, projects and exchanges with educational bodies all over the world, co-operation with other organisations such as ours in Europe, and the commitment we have shown in international networks. Educational methods constantly evolving Innovation and the desire to experiment are central values for us. Our origins have spawned the development of numerous models and subject specialisations. Covering areas as diverse as language, dance, photography, design, vocational courses and independent upper secondary schools, Folkuniversitetet has made important contributions to the renewal of Swedish education.

5 Innehåll 6 Bildning, utbildning och personlig utveckling 8 Fortsatt kvalitetsarbete folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa 10 Vikten av att sprida kunskaper om forskning det mångkulturella samhället 11 Mångfald ger möjligheter den demografiska utmaningen 12 Folkbildningens utmaningar det livslånga lärandet 13 Uvecklingsarbete kulturverksamhet 15 Estetisk folkbildning 16 Den gemensamma värdegrunden verksamhet för funktionshindrade 17 Social samvaro Uppdragsutbildningar 18 Karriär och yrkesliv FOLKUNIVERSITETETS Skolor 19 Skolor gymnasieskolor och folkhögskolor 20 Folkuniversitetets yrkeshögskola OM FOLKUNIVERSITETET 22 Information och kommunikation 23 Ekonomi 23 Medlemsskap och samarbeten 24 Statistik 25 Organisation 26 Förbundsstyrelsen 27 Adresser 5

6 Bildning i samverkan med högskolor och universitet Folkuniversitetet är ett studieförbund, som bedriver folkbildning och vuxenutbildning och präglas av idén om att kunskap och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi vill medverka till att den enskildes ställning stärks oavsett bakgrund. Det händer något när människor får kunskap. Kunskap förändrar. INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM Alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Vårt stora kursutbud vänder sig till en bred allmänhet. Folkuniversitetet vänder sig också till företag och organisationer med kompetensutvecklande kurser och utbildningar. Den enskilda deltagarens behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för vår insats. internationellt Ett internationaliserat studiearbete är ett av Folkuniversitetets mål. Folkuniversitetet initierar, stödjer och uppmuntrar studiearbete med internationell och mångkulturell inriktning. Vi verkar för globalt, europeiskt och nordiskt samarbete inom kunskaps- och kulturområdet. Under de 70 år som Folkuniversitetet har varit verksamt har den internationella verksamheten tagit sig många uttryck. Här kan nämnas de många utlandsförlagda aktiviteter i egna skolor eller i samverkan med andra som vuxit fram under åren. Men också den omfattande undervisningen i främmande språk och i svenska som främmande språk, och då särskilt i svenska för invandrare, där vi har ett starkt verksamhetsmässigt och pedagogiskt engagemang. Utvecklingsarbetet kring internationellt erkända examina i främmande språk och svenska som främmande språk är aktuella exempel på framgångsrika insatser i det internationella studiearbetet. Vi står för ett aktivt deltagande i Europadebatten samt en kvalificerad medverkan i kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning om globaliseringens olika sidor. Informationsverksamhet om utvecklingsländerna med utgångspunkt i den forskning som bedrivs vid landets lärosäten är ytterligare ett område där vi gör betydande insatser. samarbete MED UNIVERSITET OCH HÖGSKOLa Folkuniversitetet utvecklar studieverksamheten i nära samarbete med universiteten. Forskare, lärare och studenter engageras på många olika sätt och det sätter sin speciella prägel på vår verksamhet. Vi strävar generellt efter att föra fram vetenskapligt grundade kunskaper och synsätt i våra kurser och utbildningar. Folkuniversitetet ska också fungera som ett öppet forum för diskussion av frågor som har betydelse för demokratin. Ett konkret exempel är vår föreläsningsverksamhet. Varje år arrangeras över föreläsningar med vetenskapligt tema. Lärare och forskare vid landets universitet deltar aktivt i planering, genomförande och som föreläsare. PEDAGOGISK FÖRNYELSE Vår pedagogiska grundsyn bygger på att det är de enskilda deltagarnas önskemål och förutsättningar som styr uppläggningen av undervisningen. Det ställer höga, men samtidigt stimulerande, krav på ledare och lärare i fråga om ämneskompetens, engagemang och förmåga att förmedla kunskaper till grupper av vuxna människor. Deltagarna uppmuntras att själva vara aktiva och ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Målet är att studierna ska resultera i personlighetsutvecklande och användbara kunskaper för deltagarna. Som en del i vårt kvalitetsarbete genomför vi regelbundet kursutvärderingar som blir en del i underlaget för vidareutveckling av verksamheten. Verksamheten präglas av intresse för nya pedagogiska idéer och utvecklingsinsatser när det gäller undervisningens innehåll och form. Vi arbetar aktivt med att tillämpa ny teknik både i lärandet och i vår kommunikation med deltagare, anställda och omvärld. Det händer något när människor får kunskap. Kunskap förändrar. 6

7 studiecirklar deltagare i studiecirklar varav kvinnor ungdomar mellan 13 och 24 år deltagare mellan 25 och 64 år deltagare över 65 år 7

8 fortsatt kvalitetsarbete utvärdering av vår språkverksamhet Under 2010 genomfördes en fördjupad utvärdering av Folkuniversitetets språkverksamhet. Syftet var att belysa språkverksamheten, lyfta fram vad som är bra och vad som behöver förbättras. Utvärderingen utformades mot bakgrund av vårt folkbildningsuppdrag och Folkuniversitetets verksamhetsidé och avgränsades till språk inom folkbildningsverksamheten. Metoden som valdes innebar ett arbete i flera steg och det genomfördes med hjälp av tre utomstående experter med erfarenheter från forskning, utvärderingsverksamhet inom universitet och högskola samt med mångårig erfarenhet av folkbildningsverksamhet. Det första steget var en självvärdering som genomfördes av medarbetarna i berörda avdelningar. Självvärderingarna granskades av expertgruppen som följde upp dessa med besök i avdelningarna och dialog med ansvariga och medarbetare. En enkät skickades till 500 deltagare i språkverksamheten. Arbetet resulterade i en rapport med bedömningar för varje stiftelse relaterade till ett antal områden och efter fastställda kriterier samt övergripande bedömningar. I rapporten framhölls att Folkuniversitetets styrka är den kommunikativa språkträningen, de kompetenta lärarna samt den deltagarstyrda inlärningen. Ett viktigt inslag i utvärderingsarbetet var den kreativa process som skapades bland medarbetarna där arbetet med självvärderingarna resulterade i en rad uppslag, idéer och tankar om såväl små som stora förbättringsåtgärder. Rapporten kommer även att användas som underlag i det gemensamma utvecklingsarbetet inom ramen för den nationella språkpedagogiska gruppen. ISO-certifiering Arbetet mot ISO-certifiering har i flera stiftelser intensifierats under året. Denna del av kvalitetsarbetet handlar om att synliggöra, dokumentera, systematisera och effektivisera olika arbetsprocesser vilka ytterst kommer våra deltagare till del. Arbetet omfattar samtliga verksamhetsområden och i berörda stiftelser har särskilt ISO-ansvariga utsetts som tillsammans med respektive stiftelseledning driver arbetet framåt och fungerar som stöd till den övriga organisationen. Etik Folkuniversitetet har medverkat i det studieförbundsgemensamma etikarbetet som bedrivs i Folkbildningsförbundet. Här har arbetet bland annat varit inriktat på att revidera den etiska plattformen som samtliga studieförbund står bakom samt att föra fortlöpande dialog om olika slag av gränsdragnings- och tolkningsfrågor kring folkbildningsverksamheten sett i relation till Folkbildningsrådets kriterier och villkor. Samtalen kanaliseras vidare bland annat genom Folkuniversitetets nationella Etik- och kvalitetsgrupp som också fortlöpande behandlar tolkningsfrågor som uppstår i den löpande verksamheten. I gruppen behandlas också andra delar av vårt kvalitetsarbete som vidareutveckling av de modeller för löpande internkontroll av folkbildningsverksamheten som utvecklats inom stiftelserna och i förbundet. Här har en första gemensam kursutvärderingsblankett tagits fram, ett arbete som nu inlemmas och utvecklas vidare inom ramen för ISO-arbetet. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är en viktig del i en lärande organisation som Folkuniversitetet. Det gemensamma arbetet har fått ny inspiration av det arbete som studieförbunden gemensamt gjort genom att anta en modell för grundutbildning för cirkelledare. Den fördjupade utvärderingen av språkverksamheten har också visat på ett fortgående systematiskt arbete med dessa frågor i våra regionala och lokala enheter. Den webbaserade grundutbildningen för cirkelledare har vidareutvecklats och tagits i drift. På nationell nivå har förbundet deltagit i träffar för erfarenhetsutbyte och samtal mellan studieförbundens ansvariga för kvalitetsarbetet såväl i Folkbildningsförbundet som i Folkbildningsrådets regi. På regional nivå deltar Folkuniversitetets medarbetare i motsvarande arrangemang inom respektive region/län. Samarbete med föreningar och fria grupper Inom Folkuniversitetet har mycket arbete lagts ner på att se över formerna för samverkan med föreningar och fria grupper där verksamheten är av större omfång. Syftet är att förtydliga roll- och ansvarsfördelning, både för att uppfylla de krav som Folkbildningsrådet ställer och även för att följa folkbildningspropositionens uppmaning till samverkan med kulturlivet. Policy för sociala medier I april antogs en policy med syftet att öka samstämmigheten i arbetet med sociala medier på lokal, regional och nationell nivå. Folkuniversitetet uppmuntrar användande av sociala medier som gynnar Folkuniversitetet inom olika användningsområden. Kommunikationen ska vara förenlig med Folkuniversitetets verksamhetsidé och präglas av ett etiskt förhållningssätt. 8

9 Kompetensutveckling är en viktig del i en lärande organisation som Folkuniversitetet. 9

10 f o l k h ä l s a, h å l l b a r u t v e c k l i n g o c h g l o b a l r ät t v i s a vikten av att SPRIDA kunskaper om FORSKNING föreläsningar med deltagare En av Folkuniversitetets huvuduppgifter är att främja intresset för forskningens resultat, samt att främja kommunikationen mellan forskarsamhället och det omgivande samhället. Föreläsningar, öppna seminarier, utställningar inför publik och debatter utgör därför en viktig del av Folkuniversitetets verksamhet. Helene Ahlborg är doktorand på Chalmers tekniska högskola och var en av föreläsarna på Bok & biblioteksmässan. Forskningsinformation på webben På Folkuniversitetets webbplats finns en särskild del för forskningsinformation. Den ska förmedla forskningsinformation från universitets- och forskningsvärlden till allmänheten. Förutom kalendarium med aktuella föreläsningar finns här avdelningar om hållbar utveckling, kultur och samhälle, medicin och hälsa samt teknik och natur. På kurs mot en bättre miljö Tjugofem studenter från Ryssland, Ukraina och Vitryssland deltog i en tvåveckorskurs på temat Sustainable Development in the Baltic Region. Folkuniversitetet i Göteborg och Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV stod som arrangörer och Svenska institutet finansierade kursen om hållbar utveckling för studenter på masters/doktorandnivå i Östersjöregionen. Information om projektet spreds genom olika nätverk till universitet och högskolor i regionen. Folkuniversitetet var projektägare och stod för inramning, studiebesök och inslag om svensk kultur och det svenska språket. GMV ansvarade för så gott som dagliga seminarier baserade på aktuell forskning och för handledning av studenternas arbete med sina individuella examensuppgifter. Vi tycker att detta fungerade mycket bra, säger Ulf Andersson på GMV. Vi är förstås angelägna att sprida och diskutera vår forskning hållbar utveckling är inte möjlig utan internationellt samarbete men eftersom detta inte ingår i universitetets poänggivande kursutbud har Folkuniversitetet tagit det administrativa ansvaret. Tillsammans har vi åstadkommit en bra mix av teoretiska seminarier och belysande studiebesök. Forskningsinformation på bokmässan Vårt huvudtema under bokmässan, forskningsinformation, gestaltades genom att inbjudna forskare höll seminarier för intresserade mässbesökare. Helene Ahlborg är doktorand på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och var en av föreläsarna i Folkuniversitetets monter på Bok och biblioteksmässan. I ett föredrag med inslag av reseberättelse diskuterade Helene Ahlborg konsekvenserna av elektrifieringen av landsbygden i Afrika. Hennes forskning har kopplingar till hennes engagemang för ekofeminism. Det är i första hand en praktik där man kopplar samman miljöfrågor med ett genusperspektiv. Det är, tycker jag, i första hand i ett globalt perspektiv som ekofeminism är oerhört viktigt, förklarar Helene Ahlborg. Det är viktigt att fråga sig vem som har makten att skapa en god miljö. Världen är ytterst ojämlik när det gäller tillgång till resurser, vems behov som prioriteras vid nyttjande av resurser och vems kunskap om resurser som värdesätts. Helene Ahlborg berättar om forskningsprojektet hon arbetar med. Hon menar att resultaten visar att små vattenkraftverk i Tanzania och solenergiprojekt i Mozambique har stora effekter på samhället och människors vardag. Energiförsörjningen resulterar snabbt i genombrytande förändringar, som möjlighet till sjukvård med modern teknik, utbildning i upplysta skolsalar, musik, mobiler, eldrivna mjölkvarnar med mera. Samtidigt finns problem med att många på den afrikanska landsbygden inte har råd att betala för elförsörjningssystemen. Det är framförallt de rikare som ansluter sig. Dessutom har man problem med att få tag i reservdelar, med skötsel av anläggningarna och ibland också med stölder av solpaneler. 10

11 d e t m å n g k u lt u r e l l a s a m h ä l l e t Mångfald ger möjligheter studietimmar i språk med deltagare Det har alltid varit Folkuniversitetets utgångspunkt att internationella kunskaper och erfarenheter utvecklar och korsbefruktar den dagliga verksamheten i Sverige och vi har alltid varit öppna för idéer och människor från skilda kulturer. Det återspeglas i såväl studieaktiviteter som hos deltagare och personal. Folkuniversitetet har mångårig erfarenhet av att arbeta med verksamhet för nyanlända. Nya behov av kunskap och möten i ett mångkulturellt samhälle uppstår ständigt, behov som Folkuniversitetet bidrar till att fylla. Sudanesiska föreningen har nyckeln till integration Det är stojigt och stimmigt i Internationella gymnasiets lokaler i Uppsala när Sudanesiska föreningen har sin lördagsundervisning. Moiz Eltayeb undervisar i arabiska och arbetar ideellt som alla i föreningen. Det är fantastiskt roligt. Vi lär oss mycket, både barn och vuxna och dessutom har vi mycket bra gemenskap. Verksamheten har vuxit stadigt sedan den började för tio år sedan och idag kommer drygt sextio elever varje vecka. Babiker Obeid är ordförande och säger att samarbetet med Folkuniversitetet fungerar mycket bra och ger tillgång till praktiska lokaler. Föreningen har en omfattande verksamhet men undervisningen, och särskilt arabiskan, är det centrala. Vi vill inte att barnen ska gå miste om sina föräldrars språk. Det handlar om identitet och om möjligheten att känna till och förstå sina rötter. Då blir man också tryggare i sig själv, säger han. En annan viktig verksamhet är samhällsundervisningen. Utgångspunkten är arabisk kultur och ofta är det frågor som fokuserar på mötet mellan det svenska och det arabiska. De som är uppvuxna här känner sig svenska men blir inte alltid bemötta som svenskar. Det upplever många att de behöver diskutera, säger Moiz Eltayeb. Om arabiskan är bristfällig för de unga är det ibland motsvarande för deras föräldrar när det gäller svenskan. Därför erbjuder föreningen tillsammans med Folkuniversitetet även svenskundervisning. Det var flera föräldrar som tänkte att när vi ändå samlas med våra barn varje lördag så kan vi ju passa på att förbättra vår svenska. Språket är nyckeln till integration, men det måste också vara roligt att lära och du måste känna dig trygg. Marlène Da Rocha från Frankrike läser engelska i Stockholm. Välkommen till mångfaldens klassrum I ett rum på Folkuniversitetet i Stockholm sitter kursdeltagare från bland annat Colombia, Tadzjikistan, Kina och Turkiet. De läser intensiv engelska på nivå B1. Studietakten är snabbare än vanligt och lektionerna är helt på engelska. Lily Evans undervisar i engelska på alla sex av Europarådets nivåer för språk. Just B1 är hennes favorit. Det är en bred nivå där man gör lite av allt. Man pratar, skriver, övar grammatik och att lyssna. Dessutom lär de sig vokabulär från olika områden som familj, resor eller jobb. Och så är det här en rolig klass! För ett år sedan flyttade Semra Al-Shitan hit från Turkiet med sin man som är diplomat. Hon går kursen för att lära sig att tala korrekt engelska. Jag behöver lära mig mer grammatik. Och jag vill känna mig mer bekväm i att tala engelska, inte alltid tvingas tänka efter innan jag säger något, säger hon och skrattar. Lily Evans tror att den snabba studietakten är det som lockar mest med just den här kursen. Hon upplever att de flesta tycker om att det går fort och det händer ganska mycket med språket på kort tid. Mittemot fönstret sitter Sher Agha Bakhtiar. Han flyttade från Afghanistan till sin pappa i Sverige för tre år sedan. Resten av familjen följde efter. Jag vill utveckla min engelska snabbt, vanliga skolan räcker inte för mig. Det är viktigt att lära sig bra engelska, det är ett internationellt språk och jag vill studera vidare och få ett bra jobb. 11

12 d e N D E M O G R A F I S K A U T M A N I N G E N folkbildningens utmaningar Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att möta demografiska förändringar och engagera nya generationer utan att förlora de äldres engagemang. Hälften av studieförbundens deltagare förvärvsarbetar inte, utan är studerande eller pensionärer. Det är viktigt att vi fortsätter att nå dessa grupper. För äldre erbjuder studiecirkeln både utvecklingsmöjligheter och värdefull social kontakt. Att många människor i övre medelåldern och efter uppnådd pensionsålder ges möjlighet att delta i folkbildningens verksamhet är värdefullt, inte minst för att förverkliga möjligheterna till ett livslångt lärande. De unga deltagarna hittar vi ofta i dans och musikverksamheten men även i olika specialiserade projekt. Målet med läxhjälpen är att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen till universitet och högskolor. Ekonomismarta ungdomar Projektet Ekonomismart är en utbildning som hjälper unga vuxna att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och undvika överskuldsättning. Den ekonomiska krisen har drabbat ungdomar särskilt hårt. Arbetslösheten och överskuldsättningen bland ungdomar ökar. Det är dessutom ungdomar som tar de flesta sms-lånen, säger Katrin Rundström, projektledare på Folkuniversitetet i Karlstad. Överskuldsättningen medför många negativa konsekvenser för den enskilde såsom utanförskap, skam, stress och ohälsa. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bedöms den leda till kostnader för sjukvården och produktionsbortfall på miljarder kronor per år. Idén med Ekonomismart kom ur ett tidigare projekt där Folkuniversitetet i Karlstad utbildade ekonomiambassadörer. De höll föreläsningar om privatekonomi för gymnasieungdomar och erbjöd dem att fördjupa sig under studiecirklar på kvällstid. Över hundra ungdomar valde att gå en studiecirkel. Ekonomismart är en tvådagarsutbildning och vänder sig till ungdomar som befinner sig i arbetslöshet och uppbär försörjningsstöd. Vi tar avstamp i ungdomarnas vardag, det tror jag är en framgångsnyckel. Även kursdeltagare som inledningsvis är klart skeptiska inser att man kommer att ha nytta av de här utbildningsdagarna, säger Katrin Rundström. Ekonomismart är ett samarbetsprojekt mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket och Finansinspektionen. Projektet delfinansieras av medel ur Allmänna arvsfonden. Ändrade attityder breddar högskolerekrytering Läxhjälp av socialt engagerade studenter som finns på plats för att stödja skolelever har blivit en stor framgång på Valsätraskolan och Gottsundaskolan i Uppsala. Målet är att bredda den sociala och den etniska rekryteringen till universitet och högskolor genom att ändra ungdomars attityder till att läsa vidare. Det är många barn och ungdomar som dyker upp med läxböckerna i högsta hugg för att få hjälp. I dag är rekryteringen till universitet och högskolor snedvriden. Andelen studenter med icke-akademisk eller invandrarbakgrund motsvarar inte populationen i övrigt. Läxhjälpen kan bredda rekryteringen till universitet och högskolor, eftersom elever när de får stöd i sitt skolarbete får bättre resultat och därigenom bättre självförtroende och fler valmöjligheter att studera vidare. Det skapas också en naturlig kontakt med universitetet när eleverna möter studenterna och därmed förändras attityden mot att fortsätta att utbilda sig, konstaterar Rose-Marie Widlund, koordinator för Esmeralda-projektet. Från skolorna och eleverna får projektet bara positiva omdömen och nu har aktiviteten blivit etablerad på de två skolorna i Uppsala. I dag kommer totalt ungefär 50 elever per vecka för att få läxhjälp och de brukar återkomma under hela terminen. Uppsala studentkår driver projektet Esmeralda som står för elev, student och mångfald. Folkuniversitetet stödjer Esmeralda med kompetensutveckling i bland annat presentationsteknik och projektkunskap. Folkuniversitetet är också medarrangör vid studentambassadörernas besök vid kommunens skolor. 12

13 d e t l i v s l å n g a l ä r a n d e t utvecklingsarbete personer med utländsk bakgrund deltog i studiecirklar 2010 Folkuniversitetet är ett alternativ och ett komplement till det reguljära utbildningsväsendet. Vi arbetar för att ge individen bättre möjligheter att möta arbetsmarknadens behov, bland annat genom yrkesinriktade kurser och utbildning för arbetslösa. För att ge bred tillgång till livslångt lärande behövs många olika utbildningsvägar. Där erbjuder Folkuniversitetet flera viktiga alternativ, exempelvis det individuella programmet på våra gymnasieskolor i Linköping och Norrköping. Vuxengymnasiala kurser på distans Folkuniversitetet i Varberg har tagit fram ett stort kursutbud på distans. Deltagaren kan själv planera sina studier och läsa när det passar bäst vilket innebär ökade möjligheter att kombinera studier med arbete eller annan sysselsättning. Det har varit ett stort arbete att skapa kurser i enlighet med de krav som Skolverket ställer, både vad gäller teknik och pedagogik säger Emma Rosengren som är projektledare för vuxengymnasiala distanskurser. Arbetet är en ständigt pågående process och det gäller att vara medveten om vad som händer på marknaden. Just nu lutar trenden mot mobile learning vilket innebär att kunna ta del av sitt kursmaterial via exempelvis telefon eller surfplatta. Betygsrätt Skolinspektionen ger Stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet betygsrätt för vuxenutbildning. Folkuniversitetet får tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg. Skolinspektionen skriver att Folkuniversitetets utbildningar bedöms vara av god kvalitet. Beslutet berör Folkuniversitetet verksamhet i ett stort antal västsvenska kommuner och omfattar kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare, Sfi. Nytt ramverk för kvalifikationer Ett nytt ramverk kallat EQF, European Qualifications Framework, ska införas i samtliga EU-länder. Folkuniversitetet är ledande i arbetet, särskilt för utbildningar inom det estetiska området. Ramverket underlättar översättning av betyg mellan länder och utbildningssystem. EQF har en åttagradig skala från nybörjare till forskningsnivå. Nivåerna sätts efter faktiskt kunnande och innefattar alla former av lärande, till exempel formell utbildning, yrkesutbildning, studiecirklar och sådant man lärt sig hemma eller på arbetsplatsen. Folkuniversitetet kommer att påbörja inplementeringen av EQF under Lärde sig svenska på 105 dagar Du måste hoppa i vattnet för att lära dig att simma, säger Christopher Delbrück, vice VD och finansdirektör på E. on i Norden. När han kom till Malmö var han fast besluten om att lära sig svenska så fort som möjligt. Med stark disciplin och intensiv privatundervisning på Folkuniversitetet i Malmö kunde Christopher tala Christopher Delbrück. flytande redan efter tre och en halv månad. Christopher Delbrück arbetade på huvudkontoret i Düsseldorf när han blev erbjuden ett chefsjobb i Sverige. Det är nu fem år sedan han flyttade hit med sin fru och dotter. Sverige är ett spännande land. Det finns ett nytänkande och det är mycket på gång hela tiden. Jag ville lära mig språket direkt och mitt första anförande för 250 anställda höll jag på svenska, säger Christopher Delbrück. Redan där och då fick han förtroende som ledare och han fick komplimanger för denna bravur i ett halvår efteråt. Han har studerat svenska i ett och ett halvt år för läraren Kersti Wittbom på Folkuniversitetet. Undervisningen var flexibel och tog plats på E. on för att göra det hela så smidigt som möjligt. Kersti är en fantastisk lärare med ett stort tålamod, säger han. Han gillar att svenskarna inte är så statusberoende och konservativa som tyskarna. Här spelar det inte så stor roll hur stor bil du har eller hur stort hus du har. Han upplever dock att det tog tid att få svenska vänner. Men också det är en del av det nya landet och han lär sig fortfarande nya saker varje dag. Det är en utmaning och det är det som gör det roligt och utvecklande att vara här i Sverige. 13

14 kulturprogram med i publiken studietimmar i språk med deltagare studietimmar i estetiska ämnen med deltagare personer med utländsk bakgrund deltog i studiecirklar

15 k u lt u r v e r k s a m h e t estetisk folkbildning Inom kulturområdet ger vi människor möjligheter till eget skapande och erbjuder mötesplatser mellan professionella och amatörer. Vi vill öka kulturintresset genom samarbete med lokalt och regionalt verkande kulturinstitutioner. Folkuniversitetet ska vara en naturlig mötesplats för människors fria kunskapssökande för lärande, kulturupplevelser och möjlighet till reflektion. I vårt öppna kursutbud som vänder sig till en bred allmänhet har särskilt kurser inom keramik, babyfoto och mindfulness varit populära. Vi bedriver även studiearbete i aktiv samverkan med fristående grupper och föreningar. En nationell utvecklingsgrupp har bildats med uppgift att bland annat ytterligare profilera Folkuniversitetet som en samarbetsaktör inom den fria bildningen. Mer än skapande på skulpturkurs Resultat inom konsten är inte i första hand den fysiska produkten utan det som händer inom den som skapar. Även om man blir färdig med sina skulpturer så blir man aldrig färdig och fullärd tycker kursdeltagaren Susanne Richter Rubin, på skulpturkursen i Stockholm. Det finns alltid något nytt att lära. Det som är så bra med den här kursen är att Karin, som är lärare, har en sällsynt förmåga att se varje deltagares behov och sporra oss till att arbeta mot våra egna individuella målsättningar tillägger hon. De flesta av deltagarna jobbar med sina skulpturer som är baserade på samma modell i samma pose. Skulpturerna har tydliga likheter på håll, men kommer man närmare så ser man hur var och en har satt sin personliga prägel. Therese Linqvist visar upp ett par alternativa alster som hon har gjort. För många år sedan drabbades jag av ett sjukdomstillstånd som påverkade min motorik. Jag började göra saker tvärtom. När jag mötte Karin konstaterade hon att jag hade ett eget språk snarare än att försöka få mig att göra saker på ett annat sätt. Det stärkte mig verkligen och fick mig att hitta tillbaka till skapande och kroppskontroll. Karin Johansson har arbetat som studiecirkelledare i snart 20 år. Det är en växelverkan. Jag utvecklas mycket som ledare i mötet med deltagarna. Därför är det givande att följa många av dem som återkommer år efter år. Konsten är till sitt väsen processinriktad, inte resultatinriktad. Visst finns det många resultat längs vägen, säger hon, men för de flesta som ägnar sig åt konstnärligt skapande så uppstår nya utmaningar att ta sig an successivt. Susanne Richter Rubin packar in sin skulptur i skyddsplast inför en kort fikapaus och kommer på ett viktigt mervärde med träffarna i skulpturkursen. Vi delar mycket med varandra. Jag vet knappt vad de andra heter i efternamn, men det händer ofta att vi delar med oss av vad som händer i livet just nu. Det kanske inte är några chockerande hemligheter, men det bidrar verkligen till att vi lär känna varandra på ett annat plan än bara genom vårt gemensamma intresse för skapande. Kulturmöten och upplevelser i Malmös klubbliv Sedan ett par år tillbaka samarbetar Folkuniversitetet och Malmö stad med Klubb Kristallen där man förutom att dricka och äta gott, dansa till liveband och prata med gamla och nyfunna vänner också erbjuds föredrag, diskussionsgrupper, konstutställningar och musikaliska workshops, bland mycket annat. Klubb Kristallen är en ideell kulturförening som utgår från ett brett folkbildnings- och kulturbegrepp med stort fokus på visuella upplevelser. De beskriver sina bärande tankar som är att presentera konst, musik, vetenskap, livsfilosofiska frågor i ett annat sammanhang än det de vanligen förekommer i. På programmet från 2010 hittar man bland annat: Romskt informations- och kunskapscenter berättar och samtalar om romer historia och kultur, Interaktiv livemålning och Feel the groove! Lokala musiker från Kristallens vidsträckta nätverk improviserar ihop i olika konstellationer. 15

16 k u lt u r v e r k s a m h e t den gemensamma värdegrunden En ständigt aktuell uppgift för folkbildningens aktörer är att verka för tolerans, öppenhet och allas lika möjligheter. Kunskap förändrar individer och samhällen. Folkuniversitetet bedriver sin studieverksamhet med individens behov i centrum. Det ger deltagarna ökade förutsättningar att hantera omvärlden liksom möjligheter att påverka framtiden. Studier hos oss präglas av ett vetenskapligt synsätt eller beprövad konstnärlig erfarenhet. Vi vill bidra till ett demokratiskt förhållningssätt samt motverka fördomar och förutfattade meningar genom att hävda kunskapens och toleransens betydelse. Fotograferat av Hanna Richter. Elever på Fotoskolan Sthlm antog uppdraget att fotografera möten mellan människor. folkbildningen som mötesplats! Folkbildningsförbundet och Fotoskolan STHLM har under året samarbetat i ett projekt med syfte att illustrera folkbildningen som mötesplats för människor med olika bakgrund, intressen och åsikter. Sex studerande på Fotoskolan STHLM antog ett frivilligt uppdrag att ta porträttbilder av några av människorna inom folkbildningen. De människor som dagligen möts i olika konstellationer. I keramikcirkeln, i språkkursen eller vid en öppen föreläsning om hållbar energiförsörjning. En förutsättning var att de studerande som fotograferade såväl som personerna som blev avbildade ställde sig bakom syftet med kampanjen: Folkbildning innebär möten mellan människor. Möten är det enskilt viktigaste vaccinet mot fördomar som är grundade på rädslor och okunskap. Därför är folkbildning bra för svensk demokrati. Några av porträtten har ingått i Folkbildningsförbundets annonskampanj som en del av deras valsatsning på temat kunskap och möten ett vaccin mot främlingsfientlighet. Valsatsningen avrundades med ett seminarium vid politikerveckan i Almedalen, där bland andra Alexander Bengtsson från Expo och professor Erik Amnå samtalade om folkbildningen som ett vaccin mot främlingsfientlighet och studiecirkeln som en arena där olikheter berikar. Folkuniversitetet var medarrangör vid seminariet i Almedalen och hade bjudit in professorn i etnologi Owe Ronström som seminarieledare. Kvinnliga entreprenörer startskott för ny verksamhet i Habo Habos gamla spinneri håller på att omvandlas till en kulturell mötesplats. I ett av rummen har Folkuniversitetet sitt nystartade kontor och håller på att renovera lokaler för att kunna starta kurser i vävning och silversmide. Här träffas också Qul i Habo och Mullsjö idécentra. Det är två nätverk för kvinnliga entreprenörer som har startat ett projekt tillsammans med Folkuniversitetet, finansierat av Folkbildningsrådet. Med kompetensutveckling ska kvinnorna få utrymme för sin kreativitet och idérikedom. Spinnet är en väldigt rolig plats att vara på, säger Charlotta Boström, projektledare på Folkuniversitetet. Det är en gammal industrilokal som ska bli en mötesplats med massor av olika verksamheter. Det är jättekul att vara med här i startskottet och se vad om händer, för det är mycket på gång. Hon arbetar på Folkuniversitetet i Jönköping några dagar i veckan och några dagar i Habo. Det är en kreativ miljö här i Habo, säger Charlotta Boström. Karin Johansson gick en starta-eget-kurs 2007 tillsammans med Mia Werthén. De kände båda ett behov av ett kontaktnät med andra företagare, och bestämde sig för att starta varsitt lokalt nätverk för kvinnliga företagare. Det var startskottet för Qul i Habo och Mullsjö idécentra. Vi vill arbeta för att män och kvinnor ska ha lika villkor, vi vill ge alla samma utgångsläge, säger Karin Johansson. Nu är de ungefär fyrtio eller femtio kvinnor i båda nätverken sammanräknat. Kvinnorna driver företag inom allt från åkeri till vård, och det handlar både om aktiebolag och om enskilda firmor. Projektet är öppet även för kvinnor som inte själva driver egna företag. Man behöver inte ha startat ett företag utan du kan vara i en position på ett företag som kräver att du är uppdaterad, säger Karin Johansson. 16

17 v e r k s a m h e t f ö r f u n k t i o n s h i n d r a d e social samvaro deltagare med funktionsnedsättning i studiecirklar Linda Hellqvist, Malin Annelin, Per Lundström och Kathrin Sjögren träffas på Folkuniversitetet i Umeå. Det gäller att lära sig att sätta gränser och att kunna säga nej Ungefär en gång i månaden träffas en grupp på Folkuniversitetet i Umeå. Det sorlas och skrattas och om man inte visste att alla har någon form av hjärnskada skulle det kunna vara vilken samtalsgrupp som helst. Men skador på hjärnan sätter spår som inte alltid syns, det gäller särskilt tröttheten. Det gäller att lära sig att säga nej och inse att man inte är den man var innan, säger Kathrin Sjögren. Vi har skador som inte syns, även nära vänner och släktingar kan ha svårt att vänja sig vid att vi fungerar annorlunda och att vi inte orkar lika mycket som andra kanske gör. När andra står på startbanan med full tank och är redo att ta itu med en uppgift, så har vi bara halv tank i utgångsläget. För Kathrin som råkade ut för en ridolycka för fyra år sedan har det varit viktigt att hitta strategier och förklaringar för vad som händer i hjärnan och varför. Studiecirkelformen fungerar verkligen bra för det här. Vi får möjlighet att prata, att utbyta erfarenheter och hjälpas åt att klara vardagen, säger Kathrin. Initiativet kommer ursprungligen från Danderyds sjukhus som ett försöksprojekt för att få personer med hjärnskador att bättre klara livet efter sin skada. Gemensamt för deltagarna är att de tidigare haft ett förhållandevis aktivt liv. När jag precis hade råkat ut för min olycka var jag övertygad om att jag snart skulle arbeta igen och att livet skulle återgå till det normala. Precis som de andra i gruppen blir jag mycket tröttare än innan. Det har tagit lång tid för mig själv att acceptera att jag numera är sjukskriven. Men nu mår jag bra, särskilt tack vare mycket vila och mycket nej-sägande. Malin Annelin instämmer i Kathrins bild. Malin råkade ut för en bilolycka 2003 och hade svårt att inse hur allvarligt skadad hon var. Jag har genom gruppen fått förståelse som anhöriga inte kan ge, säger hon. Sedan några år arbetar Malin halvtid på en skola. Visst tar det mycket kraft och när jag är hemma vill jag gärna ha lugn och ro. Jag älskar att lyssna på musik men för några veckor sedan gick min stereo sönder och jag upptäckte att det är jätteskönt. Det är tyst. Men det är också en sorg att inse att jag aldrig kommer att vara den jag var innan. Per Lundström är den enda i gruppen som idag arbetar heltid. Genom gruppen har jag lärt mig att ta det lugnt, att lära om. Jag har insett att man inte kan göra allt, men det går ändå att klara en hel del. Per drabbades av en tumör 2003 och gläds idag särskilt åt att han nyligen återfått sitt körkort. Det kommer naturligtvis att underlätta min vardag en hel del, särskilt för att kunna hämta och lämna min son. Linda Hellqvist råkade ut för en stroke för några år sedan och fick i samband med det även afasi vilket gjorde att det var svårt och nervöst att prata med folk, men idag kan hon imponera på gruppen och berätta att hon just hållit sitt åttonde föredrag. Linda föreläser på olika sjukhus om hur det är att vara i hennes situation. Det är jätteroligt, en positiv känsla. Att vara en förebild för andra och också att ha övervunnit min rädsla. 17

18 u p p d r a g s u t b i l d n i n g a r karriär och yrkesliv Svenska en förutsättning för bra läkare Anette Blomberg rekryterar vårdpersonal på landstinget i Falun. Folkuniversitetet samarbetar sedan åtta år tillbaka med Landstinget Dalarna om utbildning i svenska för utländsk vårdpersonal. Landstinget Dalarna kräver att all vårdpersonal måste ha en viss nivå på sina Anette Blomberg. svenskkunskaper. För att göra det möjligt har de sedan åtta år samarbetat med Folkuniversitetet i Falun som arrangerar kurser i sjukvårdssvenska. Förut var kursen 12 veckor lång, nu har vi utökat den till 16 veckor för att vi märkte att det behövdes mer tid. Vill vi ha hit utländsk vårdpersonal är det vårt ansvar som arbetsgivare att ge dem grundläggande kunskaper i svenska, säger Anette Blomberg på personalenheten på Mora lasarett. Hon har ingått i en grupp i landstinget som arbetat med att aktivt rekrytera läkare och sjuksköterskor från Tyskland. Sedan 2006, då Anette Blomberg började arbeta med utlandsrekrytering, har de anställt 85 personer. De har annonserat efter personal och sedan åkt för att intervjua kandidater på plats. Sista steget är att de sökande bjudits till Sverige. De som sedan börjar arbeta i Sverige får starta med att gå en kurs i svenska. För Anette Blomberg är det en självklarhet att de som arbetsgivare måste hjälpa de utländska läkarna att lära sig svenska. De har en patientgrupp som de ska kommunicera med. Kan de inte förklara vad de tänkt göra och förstå patienterna är det kört. I en akut patientsituation kan det ju vara en fråga mellan liv och död om läkaren kan svenska, säger Anette Blomberg. Jobbcoachning mot nya mål Sedan två arbetar Ing-Marie Kahlin som jobbcoach på Folkuniversitetet i Karlstad. Folkuniversitetet är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. När någon varit arbetssökande i minst ett år kan personen slussas vidare till en coach inom Jobb- och utvecklingsgarantin. För att börja ta egna kontakter måste man först fundera på vad man vill och sätta upp mål. Det är där som man som jobbcoach kan stötta, fungera som ett bollplank och bidra med kunskap. En fördel med att arbeta som jobbcoach inom Folkuniversitetet är att det finns en stor erfarenhet av utbildningar och kurser. Det är inte alla som har den kompetensen, säger Ing-Marie Kahlin. För kommuner och landsting har Folkuniversitetet ett flertal uppdrag med inriktning på språk. Uppdragsutbildning Folkuniversitetet genomför utbildningar på uppdrag både för den offentliga sektorn och för företag och organisationer. Uppdragsverksamheten spänner över alla utbildningsområden men med tonvikt på språk. Folkuniversitetet genomför flera projekt som medfinansieras av den europeiska socialfonden, ESF. Bland annat projektet CoDriver som riktar sig till företag som nyrekryterar. Projektetet genomförs i Umeå och Uppsala. Vid nyanställning förändras hela gruppdynamiken och genom projektet ges möjlighet till reflektion om ledarskap och introduktion. Egentligen är det en grundläggande ledarskapsutbildning med inslag av motivation, grupprocesser och behovet av gemensam värdegrund, säger Per Angemo som är en av kursledarna. För den offentliga sektorn genomförs en rad olika uppdrag, bland annat inom Jobb- och utvecklingsgarantin, och Jobbgaranti för unga för Arbetsförmedlingen och svenska för nyanlända för Migrationsverket. För kommuner har Folkuniversitetet ett flertal uppdrag inom Sfi. För landsting har vi flera uppdrag med särskild språkinriktning mot vården. 18

19 s k o l o r Folkuniversitetets gymnasieskolor Folkuniversitetet driver 12 gymnasieskolor. Var och en av skolorna har sin speciella karaktär men det finns ett par saker som förenar dem: de är relativt små vilket gör att elever, lärare och skolledning kommer nära varandra och de förbereder för fortsatta studier i Sverige eller utomlands. Det internationella perspektivet finns närvarande i skolorna genom internationella besök eller utbyten och genom att globala frågor betonas i undervisningen. Under 2010 har skolorna ägnat ett stort arbete åt att anpassa programmen till den nya gymnasieskolan som införs hösten Utbildningen på Folkuniversitetets gymnasieskolor kommer även i fortsättningen att ge eleverna en bred kunskapsbas som förbereder dem för studier på högskola eller universitet. Utbildning garanterar reseledarjobb Regnet öser ner en mulen dag i Växjö, men i ögonen på tre elever från Folkuniversitetets gymnasieskola Tegnérgymnasiet, lyser solen ännu. De har kommit hem från en månads reseledarutbildning i Lloret de Mar, vindarnas stad på spanska kusten. Reseledarutbildningen som anordnas av företaget Service och Co är en del av Tegnérgymnasiets samhällsvetenskapliga program med inriktning mot språk och turism. Utbildningen är intensiv och pågår under en månad. Efteråt kan eleverna söka jobb hos de flesta researrangörerna i Skandinavien. Det var gymnasiets rektor Susanne Morgan som tog initiativ till utbildningen. Jag ville knyta ihop teori och praktik och ge våra elever praktisk erfarenhet av resebranschen. Jag fick god kontakt med skolan i Lloret de Mar och åkte själv ner för ett studiebesök, säger Susanne Morgan. Alla elever har möjlighet att gå reseledarutbildningen, men först måste de uppfylla vissa krav. Det krävs att de har god närvaro i skolan, att de följer sin studieplan och att de läser engelska C, plus minst ett modernt språk i årskurs 3. De måste dessutom ha en stark motivation och vilja att genomföra utbildningen. Utbildningen var verklighetstrogen och vi kom nära reseledaryrket, säger Malou Wernersson. En del av utbildningen var att lära sig service och flexibilitet. Att snabbt bedöma läget och kunna anpassa sig efter nya situationer. En viktig del av en reseledares jobb där förseningar, missnöjda kunder, sjukdom och andra oförutsedda händelser är vardagsmat. En natt blev vi väckta klockan 3 för att lösa en nödsituation. Vi blev indelade i grupper och fick en uppgift som skulle vara Malou Wernersson, Patricia Bengtsson, och Hanna Wernersson hoppas på att få reseledarjobb efter gymnasiet. färdig klockan 9 på morgonen, säger Hanna Wernersson. Reseledarskolan garanterar anställning för godkända och kvalificerade elever och efter utbildningen får de lov att skriva in sig i en jobbdatabas som ökar chanserna att få arbete hos de största resebolagen i Skandinavien. KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR Folkuniversitetet är Sveriges största anordnare av kompletterande utbildning inom det estetiska ämnesområdet. En utbildningsform som står under överinseende från Yrkeshögskolemyndigheten. Under 2010 har en av yrkeshögskolemyndigheten tillsatt grupp utrett och lämnat förslag på hur de kompletterande utbildningarna ska passa in i regelverket för yrkeshögskolan. Möbelmässan som samlingspunkt Tibro hantverksskola och Musikinstrumentakademien i Stockholm delade monter på Stockholm Furniture Fair, nordens största möbelmässa. Monterns stora tilldragelse bestod av 5 stycken stolar, konstfärdigt designade av inredningselever på Art College i Göteborg och hantverksmässigt utförda av snickerielever på utbildningen i Tibro. Besökarna strömmade till, av nyfikenhet och av kommersiella intressen! 19

20 James Minard, skolchef på Tibro hantverksskola, beskriver Folkuniversitetets Yrkeshögskola hur montern drog till sig både journalister och branschfolk. Folkuniversitetet har en fortsatt tillväxt inom yrkeshögskoleutbildningar och under 2010 pågick tjugo utbildningar mot Tidningen Gods och gårdar ville genast skriva en artikel om elevernas arbete. tretton Intresset för yrkesutbildningar är fortsatt stort. Också ett antal väletablerade möbelbutiker kom för att Antalet sökande per plats uppges vara ungefär detsamma som stanna en längre tid i montern vilket avslutades med ett flertal under 2009, dock med stora variationer. Vindkraftsprojektör offertförfrågningar vad gäller rättigheter till, produktion och i Varberg hade ungefär tio sökande per plats medan den nystartade Exportsäljare i Stockholm hade drygt en sökande per återförsäljarskap av de vackra stolarna. Mässan gav eleverna ett fantastiskt tillfälle att träffa producenter och framtida arbetsgivare samt att uppmärksamma tren- utbildningsplats. der både i Sverige och i världen. Att deras arbeten visas i detta Nya utbildningar forum är en stor kick för både elever och lärare. Under året har ett antal nya utbildningar inom yrkeshögskolan James Minard ser ett stort antal beröringspunkter mellan startat. Bland annat har vi startat en ny tvåårig utbildning till hantverk och design och hoppas kunna utveckla konstruktiva Drifttekniker i Karlstad. I Stockholm startade Exportsäljare samarbetsformer i framtiden, även tillsammans med Musikinstrumentakademien i Stockholm som kan bidra med special- denna genomförs praktiktiden, Lia, i Düsseldorf eller Barce- med inriktning mot tysk- eller spansktalande marknader. I kunskaper inom exempelvis träbearbetning och ytbehandling. lona. I Trollhättan har två nya utbildningar startat, Kvalificerad Genom att tillsammans med Art College och Musikinstrumentakademien utvärdera vår närvaro på möbelmässan hoppas startade Säljare/marknadsförare med internationell inriktning. äldre-assistent och Kvalitets- och processutvecklare. I Uppsala vi kunna forma strategier för nya samarbeten och utvecklingsprojekt för att möta elevernas behov av arbetslivsanpassade och självförverkligande utbildningar avslutar James Minard. yrkeshögskoleutbildningar 2010 Folkhögskolor Folkuniversitetet är huvudman för fyra folkhögskolor belägna i Stockholmsområdet och på Visingsö. Förutom allmänna kurser så har skolorna olika profiler: Braheskolan Visingsö folkhögskola är särskilt inriktad på utbildningar i språk och kultur där undervisning bedrivs på Visingsö och utomlands. Skolan har också en kvalificerad yrkesutbildning till behandlingsassistent. Södra Stockholms folkhögskola ger kurser för invandrare och arrangerar kulturpedagogiska utbildningar. Till skolan hör Konstskolan Linnea, en eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Skarpnäcks folkhögskola har kurser för invandrare samt kurser med inriktning miljö- och solidaritetsfrågor både lokalt och globalt. Skolan har även en 2-årig fritidsledarutbildning med storstadsinriktning. Sundbybergs folkhögskola har kurser för personer med utländsk bakgrund samt ett antal särskilda kurser med humanistisk och skapande inriktning. 20 Hälso- och sjukvårdssekreterare, Falun Geografiska informationssystem GIS, Gävle Drifttekniker, Karlstad, Energitekniker, Karlstad Vindkrafttekniker, Kungälv Kvalitets- och processteknik inom läke- och livsmedelsteknik, Lund Exportsäljare, Stockholm Redovisningsekonom, Trelleborg Kvalificerad äldreassistent, Trollhättan Kvalitets- och processutvecklare, Trollhättan Försäljning inom detaljhandeln, Uppsala Försäljning inom teknisk handel, Uppsala Internationell marknadsföring och försäljning, Uppsala Redovisningsekonom, Uppsala Säljare/Marknadsförare, internationell Inriktning, Uppsala Projektering inom vindkraft,varberg Behandlingsassistent, Visingsö Energitekniker med inriktning vindkraft, (gm Varbergs kommun), Varberg Elkonstruktör, (gm Varbergs kommun), Varberg Järnvägskonstruktör (gm Varbergs kommun), Varberg

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Kunskap förändrar. Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund utan vinstintressen. Vi bedriver vuxenutbildning och utvecklar människor genom kunskap och skapande. Vi finns

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Kunskap förändrar 2011

Kunskap förändrar 2011 Kunskap förändrar 2011 Estetiskt program med inriktningen Bild och Form (designprofil) Estetiskt program med inriktningarna Dans, Musik och Teater (musikalprofil) Liten skola med personlig atmosfär Folkuniversitetets

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram

Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm att bli bäst i Sverige i arbetet med arbetsglädje och yrkesstolthet i verksamheter där alla känner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer