RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30"

Transkript

1 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, Stockholm Telefon Telefax Sweco Eurofutures AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Terese Strenger Telefon direkt Mobil

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag och metod 3 2 Om Yrkeshögskolan 5 3 Bedömning av tänkbara utbildningsinriktningar Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till säkerhetstekniker Bedömning av framtida behov av säkerhetstekniker Utbud av andra yrkeshögskoleutbildningar till säkerhetstekniker Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till fastighetstekniker/ingenjör Bedömning av framtida behov av fastighetstekniker/fastighetsingenjörer Utbildningsutbud till fastighetstekniker och fastighetsingenjörer Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till butiksledare Bedömning av framtida behov av butiksledare Utbud av yrkeshögskoleutbildning till butiksledare Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet 22 4 Hur bör man gå vidare? 23 Bilaga 1 Förteckning över intervjuade företag 2 (24)

3 1 Uppdrag och metod Järfälla kommun är intresserad av etablera en yrkeshögskoleutbildning i kommunen. Uppdraget till Sweco har varit att analysera vilken eller vilka utbildningsinriktningar på YHnivå som det finns behov av och därmed förutsättningar att etablera i Järfälla. Analysen tar sin utgångspunkt i arbetslivets efterfrågan på kompetens på den lokala och regionala arbetsmarknaden samt nuvarande utbud av yrkeshögskoleutbildning i framför allt Stockholms län. För att identifiera arbetslivets behov av kompetens och bristyrken sett till en längre period, dvs. över en konjunkturcykel ca 5-10 år, har Sweco gjort en statistisk analys av yrken enligt SSYK4 1 för den lokala och regionala arbetsmarknaden. Lokalmarknaden definieras geografiskt som Järfälla, Håbo, Enköping och Upplands Bro kommuner. Den regionala arbetsmarknaden utgörs av hela Stockholms och Uppsala län. Frågor som ska besvaras är: Vilka yrken bedöms få en ökad efterfrågan inom fem till tio år? Hur stor andel av den befintliga sysselsättningen kan förväntas gå i pension inom fem till tio år? Genom att ställa den förväntade sysselsättningstillväxten och behov av ersättningsrekrytering i relation till den befintliga sysselsättningen erhålls ett mått på potentiella bristyrken. Behovsindikatorn baseras på lokal sysselsättningstillväxt för yrket, regional tillväxtpotential , lokalt och regionalt behov av ersättningsrekrytering (utgående från andel sysselsatta i åldrarna år 2009 i yrket). Detta sammantaget ställs sedan i relation till den befintliga sysselsättningen lokalt inom yrket för att få ett jämförelsetal. Värden över genomsnittet för samtliga yrken i kommunerna (44 %) indikerar större relativ brist och värden över 100 procent indikerar stark potentiell brist kommande år. Swecos bedömning av den regionala tillväxtpotentialen fram till 2020 för de yrkeskategorier som ingår i studien bygger på basen av en antagen total 1 Standard för svensk yrkesklassificering, detaljerad nivå 3 (24)

4 sysselsättningstillväxt om ca arbetstillfällen, vilket är förenligt med RUFS grundantaganden, rådande branschvis fördelning och trend samt respektive yrkeskategoris fördelning på bransch. Tillväxtpotentialen per yrkeskategori blir därmed en funktion av inom vilka branscher yrket återfinns samt respektive branschs bedömda sysselsättningstillväxt. Andra utgångspunkter för att definiera bristyrken har varit att särskilt beakta dominerande yrken på den lokala arbetsmarknaden och dessutom förhålla sig till vilka yrken som har yrkeshögskolerelevans. Genom denna metod identifierade Sweco sex yrken: säkerhetstekniker, fastighetstekniker, datatekniker, butiksledare, maskintekniker och slutligen verksamhetschef inom offentlig sektor. Tillsammans med uppdragsgivaren gjordes ett urval om tre yrken att gå vidare med, vilka var: säkerhetstekniker, fastighetstekniker och butiksledare. Genom intervjuer med branschföreträdare och företag inom de områden yrkena förekommer har Sweco sedan sökt fånga in näringslivets upplevda behov av kompetens framöver av dessa specifika yrken samt deras eventuella intresse av att samarbeta med utbildningsanordnaren i utbildningens genomförande. Analysen av efterfrågan på kompetens har också kompletterats med information från Arbetsförmedlingen om framtida sysselsättningsbehov. Slutligen har utbudet av yrkeshögskoleutbildningar kartlagts med hjälp av information från Yrkeshögskolans hemsida. 4 (24)

5 2 Om Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan är kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningar som är utformade efter arbetslivets behov. De flesta utbildningarna innehåller LIA-perioder, Lärande i arbete, som innebär att studenten varvar teori och praktiskt lärande under utbildningstiden. Utbildningarna är minst 6 månader långa och kan leda till Yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år). Under 2010 fanns det studerande vid olika utbildningar. Cirka hälften av de studerande var män (48 procent) och hälften kvinnor (52 procent). Medianåldern bland studerande var 29,5 år. Ekonomi, administration och försäljning var det största utbildningsområdet följt av Teknik och tillverkning. År 2010 fanns det ca 240 utbildningsanordnare för yrkeshögskoleutbildningar runt om i hela Sverige. En gång om året är det möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om att ingå i yrkeshögskolan med statsbidrag. Dessa tillfällen kallas för ansökningsomgångar och en ansökan ska skickas in till myndigheten innan beslut om beviljat statsbidrag kan fattas. I samband med ansökan tas även en utbildningsplan fram, vilken beskriver utbildningens innehåll och genomförande. Ansökningsomgången brukar öppna i maj/juni och stänga i september/oktober. Eftersom utbildningen ska svara mot arbetslivets behov av kompetens är det av stor betydelse vid myndighetens beslut, om att utbildningen ska få ingå i Yrkeshögskolan, att utbildningsanordnaren kan påvisa en tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll. Beskrivningen av efterfrågan bör därför stödjas av sakliga och relevanta underlag. Det kan röra sig om egna studier av efterfrågan på kompetens eller studier som genomförts av andra intressenter såväl som uppgifter från exempelvis Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen om sysselsättning och arbetsmarknad. 5 (24)

6 Yrkeshögskoleutbildningen ska också skilja sig väsentligt från högskoleutbildningar, gymnasieutbildningar, kommunal vuxenutbildning och andra former av yrkesutbildningar. Utbildningen ska präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring, samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Att utbildningsanordnaren tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen är därför av stor betydelse när myndigheten beslutar om vilka utbildningar som beviljas stöd. I ansökan ska anordnaren uppge vilka företag eller andra organisationer som har för avsikt att antingen ta emot studerande inom ramen för LIA eller medverka i ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppen ska bland annat se till att utbildningen följer lag och förordning om yrkeshögskolan samt de föreskrifter som myndigheten har tagit fram och de beslut som myndigheten fattar. Ledningsgruppen ska också anta studerande till utbildningen och utfärda examens- eller utbildningsbevis efter avslutad utbildning. Det är även ledningsgruppen som beslutar om eventuellt tillgodoräknande av tidigare studier samt ser till att anordnaren bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. En majoritet av ledamöterna i ledningsgruppen kommer från det arbetsliv som berörs av utbildningen. 6 (24)

7 3 Bedömning av tänkbara utbildningsinriktningar I följande avsnitt redogörs för studiens resultat avseende tre specifika kompetenser: säkerhetskniker, fastighetstekniker/fastighetsingenjör och butiksledare. Respektive avsnitt redogör för arbetslivets efterfrågan på dessa kompetenser, nuvarande utbud av utbildning på yrkeshögskolenivå inom dessa områden samt förutsättningarna för samverkan med näringslivet. 3.1 Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till säkerhetstekniker En larminstallatör eller larm och säkerhetstekniker arbetar med att montera in brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. De arbetar med det mesta från planering till montering, driftsättning och teknisk beskrivning av installationen. De sköter även service på larmsystem. I arbetet kan även ingå utbildning till användarna av larmsystemen. Det är därför viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm Bedömning av framtida behov av säkerhetstekniker Antalet sysselsatta 2009 på den lokala arbetsmarknaden för yrkeskategorierna säkerhetsinspektör och övrig säkerhetspersonal var 87 personer. För arbetsmarknadsregionen Uppsala - Stockholm var antalet sysselsatta personer. Sysselsättningstillväxten på den lokala arbetsmarknaden för dessa yrkeskategorier har varit mycket god under senare år. Sammantaget har sysselsättningen ökat med 196 procent under åren och Sweco gör bedömningen att det bör finnas en stark lokal efterfrågan på säkerhetstjänster även framöver till följd av investeringar i verksamheter inom logistik och handel, men också på grund av etablerandet av flera privatbostäder. På den regionala arbetsmarknaden uppskattas andelen säkerhetsinspektörer och övrig säkerhetspersonal öka med 6 procent fram till år (24)

8 Andelen sysselsatta inom ålderskategorin är inte särskilt hög, en femtedel på den lokala arbetsmarknaden och drygt en fjärdedel på den regionala arbetsmarknaden. Detta ger sammantaget ganska modesta behov av ersättningsrekryteringar. Lokalmarknaden FA Uppsala-Stockholm Tillv.pot ssyk4 klartext Syss09 Tillväxt Andel år Syss09 Andel år Säkerhetsinspektörer m.fl % 34% % 7% 5159 Övrig säkerhetspersonal % 6% % 5% Totalt % 21% % 6% Arbetsförmedlingen konstaterar att det inom larmbranschen finns ett stort behov av kompetent personal. Det finns inte tillräckligt många personer med rätt kompetens och dessutom växer branschen. Stora företag lägger allt oftare ut installationsjobb på mindre företag och då behöver dessa mer personal. Ett problem är att nyutexaminerade från elprogrammet ofta saknar den fackkunskap som krävs av en larmtekniker. Förutom kunskaper som rör själva installationsarbetet behövs även it-kunskap. Det blir allt vanligare med nätverksanslutna larm och det betyder att man måste kunna ansluta det till kundens system. Har man inte tillräckliga it-kunskaper blir det svårt att diskutera frågor om exempelvis brandväggar med it-ansvariga hos kunderna. I jobbet ingår även viss programmering vid driftsättning av larm. Arbetsförmedlingen bedömer att det råder liten konkurrens om jobben för larmtekniker i landet som helhet det kommande året 2. Vid Swecos kontakter med lokala och regionala företag samt branschorganisationer bekräftas bilden av att efterfrågan på säkerhetstekniker har ökat under de senaste åren och det finns en samstämmig uppfattning om att efterfrågan kommer fortsätta att vara stark även framöver. Flera av företagen har nyligen rekryterat säkerhetstekniker och de anger att de kommer att behöva göra flera nyrekryteringar inom kort på grund av ökad efterfrågan på marknaden på larmtekniktjänster. Fler små och medelstora företag, men även privatpersoner, installera larm- och övervakningssystem och kraven på att publika nybyggnationer installerar brandlarm, passersystem och kameraövervakning har ökat jämfört med för ca 10 år sedan. 2 Arbetsförmedlingen har inte gjort någon långsiktig bedömning av behovet av larmtekniker 8 (24)

9 De flesta som arbetar i dag som säkerhetstekniker har en grundläggande gymnasieutbildning inom el- och tele. Genom yrkeserfarenhet har de skaffat sig mer branschkunnande och företagen erbjuder också viss internutbildning. Samtliga företag som Sweco har varit i kontakt med har också några anställda säkerhetstekniker som har en formell påbyggnadsutbildning och uppfattningen bland samtliga tillfrågade är att hittar man en serviceinriktad tekniker med specifikt kunnande inom larmteknik så kommer den personen att få jobb direkt. Branschföreningen Swelarm anför att det finns för få utbildningar till säkerhetstekniker i dag och att de utbildningar som erbjuds inom området ofta är relativt korta arbetsmarknadsutbildningar. Även de intervjuade företagen uppger att det är ett problem att hitta personer med rätt kompetens eftersom det inte finns adekvat utbildning. De kontaktade företagen anger att en yrkeshögskoleutbildning bör fokusera på färdigheter och kunskaper inom programinstallering, programhantering och felsök. Studenterna bör även förvärva kunskaper om gällande lagar och regler samt dokumentation. Företagen söker personer som kan dokumentera, installera och göra felsökningar. Samtliga intervjupersoner lyfter också fram betydelsen av att de anställda har ett gott bemötande mot kund och att de är noggranna och strukturerade. Det man letar efter är en säljande tekniker Utbud av andra yrkeshögskoleutbildningar till säkerhetstekniker I Yh-myndighetens rapport Utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas framgår att utbildning inom området Säkerhetstjänster är ett av de mindre inom yrkeshögskolan och utgör cirka 1 procent av det totala antalet utbildningsplatser. Inom inriktningen Säkerhetstjänster, allmän utbildning är det totala antalet utbildningsplatser 260 stycken med avslut Dessa platser är fördelat på 5 utbildningar och 9 omgångar. Myndigheten för yrkeshögskolan har inte gjort någon bedömning av behovet av utbildningar till säkerhetstekniker beroende på att områdets ringa omfattning. 9 (24)

10 Det finns en utbildningsanordnare i Sverige som under 2011 erbjuder yrkeshögskoleutbildning till säkerhetstekniker. Utbildningen bedrivs i Malmö av företaget PPS Power Planning System AB. Utbildningen omfattar 400 poäng och antalet studieplatser är 30 stycken. Utbildningsanordnaren planerar därutöver för lika många studieplatser för intag hösten Efter genomgången utbildning ska den studerande ha kompetens för att kunna arbeta som säkerhetstekniker och därmed självständigt kunna installera, programmera, driftsätta och felsöka olika typer av säkerhetssystem såsom inbrottslarm, brandlarm, passersystem och kameraövervakning. Efter fullgjord utbildning kan studenten: arbeta som tekniker med installation, dokumentation och driftsättning av olika säkerhetssystem, arbeta som tekniker med service och underhåll av olika säkerhetssystem ha förståelse för hur säkerhetsentreprenader bedrivs så att både det säkerhetsmässiga och ekonomiska resultatet blir så bra som möjligt ha ett grundläggande säkerhetstänkande när det gäller risker och skyddsnivåer i ett säkerhetsprojekt Inom Stockholms län bedriver Botkyrka kommun en yrkeshögskoleutbildning inom brottsprevention & säkerhet. Denna utbildning har inte en teknisk inriktning utan syftet med utbildningen är att förse personal, främst inom kommuner, med aktuell och gedigen kompetens inom brottsprevention, brottsofferproblematik och säkerhet. Efter genomgången utbildning ska personen ha kompetens för att kunna arbeta som samordnare för brottsprevention inom kommunala brottsförebyggande råd eller motsvarande, samt som säkerhetsassistent eller säkerhetshandläggare inom organisationer och företag. 10 (24)

11 3.1.3 Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Att ta emot studenter för Lärande i arbeten (LIA) och eventuellt deltagande i ledningsgruppen för en yrkeshögskoleutbildning inom säkerhetsteknik är tänkbara framtida samarbete som Sweco har undersökt närmare hos de intervjuade. Generellt sett finns en mycket positiv attityd hos de intervjuande till ett eventuellt framtida samarbete. Security Design har under året tagit emot en student som genomfört LIA på företaget. Denna person är nu anställd på Security Design. Företaget tar gärna emot studenter även framöver. Man ser en fördel med att erbjuda LIA-platser genom att man på så sätt får en längre period att bedöma personens lämplighet. VD:n för verksamheten är även positiv till att delta i en ledningsgrupp för utbildningen. Han har sedan tidigare erfarenhet av att delta i styrningen av en IT-utbildning inom KY. Erfarenheten han har med sig därifrån är att det är en utmaning att genomföra utbildningar med tillräcklig arbetslivsanknytning på grund av brist på LIA-platser. Larmtronics i Järfälla har sin kundbas hos polis och militär. Detta innebär att personalen måste säkerhetskontrolleras innan arbete kan utföras, vilket tar lång tid. Detta försvårar för företaget att erbjuda LIA på Larmtronics lokalt. Däremot har företaget verksamhet gentemot andra typer av kunder både i Västerås och Södertälje. På båda dessa orter skulle det finnas möjlighet att erbjuda Lärande i arbete. Larmtronics i Västerås, har liksom Security Design, haft en student under året som genomfört LIA på företaget och som sedan har fått en anställning. Företaget bedömer att studiebesök inte skulle ge så mycket men man är positiv till att tillhandahålla föreläsningar om intresse skulle finnas. Larmteknik i Solna anför att företaget på grund av hög arbetsbelastning är relativt restriktiv när det gäller att ta emot studenter. Om studenten har tidigare yrkeserfarenhet och bedöms vara en driftig person ser man dock arbetsplatsförlagd utbildning som en bra metod för arbetsgivaren att pröva om en person är lämplig för anställning. Vidare är företaget positiv till att ta emot studiebesök. 11 (24)

12 Bravida Säkerhet i Stockholm erbjuder i dag praktikplaster till gymnasieelever och företaget är positiv till att ta emot studenter inom ramen för en yrkeshögskoleutbildning. Eftersom kompetensförsörjning är så pass central för företagets tillväxtmöjligheter har man också en positiv inställning till att delta i en ledningsgrupp för utbildningen. Branschföreningen Swelarm, som har ett brett kontaktnät inom branschen, anger att man kan bidra med att förmedla LIA-platser. Föreningen deltar också gärna i en ledningsgrupp. Man har sedan tidigare goda erfarenheter av samråd med utbildningsväsendet på gymnasienivå. 3.2 Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till fastighetstekniker/ingenjör En fastighetstekniker är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system. En fastighetstekniker har ett tekniskt ansvar för en eller flera fastigheter. Som teknisk förvaltare tar man ansvar för drift, skötsel, planering och uppföljning av underhåll och felanmälningar. Man kan också delta i budget och prognosarbeten för fastigheterna som man ansvarar för. Enligt Arbetsförmedlingen har yrket blivit mångsidigare än vad det varit tidigare. Tekniska kunskaper och datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Fler arbetsuppgifter kräver specialkunskaper. Exempelvis kan kontroll och övervakning med datorer av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar liksom avläsning av uppgifter i en reglercentral ingå i en fastighetsteknikers uppgifter. Fastighetsingenjören är en teknisk specialist och har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att ansvara för att utveckla drift- och underhållsverksamheten och att samtidigt ha ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören kan också ansvara för kvalificerade upphandlingar som berör fastigheten. 12 (24)

13 3.2.1 Bedömning av framtida behov av fastighetstekniker/fas tighetsingenjörer Antalet sysselsatta fastighetsskötare på den lokala arbetsmarknaden år 2009 var 458 personer. Inom arbetsmarknadsregionen Uppsala Stockholm arbetade sammantaget personer som fastighetsskötare. Sysselsättningstillväxten på den lokala arbetsmarknaden har varit 6 procent under perioden och Sweco bedömer att tillväxtpotentialen för fastighetsskötare under perioden kommer att bli 6 procent. Det finns en hög andel personer i åldrarna år. En tredjedel av fastighetsskötarna på den lokala och regionala arbetsmarknaden finns inom denna ålderskategori. Detta innebär i sin tur att det inom de närmaste åren kommer att finnas stora behov av ersättningsrekryteringar. Lokalmarknaden FA Uppsala-Stockholm Tillv.pot ssyk4 klartext Syss09 Tillväxt Andel år Syss09 Andel år Fastighetsskötare 458 6% 34% % 6% Fastighetsbranschens utbildningsnämnd genomförde 2009 en undersökning av fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft 3. Sammantaget fick 564 företag med över 10 anställda besvara en enkät om framtida rekryteringsbehov (svarsfrekvens 67 procent). De yrken som ingick i undersökningen var: Fastighetsförvaltare Fastighetsingenjör Fastighetsskötare Fastighetsvärd Fastighetstekniker 3 Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft en behovsanalys , Fastighetsbranschens utbildningsnämnd 13 (24)

14 Undersökningen visade att pensionsavgångarna under perioden var störst beträffande fastighetsingenjörer. Nästan var femte ingenjör i branschen beräknas gå i pension före 2011 års utgång. Störst behov av rekrytering av arbetskraft på kort sikt ( ) i förhållande till antal anställda fanns för yrkeskategorierna fastighetsingenjör, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare. På längre sikt, under perioden , uppskattade företagen att närmare en tredjedel av branschens sysselsatta går i pension. De tillfrågande företagen bedömer att de kommer att ha en mycket stark efterfrågan på samtliga undersökta yrken. Starkast efterfrågan råder för teknikeryrkena. Närmare bestämt handlar det om ett rekryteringsbehov av sammanlagt nya fastighetstekniker och ingenjörer under åren Sammantaget konstaterar Fastighetsbranschens utbildningsnämnd att det finns en tydlig och stark efterfrågan av utbildad arbetskraft till samtliga undersökta yrken och att resultaten visar påtagligt att utbildningar till fastighetstekniker och fastighetsingenjörer är av högsta prioritet. Utöver stora pensionsavgångar inom branschen finns andra omständigheter som påverkar efterfrågan på fastighetstekniker och fastighetsingenjörer. Arbetsförmedlingen konstaterar att miljökrav och krav på energisparande ger jobb i form av ombyggnad, modernisering, installation och förvaltning av effektivare värme-, kyla- och ventilationsanläggningar. Skötseln av värmecentraler och fastighetsteknik går alltmer över i företag som är specialiserade på detta. Även Yrkeshögskolemyndigheten konstaterar i sin utbildningsanalys 2010 att det ökande behovet av renovering, om- och tillbyggnader av byggnader innebär att utbildade inom detta område bör efterfrågas. 4 I Arbetsförmedlingens kortsiktiga prognos (ett år) 5 anges att antalet lediga platser inom yrket har ökat under det senaste året samtidigt som antalet arbetslösa har minskat. För fastighetsskötare med rätt utbildning och erfarenhet bedöms chanserna att få jobb vara 4 Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan på kompetens 5 Arbetsförmedlingen har inte gjort en långsiktig bedömning av behovet av fastighetsskötare 14 (24)

15 relativt goda. Många arbetssökande med erfarenhet av fastighetsskötsel saknar dock de kvalifikationerna som arbetsgivare efterfrågar idag. De fastighetsförvaltare som Sweco har varit i kontakt med ger en tydlig bild av att man har behov av att rekrytera både fastighetstekniker och fastighetsingenjörer. Det finns tydliga rekryteringsbehov redan idag och företagen bedömer att behovet kommer att öka framöver, dels beroende på pensionsavgångar, men också beroende på nybyggnation av bostäder i Järfälla och Storstockholm samt ombildade av hyresrätt till bostadsrätt. Flertalet intervjuade vittnar om att det finns för få specialiserade utbildningar inom detta område och att det har varit så under en lång tid. Få av de anställda fastighetsskötarna har en formell utbildning utan många kommer från ett hantverksyrke. Denna bild bekräftas av arbetsförmedlingen som informerar om att fastighetsskötare har varierande bakgrund med erfarenhet från yrken inom bygg, el, vvs eller något hantverksyrke. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, som bildades 2006 i syfte att marknadsföra branschen och driva gemensamma utbildningsfrågor, påpekar att det har satsats för lite på nischade utbildningar inom området och att det gör det svårt för förvaltare att rekrytera personer med rätt kunskaper från början. För att klara dagens kompetenskrav satsar företagen, dels på att handla upp adekvat utbildning inom el eller vvs eller dylikt. Nyanställda får också gå som trainee under en period för att klara arbetsuppgifterna. Ett problem med bristande formell kompetens, som har lyfts fram av ett par av de intervjuade är att uppdragsgivarna allt oftare ställer krav på att uppdragstagaren har en korrekt utbildning. Kraven har framför allt ökat avseende dataprogrammering för att kunna optimera energiförbrukningen i fastigheterna. En av de intervjuade lyfter fram att många av de anställda över 55 år har svårt att anpassa sig till dessa ökade krav och att det är angeläget att få in fler yngre personer som antingen redan har förvärvat denna kunskap eller som har lättare att lära sig genom internutbildning. Ytterligare kompetenser som värdesätts är förmågan att kunna etablera och vidmakthålla goda kundrelationer för att på så sätt kunna sälja nya tjänster. 15 (24)

16 3.2.2 Utbildningsutbud till fastighetstekniker och fastighetsingenjörer I YH-myndighetens rapport Utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas framgår att området Samhällsbyggnad och byggteknik är det fjärde största utbildningsområdet och utgör 9 procent av alla utbildningsplatser. Inom inriktningen annan utbildning inom bygg- och anläggningsteknik är det totala antalet utbildningsplatser stycken med avslut Dessa platser är fördelade på 37 utbildningar och 61 omgångar. Två femtedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms län. Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att antalet utbildningsplatser kan öka inom utbildningar med inriktning mot fastighetsteknik. 6 I Stockholms län finns det en yrkeshögskoleutbildning till fastighetstekniker, en till fastighetsförvaltare samt en yrkeshögskoleutbildning till fastighetsingenjör. Enligt uppgift kommer det också att starta en utbildning till fastighetstekniker i Uppsala län. I övriga landet finns yrkeshögskoleutbildning till fastighetsförvaltare i Västra Frölunda samt utbildning till fastighetstekniker i Malmö och Gällivare. Utbildningen till fastighetstekniker i Stockholm (och Malmö) utförs av utbildningsföretaget Newton kompetensutveckling. Utbildningen omfattar heltidsstudier under fyra terminer och motsvarar 400 Yh-poäng. På utbildningen läser man kurser inom: Teknik (t.ex. fastighetsteknik och byggnadsteknik) Ekonomi (t.ex. företagsekonomi och fastighetsekonomi) Beteende (t.ex. ledarskap och projektledning) Omvärld (t.ex. miljö och brand & säkerhet) Juridik (t.ex. fastighetsjuridik) Examensarbete LIA, lärande i arbete (24 heltidsveckor) 6 Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan på kompetens 16 (24)

17 Utbildningen till fastighetsförvaltare utförs också av utbildningsföretaget Newton kompetensutveckling. Utbildningen omfattar heltidsstudier om fem terminer och motsvarar således 500 Yh-poäng. På utbildningen läser man kurser inom: Teknik (t.ex. installationsteknik och byggnadsteknik) Ekonomi (t.ex. fastighetsekonomi och investeringskalkylering) Beteende (t.ex. försäljning och projektledning) Omvärld (t.ex. miljö och brandskydd) Juridik (t.ex. fastighetsjuridik) Examensarbete LIA, lärande i arbete (30 heltidsveckor) Utbildning till fastighetsförvaltare innehåller bl.a. mer byggnadsteknik, mer juridik och ekonomi samt fastighetsautomation jämfört med utbildning till teknisk förvaltare. Utbildningen till fastighetsingenjör erbjuds av Nackademin i Solna. Utbildningen omfattar heltidsstudier om fyra terminer och motsvarar 400 Yh-poäng. På utbildningen läser man kurser inom: Bygg/fastighet Byggmatematik CAD och grundläggande datakunskap Ellära Fastighetsautomation Fastighetsdrift och energiledning Fastighetskommunikation/Fastighets IT Juridik och ekonomi Projekt/Kvalitetsledning VVS/Kyla Examensarbete LIA (25 heltidsveckor) 17 (24)

18 Jämfört med utbildnings till fastighetsförvaltare innehåller utbildningen till fastighetsingenjör färre kurser i framför allt juridik och ekonomi. Sweco tolkar utbildningarnas innehåll som att dessa motsvarar de uttryckliga krav som finns bland de företag som har kontaktas. Dvs installationsteknik, fastighetsautomation, datakunskap och miljö. Utbildningen till fastighetsförvaltare innehåller mest av övriga mjuka inslag som också efterfrågas så som goda relationer till kund (kommunikation och ledarskap) samt förmågan att sälja tjänster (försäljning) Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Bland de företag inom fastighetsförvaltning som Sweco har varit i kontakt med finns ett tydligt intresse av att samarbeta inom ramen för en yrkeshögskoleutbildning. Företagen har erfarenhet av att ta emot gymnasielever från olika gymnasieprogram under elevernas praktikperioder och samtliga intervjuade företag anger att de gärna tar emot studenter för Lärande i arbete. Hög arbetsbelastning kan dock utgöra ett hinder i praktiken. JHAB har exempelvis etablerat ett samarbete med en gymnasieskola, men har haft svårt att tillhandahålla intresserade handledare på grund av hög arbetsbelastning. HSB Norra och Riksbyggen visar också intresse av att delta i en ledningsgrupp för en yrkeshögskoleutbildning. JHAB anser också att detta vore av intresse men har svårt att delta givet nuvarande arbetsbelastning. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har fått liknande förfrågningar från andra utbildningsanordnare, men har valt att inte delta på grund av för lite personalresurser. Likaså hänvisar det mindre företaget Johnson Arne Förvaltning AB till för små personalresurser för att kunna delta i något styrande arbete, men företaget är, liksom nämndes ovan, intresserade av att ta emot studenter för LIAperioder. 3.3 Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till butiksledare En butikschef har det ekonomiska ansvaret för företaget, vilket innebär att göra budget och följa upp att den stämmer. Butikschefer sköter också personalfrågor, vilket kräver att de är bra ledare och kan entusiasmera sin personal. De ska till exempel tillsammans med 18 (24)

19 personalen lägga upp arbetsschema och utforma en bra arbetsorganisation. Butikschefen är också den som ansvarar för utformningen av butiken och planerar och genomför lokala annons- och reklamkampanjer. Inköp, försäljning och lagerhållning är andra ansvarsområden för butikschefer Bedömning av framtida behov av butiksledare Funktionen butiksledare berör framför allt två yrkesgrupper inom sysselsättningsstatistiken: försäljare inom fackhandel och försäljare inom dagligvaruhandeln. Totalt var personer sysselsatta på den lokala arbetsmarknaden inom dessa yrkeskategorier 2009 och var sysselsatta på den regionala arbetsmarknaden. Det har funnits en stark lokal sysselsättningstillväxt framför allt inom fackhandeln, som ökade med 36 procent under perioden Sysselsättningstillväxten bedöms också vara stark framöver på grund av växande befolkning och köpkraft. Fram till 2020 bedömer Sweco att sysselsättningen kommer att öka med 10 procent. Andelen sysselsatta mellan år är låg varför frågan om behov av ersättningsrekryteringar på grund av pensionsavgångar inte är aktuell. Lokalmarknaden FA Uppsala-Stockholm Tillv.pot ssyk4 klartext Syss09 Tillväxt Andel år Syss09 Andel år Försäljare, fackhandel % 6% % 10% 5221 Försäljare, dagligvaror 946 4% 9% % 10% Totalt % 7% % 10% Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen om lediga jobb inom dagligvaruhandeln kommer att bli mycket hård under det kommande året och att behovet av att rekrytera försäljare av dagligvaror i butiker även på längre sikt, 5-10 år, blir oförändrat trots att antalet butiker ökar. Detta beror på att butikerna blir personalsnålare. Branschen kännetecknas dock av en hög personalomsättning, vilket leder till många ersättningsrekryteringar. Samtidigt är tillgången på arbetskraft god eftersom många unga söker sig till yrket. 19 (24)

20 Arbetsförmedlingen gör ett något annorlunda bedömning av behovet av försäljare inom fackhandeln. Myndigheten bedömer att det ökade antalet butiker inom branschen kommer att leda till fler jobb under de kommande tio åren, men konkurrensen om dessa kommer liksom i dag att bli hård på grund av att många ungdomar söker sig till yrket. Arbetsförmedlingen konstaterar att under de senaste åren har det skett många nyetableringar av varuhus och kedjor, framför allt inom partihandeln. I denna omstruktureringsprocess pressas de mindre enheterna successivt ut från marknaden. Det finns en tendens till uppdelning av arbetsmarknaden i en del för kvalificerade försäljare och en annan där kraven på erfarenhet och specialkompetens är lägre. Konsekvensen blir bland annat att efterfrågan på kvalificerade säljare och vissa mellanchefer blir relativt sett större. Samtidigt betonar Arbetsförmedlingen att försäljare inom fackhandeln är ett vanligt ingångsyrke och det finns många arbetssökande inom yrket. Sweco har varit i kontakt med fem företag inom detaljhandeln som är etablerade i Järfälla. Företagen bekräftar bilden av att det är många arbetssökande i branschen samtidigt som personalomsättningen vanligtvis är relativt hög. Företagen satsar på internutbildningar för att erbjuda vidareutveckling av sin personal. Den vanligaste karriärvägen för en butikschef är att han eller hon har arbetat i flera år, antingen inom det specifika företaget eller inom branschen, och att personen efter internutbildningar får mer och mer ansvar. Kravet på formell utbildning på en butikschef varierar beroende på försäljnings- och personalvolym. Större varuhus som IKEA, K-Rauta och Media Markt tenderar att efterfråga butikschefer med civilekonomexamen samtidigt som man måste ha flera års yrkeserfarenhet för att komma i fråga. IKEA betonar särskilt vikten av att även högutbildade personer måste börja som trainee inom företaget innan man tilldelas större ansvar. Teknikmagasinet däremot bedömer att företaget har så små butiker att en eftergymnasial påbyggnadsutbildning tenderar att bli för överkvalificerat för kedjans butiksansvariga. Av de detaljhandelsföretag som Sweco har intervjuat är det särskilt Media Markt, men även till viss del K-Rauta, som uttrycker ett intresse av att en yrkeshögskoleutbildning till 20 (24)

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Sammanfattande yrkesanalyser 2012

Sammanfattande yrkesanalyser 2012 Sammanfattande yrkesanalyser 2012 1 (67) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med yrkesanalyserna... 3 1.2 Källor och informationsinsamling... 3 1.3 Begränsningar i informationen... 4 1.4

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014 Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 1 (36) Återrapportering

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer