Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

2 Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker, aktivister, författare, journalister och andra. Vi har också haft möjligheten att delta vid större arrangemang i samarbete med andra organisationer som exempelvis Uppsala universitet, Dag Hammarskjöld Foundation, CNN, Pax et Bellum och Uppsala Peace and Development Students Association. Vår icke-programrelaterade verksamhet har också blomstrat. Två lyckade resor ordnades under året, den ena till Washington D.C. inför det amerikanska presidentvalet och den andra till Irans huvudstad Teheran. Aktiviteterna har varit en viktig del i värvandet av nya medlemmar, och har synliggjort föreningen för de som annars inte skulle ha kommit i kontakt med UF. Vårt utrikespolitiska magasin Uttrycks redaktion har publicerat fyra innehållsrika och vackra tidningsnummer. Radio UF har utvecklats innehållsmässigt, men också till arbetssättet. Även webbredaktionen har genomgått en stor utveckling, bland annat genom införandet av podcasts i samarbete med Radio UF. Debattklubben har kommit närmare föreningen än tidigare, och har haft debatter med jämna mellanrum om utrikespolitiska frågor. Sist, men inte minst, återuppstod FN-rollspelet UMUN som ett samarbete mellan UF Uppsala och Uppsala FN-förening och blev mycket lyckat. Under året har styrelsen jobbat för ökat samarbete mellan de egna verksamheterna, men också för mer demokrati, transparens och säkerhet. Vår roll i Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) har varit viktig och vi har bidragit till förbundets arbete genom aktivt deltagande i såväl diskussioner som utvecklingen av förbundet. Föreningens 65-årsjubileum firades fredagen den 15 februari på Östgöta nation med gäster från andra UF-föreningar, tidigare engagerade, representanter från andra organisationer samt, givetvis, våra medlemmar. Slutligen vill jag personligen tacka styrelsen, ämbetspersonerna, de aktiva i grupperna och alla våra medlemmar. Det råder ingen tvekan om föreningens betydelse för Uppsalas utrikespolitiska debatt. Vår närvaro är uppskattad och vårt arbete attraherar de som är intresserade. Vi har gjort väldigt mycket med ganska lite. Tack! Daniel Kjellén Ordförande

3 Innehållsförteckning Allmänt om föreningen... 4 Styrelsen... 4 Ämbetspersoner... 5 Medlemmar... 5 Information och PR... 6 Programverksamheten... 8 Uttryck och uttryck.org Radio UF Resor Aktiviteter Debate Club Uppsala Model United Nations (UMUN) Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) UF Uppsalas 65-årsjubileum Samarbeten och bidragsgivare Bilaga 1: Programverksamhet under Bilaga 2: Balans- och resultaträkning

4 Allmänt om föreningen Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (hädanefter UF Uppsala) är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som strävar efter att sprida kunskap om, och väcka debatt kring, utrikespolitiska och globala frågor. Föreningen grundades i sin nuvarande form 1948 och har sedan dess bedrivit en oavbruten verksamhet, främst bestående av att anordna föredrag. Sedan sextiotalet har föreningen dessutom gett ut en medlemstidning som i dag heter Uttryck. Dessutom anordnar föreningen resor, radioprogram, debatter för medlemmar, ett FN-rollspel samt många sociala och informativa aktiviteter. I sitt arbete stödjer sig UF Uppsala på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Föreningens övergripande syfte är att förbättra möjligheterna till samförstånd och ömsesidig respekt. Styrelsen Styrelsen för verksamhetsåret har bestått av: Daniel Kjellén Ordförande Lisa Lindqvist Vice ordförande Edwin Sönnergren Kassör Louise Gellin Medlemssekreterare Kajza Jansson Programsekreterare Sophie Sjöqvist Programsekreterare Henrik Karlsson Redaktör Siri Sylvan Redaktör Karolina Markgren Informationsansvarig Peter Peltola Informationsansvarig Alva Westlund Reseansvarig Julia Yates Aktivitetsansvarig (oktober 2012 juni 2013) Andrew Wynyard Aktivitetsansvarig (juli augusti 2012) Styrelsen bestod av tolv poster till skillnad från tidigare fjorton efter beslut av styrelsen under verksamhetsåret Ett avhopp skedde under året, men detta hade minimal påverkan på verksamheten då man kunde fylla posten genom ett extra valårsmöte i anslutning till höstens årsmöte. Styrelsen är en så kallad arbetande styrelse där samtliga ledamöter aktivt deltagit i planeringen och genomförandet av föreningens verksamhet. Styrelsearbetet inleddes under sommaren 2012, och i början av hösten genomfördes en kick-off. Syftet med detta var att skapa goda förutsättningar för ett lyckat år, både socialt och verksamhetsmässigt, samt att diskutera årets övergripande arbete. Ytterligare en kick-off med diskussionssessioner, uppföljning och social aktivitet hölls i februari för att sparka igång vårterminens verksamhet och utvärdera vårt dittillsvarande arbete. I syfte att utveckla styrelsemedlemmarnas kompetens och trygghet i att fungera som ledare för en ideell förening och för sina respektive arbetsgrupper deltog nästan hela styrelsen i en ledarskapsutbildning under en heldag i oktober i LSU:s (Sveriges ungdomsorganisationers) regi. Detta visade sig bli ett uppskattat tillfälle för lärande och utveckling för såväl de deltagande individerna som för föreningen i stort. I oktober månad hölls stadgeenligt föreningens årsmöte. Styrelsen hade vidare femton 4

5 protokollförda möten under sitt verksamhetsår, vilka har ägt rum med ungefär 2 3 veckors intervall i de flesta fall. Ämbetspersoner Ämbetspersonssystemet, som har funnits i några år, är numera en väl integrerad del av föreningen. Modellen går ut på att under styrelsen finns ytterligare ett antal förtroendevalda medlemmar som har varierande grad av eget ansvar för vissa delar av verksamheten, men utan en fast plats i föreningens styrelse. Syftet med systemet är tudelat: dels att avlasta styrelseledamöterna i det dagliga arbetet och därmed öka föreningens kapacitet, dels att fungera som en språngbräda till vidare engagemang i föreningen. Under de senaste åren har ämbetspersonernas uppgifter och ansvarsområden utökats och inkluderar numera regelbunden hjälp vid föredragen, utdelande av programblad och affischering. Utöver dessa fasta uppgifter utformas varje ämbetspost utefter de behov som finns och ordningen är tänkt att hållas flexibel för att på bästa sätt anpassa varje post efter arbetsbörda och individuella preferenser. Systemet har visat sig framgångsrikt: ända sedan det infördes på prov för några år sedan har ett antal ämbetspersoner varje år gått vidare till ordinarie styrelseposter i föreningen vilket var ett av syftena med systemet. Vissa sysslor har flyttats helt och hållet från styrelsens arbetsområden till att ligga helt på ämbetspersoners ansvar Radio UF är ett sådant exempel som varit mycket lyckosamt. Föreningen har fortsatt att konsolidera ordningen med ämbetspersoner kontinuerligt utefter det policydokument med riktlinjer för ämbetssystemet som instiftades Under verksamhetsåret har följande personer innehaft poster som ämbetspersoner: Representant i UFS styrelse Anton Severin (jul 2012 jan 2013) Representant i UFS styrelse Erik Schrammel (jan 2013 jun 2013) Fotoämbetsperson Nathalie Lindh (okt 2012 jun 2013) Fotoämbetsperson Olof Löfvenberg (okt 2012 jun 2013) Fotoämbetsperson My Östh-Gustafsson (okt 2012 jan 2013) Fotoämbetsperson Robert Englund (feb 2013 jun 2013) Aktivitetsämbetsperson Betiel Haile (nov 2012 jun 2013) Debate Club-ansvarig Linnea Wikström (nov 2012 jun 2013) Programämbetsperson Connor Stevens (okt 2012 jun 2013) Layoutämbetsperson Simon Svéd (jul 2011 jun 2012) Reseämbetsperson Anna Laitinen (okt 2012 jun 2013) Webbredaktör Jens Lindqvist (okt 2012 jun 2013) Webbredaktör Emma Bergström (okt 2012) Webbredaktör Markus Rylander (okt 2012 jun 2013) Radioansvarig Simon Sander (sep 2012 jun 2013) PR-assistent Zazkia Jogner Berlin (okt 2012 jun 2013) UMUN-generalsekreterare Maria Karlsson (aug 2012 jun 2013) Alumnämbetsperson Daniel Simmons (jan 2013 jun 2013) Medlemmar Föreningens medlemsantal uppgick den 31 december 2012 till 820 stycken, vilket ligger i paritet med medlemssiffran för samma period under tidigare verksamhetsår. Större delen av 5

6 medlemsrekryteringen sker i början av höstterminen, och under endast september 2012 fick föreningen 207 nya medlemmar vilket gör det till den månad då flest medlemmar lockades under verksamhetsåret. Utöver detta hade UF Uppsala i juni så kallade stödmedlemmar, vars medlemskap gäller livet ut. Samtliga av föreningens medlemmar är även medlemmar i paraplyorganisationen UFS (Utrikespolitiska förbundet Sverige) och kan därmed i sin tur ta del av förbundets medlemskap i LSU (Sveriges ungdomsorganisationer). De flesta medlemmar har rekryterats i samband med UF Uppsalas föredrag. Det är även möjligt att betala in medlemskap via plusgiro, något som uppmuntras då det minskar hanteringen av kontanter. Utöver detta har medlemmar värvats i samband med övriga aktiviteter, som till exempel så kallade bli aktiv-träffar i början av både höst- och vårterminen. Likt tidigare år har föreningens nyhetsbrev skickats ut veckovis via e-post, detta år till cirka 1200 prenumeranter. Utav dessa skickas cirka 900 nyhetsbrev ut på svenska samt 300 på engelska. Genom detta brev har medlemmar och andra intresserade kunnat ta del av information om kommande föredrag, gruppmöten, medlemsaktiviteter, utlysningar och annat av intresse inom ramen för föreningens verksamhet. Nyhetsbrevet är en av föreningens viktigaste kommunikationskanaler. Utöver nyhetsbreven har medlemsbrev skickats ut till alla medlemmar fyra gånger under verksamhetsåret i samband med att programbladen tryckts. I dessa har medlemmar fått information om vad som pågår inom föreningen i stort, och givetvis har programblad även skickats med. I det första medlemsbrevet skickades även inbjudan till årsmöte med, och under vårterminen skickades även information om det utrikespolitiska konventet med. Som medlemsregister används Uppsala universitets alumninätverk, vilket har fungerat bra under verksamhetsåret Föreningen har ett fortsatt gott förhållande till universitetets alumnkontor och för en löpande dialog om utveckling av systemet. Just nu förs diskussioner om hur rensning av medlemsregistret ska kunna fungera på bästa sätt för UF Uppsala, då inaktiva medlemmar har visat sig ta mycket plats i registret. Från och med december 2011 sträcker sig ett medlemskap över 12 månader, istället för två terminer viket gällde tidigare. Detta eftersom det utjämnar medlemssiffrorna över verksamhetsåret, möjliggör mer effektiva åtgärder för att få medlemmar att förnya medlemskap samt är mer förenligt med konceptet årsmedlemskap. För att behålla de medlemmar vars medlemskap går ut har påminnelser skickas ut per e-post två veckor innan utgångsdatum, det vill säga i mitten på varje månad. I dessa står kort om aktuella händelser inom föreningen samt uppgifter för att kunna betala det nya medlemskapet via plusgiro. Inför verksamhetsåret beslutades att posten som IT-ansvarig skulle utgå ur föreningens styrelse. Istället förflyttades dessa uppgifter huvudsakligen till medlemssekreterarens bord. Detta har under året inneburit stundvis hög arbetsbörda och därför har styrelsen föreslagit inför verksamhetsåret att ansvaret för hemsidan delas tydligare över styrelsen så att varje styrelsepost bör ansvara för att informationen angående dess specifika verksamhet är korrekt och uppdaterad. Medlemssekreteraren ansvarar fortsättningsvis för att hemsidan ska fungera, och alla styrelsemedlemmar ska kunna fråga denne om råd vid uppladdningar på hemsidan. Information och PR Arbetet har skötts av de två styrelseledamöterna med ansvar för information och PR samt en ämbetsperson med uppgift att assistera styrelseledamöterna i detta arbete. Året har präglats 6

7 av försök att bredda medlemsbasen samt staka ut en väg för framtidens PR-arbete inom föreningen. Arbetet har internt delats upp i två olika ansvarsområden, där den grova fördelningen följt tidigare års modell med en ansvarig för grafisk produktion och en för sociala medier. Gruppens ämbetsperson har arbetat nära styrelseledamöterna med att förbättra och utveckla föreningens marknadsföring. Det arbetet har främst gått ut på att försöka skapa nya kanaler för föreningen att uttrycka sig på, men att samtidigt behålla en enhetlighet i föreningens framtoning. Sociala medier har blivit en alltmer central kanal för UF Uppsala och dess PR-verksamhet. Arbetet med en facebook-sida för hela UF Uppsala och en separat facebook-grupp för inbjudningar till föreningens evenemang har fortsatt. Sidan har kommit att användas mer under året och breddats till att belysa alla delar av UF Uppsalas verksamhetsområden. Arbetet med att öka synligheten på sociala medier bedöms ha varit lyckat. Exempelvis har facebook-sidan vid slutet av verksamhetsåret 1593 gillanden (vilket utgör en 69-procentig ökning från tidigare verksamhetsår) och gruppen för inbjudningar till föreningens evenemang har 545 medlemmar (vilket utgör en 173-procentig ökning från tidigare år). Twitter har också använts i PR-syfte, men bedöms hittills inte ha gett ett tillräckligt bra resultat för att utnyttjas mer kontinuerligt. Då Facebook blivit en viktig kanal för kommunikation med medlemmar har hemsidan blivit mer av ett visitkort för UF Uppsala snarare än den huvudkanal för information om föreningens dagliga verksamhet som den en gång var. För att undersöka besöksstatistiken på hemsidan använder föreningen sig av Google Analytics. Under verksamhetsåret har detta dessvärre inte fungerat felfritt och av den anledningen finns inte fullt tillförlitlig besöksstatistik att tillgå. Detta problem har inte drabbat föreningen tidigare, och förväntas ordnas inför nästa verksamhetsår. Enligt den enkätundersökning som genomfördes under perioden december 2012 januari 2013 framgår dock att hemsidan, tillsammans med nyhetsbrev och Facebook, alltjämt är den viktigaste informationskällan för UF Uppsalas medlemmar. Således är det fortsättningsvis viktigt att korrekt information finns att tillgå på hemsidan och att denna uppdateras kontinuerligt. PR-ansvariga har under året haft ansvar för utformningen av programblad och organiserat programbladsutdelningarna. Sådana har genomförts vid fyra tillfällen under året och sammanlagt har cirka programblad delats ut i bostadsområden runt om i Uppsala. Fokus har legat på studentbostadsområden och nationsbostäder, och styrelsen och ämbetspersonerna har hjälpt till vid dessa utdelningstillfällen. Utöver UF Uppsalas eget programblad har föreningens programpunkter och aktiviteter publicerats i Uppsala studentkårs tidning Ergo för att nå ut till en vidare krets av studenter. De informationsansvariga har också haft ansvaret för affischeringen i föreningen. Under året har affischer tryckts upp för samtliga föredrag och flera övriga evenemang, och i genomsnitt har det således producerats två till tre affischer i veckan. Affischerna har satts upp på ett stort antal platser i Uppsala, företrädelsevis i universitetets och studentnationernas lokaler, för att uppmärksamma kommande föredragshållare och arrangemang. Förutom regelbundet tryck av affischer och informationsflyers har under året även särskilda trycksaker utformats till bland andra valberedningen, årsmötet, UMUN, jubileumsgasquen och arbetsmarknadsminglet. Utöver det egna informationsmaterialet har också vissa trycksaker gjorts åt andra föreningar/personer mot betalning. Detta har utvecklat såväl UF Uppsalas finanser som relationen med andra föreningar. En jubileumslogotyp togs också fram under året för att uppmärksamma föreningens 65-årsjubileum 2013 vilken användes mellan december 2012 och februari 2013 i samband med information om den då förestående jubileumsgasquen. 7

8 Vid höst- och vårterminens början närvarade UF Uppsala med bokbord vid de många recentiorsmottagningar som anordnas av stadens studentnationer. Föreningen var även på plats vid de mässor som anordnas av Uppsala Universitet i samband med varje termins välkomstprogram för recentiorer. De informationsansvariga organiserade arbetet kring detta och fördelade ansvar för de olika mottagningarna till övriga styrelseledamöter. Resultatet av detta arbete är svårt att mäta men sannolikt har det burit frukt i form av ett antal nya medlemmar och en ökad medvetenhet om UF Uppsalas verksamhet bland såväl svenska som internationella studenter. Föreningen arrangerade även ett "bli aktiv-möte" i början av varje termin. På dessa informerade styrelsen om verksamheten och på vilka sätt medlemmar kan engagera sig i föreningen samtidigt som intresserade studenter bjöds på fika i ett avslappnat sammanhang. Det har även informerats om UF Uppsala på universitetsföreläsningar, framför allt i början av varje termin men även i samband med föredrag som är extra relevanta för de kurser föreningen informerat på. Syftet har varit att sprida kunskapen om UF Uppsalas existens bland studenter, vilket antagits resultera i fler medlemmar och en större medlemsbas på sikt. Det anordnades även medlemsmingel under verksamhetsåret med syfte att lära känna våra medlemmar och få dem att vilja engagera sig i föreningen, något som får anses vara en del av ett mer långsiktigt arbete för att skapa intresse för föreningen. UF Uppsala har under året haft omfattande kontakter med andra föreningar såväl inom som utanför akademin och genomfört ett flertal föreläsningar i samarbete med andra aktörer. Genom detta arbete har relationerna och kontakten med andra föreningar förbättrats, vilket bedöms ha gynnat föreningens anseende i Uppsalas föreningsliv och därmed förbättrat grogrunden för ytterligare samarbeten. Under verksamhetsåret har den mediepolicy som beslutades föregående år följts. De PRansvariga har också diskuterat hur föreningen skall förhålla sig till sociala medier med övriga styrelsen. Detta har ännu inte resulterat i en policy, men kan under kommande år göras till en sådan för att försäkra att varje styrelse tar hänsyn till de problem som kan uppstå med sociala medier. Programverksamheten Under verksamhetsåret har UF Uppsala arrangerat 53 föreläsningar, samtal och debatter jämfört med 63 stycken föregående verksamhetsår. Antalet föreläsningar har alltså minskat med 10 stycken under året vilket bland annat kan tillförskrivas att vi under hösten 2012 hade många inställda arrangemang på grund av att föreläsare blev sjuka. Vidare valde vi aktivt att inte ha föreläsningar under vårens alla helgdagar, då vi gjorde bedömningen att det skulle bli svårt att locka publik över påsk, valborg och Kristi himmelsfärd. Vi har under året fokuserat mer på intressanta och obevakade ämnen än välkända namn vilket har gett en större tematisk spridning i programmet än tidigare år. Bland annat har föreningen anordnat föreläsningar om EU:s fiskereform i Mauretanien, public services roll i demokratiseringsprocesser och vattenkonflikter. Föreningens medlemmar har även detta år varit en aktiv del av planeringsarbetet inom programgruppen och många föreläsningar har både bokats och genomförts av de mer aktiva medlemmarna. UF Uppsala har under året bjudit in många Uppsalaprofiler vilket har dragit ner på föreningens resekostnader samt uppmärksammat den kompetens och kunskap som finns lokalt i staden. För att nämna några har bland annat Uppsalaborna Fredrik Segerfeldt, Leif Lewin och Sedigeh Vasmaghi besökt föreningen för att hålla föredrag. 8

9 Traditionen att hålla föreläsningar två gånger i veckan har fortsatt och detta har resulterat i 53 programpunkter med sammanlagt 2522 besökare, vilket ger ett snitt på 47 besökare per arrangemang. Under året har programverksamheten finansierats genom bidrag från Forum Syd och Folke Bernadotteakademin, vilka utgick från två övergripande teman: globala utmaningar (inom området hållbar utveckling med fokus på demokrati, tillväxt och kulturella rättigheter i syd) och global säkerhet (grunderna och konsekvenserna av det djupt integrerade samhället samt möjligheterna för internationellt samarbete i en ständigt utvecklande värld). Dessa teman har möjliggjort många intressanta vinklingar och diskussioner på annars underrapporterade ämnen såsom korruptionen i Afghanistan, en värld utan kärnvapen och hur lokala initiativ är ett vapen i kampen mot världens fattigdom. Totalt har 10 föreläsningar vardera arrangerats utefter dessa teman under verksamhetsåret som gått och arbetet kommer att fortgå under verksamhetsåret Föredragen avslutas traditionsenligt med att programsekreterarna eller någon från programgruppen tackar av föredragshållaren med en UF-mugg och ett nummer av föreningens utrikespolitiska magasin Uttryck. Efter föredragen har föreläsaren erbjudits att följa med till någon av Uppsalas studentnationer för eftersnack, mat och dryck, något som många föredragshållare och medlemmar har uppskattat mycket. Intresserade studenter och medlemmar har genom dessa så kallade eftersnack erbjudits tillfällen att få prata med experter inom utrikespolitik samt att lära känna föreningen bättre. Genom dessa samtal skapar man en länk mellan UF Uppsala och föredragshållare, styrelsen och medlemmar. UF Uppsalas eftersnack är en viktig del av programverksamheten och intresset för dem har, både i styrelsen och bland medlemmarna, varit stort. Ett annat mål har varit att göra programverksamheten mer internationell under året. Genom att 68 procent av årets föredrag och debatter hölls på engelska jämfört med 66 procent förra året har detta mål uppnåtts. Detta bör dock sättas i perspektiv till att många av programpunkterna på engelska har hållits av föredragshållare med svenska som modersmål. Detta fungerar ibland väl och ibland mindre bra. Vi har kontinuerligt valt att prioritera ett retoriskt skickligt föredrag på svenska framför föredrag på mer stapplande engelska. I programskapandet har stort fokus lagts vid variation, såväl i form som i ämnesbredd, geografisk samt politisk spridning. Geografiskt har en stor del av jordens alla hörn täckts in och många föredrag har behandlat både internationella och globala frågor. Föreningen har fortsatt att samarbeta med andra organisationer, föreningar och institutioner, och totalt har 13 föreläsningar under verksamhetsåret skett i samarbete med andra aktörer. Föreningen har värnat om att vara partipolitiskt och religiöst obunden genom att samarbeta med aktörer från alla sidor av den politisk-ideologiska skalan. Vi har också strävat efter att etablera ett nytt samarbete med föreningen Uppsalaekonomerna vilket har varit lyckat, samt att underhålla våra tidigare goda relationer med Dag Hammarskjöld Foundation, Nordiska Afrikainstitutet och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet. Vi har också haft kontakter med andra studentföreningar, bland annat genomfördes ett panelsamtal i samarbete med Pax et Bellum och Uppsala Peace and Development Students Association (UPaD). Under året har vi verkat för att minska föreningens kostnader för lokalhyra och säkerhetsarrangemang, och vi har därför samarbetat med ekonomiska sektionen inom Uppsala studentkår kring ett antal arrangemang, och även detta samarbete har varit lyckat. Samtliga samarbeten har lett till att föreningen har fått möjlighet att gästas av mycket intressanta och kompetenta föreläsare. Samarbetena har berikat föreningens verksamhet, 9

10 dels genom att vi fått tillgång till föredragshållare som UF Uppsala på egen hand skulle ha haft svårt att få kontakt med, dels genom att vi tack vare samarbetena nått ut till målgrupper vi kanske inte skulle ha nått ut till annars. Statistik för programverksamheten Totalt antal föreläsningar: 53 Totalt antal besökare: 2522 Genomsnitt besökare: 47 Antal arrangemang på svenska: 17 Antal arrangemang på engelska: 36 Föreläsare som definierar sig själva som kvinna: 19 Föreläsare som definierar sig själva som man: 46 Uttryck och uttryck.org Uttryck är UF Uppsalas utrikespolitiska magasin som ges ut fyra gånger per år till föreningens medlemmar, universitetets bibliotek och ett antal utvalda organisationer. Som en kompletterande men fristående verksamhet fungerar föreningens webbtidning uttryck.org, där texter i kortare format publiceras i snabbare takt. Arbetet leds av bedrivs av två parallella redaktioner med två ansvariga redaktörer i varje, varav webbredaktionen leds av två ämbetspersoner som tillsätts först i början av höstterminen. För det utrikespolitiska magasinet Uttrycks del inleddes verksamhetsåret med att utlysa ämbetsposten som layoutansvarig och styrelsen tillsatte sedan Simon Svéd på posten. Under början av höstterminen tillsattes också nya webbredaktörer, Jens Lindqvist och Markus Rylander. Webbredaktörerna har sedan arbetat självständigt med att förändra och uppdatera magasinets webbupplaga uttryck.org. I slutet av september hölls ett första redaktionsmöte med stor uppslutning, ca 30 personer, ur föreningens medlemsbas deltog. Vi introducerade då ett nytt arbetssätt för verksamhetsåret med mer konkreta och snävare teman för varje nummer men med möjlighet för skribenter att skriva texter även om andra ämnen under rubriken extra. Vi behöll arbetssättet med flera deadlines och frekventa möten från föregående verksamhetsår. Uttryck nummer 3 utkom den 4:e oktober och gick på temat sex. Övriga teman under året var migration, rikedomar och staden. Nya inslag i tidningen har i år varit avdelarsidorna som innehållit kortare texter (anekdoter, dikter eller citat) som med sin tydliga temaanknytning fungerat som en röd tråd genom tidningen. Debattuppslaget i tidningen har under året ändrats till ett idéreportageformat, där två debattörer med olika ståndpunkter intervjuats. För varje nummer har ca 4 redaktionsmöten hållits med skribenterna där man bl.a. diskuterat teman, tipsat varandra om referenspersoner och korrekturläst varandras texter. Genom att hålla regelbundna redaktionsmöten har en god sammanhållning i gruppen skapats och en möjlighet för UF Uppsalas medlemmar att engagera sig mer i redaktionen och utveckla sitt skrivande. Under året har tre annonsplatser i magasinet Uttryck sålts, till Nordiska Afrikainstitutet, NAIbiblioteket och Institutionen för freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet. Vi ser en stor utvecklingspotential när det gäller annonsintäkter för föreningen, där såväl pappers- som webbmagasinet kan spela en betydande roll, och föreningen strävar efter att utveckla denna intäktskälla på sikt. Försök har gjorts under året för att involvera fler medlemmar ur föreningens styrelse i uppgiften att sälja annonser, och detta arbete planeras fortsätta under kommande år. 10

11 Ett delprojekt under verksamhetsåret har varit att föra samman UF Uppsalas tre medieverksamheter (Uttryck, uttryck.org och Radio UF) och främja samarbetet mellan dessa. Detta samarbete planeras också fortsätta på sikt och en förändring till kommande verksamhetsår är att Uttrycks redaktörer även har ansvar att rapportera till styrelsen om övriga medieverksamheters förehavanden. Detta eftersom de senare leds av ämbetspersoner istället för styrelseledamöter och således saknar fast representation i styrelsen. Denna förändring i arbetsbeskrivningen för Uttrycks redaktörer bedöms kunna vara en viktig del i att skapa ökad samverkan mellan föreningens olika mediedelar för att kunna skapa en bredare men mer samordnad medieverksamhet i stil med ett mediehus, som dessutom kan ta vara på synergieffekter mellan de olika verksamheterna. Exempelvis kan kortare versioner av texter från i Uttryck även publiceras på webben, liksom klipp från radioprogram. Radio UF Radio UF är UF Uppsalas radioredaktion som leds av en ansvarig ämbetsperson. Gruppen sänder radioprogram en gång i veckan i samarbete med Studentradion 98,9 och engagerar föreningens medlemmar i en redaktionsgrupp som är öppen för alla. Radio UF kom igång tidigt på höstterminen, detta då majoriteten av redaktionen från våren fortsatte sitt engagemang. Krav på god framförhållning i det redaktionella arbetet och stor arbetsbelastning på redaktionsmedlemmarna föranledde en snabb expansion av redaktionen genom nyrekrytering. Nya medlemmar erbjöds så långt som möjligt utbildning i radiosändning och teknik genom Studentradion 98,9, även om vissa medlemmar p.g.a. platsbrist tvingades vänta till våren för utförlig utbildning och diplomering. Den utökade redaktionen (12 medlemmar) möjliggjorde full implementering av en arbetsuppdelningsmodell där 4 5 personer utsågs till ansvariga för ett program 3 veckor i förväg. Därmed kunde bättre framförhållning och minskad individuell arbetsbörda uppnås allteftersom utbildning och rekrytering fortgick. I och med detta kunde fokus läggas på att åtgärda formmässiga problem samt genomföra intressanta intervjuer inför programmen. Programmen har organiserats i 8 prator med en 50/50-uppdelning mellan förinspelat material såsom intervjuer och krönikor å ena sidan, och å andra sidan livesänt material såsom diskussioner och intervjuer med studiogäster. Under höstterminen engagerade sig Radio UF i hårdbevakning av det amerikanska presidentvalet och sände ett extrainsatt program på temat, samt organiserade en 11 timmar lång livesänd valvaka under själva valnatten. I samarbete med UF Uppsalas aktivitetsgrupp och Studentradion 98,9 anordnades även flertalet evenemang i lokalerna såsom visning av tv-valvakor, frågesporter, förtäring med mera. Responsen på såväl sändningen som evenemanget var mycket positiv och uppmärksammades i lokala medier såsom Upsala Nya Tidning och Uppsala studentkårs tidning Ergo. I och med UF Uppsalas 65-årsjubileum sändes ett program med tillbakablickar och framtidsdiskussioner där bland annat föreningens ordförande deltog. Radio UF sände på måndagar klockan under året 30 ordinarie program varav 2 repriser. Utöver detta 1 extrainsatt sändning ( ) och 1 specialsändning (valvakan). Redaktionen har även medverkat i andra specialsändningar och sammanhang organiserade av Studentradion 98,9 för att på så vis förbättra kontakten och samarbetet med Studentradions organisation och ledning. Radio UF ställde under året upp i ett antal kategorier i Studentradiopriset (SRP). Redaktionen nominerades i samtliga kategorier den anmält sig till och mottog två priser då April Pahlberg 11

12 vann Bästa intervju för sitt samtal med Hans Linde (v) om EU och Nobelpriset och John Hammar vann Bästa reportage för sitt inslag om förutsättningarna för homosexuella i Baltikum. Utöver detta vann Radio UF även Studentradions interna trailertävling för sin reklamtrailer. Studentradion 98,9 genomgick ett grundläggande teknikskifte under höstterminen vilket orsakade olika typer av problem under verksamhetsåret. Ett av dessa var att dess webbarkiv upphörde att fungera vilket gjorde Radio UF otillgängligt annat än i livesändning. Studentradion 98,9 åtgärdade så småningom problemet genom att göra poddar tillgängliga på Soundcloud, vilket Radio UF utnyttjade till fullo. Innan denna kanal gjorts möjlig beslutade Radio UF att inleda samarbete med UF Uppsalas webbredaktion för att via uttryck.org göra inspelat material tillgängligt. Samarbetet utvecklades till veckovisa podcasts med förlängda intervjuer med bla Matilda Axelsson, Trita Parsi, Hans Blix, Özz Nujen, Åsa Regnér, USA:s Sverigeambassadör Mark Brezinski med flera. Sammanlagt publicerades 14 förlängda intervjuer samt en specialpodd om EU och fredspriset. Program under höstterminen HT-12: Höstintro Miniserien Fokus del 1: Sydafrika Miniserien Fokus del 2: Kanada Miniserien Fokus del 3: Japan Sport och politik Inför amerikanska valet del 1: Barack Obama Inför amerikanska valet del 2: Mitt Romney Valvakan Sociala medier i politiken Tänk på barnen i Afrika Kinas framtid Aborträtten ur ett globalt perspektiv EU och Fredspriset Avslutningsprogram/Julspecial Program under vårterminen VT-13: Det våras för Radio UF Migration Miniserien Vapen del 1: Privat vapenägande världen över Miniserien Vapen del 2 Internationell vapenhandel UF Uppsalas 65-årsjubileum Miniserien Ögonen på Mellanöstern del 1: Iran och kärnfrågan Miniserien Ögonen på Mellanöstern del 2: Kurdernas situation Miniserien Ögonen på Mellanöstern del 3: Slaget om Syrien Intervjuspecial Repris: Högerextremismen i Europa Kongo ur ett säkerhetsperspektiv Repris: Mat från jorden till borden Gamla kommunistländer, nya utmaningar Vänstervågen i Latinamerika Israel och bosättningarna Kvinnors rättigheter Vem är terrorist? Vi får se! avslutningsprogram 12

13 För att förbättra programmets synlighet och profil införskaffades en offentlig logotyp som senare använts bl.a. på en affisch som placerats ut på anslagstavlor runt om i Uppsala med information om Radio UF:s sändningstid och -frekvens. Redaktionen fortsatte fjolårets arbete med profilering på sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram. De två förstnämnda har varit synnerligen goda medel för att nå ut till den potentiella publiken. Radio UF:s följare och räckvidd på dessa sociala medier har ökat markant under året. Redaktionen för Radio UF har varit mycket tillfreds med det arbete som utförts under året samt med försöken att vidareutveckla och konsolidera arbetsformer som redan funnits på plats. De många teknikproblemen och en väl hög ambitionsnivå under hösten var dock något som ansågs problematiskt och krävde omdefiniering av vissa mål samt tydliggörande av arbetsmodellen för att åtgärda svårigheterna. Sammantaget var verksamhetsåret ett där Radio UF utmärkte sig som regelbunden producent av högkvalitativ utrikespolitisk radio samt som dynamisk och rolig arbetsplats bland föreningens medlemmar. Resor Föreningens reseverksamhet finns till för att ge medlemmarna en chans att uppleva utrikespolitiska och internationella frågor på plats. Föreningens resor ska därför försöka att spegla den aktuella utrikespolitiska debatten genom att resa dit där det händer. Eftersom utrikespolitiken innefattar ett stort antal intressanta problem och frågor så finns det en stor poäng i att arrangera resor till länder och platser med olika egenskaper. Under verksamhetsåret har UF Uppsala genomfört två studieresor till olika resmål: en till USA i november 2012 i samband med det amerikanska presidentvalet och en till Iran i maj Planeringen av resorna har genomförts av reseansvarig tillsammans med reseämbetspersonen och resegruppen, vilken består av aktiva föreningsmedlemmar. Reseämbetspersonens arbetsuppgifter har varierat under året och framförallt bestått i att stödja och hjälpa reseansvarige i planeringen, utförandet samt uppföljningen av resorna. Resegruppens delaktighet och arbete har också varierat beroende på intresse och behov. Även om intresset av att följa med på resorna har varit stort, så var engagemanget i planeringen större inför resan till USA jämfört med resan till Iran. Detta kan bero på att reseplaneringen inför Iranresan var svårare till följd av bl.a. kommunikationsproblem. 16 biljetter avsattes för vardera resa. Resegruppen inklusive reseansvarig och reseämbetsperson tilldelades ca 40 procent av biljetterna (dvs. 5 6 st), styrelsen tilldelades 35 procent (3 4 biljetter) och 8 biljetter släpptes till föreningens övriga medlemmar i ett öppet biljettsläpp. På resan till USA fylldes inte alla platser, men på resan till Iran var intresset stort och alla platserna blev fulla. USA (Washington DC & New York City) Beslutet om att verksamhetsårets första resa skulle gå till USA togs av reseansvarig redan i augusti 2012 med bifall av styrelsen i september Motivationen byggde på det amerikanska presidentvalet som skulle äga rum den 6 november samma år. Syftet med resan var att ge resenärerna en inblick i och kunskap om ett annat demokratiskt system. Föreningen misstänkte att det amerikanska valet skulle bli den mest omskrivna och debatterade politiska händelsen under hösten 2012 och man ansåg därför att UF Uppsala borde ta del av och observera valet på plats. Inför resan anordnades en paneldiskussion som var öppen för både föreningsmedlemmar 13

14 och övriga uppsalabor. Paneldiskussionen var ett samarbete med SINAS (Swedish Institute for North American Studies) där Henrik Berggren, fil dr i historia, författare och kolumnist i Dagens Nyheter; Dag Blanck, docent i historia och föreståndare för Svenska institutet för nordamerikastudier; Michele Micheletti, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet samt Erik Åsard, professor emeritus i nordamerikastudier, deltog. Temat för diskussionen var vem vinner det amerikanska presidentvalet? och debatten gav såväl medresenärer som övrig publik en bred bild över vad valet innebär både för USA och för omvärlden. De 9 resenärerna reste till USA mellan den 3 och 11 november, med Washington D.C. som första destination. Första dagen avnjöts en middag hos professor Arnesson från Washington University som talade om både fysiska och psykiska investeringar i valets kampanjer, om den allmänna opinionen och vad han misstänkte att resultatet skulle bli. Under dag två besöktes den svenska ambassaden där vi träffade Sveriges ambassadör Jonas Hafström. Han gav resenärerna ett svenskt perspektiv på valet och talade om dess effekter på Sverige och EU. På valdagen den 6 november besökte vi Högsta domstolen på förmiddagen och därefter American University där UF Uppsala deltog i en valvaka tillsammans med såväl republikaner som demokrater vid universitetet. Sista dagen i staden spenderades med en rundtur i Vita huset och Capitol Hill. Den 8 november reste gruppen vidare till New York City. Här påbörjades andra delen av resan som fokuserade på USA:s roll i utrikespolitiken och FN:s arbete från landet. Vi besökte FN:s högkvarter och hade ett personligt möte med vice generalsekreterare Jan Eliasson. Han gav oss en inblick i aktuella stora konflikter och problem som FN möter. Han besvarade även våra frågor och vi talade om framtidens diplomati. Samma dag gjorde vi ett besök på Sveriges ständiga representation vid FN som gav oss en rundtur och inblick i deras arbete. Sista dagen var en rundtur på New York Times och diverse turistaktiviteter inbokade. Iran Efter två mötestillfällen, en kortare omröstning och kontroll av visumprocessen rådde det enighet om att UF Uppsalas andra resmål för verksamhetsåret skulle bli Iran. Landet har varit en central aktör i den utrikespolitiska debatten i många frågor, bl.a. kärnvapenspridning, mänskliga rättigheter, demokratisk utveckling, presidentval och regionala konflikter under en längre tid. UF Uppsala ville genom denna resa utmana de fördomar som finns om landet och på så vis berika den utrikespolitiska debatten genom att förse föreningens och dess medlemmar med förstahandsinformation och egna erfarenheter. Planeringen startade i december 2012 men kom igång på riktigt först i slutet av januari Att planera en så pass lång resa till ett så slutet land som Iran visade sig vara ett ambitiöst projekt. Detta i kombination med en inte fullt konsoliderad resegrupp medförde en betydande arbetsbörda på reseansvarig och det fåtal engagerade medlemmarna i resegruppen. Planeringen gick trots detta bra och programmet för resan kunde fyllas. Inför resan anordnades flera föreläsningar och presentationer för resenärerna och andra intresserade. UF Uppsala bjöd in lärare och professorer från Uppsala Universitet samt politiska analytiker från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för att ge resenärerna en bättre bild av situationen i landet och vad resenärerna kunde vänta sig av resmålet. Första heldagen i landet besökte vi Svenska ambassaden i Teheran där gruppen gavs en utförlig presentation över ambassadens arbete samt en längre frågestund om iransk kultur, socialt liv, religion och det nära förestående presidentvalet. Samma dag gjorde vi ett besök på Teherans universitet och fick möta anställda på den samhällsvetenskapliga fakulteten. Där fick vi ställa frågor om universitetet, sitta med på en föreläsning samt diskutera utbildning och universitetets utveckling. Dag två besöktes Fredsmuseet i Teheran vilket är tillägnat bekämpningen av massförstörelse- och biokemiska vapen. Besöket, som även innefattade 14

15 en lunch med frivilliga studenter och krigsveteraner var mycket givande. På kvällen åt vi middag tillsammans med svenska utbytesstudenter som studerade persiska på Teherans universitet och de berättade om sina erfarenheter och gav oss en inblick i studentlivet i staden. Sista dagen i Teheran besökte vi FN:s kontor i staden och talade med dess landskoordinator Gary Lewis. Mötet behandlade både FN:s uppbyggnad och struktur samt dess arbete i landet. Vi diskuterade konfliktlösning och framtida poblem samtidigt som vi bjöds på fika. Senare samma dag reste gruppen med buss mot Qom, en stad känd för sin helgedom och för att den var Ayatollah Khomeinis hemstad. Under en rundtur i staden besöktes biblioteket Mar'ashi Najafi som innehar och restaurerar ett stort antal viktiga och gamla religiösa verk. Med hjälp av vår engelskspråkige guide besöktes även stadens shiamuslimska helgedom där vi gavs en pratstund med en av de aktivt arbetande mullorna om shiaislam och dess roll i Iran idag. Därefter reste gruppen vidare till Esfahan som är känd för de finaste och äldsta moskéerna i landet. Programmet för vistelsen i Esfahan var mest fokuserat på kultur och turism. Gruppen besökte bland annat en kvinna som berättade och visade hur man väver de välkända persiska mattorna samt bevittnade den traditionella sporten zurkhaneh som enklast kan beskrivas som styrketräning till poesi. Delar av gruppen besökte ett traditionellt badhus, hammam, och umgicks med lokalbefolkningen. Aktiviteter Aktivitetsgruppen startades upp i oktober 2012 och har under hela läsåret varit en liten men aktiv grupp. Under hösten hölls gruppmöten i genomsnitt varannan vecka medan mötesfrekvensen sjönk till en gång per månad under vårterminen, detta främst på grund av att antalet regelbundna deltagare sjönk under våren. Antalet närvarande medlemmar på mötena har varierat mellan 2 till 6 stycken. I slutet av oktober 2012 tillsattes en aktivitetsämbetsperson och samarbetet mellan denna och aktivitetsansvarig har fungerat mycket bra under verksamhetsåret, vilket har avlastat aktivitetsansvarig och bidragit till att bredda och utöka aktivitetsverksamheten. I samband med presidentvalet i USA den 11 november 2012 anordnades en valvaka i samarbete med Studentradion 98,9 i de båda föreningarnas gemensamma lokaler, vilken pågick under hela natten tills presidentvalet var avgjort. Aktivitetsgruppen var den som samordnade arrangemanget. Radio UF och Studentradion 98,9 genomförde radiosändningar under hela tiden och projektorer med sändningar från CNN och SVT visades under natten. Debattklubben anordnade även en debatt mellan föreningens medlemmar som lockade många åskådare. En tipsrunda med USA-tema anordnades där de två med flest korrekta svar fick göra upp i en direktsänd frågesport i radion. Det svårt att beräkna ett exakt antal deltagare med tanke på evenemangets öppna karaktär och det faktum att det var ett samarrangemang mellan två föreningar, men uppskattningsvis deltog personer. Valvakan blev en mycket lyckad tillställning, och i samband med evenemanget fick även föreningen ett tillskott av nya medlemmar. Även Upsala Nya Tidning anlände för att rapportera om evenemanget i deras webbtidning. Den 13 december 2012 anordnade aktivitetsgruppen ett luciamingel i UF Uppsalas lokal vilket utgjorde ännu en möjlighet för medlemmar och studenter som var intresserade av UF Uppsala att se vad föreningen gör i ett avslappnat sammanhang. Evenemanget, som förutom mingel även innehöll julpyssel och fika, var uppskattat och det kom mycket folk under eftermiddagen. I december ordnades även ett julbord tillsammans med Studentradion 98,9, AIESEC och Uppsala student-tv i form av knytkalas vilket UF Uppsalas aktivitetsgrupp 15

16 samordnade. Evenemanget var lyckat och knöt de olika föreningarna närmare varandra. Den sedvanliga UF-gasquen ersattes detta verksamhetsår av en jubileumsgasque med syfte att fira föreningens 65-åriga historia. Utförlig information om detta finns under rubriken UF Uppsalas 65-årsjubileum. Under verksamhetsåret förekom även ett flertal mindre sammankomster för mer aktiva medlemmar inom UF Uppsala, vilka samtliga har varit lyckade och skapat en större gemenskap mellan personer som är involverade i föreningen. Under året har aktivitetsgruppen haft som mål att visa intressanta filmer för föreningens medlemmar varannan söndag kl med undantag för allmänna helgdagar och tentaperioder. Konceptet filmsöndag inkluderar fika och snacks och för intresserade medlemmar har det varit öppet för diskussion efter filmen. Antalet platser har varit obegränsat och antalet besökare har varierat mellan 2 och 8 personer per tillfälle. Den januari anordnades en filmfestival tillsammans med föreningarna CinemAfrica och Fredens Hus i Uppsala. Festivalen pågick i tre dagar och visade filmer efter olika teman där varje film följdes av en diskussion som leddes av inbjudna personer som var aktuella för ämnet. Priset för biljetterna var 20 kronor för UF-medlemmar och 50 kronor för icke-medlemmar. Evenemanget var uppskattat och breddade såväl föreningens kulturella verksamhet som de frågeställningar som föreningen täcker, helt i enlighet med föreningens själva syfte. Under våren startades föreningens pubquiz upp igen och ägde rum på V-Dala nation en gång i månaden. De var enkla men uppskattade evenemang som kombinerar otvunget umgänge med allmänbildning och diskussion. Däremot blev det uppenbart under terminens gång att PR-insatsen för denna aktivitet, precis som så många andra, är avgörande för hur många personer som deltar. Under våren ordnades även en fototävling på temat förnyelse vilken fick in 7 bidrag om vilka medlemmarna fick rösta på sin favorit där vinnaren vann diverse priser. Utställningen blev inte så välbesökt som styrelsen hade hoppats, vilket även det kan ha berott på otillräckliga marknadsföringsinsatser. Några verksamhetsgrenar testades men övergavs dessvärre till följd av sviktande deltagarantal. Under vårterminen startades en bokcirkel som valde att läsa Chockdoktrinen av Naomi Klein. Inom aktivitetsgruppen fanns många förslag på intressanta böcker men när cirkeln väl sattes igång, ledd av en engagerad gruppmedlem, var intresset måttligt. Under hösten arrangerades studiebesök till Fredens Hus i Uppsala samt till Riksdagens Raul Wallenbergkonferens. Under våren arrangerades inga studiebesök, dels på grund av tidsbrist, dels på grund av bristande intresse bland föreningens medlemmar. I samarbete med UPS, programföreningen för Uppsala politicesstuderande, anordnade UF Uppsala ett arbetsmarknadsmingel den 11 april kl på Östgöta nation i Uppsala. Projektgruppen för arbetsmarknadsminglet bestod av åtta personer från både UF Uppsala och UPS, vars verksamhet samordnades av UF Uppsalas aktivitetsansvarig och aktivitetsämbetsperson, och tillsammans arbetade gruppen från december till april med allt från planering av evenemanget och inbjudningar till marknadsföring och sponsring. Deltagande gäster i UF Uppsalas och UPS arbetsmarknadsmingel var följande: Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) Tankesmedjan Frivärld SIDA Tankesmedjan Fores Utrikesdepartementet Sustainergies JKL Statistiska centralbyrån Försäkringskassan Prime PR Oxford Research Governo Kontigo ST student 16

17 AIESEC EU Careers Kommerskollegium Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Drivhuset Diplomat Communication Uppsala studentkår Det är svårt att bedöma exakt hur många som besökte minglet på grund av dess öppna karaktär men ett uppskattat antal är uppemot 200 personer. Enligt både besökare, ansvariga och medverkande blev tillställningen mycket lyckad med relevanta utställare, intresserad publik och god organisation. Frågan om att utöka evenemanget till att innefatta ett samarbete mellan flera studentföreningar än de två nu aktiva, att tillsätta en fristående, gemensam projektgrupp för ändamålet och att ta betalt av utställare i syfte att finansiera evenemanget och de arrangerande föreningarna var frågor om diskuterades kontinuerligt inom föreningen under projektets gång med avsikten att känna sig för under detta verksamhetsår för att eventuellt arbeta för en utökning av projektet under kommande år. Med tanke på det mycket lyckade resultatet bedöms alla förutsättningar för en sådan utveckling finnas och utgör också en spännande finansieringsmöjlighet inför framtiden. Sammanfattningsvis visade sig arbetsmarknadsminglet vara ett lyckat evenemang med goda framtidsutsikter, ett mycket gott komplement till föreningens reguljära verksamhet och ännu ett intressant inslag för föreningens medlemmar. Debate Club Debate club är en verksamhet som leds av en ämbetsperson, debattklubbsansvarig, och som formellt ligger under aktivitetsgruppen. Debattklubben fick detta verksamhetsår en sen start då ämbetsposten tillsattes först i oktober En debatt hölls på UF Uppsalas valvaka på natten inför det amerikanska presidentvalet. Denna debatt visade sig bli en succé och lockade en stor publik vilket sannolikt väckte intresse och kunskap inte bara för UF Uppsala i stort utan debattklubben i synnerhet. Lärdomen är att publika debatter både kan verka som en motivation och incitament för de deltagande samtligt som det ar ett enkelt sätt att visa vad debattklubben gör. Efter valdebatten i november har debattmöten arrangerats en gång i veckan med vissa undantag. Deltagandet har varierat med en topp under höstterminen med ca 8 10 deltagare till ett svagare intresse under vårterminens slut med 3 6 deltagare per träff. Verksamheten har kännetecknats av en blandning av informella diskussioner om aktuella ämnen och mer formella debatter med fasta ämnen, talarordning och tidhållning. I de senare fallen har debattklubben hållit sig till en så kallad WSD-style snarare än BP-style då det har varit enklare för nya debattörer att prova på och när deltagarantalet har varit litet. Vad som har kunnat ses när det kommer till deltagarna är att det främst har varit internationella studenter som har visat intresse för debattklubbens verksamhet. Detta kan till stor del förklaras genom det faktum att det finns en större tradition för debattklubbar utomlands men det kan också ses som ett mål inför kommande år att försöka lära ut hur formell debatt utövas och sprida detta till svenska studenter i större utsträckning än idag. Något som påbörjats under detta verksamhetsår men som har utvecklingspotential är samarbetet med andra debattklubbar. Bland annat har UF Lunds debating society varit pådrivande, och de arrangerar turneringar och seminarier som kan vara till stor nytta även för UF Uppsalas medlemmar men som tyvärr inte utnyttjats fullt ut detta verksamhetsår. I maj 17

18 2013 deltog två debattörer från UF Uppsalas debate club i turneringen Stockholm IV vilket visade sig vara mycket lärorikt. Detta blev en positiv erfarenhet och lärdom från detta verksamhetsår och framöver kan deltagande i fler turneringar av detta slag uppmuntras då det väcker ett intresse och ökar kunskapen för debatter. Uppsala Model United Nations (UMUN) Så kallade Model United Nations arrangeras över hela världen och är en simulering av Förenta Nationerna där deltagarna iklär sig rollen som diplomater och på ett så realistiskt sätt som möjligt för sitt lands talan. Uppsala Model United Nations (UMUN) är ett samarrangemang mellan UF Uppsala och Uppsala FN-förening där projektledaren Maria Karlsson valdes av UF Uppsala och vice projektledare Johanna Ohlsson av Uppsala FNförening. Projektledningen satte sedan samman ett team, i år bestående av totalt 11 personer, som organiserade UMUN. Den 28 februari till 3 mars 2013 arrangerads UMUN i Uppsala universitetshus pampiga lokaler. Scenariot hade rubriken Setting conditions for the future we want och byggde på de senaste 20 årens förhandlingar för en hållbar framtid. UMUN tog sin utgångspunkt i FN:s konferens om hållbar utveckling Rio+20 och dokumentet som FN:s nationer enades kring, The furure we want. Nytt för i år var att allt material distribuerades elektroniskt till deltagarna istället för i utskrivet format, vilket fungerade över förväntan och dessutom både minskade projektets kostnader och miljöpåverkan. Ytterligare en skillnad från tidigare års upplagor av UMUN var genomslaget som evenemanget fått i sociala medier. UMUN:s Facebook-grupp nådde i samband med konferensen (vecka 9 och ) nästan 5300 personer. Därutöver fick UMUN publicitet i Svenska FN-förbundets medlemstidning Världshorisont (nr och nr ) och Sveriges Radio P4 Uppland sände inslaget Unga fick prova att vara FN-delegater. Torsdagen den 28 februari inleddes med registrering av de 50 deltagarna följt av en inspirationsföreläsning med Ann Måwe, chef för FN-gruppen på Utrikesdepartementet, och millenniemålsambassadör Hanna Hansson. På kvällen anordnades mingel för deltagarna på en av Uppsalas studentnationer. Fredagen inleddes med en workshop med Mona Gavelin, Noden AB, med fokus på hur man håller tal och hur man levererar ett budskap. Fredagen fortsatte med genomgång av förhållningsregler samt öppningstal. Under öppningstalen var delegaterna uppdelade i sina respektive kommittéer, ECOSOC och DISEC. Fredag eftermiddag samt hela lördagen och söndagen ägnades åt förhandlingar i kommittéerna. Sociala aktiviteter erbjöds fredag kväll och lördag kväll arrangerades en diplomatmiddag. Konferensen avslutades med tacktal från projektledaren, utdelning av diplom och gruppfoto. Den elektroniska utvärdering som besvarades av delegaterna visade att de var mycket nöjda med samtliga delar av konferensen (lokalerna, maten, organisationen, möjligheten att nätverka m.m.). Projektgruppen för UMUN är slutligen väldigt tacksam för alla sponsorer som ställt upp och bidragit till att årets konferens kunde genomföras och hoppas på fortsatt samarbete Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) UF Uppsalas representant till Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) har under verksamhetsåret varit en ämbetspersonspost som rapporterat direkt till UF Uppsalas ordförande och vice ordförande. Den s.k. UFS-representanten byttes ut i januari 2013 till följd 18

19 av utlandsstudier. UF Uppsala har representerats i samtliga av UFS styrelsemöten under verksamhetsåret , antingen av UFS-representanten själv eller av UF Uppsalas ordförande. UFS-representanten fungerar dels som representant för lokalföreningen till förbundsstyrelsen och dels som rapportör om förbundets verksamhet gentemot den lokala styrelsen. UFS-representanten har informerat UF Uppsalas styrelse om förbundets beslut och verksamhet och ambitionen har under året varit att öka närvaron vid de lokala styrelsemötena och ha en tätare kontakt med den lokala verksamheten. UF Uppsalas representant har under året främst engagerat sig i arbetsgruppen för stadgar och policy i UFS styrelse där det under året har pågått ett fortsatt arbete för att förbereda en revidering av förbundets stadgar. För mer information om förbundsstyrelsens och arbetsgruppernas arbete, se UFS verksamhetsberättelse. Förutom detta var UF Uppsalas representant delaktig i att ta fram en policy för UFS krisfond. UF Uppsala stod värd för ett UFS-styrelsemöte i mars 2013, vilket hölls i Fredens hus lokaler på Uppsala slott. UF Uppsalas styrelse bidrog aktivt med att husera UFS presidiemedlemmar och representanter från andra lokalföreningar samt med matlagning, allt för att hålla kostnaderna nere och möjliggöra ett så effektivt styrelsemöte som möjligt. Stadgerevideringsprocessen inom UFS har varit av stort intresse för UF Uppsala eftersom det är viktiga riktlinjer om vart det nationella samarbetet är på väg och hur det ska genomföras framöver. Utöver detta har UF Uppsala har under verksamhetsåret lyft fram vikten av att stärka transparens och demokratiska mekanismer i förbundsstyrelsen. Förbundet har ett tillfredsställande arbetssätt, men inom dessa områden krävs extra mycket fokus av två anledningar: för det första har det ansetts viktigt att minska avståndet mellan lokalföreningarnas medlemmar och förbundets styrelse eftersom det är de lokala medlemmarna som utgör grunden för både de lokala och den nationella styrelsens legitimitet, för det andra så är förbundets bidragsprocess och ekonomihantering av essentiell betydelse för lokalföreningarnas verksamhet. Det har framkommit under året att detta är punkter som ses som viktiga av de flesta av förbundets lokalföreningar. Ett steg i riktning mot större transparens har varit att ändra uppdragsbeskrivningen för förbundsekonomen så att det faller under dennes ansvar att hålla lokalföreningarna underrättade om beviljade bidrag och förbundets ekonomiska situation. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS), och därigenom UF Uppsala, är medlem i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) sedan flera år. LSU är en paraplyorganisation för ungefär 90 av landets ungdomsorganisationer och erbjuder ett brett kontaktnät för UFS och UF Uppsala som exempelvis kurser i styrelsearbete. En sådan utnyttjades av UF Uppsala i oktober 2012 då nästan hela styrelsen under en heldag besökte LSU för en skräddarsydd kurs i ledarskap och gruppdynamik. Kursen blev ett uppskattat tillfälle för lärande och utveckling och det är vår övertygelse att den gynnade inte bara de individer som deltog utan även föreningen i stort i form ett mer medvetet ledarskap i arbetsgrupperna och därigenom ett bättre resultat och ett roligare och tryggare engagemang. UF Uppsalas 65-årsjubileum Under verksamhetsåret fyllde UF Uppsala i sin nuvarande form 65 år som förening. Detta firades i huvudsak med en gasque, d.v.s. en trerätters middag med 19

20 underhållning, på Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala den 15 februari En arbetsgrupp bestående av frivilliga styrelseledamöter och ämbetspersoner satts ihop i november 2012 för att planera jubileet och denna höll möten regelbundet fram till dess genomförande. Sponsring söktes från ett flertal företag och organisationer i Uppsala utan framgång, varför det bestämdes att middagen skulle erbjudas till självkostnadspris för att undvika att kostnaden gick ut över ordinarie verksamhet. En särskild jubileumslogotyp togs fram (se ovan) av UF Uppsalas informationsansvariga vilken användes i all information av evenemanget, som marknadsfördes genom affischering, på sociala medier, UF Uppsalas hemsida, i nyhetsbrev per samt via personliga inbjudningar per post till samtliga medlemmar i samband med det medlemsbrev som skickades ut i början av januari 2013 och till särskilt inbjudna. Förutom föreningens aktuella medlemmar inbjöds även tidigare engagerade medlemmar, samarbetspartners, Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) och dess lokalföreningsstyrelser, nations-, kår- och studentföreningsrepresentanter samt företrädare för Uppsala universitet. 104 personer anmälde sig vilket gjorde middagen nära nog fullsatt, och dessutom fanns representanter för samtliga grupper av inbjudna som nyss nämndes. Kvällen inleddes med välkomstdrink och mingel på nationshusets nedervåning, varefter samtliga inbjudna tog plats i nationens festsal för trerätters middag. Ett jubileumstal hölls av föreningens ordförande, och ytterligare tal framfördes av bland andra f.d. styrelseledamöter, Uppsala Politicesstuderande (UPS), Uppsalaekonomerna och Pharmacevtiska studentkåren. Två av UF Uppsalas styrelseledamöter hade funktionen av toastmasters som fördelade ordet och ledde allsång under middagen. En fristående grupp ur Snerikes nationskör stod för underhållning i form av sång, vilket var ett uppskattat inslag. Efter middagen öppnades ett dansgolv och övriga medlemmar som inte anmält sig till själva middagen välkomnades. UF Uppsalas 65-årsjubileumsfest visade sig bli en mycket lyckad tillställning som inte bara uppmärksammade föreningens verksamhet och historia men som också försåg medlemmarna med en festlig tillställning och tillfälle att lära känna varandra och föreningen bättre, knöt starkare band mellan UF Uppsala och andra studentföreningar och utrikespolitiska föreningar i landet samt ett fint och förhoppningsvis långvarigt minne i föreningens och dess medlemmars minne. Samarbeten och bidragsgivare Utrikespolitiska föreningen i Uppsala skulle aldrig blivit vad den är utan stöd från våra bidragsgivare och utan utbyte med våra samarbetspartners. Föreningen är öppen för samarbeten med vitt skilda aktörer som på ett eller annat vis arbetar med utrikespolitik och/eller globala frågor. UF Uppsala ser fram emot att stärka de samarbeten som finns i dag och hoppas att skapa nya spännande samarbeten med ytterligare aktörer framöver. Under verksamhetsåret har ekonomiskt stöd erhållits från Uppsala Universitet, Folke Bernadotteakademin, Folkuniversitetet, Uppsala studentkår, Ungdomsstyrelsen och Forum Syd. De två sistnämnda bidragen erhölls via föreningens medlemskap och delaktighet i Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS). Föreningens största stöd erhålls fortsättningsvis från Uppsala Universitet som utöver ett ekonomiskt stöd även bidrar med att upplåta, och täcka hyreskostnaden för, föreningens lokaler i Ekonomikum. Styrelsen är mycket tacksam för det stöd och den uppmuntran dessa bidragsgivare ger. Tack vare deras stöd och engagemang har föreningen fått möjlighet att utveckla verksamheten inte bara under det gångna året utan också givit möjlighet att planera föreningens verksamhet på längre sikt för att skapa kontinuitet och stabilitet. 20

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2010/2011 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2012/2013

Verksamhetsplan och budget för 2012/2013 Verksamhetsplan och budget för 2012/2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2012/2013 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 20 november 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.08. Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Edwin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2011/2012

Verksamhetsplan och budget för 2011/2012 Verksamhetsplan och budget för 2011/2012 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2011/2012 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2015/2016

Verksamhetsplan och budget för 2015/2016 den 24 mars 2015 Verksamhetsplan och budget för 2015/2016 Inledning Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2015/2016 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 29 januari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.16 Närvarande: Julia Yates, Elina Ibo, Marta Lindström, Wilhelm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-2013.

Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsåret 2012-2013 var ett händelserikt år för Utrikespolitiska föreningen i Örebro (UF Örebro). En stor variation av föreläsningar och aktiviteter har anordnats

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 18 februari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.09 Närvarande: Linnea Wikström, Lovisa Hofmann, Fredrik Elisson,

Läs mer

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015 Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 17.02. Närvarande: Linnéa Åström, Andreas Aldin, Saga Brors, Lucas Grzechnik Mörk,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 13 januari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Elina Ibo, Marta Lindström,

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students Association den 22 januari 2013 klockan 16.15. Department of Peace and Conflict Research, Gamla torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 15 december 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 16.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Lovisa Hofmann, Rebecka

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 22 november 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 17.43 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 29 augusti 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.08 Närvarande: Julia Yates, Elina Ibo, Fredrik Elisson, Sonya Helgesson,

Läs mer

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 14 december 2015

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 14 december 2015 Uppsala den 14 december 2015 Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 14 december 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 17.06 Närvarande: Brors, Åström, Gladh, Englund Davidsson,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Styrdokument för KårsOrdet

Styrdokument för KårsOrdet Styrdokument för KårsOrdet Studentkårens tidning för studenter vid Högskolan i Jönköping Reviderat 120217 Reviderat 140319 0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förord... 2 1.3

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 30 januari 2014, klockan 17.15 Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2009-01-20, Stockholm Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2015 CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden E-mail: secretary@se.cisv.org, Phone +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Läs mer

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14 VT-14 Nordpols Verksamhetsberättelse Nordpols styrelse har under vårterminen 2014 genomfört en rad aktiviteter och lagt stort fokus på arbetslivsanknytning men också kommunikationen mellan styrelsen och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Protokoll 140411 Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1. Verksamhetsområde 1.1 Styrelsen under verksamhetsår 2012/2013 Ordförande: Eric Åhlin Vice ordförande: Linnea Burke Rolfhamre Sekreterare: Matthias Ekström Kassör: Lina

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 21 maj 2014, klockan 17.30. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012 Göteborgs nation Göteborgs nation med sina dryga 2000 medlemmar är en av Lunds verksammaste nationer. Nationens aktiva arbetar ideellt med alltifrån lunch-, brunch- och middagsservering till radio, idrottsaktiviteter

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för föreningen Uppsala Peace and Development Students Association den 4:e december 2012, klockan 16:23. Department of peace and conflict research, Gamla torget, Uppsala.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT

KONGLIGA KEMISEKTIONEN KTH. Produktportfölj. Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KONGLIGA KEMISEKTIONEN Produktportfölj KTH Kemisektionensnäringslivsutskott KNUT KNUT 2016/2017 Innehåll Produktportföljens innehåll... 2 Evenemang... 2 Allmänt... 2 Lunchföreläsning... 2 Studiebesök...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Stockholm Wado. Karateklubb. Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1

Stockholm Wado. Karateklubb. Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1 Stockholm Wado Karateklubb Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1 Klubbens stil Den karatestil vi tränar går under namnet Wado Ryu, vilket betyder fred och harmoni, som är karatens yttersta

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening

Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening 1. Medlemmar Medlemmar i UFN är enskilda personer och lokala organisationer. Medlemsantalet har under 2013 stigit och uppnår till 212 personer. 2. Årsmöte

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Delaktighetsundersökning 2013

Delaktighetsundersökning 2013 Helena Räf November 2013 Delaktighetsundersökning 2013 En utvärdering som behandlar medlemmars känsla av påverkan och inflytande inom redaktionen Word Inledning Syfte & bakgrund Word är en tidning som

Läs mer

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND ARRANGÖRENS LILLA LATHUND Handledning för kontrollanter 1 INNEHÅLL SÅ HÄR GÅR DET TILL 4 SKAPA SOCIALT ENGAGEMANG 6 NÅGRA SNABBA 8 CHECKLISTA 11 Om du behöver mer hjälp, stöd eller råd är du välkommen

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-03-06 Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Verksamhetsberättelse 2013-03-06 Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsberättelse 2012 1 VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Organisation Under 2012 har följande studenter verkat som styrelseledamöter: Viktoria Wessman, Ordförande Charlotta Hägg, Vice Ordförande tillika Informationsansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer