STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND"

Transkript

1 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och framåtblick s Deltagare i framtagandet av strategin s. 14

2 2 DEL I STRATEGI FÖR FNUF

3 3 1 VARFÖR FINNS VI? FNUF jobbar för öppenhet och vänskap över gränser. Vi är en förening som strävar efter att stärka ungas inflytande i Norden och att ge unga möjligheten att påverka sin egen situation. FNUF ska tillhandahålla verktyg för unga att engagera sig i intressefrågor samt att arrangera och delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi gör idéer till verklighet. 2 VAD SKA VI JOBBA FÖR? FNUF ska arbeta aktivt för ett Norden där det är lätt att resa, träffas, arbeta och studera - oavsett kulturell bakgrund. FNUF ska skapa debatt i frågor som rör ungas situation i Norden och verka för att gränshinder avskaffas. Under ska två prioriterade områden ringas in och kommuniceras internt och externt. Dessa två områden ska vara arbetsmarknad (kan täcka in exempelvis mentorskapsprogram, ledarskapsutbildning, informationsspridning, riktade kampanjer mot skolor och näringsliv m.m.) och rättigheter (kan täcka in aktiviteter som rör exempelvis mänskliga rättigheter, asylrätt, språk, tillgänglighet etc). Information om de prioriterade områdena och hur FNUF ska jobba med frågorna ska spridas till medlemmar och lokalavdelningar, men också till allmänheten genom exempelvis sociala medier och pressreleaser. De prioriterade områdena ska vara styrande för de prioriteringar som görs av förbundsstyrelsen och kansliet. Ekonomiskt verksamhetsstöd ska i första hand lämnas till aktiviteter som ligger inom ramen för de prioriterade områdena. 3 MEDLEMMAR Medlemmarna är grunden i FNUFs verksamhet. Vi ska arbeta för en ökad mångfald bland våra medlemmar. Hos oss ska man känna sig välkommen oavsett bakgrund. Vi vill ha en förening som återspeglar samhället och Norden i stort. För att kunna vara en dynamisk och spännande mötesplats för unga i Norden måste FNUF jobba för att öka medlemsantalet och att behålla de medlemmar vi redan har. Måltalen är följande (avser medlemmar i åldern år): medlemmar medlemmar medlemmar Före utgången av mars 2013 ska minst 500 medlemmar ha återregistrerat sig. Vi ska kontinuerligt arbeta med medlemsvård för att kunna behålla våra medlemmar. Vi ska förmedla känslan av att kunna påverka och göra skillnad.

4 4 4 STYRELSEN FNUF ska alltid ha en välfungerande och dynamisk förbundsstyrelse. Styrelsen ska i den mån det är möjligt bestå av personer med olika bakgrunder och kompetenser. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning inom styrelsen och ett system för uppföljning av beslut samt avstämning av uppnådda mål. Från och med årsmötet 2012 ska förbundsstyrelsen bestå av poster med särskilda ansvarsområden. Dessa ska vara: ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig, lokalavdelningsansvarig, verksamhetsansvarig och kansliansvarig. 5 KANSLIET FNUF ska erbjuda en kreativ och utmanande arbetsplats och det ska upplevas som en stor merit att ha jobbat hos oss. Antalet anställda ska alltid uppgå till det som krävs för att organisationen ska kunna utvecklas och ta steg framåt. Kansliet är och ska vara en stor resurs och styrelsens högra hand. Ett välfungerande kansli är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet, driva projekt och ta hand om våra medlemmar. Före utgången av 2013 ska FNUF ha minst två heltidsanställda, varav en som generalsekreterare och en som verksamhetsutvecklare. 6 LOKALAVDELNINGARNA FNUFs medlemmar ska alltid ges möjlighet att själva starta upp en lokalavdelning och därtill få kontinuerligt stöd både vid uppstarten och under verksamhetens framskridande. Lokalavdelningar ska finnas både utifrån ett visst geografiskt område och utifrån en viss intresseinriktning (fokusgrupper). Båda typerna benämns lokalavdelningar och har samma juridiska status. Måltalen är följande: lokalavdelningar lokalavdelningar lokalavdelningar 7 PROJEKT För att uppnå ett ökat medlemsantal och behålla de medlemmar vi redan har samt för att ge unga möjligheter att träffas i Norden ska FNUF ha minst två interna- och ett externt projekt rullande per år. Exempel på sådana projekt kan vara en årlig medlemsresa, Nordens hus (se p. 8) och FNUF-kollo. Projekten syftar till att fler ska se fördelarna med ett medlemskap samt att ge våra medlemmar möjlighet att påverka sin nordiska vardag.

5 5 8 NORDENS HUS FNUF ska arbeta för att vara huvudman för ett Nordens hus i Sverige. Vi vill på detta sätt erbjuda unga personer från hela Norden en fysisk mötesplats. Nordens hus ska ligga i Stockholmsområdet och ska innehålla boende, konferens och kultur - förslagsvis i form av korridorsboende, möteslokal(er) och bibliotek. Under 2012 ska GS upprätta en projektplan och undersöka de praktiska frågorna för ett genomförande. Målet är att före utgången av 2013 ha en person anställd som kan arbeta aktivt med Nordens hus-projektet. 9 REPRESENTATION För att fler ska veta vilka FNUF är och för att ge unga möjligheter att påverka sin situation i Norden ska vi sträva efter att vara representerade i olika sammanhang där vi kan vara med och ha ett inflytande. Detta kan vi göra genom att exempelvis ha aktiva representanter i andra styrelser och att skicka engagerade deltagare till externa arrangemang. Vi ska sträva efter att bli inbjudna till arrangemang där nordenfrågor diskuteras och vi ska vara en organisation externa aktörer hör av sig till när Norden står på agendan. Vi ska också arbeta för att stärka våra medlemmar i sin känsla av ambassadörskap för FNUF och se till att våra representanter känner sig trygga i sin roll. Detta gör vi genom att inrätta en medlemsutbildning och vidareutbilda i retorik, lobbying och kommunikation, samt genom att skapa en åsiktslathund. Det ska vara lätt att ta reda på vad FNUFs officiella hållning i en viss fråga är och alla medlemmar ska kunna svara på varför man är med i FNUF samt vad FNUF gör.

6 6 DEL II HUR NÅR VI VÅRA MÅL? -En problemformulering och framåtblick

7 7 1 VARFÖR FINNS VI? Det upplevs bland medlemmarna som ett stort problem att FNUF inte har någon tydlig roll eller inriktning. Det är svårt att förklara vad FNUF gör och vad vi vill. På frågan vilken funktion vi fyller får man oftast svaret att vi underlättar möten i Norden. Detta är dock en diffus förklaring och det upplevs som problematiskt att berätta om FNUF för en person som inte är medlem. Förslag på förändringar: Det är okej att vara en organisation med många olika inriktningar, men det är helt avgörande att kunna kommunicera huvuddragen i vår verksamhet. De stora områdena i vår organisation är jobb, resor och kultur. Förbundsstyrelsen ska ta fram en ny grafisk profil och kan för detta ändamål ta hjälp av en reklambyrå för att ta fram ett material i text och/eller bild som på ett enkelt sätt beskriver FNUF. Det finns många olika verksamheter inom vår förening, men vilka stora områden är det som sticker ut? Och vad är den gemensamma nämnaren? För att inte verksamheten ska bli för spretig bör förbundsstyrelsen värna om att ekonomiskt verksamhetsstöd ska ligga i linje med de prioriterade områdena (se nedan under 2). Alla medlemmar ska kunna förklara vad FNUF är och varför man är medlem. Även om man har olika hjärtefrågor ska man kunna svara på frågan vad fyller FNUF för funktion, för mig och för samhället i stort?. Skapa en medlemsutbildning som hålls en gång per år och där man går igenom vad vi gör, vilka vi är och varför vi finns. Det behöver inte vara mer än en eftermiddag på kansliet. Utse en kommunikationsansvarig inom förbundsstyrelsen. Det är viktigt att medlemmar och lokalavdelningar får information som inte skiljer sig åt varje gång beroende på vem i styrelsen som är avsändaren. Kommunikationsansvarig i styrelsen ska ha ansvar för att det skapas en kommunikationspolicy där det tydligt framgår hur vi kommunicerar i FNUFs namn, vem som står som avsändare, vad vi använder för grafisk profil m.m. i mail, dokument, pressreleaser etc. 2 VAD SKA VI JOBBA FÖR? Det är mycket som täcks in under FNUFs tak. Alla har vi olika hjärtefrågor och olika anledningar till varför man gick med i föreningen. På samma sätt som detta kan vara en styrka och leda till många olika aktiviteter och verksamhetsinriktningar är det tyvärr också en svaghet eftersom det sällan finns konsensus kring vad vi ska prioritera. Många medlemmar tycker att det är härligt att man kan göra lite vadsomhelst i FNUF men att det samtidigt måste finnas ett tydligt fokus. Vad har vi för fokus idag? Eftersom vi inte kan ge ett entydigt svar på det, blir det också svårt för förbundsstyrelsen att fatta beslut kring vilka verksamheter som ska beviljas ekonomiskt stöd, vilket arbete kansliet ska prioritera, vad vi vill uppnå för mål etc.

8 8 Förslag på förändringar: FNUF ska jobba mot två prioriterade områden för perioden Dessa ska vara arbetsmarknad och rättigheter. Förbundsstyrelsen ska sätta upp tydliga mål och delmål för varje prioriterat område. Vad ska ha uppnåtts när perioden är över? Vilka indikatorer på att mål har uppnåtts ska finnas? 3 MEDLEMMAR Vi har idag problem att värva medlemmar och behålla de vi redan har. Vi saknar ett system för att engagera och fånga upp personer som gått med i FNUF genom Nordjobb (den grupp som utgör merparten av FNUFs medlemmar). Med ett relativt stadigt medlemsantal på drygt 1000 medlemmar i åldersgruppen ligger vi ständigt i riskzonen för att tappa statsbidraget och därmed också finansiering av vår verksamhet. Vi ser också att en relativt stor del av det totala medlemsantalet utgörs av personer över 25 år. För att få in nytt engagemang och nya idéer bör FNUF jobba för att öka medlemsantalet i ålderskategorin år. Ett ökat medlemsantal skulle få ett flertal positiva effekter: ökad mångfald, fler aktiviteter och fler möten mellan unga, för att nämna några. Förslag på förändringar: Det ska vara gratis att vara medlem i FNUF. Detta är något förbundsstyrelsen har testat under 2011/2012 och har bl.a. lett till minskad administration. Det upplevs av medlemmarna som positivt att medlemsavgiften har tagits bort och detta gör det enklare att registrera sig som medlem via hemsidan. Det måste skapas ett system för att välkomna och ta hand om nya medlemmar. Den som har gått med genom Nordjobb ska exempelvis få information om hur man kan engagera sig vid sommarens slut. FNUF ska ha en väldefinierad målgrupp. Vilka vänder vi oss till och varför? Vad har vi att erbjuda vår målgrupp? Före utgången av 2014 ska FNUF ha minst 3000 medlemmar i åldern år. 4 STYRELSEN Det arbete förbundsstyrelsen i FNUF lyckas åstadkomma under ett verksamhetsår är till stor del helt beroende av vilka personer som ingår i styrelsen, deras kompetens och tidsmässiga kapacitet att ta på sig uppgifter. Vad som försvårar arbetet i styrelsen är att det inte finns någon tydlig ansvarsfördelning och den som söker sig till förbundsstyrelsen vet egentligen inte vad som förväntas av honom/henne. Detta riskerar att leda till en snedfördelning i arbetet, vilket i förlängningen kan leda till interna konflikter och i värsta fall avgång i förtid. Förbundsstyrelsen har också svårt att fatta beslut som har en tydlig förankring och där det finns ett klart syfte bakom agerandet. När vi inte vet vad vi fyller för funktion som förening får det till följd att vi tar spretiga beslut och att vi uppfattas som en otydlig organisation.

9 9 Förslag på förändringar: Varje nyvald styrelse ska inom en månad från årsstämman genomgå en styrelseutbildning. Målet är att man ska känna sig trygg i sitt uppdrag och förstå hur styrelsearbete bedrivs på ett effektivt och seriöst sätt. Den gamla styrelsen ska senast i december månad varje år planera in kommande verksamhetsårs styrelsemöten och styrelseutbildning. Det ska införas ett överlämningssystem så att den nya styrelsen får helt klart för sig hur den gamla styrelsen har jobbat, vilka mål som är uppnådda och vilka som finns kvar att sträva efter. Minst en representant från den gamla styrelsen ska närvara vid den nya styrelsens första ordinarie möte. På det första ordinarie styrelsemötet ska ansvarsområden formuleras och fördelas utifrån intresse och kompetens. Datum för en utvärdering och uppföljning ska planeras in under samma möte. Styrelsen ska så fort som möjligt sätta tydliga mål för det kommande verksamhetsåret och datum för när dessa ska vara uppnådda. Målen kan hämtas från strategin och kompletteras/omarbetas vid behov. Styrelsen ska vid varje möte bestämma vad som ska göras fram till nästa träff för att målen ska uppnås. Styrelsen ska vid varje möte stämma av vad som har uppnåtts sedan den senaste träffen. Glöm inte att fira framgångarna Samtliga i styrelsen ska senast i november månad varje år formulera en beskrivning av sin roll i styrelsen, vad man har gjort för skillnad sen tillträdet och vad man gillar bäst med FNUF att läggas upp på hemsidan. Detta för att det ska bli lätt att se vad förbundsstyrelsen gör så att intresserade kandidater enkelt kan ta ställning till om detta är något man själv skulle kunna tänka sig. Det ska tydligt framgå hur man tar kontakt med styrelsemedlemmarna för att ställa eventuella frågor. Valberedningen ska kunna hänvisa till denna hemsideinformation. Till årsmötet 2013 ska det gå att kandidera direkt till en styrelsepost med ett särskilt fokus, t ex Vi söker en kommunikationsansvarig till FNUFs förbundsstyrelse. 5 KANSLIET Vi har en person anställd på kansliet, dvs. vår generalsekreterare (GS). Det finns i dagsläget ett antal problem som bör ses över. GS får idag ägna sig åt uppgifter som inte bör falla in under tjänsten, t ex att se till att styrelsebeslut följs upp. Det måste finnas ett system inom styrelsen för att avlasta GS från uppgifter som styrelsen ska hantera inom sig. Att vi idag bara har en person anställd innebär också att uppgifter av alla dess slag hamnar på GS bord, uppgifter som i vissa fall borde hanteras under en annan tjänst. Ett annat problem är att det inte finns någon tydlig ansvarsfördelning inom förbundsstyrelsen så att en person har särskilt ansvar för arbetsrättsliga frågor, utvecklingssamtal m.m. Förslag på ändringar: Det ska utses en person i förbundsstyrelsen som har särskilt ansvar för kanslifrågor, dvs. kontakt med anställda och ansvar för utvecklingssamtal m.m.

10 10 Styrelsen ska inom ramen för styrelseutbildningen utbildas i vad det innebär att ha arbetsgivaransvar. Förbundsstyrelsen ska inrätta ett system för kommunikation och ansvarsfördelning mellan styrelse och kansli. Vem ansvarar för vad och vem följer upp vad? Vem i styrelsen är i första hand den som ska kontaktas i olika ärenden? Förbundsstyrelsen ska sträva efter att det före utgången av 2013 finns två heltidsanställda, förslagsvis en GS och en verksamhetsutvecklare. Finansiering av denna andra tjänst ska vara en prioriterad fråga. 6 LOKALAVDELNINGARNA Ett stort problem i dagens läge är att behålla lokalavdelningar och engagemang. Vissa medlemmar upplever att det går trögt inom lokalavdelningarna, bl.a. att det är svårt att rekrytera nya medlemmar och att det kan vara svårt att komma i kontakt med lokalavdelningsstyrelserna. Lokalavdelningarnas styrelser vet inte alltid vad som behöver göras och när det ska göras. Det finns ett önskemål om att gå ifrån systemet med att enbart ha geografiskt indelade lokalavdelningar. De åsikter som har kommit fram är bl.a. att detta upplägg gör det svårt att engagera sig i ett specifikt intresse och därmed också svårt att rekrytera nya medlemmar. Inriktningen på lokalavdelningarnas verksamhet blir spretig och om någon nyckelperson flyttar från orten riskerar hela verksamheten att försvinna. Vissa är dock mycket positiva till att ha kvar lokalavdelningarna eftersom det skapar en bra mix av intressen och människor. Det upplevs som roligt att träffa nya människor med olika hjärtefrågor. Det efterfrågas med andra ord en kompromiss som innebär att lokalavdelningarna ska finnas kvar, men att en lokalavdelning också kan vara utformad som en fokusgrupp som kan samla personer med samma intressen. Dessa ska ha samma juridiska status som en lokalavdelning och därmed också ha möjlighet att få motsvarande bidrag för sin verksamhet. Förslag på förändringar: Kansliet ska jobba för att fler lokalavdelningar skapas och att ekonomiska resurser avsätts till detta. Detta ska exempelvis ske genom att o Sprida information genom bl.a. hemsidan och sociala medier o Tillhandahålla mallar m.m. för möten och protokoll Kansliet ska värna om lokalavdelningarnas fortsatta existens genom att o Inspirera: Ge medlemmar i lokalavdelningar inspiration och en engagemangsboost genom att tipsa om kommande interna/externa arrangemang, utbildningar, möten, seminarier etc. o Informera: I november varje år bör information gå ut till alla lokalavdelningar om att årsmöte enligt stadgarna ska hållas innan februari månads utgång. Det ska samtidigt påminnas om vilka dokument som ska vara upprättade innan dess. En eller flera representanter från styrelsen ska minst en gång per verksamhetsår besöka respektive lokalavdelning. Före utgången av 2014 ska det finnas totalt minst 12 lokalavdelningar inom FNUF.

11 11 7 PROJEKT När verksamhetsinriktningen i FNUF är spretig blir det svårt att skapa projekt som ska svara mot ett mål. Medlemsvård bör dock alltid vara ett högt prioriterat område, eftersom en av våra största utmaningar ligger i att värva och behålla medlemmar. Förslag på förändringar: Ta fram minst två projekt per år som svarar mot ett internt behov och ett mål som FNUF vill uppnå. Dessa bör delas upp på vår/sommar och höst. o VÅR/SOMMAR: Vad gäller medlemsvård så är ett önskemål att det skapas en medlemsresa som äger rum en gång per år. På denna resa ska ett större antal medlemmar kunna delta än i de resor som normalt arrangeras av lokalavdelningar. Fokus på resan ska vara att träffas och ha kul. Detta som en kontrast till årsmötet där man träffas och mest ägnar sig åt formaliteter. Tanken är att man ska få upptäcka en plats i Sverige/Norden dit man kanske inte skulle åka annars och att man ska få en massa inspiration med sig hem. o HÖST: En Nordjobb-reunion varje höst skulle förhoppningsvis bidra till att fler f.d. nordjobbare stannar kvar i FNUF. Redan i slutet på nordjobbsommaren kan man göra reklam för att det kommer att arrangeras en återträff. Detta blir ett incitament och ett dragplåster att vara med i FNUF. Ta fram minst ett externt projekt per år som syftar till att fler ska få upp ögonen för FNUF. o Under 2012 har FNUF-kollo kickat igång. Fortsättning eller utveckling av detta kan ses över. o Nordens hus, se nedan under p NORDENS HUS Ett externt projekt som skulle locka både medlemmar och sätta FNUF på kartan är att skapa ett Nordens hus. Vi skulle på detta sätt kunna fylla en viktig funktion genom att lätta lite på bostadsbristen i Stockholm och samtidigt utgöra en kreativ och dynamisk nordisk mötesplats. Ett Nordens hus skulle innebära att ett aktiebolag bildas där FNUF äger en viss andel av aktierna. Aktiebolaget ska ha som uppgift att förvalta en fastighet i Stockholmsområdet och därigenom erbjuda boende och konferens. Man kan tänka sig att nordjobbare kan bo i huset på somrarna, att Nordplus-studenter slipper andrahandsmarknaden och ockerhyror, att våra möten och utbildningar kan hållas där, att vi hyr ut lokalerna till externa aktörer när vi inte själva använder dem, att vi har ett bibliotek och studieplatser, att nyttig Norden-information kan tillhandahållas på plats, att nätverk skapas och vänskapsband knyts. Med mera Detta upplägg skulle medföra ett flertal positiva effekter för FNUF, bl.a.: Ökat medlemsantal En förutsättning för att kunna ställa sig i bostadskön är att man är medlem i FNUF. På detta sätt kan vi förhoppnings öka vårt medlemsantal drastiskt, eftersom bostäder är en bristvara.

12 12 Svar på ett samhällsproblem Vår trovärdighet som förening skulle öka genom ett projekt som faktiskt innebär stor nytta för ett stort antal människor. När vi löser ett samhällsproblem blir vi en betydligt intressantare förening. En bra investering En viktig fråga är hur vi bäst förvaltar våra ekonomiska tillgångar. I dagsläget har vi pengar på ett konto som ger en begränsad avkastning i form av ränta. Att investera i en fastighet skulle sannolikt vara ett ekonomiskt fördelaktigt drag sett ur ett längre perspektiv. Tanken är att GS tar fram en projektplan under 2012 och börjar undersöka de praktiska frågorna för ett genomförande. Under förutsättning att finansieringsbiten faller på plats är målet att före 2013 kunna ha en person anställd som jobbar med Nordens hus-projektet. 9 REPRESENTATION I dagens läge är representation till olika uppdrag och styrelser något som bestäms med kort varsel och i princip genom handuppräckning. Det finns ingen bra plan för vem som ska göra vad och varför. Det riskerar att leda till att personen som blir utsedd till ett uppdrag inte har förutsättningar att genomföra det på ett bra sätt, eller i värsta fall inte tar uppgiften på allvar. Det brister ibland i kontinuitet och aktivitet i de sammanhang där FNUF deltar. Förslag på förändringar: De problem som finns kommer man enklast till rätta med genom att skapa ett system där man i god tid börjar fundera över vem som är bäst lämpad till ett visst uppdrag och vad man vill ha ut av uppdraget. För att vi ska kunna vara med och påverka och ha ett inflytande måste man hänga med i de diskussioner som förs i de organisationer där vi vill vara representerade. Det ska skapas en årskalender där man ringar in samtliga event vi vill vara representerade på. Det ska utses en person i förbundsstyrelsen som är ansvarig för att ha koll på samarbetsorganisationer (nyckelpersoner, aktiviteter och viktiga datum). På varje förbundsstyrelsemöte kan en punkt finnas med där personen kort berättar vad som är på gång i dessa organisationer. Är det någon het fråga som nyligen har lyfts? Är det något arrangemang på gång? Är det något kontroversiellt som framgår av årsmöteshandlingar, andra dokument m.m.? Vill vi vara med och göra skillnad så måste vi börja på den här nivån. Annars fyller vi bara upp en stol på ett möte utan att egentligen ha någonting att komma med. Särskilt viktiga organisationer att ha koll på och sträva efter att vara representerade i: FNUF Norden o FNUF ska alltid ha en representant i FNUF Norden. FNUF ska sträva efter att denna representant ska ingå i AU. Föreningen Norden

13 13 o FNUF ska alltid ha en representant i Föreningen Nordens styrelse. Representanten ska bedriva sitt uppdrag aktivt och verka för att det förs in ett ungdomsperspektiv i Föreningen Norden. o FNUF ska alltid ha en representant i Föreningen Nordens valberedning. FNUFs styrelse ska ha kontakt med denna representant och lämna förslag på tänkbara kandidater. Valberedaren ska bjudas in att delta på minst ett av FNUFs styrelsemöten varje verksamhetsår. o Förbundsordföranden i FNUF ska vara adjungerad i Föreningen Nordens styrelse och delta aktivt på möten. UNR o FNUF ska alltid skicka en observatör och, vid intresse, en eller flera åhörare till UNRs årliga session. Samtliga som åker för FNUFs räkning, och i synnerhet observatören, ska vara inlästa på materialet och delta aktivt i debatter som har beröringspunkter med eller betydelse för FNUFs verksamhet. Detta utan att ta ställning partipolitiskt. LSU o FNUF ska alltid ha en representant på LSUs representantskapsmöte (årsmöte). Representanten ska vara väl förberedd och delta aktivt i debatter som har beröringspunkter med eller betydelse för FNUFs verksamhet. Detta utan att ta ställning partipolitiskt. o FNUF ska årligen nominera en kandidat till LSUs styrelse.

14 14 DELTAGARE I FRAMTAGANDET AV STRATEGIN Denna strategi har skrivits av undertecknad som arbetat med strategifrågan under perioden 15 januari 15 april Arbetet hade inte varit möjligt utan alla värdefulla kommentarer från den referensgrupp som sattes samman som ett led i strategiarbetet. I denna referensgrupp har nedanstående personer ingått (utan inbördes ordning): Julle Bergenholtz Thorgny Arwidson Dennis Barvsten Karolina Andersdotter Sofia Mörtlund Sabina Jallow Anna Pettersson Bengt Göransson Alexandra Davidsson Stort tack för er medverkan Tack även till övriga medlemmar, förbundsstyrelsen och generalsekreterare Elise-Marianne Åberg som bistått med såväl glada tillrop som konstruktiv kritik. Nu är det bara att tuta och köra Frida Lindström Uppsala den 3 april 2012

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Framgångsfaktorer. för elevråd

Framgångsfaktorer. för elevråd Framgångsfaktorer för elevråd Fungerande grupp Struktur Kunskap och kompetenser Resurser Relation till de andra eleverna Relation till vuxna på skolan Innehållsförteckning Förord Det här är framgångsfaktorerna!

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Uppsala lokalavdelning Motioner till fullmäktige för Föreningen Norden; Sverige

Uppsala lokalavdelning Motioner till fullmäktige för Föreningen Norden; Sverige Uppsala lokalavdelning Motioner till fullmäktige för Föreningen Norden; Sverige Lokalföreningen från Uppsala lämnar följande: - Vad är målet med distriktens verksamhet? - På vilket sätt och med vilka medel

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping oktober

Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping oktober Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping 20-22 oktober 2017 1 Gör din röst hörd! Det är här ett material för att förenkla arbetet med att lämna förslag till KFUM Sveriges Riksombudsmöte.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola!

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola! Engagerad Skoldemokrati Med s amarbete kommer man längst Elevers rättigheter Elevinflytande Medlemskapsansökan Engagerad Skoldemokrati Elevers rättigheter Med samarbete kommer man längst Elevinflytande

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014...

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 1 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 7 Verksamhetsberättelse 2013-2014... 8 Projekt som verksamheten

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Handlingsplan mångfaldsarbete SCUF, 2016

Handlingsplan mångfaldsarbete SCUF, 2016 Handlingsplan mångfaldsarbete SCUF, 2016 Inledning För att alla ska känna sig välkomna ska Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF, arbeta aktivt med mångfaldsfrågor. Detta innebär att: - Det i styrelsen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte Inkomna motioner till 2013 års årsmöte 1. Motion: Att låta styrelseledamot medverka i valberedningen I många föreningar använder man sig av ett arbetssätt där en av styrelsen utpekad styrelseledamot medverkar

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Remissvar - Årsmötesformer

Remissvar - Årsmötesformer Remissvar - Årsmötesformer Gruppen för normmedvetet arbete har läst igenom remissen om årsmötesformer och demokrati i Svenska Kyrkans Unga och önskar dela några reflektioner utifrån våra perspektiv. Vårt

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ungdomscheckens namn VKU - VÅRGÅRDA KRISTNA UNGDOMSRÅD Sökande (Namn/Förening) 864000-6667 0738

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Foto: Trons. Valberedd! En handbok till lokala valberedare

Foto: Trons. Valberedd! En handbok till lokala valberedare Foto: Trons Valberedd! En handbok till lokala valberedare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad gör en valberedning?... 3 Årshjulet... 3 Lär känna lokalavdelningen... 4 Granska styrelsen... 4 Hitta nya kandidater...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18

Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18 Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18 Närvarande: Johan Herrnsdorf, Sabina Braun, Johan Bjärsborn, Anna Malmér, Jörgen Engström, Malin Thorsson Hur vi gjorde Vi började med att

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer