Beräkningar av kapitalkostnader inom teknisk infrastruktur i Sverige effekter av att tillämpa olika reala annuitetsmetoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkningar av kapitalkostnader inom teknisk infrastruktur i Sverige effekter av att tillämpa olika reala annuitetsmetoder"

Transkript

1 RAPPORT NR 152 Beräkningar av kapitalkostnader inom teknisk infrastruktur i Sverige effekter av att tillämpa olika reala annuitetsmetoder Våren 2005 Stefan Yard Ett samarbetsprojekt mellan RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET VA-FORSK OCH INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

2 Innehåll Sid. 1 Bakgrund 3 2 Självkostnadsprincipen 4 3 Tre faser i avregleringsprocesser 7 4 Kapitalkostnadsberäkningar inom svensk VA-verksamhet 8 5 Kapitalkostnadsberäkningar inom det svenska fasta telenätet 12 6 Begreppet nukostnad 13 7 Kapitalkostnadsberäkningar inom eldistribution i Sverige 18 8 Formaliserad beskrivning av olika varianter av real annuitetsmetod vid kapitalkostnadsberäkning inom VA, telenät samt elnät 20 9 Modellpreciseringar avseende antaganden om betalningsmönster Modellbeskrivning av traditionell RA-metod, här kallad RA VA Modellbeskrivning av framåtblickande, historielös annuitetsmetod, RAEL Prisanpassad annuitetsmetod, PA-metod ( tilted annuity ) Effekter i hela verksamheter analyser av stationära bestånd Hantering av omvärderingar av pristrenden π Slutsatser 48 Bilaga 1 Jämförelse av modellmässig beskrivning av Tilted Annuity, här benämnd PA-metod, enligt PTS framställning och den som tillämpats i föreliggande rapport 50 Referenser 52

3 3 1 Bakgrund Kostnadsberäkningar inom teknisk infrastruktur såsom eldistribution, telekommunikation och vatten- och avloppsverksamhet (VA) har kommit i fokus under senare år. Det finns flera skäl till detta. Intresset för att göra olika typer av jämförelser, s k benchmarking, har ökat såväl bland privata företag som inom offentlig verksamhet. Ett annat utvecklingsmönster är att teknisk infrastruktur i ökande grad kommit att finansieras via avgifter. Tidigare var det mera vanligt att t ex VA-verksamhet till en betydande del finansierades med skattemedel, särskilt i mindre kommuner med höga kostnader, men i takt med att ekonomin i många svenska kommuner har blivit mera ansträngd har sådan skattefinansiering minskat. År 2002 var sålunda den genomsnittliga kostnadstäckningen via avgifter över 96% i svenska kommunala VA-verksamheter. I början av talet var motsvarande siffra ca 80%. Förändringen är mest markant i landets mindre kommuner, från en kostnadstäckning av ca 50% i början av 1980-talet till drygt 90% i början av 2000-talet. (Yard 2003, Svenskt Vatten, VA-taxor). Brukarnas intresse av att följa upp och kontrollera att man får valuta för pengarna tenderar att var högre vid avgiftsfinansiering än vid skattefinansiering. När det gäller annan teknisk infrastruktur som eldistribution och telenät har kostnaderna hela tiden täckts av brukarna. Som förklaring till ökat intresse för kostnadsuppföljningar skulle man här snarare kunna peka på att det under senare år skett en renodling av verksamheterna, som tydliggjort avgifterna, vilket satt kostnadsberäkningarna i fokus. Teknisk infrastruktur som telekommunikation, eldistribution och vatten- och avloppsverksamhet (VA) är kapitalintensiv. Ofta utgör kapitalkostnaden 1, avskrivning plus ränta, 30-50% av totalkostnaden. På grund av stordrifts- och samproduktionsfördelar finns det inom denna typ av verksamhet betydande delar, som utgör s k naturliga monopol, där det inom ett specifikt geografiskt område inte finns ekonomiska förutsättningar för mer än en aktör. Ett tydligt exempel torde vara VA, där man knappast kan tänka sig att det vore ekonomiskt försvarbart att olika aktörer skulle bygga upp parallella nät. Under senare år har det i Sverige liksom i en rad andra länder blivit vanligt att försöka uppnå högre effektivitet inom olika offentliga verksamheter genom att skapa ökad konkurrens, dels via avregleringar, dels via olika mer eller mindre artificiella köp-sälj-arrangemang. Detta har inneburit att den samhälleliga till- 1 Här användes kapitalkostnad som beteckning för summan av avskrivning och ränta på bundet kapital. I andra sammanhang betecknar kapitalkostnaden bara räntedelen, bl a efter inflytande från det anglosaxiska begreppet cost of capital. När man velat tydliggöra att man avser ersättningen för både kapitalförslitning och kapitalbindning, har man ibland använt benämningen kapitaltjänstkostnad istället för kapitalkostnad. Trots risk för sammanblandning användes här dock kortformen kapitalkostnad. Det är också värt att notera att benämningen capital cost användes på engelska för motsvarande typ av kostnad, jfr t ex Johnstone (2003). 3

4 4 synen och regleringen ändrats. Första steget har ofta varit att klargöra vilka delar som kan och bör avregleras. Så har skett inom elsektorn, där elhandelsverksamhet avreglerats, medan nätverksamhet, eldistribution, även framledes kommer att bedrivas av olika lokala monopolföretag, vilka tilldelats ensamrätt, koncession, för att bedriva verksamheten inom ett avgränsat geografiskt område. Samtidigt är dessa företag föremål för offentlig tillsyn och övervakning, i detta fall av Statens energimyndighet (STEM). Ovanstående förändringar har medfört behov av förändringar i lagstiftningen, t ex inom ellagen och telelagen. För närvarande pågår också en översyn av VAlagen, även om det inom VA-verksamhet ännu inte skett någon avreglering. Någon förändring av ägarförhållandena planeras dock inte i framtiden heller. I direktiven till utredningen om den framtida lagstiftningen rörande VAanläggningar (Allmänna vattentjänster, SOU 2004:64) uttrycks detta entydigt, även det kan vara tillåtet att lägga ut driften på entreprenad så länge som detta är förenligt med självkostnadsprincipen, se nedan. Med några enstaka undantag är landets VA-verksamheter i kommunal ägo. Dessa undantag föreslås dock få lov att finnas kvar enligt utredningsdirektiven för den ovannämnda VAlagsutredningen 2. När det skett avregleringar har det också krävts omprövningar av tillsynsmyndigheternas roll. Oavsett vilken roll tillsynsmyndigheterna intagit har dock kostnadsuppföljning ansetts vara en väsentlig uppgift. I dessa sammanhang är det totalkostnaden, självkostnaden, som avgifterna relateras till. 2 Självkostnadsprincipen Innebörden av begreppet självkostnad är egentligen inte särskilt entydig, vare sig vad gäller gränsdragningar och fördelningar i rummet och över tiden. Den senare fördelningen utgör f ö huvudproblemet vid kapitalkostnadsberäkningar. Periodiseringen av investeringsutgiften för en tillgång i form av kapitalkostnader under olika delperioder av en tillgångs brukningstid är det problemområde som ligger i fokus. Trots oklarheter i självkostnadsbegreppets innebörd och tolkning har det sedan lång tid tillbaka funnits tydliga krav på att avgifterna inom svensk offentlig verksamhet inte får överstiga självkostnaderna. Vanligen fokuseras kostnaderna på en något högre aggregationsnivå, t ex för en brukarkategori eller ännu vanligare för ett helt brukarkollektiv, snarare än för en enskild brukare av den aktuella tjänsten. I vissa sammanhang har det varit tillåtet att något enskilt år ta ut mer i avgifter än den totala självkostnaden även inom ett helt brukarkollektiv, men som genomsnitt över några (3-5) år får de totala avgifterna normalt inte överstiga de totala kostnaderna. Självkostnadsprincipen finns bl a for- 2 Allmänna vattentjänster, SOU 2004:64, sidan 73 avsnitt 4.4 Utredningsdirektiven. 4

5 5 mulerad i den svenska kommunallagen och i VA-lagen. I kapitel 8 i kommunallagen uttrycks denna princip på följande sätt: Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Kommunallag (1991:900), kapitel 8, 3c, reviderad i Lag (1998:70). I VA-lagen uttrycks självkostnadsprincipen enligt nedan: Avgifter som huvudman för allmän VA-anläggning tager ut får ej överskrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. Lag (1976:842), 24. I förarbetena till VA-lagen och i den vidare rättstillämpningen ges begreppet nödvändiga kostnader en likartad tolkning som självkostnaden i kommunallagen. Här finns också vissa preciseringar och skärpningar, vilka innebär att endast verksamhetsrelaterade kostnader får ligga till grund för avgifterna. Sådant som inte är sakligt motiverat vid en fackmannamässig bedömning eller som i övrigt inte kan anses vara värdeskapande för brukarna skall inte tas in i avgiftsunderlaget. Det kan också noteras att VA-lagens självkostnadsprincip endast anger taket för det totala avgiftsuttaget från brukarna. Huvudmannen får alltså taxera ut mindre men däremot inte mer i avgifter än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnaderna för hela VA-anläggningen, dvs. inga kostnader för onödiga sidoaktiviteter får täckas. Inte heller får verksamheten drivas så att den totalt sett går med vinst, åtminstone inte på längre sikt. Möjligen kan vinstbegreppet tolkas som att det är vinst över något slags normal nivå som är otillåten. Det tycks sålunda som om en förräntning helt utan eller med en starkt begränsad riskkompensation är tillåten även för den del av finansieringen som sker med eget kapital. I formell mening blir det ju tal om en vinst i verksamheten även för den del som motsvarar grundläggande kostnadstäckning för eget kapital före riskkompensation. Denna typ av vinst torde alltså generellt kunna räknas in i självkostnaden. I vissa fall synes man även acceptera viss ytterligare riskkompensation. En annan indikation på denna lite vacklande syn på vinst och riskkompensation är att det vid val av räntesats vid självkostnadsberäkningar i vissa fall, t ex i ränterekommendationer från Svenska Kommunförbundet, uttrycks att räntan skall motsvara statens upplåningskostnad, dvs i princip bara den riskfria räntan, medan man i andra sammanhang accepterar kommunens eller VA-verksamhetens faktiska upplåningskostnad, som utgångspunkt för kostnadsberäkningen, något som vi återkommer till längre fram. Genom att självkostnadsprincipen är kopplad till avgiftstaket för hela verksamheten kan det också noteras att det inte finns någon automatisk koppling till situationen för den enskilde brukaren. Det kan normalt accepteras att avgifterna 5

6 6 för vissa brukare ligger över självkostnaden för att tillhandahålla deras aktuella tjänster så länge som samtliga brukare inom en bestämd kategori behandlas på ett likartat sätt. Sådana överuttag från enskilda brukare uppkommer inte så sällan, t ex i en situation när man inte kräver full kostnadstäckning av vissa brukare med onormalt höga kostnader. För att få full kostnadstäckning inom hela verksamheten måste då övriga brukare betala mer i avgift än vad man förorsakar i kostnad. I VA-lagstiftningen brukar man uttrycka det som att brukarna primärt skall betala för den nytta man har av den aktuella tjänsten, vilken normalt anses oberoende av individuella kostnadsskillnader för att tillhandahålla tjänsten. En brukare har kanske en fastighet, som råkar ligga långt ifrån från vattenverk eller reningsverk eller med ett läge, där det krävs extra kostnadskrävande sprängning vid framdragning av en viss VA-ledning, medan en annan är har sin fastighet som medger mycket billig anslutning. I bakgrunden finns den kommunala likställighetsprincipen uttryckt bl a i 2 kap. 2 i kommunalllagen (1991:900). Detta brukar också ibland benämnas den sociala kostnadsfördelningsregeln. Samtidigt har det över tiden skett en viss glidning mot att låta beaktansvärda kostnadsskillnader utgöra grund för att differentiera avgifterna (SOU 2004:64 sid. 331-). Självkostnadsprincipen i sin generella formulering säger egentligen inget om hur skäliga kostnaderna är. Det finns inget klart uttalat krav på att man skall välja mest kostnadseffektiva lösningar. Inte heller finns någon tydlig koppling till den kvalitet som kunderna efterfrågar. I tekniktung verksamhet dominerad av befattningshavare med teknisk bakgrund och med en framträdande yrkesstolthet har detta ibland medfört onödigt hög kvalitet och onödigt höga kostnader. Även här finns dock en gräns, om än inte alltid lika tydlig som när det gäller nödvändiga kostnader inom VA-området. Trots allt synes verifierbarhet ofta ha vägt tyngre än relevans vid avgörandet om av vad som kan anses vara en avgiftsgrundande självkostnad. Det har räckt att kunna styrka att en investering faktiskt genomförts och betalats, medan nödvändighet, ambitionsnivå och omfattning inte diskuterats lika mycket. En central fråga vid bestämningen av självkostnaden är beräkningen av kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden är en tung kostnadskomponent inom kapitalintensiva verksamheter som teknisk infrastruktur. Till skillnad från övriga löpande kostnader t ex för drift och underhåll finns det flera olika metoder för beräkning av kapitalkostnaderna, vilka kan anses uppfylla vissa allmänna grundkrav, som kan ställas på en kalkylmetod. Vid kapitalkostnadsberäkning är det inte bara ett val av metod göras utan värdena på olika grundparametrar måste också avgöras, såsom avskrivningstid och räntesats. Egentligen är det mera komplicerat än så. Nivån på kapitalkostnaderna och därmed storleken av totalkostnaderna och 6

7 7 avgifterna kommer även att bli beroende av vilken syn man har på historien, dvs om man skall beakta tidigare perioders kostnader och avgifter eller om man vid kostnadsberäkningen skall bortse ifrån detta och bara blicka framåt. Innan denna typ av frågor tas upp skall några av huvudstegen i avregleringsprocesser diskuteras, eftersom det finns kopplingar mellan ovannämnda faktorer och regleringssituationen. 3 Tre faser i avregleringsprocesser Vanligen sker det förändringar och utveckling av den offentliga regleringen under de olika utvecklingsfaserna av en avregleringsprocess. Detta har beskrivits t ex av Bergman et. al. (1999). Även om analysen i Bergman et. al. är mera fokuserad på nätverksindustrier torde huvuddragen i resonemangen också vara tillämpliga för annan teknisk infrastruktur. Regleringsintensitet Fas 1: Monopol Regleringarna fokuserar på förebyggande av monopolmissbruk på konsumentmarknaden Fas 2: Monopol och konkurrens Konkurrens införs gradvis, regleringar tar upp slutkundsoch samtrafikpriser, uppkommande konkurrensfrågor och public serviceskyldigheter Fas 3: Konkurrens Mjuk reglering för att säkerställa god handelssed och upprätthållandet av public servicemål Figur 1: Regleringarnas utveckling under marknadsstrukturens tre faser, (Bergman et. al. 1999). Olika delar av den tekniska infrastrukturen i Sverige befinner sig i olika faser enligt figur 1, dock är det knappast någon del som riktigt kommit in i fas 3. Låt oss se på de tre sektorerna, VA, eldistribution samt fast telekommunikation. Här kan telekommunikation sägas ha kommit längst åt höger och ligga i fas 2. VAverksamhet torde nästan helt ligga i fas 1. Egentligen befinner sig även eldistribution i denna fas. Avregleringen av den svenska elmarknaden har i princip inriktats på att renodla olika typverksamheter. Elhandel har öppnats för konkurrens, medan eldistribution fortfarande sker i naturliga monopol. Som nämndes inledningsvis har det skapats ett system med uppdelning i nätområden, där man ger en enskild aktör koncession, som innebär ensamrätt men också skyldighet att bedriva eldistribution inom sitt tilldelade geografiska område. 7

8 8 4 Kapitalkostnadsberäkningar inom svensk VA-verksamhet Den svenska självkostnadsprincipen och regleringen via t ex kommunallagen och VA-lagen kan sägas utgå ifrån situationen i fas 1. När det gäller sättet att räkna kapitalkostnader har fokus legat på att kräva tillämpning av metoder som är kostnadsriktiga, vilket innebär att nuvärdessumman av kapitalkostnaderna under den totala avskrivningstiden för en viss tillgång skall vara lika med grundinvesteringen. Det finns fyra huvudmetoder vilka uppfyller detta nusummekriterium. Dessa sammanfattas i figur 2. HUR ÄR DET KONSTANT? Nominellt Realt Konstant avskrivning NL-metod Nominell Linjär metod, (ibland Rak Nominell Metod) RL-metod Real Linjär metod, (ibland Bruksvärdesmetod) VAD ÄR KONSTANT? Konstant Kapitalkostnad NA-metod Nominell Annuitetsmetod RA-metod Real Annuitetsmetod Figur 2: Fyra grundmetoder för beräkning av kapitalkostnader I praktiken är det i huvudsak två metoder som använts vid kapitalkostnadsberäkningar inom kommunalteknisk verksamhet i Sverige, nämligen NL-metoden och RA-metoden. I mitten av 1980-talet föreslog Svenska Kommunförbundet (i fortsättningen användes kortformen Kommunförbundet) en övergång till RA-metoden inom kommunal verksamhet. Runt 1990 hade ca 40% av VA-verksamheterna i landets kommuner hörsammat Kommunförbundets rekommendation och bytt till denna metod, medan drygt hälften använde den traditionella NL-metoden. Under 1990-talet och början av 2000-talet har dock de flesta användare av RA-metoden återgått till NL-metoden, inte minst sedan Kommunförbundet börjat vackla i sin syn på RA-metodens fördelar. I en ny rekommendation eller snarare en vägledning från 1996 förordas NL-metoden åtminstone indirekt. I början av 2000-talet användes sålunda NL-metoden i ca 90% av landet VA-verksamheter vid beräkning av kostnadsunderlag i samband med bestämning av taxor, se vidare Yard (2003). 8

9 9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Övriga metoder NL-metoden RA-metoden Figur 3: Använda metoder för kapitalkostnadsberäkning i svenska kommuner. (Underlag: VAV/SV VA-Taxor, ). När det gäller frågan om avskrivningstider har det också givits ut rekommendationer, men att uppnå enhetlighet på detta område verkar inte ha ansetts vara lika viktigt, då val avskrivningstid inte påverkar den samlade kapitalkostnaden utan bara kostnadsfördelningen över tiden. Om man tillämpar en avskrivningstid, som är kortare än den ekonomiska livslängden, överskattas visserligen kostnader och därmed avgifter under en viss period, men samtidigt kan detta ses som ett sparande, som i ett senare skede kan komma brukarna till godo i form av lägre avgifter. I ett fortfarighetstillstånd sker också en viss utjämning i en verksamhet med en blandning av gamla och nya tillgångar. Även om sådana synpunkter om sparande och utjämning inte finns tydligt uttryckta i regleringen indikerar ändå praxis att det inte bedömts vara så viktigt att koppla avskrivningstiden till den ekonomiska livslängden. I studier av Tagesson (1999, 2003), genomförda 1998 resp. 2002, visas också en mycket stor spännvidd i tillämpade avskrivningstider för jämförbara tillgångar i olika svenska VA-verksamheter. Någon märkbar ökning i graden av harmonisering över tiden kan inte heller skönjas vid en jämförelse av Tagessons båda studier. När det sedan gäller val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar föreslås enligt Kommunförbundets riktlinjer att man vid tillämpning av NL-metoden skall tilllämpa en nominell ränta motsvarande räntan på femåriga statsobligationer. Inom kommunalteknisk verksamhet såsom VA innefattas alltså bara en riskfri ränta i självkostnaden, om Kommunförbundets ränterekommendation följs. Å andra sidan torde det vara förenligt med VA-lagen att ta ut en något högre ränta, om detta kan motiveras med att den faktiska kostnaden för finansieringen är högre. Den genomsnittliga räntan i kommuner, som använt NL-metoden, har f ö legat 9

10 10 en knapp procentenhet över den av Kommunförbundet rekommenderade under perioden ,00% 10,00% 8,00% 5 år SO 3 m SSVX Mv 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Figur 4: Medelvärde (Mv) av tillämpad nominell ränta vid kapitalkostnadsberäkningar enligt NL-metoden i kommunala VA-verksamheter i förhållande till ränta på 5-åriga svenska statsobligationer (SO) och 3 mån. statsskuldväxlar (SSVX). (källa: Yard (2003)). Huruvida mönstret med ett genomsnittligt uttag av en högre ränta än den riskfria långräntan vid kapitalkostnadsberäkningar inom svenska VA-verksamheter är ett uttryck för en acceptans av risktillägg och/eller högre kostnad för eget kapital beroende på t ex skatteeffekter vid drift i bolagsform, eller om det förklaras av en svag kontroll av att självkostnadsprincipen tillämpas, är dock oklart. Inom VA-verksamheter, där man tillämpat RA-metoden, verkar man nästan genomgående ha tillämpat en real kalkylränta av 4%, vilket var den räntesats som angavs i en rekommendation från Kommunförbundet 1984/85, där en generell övergång till RA-metoden förordades. En genomgång av statistik från Svenskt Vatten (tidigare VAV) avseende åren visar att mellan 80% och 90% av de VA-verksamheter, där man använt RA-metoden, genomgående använt realräntan 4,0% vid kapitalkostnadsberäkningar med hjälp av RAmetoden. Bland dem som angivit andra räntesatser kan man ana att det i vissa fall rört sig om rapporteringsfel, där man i verkligheten använt NL-metoden istället för RA-metoden vid kapitalkostnadsberäkningar. I vilket fall som helst kan man konstatera att det verkar finnas en påfallande stelhet i val av realränta vid tillämpning av RA-metoden, inte minst med tanke på att det förekommit ganska stora variationer över tiden i den marknadsbestämda realräntan. 10

11 11 Real ränta på långa svenska statspapper 7% Genomsnitt senaste 5 åren 6% 5% 4% Årsgenomsnitt 3% 2% 1% 0% Figur 5: Real ränta på långa svenska statspapper (statsobligationer med 5-10 års löptid) årsvisa värden resp. genomsnitt under föregående 5 år. Åren före införandet av RA-metoden vid mitten av 1980-talet låg realräntan vid ca 4%. Därefter har den varierat, men har åtminstone genomsnittligt sett legat högre än 4%. Vid en jämförelse mellan figur 4 och 5 kan man konstatera två saker. För det första har den tillämpade realräntan vid användning av RAmetoden varit lägre än den reala statspapperräntan, medan den tillämpade nominella räntan vid användning av NL-metoden genomsnittligt sett varit högre än motsvarande nominella statspapperränta, vilket framstår som inkonsekvent. För det andra kan noteras att det skett en större löpande anpassning av kapitalkostnadsräntan till variationer i det allmänna ränteläget vid tillämpning av NL-metoden än vid tillämpning av RA-metoden. Bakgrunden till dessa mönster är inte alldeles enkla att utröna. En tänkbar förklaring till båda ovanstående fenomen är att man vid tillämpning av RA-metoden inte velat ändra realräntan, eftersom man då måste göra en omvärdering av hela avskrivningsplanen. RAmetodens realränta påverkar såväl nivån på kapitalkostnaden som den tidsmässiga fördelningen av avskrivningarna. Kanske har man då valt att sitta stilla i båten för att inte förlora överblicken över avskrivningsförloppet. Efter denna genomgång av några mönster i hur kapitalkostnadsberäkningar genomförts i svenska VA-verksamheter kan det vara dags att övergå till att beskriva utvecklingstendenser inom olika sektorer av teknisk infrastruktur. Därvid väljer vi att lämna hittills tillämpade principer för beräkningar av kapitalkostnader och mera se på de system som nu införts eller håller på att införas. Kortfattat kan dock sägas att man inom övriga verksamheter tidigare i de flesta 11

12 12 fall räknat med historiska kostnader och NL-metoden, dvs på det sätt som skett och alltjämt sker inom de flesta svenska VA-verksamheter. 5 Kapitalkostnadsberäkningar inom det svenska fasta telenätet Som tidigare diskuterats i avsnitt 3 kan telekomsektorn i Sverige anses ha kommit längre i avregleringsprocessen än VA-sektorn. Enligt beskrivningen i figur 1 skulle situationen närmast kunna beskrivas som att man befinner sig i fas 2. Istället för att avgifterna skall baseras på självkostnad talas sålunda om en kostnadsorienterad prissättning. I den svenska telelagen kan man sålunda urskilja tre huvudmål vid prissättningen. Regleringen i lagen är primärt inriktad på prissättningen hos aktörer med ett betydande inflytande 3, vilket i fallet med det svenska fasta telenätet är liktydigt med TeliaSonera. Denna typ av företag faller under 6 i tillägget till telelagen (1997:397) där det står: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall hos Europeiska gemenskapernas kommission anmäla de företag som bedriver televerksamhet och har ett betydande inflytande på den svenska marknaden. Följande tre delmål gäller vid prissättningen av företag med sådant dominerande inflytande: 1. Priset skall grunda sig på kostnaderna, dvs. vara kostnadsbaserat 4 2. Prissättningen skall vara regionalt utjämnande 3. Prissättningen skall vara utformad så att ekonomisk effektivitet främjas Det kan noteras att det kan finnas vissa konflikter mellan dessa delmål. Om avgifterna skall vara regionalt utjämnande bör detta rimligtvis innebära att högre avgifter än självkostnaden tas ut inom vissa områden som kompensation för att man inte kan uppnå full kostnadstäckning inom andra områden med höga kostnader. Detta kan leda till en konflikt mellan de två första delmålen. Vidare skall andra konkurrerande aktörer ha rätt att köpa in sig till gällande avgift, vilket kan innebära att dessa kan vilja köpa tjänster inom dyra områden till ett pris som ligger under självkostnaden för den dominerande aktören och också under kostnaden vid egen utbyggnad och därför väljer att själva investerar endast inom områden, där kostnaderna är lägre, i första hand i tätorter. Detta kan i sin tur medföra sämre ekonomisk effektivitet och därmed motverka uppfyllandet av det tredje delmålet. 3 4 Denna typ av aktörer förkortas på engelska SMP operators (förkortning av Significant Market Power). I senare skrivningar har man efter utländsk påverkan börjat tala om kostnadsorienterade (cost oriented) avgifter. Dock förefaller detta uttryck vara vagare och mindre klargörande om hur avgifterna skall bestämmas. 12

13 13 Utan att föra denna diskussion om målkonflikter vidare kan det noteras att det efter avregleringen uppkommit en ny situation på telekomområdet med en mera mångfacetterad målbild, vilket kan ses som en övergång från Fas 1 till Fas 2 i figur 1. I detta nya läge har såväl TeliaSonera som tillsynsmyndigheten på teleområdet, Post- och Telestyrelsen (PTS), velat ändra sina principer för kostnadsberäkning som underlag för prissättningen. Från att tidigare ha utgått ifrån historisk kostnad (historic cost) har man velat välja ett mera framåtblickande synsätt och basera priset på nukostnad (current cost), inte minst sedan detta förordats inom EU. 6 Begreppet nukostnad Ett problem i sammanhanget är att begreppet nukostnad kan ges olika innebörd. Först kan man urskilja olika typsituationer vid beräkningen. För att koppla till vanliga resonemang inom strategiområdet skulle man kunna skilja mellan situationerna build, hold resp. harvest för den aktuella aktören. I samband med kapitalkostnadsberäkningar skulle man kunna använda begreppen bygga, behålla, bryta. Ibland dras en skiljelinje i förhållande till om förnyelse är aktuell eller inte. De två senare typfallen ovan gäller situationen att man inte förnyar utan fasar ut. Utfasning kan sedan ske på två sätt, antingen att man behåller och kramar ut återstående tjänster ur befintlig utrustning eller att man bryter verksamheten och avyttrar tillgångarna till någon utomstående. Om verksamheten är mera värd vid fortsatt drift än vad det kostar att bygga nytt är det naturligt att ha nybyggnadsalternativet med i bedömningen och att basera nukostnaden på detta 5. Sammanfattningsvis kan man alltså identifiera två huvudfall bygga resp. utfasa, då man inte förnyar. Det senare kan sedan delas in i två underalternativ, fortsatt drift till slutet av livslängden, behålla, resp. avyttring, bryta. En sammanställning av aktuella benämningar och förkortningar, anglosaxiska resp. svenska, ges nedan: 5 Här skulle man kunna koppla an till ett resonemang med Tobin s q. Detta är större än 1 om marknadsvärdet på en verksamhet är större än återanskaffningsvärdet. Verksamheten har då högre värde som levande än slaktvärdet som död. Dock kan man här komma in på en del komplikationer inom reglerad verksamhet. Tillsynen bör sträva mot att q bara ligger strax över 1. En aktör med dominerande inflytande skall inte tillåtas hålla uppe priset och därmed värdet på de befintliga tillgångarna genom att avstå ifrån att investera. Detta motverkas om priset kopplas till återanskaffning. 13

14 14 Värdebegrepp Situation Anglosaxisk benämning Svensk benämning I Bygga Net Replacement Value, NRV (Netto-)återanskaffningsvärde (åldersjusterat) 6, NÅA II Utfasa Deprival Value, DEV Utfasningsvärde, UFV II:1 Behålla Economic Value, ECV Ekonomiskt värde, EKV (vid fortsatt drift) II:2 Bryta (Net) Realizable Value, RVA Realiserbart värde, REV (vid avyttring) Figur 6: Värdebegrepp kopplade till olika situationer för bestämning av nukostnad. Notera alltså att DEV resp. UFV är ett samlingsbegrepp för de två följande. Vid bestämning av relevant värde som underlag för beräkning av nukostnad inom reglerad verksamhet brukar man formulera det vid kostnadsberäkningarna högsta acceptabla reglerade värdet RGV enligt uttrycken nedan, svenska beteckningar enligt ovan, (jfr motsvarande resonemang hos t ex Johnstone (2003)): RGV = min ( NÅA,UFV), där det sedan gäller att: UFV = max (EKV,REV) Logiken är att om tillgångarna är mera värda vid nuvarande drift än vad en nybyggnad kostar, bör man vid värderingen utgå ifrån det senare värdet. Primärt är ju situationen den att man vill se vad t ex en konkurrent maximalt skall behöva betala om denne vill hyra kapacitet. I ett skede, där nybyggnad är aktuell, oavsett om det rör sig om utbyggnad eller om förnyelse, är det naturligt att se på återanskaffningsvärdet. Notera att det inte nödvändigtvis behöver vara en expansionsfas utan att det också kan röra sig om en vidmakthållandefas med successiv förnyelse. Om däremot investeringar inte är aktuella i fall då tillgångarna inte förmår att generera tjänster, som täcker kostnaderna, bör man vid värderingen se på de två alternativen att hantera en utfasning, antingen att driva vidare till livslängdens slut och få hem värde i form av en nuvärdessumma av genererade tjänster, eller om någon utomstående är beredd att betala mer än detta, så utgör möjlig ersättning vid en försäljning grund för värderingen. Det är denna sista situation som ligger under fallet bryta. I de flesta praktiska situationer med reglering av kostnader och avgifter för teknisk infrastruktur torde man hamna i lägen, där nybyggnad är aktuell. Därmed blir mycket av diskussionen ovan mindre relevant. Exempel på fall då hela resonemanget ovan skulle kunna komma upp är t ex vid prissättning i samband med uthyrning av s k ändamålsfastigheter, fastigheter ursprungligen byggda och utrustade för ett speciellt ändamål, t ex anläggningar för vård, 6 Ett närbesläktat begrepp är Bruksvärde, dock med lite annan innebörd, jfr t ex Yard (1997). 14

VA - F O R S K R A P P O R T N r 37 2003. Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar. svenska VA-verksamheter. Stefan Yard.

VA - F O R S K R A P P O R T N r 37 2003. Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar. svenska VA-verksamheter. Stefan Yard. VA - F O R S K R A P P O R T N r 37 23 Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar inom svenska VA-verksamheter Stefan Yard VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik.

Läs mer

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande RAPPORT NR 109 Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande Lund, Våren 2001 Mikael Nilsson Hellström Torbjörn Tagesson Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 61-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning. En idéskrift om innebörden och konsekvensen av kommunal särart

Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning. En idéskrift om innebörden och konsekvensen av kommunal särart Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning En idéskrift om innebörden och konsekvensen av kommunal särart 2 Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning En rapport

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar:

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: Rapport 2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: analys och förslag H ANS L IND 2 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: - Analys

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7977-11 Enhet 1 1 KLAGANDE SEVAB Nät AB, 556192-2856 Box 32 645 21 Strängnäs Ombud Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer Ribbing Advokat Josefin Mallmin

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

2 (4) Kostnader för anslutningsinvesteringar dubbelkompenseras delvis

2 (4) Kostnader för anslutningsinvesteringar dubbelkompenseras delvis 1 (4) Rimlighetsbedömning av elnätsföretagens intäktsramar, vilka beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ej, för åren 2012-2015, och sedan överklagats av ett stort antal elnätsföretag till Förvaltningsrätten

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter En analys av begrepp, mätproblem, påverkande faktorer och användbarhet av Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighetsakademin vid Avd

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Nätkostnader i överföring och distribution av el

Nätkostnader i överföring och distribution av el A/O TE- K.- Aj-?+'-1 * Nätkostnader i överföring och distribution av el Närings- och teknikutvecklingsverket R 1994:68 (DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT JS UNUMfTED Nätkostnader i överföring och distribution

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 24:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 24:1 24:1 Fråga om beräkning av nödvändiga kostnader (kapitaltjänstkostnader) för allmän va-anläggning, om återbetalningsskyldighet för oriktigt uttagna va-avgifter och om ränta på belopp som skall återbetalas.

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Fastighetsägarna Sverige. Rapport Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor)

Fastighetsägarna Sverige. Rapport Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Fastighetsägarna Sverige Rapport Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Bo Nordlund Maj 2010 1 Sammanfattning Denna rapport innehåller en analys och diskussion avseende det komplexa problemet

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Juni 2005 Metamatrix Development & Consulting AB Sammanfattande inledning... 2 1. Varför samverka mellan offentlig och privat sektor?... 2 2. Vad

Läs mer

Osund kommunal konkurrens

Osund kommunal konkurrens JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristina Ekstrand Osund kommunal konkurrens Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde: Konkurrensrätt Termin 9 1 Innehåll SAMMANFATTNING...5

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer