PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik Lindman Martin Erlanson Jan-Erik Frödin Marianne Ryberg Lotta Lundgren Caroline Lundgren Dick Stockelberg Jan Frisell Carina Modéus Gunnar Wagenius Marie Hjelm-Eriksson Inger Öst (adjungerad) Roger Henriksson Magnus Karlsson Thomas Björk-Eriksson Ordförande Elisabet Lidbrink hälsade alla välkomna till styrelsemötet. 1 Genomgång av senaste styrelsemötesprotokoll 1 i föregående protokoll: SOFs remissvar på En nationell cancerstrategi för framtiden har mött bra respons. Det har inkommit ett nittiotal remissvar sammanlagt. Länsonkologernas verksamhetschefer har lämnat in ett eget remissvar, som även bifogades SOFs remissvar, och de har även framfört önskemål om att länsonkologin ska vara representerad i SOFs styrelse. Detta kommer att meddelas valberedningen inför kommande årsmöte. 2 i föregående protokoll, angående SPUR-inspektioner: Det betonades att svårigheten är att få klinikerna att ställa upp med inspektörer, inte att efterfråga inspektioner. Se för övrigt 13 i dagens protokoll. Därefter lades protokollet till handlingarna.

2 PROTOKOLL 2(5) 2 Nya medlemmar 14 nya medlemmar invaldes i SOF. Som ordinarie medlemmar invaldes: Karin Rydström, Monika Egenvall, Fredrik Persson, Åsa Palm, Marie Ahlström, Anita Blomstermo, Fredrik Bäcklund, Christina Björkenfeldt Havel, Carl-Henrik Shah, Andrea Lacobelli och Katrin Bartfai Jansson. Som adjungerade medlemmar invaldes Per Eisen, Caroline Wigerup och Elisabeth Karlsson. 3 Ekonomirapport Henrik Lindman rapporterade att eftersom verksamhetsåret slutar 30/9 är bokslutet inte klart, men det verkar bli ett resultat i balans. I kassan finns ca 2 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 2000 kronor per medlem. Styrelsen var enig om att en buffert av denna storlek behövs, t ex för att kunna täcka möten som går med underskott. Samtidigt är det viktigt att följa reglerna för ideella föreningar, och Henrik Lindman kommer att kontrollera med revisorn att SOFs kassa följer reglerna. Om kassan skulle stiga ytterligare finns möjlighet att inrätta forskningsstipendium. 4 Onkologidagarna 2010 Onkologidagarna 2010 äger rum 24-26/3 i Kalmar. Högtidsföreläsningarna är klara, Bervenföreläsningen kommer att hållas av John Boice och Waldenströmföreläsningen av Tony Howell. Acta Oncologica föreläsningen har skötts av Bengt Glimelius. Resten av programmet är klart i stora drag. SOFT-kursen 22-23/3 kommer att handla om bröstcancer och programmet är klart. Denna kurs kommer inte att IPULS-certifieras, eftersom det kräver för mycket administration och pengar för en kurs som endast hålls vid ett tillfälle. Onkologidagarna 2011 kommer att hållas i Göteborg. 5 Rapport från utbildningsutskottet Caroline Lundgren gick igenom ST-kurser, där den nya målbeskrivningen anger kurser i medicinsk behandling av cancer, strålbehandling och palliativ behandling inklusive smärtbehandling som obligatoriska. För gynonkologi tillkommer kurs i gynekologisk onkologi och brachyterapi. Mer diagnosspecifika kurser hålls via IPULS men även som SOFT-kurser. Ledarskapsutbildning sker alltmer via sjukhusen, där platserna utökas nu när kurserna är obligatoriska. Styrelsen instämde i behovet av en onkologisk introduktionskurs, som man bör gå under sitt första år som ST-läkare. Lotta Lundgren och Caroline Lundgren fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram förslag och offert på en sådan kurs, som skulle kunna använda ett CDbaserat koncept som finns på LäraNära, Skånes onkologiska klinik och där Jan Degerfelt är ansvarig. Utbildningsutskottet fortsätter att arbeta med utbildningsboken. Dessutom diskuterades diagnostiska prov och Marie Hjelm-Eriksson fick i uppdrag att efterforska om frågebanker finns tillgängliga via ESTRO och ESMO. Nationella tumörgruppsföreningar och planeringsgrupper borde också kunna bidra med frågor till en frågebank. Jan Frisell redogjorde för hur Svensk Kirurgisk Förening gjort om sitt utbildningssystem för ST-läkare. Man har en utbildningskommitté som ger i uppdrag att anordna SK-kurser (2 kurser kombineras till en hel vecka), som håller i innehållet i utbildningsboken och som håller i en frågebank för specialistexamen. Möjligheten av diagnostiska självtest på nätet, där ST-läkaren rättar själv, diskuterades också.

3 PROTOKOLL 3(5) 6 Efterutbildningskurs i onkologi och radioterapi. Sara Kinhult redogjorde för planeringen av efterutbildningskursen i onkologi v Planeringen går bra. Kursen har nyligen utannonserats och hittills har få ansökt. Det krävs minst 20 deltagare för att kunna genomföra kursen. Tidigare kursdeltagare har varit positiva till att hålla kursen under sammanhållna veckor, samtidigt tyder det sjunkande antalet sökande på att det är svårt att få ledigt så lång tid. Styrelsen beslöt att efter den kommande kursen diskutera ett nytt upplägg, med ett program som löper under 5 år, med 2-3 utbildningsdagar per år, enligt samma modell som Svensk förening för hematologi använder. Vecka har efterutbildningskurs i radioterapi utannonserats, programansvarig är Thomas Björk Eriksson. Det framhölls att det var olyckligt att lägga kurserna veckorna efter varandra. 7 Rapport från fackliga utskottet Martin Erlanson redogjorde för en enkät som genomförts angående läkares fortbildning. För stora specialiteter finns det adekvat utbud av kurser, för små specialiteter fattas det. Många önskade ett större ansvar för vidareutbildning från arbetsgivare och socialstyrelsen, och en majoritet önskade någon form av uppföljning av att den enskilde läkaren upprätthåller sin kompetens. Nyttan av avtalet mellan SKL och LIF framstod som oklar. 8 Riksstämman och SOFs höstmöte Gunnar Wagenius rapporterade att länk för anmälan till höstmötet precis lagts ut på hemsidan, och att det finns 12 företag som deltar. Programmet är klart och finns i senaste nr av Meddelande från SOF. På torsdagen kommer det att finnas en punkt om fallpresentationer och fall kan anmälas till Gunnar Wagenius och Marie Hjelm-Eriksson. 9 IT-frågor Henrik Lindman har anmälts som SOFs representant i Svenska läkaresällskapets IT-kommitté. För övrigt, se 11 Kansli. 10 Rapport från EBR och UEMS Marianne Ryberg rapporterade från möte i våras i EBR. Man diskuterar mycket om e-learning och ESTRO söker närmare samarbete med de nationella föreningarna. Utbildningsloggboken för radioterapi har uppdaterats och är nu mer lättanvänd. ESTRO vill dock också ta ut medlemsavgifter av de nationella föreningarna för att man ska kunna vara anknuten till detta. Marie Hjelm-Eriksson deltog i somras i arbetsmöte inom ESTRO angående målbeskrivning för specialistutbildning där man nu landat i en tydligare målbeskrivning. Sen slutgiltiga versionen kommer snart och kommer då att distribueras till styrelsen. Fler länder inom EU verkar närma sig en mer kombinerad specialitet, clinical oncology. Man diskuterar också möjligheten att införa fellowship, ökad användning av CME-poäng liksom utarbetande av utvärderingsinstrument för ST-utbildningen. Nästa workshop äger rum september 2010.

4 PROTOKOLL 4(5) 11 Kansli Arbetet med att organisera ett kansli för SOF har framskridit och kansliet kommer att annonseras på höstmötet. Inger Öst deltog i styrelsemötet, hon arbetar till stor del som Bengt Glimelius sekreterare och kommer att kunna arbeta deltid för SOF. Det innebär att en mängd funktioner kommer att kunna samlas, kontakter med SOF liksom kontakter utåt från SOF, arkivering, räkenskaper, ärenden gällande hemsidan, stipendieprocessen. Det framhölls också som absolut nödvändigt att ordföranden har en sekreterare! Inte minst blir kansliet föreningens ansikte utåt. Susanne Jansson kommer att fortsätta arbeta för SOF, och hon håller för närvarande i medlemsregistret, vidareutbildningskursen, stipendiefrågor och vissa andra mindre uppgifter. Henrik Lindman kommer att ordna ett möte i Uppsala under oktober, tillsammans med berörda styrelseledamöter, Inger Öst och Susanne Jansson för att dela upp arbetsuppgifter, ordna rutiner mm. 12 SOFs stipendier En lång diskussion fördes om stipendiefrågan. När stipendierna instiftades fanns ett stort behov av att kunna söka pengar för resor mm. Efterhand har efterfrågan minskat och senaste åren har ofta inte alla pengar delats ut. Läkemedelsindustrin har också framfört önskemål om att kunna styra mer vart pengarna går. Man har också från industrins sida framfört att deras exponering inte blir så tydlig och då minskar deras intresse. Svårigheterna med att dela ut stipendier för lön, vilket gör att man måste betala over-headkostnader framfördes. Både Svensk kirurgisk förening och Svensk förening för hematologi har samma erfarenheter. Möjligheten att söka pengar för vanliga möten kontra arbetsgivarens ansvar diskuterades. Henrik Lindman utsågs som sammankallande att, tillsammans med Jan-Erik Frödin och Sara Kinhult komma med förslag till nästa styrelsemöte, och även diskutera med Martin Höglund (Sv för f hematologi) och stipendieansvarig för Sv kir för. 13 SPUR-inspektioner Nina Cavalli-Björkman, som avsagt sig uppdraget som SPUR-samordnare, har meddelat att hon upplevt dåligt stöd för frågan från verksamhetschefer men även från SOF. Camilla Tellenberg- Karlsson från Umeå kommer att tillfrågas av Martin Erlanson om hon kan ta på sig att vara samordnare. Förutom henne finns Marie Swahn från Göteborg (gynonk), Susanne Malander från Lund (gynonk) och Marie Hjelm-Eriksson från Stockholm. Representanter från Uppsala, Linköping och Lund/Malmö (onk) saknas. Göran Edbom åtog sig dock på senaste verksamhetschefsmötet att ta fram namn från alla universitetskliniker. Martin Erlanson meddelade också att ytterligare en extern granskare behövs, han och Lotta Lundgren är utsedda men eftersom två behövs för varje beslut om icke godkänd ST-utbildning kan just nu Lund och Umeå inte granskas. Från 2011 bedömes det bli cirka 20 specialistsökande per år, plus utländska läkare, som redan nu ska granskas. Caroline Lundgren försöker hitta en gynonkolog, och Marie Hjelm Eriksson frågar Gabriella Cohn Cedermark. 14 Övriga frågor Nationellt införande av nya läkemedel. Frågan om införande respektive finansiering av nya läkemedel är mycket aktuell och för närvarande sker detta ojämlikt över landet. Nationell läkemedelsgrupp i onkologi startar i oktober, Henrik Lindman deltar. Det är viktigt att professionen deltar i diskussionen och inte lämnar frågan till TLV och SKL. SOF stödjer att driva frågan och Elisabet Lidbrink tar upp frågan med Nils Wilking, som är aktiv inom området.

5 PROTOKOLL 5(5) Cancervård Förfrågan har kommit om SOF vill stödja detta möte, och i utbyte få utrymme att marknadsföra oss i samband med mötet. Styrelsen såg inget behov av sådan marknadsföring och Sara Kinhult meddelar företaget detta. Nominering till Läkarförbundets centralstyrelse. Specialistföreningarna kan numera nominera kandidater, och uppgiften beräknas ta cirka arbetsdagar per år. Styrelsen hade inget förslag. BOF. Bröstonkologisk förening håller på att bildas, man har haft ett första möte och valt en interimsstyrelse som utarbetar förslag till stadgar och verksamhetsbeskrivning. Nästa möte hålls i januari BOF kommer att ansöka om att bli associerad förening till SOF. Nominering av ledamöter till etik- och ansvarsrådet inom Läkarförbundet. Läkarförbundet har uppmanat nominering, mandatet gäller 2 år. Med anledning av detta har uppmärksammats att SOF för närvarande står utan etisk kontaktperson. Fredrik Laestadius kommer att tillfrågas av Caroline Lundgren och nomineras till etik- och ansvarsrådet om han är intresserad. Bokresensioner. Styrelsen är enig om att man på individuell basis gärna får skicka in bokresensioner till hemsidan, men någon mer organiserad sådan verksamhet är inte aktuell. 15 Nästa möte Nästa styrelsemöte blir dagen före höstmötet, tisdagen 24/11 kl på Läkaresällskapet. Elisabet Lidbrink Ordförande Sara Kinhult Vetenskaplig sekreterare

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

SOF. Meddelande från. Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening

SOF. Meddelande från. Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening NUMMER 6 VOLYM 20 2014 Meddelande från Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige? Tidskrift för Svensk Onkologisk Förening NUMMER 6 VOLYM 20 2014 Meddelande från Innehåll Hur registreras

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 6661 juni mars 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella fortbildningskurser 2007 Brev från ordföranden Aktuella stipendier och priser Reumatologjour Pottholtz

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer