Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012"

Transkript

1 Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2012 Innehåll 1. Förord 2 2. Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet Bakgrund och organisation Nämnden för svensk vuxenutbildning Nämndens medlemmar för perioden Nämndens verksamhet under Kartläggningen av Helsingfors universitets anställdas beredskap rörande vuxenutbildningen 5 3. Verksamheten i siffror 5 4. De olika SVUX-enheternas verksamhetsöversikt SVUX/ Svenska social- och kommunalhögskolan SVUX/ Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia SVUX/ Öppna universitetet Slutsatser 11 Bilaga: Utbildningar och projekt år

2 1. Förord Under det gångna året har nämnden för Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet målmedvetet arbetat med avsikt att stöda och utvidga SVUX-nätverkets verksamhet. Verksamheten har följt de strategiska mål som uppställdes i handlingsplanen för SVUX De strategiska medel som Svenska social- och kommunalhögskolan under denna period har erhållit från universitetet har haft stor betydelse och gjort det möjligt för sekretariatet att samordna och effektivera verksamheten. Nämndens sammansättning där bland annat Palmenias och Öppna universitetets direktörer har medverkat har bidragit till att stärka nämndens samhälleliga ställning och rollen som intresseorganisation för den svenska vuxenutbildningen vid Helsingfors universitet. En av de viktigaste uppgifterna under året har varit att sammanställa resultaten över kartläggningen av de svenskspråkiga forskarnas och lärarnas beredskap och intresse att medverka som föreläsare i den svenska vuxenutbildningen vid Helsingfors universitet. Målet med kartläggningen har å ena sidan varit att möjliggöra en bättre synlighet av den forskning som bedrivs inom universitetet och å andra sidan att göra det möjligt för SVUX-nätverket att bredda utbudet på fortbildning och livslångt lärande. Det livliga intresset som kartläggningen väckte var glädjande. Vuxenutbildningen vid SVUX har nu, tack vare Kaija Junttilas analysarbete tillgång till en databas där hela sextiotre forskare och lärare från olika fakulteter redogör för aktuell forskning som är av intresse för vuxenutbildningen. Resultaten kommer att tjäna som underlag vid planering och genomförande av kommande temamöten. Årsberättelsen synliggör den mångsidiga verksamhet som under året har bedrivits såväl inom SVUX/ Soc&Kom som inom SVUX/ Palmenia likväl som inom SVUX/ Öppna universitetet. Verksamheten speglar ett ökat intresse av fortbildning och livslångt lärande inom många olika professioner. Nya yrkesgrupper har involverats och flera utomstående aktörer har visat intresse för verksamheten som har bedrivits inom olika regioner i landet. Glädjande är den goda personaltillväxten inom Palmenias svenskspråkiga verksamhet. Öppna universitetet å sin sida, visar trots sina knappa personalresurser på ett mångsidigt utbud av olika studiemöjligheter. Slutligen vill jag föra fram några centrala utmaningar för vuxenutbildningen för de kommande åren. Befolkningens ålderstruktur ställer stora utmaningar på vuxenutbildningen. Enligt en prognos är endast 58 procent av befolkningen i Finland år 2026 i arbetsför ålder, det vill säga 2

3 15-65 år gamla. Inom specialistorganisationer blir det allt viktigare att uppehålla de äldre arbetstagarnas motivation att fortsätta i arbetslivet och samtidigt att värna om att yngre arbetstagare blir delaktiga av de äldres erfarenhetsbaserade kunskap. I kärva ekonomiska tider är det klokt att reflektera över den rådande synen på kunskap och kompetens. I dagens samhälle blir det allt viktigare att kunna göra insiktsfulla val i komplexa nya situationer som kännetecknas av motstridiga uppgifter och avsaknad av säker kunskap. Vi behöver en utvidgad kunskapssyn där både teoretisk och praktisk kännedom värdesätts och som bygger på en strävan att utveckla klokhet, fronesis det vill säga en förmåga att göra insiktsfulla val och kloka beslut i okända situationer. En lärande organisation kännetecknas av en innovationsstimulerande kultur där kompetensutveckling värdesätts och där alla, såväl yngre som äldre arbetstagare har likvärdiga möjligheter att ta del av fortbildning och kunskapsutveckling. Camilla Kovero Docent i vuxenpedagogik, universitetslektor, ordförande för nämnden för Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet 2. Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet 2.1 Bakgrund och organisation SVUX- nätverket vid Helsingfors universitet hade under år 2012 verksamhet vid SVUX/ Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia, SVUX/ Svenska social- och kommunalhögskolan och SVUX/ Öppna universitet. Verksamheten samordnades av nämnden för svensk vuxenutbildning. Under år 2012 arbetade följande personer inom SVUX: Utbildningsplanerare Benita Skogberg, Svensk vuxenutbildning/ Öppna universitetet Fortbildningschef Robert Runeberg, Svensk vuxenutbildning/ Soc&kom Planerare Ulf Ahrenberg, Svensk vuxenutbildning/ Soc&kom Projektchef Theresa Sui, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia från april

4 Projektchef Jutta Angus, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia till och med mars 2012, därefter moderskapsledig Planerare Kaija Junttila, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia Planerare Inger Österlund, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia till och med augusti 2012 Planerare Eva Molander, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia från augusti Planerare Johanna Ekström, Svensk vuxenutbildning/ Palmenia från november 2.2 Nämnden för Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet Nämnden för Svensk vuxenutbildning främjar Helsingfors universitets växelverkan med samhället, stöder den svenska vuxenutbildningen samt leder och håller samman SVUXnätverket. Nämnden ställer gemensamma mål för den svenska verksamheten, tar ställning till verksamhetsplanerna och sammanställer en årlig rapport om verksamheten. Nämnden sammanträdde tre gånger till ordinarie möten år Utöver dessa hölls ett temamöte kring enkäten till universitetets sakkunniga. Representanter för SVUX-nämnden besökte också campusmöten under 2012 med information om enkäten Nämndens medlemmar för perioden 2012 Camilla Kovero, universitetslektor, Beteendevetenskapliga fakulteten, ordförande Henrik Hägglund, rektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, vice ordförande Johan Aura, direktör, Utbildningsstyrelsen/ Svenska folkskolans vänner Thomas Hackman, forskardoktor, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Kauko Hämäläinen, direktör, Palmenia Kristina Lindström, universitetslektor, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Michael Mäkelä, inspektör, Regionförvaltningsverket (RFV) Caesar Paterlini, planerare, Svenska ärenden, tjänsteledig under år 2012 Martta Lindström, planerare, Svenska ärenden, ersättare för Caesar Paterlini Alexandra Ramsay, planeringsansvarig lärare, Helsingfors Arbis Carita Rosenberg-Wolff, lektor, Humanistiska fakulteten Helena Åström, universitetslektor, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten Pirjo Hiidenmaa, direktör, Öppna universitetet 4

5 2.2.1 Nämndens verksamhet under 2012 Under nämndens möten behandlades bland annat Helsingfors universitets reformgrupps förslag rörande fortbildningen och det Öppna universitetet, verksamheten under 2012 samt år 2011 års årsberättelse Kartläggningen av Helsingfors universitets anställdas beredskap rörande vuxenutbildningen Nämnden för SVUX initierade en enkät där de svenskspråkiga forskarna och lärarna vid Helsingfors universitets ombads besvara frågor rörande deras intresse att delta som föreläsare inom det Öppna universitetet, fortbildningen eller det fria bildningsarbetet. Våren 2012 skickade Svensk vuxenutbildning SVUX/Helsingfors universitet ut en elektronisk enkät om intresset att delta som vuxenutbildare till universitets svensktalande lärare och forskare. Kaija Junttila, planerare vid Palmenia, ansvarade för enkäten som utformades på dels temamötet i februari 2012 och dels av arbetsgruppen för enkäten (Jutta Angus, Caesar Paterlini, Kaija Junttila, Thomas Hackman, Kristina Lindström, Carita Rosenberg-Wolff, Camilla Kovero och Robert Runeberg). Hela sextiotre personer besvarade enkäten. Nämnden konstaterade att svaren bildar ett fint underlag för planering av kommande vuxenutbildning. En sammanställning av den information som inkommit i SVUX elektroniska enkätundersökning delades ut vid nämndens möte i december Verksamheten i siffror Tabell 1. Utbildningar och studerande inom SVUX år Antalet utbildningar Antalet studerande Tabell 1 beskriver all kurs- och utbildningsverksamhet vid de tre SVUX-enheterna; Palmenia, Soc&Kom och Öppna universitetet. Siffrorna visar att antalet utbildningar är ganska konstant, 5

6 men deltagarantalet varierar. Det höga deltagarantalet jämfört med 2011 beror bland annat på att kortkurserna i mini-intervention hade 300 deltagare. 4. De olika SVUX- enheternas verksamhetsöversikt SVUX/ Svenska social- och kommunalhögskolan Vid vuxenutbildningen arbetade under 2012 fortbildningschef Robert Runeberg och planerare Ulf Ahrenberg. Året präglades av Undervisnings- och kulturministeriets minskade finansiering av läroavtalsliknande fortbildningskurser. De stora fortbildningsprojekt som planerats i samarbete med Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet och Palmenia/Lahtis fick ingen finansiering. De samarbetsprojekt som inleddes under år 2010 och 2011 avlutades under året. Under året planerades sex nya större fortbildningsprojekt: Specialkompetens för daghemsföreståndare Soc&Kom/Palmenia Kulturfonden Sex närstudiedagar Päihde ja mieleenterveystyön erikoisosaaminen Soc&Kom/Tampereen ammattikorkeakoulu/tammerfors universitet Läroavtal Tvåårig utbildning Kansainvälinen viestintä Soc&Kom/Palmenia Lahtis/Tammerfors universitet Läroavtal Ettårig utbildning Åldersstrategi för organisationer/företag Soc&Kom/Palmenia Lahtis Arbetslivsfonden Ettårig utbildning Åldersstrategi också inbakad i TEKES-ansökan Treårigt projekt Seniorkraft i skolan Vi tar upp vår oro! - Dialogisk arbetsmetod för andra stadiets lärare i Österbotten 6

7 Under året avslutades Rektorsskolan och en ny vikarieskola för dagvården inleddes och avslutades. I samarbete med Arcada genomfördes praktiklärarutbildning inom det sociala området. År 2012 grundade Svenska social- och kommunalhögskolan ett så kallat redaktionellt laboratorium. Inom laboratoriets ramar har Svux/ Soc&Kom under år 2012 anordnats både fortbildningskurser, temadagar och seminarier. Slutligen genomförde SVUX några korta kurser för journalister år Svux/ Soc&Kom har under året fungerat som sekretariat för nämnden för Svensk vuxenutbildning. 4.2 SVUX/ Palmenia Palmenias verksamhet går att beskriva genom tillväxt år Förändringen i personalresurs beskriver utvecklingen, då Palmenias personalresurs i slutet av 2012 bestod av sju personer (en projektchef, fyra planerare (varav en var moderskapsledig vid tidpunkten och två arbetade på 60 %) och två sekreterare). Då verksamheten startade år 2006 var personalresursen två personer (projektchef och sekreterare) och hösten 2011 bestod det svenska teamet av fyra personer (projektchef, två planerare och sekreterare). Utbildningarna byggde vidare på projektchefens linje från förra verksamhetsperioden och planeringen justerades enligt efterfrågan, beställningar samt beredskap. Under 2012 bredde Palmenia också ut sig både geografiskt och gällande nya ämnesområden i förhållande till de tidigare åren. År 2012 fick Palmenia finansiering för nya projekt i naturvetenskaper, bedömningsprinciper i språkundervisning, modersmålsundervisning, trestegsstödet, dialogisk samtalsmetodik och för ledarskapsutbildningar för rektorer och skoldirektörer. All finansiering som Palmenia fick var avsedd för undervisningsväsendets personalutbildning. Erhållna finansieringar från 2012 finns sammanställda tillsammans med projektens målgrupper (se tabell 2). Tabell 2. Erhållen finansiering år Projektnamn Målgrupp Antal utbildningar Att jobba med de tre stödformerna Benchlearning for Principals in Finland and Sweden rektorer, klasslärare, speciallärare och elevvården rektorer (i Sverige och Finland) 4 2 Framtidverktyg för modersmålet klass- och modersmålslärare 2 7

8 Jag som ledare rektorer 4 Kreativ utveckling och bedömning av språkundervisning Ledarskapsutbildning för undervisningssektorn språklärare 2 skoldirektörer 4 SPEKTRUM 2015 Vi tar upp vår oro! ämneslärare i fysik, kemi, biologi och geografi studerandevården och lärare inom yrkesutbildningen 4 3 Utbildningar för personal inom undervisningsväsendet Majoriteten av Palmenias verksamhet 2012 bestod av utbildningar för undervisningsväsendets personal. Palmenia arrangerade utbildningar för allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och undervisningssektorns ledning på olika orter i Svenskfinland. Teman i utbildningarna behandlade aktuella förändringar (till exempel trestegsstödet), var ämnesfokuserade (matematik, modersmål, språk och geografi), relaterade till IKT, inriktade sig på utveckling av arbetsgemenskap och ledarskap. För finansieringen stod Utbildningsstyrelsen och Svenska kulturfonden. Spridningen av Trageton-pedagogiken fortsätter på finska genom projektet Att skriva sig till läsning. Att skriva sig till läsning har arrangerats från och med 2007, först på svenska och sedan den marknaden mättades även på finska. Trageton-pedagogiken har också inspirerat till forskning vid Helsingfors universitets barnträdgårdslärarutbildning. Det sammanlagda deltagarantalet i undervisningsväsendets utbildningar år 2012 var 631 deltagare i 33 utbildningar. I genomsnitt deltog 12,7 personer/utbildning(*) i en Palmeniautbildning. Största antalet deltagare fanns i utbildningen Mini-intervention för personal vid yrkesinstitut (1 sp) som lockade drygt 300 intresserade och arrangerades sammanlagt åtta gånger. I bilaga 1 (se sidan 12) har Palmenias alla utbildningar, deras utbildningsorter och deltagarantal från år 2012 sammanställts. *= i statistiken är Mini-interventionen borträknad, eftersom dess deltagarantal var betydligt högre än de övriga utbildningarnas. Ifall deltagarna från Mini-interventionen räknas med var deltagarantalet i medeltal 19,1 personer/utbildning år Palmenias utbildningar för ledande personal inom undervisningsväsendet Under år 2012 genomförde Palmenia tre projekt som var avsedda för undervisningsväsendets ledning. Projekten var Benchlearning for Principals in Sweden and Finland, Jag som ledare och en ledarskapsutbildning för skoldirektörer som sammanknöts i det nationella av UBS initierade 8

9 Toppkompetens-projektet. Målgruppen för det förstnämnda projektet var rektorer vid den allmänbildande utbildningen i Finland och Sverige och för det andra rektorer inom allmänbildande samt yrkesutbildningen och för det tredje skoldirektörerna under Pedagogiskt ledarskap och skolutveckling var temat för den bilaterala benchlearningen för rektorer i Finland och Sverige. Ett nytt koncept med processledare prövades. Två processledare från Finland och två från Sverige bistod grupperna som bestod av 17 rektorer från Finland som mötte 20 rektorer från Sverige för att komma på djupet med att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Utbildningens första modul hölls i november på svenska (2011 var språket engelska) på Lidingö i Sverige. Palmenias samarbetsparter är Skolverket, Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Educode samt Hanaholmens kulturcentrum. Projektet Jag som ledare satt i gång hösten Projektet består av utbildningar i olika teman inom ledarskap och pågår fram till vårterminen Temahelheterna är: Kunskapsarbete och ledning av kunskap, arbetsvälmående och motiveringsprocesser, förändringsledarskap och ett avslutande ledarskapsseminarium. I november arrangeras den första utbildningen gällande kunskapsarbete och -ledning. Skolutvecklingsprojektet Toppkompetens ska stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet i kommunerna och samtidigt skapa förutsättningar för en professionell verksamhetskultur och samverkan även på en finlandssvensk nivå. Projektet samplanerades från och med maj månad tillsammans med Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Pedagogiska institutionen vid Helsingfors Universitet, Finlands Kommunförbund, Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsärenden, Förbundet Hem och Skola, Finlands Svenska Lärarförbund, OPSIA, Fortbildningsarrangörerna Helsingfors universitet/ Palmenia och Åbo Akademi/ CLL samt direktör Bob Karlsson på Utbildningsstyrelsen. Skoldirektörsdagar arrangerades i samråd i Tammerfors samt i november (med professor Hans-Åke Scherp från Sverige som huvudinspiratör) på Utbildningsstyrelsen i Helsingfors. Palmenias övriga verksamhet år 2012 I tillägg till undervisningsväsendets personalutbildning, avslutade Palmenia sin utbildning för nya författningsöversättare år Behovet av nya översättare var stort, eftersom flera översättare går i pension inom de kommande åren. Utbildningen inleddes redan hösten 2011 och den planerades och genomfördes i samråd med statsrådets svenska språknämnd. För finansieringen stod Undervisnings- och kulturministeriet. I utbildningen deltog 15 personer och dessa sållades ut efter inträdesprov, då intresset var större än vad det kunde antas till utbildningen. Utbildningens bestod av praktiska översättningsövningar som kombinerades med föreläsningar och övningar i lagspråk, juridiskt språkbruk och språkvård, översättningsteori samt genre- och textanalys. I utbildningen ingick också en presentation av branschen samt orientering om informationssökning och tekniska hjälpmedel. Flera sakkunniga deltog med anföranden under närstudiedagarna och därtill fick deltagarna smågruppshandledning av erfarna lagöversättare. 9

10 År 2012 gjorde Palmenia också ett försök i att påbörja en svenskspråkig utbildning i arbetshandledning. Projektet påbörjades slutligen inte, eftersom antalet intresserade var något för få för att utbildningen hade lönat sig ekonomiskt. Palmenia påvisade dock sitt intresse att arrangera vuxenutbildning för nya intressegrupper på svenska och därtill lyckades Palmenia även skapa nya nätverk med projektet. Projektchefen valdes in i nya intressebevakningsgrupper såsom RFU vid ÅA/PF (Rådet för forskning och utveckling) och styrgruppen för Toppkompetens SVUX/ Öppna universitetet År 2012 erbjöd Öppna universitetet grundstudiehelheterna på 25 studiepoäng i pedagogik (allmän- och vuxenpedagogik), rättsvetenskap, socialt arbete, statskunskap, socialpsykologi och socialpolitik. Dessutom anordnades enskilda studieavsnitt i biologi, genetik, näringslära, miljökunskap, engelska och Norden-kunskap. De flesta kurserna har erbjudits också under tidigare år. En nyhet var kursen Grunderna i kostbehandling 3 sp som ordnades för första gången på svenska vid Öppna universitetet. Öppna universitetets kurser arrangeras främst i samarbete med vuxenutbildningsinstitut i Svenskfinland. År 2012 erbjöds kurser på svenska vid Helsingfors stads arbetarinstitut, Borgå folkakademi, Högskolan på Åland, Västra Nylands folkhögskola och Mellersta Österbottens sommaruniversitet. Av dessa kurser annullerades tyvärr de kurser som planerats till Mellersta Österbottens sommaruniversitet. Antalet studerande (antalet studierätter) på de svenska kurserna vid Öppna universitetet under 2012 samt deras fördelning enligt läroinrättningar och utbildningsområden (brutto) redovisas nedan: Pedagogik: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut 85, Västra Nylands folkhögskola 17 Naturvetenskaper: Borgå folkakademi 7 Agrikultur-fortsvetenskapliga studier: Borgå folkakademi 10, Högskolan på Åland 8. Vid samarbetsinstituten fördelade sig de avklarade studiepoängen enligt följande: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut 270, Borgå folkakademi 18, Högskolan på Åland 9, Västra Nylands folkhögskola 139. Siffrorna kan ännu ändras något beroende på att en del av kurserna tenteras våren Öppna universitet erbjöd även kurser i form av integrerad undervisning i Helsingfors. Öppna universitetet köpte studieplatser av Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU, agrikulturforstvetenskapliga fakulteten och humanistiska fakulteten. Öppna universitetets kvot på kurserna har varit 5 och i vissa fall 7 platser per kurs. Det totala antalet studerande på de olika 10

11 kurserna i Helsingfors med studierätt 2012 var 93 (brutto). De populäraste ämnena inom den integrerade undervisningen var socialpsykologi och psykologi samt rättsvetenskap. De avklarade studiepoängen inom ramen för Öppna universitetets undervisning i egen regi fördelade sig ämnesvis enligt följande: Socialt arbete (grundstudier, Helsingfors) 15, Rättsvetenskap (grundstudier, Helsingfors) 50, Psykologi och socialpsykologi (grundstudier, Helsingfors) 49, Nordenstudier (enskilt studieavsnitt inom grundstudier, Helsingfors) 10. Också dessa uppgifter kan eventuellt justeras senare. Vid Öppna universitetet avsätts cirka hälften av en utbildningsplanerares arbetstid för planering av de kurser som ordnas på svenska. 5. Sammanfattning 11

12 Utbildningar och projekt år 2012 SVUX/Soc&kom Kansainvälinen viestintä Päihde- ja mieleenterveystyö Praktiklärarutbildning Ta till tals-kurs Tidskriftskurs Storytelling Social gerontologi Vikarieskola för dagvården Barns och ungdomars välmående och trygghet Rektorsskolan , modul 2 och 3 SVUX/Palmenia Utbildningens namn och omfattning Utbildningsorter Deltagare Benchlearning for principals in Finland and Sweden (5 sp) Stockholm 11 Drama som inspiration för lärare (1 sp) Borgå 8 Flerspråkighet och mångkulturalism (5 sp) Vasa 13 Förskolan och de tre stödnivåerna (2 sp) Sibbo 24 Geografi i förändring (3 sp) Helsingfors 17 Inlärningssvårigheter och nätundervisning (3 sp) Helsingfors & Kyrkslätt 28 Jag som ledare Kunskapsarbete och ledandet Borgå 18 12

13 av kunskap (3 sp) Jag som utbildare (2 sp) Helsingfors 11 Kreativ utvecklings och bedömning av språkundervisning (5 sp) Vasa 16 Mini-intervention för personal vid yrkesinstitut (1 sp) Ekenäs, Pargas, Mariehamn, Esbo, Vasa, Jakobstad, Helsingfors & Borgå 313 Muntlig kommunikation i gymnasiet (4 sp) Helsingfors & Vasa 19 Nya ämnesdidaktiska verktyg Matematik (1 sp) Helsingfors, Raseborg & Vasa 50 Rektorns nya redskap IKT för skolan ledning (2 sp) Raseborg 8 Sexualfostran (3 sp) Esbo 8 Sociala medier Helsingfors & Lovisa 20 Undersökande lärande (2,5 sp) Helsingfors 9 Utomhuspedagogik (5 sp) Solvalla (fortsättning från 2011) 20 Utveckla arbetsgemenskapen genom konflikhantering (1 sp) Helsingfors 17 Utvärdering av muntliga prov (5 sp) Helsingfors & Öst- Nyland 14 Webbpublicering för lärare (1 sp) Helsingfors 7 13

14 SVUX/ Öppna universitetet Helsingfors stads svenska arbetarinstitut Pedagogik, allmän och vuxenpedagogik Pedagogikens och vuxenpedagogikens grunder 4 sp Pedagogikens historia och filosofi 4 sp Individ och samhälle 4 sp Utveckling och lärande 4 sp Didaktik 4 sp Orientering till pedagogisk forskning 5 sp Västra Nylands folkhögskola Pedagogik, allmän och vuxenpedagogik Individ och samhälle 4 sp Didaktik 4 sp Orientering till pedagogisk forskning 5 sp Borgå folkakademi Biologi Människans fysiologi 3 sp Högskolan på Åland/Öppna högskolan Näringslära 14

15 Grunderna i kostbehandling 3 sp Mellersta Österbottens sommaruniversitet Näringslära Grunderna i näringslära 3 sp (annullerad) Biologi Cellbiologi och cytogenetik 3 sp (annullerad) Genetik Människans genetik 3 sp (annullerad) Engelska Engelsk textförståelse, skrivning och muntlig kommunikation 3 sp (annullerad) HU/Öppna universitetet Rättsvetenskap Den offentliga rättens grunder 5 sp Mänskliga rättigheter 5 sp Familjerätt 5 sp Kommunalrätt 5 sp Socialrätt I 5 sp Offentlig rätt, fortsättningskurs, 5 sp Socialpsykologi och psykologi Introduktion till socialpsykologin 3 sp Introduktion till psykologin 3 sp Sociala kognitioner, attityder och grupprocesser 5 sp 15

16 Klinisk psykologi i social kontext 6 sp Utveckling och socialisation 5 sp Socialpsykologins och psykologins klassiker 5 sp Arbets- och organisationspsykologi 3 sp Socialt arbete Introduktion till socialt arbete 5 sp Introduktion till socialpolitiken 5 sp Socialarbetets dimensioner: Introduktion till socialt arbete som praktik 5 sp Människan i ett livscykelperspektiv 5 sp Sociala problem och lösningsmodeller 5 sp Statskunskap med förvaltning Statskunskapens grunder 7 sp Förvaltningspolitik - strukturer och processer 6 sp Organisationernas politiska inflytande 6 sp Jämförande politik och förvaltning 6 sp Socialpolitik Introduktion till socialpolitiken 5 sp Perspektiv på sociala problem 5 sp Socialpolitikens nationella och internationella utmaningar 5 sp Specialkurser i socialpolitik 5 sp Miljökunskap Miljö och u-länder från biologi till ekonomi 4 sp Nordenstudier Introduktion till Nordenstudier 5 sp 16

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05 30.5.2012 UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05 Programöversikt Klocktider 14:15-19 (i regel) Kurstider: våren och hösten 2012, Vasa Modul I FÖRVALTNING Våren 2012,

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff

TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2008 Advanced Bo Palaszewski Projektledare Sofia Silva Projektkoordinator Peter Nyström Vetenskaplig

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

NTA som skolutvecklingsprogram

NTA som skolutvecklingsprogram Sammanfattning NTA som skolutvecklingsprogram Utvärdering av effekten av kompetensutveckling på lärarna och deras värderingar samt effekten på kommun- och rektorsnivå Margareta Ekborg Umeå Universitet

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Utbildningsutskottet. Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan

Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Utbildningsutskottet. Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Utbildningsutskottet Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan 2 Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Förord Genom forskning får vi hela tiden

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION LYKEION GYMNASIECAMPUS I VASA VASA GYMNASIUM VAASAN LYSEON LUKIO BAKGRUND Vasa stads förvaltning för andra stadiets utbildning tvåspråkig sedan år 2004 År 2009 gjordes ett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser Ledningsgruppens möte 16.5.2008 Stefan Sjöblom Svenska social- och kommunalhögskolan Organisering Samarbetsprojekt SSKH Åbo Akademi i Åbo och Vasa

Läs mer

Arbetsplan för nyanlända elever

Arbetsplan för nyanlända elever Förskola & Skola Arbetsplan för nyanlända elever Om vissa skolor i Nacka kommun fick profilera sig på olika språk, kunde en nyanländ elev placeras på en skola som valt att profilera sig på elevens modersmål.

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer