STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND"

Transkript

1 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och framåtblick s Deltagare i framtagandet av strategin s. 14

2 2 DEL I STRATEGI FÖR FNUF

3 3 1 VARFÖR FINNS VI? FNUF jobbar för öppenhet och vänskap över gränser. Vi är en förening som strävar efter att stärka ungas inflytande i Norden och att ge unga möjligheten att påverka sin egen situation. FNUF ska tillhandahålla verktyg för unga att engagera sig i intressefrågor samt att arrangera och delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi gör idéer till verklighet. 2 VAD SKA VI JOBBA FÖR? FNUF ska arbeta aktivt för ett Norden där det är lätt att resa, träffas, arbeta och studera - oavsett kulturell bakgrund. FNUF ska skapa debatt i frågor som rör ungas situation i Norden och verka för att gränshinder avskaffas. Under ska två prioriterade områden ringas in och kommuniceras internt och externt. Dessa två områden ska vara arbetsmarknad (kan täcka in exempelvis mentorskapsprogram, ledarskapsutbildning, informationsspridning, riktade kampanjer mot skolor och näringsliv m.m.) och rättigheter (kan täcka in aktiviteter som rör exempelvis mänskliga rättigheter, asylrätt, språk, tillgänglighet etc). Information om de prioriterade områdena och hur FNUF ska jobba med frågorna ska spridas till medlemmar och lokalavdelningar, men också till allmänheten genom exempelvis sociala medier och pressreleaser. De prioriterade områdena ska vara styrande för de prioriteringar som görs av förbundsstyrelsen och kansliet. Ekonomiskt verksamhetsstöd ska i första hand lämnas till aktiviteter som ligger inom ramen för de prioriterade områdena. 3 MEDLEMMAR Medlemmarna är grunden i FNUFs verksamhet. Vi ska arbeta för en ökad mångfald bland våra medlemmar. Hos oss ska man känna sig välkommen oavsett bakgrund. Vi vill ha en förening som återspeglar samhället och Norden i stort. För att kunna vara en dynamisk och spännande mötesplats för unga i Norden måste FNUF jobba för att öka medlemsantalet och att behålla de medlemmar vi redan har. Måltalen är följande (avser medlemmar i åldern år): medlemmar medlemmar medlemmar Före utgången av mars 2013 ska minst 500 medlemmar ha återregistrerat sig. Vi ska kontinuerligt arbeta med medlemsvård för att kunna behålla våra medlemmar. Vi ska förmedla känslan av att kunna påverka och göra skillnad.

4 4 4 STYRELSEN FNUF ska alltid ha en välfungerande och dynamisk förbundsstyrelse. Styrelsen ska i den mån det är möjligt bestå av personer med olika bakgrunder och kompetenser. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning inom styrelsen och ett system för uppföljning av beslut samt avstämning av uppnådda mål. Från och med årsmötet 2012 ska förbundsstyrelsen bestå av poster med särskilda ansvarsområden. Dessa ska vara: ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig, lokalavdelningsansvarig, verksamhetsansvarig och kansliansvarig. 5 KANSLIET FNUF ska erbjuda en kreativ och utmanande arbetsplats och det ska upplevas som en stor merit att ha jobbat hos oss. Antalet anställda ska alltid uppgå till det som krävs för att organisationen ska kunna utvecklas och ta steg framåt. Kansliet är och ska vara en stor resurs och styrelsens högra hand. Ett välfungerande kansli är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet, driva projekt och ta hand om våra medlemmar. Före utgången av 2013 ska FNUF ha minst två heltidsanställda, varav en som generalsekreterare och en som verksamhetsutvecklare. 6 LOKALAVDELNINGARNA FNUFs medlemmar ska alltid ges möjlighet att själva starta upp en lokalavdelning och därtill få kontinuerligt stöd både vid uppstarten och under verksamhetens framskridande. Lokalavdelningar ska finnas både utifrån ett visst geografiskt område och utifrån en viss intresseinriktning (fokusgrupper). Båda typerna benämns lokalavdelningar och har samma juridiska status. Måltalen är följande: lokalavdelningar lokalavdelningar lokalavdelningar 7 PROJEKT För att uppnå ett ökat medlemsantal och behålla de medlemmar vi redan har samt för att ge unga möjligheter att träffas i Norden ska FNUF ha minst två interna- och ett externt projekt rullande per år. Exempel på sådana projekt kan vara en årlig medlemsresa, Nordens hus (se p. 8) och FNUF-kollo. Projekten syftar till att fler ska se fördelarna med ett medlemskap samt att ge våra medlemmar möjlighet att påverka sin nordiska vardag.

5 5 8 NORDENS HUS FNUF ska arbeta för att vara huvudman för ett Nordens hus i Sverige. Vi vill på detta sätt erbjuda unga personer från hela Norden en fysisk mötesplats. Nordens hus ska ligga i Stockholmsområdet och ska innehålla boende, konferens och kultur - förslagsvis i form av korridorsboende, möteslokal(er) och bibliotek. Under 2012 ska GS upprätta en projektplan och undersöka de praktiska frågorna för ett genomförande. Målet är att före utgången av 2013 ha en person anställd som kan arbeta aktivt med Nordens hus-projektet. 9 REPRESENTATION För att fler ska veta vilka FNUF är och för att ge unga möjligheter att påverka sin situation i Norden ska vi sträva efter att vara representerade i olika sammanhang där vi kan vara med och ha ett inflytande. Detta kan vi göra genom att exempelvis ha aktiva representanter i andra styrelser och att skicka engagerade deltagare till externa arrangemang. Vi ska sträva efter att bli inbjudna till arrangemang där nordenfrågor diskuteras och vi ska vara en organisation externa aktörer hör av sig till när Norden står på agendan. Vi ska också arbeta för att stärka våra medlemmar i sin känsla av ambassadörskap för FNUF och se till att våra representanter känner sig trygga i sin roll. Detta gör vi genom att inrätta en medlemsutbildning och vidareutbilda i retorik, lobbying och kommunikation, samt genom att skapa en åsiktslathund. Det ska vara lätt att ta reda på vad FNUFs officiella hållning i en viss fråga är och alla medlemmar ska kunna svara på varför man är med i FNUF samt vad FNUF gör.

6 6 DEL II HUR NÅR VI VÅRA MÅL? -En problemformulering och framåtblick

7 7 1 VARFÖR FINNS VI? Det upplevs bland medlemmarna som ett stort problem att FNUF inte har någon tydlig roll eller inriktning. Det är svårt att förklara vad FNUF gör och vad vi vill. På frågan vilken funktion vi fyller får man oftast svaret att vi underlättar möten i Norden. Detta är dock en diffus förklaring och det upplevs som problematiskt att berätta om FNUF för en person som inte är medlem. Förslag på förändringar: Det är okej att vara en organisation med många olika inriktningar, men det är helt avgörande att kunna kommunicera huvuddragen i vår verksamhet. De stora områdena i vår organisation är jobb, resor och kultur. Förbundsstyrelsen ska ta fram en ny grafisk profil och kan för detta ändamål ta hjälp av en reklambyrå för att ta fram ett material i text och/eller bild som på ett enkelt sätt beskriver FNUF. Det finns många olika verksamheter inom vår förening, men vilka stora områden är det som sticker ut? Och vad är den gemensamma nämnaren? För att inte verksamheten ska bli för spretig bör förbundsstyrelsen värna om att ekonomiskt verksamhetsstöd ska ligga i linje med de prioriterade områdena (se nedan under 2). Alla medlemmar ska kunna förklara vad FNUF är och varför man är medlem. Även om man har olika hjärtefrågor ska man kunna svara på frågan vad fyller FNUF för funktion, för mig och för samhället i stort?. Skapa en medlemsutbildning som hålls en gång per år och där man går igenom vad vi gör, vilka vi är och varför vi finns. Det behöver inte vara mer än en eftermiddag på kansliet. Utse en kommunikationsansvarig inom förbundsstyrelsen. Det är viktigt att medlemmar och lokalavdelningar får information som inte skiljer sig åt varje gång beroende på vem i styrelsen som är avsändaren. Kommunikationsansvarig i styrelsen ska ha ansvar för att det skapas en kommunikationspolicy där det tydligt framgår hur vi kommunicerar i FNUFs namn, vem som står som avsändare, vad vi använder för grafisk profil m.m. i mail, dokument, pressreleaser etc. 2 VAD SKA VI JOBBA FÖR? Det är mycket som täcks in under FNUFs tak. Alla har vi olika hjärtefrågor och olika anledningar till varför man gick med i föreningen. På samma sätt som detta kan vara en styrka och leda till många olika aktiviteter och verksamhetsinriktningar är det tyvärr också en svaghet eftersom det sällan finns konsensus kring vad vi ska prioritera. Många medlemmar tycker att det är härligt att man kan göra lite vadsomhelst i FNUF men att det samtidigt måste finnas ett tydligt fokus. Vad har vi för fokus idag? Eftersom vi inte kan ge ett entydigt svar på det, blir det också svårt för förbundsstyrelsen att fatta beslut kring vilka verksamheter som ska beviljas ekonomiskt stöd, vilket arbete kansliet ska prioritera, vad vi vill uppnå för mål etc.

8 8 Förslag på förändringar: FNUF ska jobba mot två prioriterade områden för perioden Dessa ska vara arbetsmarknad och rättigheter. Förbundsstyrelsen ska sätta upp tydliga mål och delmål för varje prioriterat område. Vad ska ha uppnåtts när perioden är över? Vilka indikatorer på att mål har uppnåtts ska finnas? 3 MEDLEMMAR Vi har idag problem att värva medlemmar och behålla de vi redan har. Vi saknar ett system för att engagera och fånga upp personer som gått med i FNUF genom Nordjobb (den grupp som utgör merparten av FNUFs medlemmar). Med ett relativt stadigt medlemsantal på drygt 1000 medlemmar i åldersgruppen ligger vi ständigt i riskzonen för att tappa statsbidraget och därmed också finansiering av vår verksamhet. Vi ser också att en relativt stor del av det totala medlemsantalet utgörs av personer över 25 år. För att få in nytt engagemang och nya idéer bör FNUF jobba för att öka medlemsantalet i ålderskategorin år. Ett ökat medlemsantal skulle få ett flertal positiva effekter: ökad mångfald, fler aktiviteter och fler möten mellan unga, för att nämna några. Förslag på förändringar: Det ska vara gratis att vara medlem i FNUF. Detta är något förbundsstyrelsen har testat under 2011/2012 och har bl.a. lett till minskad administration. Det upplevs av medlemmarna som positivt att medlemsavgiften har tagits bort och detta gör det enklare att registrera sig som medlem via hemsidan. Det måste skapas ett system för att välkomna och ta hand om nya medlemmar. Den som har gått med genom Nordjobb ska exempelvis få information om hur man kan engagera sig vid sommarens slut. FNUF ska ha en väldefinierad målgrupp. Vilka vänder vi oss till och varför? Vad har vi att erbjuda vår målgrupp? Före utgången av 2014 ska FNUF ha minst 3000 medlemmar i åldern år. 4 STYRELSEN Det arbete förbundsstyrelsen i FNUF lyckas åstadkomma under ett verksamhetsår är till stor del helt beroende av vilka personer som ingår i styrelsen, deras kompetens och tidsmässiga kapacitet att ta på sig uppgifter. Vad som försvårar arbetet i styrelsen är att det inte finns någon tydlig ansvarsfördelning och den som söker sig till förbundsstyrelsen vet egentligen inte vad som förväntas av honom/henne. Detta riskerar att leda till en snedfördelning i arbetet, vilket i förlängningen kan leda till interna konflikter och i värsta fall avgång i förtid. Förbundsstyrelsen har också svårt att fatta beslut som har en tydlig förankring och där det finns ett klart syfte bakom agerandet. När vi inte vet vad vi fyller för funktion som förening får det till följd att vi tar spretiga beslut och att vi uppfattas som en otydlig organisation.

9 9 Förslag på förändringar: Varje nyvald styrelse ska inom en månad från årsstämman genomgå en styrelseutbildning. Målet är att man ska känna sig trygg i sitt uppdrag och förstå hur styrelsearbete bedrivs på ett effektivt och seriöst sätt. Den gamla styrelsen ska senast i december månad varje år planera in kommande verksamhetsårs styrelsemöten och styrelseutbildning. Det ska införas ett överlämningssystem så att den nya styrelsen får helt klart för sig hur den gamla styrelsen har jobbat, vilka mål som är uppnådda och vilka som finns kvar att sträva efter. Minst en representant från den gamla styrelsen ska närvara vid den nya styrelsens första ordinarie möte. På det första ordinarie styrelsemötet ska ansvarsområden formuleras och fördelas utifrån intresse och kompetens. Datum för en utvärdering och uppföljning ska planeras in under samma möte. Styrelsen ska så fort som möjligt sätta tydliga mål för det kommande verksamhetsåret och datum för när dessa ska vara uppnådda. Målen kan hämtas från strategin och kompletteras/omarbetas vid behov. Styrelsen ska vid varje möte bestämma vad som ska göras fram till nästa träff för att målen ska uppnås. Styrelsen ska vid varje möte stämma av vad som har uppnåtts sedan den senaste träffen. Glöm inte att fira framgångarna Samtliga i styrelsen ska senast i november månad varje år formulera en beskrivning av sin roll i styrelsen, vad man har gjort för skillnad sen tillträdet och vad man gillar bäst med FNUF att läggas upp på hemsidan. Detta för att det ska bli lätt att se vad förbundsstyrelsen gör så att intresserade kandidater enkelt kan ta ställning till om detta är något man själv skulle kunna tänka sig. Det ska tydligt framgå hur man tar kontakt med styrelsemedlemmarna för att ställa eventuella frågor. Valberedningen ska kunna hänvisa till denna hemsideinformation. Till årsmötet 2013 ska det gå att kandidera direkt till en styrelsepost med ett särskilt fokus, t ex Vi söker en kommunikationsansvarig till FNUFs förbundsstyrelse. 5 KANSLIET Vi har en person anställd på kansliet, dvs. vår generalsekreterare (GS). Det finns i dagsläget ett antal problem som bör ses över. GS får idag ägna sig åt uppgifter som inte bör falla in under tjänsten, t ex att se till att styrelsebeslut följs upp. Det måste finnas ett system inom styrelsen för att avlasta GS från uppgifter som styrelsen ska hantera inom sig. Att vi idag bara har en person anställd innebär också att uppgifter av alla dess slag hamnar på GS bord, uppgifter som i vissa fall borde hanteras under en annan tjänst. Ett annat problem är att det inte finns någon tydlig ansvarsfördelning inom förbundsstyrelsen så att en person har särskilt ansvar för arbetsrättsliga frågor, utvecklingssamtal m.m. Förslag på ändringar: Det ska utses en person i förbundsstyrelsen som har särskilt ansvar för kanslifrågor, dvs. kontakt med anställda och ansvar för utvecklingssamtal m.m.

10 10 Styrelsen ska inom ramen för styrelseutbildningen utbildas i vad det innebär att ha arbetsgivaransvar. Förbundsstyrelsen ska inrätta ett system för kommunikation och ansvarsfördelning mellan styrelse och kansli. Vem ansvarar för vad och vem följer upp vad? Vem i styrelsen är i första hand den som ska kontaktas i olika ärenden? Förbundsstyrelsen ska sträva efter att det före utgången av 2013 finns två heltidsanställda, förslagsvis en GS och en verksamhetsutvecklare. Finansiering av denna andra tjänst ska vara en prioriterad fråga. 6 LOKALAVDELNINGARNA Ett stort problem i dagens läge är att behålla lokalavdelningar och engagemang. Vissa medlemmar upplever att det går trögt inom lokalavdelningarna, bl.a. att det är svårt att rekrytera nya medlemmar och att det kan vara svårt att komma i kontakt med lokalavdelningsstyrelserna. Lokalavdelningarnas styrelser vet inte alltid vad som behöver göras och när det ska göras. Det finns ett önskemål om att gå ifrån systemet med att enbart ha geografiskt indelade lokalavdelningar. De åsikter som har kommit fram är bl.a. att detta upplägg gör det svårt att engagera sig i ett specifikt intresse och därmed också svårt att rekrytera nya medlemmar. Inriktningen på lokalavdelningarnas verksamhet blir spretig och om någon nyckelperson flyttar från orten riskerar hela verksamheten att försvinna. Vissa är dock mycket positiva till att ha kvar lokalavdelningarna eftersom det skapar en bra mix av intressen och människor. Det upplevs som roligt att träffa nya människor med olika hjärtefrågor. Det efterfrågas med andra ord en kompromiss som innebär att lokalavdelningarna ska finnas kvar, men att en lokalavdelning också kan vara utformad som en fokusgrupp som kan samla personer med samma intressen. Dessa ska ha samma juridiska status som en lokalavdelning och därmed också ha möjlighet att få motsvarande bidrag för sin verksamhet. Förslag på förändringar: Kansliet ska jobba för att fler lokalavdelningar skapas och att ekonomiska resurser avsätts till detta. Detta ska exempelvis ske genom att o Sprida information genom bl.a. hemsidan och sociala medier o Tillhandahålla mallar m.m. för möten och protokoll Kansliet ska värna om lokalavdelningarnas fortsatta existens genom att o Inspirera: Ge medlemmar i lokalavdelningar inspiration och en engagemangsboost genom att tipsa om kommande interna/externa arrangemang, utbildningar, möten, seminarier etc. o Informera: I november varje år bör information gå ut till alla lokalavdelningar om att årsmöte enligt stadgarna ska hållas innan februari månads utgång. Det ska samtidigt påminnas om vilka dokument som ska vara upprättade innan dess. En eller flera representanter från styrelsen ska minst en gång per verksamhetsår besöka respektive lokalavdelning. Före utgången av 2014 ska det finnas totalt minst 12 lokalavdelningar inom FNUF.

11 11 7 PROJEKT När verksamhetsinriktningen i FNUF är spretig blir det svårt att skapa projekt som ska svara mot ett mål. Medlemsvård bör dock alltid vara ett högt prioriterat område, eftersom en av våra största utmaningar ligger i att värva och behålla medlemmar. Förslag på förändringar: Ta fram minst två projekt per år som svarar mot ett internt behov och ett mål som FNUF vill uppnå. Dessa bör delas upp på vår/sommar och höst. o VÅR/SOMMAR: Vad gäller medlemsvård så är ett önskemål att det skapas en medlemsresa som äger rum en gång per år. På denna resa ska ett större antal medlemmar kunna delta än i de resor som normalt arrangeras av lokalavdelningar. Fokus på resan ska vara att träffas och ha kul. Detta som en kontrast till årsmötet där man träffas och mest ägnar sig åt formaliteter. Tanken är att man ska få upptäcka en plats i Sverige/Norden dit man kanske inte skulle åka annars och att man ska få en massa inspiration med sig hem. o HÖST: En Nordjobb-reunion varje höst skulle förhoppningsvis bidra till att fler f.d. nordjobbare stannar kvar i FNUF. Redan i slutet på nordjobbsommaren kan man göra reklam för att det kommer att arrangeras en återträff. Detta blir ett incitament och ett dragplåster att vara med i FNUF. Ta fram minst ett externt projekt per år som syftar till att fler ska få upp ögonen för FNUF. o Under 2012 har FNUF-kollo kickat igång. Fortsättning eller utveckling av detta kan ses över. o Nordens hus, se nedan under p NORDENS HUS Ett externt projekt som skulle locka både medlemmar och sätta FNUF på kartan är att skapa ett Nordens hus. Vi skulle på detta sätt kunna fylla en viktig funktion genom att lätta lite på bostadsbristen i Stockholm och samtidigt utgöra en kreativ och dynamisk nordisk mötesplats. Ett Nordens hus skulle innebära att ett aktiebolag bildas där FNUF äger en viss andel av aktierna. Aktiebolaget ska ha som uppgift att förvalta en fastighet i Stockholmsområdet och därigenom erbjuda boende och konferens. Man kan tänka sig att nordjobbare kan bo i huset på somrarna, att Nordplus-studenter slipper andrahandsmarknaden och ockerhyror, att våra möten och utbildningar kan hållas där, att vi hyr ut lokalerna till externa aktörer när vi inte själva använder dem, att vi har ett bibliotek och studieplatser, att nyttig Norden-information kan tillhandahållas på plats, att nätverk skapas och vänskapsband knyts. Med mera Detta upplägg skulle medföra ett flertal positiva effekter för FNUF, bl.a.: Ökat medlemsantal En förutsättning för att kunna ställa sig i bostadskön är att man är medlem i FNUF. På detta sätt kan vi förhoppnings öka vårt medlemsantal drastiskt, eftersom bostäder är en bristvara.

12 12 Svar på ett samhällsproblem Vår trovärdighet som förening skulle öka genom ett projekt som faktiskt innebär stor nytta för ett stort antal människor. När vi löser ett samhällsproblem blir vi en betydligt intressantare förening. En bra investering En viktig fråga är hur vi bäst förvaltar våra ekonomiska tillgångar. I dagsläget har vi pengar på ett konto som ger en begränsad avkastning i form av ränta. Att investera i en fastighet skulle sannolikt vara ett ekonomiskt fördelaktigt drag sett ur ett längre perspektiv. Tanken är att GS tar fram en projektplan under 2012 och börjar undersöka de praktiska frågorna för ett genomförande. Under förutsättning att finansieringsbiten faller på plats är målet att före 2013 kunna ha en person anställd som jobbar med Nordens hus-projektet. 9 REPRESENTATION I dagens läge är representation till olika uppdrag och styrelser något som bestäms med kort varsel och i princip genom handuppräckning. Det finns ingen bra plan för vem som ska göra vad och varför. Det riskerar att leda till att personen som blir utsedd till ett uppdrag inte har förutsättningar att genomföra det på ett bra sätt, eller i värsta fall inte tar uppgiften på allvar. Det brister ibland i kontinuitet och aktivitet i de sammanhang där FNUF deltar. Förslag på förändringar: De problem som finns kommer man enklast till rätta med genom att skapa ett system där man i god tid börjar fundera över vem som är bäst lämpad till ett visst uppdrag och vad man vill ha ut av uppdraget. För att vi ska kunna vara med och påverka och ha ett inflytande måste man hänga med i de diskussioner som förs i de organisationer där vi vill vara representerade. Det ska skapas en årskalender där man ringar in samtliga event vi vill vara representerade på. Det ska utses en person i förbundsstyrelsen som är ansvarig för att ha koll på samarbetsorganisationer (nyckelpersoner, aktiviteter och viktiga datum). På varje förbundsstyrelsemöte kan en punkt finnas med där personen kort berättar vad som är på gång i dessa organisationer. Är det någon het fråga som nyligen har lyfts? Är det något arrangemang på gång? Är det något kontroversiellt som framgår av årsmöteshandlingar, andra dokument m.m.? Vill vi vara med och göra skillnad så måste vi börja på den här nivån. Annars fyller vi bara upp en stol på ett möte utan att egentligen ha någonting att komma med. Särskilt viktiga organisationer att ha koll på och sträva efter att vara representerade i: FNUF Norden o FNUF ska alltid ha en representant i FNUF Norden. FNUF ska sträva efter att denna representant ska ingå i AU. Föreningen Norden

13 13 o FNUF ska alltid ha en representant i Föreningen Nordens styrelse. Representanten ska bedriva sitt uppdrag aktivt och verka för att det förs in ett ungdomsperspektiv i Föreningen Norden. o FNUF ska alltid ha en representant i Föreningen Nordens valberedning. FNUFs styrelse ska ha kontakt med denna representant och lämna förslag på tänkbara kandidater. Valberedaren ska bjudas in att delta på minst ett av FNUFs styrelsemöten varje verksamhetsår. o Förbundsordföranden i FNUF ska vara adjungerad i Föreningen Nordens styrelse och delta aktivt på möten. UNR o FNUF ska alltid skicka en observatör och, vid intresse, en eller flera åhörare till UNRs årliga session. Samtliga som åker för FNUFs räkning, och i synnerhet observatören, ska vara inlästa på materialet och delta aktivt i debatter som har beröringspunkter med eller betydelse för FNUFs verksamhet. Detta utan att ta ställning partipolitiskt. LSU o FNUF ska alltid ha en representant på LSUs representantskapsmöte (årsmöte). Representanten ska vara väl förberedd och delta aktivt i debatter som har beröringspunkter med eller betydelse för FNUFs verksamhet. Detta utan att ta ställning partipolitiskt. o FNUF ska årligen nominera en kandidat till LSUs styrelse.

14 14 DELTAGARE I FRAMTAGANDET AV STRATEGIN Denna strategi har skrivits av undertecknad som arbetat med strategifrågan under perioden 15 januari 15 april Arbetet hade inte varit möjligt utan alla värdefulla kommentarer från den referensgrupp som sattes samman som ett led i strategiarbetet. I denna referensgrupp har nedanstående personer ingått (utan inbördes ordning): Julle Bergenholtz Thorgny Arwidson Dennis Barvsten Karolina Andersdotter Sofia Mörtlund Sabina Jallow Anna Pettersson Bengt Göransson Alexandra Davidsson Stort tack för er medverkan Tack även till övriga medlemmar, förbundsstyrelsen och generalsekreterare Elise-Marianne Åberg som bistått med såväl glada tillrop som konstruktiv kritik. Nu är det bara att tuta och köra Frida Lindström Uppsala den 3 april 2012

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer