Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse om året som gått och verksamhetsrevisorernas rapport

2 Innehåll Verksamhetsberättelse Extern verksamhet 4 Intern verksamhet 7 Övriga verksamhetsmål 8 Internationellt 10 Övrigt 11 Verksamhetsrevisorernas rapport

3 Verksamhetsberättelse 2014 Skriven Extern verksamhet att Saco Studentråd ska driva frågan om studenternas möte med arbetsmarknaden under studierna, Frågan om studenters möte med arbetsmarknaden har genomsyrat hela årets verksamhet. Den har diskuterats i enskilda möten med Stefan Löfven (numer statsminister), Åsa Romson (numer miljöminister), de politiska ungdomsförbundens ordförande, CSN:s generaldirektör, fackförbund och andra organisationer. Frågan har också diskuterats på möten i samband med studieresor till Warszawa (arbetsmarknadsministeriet, utbildningsministeriet), London (innovationsministeriet, karriärcentrumen vid universiteten i Oxford och Warwick) och Paris (Senatens utbildningsutskott). De har också lyfts i möten med svenska representationen i EU, EU-kommissionens generaldirektorat för arbetsmarknadsfrågor, samt med EUkommissionens dåvarande ordförande Jose Manuel Barrosso, där studentrådet deltog i ett möte tillsammans med några representanter från Europafacket. Insamlandet av internationella erfarenheter har varit en viktig del i arbetet med att ta fram policy. Studentrådet har bemött frågan i rapporten Arbetsanknytning (Lilliefeldt, 2014) samt PM:et Ett krafttag för arbetsanknytning. Det har även förekommit i en rad debattartiklar. Under valrörelsen lanserade Saco Studentråd kampanjen #meränböcker, tillsammans med det studentdrivna företaget Cruitway. Under kampanjen fick vi in 200 förslag på hur arbetsanknytningen i utbildningen kan stärkas. Dessa förslag ligger till grund för fortsatt arbete i frågan. att Saco Studentråd ska driva frågan om studenternas situation på arbetsmarknaden efter examen, Situationen på arbetsmarknaden efter examen rör främst det tidigare förslaget om ett matchningsstöd för att kunna söka jobb med en viss inkomst. Även detta förslag har tagits upp i möten och nämnts i artiklar, i samband med att frågan om arbetsmarknadsanknytning har tagits upp (se ovan). 4

4 att Saco Studentråd ska fortsätta att driva de politiska förslag som utarbetats under de senaste åren, Detta rör matchningslånet (se ovan) och förslaget om relevanta sommarkurser. Det sistnämnda förslaget presenterades på en helsidesartikel på DN Debatt i juni Artikeln skrevs tillsammans med Magdalena Andersson (numer finansminister). Förslaget om relevanta sommarkurser finns med i Socialdemokraternas valmanifest. Detta ser vi som en stor framgång för Saco Studentråd. Tillsammans med detta utsågs Årets sommaruniversitet 2014, vilket tillföll Mittuniversitetet. I samband med utmärkelsen förekom Saco Studentråd i en rad medier. att Saco Studentråd vara en aktiv röst under valrörelserna 2014 i frågor som är av relevans för rådets medlemmar. Under valrörelsen bevakade Saco Studentråd de politikförslag som kom fram, och uttalade sig bland annat i media om förslag som rörde våra medlemmar (exempevis i tv4-nyheterna om ett förslag om studentbostäder och i en debatt i P3 mot en riksdagsledamot från centerpartiet om anställningsformer). Saco Studentråd deltog i publiken med medlemmar ur styrelsen och ledarskapsutbildningen på sista partiledardebatten i TV4 den 13 september. Möjlighet gavs att på förhand inkomma med frågor, något vi gjorde utan att våra frågor togs upp. Johannes Danielsson modererade en debatt mellan företrädare för de politiska partierna på Internationella Gymnasiet i Uppsala. Efter valet hade Saco Studentråd en debattartikel tillsammans med Saco i SvD om behovet av samarbete över blockgränserna. 5

5 Övrig extern verksamhet Unga och pensioner Ett seminarium hölls under våren där Anna Petterson Westerberg (dåv. statssekreterare hos socialförsäkringsministern) och Joakim Palme (professor i statskunskap, Uppsala universitet) forskare deltog tillsammans med ett tjugotal studenter. Sacofederationen Johannes Danielsson har under 2014 varit en aktiv del i Sacos styrelse och ordföranderåd. Johannes Danielsson har även deltagit i Sacos demokratiutredning. Remisser Saco Studentråd har besvarat remisserna Åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel samt Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning. Saco Studentråd har också besvarat EU-kommissionens konsultationer "Ett europeiskt område för färdigheter och kvalifikationer" och "Samråd om Europa strategin". Mediegenomslaget har liksom 2013 varit starkt. Den 3 november 2014 hade Studentrådet förekommit i 119 artiklar. Motsvarande antal under hela verksamhetsåret 2013 var 260 och 82 under Det något lägre mediegenomslaget år 2014 jämfört med föregående år är en effekt av att utspelet om sommarkurser i juni genererade färre artiklar. Styrelsen bedömer dock att mediegenomslaget i år har varit av högre kvalitet bland annat har vi haft artiklar på DN Debatt vid tre tillfällen, varav en helsida i papperstidningen, samt ett antal inlägg tidningar som Svenska Dagbladet, Upsala Nya Tidning, med flera. I relation till tidigare år är genomslaget högt. 6

6 Intern verksamhet att utveckla en ledarskaputbildning med fokus på dagens studentfackligt engagerade inom Saco Studentråds studentsektionernas styrelser. Saco Studentråd har under året utformat och genomfört en ledarskapsutbildning för fackligt förtroendevalda studenter. Utbildningen bestod av fem kurstillfällen, uppbyggda kring två teman: ledarskapsutveckling och samhällspolitisk kompetensutveckling. Syftet med utbildningen var att ge kunskap och verktyg för ledarskap i studenternas fackliga och politiska arbete. Utbildningen gav dessutom kunskap om fackets historia, arbetsmarknadsparternas roll i svensk samhällsutveckling samt en förståelse för beslutfattandet i svensk politik. Ledarskapsutbildningen har fått ett positivt mottagande i hela federationen. Många förtroendevalda studenter har sökt och visat intresse utbildningen, även i efterhand. Flera förbund har stöttat deltagare genom att stå för utbildningens omkostnader. Utvärderingarna från utbildningen har varit positiva. att utveckla forum för att rekrytera och samla framtidens studentfackliga ledare inom Sacofederationen. Saco Studentråds ledarskapsutbildning var öppen för förtroendevalda studenter på nationell nivå. Alltså kunde även personer som inte var ordförande eller vice ordförande bli antagna till utbildningen. Syftet var att uppmuntra och stötta fler att söka studentfackliga ledaruppdrag. Studenthandläggarna är nyckelpersoner i att uppmuntra och stötta studentsektionernas arbete och har huvudansvaret för rekryteringen av studentmedlemmar. Saco Studentråds vice ordförande har under året hållit kontakt med förbundens studenthandläggare i syfte att samla information och utbyta erfarenheter. Detta har gjorts genom enskilda möten samt deltagande i Sacos Studenthandläggarnätverk. Saco Studentråd har besökt majoriteten av alla studentsektioner för att prata om studentfackligt engagemang, ledarskap och påverkansarbete. Saco Studentråd har även föreläst om studentfackligt engagemang för Studentambassadörer och under besök hos externa organisationer. 7

7 Övriga verksamhetsmål anordna Medlemsråd Saco Studentråd anordnade tre medlemsråd under året: ett i februari, ett i maj och ett i september. Enligt en intern utvärdering har medlemsråden starkt utvecklats vad gäller deras kvalitet, både under detta och föregående år. hålla Ordförandenätverk Saco Studentråd har anordnat två ordförandenätverk. mellan Ordförandenätverken utveckla en kontinuerlig kontakt med ordföranden och vice ordföranden för studentsektionerna Saco Studentråds presidium har strävat efter att ha en kontinuerlig kontakt med studentsektionernas presidier. Detta har främst skett genom facebook, och även genom individuella träffar samt besök till förbunden. anordna två Almedalsdagar och uppmuntra till brett deltagande från studentsektionerna Vi har anordnat en Almedalsdag i april. Almedalsdagen som var planerad till september ställdes in på grund av begränsat intresse. Dock ägnades ett pass på medlemsrådet i september till en uppföljning/utvärdering för dem som deltagit i Almedalsveckan Vi har även besökt studentsektioner för att berätta om Almedalen. arrangera minst en träff med sitt alumnnätverk Alumnnätverket träffades i september. Ytterligare en träff planerad i december. arbeta med att stärka kontakten med sina alumner Vi har haft kontakt med våra alumner, och bland annat sträva efter att bjuda in dem som gäster till medlemsaktiviteter. Exempelvis har tidigare ordföranden Tomas Laurell och Anna Ekström samt tidigare vice ordförande Klara Rapp deltagit i som gäster i ledarskapsutbildningen. Tidigare studenthandläggaren Håkan Jonsson deltog i ett panelsamtal om EU på ett medlemsråd. 8

8 fortsätta implementera Saco Studentråds strategi i det externa och interna påverkansarbetet Strategin har använts i internt och externt arbete. delta i Almedalsveckan I Almedalsveckan arrangerade Saco Studentråd ett seminarium om arbetsanknytning i utbildningen. Där deltog Kristina Persdotter (S, numera stabschef hos statsministern), Astrid Widding (rektor, Stockholms universitet) och Patrick Krassén (policyanalytiker, Svenskt Näringsliv). Vi anordande ett mingel, där Magdalena Andersson (S, numera finansminister) och Zeenat Rahman (särskild rådgivare till amerikanska utrikesministern) framträdde. Dessutom arrangerade vi en mindre träff ihop med amerikanska ambassaden, där vi bjöd in unga representanter att diskutera med Zeenat Rahman och Dan Gross (journalist och ekonom). Under en picnic samlade vi representanter från studentsektioner och federationens alumner. Utöver egna arrangemang deltog Johannes Danielsson och Kristin Öster i ett tiotal seminarium och paneldebatter. Styrelsen har i en intern utvärdering konstaterat att vår medverkan i Almedalsveckan var mycket lyckad. delta under Stockholm Pride Saco Studentråd deltog i Pride-veckan genom att närvara på seminarium i Pride-House och i Pride-park, samt gick i tåget tillsammans med Saco och Sacoförbunden. uppmuntra och stödja studentsektionerna och styrelsemedlemmar till att delta i LSUs aktiviteter Saco Studentråd har strävat efter att vara aktiva medlemmar i LSU. Bland annat genom att en ledamot (Leo Wallin) utsetts till medlem av LSU:s ungdomspolitiska utskott, och en (Daniel Kjellén) till medlem av LSU:s internationella utskott. LSUs ordförande, Felix König, bjöds in till ett medlemsråd för att informera om LSUs verksamhet. 9

9 Internationellt Under 2014 prioriterade Saco Studentråd att stärka den internationella bevakningen, särskilt vad gäller EU. Styrelseledamot Daniel Kjellén har under året haft internationellt ansvar i Saco Studentråds styrelse. Studentrådet har besvarat två samråd från EU-kommissionen: "Ett europeiskt område för färdigheter och kvalifikationer" och "Samråd om Europa 2020-strategin". Därtill har Daniel Kjellén och Kristin Öster gått Sacos EU-kurs. Johannes Danielsson deltog i en referensgrupp med unga företrädare som hölls ihop inom Utrikesdepartementet till det globala toppmötet Global Forum on Migration and Development, som hölls i Stockholm i Maj Syftet med medverkan var att bidra med ett studentperspektiv på migrationsfrågor, vilket också framfördes under toppmötet. Som nämns ovan har en rad resor och studiebesök gjorts. Därtill har studentrådet hållit kontakt med Polens, Frankrikes och USA:s ambassader i Stockholm, Svenska Unescorådet och Unescodelegationen i Paris, Sveriges ambassader i Paris, London och Warszawa. delta i relevanta aktiviteter inom EFS Saco Studentråd har varit en aktiv del av Europafackets ungdomsorganisation. Vi har deltagit i ett styrelsemöte och en konferens. Därtill deltog Kristin Öster då organisationen hade möte med EUkommissionens dåvarande ordförande Barroso. Kristin Öster har också deltagit på en konferens i Turin och i en utbildning i Budapest. arbeta med att utveckla och använda sig av Nordvision Det ungdomsfackliga nätverket Nordvision har varit aktivt under året. Vi har samarbetat med LO och TCO för att stärka nätverket, som sammanträtt en gång under året (på Island). I november väntas nätverket sammanträda i Tallinn. Under mötet på Island fattades ett beslut gemensamt med NFS om att knyta Nordvision närmare NFS. Saco Studentråd har under hösten lagt ner resurser på att kunna ta på sig ett ledarskap i Nordvision under Undersöka och utveckla formerna för Saco Studentråds representation i dessa nätverk Se ovan. 10

10 Övrigt Att Saco Studentråds styrelse utvärderar och vid behov reviderar nuvarande alkoholpolicy och presenterar den på nästa kongress Saco Studentråd utvärderade i början av året sin ekonomipolicy med resultatet att den gjordes något mer restriktiv. Styrelsen beslutade att minska mängden alkohol som får serveras under kongressen genom att ta bort ett glas vin/öl/avec till efterrätten samt genom att ta bort formuleringen Till trerättersmiddag vid andra tillfällen ett glas vin/öl till förrätten och ett glas vin/öl till huvudrätten Att Saco Studentråd verkar för de nya hårdare dispensreglerna för CSN under slutförande av utbildning avskaffas, till förmån för de dispensregler som gällde före 2001 Saco Studentråd tog i början av hösten kontakt med utbildningsdepartementet för att diskutera frågor rörande studiemedel; detta gäller både denna fråga och en fråga som rör studiemedlet för studenter i utlandet som MSF Utland har påkallat. I och med valrörelsen och arbetet med budget har departementet bett att få återkomma senare under hösten, vilket i skrivandets stund förväntas bli i mitten av november. 11

11

12

13

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi har under 2014 tagit viktiga steg för att komma närmare våra medlemmar, för att påverka allmänheten, och för att förändra förutsättningarna för Sveriges lärarstudenter. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15)

Innehåll SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET 1 (15) Innehåll 3 40 1 Förbundets medlemmar och klubbar 2 1.1 Klubbar 2 1.2 Medlemmar 2 2 Förtroendevalda på kongressen 12 3 2.1 Förbundsstyrelsen 3 2.3 Libertas 3 2.4 Valberedning 4 2. Revisorer 4 3 Medlemskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

För ett civilsamhälle i världsklass

För ett civilsamhälle i världsklass För ett civilsamhälle i världsklass Förvaltningsberättelse 2012 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer