Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012"

Transkript

1 Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012 Innehåll 1. Förord 2 2. Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet Bakgrund och organisation Nämnden för svensk vuxenutbildning Nämndens medlemmar för perioden Nämndens verksamhet under Kartläggningen av Helsingfors universitets anställdas beredskap rörande vuxenutbildningen 5 3. Verksamheten i siffror 5 4. De olika SVUX-enheternas verksamhetsöversikt SVUX/ Svenska social- och kommunalhögskolan SVUX/ Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia SVUX/ Öppna universitetet Slutsatser 11 Bilaga: Utbildningar och projekt år

2 1. Förord Under det gångna året har nämnden för Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet målmedvetet arbetat med avsikt att stöda och utvidga SVUX-nätverkets verksamhet. Verksamheten har följt de strategiska mål som uppställdes i handlingsplanen för SVUX De strategiska medel som Svenska social- och kommunalhögskolan under denna period har erhållit från universitetet har haft stor betydelse och gjort det möjligt för sekretariatet att samordna och effektivera verksamheten. Nämndens sammansättning där bland annat Palmenias och Öppna universitetets direktörer har medverkat har bidragit till att stärka nämndens samhälleliga ställning och rollen som intresseorganisation för den svenska vuxenutbildningen vid Helsingfors universitet. En av de viktigaste uppgifterna under året har varit att sammanställa resultaten över kartläggningen av de svenskspråkiga forskarnas och lärarnas beredskap och intresse att medverka som föreläsare i den svenska vuxenutbildningen vid Helsingfors universitet. Målet med kartläggningen har å ena sidan varit att möjliggöra en bättre synlighet av den forskning som bedrivs inom universitetet och å andra sidan att göra det möjligt för SVUX-nätverket att bredda utbudet på fortbildning och livslångt lärande. Det livliga intresset som kartläggningen väckte var glädjande. Vuxenutbildningen vid SVUX har nu, tack vare Kaija Junttilas analysarbete tillgång till en databas där hela sextiotre forskare och lärare från olika fakulteter redogör för aktuell forskning som är av intresse för vuxenutbildningen. Resultaten kommer att tjäna som underlag vid planering och genomförande av kommande temamöten. Årsberättelsen synliggör den mångsidiga verksamhet som under året har bedrivits såväl inom SVUX/ Soc&Kom som inom SVUX/ Palmenia likväl som inom SVUX/ Öppna universitetet. Verksamheten speglar ett ökat intresse av fortbildning och livslångt lärande inom många olika professioner. Nya yrkesgrupper har involverats och flera utomstående aktörer har visat intresse för verksamheten som har bedrivits inom olika regioner i landet. Glädjande är den goda personaltillväxten inom Palmenias svenskspråkiga verksamhet. Öppna universitetet å sin sida, visar trots sina knappa personalresurser på ett mångsidigt utbud av olika studiemöjligheter. Slutligen vill jag föra fram några centrala utmaningar för vuxenutbildningen för de kommande åren. Befolkningens ålderstruktur ställer stora utmaningar på vuxenutbildningen. Enligt en prognos är endast 58 procent av befolkningen i Finland år 2026 i arbetsför ålder, det vill säga 2

3 15-65 år gamla. Inom specialistorganisationer blir det allt viktigare att uppehålla de äldre arbetstagarnas motivation att fortsätta i arbetslivet och samtidigt att värna om att yngre arbetstagare blir delaktiga av de äldres erfarenhetsbaserade kunskap. I kärva ekonomiska tider är det klokt att reflektera över den rådande synen på kunskap och kompetens. I dagens samhälle blir det allt viktigare att kunna göra insiktsfulla val i komplexa nya situationer som kännetecknas av motstridiga uppgifter och avsaknad av säker kunskap. Vi behöver en utvidgad kunskapssyn där både teoretisk och praktisk kännedom värdesätts och som bygger på en strävan att utveckla klokhet, fronesis det vill säga en förmåga att göra insiktsfulla val och kloka beslut i okända situationer. En lärande organisation kännetecknas av en innovationsstimulerande kultur där kompetensutveckling värdesätts och där alla, såväl yngre som äldre arbetstagare har likvärdiga möjligheter att ta del av fortbildning och kunskapsutveckling. Camilla Kovero Docent i vuxenpedagogik, universitetslektor, ordförande för nämnden för Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet 2. Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet 2.1 Bakgrund och organisation SVUX- nätverket vid Helsingfors universitet hade under år 2012 verksamhet vid SVUX/ Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia, SVUX/ Svenska social- och kommunalhögskolan och SVUX/ Öppna universitet. Verksamheten samordnades av nämnden för svensk vuxenutbildning. Under år 2012 arbetade följande personer inom SVUX: Utbildningsplanerare Benita Skogberg, Svensk vuxenutbildning/ Öppna universitetet Fortbildningschef Robert Runeberg, Svensk vuxenutbildning/ Soc&kom Planerare Ulf Ahrenberg, Svensk vuxenutbildning/ Soc&kom Projektchef Theresa Sui, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia från april

4 Projektchef Jutta Angus, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia till och med mars 2012, därefter moderskapsledig Planerare Kaija Junttila, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia Planerare Inger Österlund, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia till och med augusti 2012 Planerare Eva Molander, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia från augusti Planerare Johanna Ekström, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia från november 2.2 Nämnden för Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet Nämnden för Svensk vuxenutbildning främjar Helsingfors universitets växelverkan med samhället, stöder den svenska vuxenutbildningen samt leder och håller samman SVUXnätverket. Nämnden ställer gemensamma mål för den svenska verksamheten, tar ställning till verksamhetsplanerna och sammanställer en årlig rapport om verksamheten. Nämnden sammanträdde tre gånger till ordinarie möten år Utöver dessa hölls ett temamöte kring enkäten till universitetets sakkunniga. Representanter för SVUX-nämnden besökte också campusmöten under 2012 med information om enkäten Nämndens medlemmar för perioden 2012 Camilla Kovero, universitetslektor, Beteendevetenskapliga fakulteten, ordförande Henrik Hägglund, rektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, vice ordförande Johan Aura, direktör, Utbildningsstyrelsen/ Svenska folkskolans vänner Thomas Hackman, forskardoktor, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Kauko Hämäläinen, direktör, Palmenia Kristina Lindström, universitetslektor, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Michael Mäkelä, inspektör, Regionförvaltningsverket (RFV) Caesar Paterlini, planerare, Svenska ärenden, tjänsteledig under år 2012 Martta Lindström, planerare, Svenska ärenden, ersättare för Caesar Paterlini Alexandra Ramsay, planeringsansvarig lärare, Helsingfors Arbis Carita Rosenberg-Wolff, lektor, Humanistiska fakulteten Helena Åström, universitetslektor, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten Pirjo Hiidenmaa, direktör, Öppna universitetet 4

5 2.2.1 Nämndens verksamhet under 2012 Under nämndens möten behandlades bland annat Helsingfors universitets reformgrupps förslag rörande fortbildningen och det Öppna universitetet, verksamheten under 2012 samt år 2011 års årsberättelse Kartläggningen av Helsingfors universitets anställdas beredskap rörande vuxenutbildningen Nämnden för SVUX initierade en enkät där de svenskspråkiga forskarna och lärarna vid Helsingfors universitets ombads besvara frågor rörande deras intresse att delta som föreläsare inom det Öppna universitetet, fortbildningen eller det fria bildningsarbetet. Våren 2012 skickade Svensk vuxenutbildning SVUX/Helsingfors universitet ut en elektronisk enkät om intresset att delta som vuxenutbildare till universitets svensktalande lärare och forskare. Kaija Junttila, planerare vid Palmenia, ansvarade för enkäten som utformades på dels temamötet i februari 2012 och dels av arbetsgruppen för enkäten (Jutta Angus, Caesar Paterlini, Kaija Junttila, Thomas Hackman, Kristina Lindström, Carita Rosenberg-Wolff, Camilla Kovero och Robert Runeberg). Hela sextiotre personer besvarade enkäten. Nämnden konstaterade att svaren bildar ett fint underlag för planering av kommande vuxenutbildning. En sammanställning av den information som inkommit i SVUX elektroniska enkätundersökning delades ut vid nämndens möte i december Verksamheten i siffror Tabell 1. Utbildningar och studerande inom SVUX år Antalet utbildningar Antalet studerande Tabell 1 beskriver all kurs- och utbildningsverksamhet vid de tre SVUX-enheterna; Palmenia, Soc&Kom och Öppna universitetet. Siffrorna visar att antalet utbildningar är ganska konstant, 5

6 men deltagarantalet varierar. Det höga deltagarantalet jämfört med 2011 beror bland annat på att kortkurserna i mini-intervention hade 300 deltagare. 4. De olika SVUX- enheternas verksamhetsöversikt SVUX/ Svenska social- och kommunalhögskolan Vid vuxenutbildningen arbetade under 2012 fortbildningschef Robert Runeberg och planerare Ulf Ahrenberg. Året präglades av Undervisnings- och kulturministeriets minskade finansiering av läroavtalsliknande fortbildningskurser. De stora fortbildningsprojekt som planerats i samarbete med Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet och Palmenia/Lahtis fick ingen finansiering. De samarbetsprojekt som inleddes under år 2010 och 2011 avlutades under året. Under året planerades sex nya större fortbildningsprojekt: Specialkompetens för daghemsföreståndare Soc&Kom/Palmenia Kulturfonden Sex närstudiedagar Päihde ja mieleenterveystyön erikoisosaaminen Soc&Kom/Tampereen ammattikorkeakoulu/tammerfors universitet Läroavtal Tvåårig utbildning Kansainvälinen viestintä Soc&Kom/Palmenia Lahtis/Tammerfors universitet Läroavtal Ettårig utbildning Åldersstrategi för organisationer/företag Soc&Kom/Palmenia Lahtis Arbetslivsfonden Ettårig utbildning Åldersstrategi också inbakad i TEKES-ansökan Treårigt projekt Seniorkraft i skolan Vi tar upp vår oro! - Dialogisk arbetsmetod för andra stadiets lärare i Österbotten 6

7 Under året avslutades Rektorsskolan och en ny vikarieskola för dagvården inleddes och avslutades. I samarbete med Arcada genomfördes praktiklärarutbildning inom det sociala området. År 2012 grundade Svenska social- och kommunalhögskolan ett så kallat redaktionellt laboratorium. Inom laboratoriets ramar har Svux/ Soc&Kom under år 2012 anordnats både fortbildningskurser, temadagar och seminarier. Slutligen genomförde SVUX några korta kurser för journalister år Svux/ Soc&Kom har under året fungerat som sekretariat för nämnden för Svensk vuxenutbildning. 4.2 SVUX/ Palmenia Palmenias verksamhet går att beskriva genom tillväxt år Förändringen i personalresurs beskriver utvecklingen, då Palmenias personalresurs i slutet av 2012 bestod av sju personer (en projektchef, fyra planerare (varav en var moderskapsledig vid tidpunkten och två arbetade på 60 %) och två sekreterare). Då verksamheten startade år 2006 var personalresursen två personer (projektchef och sekreterare) och hösten 2011 bestod det svenska teamet av fyra personer (projektchef, två planerare och sekreterare). Utbildningarna byggde vidare på projektchefens linje från förra verksamhetsperioden och planeringen justerades enligt efterfrågan, beställningar samt beredskap. Under 2012 bredde Palmenia också ut sig både geografiskt och gällande nya ämnesområden i förhållande till de tidigare åren. År 2012 fick Palmenia finansiering för nya projekt i naturvetenskaper, bedömningsprinciper i språkundervisning, modersmålsundervisning, trestegsstödet, dialogisk samtalsmetodik och för ledarskapsutbildningar för rektorer och skoldirektörer. All finansiering som Palmenia fick var avsedd för undervisningsväsendets personalutbildning. Erhållna finansieringar från 2012 finns sammanställda tillsammans med projektens målgrupper (se tabell 2). Tabell 2. Erhållen finansiering år Projektnamn Målgrupp Antal utbildningar Att jobba med de tre stödformerna Benchlearning for Principals in Finland and Sweden rektorer, klasslärare, speciallärare och elevvården rektorer (i Sverige och Finland) 4 2 Framtidverktyg för modersmålet klass- och modersmålslärare 2 7

8 Jag som ledare rektorer 4 Kreativ utveckling och bedömning av språkundervisning Ledarskapsutbildning för undervisningssektorn språklärare 2 skoldirektörer 4 SPEKTRUM 2015 Vi tar upp vår oro! ämneslärare i fysik, kemi, biologi och geografi studerandevården och lärare inom yrkesutbildningen 4 3 Utbildningar för personal inom undervisningsväsendet Majoriteten av Palmenias verksamhet 2012 bestod av utbildningar för undervisningsväsendets personal. Palmenia arrangerade utbildningar för allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och undervisningssektorns ledning på olika orter i Svenskfinland. Teman i utbildningarna behandlade aktuella förändringar (till exempel trestegsstödet), var ämnesfokuserade (matematik, modersmål, språk och geografi), relaterade till IKT, inriktade sig på utveckling av arbetsgemenskap och ledarskap. För finansieringen stod Utbildningsstyrelsen och Svenska kulturfonden. Spridningen av Trageton-pedagogiken fortsätter på finska genom projektet Att skriva sig till läsning. Att skriva sig till läsning har arrangerats från och med 2007, först på svenska och sedan den marknaden mättades även på finska. Trageton-pedagogiken har också inspirerat till forskning vid Helsingfors universitets barnträdgårdslärarutbildning. Det sammanlagda deltagarantalet i undervisningsväsendets utbildningar år 2012 var 631 deltagare i 33 utbildningar. I genomsnitt deltog 12,7 personer/utbildning(*) i en Palmeniautbildning. Största antalet deltagare fanns i utbildningen Mini-intervention för personal vid yrkesinstitut (1 sp) som lockade drygt 300 intresserade och arrangerades sammanlagt åtta gånger. I bilaga 1 (se sidan 12) har Palmenias alla utbildningar, deras utbildningsorter och deltagarantal från år 2012 sammanställts. *= i statistiken är Mini-interventionen borträknad, eftersom dess deltagarantal var betydligt högre än de övriga utbildningarnas. Ifall deltagarna från Mini-interventionen räknas med var deltagarantalet i medeltal 19,1 personer/utbildning år Palmenias utbildningar för ledande personal inom undervisningsväsendet Under år 2012 genomförde Palmenia tre projekt som var avsedda för undervisningsväsendets ledning. Projekten var Benchlearning for Principals in Sweden and Finland, Jag som ledare och en ledarskapsutbildning för skoldirektörer som sammanknöts i det nationella av UBS initierade 8

9 Toppkompetens-projektet. Målgruppen för det förstnämnda projektet var rektorer vid den allmänbildande utbildningen i Finland och Sverige och för det andra rektorer inom allmänbildande samt yrkesutbildningen och för det tredje skoldirektörerna under Pedagogiskt ledarskap och skolutveckling var temat för den bilaterala benchlearningen för rektorer i Finland och Sverige. Ett nytt koncept med processledare prövades. Två processledare från Finland och två från Sverige bistod grupperna som bestod av 17 rektorer från Finland som mötte 20 rektorer från Sverige för att komma på djupet med att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Utbildningens första modul hölls i november på svenska (2011 var språket engelska) på Lidingö i Sverige. Palmenias samarbetsparter är Skolverket, Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Educode samt Hanaholmens kulturcentrum. Projektet Jag som ledare satt i gång hösten Projektet består av utbildningar i olika teman inom ledarskap och pågår fram till vårterminen Temahelheterna är: Kunskapsarbete och ledning av kunskap, arbetsvälmående och motiveringsprocesser, förändringsledarskap och ett avslutande ledarskapsseminarium. I november arrangeras den första utbildningen gällande kunskapsarbete och -ledning. Skolutvecklingsprojektet Toppkompetens ska stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet i kommunerna och samtidigt skapa förutsättningar för en professionell verksamhetskultur och samverkan även på en finlandssvensk nivå. Projektet samplanerades från och med maj månad tillsammans med Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Pedagogiska institutionen vid Helsingfors Universitet, Finlands Kommunförbund, Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsärenden, Förbundet Hem och Skola, Finlands Svenska Lärarförbund, OPSIA, Fortbildningsarrangörerna Helsingfors universitet/ Palmenia och Åbo Akademi/ CLL samt direktör Bob Karlsson på Utbildningsstyrelsen. Skoldirektörsdagar arrangerades i samråd i Tammerfors samt i november (med professor Hans-Åke Scherp från Sverige som huvudinspiratör) på Utbildningsstyrelsen i Helsingfors. Palmenias övriga verksamhet år 2012 I tillägg till undervisningsväsendets personalutbildning, avslutade Palmenia sin utbildning för nya författningsöversättare år Behovet av nya översättare var stort, eftersom flera översättare går i pension inom de kommande åren. Utbildningen inleddes redan hösten 2011 och den planerades och genomfördes i samråd med statsrådets svenska språknämnd. För finansieringen stod Undervisnings- och kulturministeriet. I utbildningen deltog 15 personer och dessa sållades ut efter inträdesprov, då intresset var större än vad det kunde antas till utbildningen. Utbildningens bestod av praktiska översättningsövningar som kombinerades med föreläsningar och övningar i lagspråk, juridiskt språkbruk och språkvård, översättningsteori samt genre- och textanalys. I utbildningen ingick också en presentation av branschen samt orientering om informationssökning och tekniska hjälpmedel. Flera sakkunniga deltog med anföranden under närstudiedagarna och därtill fick deltagarna smågruppshandledning av erfarna lagöversättare. 9

10 År 2012 gjorde Palmenia också ett försök i att påbörja en svenskspråkig utbildning i arbetshandledning. Projektet påbörjades slutligen inte, eftersom antalet intresserade var något för få för att utbildningen hade lönat sig ekonomiskt. Palmenia påvisade dock sitt intresse att arrangera vuxenutbildning för nya intressegrupper på svenska och därtill lyckades Palmenia även skapa nya nätverk med projektet. Projektchefen valdes in i nya intressebevakningsgrupper såsom RFU vid ÅA/PF (Rådet för forskning och utveckling) och styrgruppen för Toppkompetens SVUX/ Öppna universitetet År 2012 erbjöd Öppna universitetet grundstudiehelheterna på 25 studiepoäng i pedagogik (allmän- och vuxenpedagogik), rättsvetenskap, socialt arbete, statskunskap, socialpsykologi och socialpolitik. Dessutom anordnades enskilda studieavsnitt i biologi, genetik, näringslära, miljökunskap, engelska och Norden-kunskap. De flesta kurserna har erbjudits också under tidigare år. En nyhet var kursen Grunderna i kostbehandling 3 sp som ordnades för första gången på svenska vid Öppna universitetet. Öppna universitetets kurser arrangeras främst i samarbete med vuxenutbildningsinstitut i Svenskfinland. År 2012 erbjöds kurser på svenska vid Helsingfors stads arbetarinstitut, Borgå folkakademi, Högskolan på Åland, Västra Nylands folkhögskola och Mellersta Österbottens sommaruniversitet. Av dessa kurser annullerades tyvärr de kurser som planerats till Mellersta Österbottens sommaruniversitet. Antalet studerande (antalet studierätter) på de svenska kurserna vid Öppna universitetet under 2012 samt deras fördelning enligt läroinrättningar och utbildningsområden (brutto) redovisas nedan: Pedagogik: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut 85, Västra Nylands folkhögskola 17 Naturvetenskaper: Borgå folkakademi 7 Agrikultur-fortsvetenskapliga studier: Borgå folkakademi 10, Högskolan på Åland 8. Vid samarbetsinstituten fördelade sig de avklarade studiepoängen enligt följande: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut 270, Borgå folkakademi 18, Högskolan på Åland 9, Västra Nylands folkhögskola 139. Siffrorna kan ännu ändras något beroende på att en del av kurserna tenteras våren Öppna universitet erbjöd även kurser i form av integrerad undervisning i Helsingfors. Öppna universitetet köpte studieplatser av Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU, agrikulturforstvetenskapliga fakulteten och humanistiska fakulteten. Öppna universitetets kvot på kurserna har varit 5 och i vissa fall 7 platser per kurs. Det totala antalet studerande på de olika 10

11 kurserna i Helsingfors med studierätt 2012 var 93 (brutto). De populäraste ämnena inom den integrerade undervisningen var socialpsykologi och psykologi samt rättsvetenskap. De avklarade studiepoängen inom ramen för Öppna universitetets undervisning i egen regi fördelade sig ämnesvis enligt följande: Socialt arbete (grundstudier, Helsingfors) 15, Rättsvetenskap (grundstudier, Helsingfors) 50, Psykologi och socialpsykologi (grundstudier, Helsingfors) 49, Nordenstudier (enskilt studieavsnitt inom grundstudier, Helsingfors) 10. Också dessa uppgifter kan eventuellt justeras senare. Vid Öppna universitetet avsätts cirka hälften av en utbildningsplanerares arbetstid för planering av de kurser som ordnas på svenska. 5. Sammanfattning 11

12 Utbildningar och projekt år 2012 SVUX/Soc&kom Kansainvälinen viestintä Päihde- ja mieleenterveystyö Praktiklärarutbildning Ta till tals-kurs Tidskriftskurs Storytelling Social gerontologi Vikarieskola för dagvården Barns och ungdomars välmående och trygghet Rektorsskolan , modul 2 och 3 SVUX/Palmenia Utbildningens namn och omfattning Utbildningsorter Deltagare Benchlearning for principals in Finland and Sweden (5 sp) Stockholm 11 Drama som inspiration för lärare (1 sp) Borgå 8 Flerspråkighet och mångkulturalism (5 sp) Vasa 13 Förskolan och de tre stödnivåerna (2 sp) Sibbo 24 Geografi i förändring (3 sp) Helsingfors 17 Inlärningssvårigheter och nätundervisning (3 sp) Helsingfors & Kyrkslätt 28 Jag som ledare Kunskapsarbete och ledandet Borgå 18 12

13 av kunskap (3 sp) Jag som utbildare (2 sp) Helsingfors 11 Kreativ utvecklings och bedömning av språkundervisning (5 sp) Vasa 16 Mini-intervention för personal vid yrkesinstitut (1 sp) Ekenäs, Pargas, Mariehamn, Esbo, Vasa, Jakobstad, Helsingfors & Borgå 313 Muntlig kommunikation i gymnasiet (4 sp) Helsingfors & Vasa 19 Nya ämnesdidaktiska verktyg Matematik (1 sp) Helsingfors, Raseborg & Vasa 50 Rektorns nya redskap IKT för skolan ledning (2 sp) Raseborg 8 Sexualfostran (3 sp) Esbo 8 Sociala medier Helsingfors & Lovisa 20 Undersökande lärande (2,5 sp) Helsingfors 9 Utomhuspedagogik (5 sp) Solvalla (fortsättning från 2011) 20 Utveckla arbetsgemenskapen genom konflikhantering (1 sp) Helsingfors 17 Utvärdering av muntliga prov (5 sp) Helsingfors & Öst- Nyland 14 Webbpublicering för lärare (1 sp) Helsingfors 7 13

14 SVUX/ Öppna universitetet Helsingfors stads svenska arbetarinstitut Pedagogik, allmän och vuxenpedagogik Pedagogikens och vuxenpedagogikens grunder 4 sp Pedagogikens historia och filosofi 4 sp Individ och samhälle 4 sp Utveckling och lärande 4 sp Didaktik 4 sp Orientering till pedagogisk forskning 5 sp Västra Nylands folkhögskola Pedagogik, allmän och vuxenpedagogik Individ och samhälle 4 sp Didaktik 4 sp Orientering till pedagogisk forskning 5 sp Borgå folkakademi Biologi Människans fysiologi 3 sp Högskolan på Åland/Öppna högskolan Näringslära 14

15 Grunderna i kostbehandling 3 sp Mellersta Österbottens sommaruniversitet Näringslära Grunderna i näringslära 3 sp (annullerad) Biologi Cellbiologi och cytogenetik 3 sp (annullerad) Genetik Människans genetik 3 sp (annullerad) Engelska Engelsk textförståelse, skrivning och muntlig kommunikation 3 sp (annullerad) HU/Öppna universitetet Rättsvetenskap Den offentliga rättens grunder 5 sp Mänskliga rättigheter 5 sp Familjerätt 5 sp Kommunalrätt 5 sp Socialrätt I 5 sp Offentlig rätt, fortsättningskurs, 5 sp Socialpsykologi och psykologi Introduktion till socialpsykologin 3 sp Introduktion till psykologin 3 sp Sociala kognitioner, attityder och grupprocesser 5 sp 15

16 Klinisk psykologi i social kontext 6 sp Utveckling och socialisation 5 sp Socialpsykologins och psykologins klassiker 5 sp Arbets- och organisationspsykologi 3 sp Socialt arbete Introduktion till socialt arbete 5 sp Introduktion till socialpolitiken 5 sp Socialarbetets dimensioner: Introduktion till socialt arbete som praktik 5 sp Människan i ett livscykelperspektiv 5 sp Sociala problem och lösningsmodeller 5 sp Statskunskap med förvaltning Statskunskapens grunder 7 sp Förvaltningspolitik - strukturer och processer 6 sp Organisationernas politiska inflytande 6 sp Jämförande politik och förvaltning 6 sp Socialpolitik Introduktion till socialpolitiken 5 sp Perspektiv på sociala problem 5 sp Socialpolitikens nationella och internationella utmaningar 5 sp Specialkurser i socialpolitik 5 sp Miljökunskap Miljö och u-länder från biologi till ekonomi 4 sp Nordenstudier Introduktion till Nordenstudier 5 sp 16

Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2010

Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2010 Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2010 Innehåll 1. Förord 2 2. Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet 3 2.1 Bakgrund och organisation 3 2.2 Nämnden för svensk

Läs mer

Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2011

Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2011 Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2011 Innehåll 1. Förord 2 2. Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet 3 2.1 Bakgrund och organisation 3 2.2 Nämnden för svensk

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm LP-stöd 2016 MODUL 4 25.9.2014 Ingelisa Wikholm Var står LP-arbetet just nu? - UBS:s tidtabell - kort information om turné kring förskolan E-grunder - normdel - stöddel - eventuellt material för lärarhandledning

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Pedagogik och lärarfortbildning

Pedagogik och lärarfortbildning Pedagogik och lärarfortbildning Våren 2015 www.cll.fi CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA Åbo Akademi, CLL Vasaenheten: PB 311, 65101 Vasa, tfn: (06) 324 7111, www.cll.fi

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

PISA och lärarutbildningen. Hur kan Pedagogiska fakulteten bidra?

PISA och lärarutbildningen. Hur kan Pedagogiska fakulteten bidra? PISA och lärarutbildningen. l Hur kan Pedagogiska fakulteten bidra? Michael Uljens prefekt Åbo Akademi OM DE SVENSKA SKOLORNAS RESULTAT I PISA 2009 Svenska Kulturfonden Seminarium 18.5.2011 PISA i vår

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN 7.9.2017 Utbildningsstyrelsen Vad är Fyren? Fyren nätverket för skolutveckling Fyren nätverket för skolutveckling är ett samarbetsnätverk för skolor inom den

Läs mer

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan.

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. VUXENUTBILDNINGSSERVICE PÅ LUCKAN I HELSINGFORS Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. Bakgrund EDU-vuxen projektet (2009-2012)

Läs mer

Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland

Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland NLS sektormöte för grundskola 24.4.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Presentation av Utgångspunkter för undervisning och lärande i en värld som

Läs mer

Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen

Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen Nationella dagar för elev- och studerandevård 2013 Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén 1 Presentation av Utgångspunkter för undervisning

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1040/2013 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas LÄROPLANEN 2016 Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas REGIONAL LP2016-ORGANISATION Styrgrupp Rikard Lindström, Borgå Thomas Grönholm, Lovisa Hannu Ollikainen, Sibbo Anders Nordström, Kotka

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Godkänd av direktionen 13.6.2012 Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 INLEDNING Målsättningen

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning

Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning 23.2.2015 Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning Førsteamanuensis Anne Fyhn: Hur identifiera matematiskt tänkande i arbetet inom hantverksämnen? Exempel från hur matematiklärare

Läs mer

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever Louise Helgesson Piteå Kommun 2016-09-08 Inledning att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Två förvaltningsspråk Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Ole Norrback, Vbl 20.01.2012 Två likvärdiga förvaltningsspråk i samma kommun kunde trygga

Läs mer

Gruppmentorskap. för rektorer. Erfarenheter från ett skolutvecklingsprogram. Siv Saarukka/ ÅBO AKADEMI

Gruppmentorskap. för rektorer. Erfarenheter från ett skolutvecklingsprogram. Siv Saarukka/ ÅBO AKADEMI Gruppmentorskap för rektorer Erfarenheter från ett skolutvecklingsprogram Siv Saarukka/ ÅBO AKADEMI Lärande i arbetet Internationell forskning: 70-80% av relevant kunnande för arbetet baserar sig på informellt

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

SKUTT 2014 Ett koncept för kunskapsbaserat ledarskap av verksamhetskulturen. Michael Uljens Åbo Akademi

SKUTT 2014 Ett koncept för kunskapsbaserat ledarskap av verksamhetskulturen. Michael Uljens Åbo Akademi SKUTT 2014 Ett koncept för kunskapsbaserat ledarskap av verksamhetskulturen Michael Uljens Åbo Akademi SKUTT 2014 Kunskapsbaserat ledarskap av den pedagogiska verksamhetskulturen SKUTT? = SKOLUTVECKLINGSINSTRUMENTET

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Bildningssektorn Suko Suva Kultur Idrotts- och ungdomstjänster Svebi 9.9.2016 2 Enhetlig

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

Arbetslösheten minimal - utexaminerade från Soc&kom

Arbetslösheten minimal - utexaminerade från Soc&kom Christian Starck 22.2.2016 Arbetslösheten minimal - utexaminerade från Soc&kom 2000 2014 Under perioden 2000-2014 utexaminerades sammanlagt 961 personer från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors

Läs mer

Läroplansinspiration. Tammerfors

Läroplansinspiration. Tammerfors Läroplansinspiration Tammerfors 25.5.2015 Program 9:00 Kaffeservering 9.30 Välkommen Ulrica Taylor 9.40 Läroplansarbete Camilla Forsberg Kicki Häggblom 10:00 Läroplanen som diskussionsunderlag Helena Rajakaltio

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Presentation av KNUT projektet

Presentation av KNUT projektet Presentation av KNUT projektet Energiting Sydost 5 maj 2011 Kerstin Eriksson Energikontor Sydost Fem aktörer sju län Nationell styrgrupp Regionala styrgrupper FoU Samverkan med andra nationella och regionala

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

LukSuS. Uppföljningsstudie kring den nya muntliga kursen I gymnasiet

LukSuS. Uppföljningsstudie kring den nya muntliga kursen I gymnasiet LukSuS Uppföljningsstudie kring den nya muntliga kursen I gymnasiet 2010-2012 Projektledare: Docent, KT Raili Hildén Forskningsassistent: Outi Hakola Lärarutbildningsinstitutionen vid Helsingfors universitet

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Annika Westerholm ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Den svenskspråkiga utbildningen Den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstatistik - Den svenskspråkiga utbildningen i en nationell helhet Specialsakkunnig

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

Torbjörn Sandén/Centret för livslångt lärande

Torbjörn Sandén/Centret för livslångt lärande Utgångspunkter Lärarna i Finland Finanskrisen 2007-2008 PISA TALIS Nya grunder LP Gy 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DIGITALISERINGEN PROJEKT BLAME AND SHAME Nya grunder LP 2014 Utbildningens roll

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun Utbildning av nyanlända elever - organisation i Nordmalings kommun 2010 INLEDNING Bakgrund Flyktingmottagningen i Nordmalings kommun har i enlighet med Umeåregionens samverkansavtal från 2002 om flyktingmottagande,

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

ART REFUGE SWEDEN En prototyp från Konstex

ART REFUGE SWEDEN En prototyp från Konstex ART REFUGE SWEDEN En prototyp från Konstex De konstnärliga lärosätenas nätverk JOHAN ÖBERG Utgångspunkter Under 2015 har ca 50 000 personer mellan 18 och 30 år från fr a Mellersta Östern asyl i Sverige.

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

MOTIONER OMFATTADE AV ELEVRIKSDAGEN 2016

MOTIONER OMFATTADE AV ELEVRIKSDAGEN 2016 MOTIONER OMFATTADE AV ELEVRIKSDAGEN 2016 Motion 1: Kursvitsord i frivilliga gymnasiekurser På samma sätt som en studerande frivilligt kan välja en fördjupad eller tillämpad kurs i gymnasiet, skall den

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Augusti Tyresö kommun

Augusti Tyresö kommun Augusti 2009 Tyresö kommun Tyresö kommun/modersmål Ann-Charlotte Strand Bitr. rektor Mångfaldsfrågor Lotta.strand@tyreso.se 08-5782 90 90 070-488 90 90 1 Dokument som styr vår verksamhet Nationell nivå

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr:

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr: 1 (6) Forum för samverkan Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnr: 2 (6) 1. Forum under 2014 Forum för samverkan inledde sin verksamhet 1/1 2014. Beslut om instruktion för Forum togs i november 2013.

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Lärarexemplar med facit

Lärarexemplar med facit UPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGEN Svenskt i Finland: Bilderna berättar så har svenskbygden förändrats Lärarexemplar med facit s. Innehåll 2 Instuderingsfrågor och kronologi 3 Korsord 4 Bildtexter 5 Frågor till

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén

Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN 7-8.9.2016 Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén Seminariets målsättning Stämma av vad som hänt inom nätverken Utbyta idéer och få nya tankar Planera vidare

Läs mer

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05 30.5.2012 UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05 Programöversikt Klocktider 14:15-19 (i regel) Kurstider: våren och hösten 2012, Vasa Modul I FÖRVALTNING Våren 2012,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

8LOG12. Medicinska fakulteten. Gäller från: höstterminen Diarienummer. Kursplan. Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå

8LOG12. Medicinska fakulteten. Gäller från: höstterminen Diarienummer. Kursplan. Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 1(5) 8LOG12 Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30 hp Human Communication from Medical, Psychological and Linguistic Perspectives, I, 30 credits Programkurs Medicinska

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

- Med betoning på det pedagogiska ledarskapet

- Med betoning på det pedagogiska ledarskapet Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Umeå och Luleå Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning på det pedagogiska ledarskapet Skolverket RUC, Umeå universitet RUC Luleå tekniska

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017 Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola Start augusti 2017 Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till

Läs mer