RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30"

Transkript

1 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, Stockholm Telefon Telefax Sweco Eurofutures AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Terese Strenger Telefon direkt Mobil

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag och metod 3 2 Om Yrkeshögskolan 5 3 Bedömning av tänkbara utbildningsinriktningar Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till säkerhetstekniker Bedömning av framtida behov av säkerhetstekniker Utbud av andra yrkeshögskoleutbildningar till säkerhetstekniker Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till fastighetstekniker/ingenjör Bedömning av framtida behov av fastighetstekniker/fastighetsingenjörer Utbildningsutbud till fastighetstekniker och fastighetsingenjörer Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till butiksledare Bedömning av framtida behov av butiksledare Utbud av yrkeshögskoleutbildning till butiksledare Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet 22 4 Hur bör man gå vidare? 23 Bilaga 1 Förteckning över intervjuade företag 2 (24)

3 1 Uppdrag och metod Järfälla kommun är intresserad av etablera en yrkeshögskoleutbildning i kommunen. Uppdraget till Sweco har varit att analysera vilken eller vilka utbildningsinriktningar på YHnivå som det finns behov av och därmed förutsättningar att etablera i Järfälla. Analysen tar sin utgångspunkt i arbetslivets efterfrågan på kompetens på den lokala och regionala arbetsmarknaden samt nuvarande utbud av yrkeshögskoleutbildning i framför allt Stockholms län. För att identifiera arbetslivets behov av kompetens och bristyrken sett till en längre period, dvs. över en konjunkturcykel ca 5-10 år, har Sweco gjort en statistisk analys av yrken enligt SSYK4 1 för den lokala och regionala arbetsmarknaden. Lokalmarknaden definieras geografiskt som Järfälla, Håbo, Enköping och Upplands Bro kommuner. Den regionala arbetsmarknaden utgörs av hela Stockholms och Uppsala län. Frågor som ska besvaras är: Vilka yrken bedöms få en ökad efterfrågan inom fem till tio år? Hur stor andel av den befintliga sysselsättningen kan förväntas gå i pension inom fem till tio år? Genom att ställa den förväntade sysselsättningstillväxten och behov av ersättningsrekrytering i relation till den befintliga sysselsättningen erhålls ett mått på potentiella bristyrken. Behovsindikatorn baseras på lokal sysselsättningstillväxt för yrket, regional tillväxtpotential , lokalt och regionalt behov av ersättningsrekrytering (utgående från andel sysselsatta i åldrarna år 2009 i yrket). Detta sammantaget ställs sedan i relation till den befintliga sysselsättningen lokalt inom yrket för att få ett jämförelsetal. Värden över genomsnittet för samtliga yrken i kommunerna (44 %) indikerar större relativ brist och värden över 100 procent indikerar stark potentiell brist kommande år. Swecos bedömning av den regionala tillväxtpotentialen fram till 2020 för de yrkeskategorier som ingår i studien bygger på basen av en antagen total 1 Standard för svensk yrkesklassificering, detaljerad nivå 3 (24)

4 sysselsättningstillväxt om ca arbetstillfällen, vilket är förenligt med RUFS grundantaganden, rådande branschvis fördelning och trend samt respektive yrkeskategoris fördelning på bransch. Tillväxtpotentialen per yrkeskategori blir därmed en funktion av inom vilka branscher yrket återfinns samt respektive branschs bedömda sysselsättningstillväxt. Andra utgångspunkter för att definiera bristyrken har varit att särskilt beakta dominerande yrken på den lokala arbetsmarknaden och dessutom förhålla sig till vilka yrken som har yrkeshögskolerelevans. Genom denna metod identifierade Sweco sex yrken: säkerhetstekniker, fastighetstekniker, datatekniker, butiksledare, maskintekniker och slutligen verksamhetschef inom offentlig sektor. Tillsammans med uppdragsgivaren gjordes ett urval om tre yrken att gå vidare med, vilka var: säkerhetstekniker, fastighetstekniker och butiksledare. Genom intervjuer med branschföreträdare och företag inom de områden yrkena förekommer har Sweco sedan sökt fånga in näringslivets upplevda behov av kompetens framöver av dessa specifika yrken samt deras eventuella intresse av att samarbeta med utbildningsanordnaren i utbildningens genomförande. Analysen av efterfrågan på kompetens har också kompletterats med information från Arbetsförmedlingen om framtida sysselsättningsbehov. Slutligen har utbudet av yrkeshögskoleutbildningar kartlagts med hjälp av information från Yrkeshögskolans hemsida. 4 (24)

5 2 Om Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan är kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningar som är utformade efter arbetslivets behov. De flesta utbildningarna innehåller LIA-perioder, Lärande i arbete, som innebär att studenten varvar teori och praktiskt lärande under utbildningstiden. Utbildningarna är minst 6 månader långa och kan leda till Yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år). Under 2010 fanns det studerande vid olika utbildningar. Cirka hälften av de studerande var män (48 procent) och hälften kvinnor (52 procent). Medianåldern bland studerande var 29,5 år. Ekonomi, administration och försäljning var det största utbildningsområdet följt av Teknik och tillverkning. År 2010 fanns det ca 240 utbildningsanordnare för yrkeshögskoleutbildningar runt om i hela Sverige. En gång om året är det möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om att ingå i yrkeshögskolan med statsbidrag. Dessa tillfällen kallas för ansökningsomgångar och en ansökan ska skickas in till myndigheten innan beslut om beviljat statsbidrag kan fattas. I samband med ansökan tas även en utbildningsplan fram, vilken beskriver utbildningens innehåll och genomförande. Ansökningsomgången brukar öppna i maj/juni och stänga i september/oktober. Eftersom utbildningen ska svara mot arbetslivets behov av kompetens är det av stor betydelse vid myndighetens beslut, om att utbildningen ska få ingå i Yrkeshögskolan, att utbildningsanordnaren kan påvisa en tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll. Beskrivningen av efterfrågan bör därför stödjas av sakliga och relevanta underlag. Det kan röra sig om egna studier av efterfrågan på kompetens eller studier som genomförts av andra intressenter såväl som uppgifter från exempelvis Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen om sysselsättning och arbetsmarknad. 5 (24)

6 Yrkeshögskoleutbildningen ska också skilja sig väsentligt från högskoleutbildningar, gymnasieutbildningar, kommunal vuxenutbildning och andra former av yrkesutbildningar. Utbildningen ska präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring, samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Att utbildningsanordnaren tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen är därför av stor betydelse när myndigheten beslutar om vilka utbildningar som beviljas stöd. I ansökan ska anordnaren uppge vilka företag eller andra organisationer som har för avsikt att antingen ta emot studerande inom ramen för LIA eller medverka i ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppen ska bland annat se till att utbildningen följer lag och förordning om yrkeshögskolan samt de föreskrifter som myndigheten har tagit fram och de beslut som myndigheten fattar. Ledningsgruppen ska också anta studerande till utbildningen och utfärda examens- eller utbildningsbevis efter avslutad utbildning. Det är även ledningsgruppen som beslutar om eventuellt tillgodoräknande av tidigare studier samt ser till att anordnaren bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. En majoritet av ledamöterna i ledningsgruppen kommer från det arbetsliv som berörs av utbildningen. 6 (24)

7 3 Bedömning av tänkbara utbildningsinriktningar I följande avsnitt redogörs för studiens resultat avseende tre specifika kompetenser: säkerhetskniker, fastighetstekniker/fastighetsingenjör och butiksledare. Respektive avsnitt redogör för arbetslivets efterfrågan på dessa kompetenser, nuvarande utbud av utbildning på yrkeshögskolenivå inom dessa områden samt förutsättningarna för samverkan med näringslivet. 3.1 Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till säkerhetstekniker En larminstallatör eller larm och säkerhetstekniker arbetar med att montera in brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. De arbetar med det mesta från planering till montering, driftsättning och teknisk beskrivning av installationen. De sköter även service på larmsystem. I arbetet kan även ingå utbildning till användarna av larmsystemen. Det är därför viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm Bedömning av framtida behov av säkerhetstekniker Antalet sysselsatta 2009 på den lokala arbetsmarknaden för yrkeskategorierna säkerhetsinspektör och övrig säkerhetspersonal var 87 personer. För arbetsmarknadsregionen Uppsala - Stockholm var antalet sysselsatta personer. Sysselsättningstillväxten på den lokala arbetsmarknaden för dessa yrkeskategorier har varit mycket god under senare år. Sammantaget har sysselsättningen ökat med 196 procent under åren och Sweco gör bedömningen att det bör finnas en stark lokal efterfrågan på säkerhetstjänster även framöver till följd av investeringar i verksamheter inom logistik och handel, men också på grund av etablerandet av flera privatbostäder. På den regionala arbetsmarknaden uppskattas andelen säkerhetsinspektörer och övrig säkerhetspersonal öka med 6 procent fram till år (24)

8 Andelen sysselsatta inom ålderskategorin är inte särskilt hög, en femtedel på den lokala arbetsmarknaden och drygt en fjärdedel på den regionala arbetsmarknaden. Detta ger sammantaget ganska modesta behov av ersättningsrekryteringar. Lokalmarknaden FA Uppsala-Stockholm Tillv.pot ssyk4 klartext Syss09 Tillväxt Andel år Syss09 Andel år Säkerhetsinspektörer m.fl % 34% % 7% 5159 Övrig säkerhetspersonal % 6% % 5% Totalt % 21% % 6% Arbetsförmedlingen konstaterar att det inom larmbranschen finns ett stort behov av kompetent personal. Det finns inte tillräckligt många personer med rätt kompetens och dessutom växer branschen. Stora företag lägger allt oftare ut installationsjobb på mindre företag och då behöver dessa mer personal. Ett problem är att nyutexaminerade från elprogrammet ofta saknar den fackkunskap som krävs av en larmtekniker. Förutom kunskaper som rör själva installationsarbetet behövs även it-kunskap. Det blir allt vanligare med nätverksanslutna larm och det betyder att man måste kunna ansluta det till kundens system. Har man inte tillräckliga it-kunskaper blir det svårt att diskutera frågor om exempelvis brandväggar med it-ansvariga hos kunderna. I jobbet ingår även viss programmering vid driftsättning av larm. Arbetsförmedlingen bedömer att det råder liten konkurrens om jobben för larmtekniker i landet som helhet det kommande året 2. Vid Swecos kontakter med lokala och regionala företag samt branschorganisationer bekräftas bilden av att efterfrågan på säkerhetstekniker har ökat under de senaste åren och det finns en samstämmig uppfattning om att efterfrågan kommer fortsätta att vara stark även framöver. Flera av företagen har nyligen rekryterat säkerhetstekniker och de anger att de kommer att behöva göra flera nyrekryteringar inom kort på grund av ökad efterfrågan på marknaden på larmtekniktjänster. Fler små och medelstora företag, men även privatpersoner, installera larm- och övervakningssystem och kraven på att publika nybyggnationer installerar brandlarm, passersystem och kameraövervakning har ökat jämfört med för ca 10 år sedan. 2 Arbetsförmedlingen har inte gjort någon långsiktig bedömning av behovet av larmtekniker 8 (24)

9 De flesta som arbetar i dag som säkerhetstekniker har en grundläggande gymnasieutbildning inom el- och tele. Genom yrkeserfarenhet har de skaffat sig mer branschkunnande och företagen erbjuder också viss internutbildning. Samtliga företag som Sweco har varit i kontakt med har också några anställda säkerhetstekniker som har en formell påbyggnadsutbildning och uppfattningen bland samtliga tillfrågade är att hittar man en serviceinriktad tekniker med specifikt kunnande inom larmteknik så kommer den personen att få jobb direkt. Branschföreningen Swelarm anför att det finns för få utbildningar till säkerhetstekniker i dag och att de utbildningar som erbjuds inom området ofta är relativt korta arbetsmarknadsutbildningar. Även de intervjuade företagen uppger att det är ett problem att hitta personer med rätt kompetens eftersom det inte finns adekvat utbildning. De kontaktade företagen anger att en yrkeshögskoleutbildning bör fokusera på färdigheter och kunskaper inom programinstallering, programhantering och felsök. Studenterna bör även förvärva kunskaper om gällande lagar och regler samt dokumentation. Företagen söker personer som kan dokumentera, installera och göra felsökningar. Samtliga intervjupersoner lyfter också fram betydelsen av att de anställda har ett gott bemötande mot kund och att de är noggranna och strukturerade. Det man letar efter är en säljande tekniker Utbud av andra yrkeshögskoleutbildningar till säkerhetstekniker I Yh-myndighetens rapport Utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas framgår att utbildning inom området Säkerhetstjänster är ett av de mindre inom yrkeshögskolan och utgör cirka 1 procent av det totala antalet utbildningsplatser. Inom inriktningen Säkerhetstjänster, allmän utbildning är det totala antalet utbildningsplatser 260 stycken med avslut Dessa platser är fördelat på 5 utbildningar och 9 omgångar. Myndigheten för yrkeshögskolan har inte gjort någon bedömning av behovet av utbildningar till säkerhetstekniker beroende på att områdets ringa omfattning. 9 (24)

10 Det finns en utbildningsanordnare i Sverige som under 2011 erbjuder yrkeshögskoleutbildning till säkerhetstekniker. Utbildningen bedrivs i Malmö av företaget PPS Power Planning System AB. Utbildningen omfattar 400 poäng och antalet studieplatser är 30 stycken. Utbildningsanordnaren planerar därutöver för lika många studieplatser för intag hösten Efter genomgången utbildning ska den studerande ha kompetens för att kunna arbeta som säkerhetstekniker och därmed självständigt kunna installera, programmera, driftsätta och felsöka olika typer av säkerhetssystem såsom inbrottslarm, brandlarm, passersystem och kameraövervakning. Efter fullgjord utbildning kan studenten: arbeta som tekniker med installation, dokumentation och driftsättning av olika säkerhetssystem, arbeta som tekniker med service och underhåll av olika säkerhetssystem ha förståelse för hur säkerhetsentreprenader bedrivs så att både det säkerhetsmässiga och ekonomiska resultatet blir så bra som möjligt ha ett grundläggande säkerhetstänkande när det gäller risker och skyddsnivåer i ett säkerhetsprojekt Inom Stockholms län bedriver Botkyrka kommun en yrkeshögskoleutbildning inom brottsprevention & säkerhet. Denna utbildning har inte en teknisk inriktning utan syftet med utbildningen är att förse personal, främst inom kommuner, med aktuell och gedigen kompetens inom brottsprevention, brottsofferproblematik och säkerhet. Efter genomgången utbildning ska personen ha kompetens för att kunna arbeta som samordnare för brottsprevention inom kommunala brottsförebyggande råd eller motsvarande, samt som säkerhetsassistent eller säkerhetshandläggare inom organisationer och företag. 10 (24)

11 3.1.3 Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Att ta emot studenter för Lärande i arbeten (LIA) och eventuellt deltagande i ledningsgruppen för en yrkeshögskoleutbildning inom säkerhetsteknik är tänkbara framtida samarbete som Sweco har undersökt närmare hos de intervjuade. Generellt sett finns en mycket positiv attityd hos de intervjuande till ett eventuellt framtida samarbete. Security Design har under året tagit emot en student som genomfört LIA på företaget. Denna person är nu anställd på Security Design. Företaget tar gärna emot studenter även framöver. Man ser en fördel med att erbjuda LIA-platser genom att man på så sätt får en längre period att bedöma personens lämplighet. VD:n för verksamheten är även positiv till att delta i en ledningsgrupp för utbildningen. Han har sedan tidigare erfarenhet av att delta i styrningen av en IT-utbildning inom KY. Erfarenheten han har med sig därifrån är att det är en utmaning att genomföra utbildningar med tillräcklig arbetslivsanknytning på grund av brist på LIA-platser. Larmtronics i Järfälla har sin kundbas hos polis och militär. Detta innebär att personalen måste säkerhetskontrolleras innan arbete kan utföras, vilket tar lång tid. Detta försvårar för företaget att erbjuda LIA på Larmtronics lokalt. Däremot har företaget verksamhet gentemot andra typer av kunder både i Västerås och Södertälje. På båda dessa orter skulle det finnas möjlighet att erbjuda Lärande i arbete. Larmtronics i Västerås, har liksom Security Design, haft en student under året som genomfört LIA på företaget och som sedan har fått en anställning. Företaget bedömer att studiebesök inte skulle ge så mycket men man är positiv till att tillhandahålla föreläsningar om intresse skulle finnas. Larmteknik i Solna anför att företaget på grund av hög arbetsbelastning är relativt restriktiv när det gäller att ta emot studenter. Om studenten har tidigare yrkeserfarenhet och bedöms vara en driftig person ser man dock arbetsplatsförlagd utbildning som en bra metod för arbetsgivaren att pröva om en person är lämplig för anställning. Vidare är företaget positiv till att ta emot studiebesök. 11 (24)

12 Bravida Säkerhet i Stockholm erbjuder i dag praktikplaster till gymnasieelever och företaget är positiv till att ta emot studenter inom ramen för en yrkeshögskoleutbildning. Eftersom kompetensförsörjning är så pass central för företagets tillväxtmöjligheter har man också en positiv inställning till att delta i en ledningsgrupp för utbildningen. Branschföreningen Swelarm, som har ett brett kontaktnät inom branschen, anger att man kan bidra med att förmedla LIA-platser. Föreningen deltar också gärna i en ledningsgrupp. Man har sedan tidigare goda erfarenheter av samråd med utbildningsväsendet på gymnasienivå. 3.2 Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till fastighetstekniker/ingenjör En fastighetstekniker är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system. En fastighetstekniker har ett tekniskt ansvar för en eller flera fastigheter. Som teknisk förvaltare tar man ansvar för drift, skötsel, planering och uppföljning av underhåll och felanmälningar. Man kan också delta i budget och prognosarbeten för fastigheterna som man ansvarar för. Enligt Arbetsförmedlingen har yrket blivit mångsidigare än vad det varit tidigare. Tekniska kunskaper och datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Fler arbetsuppgifter kräver specialkunskaper. Exempelvis kan kontroll och övervakning med datorer av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar liksom avläsning av uppgifter i en reglercentral ingå i en fastighetsteknikers uppgifter. Fastighetsingenjören är en teknisk specialist och har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att ansvara för att utveckla drift- och underhållsverksamheten och att samtidigt ha ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören kan också ansvara för kvalificerade upphandlingar som berör fastigheten. 12 (24)

13 3.2.1 Bedömning av framtida behov av fastighetstekniker/fas tighetsingenjörer Antalet sysselsatta fastighetsskötare på den lokala arbetsmarknaden år 2009 var 458 personer. Inom arbetsmarknadsregionen Uppsala Stockholm arbetade sammantaget personer som fastighetsskötare. Sysselsättningstillväxten på den lokala arbetsmarknaden har varit 6 procent under perioden och Sweco bedömer att tillväxtpotentialen för fastighetsskötare under perioden kommer att bli 6 procent. Det finns en hög andel personer i åldrarna år. En tredjedel av fastighetsskötarna på den lokala och regionala arbetsmarknaden finns inom denna ålderskategori. Detta innebär i sin tur att det inom de närmaste åren kommer att finnas stora behov av ersättningsrekryteringar. Lokalmarknaden FA Uppsala-Stockholm Tillv.pot ssyk4 klartext Syss09 Tillväxt Andel år Syss09 Andel år Fastighetsskötare 458 6% 34% % 6% Fastighetsbranschens utbildningsnämnd genomförde 2009 en undersökning av fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft 3. Sammantaget fick 564 företag med över 10 anställda besvara en enkät om framtida rekryteringsbehov (svarsfrekvens 67 procent). De yrken som ingick i undersökningen var: Fastighetsförvaltare Fastighetsingenjör Fastighetsskötare Fastighetsvärd Fastighetstekniker 3 Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft en behovsanalys , Fastighetsbranschens utbildningsnämnd 13 (24)

14 Undersökningen visade att pensionsavgångarna under perioden var störst beträffande fastighetsingenjörer. Nästan var femte ingenjör i branschen beräknas gå i pension före 2011 års utgång. Störst behov av rekrytering av arbetskraft på kort sikt ( ) i förhållande till antal anställda fanns för yrkeskategorierna fastighetsingenjör, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare. På längre sikt, under perioden , uppskattade företagen att närmare en tredjedel av branschens sysselsatta går i pension. De tillfrågande företagen bedömer att de kommer att ha en mycket stark efterfrågan på samtliga undersökta yrken. Starkast efterfrågan råder för teknikeryrkena. Närmare bestämt handlar det om ett rekryteringsbehov av sammanlagt nya fastighetstekniker och ingenjörer under åren Sammantaget konstaterar Fastighetsbranschens utbildningsnämnd att det finns en tydlig och stark efterfrågan av utbildad arbetskraft till samtliga undersökta yrken och att resultaten visar påtagligt att utbildningar till fastighetstekniker och fastighetsingenjörer är av högsta prioritet. Utöver stora pensionsavgångar inom branschen finns andra omständigheter som påverkar efterfrågan på fastighetstekniker och fastighetsingenjörer. Arbetsförmedlingen konstaterar att miljökrav och krav på energisparande ger jobb i form av ombyggnad, modernisering, installation och förvaltning av effektivare värme-, kyla- och ventilationsanläggningar. Skötseln av värmecentraler och fastighetsteknik går alltmer över i företag som är specialiserade på detta. Även Yrkeshögskolemyndigheten konstaterar i sin utbildningsanalys 2010 att det ökande behovet av renovering, om- och tillbyggnader av byggnader innebär att utbildade inom detta område bör efterfrågas. 4 I Arbetsförmedlingens kortsiktiga prognos (ett år) 5 anges att antalet lediga platser inom yrket har ökat under det senaste året samtidigt som antalet arbetslösa har minskat. För fastighetsskötare med rätt utbildning och erfarenhet bedöms chanserna att få jobb vara 4 Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan på kompetens 5 Arbetsförmedlingen har inte gjort en långsiktig bedömning av behovet av fastighetsskötare 14 (24)

15 relativt goda. Många arbetssökande med erfarenhet av fastighetsskötsel saknar dock de kvalifikationerna som arbetsgivare efterfrågar idag. De fastighetsförvaltare som Sweco har varit i kontakt med ger en tydlig bild av att man har behov av att rekrytera både fastighetstekniker och fastighetsingenjörer. Det finns tydliga rekryteringsbehov redan idag och företagen bedömer att behovet kommer att öka framöver, dels beroende på pensionsavgångar, men också beroende på nybyggnation av bostäder i Järfälla och Storstockholm samt ombildade av hyresrätt till bostadsrätt. Flertalet intervjuade vittnar om att det finns för få specialiserade utbildningar inom detta område och att det har varit så under en lång tid. Få av de anställda fastighetsskötarna har en formell utbildning utan många kommer från ett hantverksyrke. Denna bild bekräftas av arbetsförmedlingen som informerar om att fastighetsskötare har varierande bakgrund med erfarenhet från yrken inom bygg, el, vvs eller något hantverksyrke. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, som bildades 2006 i syfte att marknadsföra branschen och driva gemensamma utbildningsfrågor, påpekar att det har satsats för lite på nischade utbildningar inom området och att det gör det svårt för förvaltare att rekrytera personer med rätt kunskaper från början. För att klara dagens kompetenskrav satsar företagen, dels på att handla upp adekvat utbildning inom el eller vvs eller dylikt. Nyanställda får också gå som trainee under en period för att klara arbetsuppgifterna. Ett problem med bristande formell kompetens, som har lyfts fram av ett par av de intervjuade är att uppdragsgivarna allt oftare ställer krav på att uppdragstagaren har en korrekt utbildning. Kraven har framför allt ökat avseende dataprogrammering för att kunna optimera energiförbrukningen i fastigheterna. En av de intervjuade lyfter fram att många av de anställda över 55 år har svårt att anpassa sig till dessa ökade krav och att det är angeläget att få in fler yngre personer som antingen redan har förvärvat denna kunskap eller som har lättare att lära sig genom internutbildning. Ytterligare kompetenser som värdesätts är förmågan att kunna etablera och vidmakthålla goda kundrelationer för att på så sätt kunna sälja nya tjänster. 15 (24)

16 3.2.2 Utbildningsutbud till fastighetstekniker och fastighetsingenjörer I YH-myndighetens rapport Utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas framgår att området Samhällsbyggnad och byggteknik är det fjärde största utbildningsområdet och utgör 9 procent av alla utbildningsplatser. Inom inriktningen annan utbildning inom bygg- och anläggningsteknik är det totala antalet utbildningsplatser stycken med avslut Dessa platser är fördelade på 37 utbildningar och 61 omgångar. Två femtedelar av utbildningsplatserna finns i Stockholms län. Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att antalet utbildningsplatser kan öka inom utbildningar med inriktning mot fastighetsteknik. 6 I Stockholms län finns det en yrkeshögskoleutbildning till fastighetstekniker, en till fastighetsförvaltare samt en yrkeshögskoleutbildning till fastighetsingenjör. Enligt uppgift kommer det också att starta en utbildning till fastighetstekniker i Uppsala län. I övriga landet finns yrkeshögskoleutbildning till fastighetsförvaltare i Västra Frölunda samt utbildning till fastighetstekniker i Malmö och Gällivare. Utbildningen till fastighetstekniker i Stockholm (och Malmö) utförs av utbildningsföretaget Newton kompetensutveckling. Utbildningen omfattar heltidsstudier under fyra terminer och motsvarar 400 Yh-poäng. På utbildningen läser man kurser inom: Teknik (t.ex. fastighetsteknik och byggnadsteknik) Ekonomi (t.ex. företagsekonomi och fastighetsekonomi) Beteende (t.ex. ledarskap och projektledning) Omvärld (t.ex. miljö och brand & säkerhet) Juridik (t.ex. fastighetsjuridik) Examensarbete LIA, lärande i arbete (24 heltidsveckor) 6 Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan på kompetens 16 (24)

17 Utbildningen till fastighetsförvaltare utförs också av utbildningsföretaget Newton kompetensutveckling. Utbildningen omfattar heltidsstudier om fem terminer och motsvarar således 500 Yh-poäng. På utbildningen läser man kurser inom: Teknik (t.ex. installationsteknik och byggnadsteknik) Ekonomi (t.ex. fastighetsekonomi och investeringskalkylering) Beteende (t.ex. försäljning och projektledning) Omvärld (t.ex. miljö och brandskydd) Juridik (t.ex. fastighetsjuridik) Examensarbete LIA, lärande i arbete (30 heltidsveckor) Utbildning till fastighetsförvaltare innehåller bl.a. mer byggnadsteknik, mer juridik och ekonomi samt fastighetsautomation jämfört med utbildning till teknisk förvaltare. Utbildningen till fastighetsingenjör erbjuds av Nackademin i Solna. Utbildningen omfattar heltidsstudier om fyra terminer och motsvarar 400 Yh-poäng. På utbildningen läser man kurser inom: Bygg/fastighet Byggmatematik CAD och grundläggande datakunskap Ellära Fastighetsautomation Fastighetsdrift och energiledning Fastighetskommunikation/Fastighets IT Juridik och ekonomi Projekt/Kvalitetsledning VVS/Kyla Examensarbete LIA (25 heltidsveckor) 17 (24)

18 Jämfört med utbildnings till fastighetsförvaltare innehåller utbildningen till fastighetsingenjör färre kurser i framför allt juridik och ekonomi. Sweco tolkar utbildningarnas innehåll som att dessa motsvarar de uttryckliga krav som finns bland de företag som har kontaktas. Dvs installationsteknik, fastighetsautomation, datakunskap och miljö. Utbildningen till fastighetsförvaltare innehåller mest av övriga mjuka inslag som också efterfrågas så som goda relationer till kund (kommunikation och ledarskap) samt förmågan att sälja tjänster (försäljning) Möjlighet till framtida samarbete med näringslivet Bland de företag inom fastighetsförvaltning som Sweco har varit i kontakt med finns ett tydligt intresse av att samarbeta inom ramen för en yrkeshögskoleutbildning. Företagen har erfarenhet av att ta emot gymnasielever från olika gymnasieprogram under elevernas praktikperioder och samtliga intervjuade företag anger att de gärna tar emot studenter för Lärande i arbete. Hög arbetsbelastning kan dock utgöra ett hinder i praktiken. JHAB har exempelvis etablerat ett samarbete med en gymnasieskola, men har haft svårt att tillhandahålla intresserade handledare på grund av hög arbetsbelastning. HSB Norra och Riksbyggen visar också intresse av att delta i en ledningsgrupp för en yrkeshögskoleutbildning. JHAB anser också att detta vore av intresse men har svårt att delta givet nuvarande arbetsbelastning. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har fått liknande förfrågningar från andra utbildningsanordnare, men har valt att inte delta på grund av för lite personalresurser. Likaså hänvisar det mindre företaget Johnson Arne Förvaltning AB till för små personalresurser för att kunna delta i något styrande arbete, men företaget är, liksom nämndes ovan, intresserade av att ta emot studenter för LIAperioder. 3.3 Förutsättningar för yrkeshögskoleutbildning till butiksledare En butikschef har det ekonomiska ansvaret för företaget, vilket innebär att göra budget och följa upp att den stämmer. Butikschefer sköter också personalfrågor, vilket kräver att de är bra ledare och kan entusiasmera sin personal. De ska till exempel tillsammans med 18 (24)

19 personalen lägga upp arbetsschema och utforma en bra arbetsorganisation. Butikschefen är också den som ansvarar för utformningen av butiken och planerar och genomför lokala annons- och reklamkampanjer. Inköp, försäljning och lagerhållning är andra ansvarsområden för butikschefer Bedömning av framtida behov av butiksledare Funktionen butiksledare berör framför allt två yrkesgrupper inom sysselsättningsstatistiken: försäljare inom fackhandel och försäljare inom dagligvaruhandeln. Totalt var personer sysselsatta på den lokala arbetsmarknaden inom dessa yrkeskategorier 2009 och var sysselsatta på den regionala arbetsmarknaden. Det har funnits en stark lokal sysselsättningstillväxt framför allt inom fackhandeln, som ökade med 36 procent under perioden Sysselsättningstillväxten bedöms också vara stark framöver på grund av växande befolkning och köpkraft. Fram till 2020 bedömer Sweco att sysselsättningen kommer att öka med 10 procent. Andelen sysselsatta mellan år är låg varför frågan om behov av ersättningsrekryteringar på grund av pensionsavgångar inte är aktuell. Lokalmarknaden FA Uppsala-Stockholm Tillv.pot ssyk4 klartext Syss09 Tillväxt Andel år Syss09 Andel år Försäljare, fackhandel % 6% % 10% 5221 Försäljare, dagligvaror 946 4% 9% % 10% Totalt % 7% % 10% Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen om lediga jobb inom dagligvaruhandeln kommer att bli mycket hård under det kommande året och att behovet av att rekrytera försäljare av dagligvaror i butiker även på längre sikt, 5-10 år, blir oförändrat trots att antalet butiker ökar. Detta beror på att butikerna blir personalsnålare. Branschen kännetecknas dock av en hög personalomsättning, vilket leder till många ersättningsrekryteringar. Samtidigt är tillgången på arbetskraft god eftersom många unga söker sig till yrket. 19 (24)

20 Arbetsförmedlingen gör ett något annorlunda bedömning av behovet av försäljare inom fackhandeln. Myndigheten bedömer att det ökade antalet butiker inom branschen kommer att leda till fler jobb under de kommande tio åren, men konkurrensen om dessa kommer liksom i dag att bli hård på grund av att många ungdomar söker sig till yrket. Arbetsförmedlingen konstaterar att under de senaste åren har det skett många nyetableringar av varuhus och kedjor, framför allt inom partihandeln. I denna omstruktureringsprocess pressas de mindre enheterna successivt ut från marknaden. Det finns en tendens till uppdelning av arbetsmarknaden i en del för kvalificerade försäljare och en annan där kraven på erfarenhet och specialkompetens är lägre. Konsekvensen blir bland annat att efterfrågan på kvalificerade säljare och vissa mellanchefer blir relativt sett större. Samtidigt betonar Arbetsförmedlingen att försäljare inom fackhandeln är ett vanligt ingångsyrke och det finns många arbetssökande inom yrket. Sweco har varit i kontakt med fem företag inom detaljhandeln som är etablerade i Järfälla. Företagen bekräftar bilden av att det är många arbetssökande i branschen samtidigt som personalomsättningen vanligtvis är relativt hög. Företagen satsar på internutbildningar för att erbjuda vidareutveckling av sin personal. Den vanligaste karriärvägen för en butikschef är att han eller hon har arbetat i flera år, antingen inom det specifika företaget eller inom branschen, och att personen efter internutbildningar får mer och mer ansvar. Kravet på formell utbildning på en butikschef varierar beroende på försäljnings- och personalvolym. Större varuhus som IKEA, K-Rauta och Media Markt tenderar att efterfråga butikschefer med civilekonomexamen samtidigt som man måste ha flera års yrkeserfarenhet för att komma i fråga. IKEA betonar särskilt vikten av att även högutbildade personer måste börja som trainee inom företaget innan man tilldelas större ansvar. Teknikmagasinet däremot bedömer att företaget har så små butiker att en eftergymnasial påbyggnadsutbildning tenderar att bli för överkvalificerat för kedjans butiksansvariga. Av de detaljhandelsföretag som Sweco har intervjuat är det särskilt Media Markt, men även till viss del K-Rauta, som uttrycker ett intresse av att en yrkeshögskoleutbildning till 20 (24)

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

Utbildning och bransch

Utbildning och bransch Utbildning och bransch Goda råd till utbildningsanordnare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FUs kansli

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Eftergymnasial utbildningsnivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Minnesanteckningar 1 (6) Datum 2013-02-21 Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Datum Plats 21 februari Vuxenutbildningen Luleå Deltagare: Annette Wisén, Myndigheten för

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning. Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan Varannan i mål. Gymnasieskolors på kompetens. förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskningsrapport

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Arbets- och kompetenscenter, kl. 19.00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Jan- Eric Conradsson (TUP) Stefan Leiding

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Studerandes sysselsättning 2013 YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Branschfördjupning Kortversion Kompetensforum Uppsala län [november 2010] 1 Sammanfattning Ökad befolkning och köpkraft driver på servicesektorns

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer