Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan Högskolan Kristianstad"

Transkript

1 Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap Diarienummer 705/

2 Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Inriktningen Utbildningsledarskap för magisterexamen med ämnesbredd innehåller kurser motsvarande 40 poäng. Kursen bygger på att deltagarna har genomgått lärarutbildning motsvarande minst 120 poäng. Utöver introduktionskursen Lärande ledarskap (5 poäng) innehåller inriktningen följande kurser: Skolan i samhället (10 poäng), Skolan som lärande organisation I (5 poäng), Deltagarstyrd forskning (5 poäng), Skolan som lärande organisation II (5 poäng) och Examensarbete (10 poäng). Inriktningen syftar till att utveckla förståelsen för hur ledarskapet kan påverka lärandet i olika utbildningsverksamheter. Ledarskapsanalysen tar sin utgångspunkt i skolans läroplaner med hänsyn till individers integritet och lika värde. Målet är att deltagarna ska tillägna sig kunskaper som hjälper dem att iscensätta lärande utifrån verksamhetens villkor och individernas behov. I kurserna läggs stor vikt vid ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i mötet mellan teori och praktik. Bakgrund I samband med lärarutbildningsreformen (prop 1999/2000:135) inrättades nya statliga befattningsutbildningar för rektorer vid ett antal lärosäten i Sverige (Göteborg, Karlstad, Linköping, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö). Den förnyade rektorsutbildningen ersatte en utbildning som infördes De pedagogiska ledarnas roll att utveckla skolans verksamhet, och i synnerhet elevernas lärande, har blivit allt mer uppmärksammad, liksom akademiseringen av såväl lärar- som rektorsutbildningen. Den nuvarande rektorsutbildningen korresponderar med intentionerna i den nya lärarutbildningen. Rektorerna förväntas ta ansvar för sin egen professionella utveckling med stöd av forskning om det egna yrkesområdet. Högskolan Kristianstad har varit starkt influerad av och sprungen ur en lärarutbildningstradition. Detta har inneburit att kontakterna mellan skolor i regionen och högskolan är väl utvecklade. Forskning med inriktning mot skolledarskap har initierats och ett intresse för ledarskap har resulterat i ett antal ledarskapsutbildningar av mera allmän karaktär. I ett forskningsprojekt följer en av våra doktorander en kommuns rektorer i en longitudinell studie. Denna kontakt har bl.a. visat att rektorer som genomgått rektorsutbildning har visat intresse för att ytterligare utveckla sina kunskaper inom området ledarskap, dels för att utmana sitt eget erfarenhetsbaserade kunskapande men även för att få ta del av den utveckling som skett i samband med lärarutbildningsreformen. Därutöver har en avnämardialog skett med representanter från olika kommuner. Kursen ska ses som ett komplement till den statliga rektorsutbildningen, med ett innehåll som till sin karaktär är mera inriktat på hur ledarskapet kan utvecklas för att stimulera lärare och elevers lärande vid den egna skolan än ledarskap som fenomen. I prop 1999/2000:135 nämns att det finns behov av påbyggnadsutbildning för ledarskap i utbildningsorganisationer. Lärarutbildningskommittén föreslog att det skulle inrättas ett nytt akademiskt ämne, utbildningsledarskap, vilket regeringen inte tillstyrkte. Man menade att detta vilar på varje högskola att besluta. Däremot finns en önskan att högskolorna ska utforma olika typer av påbyggnadsutbildningar för skolledare, öppna för deltagare med 2

3 olika förutsättningar och behov. Vidare anser man att dessa bör erbjudas som deltidsstudier och genom distansundervisning för att bredda möjligheterna att genomgå utbildningarna. Enligt högskoleförordningen (1993:100) uppnås magisterexamen med ämnesbredd efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 40 poäng med viss inriktning, enligt vad respektive högskola närmare bestämmer. Den studerande måste ha avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen. Målen finns dels i 1 kap. 9 Högskolelagen och dels i de mål som respektive högskola bestämmer. För att få magisterexamen med ämnesbredd skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng inom ramen för kursfordringarna. I examensbeviset skall anges vilken inriktning som utbildningen avser. Enligt propositionen Den öppna högskolan (2001/02:15) är inte magisterexamen med ämnesbredd avsedd att ersätta den nuvarande magisterexamen utan att komplettera denna med en inriktning som är mer anpassad till arbetsmarknadens behov av specialutbildad arbetskraft. Magisterexamen med ämnesbredd är mer professionsinriktad än magisterexamen med ämnesdjup. Arbetsmarknaden förväntas enligt Högskoleverket bli allt mer föränderlig och studentpopulationen allt mer diversifierad. Av den anledningen bör högskolan öppna nya möjligheter att möta framtida behov. Det primära målet för studerande med magisterexamen med ämnesbredd bör vara att gå vidare till yrkesverksamhet och inte till forskarutbildning. För de studenter som trots allt vill gå vidare till forskarutbildning gäller bestämmelserna om tillträde till forskarutbildning i 9 kap. Högskoleförordningen. Målgrupp Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare i det obligatoriska eller frivilliga skolväsendet som är intresserade av ledarskap inom utbildningsorganisationer, och i andra hand till övriga intresserade av utbildningsledarskap. Kursens syfte Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter inom utbildningssektorn. Dessutom syftar kursen till fördjupad vetenskaplig kompetens inom områdena ledarskap, skolutveckling och lärande. Kursens mål Kursens övergripande mål är att kursdeltagarna skall erhålla en fördjupad kunskap om ledarskapets utövande och dess betydelse för lärandemiljön. Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna reflektera över utbildningssituationer ur flera perspektiv, för att på ett bättre sätt bedöma vilka konsekvenser olika ledningsstrategier har för lärandet. 3

4 Innehåll Kursens innehåll utgår från aktuell forskning om ledarskap, skolan som organisation och lärande. Utbildningsledarskap är ett tvärvetenskapligt fält, där ämnen som pedagogik, psykologi, sociologi, juridik och statsvetenskap samverkar. Genom att belysa ledarskap ur ett utbildningsperspektiv diskuteras ramarna för utbildningen som organisation, dess styrdokument, samt de möjligheter som finns att utveckla den egna verksamheten inom dessa ramar. Delkurs 1; Introduktion till lärande ledarskap, 5 poäng Introduktionen till kursen innebär att studenterna reflekterar över ledarskapet som fenomen, vad det innebär för den enskilde individen och hennes/hans behov av utbildning och förväntningar av utbildningen. Dessa tankar utgör starten till det reflekterande och självvärderande individuella arbete som följer med studenterna under hela kursen och även utgör kursens examination. Delkursen behandlar pedagogiskt ledarskap utifrån utbildningssektorns grundläggande värden. Ledarskap relateras till teman som: medarbetarnas förståelse av de givna förutsättningarna; förmågan och möjligheterna att skapa konsensus och att agera utifrån detta; självständigt handlande och styrning via visioner och kompetensutveckling; samt ledares egna lärande. Delkurs 2; Skolan i samhället, 10 poäng Med utgångspunkt i ett historiskt perspektiv på skolans uppdrag och mål studeras skolan som fenomen i ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv. De områden som särkilt fokuseras är; organiserandet av skolan, styrning av utbildning (nationell, regional, lokal), lagar och styrdokument, forskning och samhällsförändringar som påverkat skolans utveckling. I delkursen fokuseras därmed i första hand externa faktorer som påverkat/påverkar skolans utveckling, d.v.s. de explicita ramarna. Delkurs 3; Skolan som lärande organisation I, 5 poäng I denna delkurs studeras det inre arbetet (d.v.s. de implicita ramarna) i olika skolformer, med fokus på de organisatoriska förutsättningarna för lärande. Inom ramen för delkursen behandlas organisatoriskt lärande utifrånföljande aspekter; erfarenhetsbaserat lärande, lärande organisationer, den enskilda skolan som en praktik, skolkulturer samt lärares arbete och kunskapsbildning. Delkurs 4; Deltagarorienterad forskning, 5 poäng I kursen ingå att studenterna ska genomföra ett empiriskt arbete (delkurs 6). Denna delkurs utgör en förberedelse för detta arbete, där olika teorier och metoder med relevans för forskning i skolan lyfts fram. I samband med detta studeras alternativa perspektiv på utbildning och forskning. Aktionsforskning och deltagarorienterad forskning ägnas särskilt intresse, med anledning av att de studerande ska rikta arbetet mot den egna verksamheten och relatera det till ledarskaps- och organisationsutveckling. Delkurs 5; Skolan som lärande organisation II, 5 poäng Denna delkurs innebär en fördjupning och utveckling av delkurserna 1 och 3. Fokus ligger på iscensättande av förändring och utveckling baserat på begripliggörande (sensemaking) och förståelse. Hur man kan arbeta för att utveckla skolan som lärande organisation, dvs. en organisation som underlättar och främjar lärande för samtliga medlemmar och som fortlöpande förändrar sig själv och sin omgivning, för att på ett fruktbart sätt uppnå uppställda mål, fokuserat på barns, ungdomars, medarbetares och eget lärande. Med utgångspunkt från de forskningsmetodiska studierna i delkurs 4 disku- 4

5 teras forsknings- och utvecklingsarbetets roll för av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. I delkursen studeras därför även hur en verksamhets kvalitet kan bedömas genom olika former av utvärderingar. Delkurs 6; Examensarbete, 10 poäng I delkursen fördjupar sig de studerande i ett valfritt problemområde. Genom att genomföra en självständig empirisk undersökning med tydlig koppling till utbildningsledarskap, utvecklas såväl det vetenskapliga förhållningssättet som förmågan att beskriva, undersöka och analysera problemområden utifrån ett ledningsperspektiv i den egna verksamheten. Gemensamt med handledare väljs relevant litteratur/artiklar inom området, samt metod för att studera problemområdet. Det vetenskapliga arbetet presenteras skriftligt, i form av en uppsats, och muntligt under ett uppsatsseminarium. Undervisningsformer Kursens centrala frågor bearbetas utifrån former avpassade såväl till deltagarnas tidigare utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet som till kursens syfte. Deltagarna arbetar i lärteam om sex till åtta personer. Detta arbete kan innebära grupparbeten, undersökande verksamhet, PBL, filmanalys, övningar och självständigt arbete. Arbetet i lärteamen är en resurs för lärande och diskussion och utgör en viktig grund för deltagarnas lärande. Lärteamens arbete stöds av föreläsningar av introducerande eller fördjupande karaktär. Kursens innehåll ska utgå från studenternas egna frågor och problemområden, vilket innebär att undervisningen ska präglas av studenternas medinflytande och ansvar. Vid kursstart fastställer kursens lärare, i samråd med studenterna, former för närvaro och anvisningar för hur obligatoriska moment ska tas igen. Lärande examination I enlighet med kursens intentioner utformas examinationerna som tillfällen för reflekterat lärande. Detta uppnås dels genom kontinuerliga reflektioner över det egna lärandet, dels genom ett avslutande examensarbete. Den första uppgiften i utbildningen består av att den studerande gör en skriftlig reflektion av vad utbildningsledarskap innebär för henne/honom. I denna reflektion ingår att därefter analysera vilka behov av utbildning studenten anser sig ha, och vilka förväntningar de har på kursen (d.v.s. vad de förväntar sig att den ska medverka till att utveckla hos den enskilde). Reflektionen läggs i ett kuvert som försluts och förvaras hos kursledningen under kursens gång. I samtliga delkurser används loggbok. Examinationsuppgiften för delkurs 1-5 består av en sammanhängande uppgift, där huvudsyftet är att analysera kursens innehåll i relation till det egna lärandet. Till sin hjälp har deltagarna den personliga loggboken. Efter varje delkurs görs en delexamination, som därefter byggs på i form av en portfolie som följer de studerande. I delkurs 5 finns inslag som behandlar utvärdering. Under delexaminationen för delkurs 5 kommer studenterna att erhålla det brev de skrev inledningsvis, och utifrån detta göra en utvärdering av såväl kursen som den egna insatsen utifrån de initiala tankarna. I den sista delkursen gör de studerande ett examensarbete, vilket utgör examination. Bedömning sker kontinuerligt och förutsätter ett aktivt deltagande av den studerande. Bedömning för betyg grundar sig på resultaten från de olika redovisningsformerna och studenternas aktiva medverkan i de olika arbetsformerna. Kursen ställer krav på såväl skriftlig som muntlig språkbehandling samt presentationsteknik. Uppsatsen redovisas vid ett seminarium, med respondenter och opponenter. Som betyg används något av uttrycket väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). 5

6 Behörighet Behöriga att söka till denna inriktning är de som har en svensk eller motsvarande utländsk examen från lärarutbildning på minst 120 poäng, samt minst två års arbete inom utbildningssektorn. Lärarkompetens Lärare med lång erfarenhet av grundskola, gymnasieskola, lärarutbildning, fortbildning för verksamma lärare och skolledare eller ledarskapsutbildningar kommer att ansvara för utbildningen. Vid institutionen för beteendevetenskap bedrivs forskning inom området, såväl av doktorander som disputerade. Utbildningen har beröringspunkter med institutionens forskningsteman och den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete. Vid institutionen för beteendevetenskap har skolledarutbildningar i olika form, och ofta i samverkan med andra lärosäten, bedrivits under ett stort antal år. Utbildningens kvalitet Då utbildningen betonar vikten av att deltagarna får fördjupade kunskaper i hur utvärderingar kan utformas och användas i det egna utvecklingsarbetet fästes extra stor vikt vid formerna för kursutvärdering. Kursen utvärderas kontinuerligt och deltagarorienterat. Studenterna arbetar i lärteam om sex till åtta personer. Varje team utser en representant för teamet. Ett gruppombud väljs dessutom av hela studiegruppen. Klassombudet bildar tillsammans med kursledning och ombuden för lärteamen ett forum, där frågor rörande utbildningen diskuteras kontinuerligt. Genom både öppna och anonyma, logganteckningar bereds studenterna möjlighet att kontinuerligt ge respons på kursens innehåll och genomförande. Anteckningarna sammanställs och redovisas för gruppen, tillsammans med eventuella förslag till åtgärder. Examinationsuppgiften för delkurs 1-5 är i sig är en kursutvärdering. Därutöver används Luvit eval som ett instrument för att utvärdera kursen i sin helhet. Studenternas synpunkter ligger som grund för eventuella framtida förändringar av kommande kurser. 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Jessica Lindvert Eva Minten (1) Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Skolverkets hållning 2010 års skollag innehåller en ny bestämmelse som lyder: Utbildningen ska vila på vetenskaplig

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer