Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012"

Transkript

1 Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012 Innehåll 1. Förord 2 2. Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet Bakgrund och organisation Nämnden för svensk vuxenutbildning Nämndens medlemmar för perioden Nämndens verksamhet under Kartläggningen av Helsingfors universitets anställdas beredskap rörande vuxenutbildningen 5 3. Verksamheten i siffror 5 4. De olika SVUX-enheternas verksamhetsöversikt SVUX/ Svenska social- och kommunalhögskolan SVUX/ Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia SVUX/ Öppna universitetet Slutsatser 11 Bilaga: Utbildningar och projekt år

2 1. Förord Under det gångna året har nämnden för Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet målmedvetet arbetat med avsikt att stöda och utvidga SVUX-nätverkets verksamhet. Verksamheten har följt de strategiska mål som uppställdes i handlingsplanen för SVUX De strategiska medel som Svenska social- och kommunalhögskolan under denna period har erhållit från universitetet har haft stor betydelse och gjort det möjligt för sekretariatet att samordna och effektivera verksamheten. Nämndens sammansättning där bland annat Palmenias och Öppna universitetets direktörer har medverkat har bidragit till att stärka nämndens samhälleliga ställning och rollen som intresseorganisation för den svenska vuxenutbildningen vid Helsingfors universitet. En av de viktigaste uppgifterna under året har varit att sammanställa resultaten över kartläggningen av de svenskspråkiga forskarnas och lärarnas beredskap och intresse att medverka som föreläsare i den svenska vuxenutbildningen vid Helsingfors universitet. Målet med kartläggningen har å ena sidan varit att möjliggöra en bättre synlighet av den forskning som bedrivs inom universitetet och å andra sidan att göra det möjligt för SVUX-nätverket att bredda utbudet på fortbildning och livslångt lärande. Det livliga intresset som kartläggningen väckte var glädjande. Vuxenutbildningen vid SVUX har nu, tack vare Kaija Junttilas analysarbete tillgång till en databas där hela sextiotre forskare och lärare från olika fakulteter redogör för aktuell forskning som är av intresse för vuxenutbildningen. Resultaten kommer att tjäna som underlag vid planering och genomförande av kommande temamöten. Årsberättelsen synliggör den mångsidiga verksamhet som under året har bedrivits såväl inom SVUX/ Soc&Kom som inom SVUX/ Palmenia likväl som inom SVUX/ Öppna universitetet. Verksamheten speglar ett ökat intresse av fortbildning och livslångt lärande inom många olika professioner. Nya yrkesgrupper har involverats och flera utomstående aktörer har visat intresse för verksamheten som har bedrivits inom olika regioner i landet. Glädjande är den goda personaltillväxten inom Palmenias svenskspråkiga verksamhet. Öppna universitetet å sin sida, visar trots sina knappa personalresurser på ett mångsidigt utbud av olika studiemöjligheter. Slutligen vill jag föra fram några centrala utmaningar för vuxenutbildningen för de kommande åren. Befolkningens ålderstruktur ställer stora utmaningar på vuxenutbildningen. Enligt en prognos är endast 58 procent av befolkningen i Finland år 2026 i arbetsför ålder, det vill säga 2

3 15-65 år gamla. Inom specialistorganisationer blir det allt viktigare att uppehålla de äldre arbetstagarnas motivation att fortsätta i arbetslivet och samtidigt att värna om att yngre arbetstagare blir delaktiga av de äldres erfarenhetsbaserade kunskap. I kärva ekonomiska tider är det klokt att reflektera över den rådande synen på kunskap och kompetens. I dagens samhälle blir det allt viktigare att kunna göra insiktsfulla val i komplexa nya situationer som kännetecknas av motstridiga uppgifter och avsaknad av säker kunskap. Vi behöver en utvidgad kunskapssyn där både teoretisk och praktisk kännedom värdesätts och som bygger på en strävan att utveckla klokhet, fronesis det vill säga en förmåga att göra insiktsfulla val och kloka beslut i okända situationer. En lärande organisation kännetecknas av en innovationsstimulerande kultur där kompetensutveckling värdesätts och där alla, såväl yngre som äldre arbetstagare har likvärdiga möjligheter att ta del av fortbildning och kunskapsutveckling. Camilla Kovero Docent i vuxenpedagogik, universitetslektor, ordförande för nämnden för Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet 2. Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet 2.1 Bakgrund och organisation SVUX- nätverket vid Helsingfors universitet hade under år 2012 verksamhet vid SVUX/ Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia, SVUX/ Svenska social- och kommunalhögskolan och SVUX/ Öppna universitet. Verksamheten samordnades av nämnden för svensk vuxenutbildning. Under år 2012 arbetade följande personer inom SVUX: Utbildningsplanerare Benita Skogberg, Svensk vuxenutbildning/ Öppna universitetet Fortbildningschef Robert Runeberg, Svensk vuxenutbildning/ Soc&kom Planerare Ulf Ahrenberg, Svensk vuxenutbildning/ Soc&kom Projektchef Theresa Sui, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia från april

4 Projektchef Jutta Angus, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia till och med mars 2012, därefter moderskapsledig Planerare Kaija Junttila, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia Planerare Inger Österlund, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia till och med augusti 2012 Planerare Eva Molander, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia från augusti Planerare Johanna Ekström, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia från november 2.2 Nämnden för Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet Nämnden för Svensk vuxenutbildning främjar Helsingfors universitets växelverkan med samhället, stöder den svenska vuxenutbildningen samt leder och håller samman SVUXnätverket. Nämnden ställer gemensamma mål för den svenska verksamheten, tar ställning till verksamhetsplanerna och sammanställer en årlig rapport om verksamheten. Nämnden sammanträdde tre gånger till ordinarie möten år Utöver dessa hölls ett temamöte kring enkäten till universitetets sakkunniga. Representanter för SVUX-nämnden besökte också campusmöten under 2012 med information om enkäten Nämndens medlemmar för perioden 2012 Camilla Kovero, universitetslektor, Beteendevetenskapliga fakulteten, ordförande Henrik Hägglund, rektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, vice ordförande Johan Aura, direktör, Utbildningsstyrelsen/ Svenska folkskolans vänner Thomas Hackman, forskardoktor, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Kauko Hämäläinen, direktör, Palmenia Kristina Lindström, universitetslektor, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Michael Mäkelä, inspektör, Regionförvaltningsverket (RFV) Caesar Paterlini, planerare, Svenska ärenden, tjänsteledig under år 2012 Martta Lindström, planerare, Svenska ärenden, ersättare för Caesar Paterlini Alexandra Ramsay, planeringsansvarig lärare, Helsingfors Arbis Carita Rosenberg-Wolff, lektor, Humanistiska fakulteten Helena Åström, universitetslektor, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten Pirjo Hiidenmaa, direktör, Öppna universitetet 4

5 2.2.1 Nämndens verksamhet under 2012 Under nämndens möten behandlades bland annat Helsingfors universitets reformgrupps förslag rörande fortbildningen och det Öppna universitetet, verksamheten under 2012 samt år 2011 års årsberättelse Kartläggningen av Helsingfors universitets anställdas beredskap rörande vuxenutbildningen Nämnden för SVUX initierade en enkät där de svenskspråkiga forskarna och lärarna vid Helsingfors universitets ombads besvara frågor rörande deras intresse att delta som föreläsare inom det Öppna universitetet, fortbildningen eller det fria bildningsarbetet. Våren 2012 skickade Svensk vuxenutbildning SVUX/Helsingfors universitet ut en elektronisk enkät om intresset att delta som vuxenutbildare till universitets svensktalande lärare och forskare. Kaija Junttila, planerare vid Palmenia, ansvarade för enkäten som utformades på dels temamötet i februari 2012 och dels av arbetsgruppen för enkäten (Jutta Angus, Caesar Paterlini, Kaija Junttila, Thomas Hackman, Kristina Lindström, Carita Rosenberg-Wolff, Camilla Kovero och Robert Runeberg). Hela sextiotre personer besvarade enkäten. Nämnden konstaterade att svaren bildar ett fint underlag för planering av kommande vuxenutbildning. En sammanställning av den information som inkommit i SVUX elektroniska enkätundersökning delades ut vid nämndens möte i december Verksamheten i siffror Tabell 1. Utbildningar och studerande inom SVUX år Antalet utbildningar Antalet studerande Tabell 1 beskriver all kurs- och utbildningsverksamhet vid de tre SVUX-enheterna; Palmenia, Soc&Kom och Öppna universitetet. Siffrorna visar att antalet utbildningar är ganska konstant, 5

6 men deltagarantalet varierar. Det höga deltagarantalet jämfört med 2011 beror bland annat på att kortkurserna i mini-intervention hade 300 deltagare. 4. De olika SVUX- enheternas verksamhetsöversikt SVUX/ Svenska social- och kommunalhögskolan Vid vuxenutbildningen arbetade under 2012 fortbildningschef Robert Runeberg och planerare Ulf Ahrenberg. Året präglades av Undervisnings- och kulturministeriets minskade finansiering av läroavtalsliknande fortbildningskurser. De stora fortbildningsprojekt som planerats i samarbete med Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet och Palmenia/Lahtis fick ingen finansiering. De samarbetsprojekt som inleddes under år 2010 och 2011 avlutades under året. Under året planerades sex nya större fortbildningsprojekt: Specialkompetens för daghemsföreståndare Soc&Kom/Palmenia Kulturfonden Sex närstudiedagar Päihde ja mieleenterveystyön erikoisosaaminen Soc&Kom/Tampereen ammattikorkeakoulu/tammerfors universitet Läroavtal Tvåårig utbildning Kansainvälinen viestintä Soc&Kom/Palmenia Lahtis/Tammerfors universitet Läroavtal Ettårig utbildning Åldersstrategi för organisationer/företag Soc&Kom/Palmenia Lahtis Arbetslivsfonden Ettårig utbildning Åldersstrategi också inbakad i TEKES-ansökan Treårigt projekt Seniorkraft i skolan Vi tar upp vår oro! - Dialogisk arbetsmetod för andra stadiets lärare i Österbotten 6

7 Under året avslutades Rektorsskolan och en ny vikarieskola för dagvården inleddes och avslutades. I samarbete med Arcada genomfördes praktiklärarutbildning inom det sociala området. År 2012 grundade Svenska social- och kommunalhögskolan ett så kallat redaktionellt laboratorium. Inom laboratoriets ramar har Svux/ Soc&Kom under år 2012 anordnats både fortbildningskurser, temadagar och seminarier. Slutligen genomförde SVUX några korta kurser för journalister år Svux/ Soc&Kom har under året fungerat som sekretariat för nämnden för Svensk vuxenutbildning. 4.2 SVUX/ Palmenia Palmenias verksamhet går att beskriva genom tillväxt år Förändringen i personalresurs beskriver utvecklingen, då Palmenias personalresurs i slutet av 2012 bestod av sju personer (en projektchef, fyra planerare (varav en var moderskapsledig vid tidpunkten och två arbetade på 60 %) och två sekreterare). Då verksamheten startade år 2006 var personalresursen två personer (projektchef och sekreterare) och hösten 2011 bestod det svenska teamet av fyra personer (projektchef, två planerare och sekreterare). Utbildningarna byggde vidare på projektchefens linje från förra verksamhetsperioden och planeringen justerades enligt efterfrågan, beställningar samt beredskap. Under 2012 bredde Palmenia också ut sig både geografiskt och gällande nya ämnesområden i förhållande till de tidigare åren. År 2012 fick Palmenia finansiering för nya projekt i naturvetenskaper, bedömningsprinciper i språkundervisning, modersmålsundervisning, trestegsstödet, dialogisk samtalsmetodik och för ledarskapsutbildningar för rektorer och skoldirektörer. All finansiering som Palmenia fick var avsedd för undervisningsväsendets personalutbildning. Erhållna finansieringar från 2012 finns sammanställda tillsammans med projektens målgrupper (se tabell 2). Tabell 2. Erhållen finansiering år Projektnamn Målgrupp Antal utbildningar Att jobba med de tre stödformerna Benchlearning for Principals in Finland and Sweden rektorer, klasslärare, speciallärare och elevvården rektorer (i Sverige och Finland) 4 2 Framtidverktyg för modersmålet klass- och modersmålslärare 2 7

8 Jag som ledare rektorer 4 Kreativ utveckling och bedömning av språkundervisning Ledarskapsutbildning för undervisningssektorn språklärare 2 skoldirektörer 4 SPEKTRUM 2015 Vi tar upp vår oro! ämneslärare i fysik, kemi, biologi och geografi studerandevården och lärare inom yrkesutbildningen 4 3 Utbildningar för personal inom undervisningsväsendet Majoriteten av Palmenias verksamhet 2012 bestod av utbildningar för undervisningsväsendets personal. Palmenia arrangerade utbildningar för allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och undervisningssektorns ledning på olika orter i Svenskfinland. Teman i utbildningarna behandlade aktuella förändringar (till exempel trestegsstödet), var ämnesfokuserade (matematik, modersmål, språk och geografi), relaterade till IKT, inriktade sig på utveckling av arbetsgemenskap och ledarskap. För finansieringen stod Utbildningsstyrelsen och Svenska kulturfonden. Spridningen av Trageton-pedagogiken fortsätter på finska genom projektet Att skriva sig till läsning. Att skriva sig till läsning har arrangerats från och med 2007, först på svenska och sedan den marknaden mättades även på finska. Trageton-pedagogiken har också inspirerat till forskning vid Helsingfors universitets barnträdgårdslärarutbildning. Det sammanlagda deltagarantalet i undervisningsväsendets utbildningar år 2012 var 631 deltagare i 33 utbildningar. I genomsnitt deltog 12,7 personer/utbildning(*) i en Palmeniautbildning. Största antalet deltagare fanns i utbildningen Mini-intervention för personal vid yrkesinstitut (1 sp) som lockade drygt 300 intresserade och arrangerades sammanlagt åtta gånger. I bilaga 1 (se sidan 12) har Palmenias alla utbildningar, deras utbildningsorter och deltagarantal från år 2012 sammanställts. *= i statistiken är Mini-interventionen borträknad, eftersom dess deltagarantal var betydligt högre än de övriga utbildningarnas. Ifall deltagarna från Mini-interventionen räknas med var deltagarantalet i medeltal 19,1 personer/utbildning år Palmenias utbildningar för ledande personal inom undervisningsväsendet Under år 2012 genomförde Palmenia tre projekt som var avsedda för undervisningsväsendets ledning. Projekten var Benchlearning for Principals in Sweden and Finland, Jag som ledare och en ledarskapsutbildning för skoldirektörer som sammanknöts i det nationella av UBS initierade 8

9 Toppkompetens-projektet. Målgruppen för det förstnämnda projektet var rektorer vid den allmänbildande utbildningen i Finland och Sverige och för det andra rektorer inom allmänbildande samt yrkesutbildningen och för det tredje skoldirektörerna under Pedagogiskt ledarskap och skolutveckling var temat för den bilaterala benchlearningen för rektorer i Finland och Sverige. Ett nytt koncept med processledare prövades. Två processledare från Finland och två från Sverige bistod grupperna som bestod av 17 rektorer från Finland som mötte 20 rektorer från Sverige för att komma på djupet med att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Utbildningens första modul hölls i november på svenska (2011 var språket engelska) på Lidingö i Sverige. Palmenias samarbetsparter är Skolverket, Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Educode samt Hanaholmens kulturcentrum. Projektet Jag som ledare satt i gång hösten Projektet består av utbildningar i olika teman inom ledarskap och pågår fram till vårterminen Temahelheterna är: Kunskapsarbete och ledning av kunskap, arbetsvälmående och motiveringsprocesser, förändringsledarskap och ett avslutande ledarskapsseminarium. I november arrangeras den första utbildningen gällande kunskapsarbete och -ledning. Skolutvecklingsprojektet Toppkompetens ska stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet i kommunerna och samtidigt skapa förutsättningar för en professionell verksamhetskultur och samverkan även på en finlandssvensk nivå. Projektet samplanerades från och med maj månad tillsammans med Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Pedagogiska institutionen vid Helsingfors Universitet, Finlands Kommunförbund, Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsärenden, Förbundet Hem och Skola, Finlands Svenska Lärarförbund, OPSIA, Fortbildningsarrangörerna Helsingfors universitet/ Palmenia och Åbo Akademi/ CLL samt direktör Bob Karlsson på Utbildningsstyrelsen. Skoldirektörsdagar arrangerades i samråd i Tammerfors samt i november (med professor Hans-Åke Scherp från Sverige som huvudinspiratör) på Utbildningsstyrelsen i Helsingfors. Palmenias övriga verksamhet år 2012 I tillägg till undervisningsväsendets personalutbildning, avslutade Palmenia sin utbildning för nya författningsöversättare år Behovet av nya översättare var stort, eftersom flera översättare går i pension inom de kommande åren. Utbildningen inleddes redan hösten 2011 och den planerades och genomfördes i samråd med statsrådets svenska språknämnd. För finansieringen stod Undervisnings- och kulturministeriet. I utbildningen deltog 15 personer och dessa sållades ut efter inträdesprov, då intresset var större än vad det kunde antas till utbildningen. Utbildningens bestod av praktiska översättningsövningar som kombinerades med föreläsningar och övningar i lagspråk, juridiskt språkbruk och språkvård, översättningsteori samt genre- och textanalys. I utbildningen ingick också en presentation av branschen samt orientering om informationssökning och tekniska hjälpmedel. Flera sakkunniga deltog med anföranden under närstudiedagarna och därtill fick deltagarna smågruppshandledning av erfarna lagöversättare. 9

10 År 2012 gjorde Palmenia också ett försök i att påbörja en svenskspråkig utbildning i arbetshandledning. Projektet påbörjades slutligen inte, eftersom antalet intresserade var något för få för att utbildningen hade lönat sig ekonomiskt. Palmenia påvisade dock sitt intresse att arrangera vuxenutbildning för nya intressegrupper på svenska och därtill lyckades Palmenia även skapa nya nätverk med projektet. Projektchefen valdes in i nya intressebevakningsgrupper såsom RFU vid ÅA/PF (Rådet för forskning och utveckling) och styrgruppen för Toppkompetens SVUX/ Öppna universitetet År 2012 erbjöd Öppna universitetet grundstudiehelheterna på 25 studiepoäng i pedagogik (allmän- och vuxenpedagogik), rättsvetenskap, socialt arbete, statskunskap, socialpsykologi och socialpolitik. Dessutom anordnades enskilda studieavsnitt i biologi, genetik, näringslära, miljökunskap, engelska och Norden-kunskap. De flesta kurserna har erbjudits också under tidigare år. En nyhet var kursen Grunderna i kostbehandling 3 sp som ordnades för första gången på svenska vid Öppna universitetet. Öppna universitetets kurser arrangeras främst i samarbete med vuxenutbildningsinstitut i Svenskfinland. År 2012 erbjöds kurser på svenska vid Helsingfors stads arbetarinstitut, Borgå folkakademi, Högskolan på Åland, Västra Nylands folkhögskola och Mellersta Österbottens sommaruniversitet. Av dessa kurser annullerades tyvärr de kurser som planerats till Mellersta Österbottens sommaruniversitet. Antalet studerande (antalet studierätter) på de svenska kurserna vid Öppna universitetet under 2012 samt deras fördelning enligt läroinrättningar och utbildningsområden (brutto) redovisas nedan: Pedagogik: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut 85, Västra Nylands folkhögskola 17 Naturvetenskaper: Borgå folkakademi 7 Agrikultur-fortsvetenskapliga studier: Borgå folkakademi 10, Högskolan på Åland 8. Vid samarbetsinstituten fördelade sig de avklarade studiepoängen enligt följande: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut 270, Borgå folkakademi 18, Högskolan på Åland 9, Västra Nylands folkhögskola 139. Siffrorna kan ännu ändras något beroende på att en del av kurserna tenteras våren Öppna universitet erbjöd även kurser i form av integrerad undervisning i Helsingfors. Öppna universitetet köpte studieplatser av Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU, agrikulturforstvetenskapliga fakulteten och humanistiska fakulteten. Öppna universitetets kvot på kurserna har varit 5 och i vissa fall 7 platser per kurs. Det totala antalet studerande på de olika 10

11 kurserna i Helsingfors med studierätt 2012 var 93 (brutto). De populäraste ämnena inom den integrerade undervisningen var socialpsykologi och psykologi samt rättsvetenskap. De avklarade studiepoängen inom ramen för Öppna universitetets undervisning i egen regi fördelade sig ämnesvis enligt följande: Socialt arbete (grundstudier, Helsingfors) 15, Rättsvetenskap (grundstudier, Helsingfors) 50, Psykologi och socialpsykologi (grundstudier, Helsingfors) 49, Nordenstudier (enskilt studieavsnitt inom grundstudier, Helsingfors) 10. Också dessa uppgifter kan eventuellt justeras senare. Vid Öppna universitetet avsätts cirka hälften av en utbildningsplanerares arbetstid för planering av de kurser som ordnas på svenska. 5. Sammanfattning 11

12 Utbildningar och projekt år 2012 SVUX/Soc&kom Kansainvälinen viestintä Päihde- ja mieleenterveystyö Praktiklärarutbildning Ta till tals-kurs Tidskriftskurs Storytelling Social gerontologi Vikarieskola för dagvården Barns och ungdomars välmående och trygghet Rektorsskolan , modul 2 och 3 SVUX/Palmenia Utbildningens namn och omfattning Utbildningsorter Deltagare Benchlearning for principals in Finland and Sweden (5 sp) Stockholm 11 Drama som inspiration för lärare (1 sp) Borgå 8 Flerspråkighet och mångkulturalism (5 sp) Vasa 13 Förskolan och de tre stödnivåerna (2 sp) Sibbo 24 Geografi i förändring (3 sp) Helsingfors 17 Inlärningssvårigheter och nätundervisning (3 sp) Helsingfors & Kyrkslätt 28 Jag som ledare Kunskapsarbete och ledandet Borgå 18 12

13 av kunskap (3 sp) Jag som utbildare (2 sp) Helsingfors 11 Kreativ utvecklings och bedömning av språkundervisning (5 sp) Vasa 16 Mini-intervention för personal vid yrkesinstitut (1 sp) Ekenäs, Pargas, Mariehamn, Esbo, Vasa, Jakobstad, Helsingfors & Borgå 313 Muntlig kommunikation i gymnasiet (4 sp) Helsingfors & Vasa 19 Nya ämnesdidaktiska verktyg Matematik (1 sp) Helsingfors, Raseborg & Vasa 50 Rektorns nya redskap IKT för skolan ledning (2 sp) Raseborg 8 Sexualfostran (3 sp) Esbo 8 Sociala medier Helsingfors & Lovisa 20 Undersökande lärande (2,5 sp) Helsingfors 9 Utomhuspedagogik (5 sp) Solvalla (fortsättning från 2011) 20 Utveckla arbetsgemenskapen genom konflikhantering (1 sp) Helsingfors 17 Utvärdering av muntliga prov (5 sp) Helsingfors & Öst- Nyland 14 Webbpublicering för lärare (1 sp) Helsingfors 7 13

14 SVUX/ Öppna universitetet Helsingfors stads svenska arbetarinstitut Pedagogik, allmän och vuxenpedagogik Pedagogikens och vuxenpedagogikens grunder 4 sp Pedagogikens historia och filosofi 4 sp Individ och samhälle 4 sp Utveckling och lärande 4 sp Didaktik 4 sp Orientering till pedagogisk forskning 5 sp Västra Nylands folkhögskola Pedagogik, allmän och vuxenpedagogik Individ och samhälle 4 sp Didaktik 4 sp Orientering till pedagogisk forskning 5 sp Borgå folkakademi Biologi Människans fysiologi 3 sp Högskolan på Åland/Öppna högskolan Näringslära 14

15 Grunderna i kostbehandling 3 sp Mellersta Österbottens sommaruniversitet Näringslära Grunderna i näringslära 3 sp (annullerad) Biologi Cellbiologi och cytogenetik 3 sp (annullerad) Genetik Människans genetik 3 sp (annullerad) Engelska Engelsk textförståelse, skrivning och muntlig kommunikation 3 sp (annullerad) HU/Öppna universitetet Rättsvetenskap Den offentliga rättens grunder 5 sp Mänskliga rättigheter 5 sp Familjerätt 5 sp Kommunalrätt 5 sp Socialrätt I 5 sp Offentlig rätt, fortsättningskurs, 5 sp Socialpsykologi och psykologi Introduktion till socialpsykologin 3 sp Introduktion till psykologin 3 sp Sociala kognitioner, attityder och grupprocesser 5 sp 15

16 Klinisk psykologi i social kontext 6 sp Utveckling och socialisation 5 sp Socialpsykologins och psykologins klassiker 5 sp Arbets- och organisationspsykologi 3 sp Socialt arbete Introduktion till socialt arbete 5 sp Introduktion till socialpolitiken 5 sp Socialarbetets dimensioner: Introduktion till socialt arbete som praktik 5 sp Människan i ett livscykelperspektiv 5 sp Sociala problem och lösningsmodeller 5 sp Statskunskap med förvaltning Statskunskapens grunder 7 sp Förvaltningspolitik - strukturer och processer 6 sp Organisationernas politiska inflytande 6 sp Jämförande politik och förvaltning 6 sp Socialpolitik Introduktion till socialpolitiken 5 sp Perspektiv på sociala problem 5 sp Socialpolitikens nationella och internationella utmaningar 5 sp Specialkurser i socialpolitik 5 sp Miljökunskap Miljö och u-länder från biologi till ekonomi 4 sp Nordenstudier Introduktion till Nordenstudier 5 sp 16

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Årsberättelse 2006 Innehåll Rektors översikt 2006...1 Finlandssvenska journalister i 40 år...3 Utlokaliserad utbildning i socialt arbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Camilla Kovero. På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten

Camilla Kovero. På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten 3 2012 Camilla Kovero På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten Utgivare: Finlands svenska tankesmedja Magma www.magma.fi Magma-studie 3

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

I mötet mellan två pedagogiska kulturer

I mötet mellan två pedagogiska kulturer I mötet mellan två pedagogiska kulturer Waldorflärarutbildares, utbildningssamordnares och studerandes uppfattningar om utbildningen Lärarexamen med waldorfprofil Elisabet Langmann Cathrine Andersson Bo

Läs mer

CVF år 2000 regional samverkan

CVF år 2000 regional samverkan VERKSAMHETSRAPPORT Skriftserie C Nr 8 april 2001 CVF år 2000 regional samverkan Framtidsplaner Konferensrapport Välfärdsdagen Verksamhet Redaktörer: Göran Sidebäck och Mats Vuorinen Centrum för Välfärdsforskning

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer