RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30"

Transkript

1 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, Stockholm Telefon Telefax Sweco Eurofutures AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Terese Strenger Telefon direkt Mobil

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag och metod 3 2 Om Yrkeshögskolan 5 3 Bedömning av tänkbara utbildningsinriktningar Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till säkerhetstekniker Bedömning av framtida behov av säkerhetstekniker Utbud av andra yrkeshögskoleutbildningar till säkerhetstekniker Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till fastighetstekniker/ingenjör Bedömning av framtida behov av fastighetstekniker/fastighetsingenjörer Utbildningsutbud till fastighetstekniker och fastighetsingenjörer Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till butiksledare Bedömning av framtida behov av butiksledare Utbud av yrkeshögskoleutbildning till butiksledare Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet 22 4 Hur bör man gå vidare? 23 Bilaga 1 Förteckning över intervjuade företag 2 (24)

3 1 Uppdrag och metod Järfälla kommun är intresserad av etablera en yrkeshögskoleutbildning i kommunen. Uppdraget till Sweco har varit att analysera vilken eller vilka utbildningsinriktningar på YHnivå som det finns behov av och därmed förutsättningar att etablera i Järfälla. Analysen tar sin utgångspunkt i arbetslivets efterfrågan på kompetens på den lokala och regionala arbetsmarknaden samt nuvarande utbud av yrkeshögskoleutbildning i framför allt Stockholms län. För att identifiera arbetslivets behov av kompetens och bristyrken sett till en längre period, dvs. över en konjunkturcykel ca 5-10 år, har Sweco gjort en statistisk analys av yrken enligt SSYK4 1 för den lokala och regionala arbetsmarknaden. Lokalmarknaden definieras geografiskt som Järfälla, Håbo, Enköping och Upplands Bro kommuner. Den regionala arbetsmarknaden utgörs av hela Stockholms och Uppsala län. Frågor som ska besvaras är: Vilka yrken bedöms få en ökad efterfrågan inom fem till tio år? Hur stor andel av den befintliga sysselsättningen kan förväntas gå i pension inom fem till tio år? Genom att ställa den förväntade sysselsättningstillväxten och behov av ersättningsrekrytering i relation till den befintliga sysselsättningen erhålls ett mått på potentiella bristyrken. Behovsindikatorn baseras på lokal sysselsättningstillväxt för yrket, regional tillväxtpotential , lokalt och regionalt behov av ersättningsrekrytering (utgående från andel sysselsatta i åldrarna år 2009 i yrket). Detta sammantaget ställs sedan i relation till den befintliga sysselsättningen lokalt inom yrket för att få ett jämförelsetal. Värden över genomsnittet för samtliga yrken i kommunerna (44 %) indikerar större relativ brist och värden över 100 procent indikerar stark potentiell brist kommande år. Swecos bedömning av den regionala tillväxtpotentialen fram till 2020 för de yrkeskategorier som ingår i studien bygger på basen av en antagen total 1 Standard för svensk yrkesklassificering, detaljerad nivå 3 (24)

4 sysselsättningstillväxt om ca arbetstillfällen, vilket är förenligt med RUFS grundantaganden, rådande branschvis fördelning och trend samt respektive yrkeskategoris fördelning på bransch. Tillväxtpotentialen per yrkeskategori blir därmed en funktion av inom vilka branscher yrket återfinns samt respektive branschs bedömda sysselsättningstillväxt. Andra utgångspunkter för att definiera bristyrken har varit att särskilt beakta dominerande yrken på den lokala arbetsmarknaden och dessutom förhålla sig till vilka yrken som har yrkeshögskolerelevans. Genom denna metod identifierade Sweco sex yrken: säkerhetstekniker, fastighetstekniker, datatekniker, butiksledare, maskintekniker och slutligen verksamhetschef inom offentlig sektor. Tillsammans med uppdragsgivaren gjordes ett urval om tre yrken att gå vidare med, vilka var: säkerhetstekniker, fastighetstekniker och butiksledare. Genom intervjuer med branschföreträdare och företag inom de områden yrkena förekommer har Sweco sedan sökt fånga in näringslivets upplevda behov av kompetens framöver av dessa specifika yrken samt deras eventuella intresse av att samarbeta med utbildningsanordnaren i utbildningens genomförande. Analysen av efterfrågan på kompetens har också kompletterats med information från Arbetsförmedlingen om framtida sysselsättningsbehov. Slutligen har utbudet av yrkeshögskoleutbildningar kartlagts med hjälp av information från Yrkeshögskolans hemsida. 4 (24)

5 2 Om Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan är kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningar som är utformade efter arbetslivets behov. De flesta utbildningarna innehåller LIA-perioder, Lärande i arbete, som innebär att studenten varvar teori och praktiskt lärande under utbildningstiden. Utbildningarna är minst 6 månader långa och kan leda till Yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år). Under 2010 fanns det studerande vid olika utbildningar. Cirka hälften av de studerande var män (48 procent) och hälften kvinnor (52 procent). Medianåldern bland studerande var 29,5 år. Ekonomi, administration och försäljning var det största utbildningsområdet följt av Teknik och tillverkning. År 2010 fanns det ca 240 utbildningsanordnare för yrkeshögskoleutbildningar runt om i hela Sverige. En gång om året är det möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om att ingå i yrkeshögskolan med statsbidrag. Dessa tillfällen kallas för ansökningsomgångar och en ansökan ska skickas in till myndigheten innan beslut om beviljat statsbidrag kan fattas. I samband med ansökan tas även en utbildningsplan fram, vilken beskriver utbildningens innehåll och genomförande. Ansökningsomgången brukar öppna i maj/juni och stänga i september/oktober. Eftersom utbildningen ska svara mot arbetslivets behov av kompetens är det av stor betydelse vid myndighetens beslut, om att utbildningen ska få ingå i Yrkeshögskolan, att utbildningsanordnaren kan påvisa en tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll. Beskrivningen av efterfrågan bör därför stödjas av sakliga och relevanta underlag. Det kan röra sig om egna studier av efterfrågan på kompetens eller studier som genomförts av andra intressenter såväl som uppgifter från exempelvis Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen om sysselsättning och arbetsmarknad. 5 (24)

6 Yrkeshögskoleutbildningen ska också skilja sig väsentligt från högskoleutbildningar, gymnasieutbildningar, kommunal vuxenutbildning och andra former av yrkesutbildningar. Utbildningen ska präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring, samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Att utbildningsanordnaren tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen är därför av stor betydelse när myndigheten beslutar om vilka utbildningar som beviljas stöd. I ansökan ska anordnaren uppge vilka företag eller andra organisationer som har för avsikt att antingen ta emot studerande inom ramen för LIA eller medverka i ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppen ska bland annat se till att utbildningen följer lag och förordning om yrkeshögskolan samt de föreskrifter som myndigheten har tagit fram och de beslut som myndigheten fattar. Ledningsgruppen ska också anta studerande till utbildningen och utfärda examens- eller utbildningsbevis efter avslutad utbildning. Det är även ledningsgruppen som beslutar om eventuellt tillgodoräknande av tidigare studier samt ser till att anordnaren bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. En majoritet av ledamöterna i ledningsgruppen kommer från det arbetsliv som berörs av utbildningen. 6 (24)

7 3 Bedömning av tänkbara utbildningsinriktningar I följande avsnitt redogörs för studiens resultat avseende tre specifika kompetenser: säkerhetskniker, fastighetstekniker/fastighetsingenjör och butiksledare. Respektive avsnitt redogör för arbetslivets efterfrågan på dessa kompetenser, nuvarande utbud av utbildning på yrkeshögskolenivå inom dessa områden samt förutsättningarna för samverkan med näringslivet. 3.1 Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till säkerhetstekniker En larminstallatör eller larm och säkerhetstekniker arbetar med att montera in brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. De arbetar med det mesta från planering till montering, driftsättning och teknisk beskrivning av installationen. De sköter även service på larmsystem. I arbetet kan även ingå utbildning till användarna av larmsystemen. Det är därför viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm Bedömning av framtida behov av säkerhetstekniker Antalet sysselsatta 2009 på den lokala arbetsmarknaden för yrkeskategorierna säkerhetsinspektör och övrig säkerhetspersonal var 87 personer. För arbetsmarknadsregionen Uppsala - Stockholm var antalet sysselsatta personer. Sysselsättningstillväxten på den lokala arbetsmarknaden för dessa yrkeskategorier har varit mycket god under senare år. Sammantaget har sysselsättningen ökat med 196 procent under åren och Sweco gör bedömningen att det bör finnas en stark lokal efterfrågan på säkerhetstjänster även framöver till följd av investeringar i verksamheter inom logistik och handel, men också på grund av etablerandet av flera privatbostäder. På den regionala arbetsmarknaden uppskattas andelen säkerhetsinspektörer och övrig säkerhetspersonal öka med 6 procent fram till år (24)

8 Andelen sysselsatta inom ålderskategorin är inte särskilt hög, en femtedel på den lokala arbetsmarknaden och drygt en fjärdedel på den regionala arbetsmarknaden. Detta ger sammantaget ganska modesta behov av ersättningsrekryteringar. Lokalmarknaden FA Uppsala-Stockholm Tillv.pot ssyk4 klartext Syss09 Tillväxt Andel år Syss09 Andel år Säkerhetsinspektörer m.fl % 34% % 7% 5159 Övrig säkerhetspersonal % 6% % 5% Totalt % 21% % 6% Arbetsförmedlingen konstaterar att det inom larmbranschen finns ett stort behov av kompetent personal. Det finns inte tillräckligt många personer med rätt kompetens och dessutom växer branschen. Stora företag lägger allt oftare ut installationsjobb på mindre företag och då behöver dessa mer personal. Ett problem är att nyutexaminerade från elprogrammet ofta saknar den fackkunskap som krävs av en larmtekniker. Förutom kunskaper som rör själva installationsarbetet behövs även it-kunskap. Det blir allt vanligare med nätverksanslutna larm och det betyder att man måste kunna ansluta det till kundens system. Har man inte tillräckliga it-kunskaper blir det svårt att diskutera frågor om exempelvis brandväggar med it-ansvariga hos kunderna. I jobbet ingår även viss programmering vid driftsättning av larm. Arbetsförmedlingen bedömer att det råder liten konkurrens om jobben för larmtekniker i landet som helhet det kommande året 2. Vid Swecos kontakter med lokala och regionala företag samt branschorganisationer bekräftas bilden av att efterfrågan på säkerhetstekniker har ökat under de senaste åren och det finns en samstämmig uppfattning om att efterfrågan kommer fortsätta att vara stark även framöver. Flera av företagen har nyligen rekryterat säkerhetstekniker och de anger att de kommer att behöva göra flera nyrekryteringar inom kort på grund av ökad efterfrågan på marknaden på larmtekniktjänster. Fler små och medelstora företag, men även privatpersoner, installera larm- och övervakningssystem och kraven på att publika nybyggnationer installerar brandlarm, passersystem och kameraövervakning har ökat jämfört med för ca 10 år sedan. 2 Arbetsförmedlingen har inte gjort någon långsiktig bedömning av behovet av larmtekniker 8 (24)

9 De flesta som arbetar i dag som säkerhetstekniker har en grundläggande gymnasieutbildning inom el- och tele. Genom yrkeserfarenhet har de skaffat sig mer branschkunnande och företagen erbjuder också viss internutbildning. Samtliga företag som Sweco har varit i kontakt med har också några anställda säkerhetstekniker som har en formell påbyggnadsutbildning och uppfattningen bland samtliga tillfrågade är att hittar man en serviceinriktad tekniker med specifikt kunnande inom larmteknik så kommer den personen att få jobb direkt. Branschföreningen Swelarm anför att det finns för få utbildningar till säkerhetstekniker i dag och att de utbildningar som erbjuds inom området ofta är relativt korta arbetsmarknadsutbildningar. Även de intervjuade företagen uppger att det är ett problem att hitta personer med rätt kompetens eftersom det inte finns adekvat utbildning. De kontaktade företagen anger att en yrkeshögskoleutbildning bör fokusera på färdigheter och kunskaper inom programinstallering, programhantering och felsök. Studenterna bör även förvärva kunskaper om gällande lagar och regler samt dokumentation. Företagen söker personer som kan dokumentera, installera och göra felsökningar. Samtliga intervjupersoner lyfter också fram betydelsen av att de anställda har ett gott bemötande mot kund och att de är noggranna och strukturerade. Det man letar efter är en säljande tekniker Utbud av andra yrkeshögskoleutbildningar till säkerhetstekniker I Yh-myndighetens rapport Utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas framgår att utbildning inom området Säkerhetstjänster är ett av de mindre inom yrkeshögskolan och utgör cirka 1 procent av det totala antalet utbildningsplatser. Inom inriktningen Säkerhetstjänster, allmän utbildning är det totala antalet utbildningsplatser 260 stycken med avslut Dessa platser är fördelat på 5 utbildningar och 9 omgångar. Myndigheten för yrkeshögskolan har inte gjort någon bedömning av behovet av utbildningar till säkerhetstekniker beroende på att områdets ringa omfattning. 9 (24)

10 Det finns en utbildningsanordnare i Sverige som under 2011 erbjuder yrkeshögskoleutbildning till säkerhetstekniker. Utbildningen bedrivs i Malmö av företaget PPS Power Planning System AB. Utbildningen omfattar 400 poäng och antalet studieplatser är 30 stycken. Utbildningsanordnaren planerar därutöver för lika många studieplatser för intag hösten Efter genomgången utbildning ska den studerande ha kompetens för att kunna arbeta som säkerhetstekniker och därmed självständigt kunna installera, programmera, driftsätta och felsöka olika typer av säkerhetssystem såsom inbrottslarm, brandlarm, passersystem och kameraövervakning. Efter fullgjord utbildning kan studenten: arbeta som tekniker med installation, dokumentation och driftsättning av olika säkerhetssystem, arbeta som tekniker med service och underhåll av olika säkerhetssystem ha förståelse för hur säkerhetsentreprenader bedrivs så att både det säkerhetsmässiga och ekonomiska resultatet blir så bra som möjligt ha ett grundläggande säkerhetstänkande när det gäller risker och skyddsnivåer i ett säkerhetsprojekt Inom Stockholms län bedriver Botkyrka kommun en yrkeshögskoleutbildning inom brottsprevention & säkerhet. Denna utbildning har inte en teknisk inriktning utan syftet med utbildningen är att förse personal, främst inom kommuner, med aktuell och gedigen kompetens inom brottsprevention, brottsofferproblematik och säkerhet. Efter genomgången utbildning ska personen ha kompetens för att kunna arbeta som samordnare för brottsprevention inom kommunala brottsförebyggande råd eller motsvarande, samt som säkerhetsassistent eller säkerhetshandläggare inom organisationer och företag. 10 (24)

11 3.1.3 Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Att ta emot studenter för Lärande i arbeten (LIA) och eventuellt deltagande i ledningsgruppen för en yrkeshögskoleutbildning inom säkerhetsteknik är tänkbara framtida samarbete som Sweco har undersökt närmare hos de intervjuade. Generellt sett finns en mycket positiv attityd hos de intervjuande till ett eventuellt framtida samarbete. Security Design har under året tagit emot en student som genomfört LIA på företaget. Denna person är nu anställd på Security Design. Företaget tar gärna emot studenter även framöver. Man ser en fördel med att erbjuda LIA-platser genom att man på så sätt får en längre period att bedöma personens lämplighet. VD:n för verksamheten är även positiv till att delta i en ledningsgrupp för utbildningen. Han har sedan tidigare erfarenhet av att delta i styrningen av en IT-utbildning inom KY. Erfarenheten han har med sig därifrån är att det är en utmaning att genomföra utbildningar med tillräcklig arbetslivsanknytning på grund av brist på LIA-platser. Larmtronics i Järfälla har sin kundbas hos polis och militär. Detta innebär att personalen måste säkerhetskontrolleras innan arbete kan utföras, vilket tar lång tid. Detta försvårar för företaget att erbjuda LIA på Larmtronics lokalt. Däremot har företaget verksamhet gentemot andra typer av kunder både i Västerås och Södertälje. På båda dessa orter skulle det finnas möjlighet att erbjuda Lärande i arbete. Larmtronics i Västerås, har liksom Security Design, haft en student under året som genomfört LIA på företaget och som sedan har fått en anställning. Företaget bedömer att studiebesök inte skulle ge så mycket men man är positiv till att tillhandahålla föreläsningar om intresse skulle finnas. Larmteknik i Solna anför att företaget på grund av hög arbetsbelastning är relativt restriktiv när det gäller att ta emot studenter. Om studenten har tidigare yrkeserfarenhet och bedöms vara en driftig person ser man dock arbetsplatsförlagd utbildning som en bra metod för arbetsgivaren att pröva om en person är lämplig för anställning. Vidare är företaget positiv till att ta emot studiebesök. 11 (24)

12 Bravida Säkerhet i Stockholm erbjuder i dag praktikplaster till gymnasieelever och företaget är positiv till att ta emot studenter inom ramen för en yrkeshögskoleutbildning. Eftersom kompetensförsörjning är så pass central för företagets tillväxtmöjligheter har man också en positiv inställning till att delta i en ledningsgrupp för utbildningen. Branschföreningen Swelarm, som har ett brett kontaktnät inom branschen, anger att man kan bidra med att förmedla LIA-platser. Föreningen deltar också gärna i en ledningsgrupp. Man har sedan tidigare goda erfarenheter av samråd med utbildningsväsendet på gymnasienivå. 3.2 Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till fastighetstekniker/ingenjör En fastighetstekniker är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system. En fastighetstekniker har ett tekniskt ansvar för en eller flera fastigheter. Som teknisk förvaltare tar man ansvar för drift, skötsel, planering och uppföljning av underhåll och felanmälningar. Man kan också delta i budget och prognosarbeten för fastigheterna som man ansvarar för. Enligt Arbetsförmedlingen har yrket blivit mångsidigare än vad det varit tidigare. Tekniska kunskaper och datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Fler arbetsuppgifter kräver specialkunskaper. Exempelvis kan kontroll och övervakning med datorer av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar liksom avläsning av uppgifter i en reglercentral ingå i en fastighetsteknikers uppgifter. Fastighetsingenjören är en teknisk specialist och har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att ansvara för att utveckla drift- och underhållsverksamheten och att samtidigt ha ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören kan också ansvara för kvalificerade upphandlingar som berör fastigheten. 12 (24)

13 3.2.1 Bedömning av framtida behov av fastighetstekniker/fas tighetsingenjörer Antalet sysselsatta fastighetsskötare på den lokala arbetsmarknaden år 2009 var 458 personer. Inom arbetsmarknadsregionen Uppsala Stockholm arbetade sammantaget personer som fastighetsskötare. Sysselsättningstillväxten på den lokala arbetsmarknaden har varit 6 procent under perioden och Sweco bedömer att tillväxtpotentialen för fastighetsskötare under perioden kommer att bli 6 procent. Det finns en hög andel personer i åldrarna år. En tredjedel av fastighetsskötarna på den lokala och regionala arbetsmarknaden finns inom denna ålderskategori. Detta innebär i sin tur att det inom de närmaste åren kommer att finnas stora behov av ersättningsrekryteringar. Lokalmarknaden FA Uppsala-Stockholm Tillv.pot ssyk4 klartext Syss09 Tillväxt Andel år Syss09 Andel år Fastighetsskötare 458 6% 34% % 6% Fastighetsbranschens utbildningsnämnd genomförde 2009 en undersökning av fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft 3. Sammantaget fick 564 företag med över 10 anställda besvara en enkät om framtida rekryteringsbehov (svarsfrekvens 67 procent). De yrken som ingick i undersökningen var: Fastighetsförvaltare Fastighetsingenjör Fastighetsskötare Fastighetsvärd Fastighetstekniker 3 Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft en behovsanalys , Fastighetsbranschens utbildningsnämnd 13 (24)

14 Undersökningen visade att pensionsavgångarna under perioden var störst beträffande fastighetsingenjörer. Nästan var femte ingenjör i branschen beräknas gå i pension före 2011 års utgång. Störst behov av rekrytering av arbetskraft på kort sikt ( ) i förhållande till antal anställda fanns för yrkeskategorierna fastighetsingenjör, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare. På längre sikt, under perioden , uppskattade företagen att närmare en tredjedel av branschens sysselsatta går i pension. De tillfrågande företagen bedömer att de kommer att ha en mycket stark efterfrågan på samtliga undersökta yrken. Starkast efterfrågan råder för teknikeryrkena. Närmare bestämt handlar det om ett rekryteringsbehov av sammanlagt nya fastighetstekniker och ingenjörer under åren Sammantaget konstaterar Fastighetsbranschens utbildningsnämnd att det finns en tydlig och stark efterfrågan av utbildad arbetskraft till samtliga undersökta yrken och att resultaten visar påtagligt att utbildningar till fastighetstekniker och fastighetsingenjörer är av högsta prioritet. Utöver stora pensionsavgångar inom branschen finns andra omständigheter som påverkar efterfrågan på fastighetstekniker och fastighetsingenjörer. Arbetsförmedlingen konstaterar att miljökrav och krav på energisparande ger jobb i form av ombyggnad, modernisering, installation och förvaltning av effektivare värme-, kyla- och ventilationsanläggningar. Skötseln av värmecentraler och fastighetsteknik går alltmer över i företag som är specialiserade på detta. Även Yrkeshögskolemyndigheten konstaterar i sin utbildningsanalys 2010 att det ökande behovet av renovering, om- och tillbyggnader av byggnader innebär att utbildade inom detta område bör efterfrågas. 4 I Arbetsförmedlingens kortsiktiga prognos (ett år) 5 anges att antalet lediga platser inom yrket har ökat under det senaste året samtidigt som antalet arbetslösa har minskat. För fastighetsskötare med rätt utbildning och erfarenhet bedöms chanserna att få jobb vara 4 Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan på kompetens 5 Arbetsförmedlingen har inte gjort en långsiktig bedömning av behovet av fastighetsskötare 14 (24)

15 relativt goda. Många arbetssökande med erfarenhet av fastighetsskötsel saknar dock de kvalifikationerna som arbetsgivare efterfrågar idag. De fastighetsförvaltare som Sweco har varit i kontakt med ger en tydlig bild av att man har behov av att rekrytera både fastighetstekniker och fastighetsingenjörer. Det finns tydliga rekryteringsbehov redan idag och företagen bedömer att behovet kommer att öka framöver, dels beroende på pensionsavgångar, men också beroende på nybyggnation av bostäder i Järfälla och Storstockholm samt ombildade av hyresrätt till bostadsrätt. Flertalet intervjuade vittnar om att det finns för få specialiserade utbildningar inom detta område och att det har varit så under en lång tid. Få av de anställda fastighetsskötarna har en formell utbildning utan många kommer från ett hantverksyrke. Denna bild bekräftas av arbetsförmedlingen som informerar om att fastighetsskötare har varierande bakgrund med erfarenhet från yrken inom bygg, el, vvs eller något hantverksyrke. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, som bildades 2006 i syfte att marknadsföra branschen och driva gemensamma utbildningsfrågor, påpekar att det har satsats för lite på nischade utbildningar inom området och att det gör det svårt för förvaltare att rekrytera personer med rätt kunskaper från början. För att klara dagens kompetenskrav satsar företagen, dels på att handla upp adekvat utbildning inom el eller vvs eller dylikt. Nyanställda får också gå som trainee under en period för att klara arbetsuppgifterna. Ett problem med bristande formell kompetens, som har lyfts fram av ett par av de intervjuade är att uppdragsgivarna allt oftare ställer krav på att uppdragstagaren har en korrekt utbildning. Kraven har framför allt ökat avseende dataprogrammering för att kunna optimera energiförbrukningen i fastigheterna. En av de intervjuade lyfter fram att många av de anställda över 55 år har svårt att anpassa sig till dessa ökade krav och att det är angeläget att få in fler yngre personer som antingen redan har förvärvat denna kunskap eller som har lättare att lära sig genom internutbildning. Ytterligare kompetenser som värdesätts är förmågan att kunna etablera och vidmakthålla goda kundrelationer för att på så sätt kunna sälja nya tjänster. 15 (24)

16 3.2.2 Utbildningsutbud till fastighetstekniker och fastighetsingenjörer I YH-myndighetens rapport Utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas framgår att området Samhällsbyggnad och byggteknik är det fjärde största utbildningsområdet och utgör 9 procent av alla utbildningsplatser. Inom inriktningen annan utbildning inom bygg- och anläggningsteknik är det totala antalet utbildningsplatser stycken med avslut Dessa platser är fördelade på 37 utbildningar och 61 omgångar. Två femtedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms län. Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att antalet utbildningsplatser kan öka inom utbildningar med inriktning mot fastighetsteknik. 6 I Stockholms län finns det en yrkeshögskoleutbildning till fastighetstekniker, en till fastighetsförvaltare samt en yrkeshögskoleutbildning till fastighetsingenjör. Enligt uppgift kommer det också att starta en utbildning till fastighetstekniker i Uppsala län. I övriga landet finns yrkeshögskoleutbildning till fastighetsförvaltare i Västra Frölunda samt utbildning till fastighetstekniker i Malmö och Gällivare. Utbildningen till fastighetstekniker i Stockholm (och Malmö) utförs av utbildningsföretaget Newton kompetensutveckling. Utbildningen omfattar heltidsstudier under fyra terminer och motsvarar 400 Yh-poäng. På utbildningen läser man kurser inom: Teknik (t.ex. fastighetsteknik och byggnadsteknik) Ekonomi (t.ex. företagsekonomi och fastighetsekonomi) Beteende (t.ex. ledarskap och projektledning) Omvärld (t.ex. miljö och brand & säkerhet) Juridik (t.ex. fastighetsjuridik) Examensarbete LIA, lärande i arbete (24 heltidsveckor) 6 Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan på kompetens 16 (24)

17 Utbildningen till fastighetsförvaltare utförs också av utbildningsföretaget Newton kompetensutveckling. Utbildningen omfattar heltidsstudier om fem terminer och motsvarar således 500 Yh-poäng. På utbildningen läser man kurser inom: Teknik (t.ex. installationsteknik och byggnadsteknik) Ekonomi (t.ex. fastighetsekonomi och investeringskalkylering) Beteende (t.ex. försäljning och projektledning) Omvärld (t.ex. miljö och brandskydd) Juridik (t.ex. fastighetsjuridik) Examensarbete LIA, lärande i arbete (30 heltidsveckor) Utbildning till fastighetsförvaltare innehåller bl.a. mer byggnadsteknik, mer juridik och ekonomi samt fastighetsautomation jämfört med utbildning till teknisk förvaltare. Utbildningen till fastighetsingenjör erbjuds av Nackademin i Solna. Utbildningen omfattar heltidsstudier om fyra terminer och motsvarar 400 Yh-poäng. På utbildningen läser man kurser inom: Bygg/fastighet Byggmatematik CAD och grundläggande datakunskap Ellära Fastighetsautomation Fastighetsdrift och energiledning Fastighetskommunikation/Fastighets IT Juridik och ekonomi Projekt/Kvalitetsledning VVS/Kyla Examensarbete LIA (25 heltidsveckor) 17 (24)

18 Jämfört med utbildnings till fastighetsförvaltare innehåller utbildningen till fastighetsingenjör färre kurser i framför allt juridik och ekonomi. Sweco tolkar utbildningarnas innehåll som att dessa motsvarar de uttryckliga krav som finns bland de företag som har kontaktas. Dvs installationsteknik, fastighetsautomation, datakunskap och miljö. Utbildningen till fastighetsförvaltare innehåller mest av övriga mjuka inslag som också efterfrågas så som goda relationer till kund (kommunikation och ledarskap) samt förmågan att sälja tjänster (försäljning) Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Bland de företag inom fastighetsförvaltning som Sweco har varit i kontakt med finns ett tydligt intresse av att samarbeta inom ramen för en yrkeshögskoleutbildning. Företagen har erfarenhet av att ta emot gymnasielever från olika gymnasieprogram under elevernas praktikperioder och samtliga intervjuade företag anger att de gärna tar emot studenter för Lärande i arbete. Hög arbetsbelastning kan dock utgöra ett hinder i praktiken. JHAB har exempelvis etablerat ett samarbete med en gymnasieskola, men har haft svårt att tillhandahålla intresserade handledare på grund av hög arbetsbelastning. HSB Norra och Riksbyggen visar också intresse av att delta i en ledningsgrupp för en yrkeshögskoleutbildning. JHAB anser också att detta vore av intresse men har svårt att delta givet nuvarande arbetsbelastning. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har fått liknande förfrågningar från andra utbildningsanordnare, men har valt att inte delta på grund av för lite personalresurser. Likaså hänvisar det mindre företaget Johnson Arne Förvaltning AB till för små personalresurser för att kunna delta i något styrande arbete, men företaget är, liksom nämndes ovan, intresserade av att ta emot studenter för LIAperioder. 3.3 Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till butiksledare En butikschef har det ekonomiska ansvaret för företaget, vilket innebär att göra budget och följa upp att den stämmer. Butikschefer sköter också personalfrågor, vilket kräver att de är bra ledare och kan entusiasmera sin personal. De ska till exempel tillsammans med 18 (24)

19 personalen lägga upp arbetsschema och utforma en bra arbetsorganisation. Butikschefen är också den som ansvarar för utformningen av butiken och planerar och genomför lokala annons- och reklamkampanjer. Inköp, försäljning och lagerhållning är andra ansvarsområden för butikschefer Bedömning av framtida behov av butiksledare Funktionen butiksledare berör framför allt två yrkesgrupper inom sysselsättningsstatistiken: försäljare inom fackhandel och försäljare inom dagligvaruhandeln. Totalt var personer sysselsatta på den lokala arbetsmarknaden inom dessa yrkeskategorier 2009 och var sysselsatta på den regionala arbetsmarknaden. Det har funnits en stark lokal sysselsättningstillväxt framför allt inom fackhandeln, som ökade med 36 procent under perioden Sysselsättningstillväxten bedöms också vara stark framöver på grund av växande befolkning och köpkraft. Fram till 2020 bedömer Sweco att sysselsättningen kommer att öka med 10 procent. Andelen sysselsatta mellan år är låg varför frågan om behov av ersättningsrekryteringar på grund av pensionsavgångar inte är aktuell. Lokalmarknaden FA Uppsala-Stockholm Tillv.pot ssyk4 klartext Syss09 Tillväxt Andel år Syss09 Andel år Försäljare, fackhandel % 6% % 10% 5221 Försäljare, dagligvaror 946 4% 9% % 10% Totalt % 7% % 10% Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen om lediga jobb inom dagligvaruhandeln kommer att bli mycket hård under det kommande året och att behovet av att rekrytera försäljare av dagligvaror i butiker även på längre sikt, 5-10 år, blir oförändrat trots att antalet butiker ökar. Detta beror på att butikerna blir personalsnålare. Branschen kännetecknas dock av en hög personalomsättning, vilket leder till många ersättningsrekryteringar. Samtidigt är tillgången på arbetskraft god eftersom många unga söker sig till yrket. 19 (24)

20 Arbetsförmedlingen gör ett något annorlunda bedömning av behovet av försäljare inom fackhandeln. Myndigheten bedömer att det ökade antalet butiker inom branschen kommer att leda till fler jobb under de kommande tio åren, men konkurrensen om dessa kommer liksom i dag att bli hård på grund av att många ungdomar söker sig till yrket. Arbetsförmedlingen konstaterar att under de senaste åren har det skett många nyetableringar av varuhus och kedjor, framför allt inom partihandeln. I denna omstruktureringsprocess pressas de mindre enheterna successivt ut från marknaden. Det finns en tendens till uppdelning av arbetsmarknaden i en del för kvalificerade försäljare och en annan där kraven på erfarenhet och specialkompetens är lägre. Konsekvensen blir bland annat att efterfrågan på kvalificerade säljare och vissa mellanchefer blir relativt sett större. Samtidigt betonar Arbetsförmedlingen att försäljare inom fackhandeln är ett vanligt ingångsyrke och det finns många arbetssökande inom yrket. Sweco har varit i kontakt med fem företag inom detaljhandeln som är etablerade i Järfälla. Företagen bekräftar bilden av att det är många arbetssökande i branschen samtidigt som personalomsättningen vanligtvis är relativt hög. Företagen satsar på internutbildningar för att erbjuda vidareutveckling av sin personal. Den vanligaste karriärvägen för en butikschef är att han eller hon har arbetat i flera år, antingen inom det specifika företaget eller inom branschen, och att personen efter internutbildningar får mer och mer ansvar. Kravet på formell utbildning på en butikschef varierar beroende på försäljnings- och personalvolym. Större varuhus som IKEA, K-Rauta och Media Markt tenderar att efterfråga butikschefer med civilekonomexamen samtidigt som man måste ha flera års yrkeserfarenhet för att komma i fråga. IKEA betonar särskilt vikten av att även högutbildade personer måste börja som trainee inom företaget innan man tilldelas större ansvar. Teknikmagasinet däremot bedömer att företaget har så små butiker att en eftergymnasial påbyggnadsutbildning tenderar att bli för överkvalificerat för kedjans butiksansvariga. Av de detaljhandelsföretag som Sweco har intervjuat är det särskilt Media Markt, men även till viss del K-Rauta, som uttrycker ett intresse av att en yrkeshögskoleutbildning till 20 (24)

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov - en analys av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att behovet av kompetens är stort i en bransch där byggandet är uppe på de högsta nivåerna på många

Läs mer

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen

Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen Ditt framtida jobb inom fastighetsbranschen 1 Innehållsförteckning Om fastighetsbranschen och arbetsmarknaden... 3 Fastighetsskötare... 5 Fastighetsvärd... 6 Fastighetstekniker... 7 Fastighetsingenjör...

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. 1 (5) Datum: 2012-04-05 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud... 2 3 Klassificering

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 1 (5) Datum: 2013-05-10 Diarienummer: YH 2013/752 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud...

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Eftergymnasial utbildningsnivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 254 Kommentarer

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar. myh.se

Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar. myh.se Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar Myndighetens huvudsakliga uppdrag Myndigheten ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten analyserar arbetsmarknadens

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Sven-Owe Eriksson & Maria Reinitz Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan Björklund 2009-08-26 Myndigheten

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Utbildning och bransch

Utbildning och bransch Utbildning och bransch Goda råd till utbildningsanordnare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FUs kansli

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomer Rekryteringsläge 4 Rekryteringsläge 1995 4 6 4 Samtliga Intresset för ekonomisk utbildning har under lång tid varit mycket stort och ekonomer behövs inom flera olika arbetsområden.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

nalyser av framtida kompetensbehov inda Wiklund yndigheten för yrkeshögskolan inda.wiklund@yhmyndigheten.se 46 10 209 01 14

nalyser av framtida kompetensbehov inda Wiklund yndigheten för yrkeshögskolan inda.wiklund@yhmyndigheten.se 46 10 209 01 14 nalyser av framtida kompetensbehov inda Wiklund yndigheten för yrkeshögskolan inda.wiklund@yhmyndigheten.se 46 10 209 01 14 rt om Myndigheten för yrkeshögskolan rt om yrkeshögskoleutbildningar i Sverige

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

Utveckling av yrkeshögskolan

Utveckling av yrkeshögskolan Utveckling av yrkeshögskolan Malin Palm Linda Wiklund Lag och förordning Regeringens direktiv Arbetsmarknadens efterfrågan Referenstagning Referenstagning Utbildningens upplägg och innehåll Befintligt

Läs mer

Kriterier för bedömningen

Kriterier för bedömningen YH2000, v1.2, 2011-10-12 1 (8) Datum: 2012-01-22 Bakgrund till bedömning av ansökningar om att ingå i yrkeshögskolan och erhålla statsbidrag eller särskilda medel som inkommit i 2011 års ansökningsomgång.

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008.

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-978684-0-2 Diarienummer: YH 2010/71 Stockholm 2010 Grafisk

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-72-4 1 (154) Datum: 2016-05-02

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare Sida 1 av 5 Avsiktsförklaring För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare I ansökan anger utbildningsanordnaren upp till 25 referenspersoner som på olika

Läs mer

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Staben för utveckling och utredning Tjänsteutlåtande AMN 2015 0229.01.06 Sida 1 (7) 2015-09-10 Handläggare Petra Wårstam Larnhed Telefon: 08-508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Kompetenspla+ormen Västerbo1en Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Aurora Pelli Projektledare aurora.pelli@regionvasterbo7en.se Kompetenspla+ormen Västerbo1en Sammanhang: Regeringsuppdrag

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer