Serendipity Innovations AB (publ) Halvårsrapport Org.Nummer HALVÅRSRAPPORT till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serendipity Innovations AB (publ) Halvårsrapport Org.Nummer 556672-4893 HALVÅRSRAPPORT. 2011-01-01 till 2011-06-30"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT till

2 Sammanfattning av halvårsrapport Intäkterna totalt för perioden uppgick till 26,5 MSEK (7,7 MSEK) varav värdeförändring 24,2 MSEK (7,5 MSEK) och övriga intäkter 2,3 MSEK (0,2 MSEK) Nettoresultatet uppgick till 21,5 MSEK (4,4 MSEK) efter totala kostnader på 5,1 MSEK (3,3 MSEK) Resultat per aktie uppgick till 1,07 SEK (0,22 SEK) Soliditeten vid perioden slut var 95 % (99%) Viktiga händelser under första halvåret Ny styrelse På årsstämman den 7 juni 2011 ändrades styrelsen i Serendipity Innovations. Saeid Esmaeilzadeh var tidigare styrelseledamot och VD. Han avträdde som styrelseledamot och är numera enbart VD för företaget. Nytillträdda ledamöter är Cecilia Gunne och Anders Wall, som tillsammans med Bengt- Arne Vedin (omvald ledamot) och Ashkan Pouya (omvald ordförande) utgör styrelsen i bolaget. Utveckling av nettotillgångar MSEK Portföljvärde Likvida medel Utdelning Tabellen visar pro-forma utveckling av nettotillgångarna i Serendipity Innovations. Pro-forma resultat illustreras eftersom en del av portföljen ägdes av grundarna under de första åren Q1-Q2 Ny CFO-tjänst Nils Lindberg är sedan maj CFO på Serendipity Innovations. Händelser efter rapportperiodens utgång Nytillskott i advisory board Ulf Ekberg är sedan juli nytillskott till Serendipity Innovations advisory board. 2

3 Serendipity Innovations AB (publ) Halvårsrapport Org.Nummer VD har ordet Den senaste månadens nyheter från omvärlden har präglats av monetär och finansiell oro på marknaden. Det är därför på sin plats att här nämna, att oroligheterna på marknaden varken påverkar Serendipity Innovations eller något av portföljföretagen. Samtliga företag i sfären är välfinansierade. Flera har dessutom fyllt den egna kassan innan marknadsoroligheterna bröt ut. Som det ser ut för närvarande har det ekonomiska läget i vissa fall även skapat goda affärsmöjligheter för oss. Flera av företagen befinner sig mitt i en expansionsfas. Tack vare det rådande ekonomiska klimatet kan nödvändiga investeringar ske med väsentligt lägre kapitalbindning än vad fallet annars skulle ha varit. Om allt går planenligt kommer antalet anställda inom företagssfären att ha fördubblats i slutet av året jämfört med årets början. Under året har Serendipity Innovations utvärderat ett flertal nya projekt från olika svenska universitet. Vi ser stor potential i dessa projekt och forskargrupperna bakom. Vi hoppas kunna starta igång ett urval av dessa projekt under året och tror att det kommer att vara bra tillökning till bolagets portfölj. Närmare beskrivning om och introduktion till dessa projekt kommer att ges när samarbetsavtal finns på plats. Saeid Esmaeilzadeh Verkställande direktör 3

4 Portföljbolagen Episurf Episurf Medical AB (publ) är ett medicinteknikbolag som utvecklar små individanpassade implantat (Episealer ) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide ) för behandling av lokala broskskador i leder. Implantaten är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Individanpassningen sker genom det av bolaget utvecklade mjukvarosystemet μifidelity. Handel med bolagets B-aktier sker på NASDAQ OMX First North. Den 15 maj rapporterade Episurf histologiska resultat från en planerad 6 månaders-kontroll som visade att implantaten har en god förmåga att läka fast i ben. Den 15 juni fulltecknades nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Episurf Medical AB, vilken tillförde bolaget cirka 48,6 miljoner SEK före emissionskostnader. Den 30 juni 2011 rapporterade Episurf positiva resultat från den aktuella 1-årsstudien vilka förstärkte och bekräftade de tidigare indikationerna. På röntgenbilder tagna på sex fårknän (femurkondyl), i vilka Episurfs implantat suttit under ett år, kunde det observeras att implantaten noggrant följer knänas anatomi. Bilderna indikerar att implantatet har förmågan att växa ihop med den naturliga vävnaden i leden (ben och brosk). Efter perioden Den 20 juli blev första handelsdagen med Episurfs aktier efter genomförd aktiesammanläggning. Sammanslagning av aktier genomfördes med en sammanläggningskvot på 1:6, det vill säga att 6 aktier slås ihop till 1 ny aktie. Den 15 augusti 2011 flyttades handeln i Episurfs B-aktie från AktieTorget till NASDAQ OMX First North. Xbrane Xbrane Bioscience AB ( Xbrane ) är ett spin-off bolag från Centrum för biomembranforskning vid Stockholms universitet. Bolaget är verksamt inom proteinproduktion samt utformning av vaccin. Xbrane grundades 2008 och lanserade sin första produkt ett år därefter. Bolaget blev utsett till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag 2011 av Affärsvärlden och Ny Teknik. Under första halvåret 2011 har försäljningen av Xbrane Lemo System och Xbrane Rhamex System, ökat kraftigt. Xbrane har i sin försäljningsverksamhet fokuserat på de stora läkemedelsbolagen, vilket har gett goda resultat. För närvarande testar några av världens största och mest framstående läkemedelsbolag Xbrane Lemo System och Xbrane Rhamex System. Detta tyder på att Xbranes produkter mottas väl på marknaden och att försäljningen nu sannolikt kommer att fortsätta växa. I mars i år erhöll Xbrane närmare 4 miljoner kr i bidrag från EU:s sjunde ramprogram för utveckling av vaccinplattform. Samma månad blev bolaget utpekad av Ny Teknik och Affärsvärlden som en av Sveriges mest lovande, unga teknikföretag. I maj meddelade Xbrane och DNA2.0 att de inlett samarbete för att marknadsföra Xbranes innovativa proteinuttryckssystem Xbrane RhamexTM. I maj valdes Alf Lindberg som ny ledamot i Xbranes styrelse. Alf Lindberg är före detta forsknings- och utvecklingsdirektör på Wyeth Vaccines och Sanafi Pasteur. Bland Alf Lindbergs många meriter kan 4

5 nämnas att han ledde utvecklingsarbetet med vaccinet Prevenar, som är ett av världens mest inkomstbringande vacciner. Xbrane Biosciences vetenskapliga team har i samarbete med VU University har gjort framsteg i sin utveckling av multivalenta vaccinkandidater mot tuberkulos. Teamet, som leds av en av grundarna av Xbrane Bioscience Dr Joen Luirink, utvecklar vaccinkandidater baserade på Xbrane egenutvecklade teknikplattform. Dr Luirink kommer i början av september att presentera framsteg inom detta område på höstmötet i Society for General Microbiology (SGM) i York, England. Diamorph Diamorph AB (publ) ( Diamorph ) är ledande inom utveckling och produktion av avancerade material med fokus på keramer. Bolaget har sitt ursprung i materialkemiinstitutionen vid Stockholms universitet. Diamorph har idag samarbetsavtal med flera internationella företag, däribland SAAB Aeronautics och 3M. I januari i år investerade ett konsortium 10 miljoner USD i Diamorph Bearings AB dotterbolag till Diamorph AB. I maj-juni genomförde bolaget en mindre nyemission som tillförde bolagets kassa 16,6 miljoner kr. För närvarande kan meddelas att bolaget deltar i förhandlingar om förvärv av en produktionsanläggning. I och med förvärvet kan bolaget möta den efterfråga som finns på flera av bolagets produkter. Ytterligare vinster med förvärvet är att bolaget dels blir kassaflödespositivt, dels att stora synergivinster förväntas i och med implementering av bolagets produkter i produktionsanläggningen. OrganoClick OrganoClick tillverkar och levererar ett utbud av unika, miljövänliga, förnyelsebara material och kemiska sammansättningar för användning i pappers-, förpacknings-, textil-, trä- och bioteknikindustri. Bolaget grundades 2006 baserat på vetenskapliga genombrott i metoder för modifiering av biofibrer. Genom att använda den egenutvecklade OrganoClick-teknikplattformen för modifiering av cellulosa, utvecklar OrganoClick också kundanpassade cellulosabaserade material och kemiska produkter med högt specialiserade funktioner. Under perioden har mycket hänt i företaget OrganoClick. I februari blev företaget tillsammans med 19 andra företag utvalt av en expertjury att representera Sverige på en världsturné som syftar till att sätta Sverige på världskartan som ett innovationsland. Expertjuryn bestod av medlemmar från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Swedish Incubators & Science Parks och Swedish Cleantech Council. Organisatör är Svenska institutet (SI). För företaget är detta mycket smickrande samtidigt som det kan antas öppna för exportaffärer. I april öppnade bolaget sin första produktionsanläggning. I och med produktionsanläggningen, som är belägen i Täby, har bolaget nu gått in i en industriell fas. I maj blev det klart för företagets röt- och brandskyddsmedel, Organowood, att säljas i detaljhandeln. Produkten finns idag på hyllorna hos XL-Bygg, som är ett av Sveriges största byggvaruhus. 5

6 BinaryBio BinaryBio AB ( BinaryBio ) är ett bolag baserat på världsledande forskning inom bioinformatik och distribuerade beräkningar. I nära samarbete med Center for Biomembrane Research (CBR) vid Stockholms universitet (SU), ett center för Biomembranforskning, och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) erbjuder BinaryBio lösningar för proteinmodellering, proteinstrukturbestämning, dockning, simulering och distribuerad beräkningsteknik på heterogena arkitekturer. Företagets teknikplattform för distribuerade beräkningar kan även användas för allmänna beräkningar och är därför lämpliga för ett brett spektrum av moln-baserade lösningar och tjänster. Bolaget etablerades Vascuring hette tidigare Prozeo Vascular Implant AB och var dotterbolag till Prozeo AB. Det sistnämnda bolaget delade emellertid ut samtliga aktier dotterbolaget till sina ägare däribland till Serendipity Innovations. Därefter ändrade PVI namn till Vascuring. Vator Capital Serendipity Innovations andel i corporate financeoch kommunikationsföretaget Vator Capital såldes till Rootberg AB. Köpeskilling uppgick till bolagets substansvärde. Varje år anordnas BizSpark Summit av Microsoft, dit utvalda mjukvaru-starups, s.k. BizSparkföretag, får resa för att träffa investerare och regeringsföreträdare. I årets BizSpark Summit gick BinaryBio till final, där företaget skördade stora framgångar med en tredjeplats. Framgångarna ska ses i ljuset av anmälda företag, varav 300 gick vidare till nästa deltävling, av vilka 15 slutligen gick till den stora finalen i Bryssel. I den finalen kom BinaryBio på tredje plats. Vascuring (Före detta Prozeo Vascular Implant) Vascuring AB ( Vascuring ) utvecklar en implantatteknik som används vid anastomosering (sammankoppling av tubulära organ). Vascuring är ett spin-off-företag från Karolinska Universitetssjukhuset och grundades Dess kunskaper härstammar huvudsakligen från institutionen för experimentell kirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset. Företaget tilldelades första pris i Venture Cup 2009, då under namnet Prozeo. 6

7 Finansiell och övrig information Resultat Periodens resultat uppgick till SEK 21,5 MSEK (4,4 MSEK). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av aktier och andelar med SEK 24,2 MSEK (7,5 MSEK). Likvida medel och Eget kapital Serendipity Innovations likvida medel uppgår vid periodens slut till SEK 2,3 MSEK (4,3 MSEK). Soliditeten per den 30 juni 2011 uppgår till 95% (99%) och eget kapital uppgår per den 30 juni 2011 till SEK 198,0 MSEK (153,4 MSEK). Eget kapital per aktie är SEK 9,9 SEK (7,6 SEK). Investeringar Serendipity Innovations kassapåverkande nettoinvesteringar uppgår till SEK -27,8 MSEK (-1,6 MSEK). Investeringarna består i huvudsak av förvärv av andelar i Episurf Medical AB i samband med nyemissionen i juni En i jämförelse liten investering gjordes i början av året (januari 2011) i samband med förvärv av andelar i Vascuring AB. Namn Andel (%) Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh genom bolag 90,69% Clients Ensk.TCM.DCM 1,00% Anders Wall genom bolag 0,75% Mobini Kesheh Shahla 0,50% Mouna Esmaeilzadeh genom bolag 0,50% Risker och osäkerhetsfaktorer Serendipity Innovations riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2010 (Not 3). Den huvudsakliga finansiella risken för Serendipity är prisrisk i dess finansiella placeringar. De noterade innehaven påverkas av förändringar i aktiekurs, vilket får ett direkt genomslag i resultaträkningen och således även påverkan på Serendipitys egna kapital. Placeringar i onoterade innehav påverkas av bedömningar i kassaflöden, avkastningskrav och företagens affärsmässiga utveckling. Finanseringsverksamhet I samband med förvärv av nya andelar i Episurf Medical har Serendipity Innovations fått lån i storleken av 10 MSEK av moderbolaget Rootberg AB. Lånen är utan ränta och säkerhet och faller till betalning om 10 år (21 juni 2021) från utbetalningsdatum, och klassificeras därmed som en långsiktig skuld. Ägarstruktur Bolagets aktiekapital uppgick per den 30 juni 2011 till SEK fördelat på 18 miljoner aktier av serie A och 2 miljoner aktier av serie B. Vid bolagsstämman berättigar A-aktier till tio röster och B-aktier till en röst. Tabellen nedan visar de 10 största ägarna i bolaget per den 30 juni Serendipitys grundare, Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh, är majoritetsägare och äger sina aktier genom ett gemensamt bolag (Rootberg AB) där de äger 50 procent vardera. 7

8 Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34, Delårsrapportering, och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisnings-principer som tillämpas i moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan med de som tillämpats vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. denna kategori i enlighet med undantagsregeln för riskkapitalbolag i IAS 28. Granskning av revisorer Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Ändrade redovisnings-principer 2011 eller senare Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper Nedan beskrivs kortfattat bolagets mest väsentliga redovisningsprinciper. Finansiella instrument Serendipity Innovations klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas per affärsdagen. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella instrument som innehas för handel. En finansiell tillgång eller en finansiell skuld klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Serendipity Innovations klassificerar även intresseföretag, d v s företag som normalt innehas med 20-50% av röstandelen, inom 8

9 Styrelse Ashkan Pouya Grundare och ordförande Ashkan Pouya är en erfaren entreprenör som har varit inblandad i att etablera flertalet forskningsbaserade bolag, både i verkställande och icke verkställande befattning. Han är utbildad inom Business Administration, som han studerade vid Uppsala universitet, Queens University och WHU-Otto Besheim School of Management.Vidare har Ashkan Pouya haft en framgångsrik karriär som elitidrottsman där han år 2000 blev världsmästare i kampsporten Combat Jujutsu. Anders Wall Ledamot Anders Wall är en svensk entreprenör, industrialist och finansman med en bred affärsmässig och finansiell erfarenhet. Han har varit med om att starta ett stort antal företag och har även varit en aktiv investerare. Idag är han styrelseordförande för det privata investmentbolaget Beijerinvest samt Beijer-Alma, Kjell & Märta Beijers stiftelse, Anders Walls stiftelse, Rydabruk och Svenskt Tenn. Anders Wall är styrelseledamot i Domarbo Skog och Hargs Bruk. Cecilia Gunne Ledamot Cecilia Gunne är en av Sveriges mest välkända skattejurister. Idag är Cecilia Gunne partner och skatterådgivare på Family Office-företaget Valbay International S.A. Hon har en bakgrund som domare vid Kammarrätten i Stockholm och som rättssakkunnig på Finansdepartementet samt arbetat som skattejurist på SEB. Hon har tidigare även varit verkställande direktör för Catella Sponsor AB. Bengt-Arne Vedin Ledamot Bengt-Arne Vedin är teknologie doktor vid Chalmers tekniska högskola samt utbildad civilingenjör från KTH. Han har sedan mitten av 1970-talet kombinerat forskning med innovation och bland annat förestått en forskningsstiftelse och arbetat som professor vid KTH och Mälardalens Högskola liksom gästprofessor vid universitet i Thailand och Spanien. Han har suttit i ett femtontal företagsstyrelser och var regeringens innovationsutredare Bengt-Arne Vedin är även författare till 71 böcker inom innovation, kreativitet, IT, nya medier och framtidsstudier. 9

10 Ledning Saeid Esmaeilzadeh Grundare och VD Saeid Esmaeilzadeh är professor i materialkemi vid Stockholms Universitet. Han disputerade vid samma universitet år 2000 och utsågs till Sveriges yngste docent år Han har mottagit ett stort antal priser och utmärkelser för sin forskning och insatser som entreprenör. Saeid Esmaeilzadeh har medverkat i att bygga upp ett flertal forskningsbaserade företag. Amin Omrani COO Amin Omrani har en bakgrund som industriell ekonom med inriktning mot maskinteknik. Han har en magisterexamen i logistik och är tidigare elitidrottsman med 9 år i Svenska Judolandslaget och flertalet SM-guld och internationella resultat. Nils Lindberg CFO Nils Lindberg har en lång erfarenhet från arbete med ekonomi och finansfrågor inom industri och bank. Han är idag Senior Advisor på hotellfastighetsbolaget Pandox AB där han var CFO under åren 1995 till Under tiden som CFO medverkade han vid börsnoteringen av bolaget Han har även arbetat som bankdirektör i Nordbanken och affärsansvarig inom Securum Finans samt varit Controller/Treasurer för Dow Chemical Nordic region. 10

11 Finansiell information 11

12 Rapport över totalresultatet Belopp i kronor (kr) Värdeförändring innehav Övriga intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Periodens resultat Rapport över övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Periodens resultat hänförligt: Moderföretagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare

13 Rapport över finansiell ställning Belopp i kronor (kr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i kronor (kr) EGET KAPITAL Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare Aktiekapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital SKULDER Kortfristiga skulder Långfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

14 Rapport över förändringar i eget kapital Belopp i kronor (kr) Aktie-kapital Hänförligt till företagets aktieägare Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per Totalresultat Årets resultat Summa Totalresultat Transaktioner med aktieägare Aktieägartillskott Utdelning till aktieägare Fondemission Summa Transaktioner med aktieägare Utgående balans per Ingående balans per Totalresultat Periodens resultat Summa Totalresultat Transaktioner med aktieägare Aktieägartillskott Utgående balans per Ingående balans per Totalresultat Periodens resultat Summa Totalresultat Transaktioner med aktieägare Aktieägartillskott Utdelning till aktieägare Summa Transaktioner med aktieägare Utgående balans per

15 Kassaflödesanalys Belopp i kronor (kr) Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Återläggning av avskrivningar Övriga poster ej kassapåverkande Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar/avyttringar i dotterbolag Investering aktier och andelar Försäljning aktier och andelar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

16 Verksamhetsområden Segmentsredovisning Segmentsinformation för Finansiella investeringar Serendipity övergripande Summa Värdeförändringar aktier Övriga intäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Finansnetto Skatt Årets resultat Redovisat värde aktier och andelar Övriga tillgångar Övriga skulder Substansvärde Kassaflöde Segmentsinformation för Andra finansiella investeringar Serendipity övergripande Summa Värdeförändringar aktier Övriga intäkter Personalkostnader Rörelsens kostnader Avskrivningar Finansnetto Skatt Periodens resultat Redovisat värde aktier och andelar Övriga tillgångar Övriga skulder Substansvärde Kassaflöde

17 Avlämnande av halvårsrapport 25 augusti 2011 Serendipity Innovations För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Saeid Esmaeilzadeh Telefon E-post Hemsida Adress Stureplan 15, SE , Stockholm 17

18 18 Stureplan 15, SE , Stockholm

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Perioden januari till mars Rörelseresultatet uppgick till -1 467 TSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -674 TSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Beslutad företrädesemissionen avslutades i augusti varvid aktiekapitalet ökade med SEK till SEK

Beslutad företrädesemissionen avslutades i augusti varvid aktiekapitalet ökade med SEK till SEK Q2.2010 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q2 2010 Årets första sex månader 2010 Nettoomsättningen uppgick till ksek 7 995 (7 446). EBITDA uppgick till ksek -4 570 (-5 084). Resultat efter skatt

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer