Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

2 Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker, aktivister, författare, journalister och andra. Vi har också haft möjligheten att delta vid större arrangemang i samarbete med andra organisationer som exempelvis Uppsala universitet, Dag Hammarskjöld Foundation, CNN, Pax et Bellum och Uppsala Peace and Development Students Association. Vår icke-programrelaterade verksamhet har också blomstrat. Två lyckade resor ordnades under året, den ena till Washington D.C. inför det amerikanska presidentvalet och den andra till Irans huvudstad Teheran. Aktiviteterna har varit en viktig del i värvandet av nya medlemmar, och har synliggjort föreningen för de som annars inte skulle ha kommit i kontakt med UF. Vårt utrikespolitiska magasin Uttrycks redaktion har publicerat fyra innehållsrika och vackra tidningsnummer. Radio UF har utvecklats innehållsmässigt, men också till arbetssättet. Även webbredaktionen har genomgått en stor utveckling, bland annat genom införandet av podcasts i samarbete med Radio UF. Debattklubben har kommit närmare föreningen än tidigare, och har haft debatter med jämna mellanrum om utrikespolitiska frågor. Sist, men inte minst, återuppstod FN-rollspelet UMUN som ett samarbete mellan UF Uppsala och Uppsala FN-förening och blev mycket lyckat. Under året har styrelsen jobbat för ökat samarbete mellan de egna verksamheterna, men också för mer demokrati, transparens och säkerhet. Vår roll i Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) har varit viktig och vi har bidragit till förbundets arbete genom aktivt deltagande i såväl diskussioner som utvecklingen av förbundet. Föreningens 65-årsjubileum firades fredagen den 15 februari på Östgöta nation med gäster från andra UF-föreningar, tidigare engagerade, representanter från andra organisationer samt, givetvis, våra medlemmar. Slutligen vill jag personligen tacka styrelsen, ämbetspersonerna, de aktiva i grupperna och alla våra medlemmar. Det råder ingen tvekan om föreningens betydelse för Uppsalas utrikespolitiska debatt. Vår närvaro är uppskattad och vårt arbete attraherar de som är intresserade. Vi har gjort väldigt mycket med ganska lite. Tack! Daniel Kjellén Ordförande

3 Innehållsförteckning Allmänt om föreningen... 4 Styrelsen... 4 Ämbetspersoner... 5 Medlemmar... 5 Information och PR... 6 Programverksamheten... 8 Uttryck och uttryck.org Radio UF Resor Aktiviteter Debate Club Uppsala Model United Nations (UMUN) Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) UF Uppsalas 65-årsjubileum Samarbeten och bidragsgivare Bilaga 1: Programverksamhet under Bilaga 2: Balans- och resultaträkning

4 Allmänt om föreningen Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (hädanefter UF Uppsala) är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som strävar efter att sprida kunskap om, och väcka debatt kring, utrikespolitiska och globala frågor. Föreningen grundades i sin nuvarande form 1948 och har sedan dess bedrivit en oavbruten verksamhet, främst bestående av att anordna föredrag. Sedan sextiotalet har föreningen dessutom gett ut en medlemstidning som i dag heter Uttryck. Dessutom anordnar föreningen resor, radioprogram, debatter för medlemmar, ett FN-rollspel samt många sociala och informativa aktiviteter. I sitt arbete stödjer sig UF Uppsala på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Föreningens övergripande syfte är att förbättra möjligheterna till samförstånd och ömsesidig respekt. Styrelsen Styrelsen för verksamhetsåret har bestått av: Daniel Kjellén Ordförande Lisa Lindqvist Vice ordförande Edwin Sönnergren Kassör Louise Gellin Medlemssekreterare Kajza Jansson Programsekreterare Sophie Sjöqvist Programsekreterare Henrik Karlsson Redaktör Siri Sylvan Redaktör Karolina Markgren Informationsansvarig Peter Peltola Informationsansvarig Alva Westlund Reseansvarig Julia Yates Aktivitetsansvarig (oktober 2012 juni 2013) Andrew Wynyard Aktivitetsansvarig (juli augusti 2012) Styrelsen bestod av tolv poster till skillnad från tidigare fjorton efter beslut av styrelsen under verksamhetsåret Ett avhopp skedde under året, men detta hade minimal påverkan på verksamheten då man kunde fylla posten genom ett extra valårsmöte i anslutning till höstens årsmöte. Styrelsen är en så kallad arbetande styrelse där samtliga ledamöter aktivt deltagit i planeringen och genomförandet av föreningens verksamhet. Styrelsearbetet inleddes under sommaren 2012, och i början av hösten genomfördes en kick-off. Syftet med detta var att skapa goda förutsättningar för ett lyckat år, både socialt och verksamhetsmässigt, samt att diskutera årets övergripande arbete. Ytterligare en kick-off med diskussionssessioner, uppföljning och social aktivitet hölls i februari för att sparka igång vårterminens verksamhet och utvärdera vårt dittillsvarande arbete. I syfte att utveckla styrelsemedlemmarnas kompetens och trygghet i att fungera som ledare för en ideell förening och för sina respektive arbetsgrupper deltog nästan hela styrelsen i en ledarskapsutbildning under en heldag i oktober i LSU:s (Sveriges ungdomsorganisationers) regi. Detta visade sig bli ett uppskattat tillfälle för lärande och utveckling för såväl de deltagande individerna som för föreningen i stort. I oktober månad hölls stadgeenligt föreningens årsmöte. Styrelsen hade vidare femton 4

5 protokollförda möten under sitt verksamhetsår, vilka har ägt rum med ungefär 2 3 veckors intervall i de flesta fall. Ämbetspersoner Ämbetspersonssystemet, som har funnits i några år, är numera en väl integrerad del av föreningen. Modellen går ut på att under styrelsen finns ytterligare ett antal förtroendevalda medlemmar som har varierande grad av eget ansvar för vissa delar av verksamheten, men utan en fast plats i föreningens styrelse. Syftet med systemet är tudelat: dels att avlasta styrelseledamöterna i det dagliga arbetet och därmed öka föreningens kapacitet, dels att fungera som en språngbräda till vidare engagemang i föreningen. Under de senaste åren har ämbetspersonernas uppgifter och ansvarsområden utökats och inkluderar numera regelbunden hjälp vid föredragen, utdelande av programblad och affischering. Utöver dessa fasta uppgifter utformas varje ämbetspost utefter de behov som finns och ordningen är tänkt att hållas flexibel för att på bästa sätt anpassa varje post efter arbetsbörda och individuella preferenser. Systemet har visat sig framgångsrikt: ända sedan det infördes på prov för några år sedan har ett antal ämbetspersoner varje år gått vidare till ordinarie styrelseposter i föreningen vilket var ett av syftena med systemet. Vissa sysslor har flyttats helt och hållet från styrelsens arbetsområden till att ligga helt på ämbetspersoners ansvar Radio UF är ett sådant exempel som varit mycket lyckosamt. Föreningen har fortsatt att konsolidera ordningen med ämbetspersoner kontinuerligt utefter det policydokument med riktlinjer för ämbetssystemet som instiftades Under verksamhetsåret har följande personer innehaft poster som ämbetspersoner: Representant i UFS styrelse Anton Severin (jul 2012 jan 2013) Representant i UFS styrelse Erik Schrammel (jan 2013 jun 2013) Fotoämbetsperson Nathalie Lindh (okt 2012 jun 2013) Fotoämbetsperson Olof Löfvenberg (okt 2012 jun 2013) Fotoämbetsperson My Östh-Gustafsson (okt 2012 jan 2013) Fotoämbetsperson Robert Englund (feb 2013 jun 2013) Aktivitetsämbetsperson Betiel Haile (nov 2012 jun 2013) Debate Club-ansvarig Linnea Wikström (nov 2012 jun 2013) Programämbetsperson Connor Stevens (okt 2012 jun 2013) Layoutämbetsperson Simon Svéd (jul 2011 jun 2012) Reseämbetsperson Anna Laitinen (okt 2012 jun 2013) Webbredaktör Jens Lindqvist (okt 2012 jun 2013) Webbredaktör Emma Bergström (okt 2012) Webbredaktör Markus Rylander (okt 2012 jun 2013) Radioansvarig Simon Sander (sep 2012 jun 2013) PR-assistent Zazkia Jogner Berlin (okt 2012 jun 2013) UMUN-generalsekreterare Maria Karlsson (aug 2012 jun 2013) Alumnämbetsperson Daniel Simmons (jan 2013 jun 2013) Medlemmar Föreningens medlemsantal uppgick den 31 december 2012 till 820 stycken, vilket ligger i paritet med medlemssiffran för samma period under tidigare verksamhetsår. Större delen av 5

6 medlemsrekryteringen sker i början av höstterminen, och under endast september 2012 fick föreningen 207 nya medlemmar vilket gör det till den månad då flest medlemmar lockades under verksamhetsåret. Utöver detta hade UF Uppsala i juni så kallade stödmedlemmar, vars medlemskap gäller livet ut. Samtliga av föreningens medlemmar är även medlemmar i paraplyorganisationen UFS (Utrikespolitiska förbundet Sverige) och kan därmed i sin tur ta del av förbundets medlemskap i LSU (Sveriges ungdomsorganisationer). De flesta medlemmar har rekryterats i samband med UF Uppsalas föredrag. Det är även möjligt att betala in medlemskap via plusgiro, något som uppmuntras då det minskar hanteringen av kontanter. Utöver detta har medlemmar värvats i samband med övriga aktiviteter, som till exempel så kallade bli aktiv-träffar i början av både höst- och vårterminen. Likt tidigare år har föreningens nyhetsbrev skickats ut veckovis via e-post, detta år till cirka 1200 prenumeranter. Utav dessa skickas cirka 900 nyhetsbrev ut på svenska samt 300 på engelska. Genom detta brev har medlemmar och andra intresserade kunnat ta del av information om kommande föredrag, gruppmöten, medlemsaktiviteter, utlysningar och annat av intresse inom ramen för föreningens verksamhet. Nyhetsbrevet är en av föreningens viktigaste kommunikationskanaler. Utöver nyhetsbreven har medlemsbrev skickats ut till alla medlemmar fyra gånger under verksamhetsåret i samband med att programbladen tryckts. I dessa har medlemmar fått information om vad som pågår inom föreningen i stort, och givetvis har programblad även skickats med. I det första medlemsbrevet skickades även inbjudan till årsmöte med, och under vårterminen skickades även information om det utrikespolitiska konventet med. Som medlemsregister används Uppsala universitets alumninätverk, vilket har fungerat bra under verksamhetsåret Föreningen har ett fortsatt gott förhållande till universitetets alumnkontor och för en löpande dialog om utveckling av systemet. Just nu förs diskussioner om hur rensning av medlemsregistret ska kunna fungera på bästa sätt för UF Uppsala, då inaktiva medlemmar har visat sig ta mycket plats i registret. Från och med december 2011 sträcker sig ett medlemskap över 12 månader, istället för två terminer viket gällde tidigare. Detta eftersom det utjämnar medlemssiffrorna över verksamhetsåret, möjliggör mer effektiva åtgärder för att få medlemmar att förnya medlemskap samt är mer förenligt med konceptet årsmedlemskap. För att behålla de medlemmar vars medlemskap går ut har påminnelser skickas ut per e-post två veckor innan utgångsdatum, det vill säga i mitten på varje månad. I dessa står kort om aktuella händelser inom föreningen samt uppgifter för att kunna betala det nya medlemskapet via plusgiro. Inför verksamhetsåret beslutades att posten som IT-ansvarig skulle utgå ur föreningens styrelse. Istället förflyttades dessa uppgifter huvudsakligen till medlemssekreterarens bord. Detta har under året inneburit stundvis hög arbetsbörda och därför har styrelsen föreslagit inför verksamhetsåret att ansvaret för hemsidan delas tydligare över styrelsen så att varje styrelsepost bör ansvara för att informationen angående dess specifika verksamhet är korrekt och uppdaterad. Medlemssekreteraren ansvarar fortsättningsvis för att hemsidan ska fungera, och alla styrelsemedlemmar ska kunna fråga denne om råd vid uppladdningar på hemsidan. Information och PR Arbetet har skötts av de två styrelseledamöterna med ansvar för information och PR samt en ämbetsperson med uppgift att assistera styrelseledamöterna i detta arbete. Året har präglats 6

7 av försök att bredda medlemsbasen samt staka ut en väg för framtidens PR-arbete inom föreningen. Arbetet har internt delats upp i två olika ansvarsområden, där den grova fördelningen följt tidigare års modell med en ansvarig för grafisk produktion och en för sociala medier. Gruppens ämbetsperson har arbetat nära styrelseledamöterna med att förbättra och utveckla föreningens marknadsföring. Det arbetet har främst gått ut på att försöka skapa nya kanaler för föreningen att uttrycka sig på, men att samtidigt behålla en enhetlighet i föreningens framtoning. Sociala medier har blivit en alltmer central kanal för UF Uppsala och dess PR-verksamhet. Arbetet med en facebook-sida för hela UF Uppsala och en separat facebook-grupp för inbjudningar till föreningens evenemang har fortsatt. Sidan har kommit att användas mer under året och breddats till att belysa alla delar av UF Uppsalas verksamhetsområden. Arbetet med att öka synligheten på sociala medier bedöms ha varit lyckat. Exempelvis har facebook-sidan vid slutet av verksamhetsåret 1593 gillanden (vilket utgör en 69-procentig ökning från tidigare verksamhetsår) och gruppen för inbjudningar till föreningens evenemang har 545 medlemmar (vilket utgör en 173-procentig ökning från tidigare år). Twitter har också använts i PR-syfte, men bedöms hittills inte ha gett ett tillräckligt bra resultat för att utnyttjas mer kontinuerligt. Då Facebook blivit en viktig kanal för kommunikation med medlemmar har hemsidan blivit mer av ett visitkort för UF Uppsala snarare än den huvudkanal för information om föreningens dagliga verksamhet som den en gång var. För att undersöka besöksstatistiken på hemsidan använder föreningen sig av Google Analytics. Under verksamhetsåret har detta dessvärre inte fungerat felfritt och av den anledningen finns inte fullt tillförlitlig besöksstatistik att tillgå. Detta problem har inte drabbat föreningen tidigare, och förväntas ordnas inför nästa verksamhetsår. Enligt den enkätundersökning som genomfördes under perioden december 2012 januari 2013 framgår dock att hemsidan, tillsammans med nyhetsbrev och Facebook, alltjämt är den viktigaste informationskällan för UF Uppsalas medlemmar. Således är det fortsättningsvis viktigt att korrekt information finns att tillgå på hemsidan och att denna uppdateras kontinuerligt. PR-ansvariga har under året haft ansvar för utformningen av programblad och organiserat programbladsutdelningarna. Sådana har genomförts vid fyra tillfällen under året och sammanlagt har cirka programblad delats ut i bostadsområden runt om i Uppsala. Fokus har legat på studentbostadsområden och nationsbostäder, och styrelsen och ämbetspersonerna har hjälpt till vid dessa utdelningstillfällen. Utöver UF Uppsalas eget programblad har föreningens programpunkter och aktiviteter publicerats i Uppsala studentkårs tidning Ergo för att nå ut till en vidare krets av studenter. De informationsansvariga har också haft ansvaret för affischeringen i föreningen. Under året har affischer tryckts upp för samtliga föredrag och flera övriga evenemang, och i genomsnitt har det således producerats två till tre affischer i veckan. Affischerna har satts upp på ett stort antal platser i Uppsala, företrädelsevis i universitetets och studentnationernas lokaler, för att uppmärksamma kommande föredragshållare och arrangemang. Förutom regelbundet tryck av affischer och informationsflyers har under året även särskilda trycksaker utformats till bland andra valberedningen, årsmötet, UMUN, jubileumsgasquen och arbetsmarknadsminglet. Utöver det egna informationsmaterialet har också vissa trycksaker gjorts åt andra föreningar/personer mot betalning. Detta har utvecklat såväl UF Uppsalas finanser som relationen med andra föreningar. En jubileumslogotyp togs också fram under året för att uppmärksamma föreningens 65-årsjubileum 2013 vilken användes mellan december 2012 och februari 2013 i samband med information om den då förestående jubileumsgasquen. 7

8 Vid höst- och vårterminens början närvarade UF Uppsala med bokbord vid de många recentiorsmottagningar som anordnas av stadens studentnationer. Föreningen var även på plats vid de mässor som anordnas av Uppsala Universitet i samband med varje termins välkomstprogram för recentiorer. De informationsansvariga organiserade arbetet kring detta och fördelade ansvar för de olika mottagningarna till övriga styrelseledamöter. Resultatet av detta arbete är svårt att mäta men sannolikt har det burit frukt i form av ett antal nya medlemmar och en ökad medvetenhet om UF Uppsalas verksamhet bland såväl svenska som internationella studenter. Föreningen arrangerade även ett "bli aktiv-möte" i början av varje termin. På dessa informerade styrelsen om verksamheten och på vilka sätt medlemmar kan engagera sig i föreningen samtidigt som intresserade studenter bjöds på fika i ett avslappnat sammanhang. Det har även informerats om UF Uppsala på universitetsföreläsningar, framför allt i början av varje termin men även i samband med föredrag som är extra relevanta för de kurser föreningen informerat på. Syftet har varit att sprida kunskapen om UF Uppsalas existens bland studenter, vilket antagits resultera i fler medlemmar och en större medlemsbas på sikt. Det anordnades även medlemsmingel under verksamhetsåret med syfte att lära känna våra medlemmar och få dem att vilja engagera sig i föreningen, något som får anses vara en del av ett mer långsiktigt arbete för att skapa intresse för föreningen. UF Uppsala har under året haft omfattande kontakter med andra föreningar såväl inom som utanför akademin och genomfört ett flertal föreläsningar i samarbete med andra aktörer. Genom detta arbete har relationerna och kontakten med andra föreningar förbättrats, vilket bedöms ha gynnat föreningens anseende i Uppsalas föreningsliv och därmed förbättrat grogrunden för ytterligare samarbeten. Under verksamhetsåret har den mediepolicy som beslutades föregående år följts. De PRansvariga har också diskuterat hur föreningen skall förhålla sig till sociala medier med övriga styrelsen. Detta har ännu inte resulterat i en policy, men kan under kommande år göras till en sådan för att försäkra att varje styrelse tar hänsyn till de problem som kan uppstå med sociala medier. Programverksamheten Under verksamhetsåret har UF Uppsala arrangerat 53 föreläsningar, samtal och debatter jämfört med 63 stycken föregående verksamhetsår. Antalet föreläsningar har alltså minskat med 10 stycken under året vilket bland annat kan tillförskrivas att vi under hösten 2012 hade många inställda arrangemang på grund av att föreläsare blev sjuka. Vidare valde vi aktivt att inte ha föreläsningar under vårens alla helgdagar, då vi gjorde bedömningen att det skulle bli svårt att locka publik över påsk, valborg och Kristi himmelsfärd. Vi har under året fokuserat mer på intressanta och obevakade ämnen än välkända namn vilket har gett en större tematisk spridning i programmet än tidigare år. Bland annat har föreningen anordnat föreläsningar om EU:s fiskereform i Mauretanien, public services roll i demokratiseringsprocesser och vattenkonflikter. Föreningens medlemmar har även detta år varit en aktiv del av planeringsarbetet inom programgruppen och många föreläsningar har både bokats och genomförts av de mer aktiva medlemmarna. UF Uppsala har under året bjudit in många Uppsalaprofiler vilket har dragit ner på föreningens resekostnader samt uppmärksammat den kompetens och kunskap som finns lokalt i staden. För att nämna några har bland annat Uppsalaborna Fredrik Segerfeldt, Leif Lewin och Sedigeh Vasmaghi besökt föreningen för att hålla föredrag. 8

9 Traditionen att hålla föreläsningar två gånger i veckan har fortsatt och detta har resulterat i 53 programpunkter med sammanlagt 2522 besökare, vilket ger ett snitt på 47 besökare per arrangemang. Under året har programverksamheten finansierats genom bidrag från Forum Syd och Folke Bernadotteakademin, vilka utgick från två övergripande teman: globala utmaningar (inom området hållbar utveckling med fokus på demokrati, tillväxt och kulturella rättigheter i syd) och global säkerhet (grunderna och konsekvenserna av det djupt integrerade samhället samt möjligheterna för internationellt samarbete i en ständigt utvecklande värld). Dessa teman har möjliggjort många intressanta vinklingar och diskussioner på annars underrapporterade ämnen såsom korruptionen i Afghanistan, en värld utan kärnvapen och hur lokala initiativ är ett vapen i kampen mot världens fattigdom. Totalt har 10 föreläsningar vardera arrangerats utefter dessa teman under verksamhetsåret som gått och arbetet kommer att fortgå under verksamhetsåret Föredragen avslutas traditionsenligt med att programsekreterarna eller någon från programgruppen tackar av föredragshållaren med en UF-mugg och ett nummer av föreningens utrikespolitiska magasin Uttryck. Efter föredragen har föreläsaren erbjudits att följa med till någon av Uppsalas studentnationer för eftersnack, mat och dryck, något som många föredragshållare och medlemmar har uppskattat mycket. Intresserade studenter och medlemmar har genom dessa så kallade eftersnack erbjudits tillfällen att få prata med experter inom utrikespolitik samt att lära känna föreningen bättre. Genom dessa samtal skapar man en länk mellan UF Uppsala och föredragshållare, styrelsen och medlemmar. UF Uppsalas eftersnack är en viktig del av programverksamheten och intresset för dem har, både i styrelsen och bland medlemmarna, varit stort. Ett annat mål har varit att göra programverksamheten mer internationell under året. Genom att 68 procent av årets föredrag och debatter hölls på engelska jämfört med 66 procent förra året har detta mål uppnåtts. Detta bör dock sättas i perspektiv till att många av programpunkterna på engelska har hållits av föredragshållare med svenska som modersmål. Detta fungerar ibland väl och ibland mindre bra. Vi har kontinuerligt valt att prioritera ett retoriskt skickligt föredrag på svenska framför föredrag på mer stapplande engelska. I programskapandet har stort fokus lagts vid variation, såväl i form som i ämnesbredd, geografisk samt politisk spridning. Geografiskt har en stor del av jordens alla hörn täckts in och många föredrag har behandlat både internationella och globala frågor. Föreningen har fortsatt att samarbeta med andra organisationer, föreningar och institutioner, och totalt har 13 föreläsningar under verksamhetsåret skett i samarbete med andra aktörer. Föreningen har värnat om att vara partipolitiskt och religiöst obunden genom att samarbeta med aktörer från alla sidor av den politisk-ideologiska skalan. Vi har också strävat efter att etablera ett nytt samarbete med föreningen Uppsalaekonomerna vilket har varit lyckat, samt att underhålla våra tidigare goda relationer med Dag Hammarskjöld Foundation, Nordiska Afrikainstitutet och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet. Vi har också haft kontakter med andra studentföreningar, bland annat genomfördes ett panelsamtal i samarbete med Pax et Bellum och Uppsala Peace and Development Students Association (UPaD). Under året har vi verkat för att minska föreningens kostnader för lokalhyra och säkerhetsarrangemang, och vi har därför samarbetat med ekonomiska sektionen inom Uppsala studentkår kring ett antal arrangemang, och även detta samarbete har varit lyckat. Samtliga samarbeten har lett till att föreningen har fått möjlighet att gästas av mycket intressanta och kompetenta föreläsare. Samarbetena har berikat föreningens verksamhet, 9

10 dels genom att vi fått tillgång till föredragshållare som UF Uppsala på egen hand skulle ha haft svårt att få kontakt med, dels genom att vi tack vare samarbetena nått ut till målgrupper vi kanske inte skulle ha nått ut till annars. Statistik för programverksamheten Totalt antal föreläsningar: 53 Totalt antal besökare: 2522 Genomsnitt besökare: 47 Antal arrangemang på svenska: 17 Antal arrangemang på engelska: 36 Föreläsare som definierar sig själva som kvinna: 19 Föreläsare som definierar sig själva som man: 46 Uttryck och uttryck.org Uttryck är UF Uppsalas utrikespolitiska magasin som ges ut fyra gånger per år till föreningens medlemmar, universitetets bibliotek och ett antal utvalda organisationer. Som en kompletterande men fristående verksamhet fungerar föreningens webbtidning uttryck.org, där texter i kortare format publiceras i snabbare takt. Arbetet leds av bedrivs av två parallella redaktioner med två ansvariga redaktörer i varje, varav webbredaktionen leds av två ämbetspersoner som tillsätts först i början av höstterminen. För det utrikespolitiska magasinet Uttrycks del inleddes verksamhetsåret med att utlysa ämbetsposten som layoutansvarig och styrelsen tillsatte sedan Simon Svéd på posten. Under början av höstterminen tillsattes också nya webbredaktörer, Jens Lindqvist och Markus Rylander. Webbredaktörerna har sedan arbetat självständigt med att förändra och uppdatera magasinets webbupplaga uttryck.org. I slutet av september hölls ett första redaktionsmöte med stor uppslutning, ca 30 personer, ur föreningens medlemsbas deltog. Vi introducerade då ett nytt arbetssätt för verksamhetsåret med mer konkreta och snävare teman för varje nummer men med möjlighet för skribenter att skriva texter även om andra ämnen under rubriken extra. Vi behöll arbetssättet med flera deadlines och frekventa möten från föregående verksamhetsår. Uttryck nummer 3 utkom den 4:e oktober och gick på temat sex. Övriga teman under året var migration, rikedomar och staden. Nya inslag i tidningen har i år varit avdelarsidorna som innehållit kortare texter (anekdoter, dikter eller citat) som med sin tydliga temaanknytning fungerat som en röd tråd genom tidningen. Debattuppslaget i tidningen har under året ändrats till ett idéreportageformat, där två debattörer med olika ståndpunkter intervjuats. För varje nummer har ca 4 redaktionsmöten hållits med skribenterna där man bl.a. diskuterat teman, tipsat varandra om referenspersoner och korrekturläst varandras texter. Genom att hålla regelbundna redaktionsmöten har en god sammanhållning i gruppen skapats och en möjlighet för UF Uppsalas medlemmar att engagera sig mer i redaktionen och utveckla sitt skrivande. Under året har tre annonsplatser i magasinet Uttryck sålts, till Nordiska Afrikainstitutet, NAIbiblioteket och Institutionen för freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet. Vi ser en stor utvecklingspotential när det gäller annonsintäkter för föreningen, där såväl pappers- som webbmagasinet kan spela en betydande roll, och föreningen strävar efter att utveckla denna intäktskälla på sikt. Försök har gjorts under året för att involvera fler medlemmar ur föreningens styrelse i uppgiften att sälja annonser, och detta arbete planeras fortsätta under kommande år. 10

11 Ett delprojekt under verksamhetsåret har varit att föra samman UF Uppsalas tre medieverksamheter (Uttryck, uttryck.org och Radio UF) och främja samarbetet mellan dessa. Detta samarbete planeras också fortsätta på sikt och en förändring till kommande verksamhetsår är att Uttrycks redaktörer även har ansvar att rapportera till styrelsen om övriga medieverksamheters förehavanden. Detta eftersom de senare leds av ämbetspersoner istället för styrelseledamöter och således saknar fast representation i styrelsen. Denna förändring i arbetsbeskrivningen för Uttrycks redaktörer bedöms kunna vara en viktig del i att skapa ökad samverkan mellan föreningens olika mediedelar för att kunna skapa en bredare men mer samordnad medieverksamhet i stil med ett mediehus, som dessutom kan ta vara på synergieffekter mellan de olika verksamheterna. Exempelvis kan kortare versioner av texter från i Uttryck även publiceras på webben, liksom klipp från radioprogram. Radio UF Radio UF är UF Uppsalas radioredaktion som leds av en ansvarig ämbetsperson. Gruppen sänder radioprogram en gång i veckan i samarbete med Studentradion 98,9 och engagerar föreningens medlemmar i en redaktionsgrupp som är öppen för alla. Radio UF kom igång tidigt på höstterminen, detta då majoriteten av redaktionen från våren fortsatte sitt engagemang. Krav på god framförhållning i det redaktionella arbetet och stor arbetsbelastning på redaktionsmedlemmarna föranledde en snabb expansion av redaktionen genom nyrekrytering. Nya medlemmar erbjöds så långt som möjligt utbildning i radiosändning och teknik genom Studentradion 98,9, även om vissa medlemmar p.g.a. platsbrist tvingades vänta till våren för utförlig utbildning och diplomering. Den utökade redaktionen (12 medlemmar) möjliggjorde full implementering av en arbetsuppdelningsmodell där 4 5 personer utsågs till ansvariga för ett program 3 veckor i förväg. Därmed kunde bättre framförhållning och minskad individuell arbetsbörda uppnås allteftersom utbildning och rekrytering fortgick. I och med detta kunde fokus läggas på att åtgärda formmässiga problem samt genomföra intressanta intervjuer inför programmen. Programmen har organiserats i 8 prator med en 50/50-uppdelning mellan förinspelat material såsom intervjuer och krönikor å ena sidan, och å andra sidan livesänt material såsom diskussioner och intervjuer med studiogäster. Under höstterminen engagerade sig Radio UF i hårdbevakning av det amerikanska presidentvalet och sände ett extrainsatt program på temat, samt organiserade en 11 timmar lång livesänd valvaka under själva valnatten. I samarbete med UF Uppsalas aktivitetsgrupp och Studentradion 98,9 anordnades även flertalet evenemang i lokalerna såsom visning av tv-valvakor, frågesporter, förtäring med mera. Responsen på såväl sändningen som evenemanget var mycket positiv och uppmärksammades i lokala medier såsom Upsala Nya Tidning och Uppsala studentkårs tidning Ergo. I och med UF Uppsalas 65-årsjubileum sändes ett program med tillbakablickar och framtidsdiskussioner där bland annat föreningens ordförande deltog. Radio UF sände på måndagar klockan under året 30 ordinarie program varav 2 repriser. Utöver detta 1 extrainsatt sändning ( ) och 1 specialsändning (valvakan). Redaktionen har även medverkat i andra specialsändningar och sammanhang organiserade av Studentradion 98,9 för att på så vis förbättra kontakten och samarbetet med Studentradions organisation och ledning. Radio UF ställde under året upp i ett antal kategorier i Studentradiopriset (SRP). Redaktionen nominerades i samtliga kategorier den anmält sig till och mottog två priser då April Pahlberg 11

12 vann Bästa intervju för sitt samtal med Hans Linde (v) om EU och Nobelpriset och John Hammar vann Bästa reportage för sitt inslag om förutsättningarna för homosexuella i Baltikum. Utöver detta vann Radio UF även Studentradions interna trailertävling för sin reklamtrailer. Studentradion 98,9 genomgick ett grundläggande teknikskifte under höstterminen vilket orsakade olika typer av problem under verksamhetsåret. Ett av dessa var att dess webbarkiv upphörde att fungera vilket gjorde Radio UF otillgängligt annat än i livesändning. Studentradion 98,9 åtgärdade så småningom problemet genom att göra poddar tillgängliga på Soundcloud, vilket Radio UF utnyttjade till fullo. Innan denna kanal gjorts möjlig beslutade Radio UF att inleda samarbete med UF Uppsalas webbredaktion för att via uttryck.org göra inspelat material tillgängligt. Samarbetet utvecklades till veckovisa podcasts med förlängda intervjuer med bla Matilda Axelsson, Trita Parsi, Hans Blix, Özz Nujen, Åsa Regnér, USA:s Sverigeambassadör Mark Brezinski med flera. Sammanlagt publicerades 14 förlängda intervjuer samt en specialpodd om EU och fredspriset. Program under höstterminen HT-12: Höstintro Miniserien Fokus del 1: Sydafrika Miniserien Fokus del 2: Kanada Miniserien Fokus del 3: Japan Sport och politik Inför amerikanska valet del 1: Barack Obama Inför amerikanska valet del 2: Mitt Romney Valvakan Sociala medier i politiken Tänk på barnen i Afrika Kinas framtid Aborträtten ur ett globalt perspektiv EU och Fredspriset Avslutningsprogram/Julspecial Program under vårterminen VT-13: Det våras för Radio UF Migration Miniserien Vapen del 1: Privat vapenägande världen över Miniserien Vapen del 2 Internationell vapenhandel UF Uppsalas 65-årsjubileum Miniserien Ögonen på Mellanöstern del 1: Iran och kärnfrågan Miniserien Ögonen på Mellanöstern del 2: Kurdernas situation Miniserien Ögonen på Mellanöstern del 3: Slaget om Syrien Intervjuspecial Repris: Högerextremismen i Europa Kongo ur ett säkerhetsperspektiv Repris: Mat från jorden till borden Gamla kommunistländer, nya utmaningar Vänstervågen i Latinamerika Israel och bosättningarna Kvinnors rättigheter Vem är terrorist? Vi får se! avslutningsprogram 12

13 För att förbättra programmets synlighet och profil införskaffades en offentlig logotyp som senare använts bl.a. på en affisch som placerats ut på anslagstavlor runt om i Uppsala med information om Radio UF:s sändningstid och -frekvens. Redaktionen fortsatte fjolårets arbete med profilering på sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram. De två förstnämnda har varit synnerligen goda medel för att nå ut till den potentiella publiken. Radio UF:s följare och räckvidd på dessa sociala medier har ökat markant under året. Redaktionen för Radio UF har varit mycket tillfreds med det arbete som utförts under året samt med försöken att vidareutveckla och konsolidera arbetsformer som redan funnits på plats. De många teknikproblemen och en väl hög ambitionsnivå under hösten var dock något som ansågs problematiskt och krävde omdefiniering av vissa mål samt tydliggörande av arbetsmodellen för att åtgärda svårigheterna. Sammantaget var verksamhetsåret ett där Radio UF utmärkte sig som regelbunden producent av högkvalitativ utrikespolitisk radio samt som dynamisk och rolig arbetsplats bland föreningens medlemmar. Resor Föreningens reseverksamhet finns till för att ge medlemmarna en chans att uppleva utrikespolitiska och internationella frågor på plats. Föreningens resor ska därför försöka att spegla den aktuella utrikespolitiska debatten genom att resa dit där det händer. Eftersom utrikespolitiken innefattar ett stort antal intressanta problem och frågor så finns det en stor poäng i att arrangera resor till länder och platser med olika egenskaper. Under verksamhetsåret har UF Uppsala genomfört två studieresor till olika resmål: en till USA i november 2012 i samband med det amerikanska presidentvalet och en till Iran i maj Planeringen av resorna har genomförts av reseansvarig tillsammans med reseämbetspersonen och resegruppen, vilken består av aktiva föreningsmedlemmar. Reseämbetspersonens arbetsuppgifter har varierat under året och framförallt bestått i att stödja och hjälpa reseansvarige i planeringen, utförandet samt uppföljningen av resorna. Resegruppens delaktighet och arbete har också varierat beroende på intresse och behov. Även om intresset av att följa med på resorna har varit stort, så var engagemanget i planeringen större inför resan till USA jämfört med resan till Iran. Detta kan bero på att reseplaneringen inför Iranresan var svårare till följd av bl.a. kommunikationsproblem. 16 biljetter avsattes för vardera resa. Resegruppen inklusive reseansvarig och reseämbetsperson tilldelades ca 40 procent av biljetterna (dvs. 5 6 st), styrelsen tilldelades 35 procent (3 4 biljetter) och 8 biljetter släpptes till föreningens övriga medlemmar i ett öppet biljettsläpp. På resan till USA fylldes inte alla platser, men på resan till Iran var intresset stort och alla platserna blev fulla. USA (Washington DC & New York City) Beslutet om att verksamhetsårets första resa skulle gå till USA togs av reseansvarig redan i augusti 2012 med bifall av styrelsen i september Motivationen byggde på det amerikanska presidentvalet som skulle äga rum den 6 november samma år. Syftet med resan var att ge resenärerna en inblick i och kunskap om ett annat demokratiskt system. Föreningen misstänkte att det amerikanska valet skulle bli den mest omskrivna och debatterade politiska händelsen under hösten 2012 och man ansåg därför att UF Uppsala borde ta del av och observera valet på plats. Inför resan anordnades en paneldiskussion som var öppen för både föreningsmedlemmar 13

14 och övriga uppsalabor. Paneldiskussionen var ett samarbete med SINAS (Swedish Institute for North American Studies) där Henrik Berggren, fil dr i historia, författare och kolumnist i Dagens Nyheter; Dag Blanck, docent i historia och föreståndare för Svenska institutet för nordamerikastudier; Michele Micheletti, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet samt Erik Åsard, professor emeritus i nordamerikastudier, deltog. Temat för diskussionen var vem vinner det amerikanska presidentvalet? och debatten gav såväl medresenärer som övrig publik en bred bild över vad valet innebär både för USA och för omvärlden. De 9 resenärerna reste till USA mellan den 3 och 11 november, med Washington D.C. som första destination. Första dagen avnjöts en middag hos professor Arnesson från Washington University som talade om både fysiska och psykiska investeringar i valets kampanjer, om den allmänna opinionen och vad han misstänkte att resultatet skulle bli. Under dag två besöktes den svenska ambassaden där vi träffade Sveriges ambassadör Jonas Hafström. Han gav resenärerna ett svenskt perspektiv på valet och talade om dess effekter på Sverige och EU. På valdagen den 6 november besökte vi Högsta domstolen på förmiddagen och därefter American University där UF Uppsala deltog i en valvaka tillsammans med såväl republikaner som demokrater vid universitetet. Sista dagen i staden spenderades med en rundtur i Vita huset och Capitol Hill. Den 8 november reste gruppen vidare till New York City. Här påbörjades andra delen av resan som fokuserade på USA:s roll i utrikespolitiken och FN:s arbete från landet. Vi besökte FN:s högkvarter och hade ett personligt möte med vice generalsekreterare Jan Eliasson. Han gav oss en inblick i aktuella stora konflikter och problem som FN möter. Han besvarade även våra frågor och vi talade om framtidens diplomati. Samma dag gjorde vi ett besök på Sveriges ständiga representation vid FN som gav oss en rundtur och inblick i deras arbete. Sista dagen var en rundtur på New York Times och diverse turistaktiviteter inbokade. Iran Efter två mötestillfällen, en kortare omröstning och kontroll av visumprocessen rådde det enighet om att UF Uppsalas andra resmål för verksamhetsåret skulle bli Iran. Landet har varit en central aktör i den utrikespolitiska debatten i många frågor, bl.a. kärnvapenspridning, mänskliga rättigheter, demokratisk utveckling, presidentval och regionala konflikter under en längre tid. UF Uppsala ville genom denna resa utmana de fördomar som finns om landet och på så vis berika den utrikespolitiska debatten genom att förse föreningens och dess medlemmar med förstahandsinformation och egna erfarenheter. Planeringen startade i december 2012 men kom igång på riktigt först i slutet av januari Att planera en så pass lång resa till ett så slutet land som Iran visade sig vara ett ambitiöst projekt. Detta i kombination med en inte fullt konsoliderad resegrupp medförde en betydande arbetsbörda på reseansvarig och det fåtal engagerade medlemmarna i resegruppen. Planeringen gick trots detta bra och programmet för resan kunde fyllas. Inför resan anordnades flera föreläsningar och presentationer för resenärerna och andra intresserade. UF Uppsala bjöd in lärare och professorer från Uppsala Universitet samt politiska analytiker från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för att ge resenärerna en bättre bild av situationen i landet och vad resenärerna kunde vänta sig av resmålet. Första heldagen i landet besökte vi Svenska ambassaden i Teheran där gruppen gavs en utförlig presentation över ambassadens arbete samt en längre frågestund om iransk kultur, socialt liv, religion och det nära förestående presidentvalet. Samma dag gjorde vi ett besök på Teherans universitet och fick möta anställda på den samhällsvetenskapliga fakulteten. Där fick vi ställa frågor om universitetet, sitta med på en föreläsning samt diskutera utbildning och universitetets utveckling. Dag två besöktes Fredsmuseet i Teheran vilket är tillägnat bekämpningen av massförstörelse- och biokemiska vapen. Besöket, som även innefattade 14

15 en lunch med frivilliga studenter och krigsveteraner var mycket givande. På kvällen åt vi middag tillsammans med svenska utbytesstudenter som studerade persiska på Teherans universitet och de berättade om sina erfarenheter och gav oss en inblick i studentlivet i staden. Sista dagen i Teheran besökte vi FN:s kontor i staden och talade med dess landskoordinator Gary Lewis. Mötet behandlade både FN:s uppbyggnad och struktur samt dess arbete i landet. Vi diskuterade konfliktlösning och framtida poblem samtidigt som vi bjöds på fika. Senare samma dag reste gruppen med buss mot Qom, en stad känd för sin helgedom och för att den var Ayatollah Khomeinis hemstad. Under en rundtur i staden besöktes biblioteket Mar'ashi Najafi som innehar och restaurerar ett stort antal viktiga och gamla religiösa verk. Med hjälp av vår engelskspråkige guide besöktes även stadens shiamuslimska helgedom där vi gavs en pratstund med en av de aktivt arbetande mullorna om shiaislam och dess roll i Iran idag. Därefter reste gruppen vidare till Esfahan som är känd för de finaste och äldsta moskéerna i landet. Programmet för vistelsen i Esfahan var mest fokuserat på kultur och turism. Gruppen besökte bland annat en kvinna som berättade och visade hur man väver de välkända persiska mattorna samt bevittnade den traditionella sporten zurkhaneh som enklast kan beskrivas som styrketräning till poesi. Delar av gruppen besökte ett traditionellt badhus, hammam, och umgicks med lokalbefolkningen. Aktiviteter Aktivitetsgruppen startades upp i oktober 2012 och har under hela läsåret varit en liten men aktiv grupp. Under hösten hölls gruppmöten i genomsnitt varannan vecka medan mötesfrekvensen sjönk till en gång per månad under vårterminen, detta främst på grund av att antalet regelbundna deltagare sjönk under våren. Antalet närvarande medlemmar på mötena har varierat mellan 2 till 6 stycken. I slutet av oktober 2012 tillsattes en aktivitetsämbetsperson och samarbetet mellan denna och aktivitetsansvarig har fungerat mycket bra under verksamhetsåret, vilket har avlastat aktivitetsansvarig och bidragit till att bredda och utöka aktivitetsverksamheten. I samband med presidentvalet i USA den 11 november 2012 anordnades en valvaka i samarbete med Studentradion 98,9 i de båda föreningarnas gemensamma lokaler, vilken pågick under hela natten tills presidentvalet var avgjort. Aktivitetsgruppen var den som samordnade arrangemanget. Radio UF och Studentradion 98,9 genomförde radiosändningar under hela tiden och projektorer med sändningar från CNN och SVT visades under natten. Debattklubben anordnade även en debatt mellan föreningens medlemmar som lockade många åskådare. En tipsrunda med USA-tema anordnades där de två med flest korrekta svar fick göra upp i en direktsänd frågesport i radion. Det svårt att beräkna ett exakt antal deltagare med tanke på evenemangets öppna karaktär och det faktum att det var ett samarrangemang mellan två föreningar, men uppskattningsvis deltog personer. Valvakan blev en mycket lyckad tillställning, och i samband med evenemanget fick även föreningen ett tillskott av nya medlemmar. Även Upsala Nya Tidning anlände för att rapportera om evenemanget i deras webbtidning. Den 13 december 2012 anordnade aktivitetsgruppen ett luciamingel i UF Uppsalas lokal vilket utgjorde ännu en möjlighet för medlemmar och studenter som var intresserade av UF Uppsala att se vad föreningen gör i ett avslappnat sammanhang. Evenemanget, som förutom mingel även innehöll julpyssel och fika, var uppskattat och det kom mycket folk under eftermiddagen. I december ordnades även ett julbord tillsammans med Studentradion 98,9, AIESEC och Uppsala student-tv i form av knytkalas vilket UF Uppsalas aktivitetsgrupp 15

16 samordnade. Evenemanget var lyckat och knöt de olika föreningarna närmare varandra. Den sedvanliga UF-gasquen ersattes detta verksamhetsår av en jubileumsgasque med syfte att fira föreningens 65-åriga historia. Utförlig information om detta finns under rubriken UF Uppsalas 65-årsjubileum. Under verksamhetsåret förekom även ett flertal mindre sammankomster för mer aktiva medlemmar inom UF Uppsala, vilka samtliga har varit lyckade och skapat en större gemenskap mellan personer som är involverade i föreningen. Under året har aktivitetsgruppen haft som mål att visa intressanta filmer för föreningens medlemmar varannan söndag kl med undantag för allmänna helgdagar och tentaperioder. Konceptet filmsöndag inkluderar fika och snacks och för intresserade medlemmar har det varit öppet för diskussion efter filmen. Antalet platser har varit obegränsat och antalet besökare har varierat mellan 2 och 8 personer per tillfälle. Den januari anordnades en filmfestival tillsammans med föreningarna CinemAfrica och Fredens Hus i Uppsala. Festivalen pågick i tre dagar och visade filmer efter olika teman där varje film följdes av en diskussion som leddes av inbjudna personer som var aktuella för ämnet. Priset för biljetterna var 20 kronor för UF-medlemmar och 50 kronor för icke-medlemmar. Evenemanget var uppskattat och breddade såväl föreningens kulturella verksamhet som de frågeställningar som föreningen täcker, helt i enlighet med föreningens själva syfte. Under våren startades föreningens pubquiz upp igen och ägde rum på V-Dala nation en gång i månaden. De var enkla men uppskattade evenemang som kombinerar otvunget umgänge med allmänbildning och diskussion. Däremot blev det uppenbart under terminens gång att PR-insatsen för denna aktivitet, precis som så många andra, är avgörande för hur många personer som deltar. Under våren ordnades även en fototävling på temat förnyelse vilken fick in 7 bidrag om vilka medlemmarna fick rösta på sin favorit där vinnaren vann diverse priser. Utställningen blev inte så välbesökt som styrelsen hade hoppats, vilket även det kan ha berott på otillräckliga marknadsföringsinsatser. Några verksamhetsgrenar testades men övergavs dessvärre till följd av sviktande deltagarantal. Under vårterminen startades en bokcirkel som valde att läsa Chockdoktrinen av Naomi Klein. Inom aktivitetsgruppen fanns många förslag på intressanta böcker men när cirkeln väl sattes igång, ledd av en engagerad gruppmedlem, var intresset måttligt. Under hösten arrangerades studiebesök till Fredens Hus i Uppsala samt till Riksdagens Raul Wallenbergkonferens. Under våren arrangerades inga studiebesök, dels på grund av tidsbrist, dels på grund av bristande intresse bland föreningens medlemmar. I samarbete med UPS, programföreningen för Uppsala politicesstuderande, anordnade UF Uppsala ett arbetsmarknadsmingel den 11 april kl på Östgöta nation i Uppsala. Projektgruppen för arbetsmarknadsminglet bestod av åtta personer från både UF Uppsala och UPS, vars verksamhet samordnades av UF Uppsalas aktivitetsansvarig och aktivitetsämbetsperson, och tillsammans arbetade gruppen från december till april med allt från planering av evenemanget och inbjudningar till marknadsföring och sponsring. Deltagande gäster i UF Uppsalas och UPS arbetsmarknadsmingel var följande: Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) Tankesmedjan Frivärld SIDA Tankesmedjan Fores Utrikesdepartementet Sustainergies JKL Statistiska centralbyrån Försäkringskassan Prime PR Oxford Research Governo Kontigo ST student 16

17 AIESEC EU Careers Kommerskollegium Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Drivhuset Diplomat Communication Uppsala studentkår Det är svårt att bedöma exakt hur många som besökte minglet på grund av dess öppna karaktär men ett uppskattat antal är uppemot 200 personer. Enligt både besökare, ansvariga och medverkande blev tillställningen mycket lyckad med relevanta utställare, intresserad publik och god organisation. Frågan om att utöka evenemanget till att innefatta ett samarbete mellan flera studentföreningar än de två nu aktiva, att tillsätta en fristående, gemensam projektgrupp för ändamålet och att ta betalt av utställare i syfte att finansiera evenemanget och de arrangerande föreningarna var frågor om diskuterades kontinuerligt inom föreningen under projektets gång med avsikten att känna sig för under detta verksamhetsår för att eventuellt arbeta för en utökning av projektet under kommande år. Med tanke på det mycket lyckade resultatet bedöms alla förutsättningar för en sådan utveckling finnas och utgör också en spännande finansieringsmöjlighet inför framtiden. Sammanfattningsvis visade sig arbetsmarknadsminglet vara ett lyckat evenemang med goda framtidsutsikter, ett mycket gott komplement till föreningens reguljära verksamhet och ännu ett intressant inslag för föreningens medlemmar. Debate Club Debate club är en verksamhet som leds av en ämbetsperson, debattklubbsansvarig, och som formellt ligger under aktivitetsgruppen. Debattklubben fick detta verksamhetsår en sen start då ämbetsposten tillsattes först i oktober En debatt hölls på UF Uppsalas valvaka på natten inför det amerikanska presidentvalet. Denna debatt visade sig bli en succé och lockade en stor publik vilket sannolikt väckte intresse och kunskap inte bara för UF Uppsala i stort utan debattklubben i synnerhet. Lärdomen är att publika debatter både kan verka som en motivation och incitament för de deltagande samtligt som det ar ett enkelt sätt att visa vad debattklubben gör. Efter valdebatten i november har debattmöten arrangerats en gång i veckan med vissa undantag. Deltagandet har varierat med en topp under höstterminen med ca 8 10 deltagare till ett svagare intresse under vårterminens slut med 3 6 deltagare per träff. Verksamheten har kännetecknats av en blandning av informella diskussioner om aktuella ämnen och mer formella debatter med fasta ämnen, talarordning och tidhållning. I de senare fallen har debattklubben hållit sig till en så kallad WSD-style snarare än BP-style då det har varit enklare för nya debattörer att prova på och när deltagarantalet har varit litet. Vad som har kunnat ses när det kommer till deltagarna är att det främst har varit internationella studenter som har visat intresse för debattklubbens verksamhet. Detta kan till stor del förklaras genom det faktum att det finns en större tradition för debattklubbar utomlands men det kan också ses som ett mål inför kommande år att försöka lära ut hur formell debatt utövas och sprida detta till svenska studenter i större utsträckning än idag. Något som påbörjats under detta verksamhetsår men som har utvecklingspotential är samarbetet med andra debattklubbar. Bland annat har UF Lunds debating society varit pådrivande, och de arrangerar turneringar och seminarier som kan vara till stor nytta även för UF Uppsalas medlemmar men som tyvärr inte utnyttjats fullt ut detta verksamhetsår. I maj 17

18 2013 deltog två debattörer från UF Uppsalas debate club i turneringen Stockholm IV vilket visade sig vara mycket lärorikt. Detta blev en positiv erfarenhet och lärdom från detta verksamhetsår och framöver kan deltagande i fler turneringar av detta slag uppmuntras då det väcker ett intresse och ökar kunskapen för debatter. Uppsala Model United Nations (UMUN) Så kallade Model United Nations arrangeras över hela världen och är en simulering av Förenta Nationerna där deltagarna iklär sig rollen som diplomater och på ett så realistiskt sätt som möjligt för sitt lands talan. Uppsala Model United Nations (UMUN) är ett samarrangemang mellan UF Uppsala och Uppsala FN-förening där projektledaren Maria Karlsson valdes av UF Uppsala och vice projektledare Johanna Ohlsson av Uppsala FNförening. Projektledningen satte sedan samman ett team, i år bestående av totalt 11 personer, som organiserade UMUN. Den 28 februari till 3 mars 2013 arrangerads UMUN i Uppsala universitetshus pampiga lokaler. Scenariot hade rubriken Setting conditions for the future we want och byggde på de senaste 20 årens förhandlingar för en hållbar framtid. UMUN tog sin utgångspunkt i FN:s konferens om hållbar utveckling Rio+20 och dokumentet som FN:s nationer enades kring, The furure we want. Nytt för i år var att allt material distribuerades elektroniskt till deltagarna istället för i utskrivet format, vilket fungerade över förväntan och dessutom både minskade projektets kostnader och miljöpåverkan. Ytterligare en skillnad från tidigare års upplagor av UMUN var genomslaget som evenemanget fått i sociala medier. UMUN:s Facebook-grupp nådde i samband med konferensen (vecka 9 och ) nästan 5300 personer. Därutöver fick UMUN publicitet i Svenska FN-förbundets medlemstidning Världshorisont (nr och nr ) och Sveriges Radio P4 Uppland sände inslaget Unga fick prova att vara FN-delegater. Torsdagen den 28 februari inleddes med registrering av de 50 deltagarna följt av en inspirationsföreläsning med Ann Måwe, chef för FN-gruppen på Utrikesdepartementet, och millenniemålsambassadör Hanna Hansson. På kvällen anordnades mingel för deltagarna på en av Uppsalas studentnationer. Fredagen inleddes med en workshop med Mona Gavelin, Noden AB, med fokus på hur man håller tal och hur man levererar ett budskap. Fredagen fortsatte med genomgång av förhållningsregler samt öppningstal. Under öppningstalen var delegaterna uppdelade i sina respektive kommittéer, ECOSOC och DISEC. Fredag eftermiddag samt hela lördagen och söndagen ägnades åt förhandlingar i kommittéerna. Sociala aktiviteter erbjöds fredag kväll och lördag kväll arrangerades en diplomatmiddag. Konferensen avslutades med tacktal från projektledaren, utdelning av diplom och gruppfoto. Den elektroniska utvärdering som besvarades av delegaterna visade att de var mycket nöjda med samtliga delar av konferensen (lokalerna, maten, organisationen, möjligheten att nätverka m.m.). Projektgruppen för UMUN är slutligen väldigt tacksam för alla sponsorer som ställt upp och bidragit till att årets konferens kunde genomföras och hoppas på fortsatt samarbete Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) UF Uppsalas representant till Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) har under verksamhetsåret varit en ämbetspersonspost som rapporterat direkt till UF Uppsalas ordförande och vice ordförande. Den s.k. UFS-representanten byttes ut i januari 2013 till följd 18

19 av utlandsstudier. UF Uppsala har representerats i samtliga av UFS styrelsemöten under verksamhetsåret , antingen av UFS-representanten själv eller av UF Uppsalas ordförande. UFS-representanten fungerar dels som representant för lokalföreningen till förbundsstyrelsen och dels som rapportör om förbundets verksamhet gentemot den lokala styrelsen. UFS-representanten har informerat UF Uppsalas styrelse om förbundets beslut och verksamhet och ambitionen har under året varit att öka närvaron vid de lokala styrelsemötena och ha en tätare kontakt med den lokala verksamheten. UF Uppsalas representant har under året främst engagerat sig i arbetsgruppen för stadgar och policy i UFS styrelse där det under året har pågått ett fortsatt arbete för att förbereda en revidering av förbundets stadgar. För mer information om förbundsstyrelsens och arbetsgruppernas arbete, se UFS verksamhetsberättelse. Förutom detta var UF Uppsalas representant delaktig i att ta fram en policy för UFS krisfond. UF Uppsala stod värd för ett UFS-styrelsemöte i mars 2013, vilket hölls i Fredens hus lokaler på Uppsala slott. UF Uppsalas styrelse bidrog aktivt med att husera UFS presidiemedlemmar och representanter från andra lokalföreningar samt med matlagning, allt för att hålla kostnaderna nere och möjliggöra ett så effektivt styrelsemöte som möjligt. Stadgerevideringsprocessen inom UFS har varit av stort intresse för UF Uppsala eftersom det är viktiga riktlinjer om vart det nationella samarbetet är på väg och hur det ska genomföras framöver. Utöver detta har UF Uppsala har under verksamhetsåret lyft fram vikten av att stärka transparens och demokratiska mekanismer i förbundsstyrelsen. Förbundet har ett tillfredsställande arbetssätt, men inom dessa områden krävs extra mycket fokus av två anledningar: för det första har det ansetts viktigt att minska avståndet mellan lokalföreningarnas medlemmar och förbundets styrelse eftersom det är de lokala medlemmarna som utgör grunden för både de lokala och den nationella styrelsens legitimitet, för det andra så är förbundets bidragsprocess och ekonomihantering av essentiell betydelse för lokalföreningarnas verksamhet. Det har framkommit under året att detta är punkter som ses som viktiga av de flesta av förbundets lokalföreningar. Ett steg i riktning mot större transparens har varit att ändra uppdragsbeskrivningen för förbundsekonomen så att det faller under dennes ansvar att hålla lokalföreningarna underrättade om beviljade bidrag och förbundets ekonomiska situation. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS), och därigenom UF Uppsala, är medlem i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) sedan flera år. LSU är en paraplyorganisation för ungefär 90 av landets ungdomsorganisationer och erbjuder ett brett kontaktnät för UFS och UF Uppsala som exempelvis kurser i styrelsearbete. En sådan utnyttjades av UF Uppsala i oktober 2012 då nästan hela styrelsen under en heldag besökte LSU för en skräddarsydd kurs i ledarskap och gruppdynamik. Kursen blev ett uppskattat tillfälle för lärande och utveckling och det är vår övertygelse att den gynnade inte bara de individer som deltog utan även föreningen i stort i form ett mer medvetet ledarskap i arbetsgrupperna och därigenom ett bättre resultat och ett roligare och tryggare engagemang. UF Uppsalas 65-årsjubileum Under verksamhetsåret fyllde UF Uppsala i sin nuvarande form 65 år som förening. Detta firades i huvudsak med en gasque, d.v.s. en trerätters middag med 19

20 underhållning, på Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala den 15 februari En arbetsgrupp bestående av frivilliga styrelseledamöter och ämbetspersoner satts ihop i november 2012 för att planera jubileet och denna höll möten regelbundet fram till dess genomförande. Sponsring söktes från ett flertal företag och organisationer i Uppsala utan framgång, varför det bestämdes att middagen skulle erbjudas till självkostnadspris för att undvika att kostnaden gick ut över ordinarie verksamhet. En särskild jubileumslogotyp togs fram (se ovan) av UF Uppsalas informationsansvariga vilken användes i all information av evenemanget, som marknadsfördes genom affischering, på sociala medier, UF Uppsalas hemsida, i nyhetsbrev per samt via personliga inbjudningar per post till samtliga medlemmar i samband med det medlemsbrev som skickades ut i början av januari 2013 och till särskilt inbjudna. Förutom föreningens aktuella medlemmar inbjöds även tidigare engagerade medlemmar, samarbetspartners, Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) och dess lokalföreningsstyrelser, nations-, kår- och studentföreningsrepresentanter samt företrädare för Uppsala universitet. 104 personer anmälde sig vilket gjorde middagen nära nog fullsatt, och dessutom fanns representanter för samtliga grupper av inbjudna som nyss nämndes. Kvällen inleddes med välkomstdrink och mingel på nationshusets nedervåning, varefter samtliga inbjudna tog plats i nationens festsal för trerätters middag. Ett jubileumstal hölls av föreningens ordförande, och ytterligare tal framfördes av bland andra f.d. styrelseledamöter, Uppsala Politicesstuderande (UPS), Uppsalaekonomerna och Pharmacevtiska studentkåren. Två av UF Uppsalas styrelseledamöter hade funktionen av toastmasters som fördelade ordet och ledde allsång under middagen. En fristående grupp ur Snerikes nationskör stod för underhållning i form av sång, vilket var ett uppskattat inslag. Efter middagen öppnades ett dansgolv och övriga medlemmar som inte anmält sig till själva middagen välkomnades. UF Uppsalas 65-årsjubileumsfest visade sig bli en mycket lyckad tillställning som inte bara uppmärksammade föreningens verksamhet och historia men som också försåg medlemmarna med en festlig tillställning och tillfälle att lära känna varandra och föreningen bättre, knöt starkare band mellan UF Uppsala och andra studentföreningar och utrikespolitiska föreningar i landet samt ett fint och förhoppningsvis långvarigt minne i föreningens och dess medlemmars minne. Samarbeten och bidragsgivare Utrikespolitiska föreningen i Uppsala skulle aldrig blivit vad den är utan stöd från våra bidragsgivare och utan utbyte med våra samarbetspartners. Föreningen är öppen för samarbeten med vitt skilda aktörer som på ett eller annat vis arbetar med utrikespolitik och/eller globala frågor. UF Uppsala ser fram emot att stärka de samarbeten som finns i dag och hoppas att skapa nya spännande samarbeten med ytterligare aktörer framöver. Under verksamhetsåret har ekonomiskt stöd erhållits från Uppsala Universitet, Folke Bernadotteakademin, Folkuniversitetet, Uppsala studentkår, Ungdomsstyrelsen och Forum Syd. De två sistnämnda bidragen erhölls via föreningens medlemskap och delaktighet i Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS). Föreningens största stöd erhålls fortsättningsvis från Uppsala Universitet som utöver ett ekonomiskt stöd även bidrar med att upplåta, och täcka hyreskostnaden för, föreningens lokaler i Ekonomikum. Styrelsen är mycket tacksam för det stöd och den uppmuntran dessa bidragsgivare ger. Tack vare deras stöd och engagemang har föreningen fått möjlighet att utveckla verksamheten inte bara under det gångna året utan också givit möjlighet att planera föreningens verksamhet på längre sikt för att skapa kontinuitet och stabilitet. 20

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 2(25) Förord Utrikespolitiska föreningen är nu inne på sitt 57:e verksamhetsår

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Ett projekt för alla?

Ett projekt för alla? Ett projekt för alla? En utvärdering av projektet Umeåregionen läser utifrån deltagarnas och arrangörernas perspektiv Frida Andersson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer