Utvärdering av Ross Tensta-satsningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Ross Tensta-satsningen"

Transkript

1 Mål & Resultat No 8 Utvärdering av Ross Tensta-satsningen En skola där eleverna blir sedda och lärarlaget är ett säkerhetsnät

2 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2013 Adress: Box 22049, Stockholm Tel: (vx) Fax: E-post: Författare: Camilla Wallström Formgivning och originalproduktion: b-e-r-g.se Foto: Christer Wallström, Björn Tesch, Ulrica Zwenger Upplaga: exemplar

3 Inledning Den resa som Ross Tensta gymnasium gjort efter beslutet att förändra skolans organisation och arbetssätt är anmärkningsvärd. Den visar att det går att förändra etablerade föreställningar när vilja, kunskap och kompetens finns tillsammans med stöd från beslutsfattare och förvaltningsledning. Skolan har idag långt över 700 elever och fungerar väl i en ökande konkurrens om gymnasieelever. Studieresultaten ligger i stort sett kvar på samma nivå trots att meritvärdet vid antagning visar en nedåtgående trend över åren. Det visar att skolan erbjuder goda förutsättningar för eleverna att nå målen för sina gymnasiestudier. Utvärderingen som utbildningsförvaltningen låtit genomföra är baserad på över 40 intervjuer både internt i skolan och externt. Samtliga lärarlag har intervjuats. Intervjuerna har kompletterats med miljö- och verksamhetsstudier. Den interna utvecklingsprocessen har följts genom studier av samtliga protokoll från månatliga samverkansmöten Metoderna har valts i syfte att ta reda på om förändringsarbetet är levande och om det påverkar och genom syrar verksamheten. Stockholm 2013 Thomas Persson Utbildningsdirektör 3

4 Innehållsförteckning Inledning 3 Ett nödvändigt men modigt beslut 6 Ross konceptet 7 Utvecklingen mot Ross Tensta en radikal förändringsprocess 9 Lärarnas lärande 12 Elevernas lärande 13 Ledningens betydelse 14 Resultatet av satsningen 16 Referenser 20 Bilagor 21 Intervjuguide 21 Genomförda intervjuer 21 Samverkan med organisation, högskolor, företag 22 Exempel på besök till Ross Tensta Gymnasium Publikationer i skriftserien 26

5 Utvärdering av Ross Tensta-satsningen Camilla Wallström

6 Ett nödvändigt och modigt beslut I början av 2000-talet upplevde Tensta likt flera andra förortsgymnasier att svårigheterna att rekrytera elever ökade för varje år. En del av förklaringen fanns i friskolereformen från 1992 och Stockholms stads beslut år 2000 att ta bort närhetsprincipen och ersätta den med betygsprincipen. Många elever valde då innerstadsskolor i första hand. Den stora gruppen sökande till Ross Tensta har varit och är elever i närområdet och friskolorna var inte så många vid den tiden, men på sikt väntades en förändring. Prognoserna visade också att ungdomar i gymnasieåldern förväntades minska under ett antal år framöver. Stockholms stad beslutade då att göra en särskild satsning på gymnasieskolorna i Farsta, Skärholmen och Tensta för att stärka kvalitet och öka attraktionskraft. Två av gymnasierna fick fria händer att utveckla sin profilering medan Tensta gymnasium utvaldes att starta sin skolutveckling som ett samverkansprojekt mellan skolan, Stockholms stads utbildningsförvaltning, Ross Institute och Kompetensfonden. Satsningen på Tensta gymnasium innebar ett risktagande av ovanligt slag då det handlade om att ge ett utvecklingsuppdrag som villkorade delar av organisationen och innehållet i det pedagogiska arbetet, något som normalt är förbehållet skolledning och lärare att besluta. Resurser gavs i form av ekonomiskt stöd som tilldelades de tre förortsgymnasierna samt ett av Kompetensfonden beviljat projekt för Tensta gymnasium. En förutsättning var också att skolledning och lärare var beredda att ge av sin tid. Att det blev just Rosskonceptet som blev modell handlade både om kontakter och att det imponerade pedagogiskt. Konceptets innehåll visade också exempel på hur en skola kan fungera när den är som bäst även efter svenska förhållanden. Det fanns inget som stred mot vårt regelverk utan handlade om att använda en pedagogisk modell och metod att nå målen för gymnasieutbildning. Pedagogiska koncept från andra länder är inte heller något nytt. Reggio Emiliapedagogiken från Italien är ett annat välkänt exempel. 6

7 Rosskonceptet Rosskonceptet är en modell för undervisning som startades 1991 av Courtney och Steven Ross i samarbete med forskare från främst Harvard University, USA. Modellen omsattes i Ross School, Long Island utanför New York City med elever från hela världen. 1) Den pedagogiska tillämpningen utgår från ett holistisk perspektiv där hörnstenarna är ämnesintegration, elevens välmående, ansvarstagande och framåtriktad omvärldsförståelse både lokalt och globalt. Ett centralt begrepp är core values som innebär hänsyn och respekt för alla människor, natur och miljö. Skolmat och fysisk rörelse är viktigt för lärandet liksom att stimulera alla sinnen. Nyfikenhet och kreativitet stimuleras av estetisk verksamhet tillsammans med modern datateknik. En vacker och transparent miljö stärker ytterligare. Ett bibliotek i hjärtat av skolan, en vacker vinterträdgård och många konstverk illustrerar den pedagogiska idén. För att genomföra det pedagogiska konceptet organiseras undervisningen i historiska perioder som bas för ämnesintegrationen. Perioderna delas i sin tur in i units. 2) Alla ämnen deltar i princip i en unit och lärarna ger under lektionstid sina ämnesperspektiv på det aktuella området. Ett exempel är att konsten i skolan används i undervisningen för att illustrera olika tidsperioder. Schemabrytande integrerade projekt genomförs under varje unit. Där får eleverna många möjligheter att knyta externa kontakter med omgivande samhälle och öka förståelsen för samhällsproblem och andra människors livssituation. Ett sådant projekt kan t ex innebära att eleverna startar insamlingar till olika hjälporga- nisationer lokalt eller globalt. Under en period i mitten av terminen M-term knyts studierna ihop i större projektarbeten som kan vara av både social- och ämnesfördjupande karaktär. Målet är att ge eleverna goda kunskaper, gott självförtroende och en stabil värdegrund. Lärarna arbetar i ämnesövergripande lärarlag med en lagledare som arbetsledare. Varje lärarlag ansvarar för tre årskurser inom ett programområde med cirka 120 elever och varje programområde har sin fasta hemvist i skolan. Lärarnas arbetsrum ligger i direkt anslutning till programområdet. 1 Ross Institute New York bedriver fortbildning i konceptet för lärare. Institutet har startat en filial i Sverige, Ross Institute Sweden, förlagd till Ross Tensta Gymnasium 2 Skolan beslutade att använda engelsk terminologi för att signalera/förtydliga ett förändrat arbetssätt. 7

8 8 Ross Tensta har idag en inspirerande och delvis ovanlig studiemiljö.

9 Utvecklingen mot Ross Tensta en radikal förändringsprocess Den förändringsprocess som Tensta gymnasium genomgått sedan början av 2000-talet är ett exempel på framgångsrik skolutveckling som väckt intresse både nationellt och internationellt. Kort om bakgrunden Det nybyggda gymnasiet i Tensta blev år 1984 ny hemvist för Norra Latin och 2/3 av lärarkåren valde att följa med från innerstaden till förorten. Norra Latins pedagogiska modell med koncentrationsläsning levde kvar i den nya skolan i Tensta fram till gymnasiereformen i mitten på 1990-talet då Lpf 94 och kursutformat gymnasium infördes. Skolan hade en traditionell organisation med en pedagogik som byggde på lärarnas individuella intressen och engagemang. I början av 2000-talet blev det allt tydligare att Tensta gymnasium hade ett stort behov av utvecklingsåtgärder för att hävda sig i den hårdnande konkurrensen om gymnasieelever. Initieringsfasen 2002 Utbildningsförvaltningen kände till Rosskonceptet och ett första besök gjordes i Ross School under våren Den pedagogiska modellen imponerade på flera sätt och idén växte fram om att våga pröva ett nytt och radikalt grepp för Tensta gymnasium med ett samarbete över Atlanten. Det är lättare och går snabbare att ta ett färdigt koncept än att börja utveckla en idé. (citat intervju) I maj 2002 undertecknades ett Memorandum of understanding av representanter från näringslivskontoret Stockholms stad, företag i Kista, utbildningsförvaltningen samt Tensta gymnasium, grundskola och ledningen för Ross School och Ross Institute. Utbildningskonceptet som Ross School har utvecklat möter Stockholms ambition om att Stockholm vill utvecklas mot att synas mer globalt och locka till sig utländska forskare och investeringar samt att återföra utbildning till världsklass. 1) Förberedande fas fram till beslut Hösten 2002 besökte den första gruppen lärare Ross School och januari 2003 fattades formellt beslut om att Tensta gymnasium skulle omvandlas till en skola där mångetniciteten innebär ett mervärde, lärprocessen utgår från varje elevs individuella behov, undervisningen genomsyras av kultur och globalt tänkande, det sker ett organiserat samarbete med näringsliv och högskolor och fysisk miljö och IT främjar ett elevaktivt arbetssätt i gruppstorlekar som normalt inte överstiger 20 elever. Idéerna är i mångt och mycket hämtade från Ross School på Long Island och som en grundpelare finns Howard Gardners teorier om inlärning och olika intelligenser. 1) Satsningen var även en del av stadens arbete med Kistavisionen och ett samverkansprojekt inom staden och undertecknades av Utbildningsnämnden, SDN Spånga-Tensta, Intergrationsnämnden, Näringslivsnämnden och Kulturnämnden. 1 Tjänsteutlåtande Dnr /90 9

10 Projektplanering våren 2003 Projektet innebar inte någon förändring av programstrukturen men elevernas arbete mot programmålen skulle ske på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare. Tidpunkten för att omvandla Tensta gymnasium sattes till höstterminen 2003 med början för årskurs 1. Projekttiden var 3 år. Förberedelserna innehöll resor för lärare i referensgrupper till Ross School, lagledarutbildning och fortbildning i Rosskonceptet för skolans personal. Lärarlag bildades efter intresseanmälan om att ingå i lag och efter inriktning och sammansättning. Varje lärarlag skulle ansvara för undervisningen i tre årskurser och lagledaren hade uppgiften att vara en sammanhållande länk. Nya timplaner togs fram av projektgrupp och den första etappen av skolans ombyggnad påbörjades. Inför det årets tjänste fördelning finns en notering i SVG-protokollet som signalerar om pågående förändring....frukost är ett nytt inslag i schemat. Projektstart hösten 2003 Den 28 augusti 2003 invigdes Ross-projektet av utbildningsministern, skolborgarråd, representanter från Ross School, högskola och förvaltningsledning tillsammans med elever och skolans personal. Förberedelser för egna datorer började med en inventering av elevers och lärares datakunskaper. Helpdesk för eleverna och datautbildning för lärarna startades samtidigt som en gemensam datapolicy och ett stärkt säkerhetstänkande togs fram. Resor i båda riktningar mellan Tensta och Long Island fortsatte och i slutet av läsåret deltog även elever. Det andra projektåret ägnades åt att indela undervisningen utifrån historiska perioder. Vidare fortsatte ombyggnaden av skolan för att vara helt genomförd Projektet innehöll även en koppling till högskolor och forskning. Stockholms stad tecknade ett samarbetsavtal med Lärarhögskolan och våren 2005 genomfördes The First International Conference on Globalisation and Learning. Det var ett toppmöte om utbildning och globalisering där frågor kring utbildningens framtida utveckling var i fokus. 1) Konferensen var ett resultat av samarbete mellan Stockholms stad, högskolor och Ross School/Institute. 2) Flera grundskolor i stadsdelen Spånga/Tensta och i Kista visade intresse att ingå i ett utvidgat Rossprojekt. De startade därför ett projekt med Ross-inspirerad pedagogik med stöd från Kompetensfonden och grundskolerektorer med chefer reste till Ross School. Projektavslut 2006 Vid projekttidens slut förändrade skolan driftkonceptet till följande profil: helhetssyn på lärandet elevaktiva arbetssätt ämnesövergripande arbetslag historia/idé- och kulturhistoria som bas i ämnesintegrationen utökad estetisk verksamhet med bild, musik, drama samt kulturhistoria bärbara datorer i trådlöst nätverk till lärare och elever grupper om 20 elever per klassrum pedagogisk anpassning av ombyggda lokaler wellness frukost, lunch med flera rätter, utökad idrott specialidrott basket/fotboll samlingar ca 30 min en gång/vecka med rörelseövningar, drama, elevpresentationer, korta föredrag med mera. samarbete med Karolinska institutet, Polishögskolan, Lärarhögskolan, Handelshögskolan, Ross School, Advokatfirman Vinge samt ett flertal lokala företag. Skolan får uppdraget att starta Salut för elever som inte är behöriga eller har hoppat av gymnasiet. Ackrediteringsperioden Kontakterna med Ross School och resorna mellan skolorna stöttade utvecklingen av Tensta gymna- 1 Se Learning in the Global Era: International Perspectives on Globalization and Education Lärahögskolan, KTH, Musikhögskolan, Stockholms stad, Ross School och Ross Institute 10

11 sium. Efter projekttidens slut kom ett erbjudande från Ross Institute om att förbereda för en ackreditering. Ett avtal tecknades i maj 2007 mellan Ross ledning och Stockholms stads utbildningsdirektör samt rektorn för Tensta gymnasium angående en 3-årig utvecklingsplan. Det första året genomförde Tensta gymnasium en självutvärdering som sedan granskades av Ross Institute. År 2 och 3 genomfördes sedan de förbättringar som analysen lyft fram skedde en provisorisk ackreditering och skolan fick rätt att använda namnet Ross. Efter enhälligt beslut i Skolkonferensen och godkännande i Utbildningsnämnden bytte skolan namn till Ross Tensta Gymnasium. Arbetet med core values påbörjades och samtidigt genomförde Skolverket en inspektion som visade positivt resultat. Under 2010 genomfördes den slutliga ackrediteringen av examinatorer från Ross Institute och metoden som användes var elev- och föräldrasamtal, lektionsbesök och inspektion av verksamheten. Ackrediteringsceremoni skedde den 11 oktober Ackrediteringen säger att så här är det vi gör (citat intervju) Under de här åren startade Tensta Community Center (TCC). Salut blir en ordinarie verksamhet inom Ross Tensta och KTH blir hyresgäst i skolan. I dag arbetar samtliga verksamheter vid skolan enligt Rosskonceptet. Efter ackrediteringen 2011 Ett tecken på att skolutveckling är en ständigt pågående process är gymnasiereformen Gy11. Efter att Ross Tensta ackrediterats inleddes arbetet med att förbereda införande av Gy11 och anpassa reformen till Rosskonceptet. En ny ledningsorganisation där rektor blivit gymnasiechef och tre nya rektorer fått uppdraget att driva Rosskonceptet vidare enligt skolans vision visar på fortsatta utmaningar för skolan. Intresset från omvärlden Under projekttiden och tiden för ackreditering var intresset från omvärlden stort. Vid starten 2003 var konceptet långt före övrig skolutveckling. En helhetssyn på lärande, 20-grupper av elever som fick varsin dator och fokus på wellness som står för att sköta hela sig själv med mat, motion och estetik var nya tankar inom pedagogiken. Besöken till Ross Tensta under åren uppgår till närmare 200 från hela världen. Runt 40 besök har kommit från Japan, Singapore, Sydafrika, Europa medan ett drygt 20-tal besök kommit från skolor och kommuner i länet. Besökande har varit ministrar, politiker, ambassader, industriledare, företag och personer från utbildningssektorn (se bilaga). 11

12 Lärarnas lärande Förutsättningen för att starta ett så utmanande förändringsprojekt var att lärarna och skolans ledning sa ja till projektet. Hela lärarkollegiet med undantag av några få antog utmaningen att gå in i en krävande process av omprövning av det pedagogiska arbetet med tillhörande omorganisation och ombyggnation för att ge bättre förutsättningar för lärande. En av lärarna beskriver förändringen som att bygga skutan medan man seglar. De viktigaste pedagogiska vinsterna enligt lärarna är att skolan bedriver både bildning och utbildning. Ämnesintegreringen bygger broar där man lär av varandra och det nära mentorskapet för 20 elever gör det nödvändigt att samarbeta kring både stoff och elever. Lärarlaget är mycket uppskattat och bildar ett säker hetsnät runt eleven då flera lärare ser vad som händer. Det gör att snabba åtgärder blir möjliga vilket underlättar för både eleven och läraren. Det är extremt utvecklande att vara i skarpt läge. (citat lärarintervju) Ett axplock av mer konkreta fördelar som lärarna uttrycker är att: det är bra med mindre elevgrupper, samarbetet stärker ämnesutvecklingen, man kan examinera på annat sätt, det är positivt att lära av kolleger i arbetslag, estetiska ämnen tillför andra tänkesätt och att det är utvecklande att man kan koppla ihop kurser. Det holistiska synsättet på kunskap och lärande har öppnat nya möjligheter att utvecklas i sin profession. Något av det som finns att lära av utvecklingsarbetet är att viljan att vara delaktig är avgörande för utvecklingen. Tydlig ledning som pekar på målet är också en förutsättning för att lyckas. Det är även viktigt att utbilda ny personal. Resorna till Ross School och utbildning i konceptet är av avgörande betydelse för att få inspiration och förståelse för arbetssättet. Exempel på svårigheter att övervinna har varit att ändra gemensam planering vid frånvaro, kollision mellan kursmål och det pedagogiska konceptet och framför allt att processen krävt en stor arbetsinsats. 12

13 Elevernas lärande De intervjuade eleverna går i år 3. Några av dem har besökt Ross School. Eleverna uppskattar framför allt samarbetet mellan lärarna och upplever en nära relation till lärarna som underlättar/gör att de får den hjälp de behöver. Historielinjen gör att man inte glömmer sin historia vilket land man än kommer ifrån. Eleverna trivs och är trygga i sina programområden/hemvister i skolan och de uppskattar konsten och maten. Tidigare elever som påbörjat högskolestudier berättar att de har stor nytta av sin gymnasietid. De uttrycker att de kan analysera och fundera och upplever att de har kunskaper som studiekamrater saknar. Rosskonceptets sätt att se eleven i helhetsperspektiv med lärarlagets ögon är ett förhållningssätt som går igenom i alla intervjuer. Elevhälsan beskriver många fördelar med att ha direkt tillträde till hela lärarlaget vid behov och att skyddsnätet kring eleven möjliggör snabba insatser i ett tidigt skede. Inom en vecka efter att lärarna uppmärksammat något problem finns beslut om åtgärd. 13

14 Ledningens betydelse Det gäller att få alla att dra åt samma håll att bygga en kultur så att alla jobbar i samma riktning. (citat intervju) Ledningen såg de pedagogiska vinsterna med att införa Rosskonceptet och var beredd att ge sig in i arbetet tillsammans med skolans personal. För att starta det gemensamma kulturbygget formulerades en vision. Vår verksamhet organiseras utifrån en helhetssyn på människan, samhället och världen, där helhetstänkande och framtidsberedskap präglar såväl undervisning som all annan verksamhet på skolan. Rossmodellen och undervisningens höga kvalitet har gjort Tensta gymnasium till det självklara valet av gymnasieskola för ungdomar i Västerort och andra delar av Stockholm. Organisationen för utvecklingsarbetet var enkel och tydlig. Rektor började med att utlysa intresseanmälan att ingå i en projektgrupp våren Intresset var stort och för att förankra utvecklingsarbetet tillsattes även tre referensgrupper. Projektgruppen arbetade under det första året och rektor valde deltagare efter kriterierna ämnesbredd, 14

15 blandning av åldrar och kön samt intresse för utveckling. I referensgrupperna deltog i stort sett alla lärare. Projektgrupp och skolledning gjorde den första resan till Ross School hösten Förutsättningarna för att driva och samtidigt förankra det pedagogiska utvecklingsarbetet i hela lärargruppen möjliggjordes på ett bra sätt genom den breda representationen. Under våren 2002 bildades även sju lärarlag med ansvar för vardera 40 elever som väntades till år 1 hösten 2003 i samband med projektstart. Lärar lagen fick sina arbetsplatser i samma lag område i skolan. Ombyggnaden Ombyggnadsarbetet planerades in från början. Skolan hyr sina lokaler av SISAB och styrningen av ombyggnaden organiserades i ett samarbete mellan extern och intern ledning. Styrgruppen hade representanter från Tensta gymnasium samt från utbildningsförvaltningen, SISAB och Cedevall Arkitekter. Organisationen för ombyggnaden fungerade under tiden för ombyggnad som varade under åren Strategi för utvecklingsprocessen Rektor hade lagledarna som sina medspelare i ledningen av utvecklingsprocessen. De i sin tur fick stöd i form av ledarutbildning och övrig utbildning under arbetets gång. Strategin att leda processen via lagledarna kan följas i protokollen från samverkansgruppens möten som visar en tydlig och fungerande modell för styrning och ledning av den pedagogiska utvecklingen. Lagledarnas roll utvecklades stegvis från att vara en sammanhållande länk till att ta ett allt större ansvar i en arbetsledande roll som idag även innefattar utvecklingssamtal. Domänledare utsågs och var/är ansvariga för pedagogisk utveckling inom ett ämne. Vad gäller besöksansvar, att agera som Rossvärd vid de många besöken provades olika modeller under projektåren. Lagledarna var först ut som mest insatta i Ross-modellen. Mötet med besökare var ett tillfälle att marknadsföra skolan och Rosskonceptet. Rektor skapade en väl fungerande struktur för styrning och ledning av Rosskonceptets utveckling. I utdragen från samverkansprotokollen framgår processen, men det finns även omfattande dokumentation vad gäller uppdrag och mål för lagledare, lärarlag och Rossvärdar. Dokumenten revideras varje år. Den 1 juli 2011 förändrades ledningsstrukturen inom förvaltningen vilket innebar att tre nya rektorer ansvarar för styrning och ledning av Rosskonceptets fortsatta utveckling. 15

16 Resultatet av satsningen Den teoretiska modellen för utvärderingen innehåller användande av tre olika kvalitetsaspekter. n Strukturkvalitet handlar om ramar och yttre förutsättningar som personalen inte kan påverka, t ex ekonomiska faktorer och resursfördelning, personaltäthet, elevgruppens storlek samt personalens utbildning och kompetens. Även upptagningsområde, föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever med utländsk bakgrund brukar räknas som strukturella faktorer. n Processkvalitet handlar om det som sker i verksamheten i de processer som äger rum i skolan. När det gäller processkvalitet finns det en rad faktorer som har betydelse enligt forskningen. Det kanske mest avgörande tycks vara förhållningssättet bland personalen och den pedagogiska medvetenheten, vilket bl a kommer till uttryck i sättet att tänka och förhålla sig till elever, kolleger och ledning. n Resultatkvalitet rör måluppfyllelse och resultat, d v s om verksamheten når det som eftersträvas. Resultat kan definieras och studeras på olika sätt. En form av resultat är olika nöjdhetsindex, där man talar om resultat i termer av att motsvara förväntningar (hos elever, föräldrar, personal, ledning, politiker). Ett annat är elevens studieresultat eller fortsatta studier, arbete etc. Verksamhetens utformning och processer kan också vara en del av resultatet. 1) Strukturkvaliteten i satsningen bedöms som god i samband med beslut om Rosskonceptets införande och utveckling under åren Elevgruppens storlek underlättade liksom personalens goda kompetens. Utmaningar nu är reformeringen av gymnasieskolan och anpassning till resursfördelningen. Eleverna fortsätter att komma från närområdet med många etniska grupperingar. Bristande kunskap i svenska språket ökar kontinuerligt och manifesteras i sjunkande meritvärde inför antagning till gymnasiet. Ross Tensta har den högsta andelen elever med utländsk bakgrund i Stockholms stad, men det finns flera gymnasieskolor i staden som har en lägre andel högutbildade föräldrar. Vad gäller processkvaliteten så uppvisar skolan många kriterier på att konceptet genomsyrar verksamheten. Att integrera en gemensam värdegrund och skolkultur beskrivs av ledningen som den största utmaningen. Rektor skapade snabbt en välfungerande struktur för utvecklingsarbetet men att hitta fram till gemensam värdegrund är ett långsiktigt arbete. Rosskonceptets sätt att se eleven i helhetsperspektiv med lärarlagets ögon är ett förhållningssätt som lyser igenom vid alla interna intervjuer. Det framkommer även att ett tydligt ledarskap varit en förutsättning som funnits med hela tiden. Rektor skapade en enkel och väl fungerande modell för styrning och ledning av konceptets utveckling med lagledarna som nyckelpersoner för den pedagogiska utvecklingen. Processen innebar att alla som arbetade i skolan snabbt hamnade i en förändring från ett tillstånd till ett annat. Skolorganisation, planering och genomförande av undervisning förändrades i grunden. För att som medarbetare finna sig tillrätta krävdes förutom allt merarbete att även ändra inställning. När sammanhanget förändras får det man tidigare lärt en ny innebörd. 2) Ändras inte inställningen så blir det konflikt. Det är något som 1 Modell från Skolverkets nationella utvärderingar (Ulf P Lundgren och Sigbritt Franke-Wikberg). Modellen finns även beskriven i Skolverkets rapport 239 år O Öquist,

17 alltid sker i samband med utvecklingsarbete, så skedde också i Ross Tensta även om en stor majoritet av personalen var och är entusiastisk. En lärdom är att den här typen av konflikter är något att ta hänsyn till och hantera klokt i samband med förändring, så att inte priset blir för högt för ledning, medarbetare och skolans varumärke. Vid utvärdering av resultatkvaliteten har måluppfyllelsen bedömts i relation till de mål för undervisningen som beslutades 2003 i samband med satsningen på Rosskonceptet. Har mångetniciteten fått ett mervärde? Skolan speglar mera av världen än av Sverige då över 90% av eleverna har invandrarbakgrund. Elevernas bakgrund från olika länder tas tillvara i de olika projekten och den egna historien. Då många av eleverna behärskar flera språk är utmaningen att få eleverna att se språkkunskaperna som en tillgång. Att bedöma om mångetniciteten fått ett mervärde beror på vad som värderas. Det finns mervärde i ökade möjligheter att konkretisera det globala perspektivet men språkutvecklingen i svenska språket försvåras. Är skolan en miljö där många etniska grupper är naturligt integrerade? Eleverna tillhör ett lagområde med ca 120 elever där alla tre årskurser är representerade. Det är naturligt att umgås mellan åren vilket ger tillfälle till många möten samtidigt som det egna området i skolan ger en trygghet. Vid besök i skolan upplevs miljön lugn och trygg med artiga elever som umgås naturligt med varandra. 17

18 Vid Skolverkets inspektion hösten 2006 konstaterades också att den fysiska och psykiska miljön är god. 1) Har elevens förmåga att skapa kunskap utvecklats? Nöjdhetsindex har ökat tydligt under tiden för införande av Rosskonceptet. Mest markant är möjligheten att få hjälp av lärare samt information om hur eleven ligger till resultatmässigt. Många fler elever rekommenderar också skolan till andra. Det är en signifikant ökning som talar för att Rosskonceptet ger avtryck i elevens studiesituation. När eleverna börjar år 1 testas de i svenska, engelska och matematik. För varje år konstateras att elevernas förkunskaper försvagats. Trots sämre förkunskaper är utgångsvärdet i stort sett kvar på samma nivå. Vid intervjuerna stärks tolkningen att lärarnas insatser verkligen stärker elever att nå godkänt. Konceptet ger inte högre betyg men eleverna får en chans till och det räddar fler. (citat intervju) Lägre ingångsvärde vad gäller elevens kunskaper och ökat utgångsvärde vittnar om skickliga pedagoger. Elevernas förståelse för konceptet är nog mer att det är naturligt att arbeta på det här sättet och eleverna lyckas bättre. (citat intervju) Har en helhetssyn på lärandet betonats genom ämnes övergripande lärarlag där kulturhistoria utgör ett nav i ämnesintegrationen? Målet med ämnesövergripande lärarlag uppnåddes redan under projekttiden och är fortsatt rådande. Kulturhistoria som nav arbetades fram under projektåren och programmen följer de historiska perioderna i olika grad. Ambition finns på flera 1 Referens: Utbildningsinspektion Tensta gymnasium, Skolverket Dnr :962 håll att ta nya tag för att förstärka den historiska tråden. Genomsyras undervisningen av ett globalt tänkande med många internationella kontakter, t ex från intervjuer och resor? Internationella kontakter sker både genom besök utifrån (se bilaga studiebesök) och resor. Utbytet med Ross School innebär att 6 elever reser dit varje vår och lärarutbytet har varit 1-2 resor per år i vardera riktningen. Ett elevstipendium för studier på Ross School delas ut varje år. Elevresor går även till Indien och Kina, den senaste i mars Resorna sker tillsammans med elever i år 3 från andra gymnasier i staden och ingår i elevernas projektarbete. Finns ett nära samarbete med näringsliv och högskolor? Samarbetet med näringslivet sker idag framför allt via de mentorer som engagerar sig för skolans elever. Det finns ca 30 mentorer som representerar hela bredden inom näringslivet och det är framför allt samhälls- och naturprogrammet som har mentorer i år 2. Ett utvecklat samarbete sker idag utöver Ross School med KTH, Vinge advokatbyrå, Karolinska institutet och Ung Företagsamhet. KTH har verksamhet förlagd i Ross Tenstas lokaler sedan En eftergymnasial och introducerande kurs i arkitektur och samhällsbyggnad finns där. Därutöver finns utställningar, föreläsningar och seminarier samt forskning. Möts varje elev på sin nivå och möjliggörs det genom mindre gruppstorlekar? Intervjuerna ger många exempel på att eleverna möts där de befinner sig. Systemet med mindre gruppstorlekar är genomfört även om grupperna idag kan vara upp till 25 elever. Jag känner samhörighet med Ross School, samma inställning eleven i centrum som också finns i Ross Tensta. (elev i Sp3 som besökt Ross) 18

19 Antal inloggningar i IT-plattformen Fronter Lärare Elever Källa: Ross Tensta Är modern teknik tillgänglig i alla lokaler och används den för att skapa ett mervärde? År 2003 var det revolutionerande när eleverna i år 1 fick sina laptops. I dag är tekniken självklar men eleverna uppskattar sina datorer. För en del elever finns frestelsen att använda datorn till annat än skolarbete under skoltid. Ett mått på måluppfyllelse är att följa datoranvändningens utveckling i översikten av inloggningar i IT plattformen Fronter. För varje år visar elevinloggningarna på dramatisk ökning. År 2011 var det nära inloggningar. Främjar den fysiska miljön integration och elevaktiva arbetssätt? Skolan är ett exempel på en mycket tilltalande och inspirerande lärmiljö. Det är vackert, fräscht och trivsamt. Biblioteket är skolans hjärta och vinterträdgård, tavlor och skulpturer inspirerar. Eleverna har sitt lagområde programvis där även lärarlaget har sina arbetsrum. Symbolspråket med många glasade partier signalerar öppenhet. En öppenhet som också kan utmana arbetsron. Ombyggnaden gjorde skolan klockren för konceptet. (citat intervju) Genomgången av resultatkvaliteten visar att målen för det omvandlade Tensta gymnasium har uppnåtts i hög grad. Omvärldens syn på skolan är att det är en bra skola och att den är nödvändig för stadsdelen, men uppfattningen är att läget är ett hinder för att uppnå visionen om en attraktiv skola med ännu fler sökande än idag. En slutsummering av utvärderingen visar att Rosskonceptet framför allt har resulterat i ökade förutsättningar för skolans elever att nå målen för sin gymnasieutbildning. Elevernas förkunskaper från grundskolan har försämrats de senaste åren men utgångsvärdet ligger i stort sett kvar på samma nivå. Framgångsfaktorn är att eleven blir bekräftad och har ett säkerhetsnät i lärarlaget. Det finns också ett gemensamt förhållningssätt gentemot elev och lärande som genomsyrar verksamheten. Utvärderingen visar även att Ross Tensta gymnasium är en välskött skola. 19

20 Referenser Geijer L, Insulander E, Lindstrand F, Rosvall A-L, Selander S m.fl. Skolutvecklingsprojektet Tensta/Ross Lärarhögskolan i Stockholm december 2006 Franke-Wiberg S, Lundgren U.P Att värdera utbildning Del 1, Wahlström&Widstrand, 1980 Frankelius P Omvärldsanalys, Liber AB 2001 Learning in the Global Era International Perspectives on Globalization and Education, University of California Press Ltd 2007 Ross Tensta Protokoll samverkansgrupp Sahlberg P Finnish Lessons, Teachers College Press 2012 SKL Synligt lärande, presentation av John Hatties forskning 2011 Skolverket Rapport 239 år 2004 Skolverket Utbildningsinspektion i Tensta gymnasium Dnr :962 Utbildningsförvaltningen Följ ditt hjärta, hitta rätt bland Stockholms stads Gymnasieskolor Öquist O Framgångsrikt ledarskap med systemteori, Gothia KTH Arkitekturskolan hemsida Gymnasieantagningen hemsida Skolverket hemsida Stockholms stad hemsida Hemsida, val lärarlag, samarbetspartners m.m. 20

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Maximal utveckling för alla

Maximal utveckling för alla Foto Jani Bryson Maximal utveckling för alla hur möter skolan elever med goda studieförutsättningar? Utredning på uppdrag av Stadsledningskontoret i Nacka kommun Februari 2009 Camilla Wallström C&C Organisation

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

LÄRA STOCKHOLM. Stenhård mjukiscoach. Stavros Louca: Michael Treschow i exklusiv intervju. Salong Normal fick eleverna att våga

LÄRA STOCKHOLM. Stenhård mjukiscoach. Stavros Louca: Michael Treschow i exklusiv intervju. Salong Normal fick eleverna att våga LÄRA STOCKHOLM INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLMS STAD NR 2 2011 Stavros Louca: Stenhård mjukiscoach Michael Treschow i exklusiv intervju Salong Normal fick eleverna

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes. Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.se www.skolutveckling.se Bestnr: U03:011 ISBN: 91-85128-06-6 ISSN:

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer